فهرست مطالب

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) - سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1384)

نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)
سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1384)

 • 262 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/03/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سیدمحمدعلی زمردیان، محمدرضا باقری سبزواری صفحه 1

  آبگیرهای قائم معمولا نسبت به دیگر گزینه ها سازه هایی اقتصادی بوده و به جهت آن که در نزدیکی سطح آب کار گذاشته می شوند، از ورود رسوبات درشت دانه به داخل سیستم جلوگیری می نمایند. از مشکلات اصلی که آبگیرهای قائم با آن مواجه اند ایجاد گرداب های قوی در دهانه آنهاست. این گرداب ها منجر به کاهش بازدهی سیستم آبگیری می شوند. شناخت مهندسین و طراحان از عوامل موثر بر گرداب، می تواند آنها را در طراحی صحیح و اصولی چنین سازه هایی کمک نماید. در این پژوهش به کمک مدل آزمایشگاهی تاثیر سرعت مماسی، جهت جریان در خروجی کانال تقرب بر ضریب تخلیه Cd آبگیر قایم مورد بررسی قرار گرفته و با آنالیز ابعادی نشان داده شده که اعداد بدون بعد رینولدز، فرود، وبر، سیرکولاسیون و استغراق بر تشکیل گرداب در دهانه آبگیر قائم موثرند. ارتباط بین عدد فرود، عدد سیرکولاسیون و عدد استغراق ارایه گردیده است که با استفاده از آنها می توان عدد استغراق را به دست آورده و توسط آن ضریب تخلیه آبگیر قائم را محاسبه نمود.

  کلیدواژگان: تخلیه آبگیر قائم، کانال تقرب، عدد استغراق، ضریب تخلیه، گرداب
 • علیرضا مساح بوانی، سعید مرید صفحه 17

  تحقیق حاضر آثار ناشی از تغییر اقلیم روی دما، بارندگی و رواناب در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود اصفهان را تحت دوسناریوی اقلیمی و برای دو دوره سی ساله 2039-2010 و 2099-2070 میلادی، تجزیه و تحلیل می نماید. اطلاعات مورد نیاز از مدل گردش عمومی HadCM3(GCM) شامل مقادیر بارندگی و درجه حرارت (متوسط، حداقل و حداکثر) ماهانه در دوره های آتی، تحت دو سناریوی A2 و B2 از سناریوهای تولید گازهای گلخانه ای SRES تامین شده است. در سناریوی A2 به دلیل تاکید بر رشد صنایع و توجه کمتر به محیط زیست افزایش بیشتری در گازهای گلخانه ای نسبت به سناریوی B2 که توجه بیشتری به محیط زیست دارد، فرض شده است. نتایج در مجموع نشان از کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت در هر دو دوره و به خصوص دردوره دوم را داشته، به طوری که در طی این دوره ها میزان کاهش بارندگی 10 و 16 درصد و افزایش درجه حرارت به میزان 4.6 و 3.2 درجه سانتی گراد به ترتیب در سناریوهای A2 و B2 پیش بینی می شود. جهت بررسی تاثیر این تغییرات بر جریان ورودی به سد چادگان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network, ANN) و با بررسی ورودی ها و معماری های مختلف، شبیه سازی بارش- رواناب در حوضه انجام شده که خروجی های مدل، کاهش جریان تا 5.8 درصد و افزایش ضریب تغییرات جریان تا 3 برابر را برای دوره های آتی نشان می دهد. مقایسه سناریوهای A2 و B2 نشان از وضعیت بحرانی تر سناریوی A2 در این حوضه دارد.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیم، مدل گردش عمومی، سناریو اقلیمی، شبکه عصبی مصنوعی، حوضه زاینده رود
 • بارزسازی فرایند رسوب گذاری در سامانه های پخش سیلاب با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای LANDSAT، سنجنده های TM و +ETM
  امیر سررشته داری صفحه 29

  امروزه یکی از کاربردهای سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای در منابع طبیعی، در زمینه های تشخیص و بارزسازی تغییرات در سطح زمین می باشد. روش طبقه بندی با استفاده از روش حداکثر تشابه (MLC) یکی از این موارد است که در این مقاله بر روی تصاویر ماهواره ای TM و ETM+ به منظور بارزسازی رسوب در سطح یک شبکه پخش سیلاب انجام و مورد آزمون واقع گردید. برای انجام این تحقیق برای تهیه نمونه ها و کنترل های میدانی از روش شبکه بندی با لحاظ 30 نقطه نمونه در داخل عرصه پخش سیلاب و 30 نقطه به عنوان شاهد استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بارزسازی رسوب با استفاده از روش طبقه بندی مزبور بر روی تصاویر ماهواره ای لند ست TM و ETM+ با دقتی معادل 82 درصد قابل انجام می باشد. علاوه بر این، نتایج تحقیق هم چنین نشان دهنده این است که می توان روند و شکل تغییرات ناشی از رسوبات در پهنه پخش سیلاب را به دقت آشکار نمود. با توجه به قابلیت بالفعل و بالقوه این روش در مشخص نمودن تغییرات ناشی از رسوب گذاری که در این تحقیق در پهنه ای به مساحت 450 هکتار به اثبات رسیده است، می توان به این نکته تاکید داشت که استفاده از این روش در پهنه هایی با وسعت بیشتر موجب افزایش سرعت و دقت انجام کار در بارزسازی طبقات مختلف پوشش زمین می شود.

