فهرست مطالب

خلاقیت و نوآوری - پیاپی 13-14 (زمستان 1384 و بهار 1385)

فصلنامه خلاقیت و نوآوری
پیاپی 13-14 (زمستان 1384 و بهار 1385)

  • 72 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1385/01/29
  • تعداد عناوین: 13
|