فهرست مطالب

فصلنامه آرشیو توانبخشی
سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 98، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا مروتی، سعید فطوره چی، سید علی حسینی* صفحات 458-471

  هدف:

   فلج مغزی، به گروهی از اختلالات حرکتی گفته می شود که به علت آسیب به یک یا چند ناحیه مغز در حال رشد ایجاد می شود. درمانگران از رویکردهای درمانی مختلف برای کودکان فلج مغزی استفاده می کنند. در این راستا توجه به اولویت های والدین این کودکان حایز اهمیت است، زیرا بیشترین زمان را با کودک خود سپری کرده و از نیازهای فرزند خود آگاهی کامل دارند. بنابراین مطالعه حاضر، با هدف بررسی مستندات مختلف در زمینه اولویت ها و نهایتا رسیدن به نیازهای کودکان فلج مغزی از دیدگاه والدینشان انجام شد.

  روش بررسی:

   در این مرور حوزه ای، جست وجو به زبان انگلیسی و فارسی در پایگاه های اطلاعاتی پاب مد، اسکوپوس، ا.تی.سیکر، اس.آی.دی، موتور جست وجوی گوگل اسکولار و بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور انجام شد. مقالاتی که موضوع اصلی آن ها اولویت های درمانی والدین کودکان فلج مغزی بود و به زبان انگلیسی و فارسی در بازه زمانی سال های 2000 تا 2022 به چاپ رسیده  بودند وارد مطالعه شدند. معیار خروج از مطالعه نیز مطالعات مروری و نگارش به زبانی غیر از انگلیسی و فارسی بود. پس از انتخاب کلیدواژه ها و جست وجوی سازمان یافته، مطالعات یافت شده با معیارهای ورود و خروج مطابقت داده شد و درنهایت 12 مقاله انتخاب شد.

  یافته ها:

   براساس مرور منابع، والدین کودکان فلج مغزی اولویت های مختلفی دارند. آموزش مراقبت از خود به کودک یکی از مهم ترین اولویت های والدین است که وابسته به سن و سطح کارکرد حرکتی درشت کودکان نیست. از دیگر اولویت های مهم، تحرک و همچنین داشتن اطلاعات کامل از خدمات است. به نظر می رسد همه اولویت های ذکرشده با هم در ارتباط هستند و توجه به هر یک، نیازمند بررسی سایر اولویت هاست.

  نتیجه گیری:

   باتوجه به مطالعات صورت گرفته، می توان گفت اولویت های والدین کودکان فلج مغزی گسترده و منحصربه فرد است. همه این اولویت ها وابسته به سن و شدت ناتوانی نیست و با توجه به هر کودک می تواند متفاوت باشد. درنتیجه، توجه به اولویت های درمانی والدین این کودکان در پروسه توانبخشی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: فلج مغزی، اولویت های والدین، نیازهای خانواده
 • فاطمه فکار قراملکی، اکبر دارویی*، عباس عبادی، طلیعه ظریفیان، حوریه احدی صفحات 472-495

  هدف :

  دستور زبان، عنصر کلیدی دانش زبانی و عامل پیش بینی کننده یادگیری و موفقیت تحصیلی است. تشخیص زودهنگام اختلالات دستور زبان قبل از ورود به مدرسه بسیار مهم است. تا کنون هیچ ابزاری برای ارزیابی درک دستور زبان ترکی آذربایجانی در دنیا طراحی نشده است. پژوهش حاضر با هدف گزارش مراحل مربوط به طراحی آزمون درک دستور زبان ترکی آذربایجانی در کودکان 4-6ساله به همراه بررسی روایی محتوایی و صوری انجام شد.

  روش بررسی:

   این پژوهش به روش ترکیبی اکتشافی (کیفی کمی) و در دو بخش انجام گرفت. پس از بررسی پایگاه های اطلاعاتی مختلف و مرور منابع موجود،42  ساخت دستوری زبان ترکی آذربایجانی استخراج شد که از این تعداد، 8 ساخت پس از بررسی اولیه توسط متخصصین حذف شدند. سپس در گام بعدی و برای طراحی مجموعه گویه ای، 204 گویه برای 34 ساخت دستوری باقیمانده طراحی شدند. در مرحله چهارم و پس از آماده سازی گویه ها برای نسخه اولیه آزمون، روایی محتوایی محاسبه شد. جهت تعیین روایی محتوایی، از افراد متخصص در زمینه دستور زبان ترکی آذربایجانی و آشنا با طراحی آزمون دعوت شد تا به بررسی و تکمیل فرم روایی محتوایی و تبادل نظر بپردازند. در ابتدا جهت محاسبه نسبت روایی محتوایی، 11 نفر از متخصصین، ساخت ها و گویه ها را ارزیابی کرده و نظرات خود را در این مورد بیان کردند. سپس طراحی تصویر براساس ملاک های مهم تیم پژوهشی انجام شد. درنهایت، برای محاسبه شاخص روایی محتوایی، از 11 متخصص دیگر خواسته شد تا ارتباط جمله هدف را با تصویر مربوطه بررسی کنند. سپس طبق نظر اعضای تیم پژوهشی و متخصصین، 2 گویه مناسب تر از بین 4 گویه برای هر ساخت دستوری انتخاب شد و در نسخه اجرایی برای مطالعه پایلوت قرار گرفت. در مرحله پنجم، نسخه اولیه آزمون بر روی 30 کودک 4-6ساله با رشد طبیعی و دارای معیارهای ورود به پژوهش اجرا شد و درنهایت، روایی صوری آزمون به صورت کیفی محاسبه شد.

