فهرست مطالب

آزما - پیاپی 41 (اسفند 1384)
 • پیاپی 41 (اسفند 1384)
 • 50 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/12/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یادداشت نخست
 • هنر متعهد و تعهد هنرمند
  هوشنگ هوشیار صفحه 4
 • روزنه
 • شهرام پارسا مطلق صفحه 9
 • گفتگو
 • مقاله
 • داستان همچون هنری بصری
  مهناز رضایی صفحه 17
 • شعر
 • دوری، دو شعر از، بیگانه...
  صفحه 26
 • نگاه
 • کارول آن دافی
  میترا کیوان مهر ترجمه: میترا کیوان مهر صفحه 34
 • داستان
 • چراغانی
  هوشنگ میمنت صفحه 44