  یافته ها :

  پس از مرور متون و مطالعات مرتبط و تجزیه وتحلیل یافته ها و مفاهیم و با محاسبه نسبت روایی محتوایی، 2 ساخت دستوری حذف شد و 32 ساخت دستوری با 128 گویه که دارای مقادیر نسبت روایی محتوایی بزرگتر یا مساوی 0/59 بودند، باقی ماندند. پس از ،طراحی تصویر و محاسبه شاخص روایی محتوایی، درصورتی که شاخص گویه ای، بزرگ تر یا مساوی 0/79 بود، به عنوان روایی محتوایی مناسب در نظر گرفته می شد. نسخه اولیه آزمون جهت اجرا شامل 32 ساخت دستوری و 64 گویه بود. در مرحله اجرایی آزمون، هیچ کدام از گویه ها خطادار نبودند و فقط 10 گویه مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاح شد. نسبت روایی محتوایی 0/91 و شاخص روایی محتوایی آزمون 0/87 محاسبه شد که در محدوده مناسب قرار گرفتند.

  نتیجه گیری ک

  آزمون درک دستور زبان ترکی آذربایجانی دارای روایی محتوایی و صوری مناسب است و می تواند پس از انجام همه مراحل روایی و پایایی برای ارزیابی درک دستور زبان ترکی آذربایجانی در کودکان 4-6ساله مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ترکی آذربایجانی، درک، روایی، طراحی، دستور زبان، آزمون
 • فاطمه کیایی درونکلا، معصومه سلمانی*، سید ابوالفضل تهیدست، جلال بختیاری صفحات 496-515

  هدف:

   اختلال بلع یا دیسفاژی یکی از مشکلات مطرح پس از ضایعات عروقی مغز و نیز در دوره سالمندی است که مطالعات زیادی به آن پرداخته اند. اما درد حین بلع یکی از مواردی است که کمتر در متون موجود به آن پرداخته شده است. مطالعه حاضر بر آن بود تا به بررسی وجود درد حین بلع، ویژگی های آن، نحوه مدیریت این درد و تاثیرات احتمالی این درد روی کیفیت زندگی افراد مبتلا بپردازد.

  روش بررسی :

  مطالعه حاضر با اتخاذ یک رویکرد کیفی و نمونه گیری هدفمند، به مصاحبه با متخصصین گفتاردرمانی در حوزه اختلال بلع (11 نفر، 5 نفر مذکر) و بیماران مبتلا به اختلال بلع (15 نفر) پرداخت. کلیه مصاحبه ها جزءبه جزء نسخه برداری شدند. با استفاده از روش گرنهایم و لاندمن، تجزیه وتحلیل محتوی صورت گرفت. سپس مضامین اصلی، زیرطبقه ها، واحدهای معنایی و مثال های مرتبط با هریک به دست آمد.

  یافته ها :

  از 15 بیمار موردمصاحبه، تنها 6 نفر درد حین بلع را گزارش کردند. درحالی که همه 11 متخصص باتجربه در حیطه اختلال بلع، وجود درد حین بلع را تایید نمودند. 7 مضمون اصلی شامل الگوی زمانی درد، دیرش درد، مکان درد، عوامل محرک درد، نوع درد، شدت درد و زمان درد به دست آمد. هریک از این مضامین زیرطبقه ها و واحدهای معنی دار مخصوص به خود را داشتند. همه بیماران و متخصصین تاثیر منفی درد حین بلع را گزارش کردند. نحوه مدیریت این درد در بیماران و متخصصین تا حدی همسو بود. 

  نتیجه گیری:

   این مطالعه نشان داد درد حین بلع یکی از ویژگی های اختلال بلع در بیماران مبتلاست و ضرورت دارد متخصصین این حوزه در ملاحظات بالینی به آن توجه کنند. مطالعات آتی در این حوزه می تواند بر ابعاد مختلف درد در این بیماران و تولید مقیاس های ارزیابی مناسب تمرکز نمایند.

  کلیدواژگان: اختلال بلع، بلع، درد حین بلع، درد
 • محمدحسین روحانی راوری، اکبر دارویی، عباس عبادی* صفحات 516-547

  هدف:

   لکنت یکی از اختلالات گفتار در دوران کودکی است. مطالعات متعدد بر مداخلات زودهنگام برای آن تاکید زیادی دارند. شرایطی نظیر کمبود درمانگر و پاندمی کووید-19 دسترسی به درمان حضوری را محدود کرده است. مطالعات نشان دهنده برخی از مشکلات در این شیوه از ارایه درمان هستند. شناخت دقیق این مشکلات در بستر فرهنگی می تواند به افزایش کیفیت ارایه درمان از راه دور کمک کند. هدف این مطالعه، کشف فرایند درمان از راه دور لکنت کودکان پیش دبستانی بود.

  روش بررسی:

   این مطالعه کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد در ایران از آذر سال 1399 تا اسفند سال 1400 انجام شد. در این مطالعه با 9 درمانگر و 5 والد کودک دارای لکنت، مصاحبه عمیق، بدون ساختار و انفرادی انجام شد. داده ها با استفاده از روش کوربین و اشتراوس نسخه 2015 تحلیل شدند.

  یافته ها:

   پس از تحلیل داده های این مطالعه، 6 طبقه اصلی، 17 زیرطبقه و 63 طبقه اولیه استخراج شد. طبقات اصلی شامل «تردید در انتخاب درمان از راه دور»، «ویژگی های خانواده و مراجع»، «تکنولوژی و دانش به کارگیری آن»، «مهارت های درمانگر برای درمان از راه دور»، «نظام دریافت و پرداخت هزینه های درمان از راه دور» و «کارآمدی درمان از راه دور» است.

  نتیجه گیری:

   در این مطالعه، «کارآمدی درمان از راه دور» به عنوان مفهوم مرکزی انتخاب شد که همه مشارکت کنندگان به نوعی نگران آن بودند. طبق این مدل، «تردید در انتخاب درمان از راه دور»، «ویژگی های خانواده و مراجع» و «تکنولوژی و دانش به کارگیری آن» به عنوان زمینه بر فرایند هایی که در رابطه با درمان از راه دور لکنت کودکان پیش دبستانی در حال وقوع هستند، تاثیر می گذارند. این فرایند ها شامل «مهارت های درمانگر برای درمان از راه دور» و «نظام دریافت و پرداخت هزینه های درمان از راه دور» هستند. درنهایت همه این موارد به افزایش کارآمدی درمان از راه دور کمک می کنند.

  کلیدواژگان: لکنت، درمان از راه دور، کووید-19، نظریه داده بنیاد
 • محمدمهدی محمدی، فرهاد آزادی*، محسن واحدی، زهرا مهدیین صفحات 548-565

  هدف :

  فعالیت های بدنی مناسب، نقش مهمی در کاهش بیماری و مرگ و میر دوره سالمندی دارند و از عوامل اصلی سالمندی سالم به شمار می آیند. اما ترس از زمین خوردن مانعی برای فعالیت بدنی مناسب است. به دلیل تفاوت سالمندان شهری و روستایی در علل زمینه ای ترس از زمین خوردن و میزان و نوع فعالیت های بدنی، هدف این مطالعه بررسی و مقایسه ارتباط ترس از زمین خوردن با فعالیت بدنی در سالمندان شهری و روستایی بود. 

  روش بررسی:

  در این مطالعه مقطعی تحلیلی، 350 نفر از سالمندان 60 سال و بالاتر تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت روستایی (224 نفر) و شهری (126 نفر) در شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان، به شیوه نمونه گیری ساده و براساس معیارهای ورود و خروج مطالعه انتخاب شدند. علاوه بر ثبت اطلاعات جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه، برای ارزیابی ترس از زمین خوردن و فعالیت بدنی به ترتیب از نسخ فارسی پرسش نامه های مقیاس کارآمدی ترس از زمین خوردن فرم بین المللی (FES-I)، سنجش سریع فعالیت بدنی (RAPA)، فعالیت های روزمره زندگی (ADL) و فعالیت های ابزاری زندگی (IADL) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون های توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد.

  یافته ها:

   میانگین و انحراف معیار سنی کل نمونه موردمطالعه، 7/84±68/48 سال (روستایی 8/29±69/53 سال و شهری 6/61±66/62 سال بود و دو گروه موردمطالعه از لحاظ سنی دارای اختلاف آماری معنی داری بودند (001/p<0). میانگین نمره آزمون FES-I در کل سالمندان 6/67±20/74 (روستایی 7/25±21/59 و شهری 5/17±19/23) بود و دو گروه از لحاظ متغیر ترس از زمین خوردن با هم اختلاف آماری معنی داری داشتند (001/p<0). آزمون همبستگی پیرسون نشان داد امتیاز پرسش نامه FES-I با امتیاز پرسش نامه های ADL ،IADL و بخش اول پرسش نامه RAPA در کل سالمندان و در سالمندان روستایی و شهری، ارتباط آماری معنی دار منفی دارد (0/001 >P)، درحالی که با بخش دوم پرسش نامه RAPA هم در کل سالمندان (0/40 = P) و هم در سالمندان روستایی (0/38=P) و شهری (0/81=P)، ارتباط آماری معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری:

   پژوهش حاضر نشان داد ترس از زمین خوردن در سالمندان روستایی بیشتر از سالمندان شهری است. میزان فعالیت بدنی در فعالیت های روزمره زندگی و فعالیت های بدنی هوازی در مناطق شهری بیشتر از سالمندان مناطق روستایی بود، درحالی که میزان فعالیت های روزمره ابزاری و فعالیت های بدنی مربوط به قدرت عضلانی و انعطاف پذیری، در دو گروه سالمندان مناطق روستایی و شهری تفاوت آماری معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: سالمند، ترس از زمین خوردن، فعالیت بدنی، جمعیت شهری، جمعیت روستایی
 • فرین سلیمانی، ناهیده حسنی خیابانی*، لیلا یزدی، حمیدرضا لرنژاد، ناریا ابوالقاسمی، غزال شریعت پناهی صفحات 566-585
  هدف

  در چند سال اخیر برنامه ارزیابی و ارتقای تکامل کودکان، موردتوجه و تاکید نظام سلامت واقع شده است. در این راستا آموزش آزمونگران تست بیلی (Bayley) و ارزیابی ایشان، به یکی از نیازهای نظام سلامت تبدیل شده است. این پژوهش با هدف طراحی یک ابزار جامع و معتبر و تعیین روایی و پایایی آن برای ارزیابی عملکرد بالینی آزمونگر بیلی انجام شد.

  روش بررسی

  جامعه پژوهش آزمونگران تست بیلی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند. در این مطالعه نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. ابتدا مفاهیم ارزیابی بالینی از طریق مرور متون و جلسات بحث گروهی متمرکز با 10 نفر از خبرگان تبیین شد و گویه های ابزار طراحی شد. جهت بررسی روایی ظاهری از نمره تاثیر استفاده شد. پرسش نامه به گروه خبرگان متشکل از 8 نفر از مربیان (ارزیابان) و آزمونگران باتجربه (ارزیابی شدگان) ارسال شد و از آن ها خواسته شد تا به گویه ها از نظر اهمیت از 1 تا 5 نمره دهند.گویه هایی که نمره تاثیر کمتر از 1/5 داشتند حذف شدند و ساختار سایر گویه مورد اصلاح و بازبینی ظاهری قرار گرفت. برای بررسی روایی محتوا از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد و پرسش نامه به یک گروه 10نفری از خبرگان ارسال شد. با توجه به تعداد گروه خبرگان، گویه هایی که میزان ضریب نسبی روایی محتوای کمتر از 0/6 و شاخص روایی محتوای کمتر از 0/7 داشتند حذف شدند. پایایی ابزار از طریق تکرار پذیری دفعات آزمون (آزمون بازآزمون)، ضریب توافق در مشاهدات ارزیابان، مقایسه ارزیابان با ارزیاب مرجع و هم خوانی درونی تعیین شد. آنالیز داده های کمی با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.

  یافته ها

  ابزار در بخش اختصاصی با 66 گویه شامل 32 گویه شناختی، 22 گویه زبانی (13 گویه درکی، 9 گویه بیانی)، 12 گویه حرکتی (9 گویه حرکات ظریف، 3 گویه حرکات درشت) و در بخش عمومی با 14 گویه وارد مرحله سنجش ثبات زمانی و پایایی شد. میزان پایایی آزمون بازآزمون با ضریب همبستگی درون رده ای در بخش اختصاصی 0/83 و در بخش عمومی 0/86 و ضریب همبستگی درون رده ای در مشاهدات ارزیابان 0/80 (فاصله اطمینان 95 درصد: 58-82) بود. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به مقیاس شناختی (0/88) و کمترین در حرکات درشت (0/76) بود. ضریب کاپا در بین مشاهده گران در بخش عمومی بالای 0/7 بود. بالاترین ضریب کاپا در بین مشاهده گران در حیطه اختصاصی برابر 1 و کمترین 0/35 بود. میزان هم خوانی درونی گویه ها (آلفای کرونباخ) در بخش عمومی 0/76 بود.

  نتیجه گیری 

  ابزار طراحی شده در ارزیابی مهارت های بالینی آزمونگر بیلی دارای روایی و پایایی است.

  کلیدواژگان: آزمون بیلی، روایی و پایایی، تکامل کودک، عملکرد بالینی
 • نسترن رضی سنگتابی، مینو خلخالی زاویه*، خسرو خادمی کلانتری، الهام قندالی، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 586-601

  هدف:

   بیماران مبتلا به استیوآرتریت زانو به صورت شایع ضعف مشخص در عضله کوآدریسپس را نشان می دهند. یکی از عوامل مهم این ضعف مهار آرتروژنیک عضله است. مهار آرتروژنیک، مهاری عصبی است که از فعال شدن حداکثری عضله حین انقباض جلوگیری می کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر یک جلسه تمرین متقابل بر مهار آرتروژنیک و حداکثر نیروی اکستانسوری عضله کوآدریسپس در زنان مبتلا به استیوآرتریت یک طرفه زانو بود.

  روش بررسی:

   در این مطالعه 21 زن مبتلا به استیوآرتریت یک طرفه زانو با گرید 2 شرکت کردند. میزان مهار آرتروژنیک و حداکثر نیروی اکستانسوری عضله کوآدریسپس زانوی مبتلا به استیوآرتریت طی 3 مرحله، قبل از تمرین متقابل (تمرین عضله کوآدریسپس اندام مقابل به صورت ایزومتریک در 5 ست 8 تایی)، بلافاصله بعد از آن و 15 دقیقه پس از اتمام مداخله در یک جلسه اندازه گیری شد. به منظور اندازه گیری میزان مهار آرتروژنیک و حداکثر نیروی ایزومتریک اکستانسوری عضله کوآدریسپس، طی 6 ثانیه، حداکثر تلاش ارادی افراد جهت فعال سازی عضله کوآدریسپس را با تحریک الکتریکی آن همزمان کردیم (Burst superimposition).

  یافته ها :

  پس از یک جلسه تمرین متقابل، میانگین میزان مهار آرتروژنیک عضله کوآدریسپس زانوی مبتلا به استیوآرتریت به طور معنی داری (001/p=0) کمتر از قبل از مداخله و میزان حداکثر نیروی اکستانسوری آن نیز به طور معنی داری (0/001=p) بالاتر از قبل از مداخله بود. 15 دقیقه پس از اتمام مداخله نیز میزان مهار آرتروژنیک، نسبت به زمان بلافاصله بعد از مداخله به طور معنی داری (0/018=p) بیشتر، اما نسبت به قبل از مداخله به طور معنی داری (0/001=p) کمتر بود.

  نتیجه گیری:

   انجام یک جلسه تمرین متقابل موجب کاهش مهار آرتروژنیک و افزایش حداکثر نیروی اکستانسوری عضله کوآدریسپس در زنان مبتلا به استیوآرتریت زانو می شود که تاثیر آن تا 15 دقیقه پس از اتمام آن نیز باقی می ماند.

  کلیدواژگان: کوآدریسپس، مهار آرتروژنیک، تمرین متقابل، استئوآرتریت
 • نگین ایرانی، سیروس باور، نوید میرزاخانی، عالیه دریابر، مرضیه پشمدارفرد، ساسان خادمی کلانتری* صفحات 602-615

  هدف:

   اختلال اوتیسم یک اختلال شایع در میان کودکان است که عوامل فیزیکی و معماری محیط های درمانی می تواند در کیفیت توانبخشی این کودکان موثر باشد. از طرف دیگر، قسمت مهمی از درمان کودکان با اختلال اوتیسم، رفع نیازهای حسی آن هاست که از طریق مداخله و تطبیق محیط (رژیم حسی) امکان پذیر است. بنابراین هدف این تحقیق، بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و طراحی فضاهای محیط های توانبخشی بر نتایج حاصل از کاردرمانی کودکان با اختلال اوتیسم بود.

  روش بررسی:

   در این مطالعه مشاهده ای مقطعی، 50 کودک مبتلا به اوتیسم بین سن 3 تا 14 سال در دو محیط متفاوت استاندارد و غیراستاندارد از نظر متغیر های معماری فضای داخلی، قبل و پس از یک دوره کاردرمانی ارزیابی و مقایسه شدند. برای رتبه بندی فضای فیزیکی مراکز توانبخشی مرتبط با کودکان اوتیسم از پرسش نامه طراحی شده با 30 فاکتور استفاده شد که شامل مواردی چون شدت نور طبیعی، کیفیت نور (طبیعی یا مصنوعی)، دید و منظر داخل ساختمان به بیرون، آلودگی صوتی و بصری و رنگ دیوار ها بود. این پرسش نامه شامل معیار های اصلی موثر بر نتایج توانبخشی براساس نظر 32 کاردرمانگر و والدین 50 کودک بود. از فرم کوتاه پرسش نامه نیم رخ حسی 2 برای سنجش توانایی های پردازش حسی (شامل آیتم های جست وجوی حسی، اجتناب حسی، حساسیت حسی و ثبت حسی) کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم استفاده شد. برای بررسی تاثیر مداخلات درمانی در هر گروه از آزمون تی زوجی و برای مقایسه تغییرات حاصله بین دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد. 

  یافته ها :

  هر دو محیط درمانی استاندارد و غیراستاندارد در بهبود تمام الگو های چهارعاملی پردازش حسی تاثیرگذار بودند (0/04=P). مقایسه بین دو محیط نشان داد طراحی فضای مناسب توانبخشی تاثیر مثبت و معنی داری بر هر چهار الگوی پردازش حسی شامل جست وجوی حسی (0/001=P)، اجتناب حسی (0/001=P)، حساسیت حسی (0/01=P) و ثبت حسی (0/001=P) در مقایسه با محیط غیراستاندارد در کودکان با اختلال طیف اوتیسم داشتند.

  نتیجه گیری:

   نتایج این تحقیق نشان داد کیفیت طراحی معماری محیط های درمانی تاثیر معنی داری بر الگوهای پردازش حسی کودکان و روند درمانی کودکان با اختلال اوتیسم دارد. بر مبنای نتایج، می توان گفت نقش معماری محیط توانبخشی کودکان با اختلال طیف اوتیسم تاثیر مثبت و معنی داری در کیفیت ارایه خدمات توانبخشی دارد. ازاین رو، از یافته های مطالعه حاضر می توان جهت استانداردسازی فضاهای توانبخشی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اوتیسم، مراکز آموزشی درمانی، کیفیت توانبخشی، پردازش حسی، معماری
|
 • Zahra Morovati, Saeid Fatorehchy, Seyed Ali Hosseini* Pages 458-471
  Objective

  Cerebral palsy is a group of movement disorders caused by damage to one or more regions of the developing brain. Therapists use different treatment approaches for children with cerebral palsy. It is important to pay attention to the priorities of the parents of these children because they spend most of the time with their children and are fully aware of their needs. The present study aims to investigate the treatment priorities of parents of children with cerebral palsy.

  Materials & Methods 

  In this scoping review study, a search was first conducted in national and international databases, including SID, PubMed, Scopus, Google Scholar, OT Seeker, and the Bank of Medical Theses of the country. The articles focused on the treatment priorities of parents of children with cerebral palsy and published in English or Persian from 2000 to 2022 were included. The review studies published in other languages were excluded. After assessing the found articles based on the inclusion and exclusion criteria, 12 articles were finally selected for the review. 

  Results

  The parents of children with cerebral palsy have different priorities. Teaching elf-care skills to the child was one of their most important priorities, which is not dependent on the age and level of gross motor function in children. Other important priorities were mobility and having complete information about treatment services. It seems that all the mentioned priorities are related to each other and paying attention to each one requires checking other priorities.

  Conclusion

  The priorities of the parents of children with cerebral palsy are broad and unique. Not all of these priorities are dependent on the age and severity of disability in the children, and can be different per child. It seems necessary to pay attention to the treatment priorities of the parents of these children in the rehabilitation process.

  Keywords: Cerebral palsy, Parents, Priorities, Family needs
 • Fatemeh Fekar Gharamaleki, Akbar Darouie*, Abbas Ebadi, Talieh Zarifian, Hourieh Ahadi Pages 472-495
  Objective 

  Grammar is a key element of language knowledge and a factor in predicting language learning and success. Early diagnosis of grammatical errors in children before entering school is very important. So far, no tool has been designed to evaluate the Azerbaijani language grammar comprehension in Iran. The present study aims to design the Azerbaijani language grammar comprehension test for Iranian children aged 4-6 along and assess its validity.

  Materials & Methods

  This is a mixed-method (qualitative-quantitative) study. After searching in various databases and reviewing available articles, 42 grammatical structures of the Azerbaijani language were extracted, of which 8 were removed after preliminary examination by experts. Then, 204 items were formulated for the remaining 34 grammatical structures. To determine the content validity, the test was sent to 11 experts in the field of Azerbaijani language grammar to evaluate the items. According to their opinions, two more suitable items were selected from among four items for each grammatical structure and included in the initial version for the pilot study. The initial test version was conducted on 30 children aged 4-6 years with normal language development.

  Results 

  After calculating the content validity ratio (CVR), two grammatical structures were removed, and 32 structures with 128 items having CVR≥0.59 remained. After calculating the content validity index (CVI), the items with CVI≥0.79 were selected. The initial version had 32 grammatical structures and 64 items. None of the items were removed in the pilot phase, and only 10 items were modified. The CVR and CVI of the test were 0.91 and 0.87, respectively, indicating good content validity.

  Conclusion 

  The Azerbaijani language grammar comprehension test has good content and face validity and can be used to evaluate the grammar comprehension of children with Azerbaijani language aged 4-6 years.

  Keywords: Azerbaijani-Turkish, Comprehension, Validity, Development, Grammar, Test
 • Fatemeh Kiaee Darounkola, Masoomeh Salmani*, Seyed Abolfazl Tohidast, Jalal Bakhtiyari Pages 496-515
  Objective

  Swallowing disorder or dysphagia is one of the most common problems in old age and after brain vascular lesions. This problem has received a lot of attention in studies. However, Pain on swallowing (known as odynophagia) has been less discussed in the literature. The present study aimed to investigate the existence of pain on swallowing, its characteristics, the possible intervention, and the effects of this pain on the quality of life of affected people.

  Materials & Methods 

  The present study adopted a qualitative approach. After purposeful sampling, we interviewed 11 speech therapists in the field of swallowing disorders (5 males) and 15 patients with dysphagia. All the interviews were transcribed and underwent content analysis using the Graneheim and Lundman method. Finally, the main themes, subcategories, semantic units, and examples related to each were obtained.

  Results

  Out of 15 interviewed patients, only 6 reported pain on swallowing. In comparison, all 11 therapists in the field of swallowing disorders confirmed the presence of pain on swallowing. Seven main themes were obtained based on these interviews: The temporal pattern, duration, location, stimulating/provoking factors, type, intensity, and onset time. Each of these themes had its subcategories and items. All patients and therapists reported the negative impact of pain on swallowing on the quality of life. There was an agreement between therapists and patients to manage pain on swallowing.

  Conclusion 

  This study showed that pain on swallowing is probably one of the characteristics of a swallowing disorder, and professionals must consider pain on swallowing during the clinical examination. Future studies can focus on different dimensions of pain on swallowing and develop proper evaluation scales.

  Keywords: Swallowing disorder, Deglutition, Pain, Odynophagia, Pain on swallowing
 • MohammadHosein Rohani Ravari, Akbar Darouie, Abbas Ebadi* Pages 516-547
  Objective

  Stuttering is one of the speech disorders that appears in childhood. Many studies emphasize early interventions for its treatment. Circumstances such as a lack of therapists and the COVID-19 pandemic have limited the access to face-to-face therapy. Studies show some problems with this type of treatment. A detailed understanding of these problems in a cultural context can help increase the quality of providing telepractice. This study was conducted to discover the telepractice treatment of stuttering in preschool children.

  Materials & Methods 

  This qualitative study was conducted in Iran from November 2020 to February 2022 using the grounded theory method. In this study, in-depth, free, and individual interviews were conducted with 9 therapists and 5 parents of children who stutter. The data were analyzed using the Corbin and Strauss method, version 2015.

  Results

  After analyzing the data of this study, 6 main categories, 17 subcategories, and 63 primary categories were extracted. The main categories include “hesitation in choosing telepractice”, “characteristics of family and clients”, “technology and the knowledge to apply it”, “therapist skills for telepractice”, “payment system for telepractice fees”, and “efficiency of telepractice”.

  Conclusion

  In this study, “efficiency of telepractice” was chosen as the central concept that all participants were concerned about in some way. According to this model, “hesitation in choosing telepractice”, “characteristics of family and clients”, and “technology and the knowledge to apply it” as the context have effects on the processes that are taking place in relation to the telepractice in preschool children who stutter. These processes include “therapist skills for telepractice” and “ payment system for telepractice fees”. In the end, all these things increase the efficiency of telepractice.

  Keywords: Stuttering, Telepractice, COVID-19, Grounded theory
 • MohammadMahdi Mohammadi, Farhad Azadi*, Mohsen Vahedi, Zahra Mahdiin Pages 548-565
  Objective

  Proper physical activities play an important role in reducing disease and mortality in old age, and is one of the main causes of active aging; however, the fear of falling is a barrier to having proper physical activity. Due to the difference between the elderly living in urban and rural areas regarding the risk factors of fear of falling and the amount and type of physical activity, this study aims to investigate and compare the fear of falling, physical activity, and activities of daily living (ADL) in the elderly living in urban and rural areas of Konarak County, Iran.

  Materials & Methods

  In this analytical cross-sectional study, 350 elderly people  aged ≥60 years, who were under the coverage of comprehensive rural and urban health service centers in Konarak, Sistan and Baluchestan province (224 from rural areas and 126 from urban areas) were selected using a random sampling method and based on the inclusion and exclusion criteria. In addition to recording their demographic information, their fear of falling, physical activity, and ADL were measured by the Persian version of falls efficacy scale-international (FES-I), Rapid Assessment of Physical Activity (RAPA), ADL scale, and Instrumental ADL scale (IADL), respectively.

  Results

  The mean overall age of the elderly was 68.48±7.84 years (69.53±8.29 years in the rural group and 66.62±6.61 years in the urban group), and there was a significant difference between the two groups in terms of age (P<0.001). Pearson correlation test results showed that the FES-I score had a statistically significant negative relationship with the scores of ADL, IADL, and RAPA1 in total and in each group (P<0.001), but there was no statistically significant relationship between the FES-I score and the RAPA2 neither in total (P=0.40) and nor in rural (P=0.38) and urban (P=0.81) groups.

  Conclusion

  The fear of falling is significantly higher in the elderly living in rural areas of Konarak county compared to those living in urban areas. The RAPA1 and basic ADL of the elderly living in urban areas are higher compared to those living in rural areas, but there is no significant difference between them in RAPA2 and IADL. In addition, fear of falling has a significant relationship with physical activity of the elderly in overall and in rural and urban groups.

  Keywords: Aged, Fear of falling, Physical activity, Activities of daily living, Urban population, Rural population
 • Farin Soleimani, Nahideh Hasani Khiabani*, Leila Yazdi, Hamidreza Lornejad, Naria Aboulghasemi, Ghazal Shariatpanahi Pages 566-585
  Objective 

  In recent years, the infant development and assessment programs have received attention by the health system of Iran. In this regard, the training of examiners for performing the Bayley tests has become one of the needs of the health system. This study aims to design and evaluate the validity and reliability of the Bayley-III examiner clinical performance scale.

  Materials & Methods 

  this study, participants were Bayley-III test examiners from medical universities in Iran, who were selected using a purposive sampling method. First, in focused group discussion sessions with 10 Bayley-III test experts, the items of instrument were formulated. Then, to evaluate the face validity, the questionnaire was sent to a panel of expert consisting of 8 Bayley-III experts and examiners and they were asked to rate the items from 1 to 5 in terms of importance. The items with an impact score of less than 1.5 were deleted, and other items were revised, if needed. To evaluate content validity, the questionnaire was sent to 10 Bayley-III test experts, and then the content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) were measured. The items with CVR <0.6 and CVI <0.7 were deleted. The reliability of the instrument was assessed by calculating the inter-rater reliability, test re-test reliability, and internal consistency. Quantitative data analysis was done in SPSS software, version 22.

  Results 

  The instrument with 66 items, including 32 items for the cognitive domain, 22 items for the language domain (13 for receptive and 9 for expressive components), 12 items for the motor domain (9 for fine and 3 for gross motor skills), and 14 items for the general section, was assessed in stability and reliability. The intraclass correlation coefficient (ICC) for the test re-test reliability was obtained 0.83 for the specific section and 0.86 for the general section. The ICC for the inter-rater reliability was 0.80 (95% CI: 58-82). The highest correlation value was related to the cognitive scale (0.88), and the lowest value was for the gross motor skill subscale (0.76). The kappa coefficient for the inter-rater reliability of the general section was above 0.7. The kappa coefficient for the specific section ranged from 1 to 0.35. The Cronbach’s α for the internal consistency of the general section was 0.76. 

  Conclusion 

  The designed questionnaire is a valid and reliable tool to evaluate the clinical performance of Bayley-III test examiners in Iran.

  Keywords: Bayley-III, Validity, Reliability, Infant development, Clinical performance
 • Nastaran Razi Sangtabi, Minoo Khalkhali Zavieh*, Khosro Khademi Kalantari, Elham Ghandali, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 586-601
  Objective 

  Patients with knee osteoarthritis (KO) commonly show quadriceps muscle weakness. One of the important reasons for this weakness is arthrogenic muscle inhibition (AMI), a process in which neural inhibition causes the failure of quadriceps activation. The present study aims to evaluate the effect of cross-education on the AMI and the maximum extensor force of quadriceps in women with unilateral KO.

  Materials & Methods 

  this study, 21 women with unilateral KO (grade 2) participated. The AMI and the maximum extensor force of the quadriceps in the affected knee were measured before, immediately after, and 15 minutes after cross-education. The cross-education included isometric training of the contralateral quadriceps in 5 sets of 8 repetitions in one session. For measuring the AMI and maximum extensor force of the quadriceps, a burst of electrical stimulation was superimposed on the maximal voluntary contractions in 6 seconds.

  Results 

  Immediately after one session of cross-education, the AMI of the affected knee significantly decreased and the maximum extensor force of quadriceps significantly increased compared to the pre-test phase (P=0.001). Fifteen minutes after cross-education, AMI significantly increased compared to the post-test phase (P=0.018), but was still lower than that in the pre-test phase (P=0.001)

  Conclusion

  One session of cross-education can reduce AMI and increase maximum extensor force of quadriceps in women with KO, and this effect remains for at least 15 minutes.

  Keywords: Quadriceps, Arthrogenic muscle inhibition, Cross-education, Knee osteoarthritis
 • Negin Irani, Cyrus Bavar, Navid Mirzakhani, Aliyeh Daryabor, Marzieh Pashmdarfard, Sasan Khademi Kalantari* Pages 602-615
  Objective 

  Autism spectrum disorder (ASD) is a common disorder among children. The architectural design of the treatment environment can be effective in the quality of rehabilitation for these children. On the other hand, considering that an important part of treatment for children with ASD is to meet their sensory needs, there is a need for intervention and adaptation to the environment (sensory regime). The study aims to investigate the effect of the interior architecture of rehabilitation centers on the outcome of occupational therapy for children with ASD.

  Materials & Methods

  This is an observational cross-sectional study on 50 children with ASD aged 3-14 years, who were assigned into two groups of treatment in standard and non-standard environments, according to interior architectural factors. They were assessed before and after occupational therapy. To rank the physical space of rehabilitation centers, a researcher-made questionnaire was used with 30 criteria measuring natural light intensity, light quality (natural or artificial), visibility and view of the inside of the building, noise and visual pollution, and color of the walls. The criteria were based on the opinions of 32 occupational therapists and parents of 50 ASD children. The sensory profile 2 was used to measure sensory processing patterns (sensation seeking, sensation avoiding, sensory sensitivity, and sensory registration) of children with ASD. The paired t-test was used for within-group comparison, and the independent t-test was used for between-group comparison.

  Results 

  Both standard and non-standard treatment environments were effective in improving all four patterns of sensory processing (P=0.04). However, the rehabilitation center with standard design had a more significant positive effect on all four sensory processing patterns, including sensation seeking (P=0.001), sensation avoiding (P=0.001), sensory sensitivity (P=0.01), and sensory registration (P=0.001) compared to the non-standard environment.

  Conclusion

  The interior architecture of rehabilitation centers has a significant positive effect on the sensory processing patterns of children with ASD, which can affect the quality of rehabilitation services. Therefore, it is recommended to optimize the interior architecture of rehabilitation centers for ASD children.

  Keywords: Autism, Therapeutic centers, Rehabilitation, Sensory processing, Architecture