  کلیدواژگان: بارزسازی رسوب، پخش سیلاب، سنجش از دور، تصاویر ماهواره ای لندست، روش حداکثر تشابه (MLC)
 • عبدالحسین ابوطالبی، عنایت الله تفضلی، بهمن خلدبرین، نجفعلی کریمیان صفحه 45

  در سیستم های کشت آبی و در کشت دو گانه، مقدار زیادی بقایای گیاهی تولید می شود که همراه با محدودیت زمان برای پوسیدگی بقایای محصول قبلی و کمی فرصت برای انجام عملیات کامل تهیه بستر، سبب ضرورت کاهش خاک ورزی و نیز مدیریت خاص بقایای گیاهی می شود. در بررسی حاضر، اثر روش های مختلف تهیه بستر در کشت دو گانه جو- آفتابگردان بر رشد رویشی، اجزای عملکرد و عملکردهای دانه و روغن آفتابگردان (هیبرید اروفلور)، در سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی گردید. مدیریت بقایای گیاهی شامل حفظ، جمع آوری بخشی از بقایا و سوزاندن بقایای گیاهی با پنج روش خاک ورزی شامل گاوآهن برگردان دار+ دیسک؛ گاوآهن قلمی+ دیسک؛ دیسک؛ گاوآهن برگردان دار و حداقل خاک ورزی، با استفاده از طرح کرت های خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. تیمار سوزاندن بقایا باعث افزایش معنی دار وزن خشک گیاه در مراحل مختلف نموی و نیز قطر طبق گردید. تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نیز اگر چه در این تیماربیشتر بودند، ولی تفاوت آماری با سایر تیمارهای بقایا نداشتند. عملکردهای دانه و روغن درتیمارهای سوزاندن و جمع آوری بخشی از بقایا بیشتر از تیمار حفظ بقایا بود. تیمارهای گاوآهن برگردان دار+ دیسک و گاوآهن قلمی+ دیسک بالاترین وزن خشک گیاه را در مراحل مختلف نمو، قطر طبق و عملکردهای دانه و روغن تولید کردند.تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نیز در این تیمارها به طور غیرمعنی داری بالاتر از سایر تیمارهای خاک ورزی بودند. تیمار حداقل خاک ورزی از نظر کلیه صفات اندازه گیری شده کمترین مقدار را دارا بود. براساس نتایج به دست آمده از این بررسی، استفاده از گاوآهن قلمی+ دیسک در شرایط جمع آوری بخشی ازبقایا ممکن است مطلوب تر از سایر تیمارهای تهیه بستر آفتابگردان در کشت دو گانه جو- آفتابگردان در شرایط مشابه با مطالعه حاضر باشد.

  کلیدواژگان: شوری، عناصر کم مصرف، مرکبات
 • پرویز شکاری، مجید باقرنژاد صفحه 55

  تغییر در ویژگی های خاک عمدتا حالت پیوسته دارد. روشی که بتواند این پیوستگی را در نظر بگیرد، قادر به ارایه تصویر واقعی تری از الگوی پراکنش خاک ها چه در فضای رده بندی و چه در فضای جغرافیایی خواهد بود. منطق پیوسته فازی چنین دیدگاهی را فراهم می کند. در این مطالعه کارآیی این نگرش با انجام نوعی خوشه بندی فازی در یک زیر حوزه در غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت. خوشه بندی از طریق کمینه سازی یک تابع عینی در تعیین درجه عضویت هر پدان در هر یک از کلاس ها با نمای فازی 1.15 تا 1.5 انجام گرفت. پس از تعیین اعتبار خوشه بندی تعداد بهینه کلاس ها برای زیر مجموعه های کل، ریخت شناختی و بافت به ترتیب 8، 4 و 5 تعیین شد. نمودارهای درجات عضویت تخصیص یافته به هر پدان در نمای اراضی منطقه نشانگر وجود همپوشی بین کلاس ها و پیوستگی قابل توجه بود. با توجه به تمایز کم خاک های منطقه و شباهت زیاد خواص آنها، روش مذکور از حساسیت بالایی در تشخیص تیپ های مختلف خاک برخوردار است. به علاوه بین کلاس های فازی حاصله و شکل اراضی نیز ارتباط وجود داشت. کاربرد این روش تهیه سیستم های طبقه بندی و نیز نقشه های پیوسته خاک با سطح نگرشی در حد پدان قابل بررسی است.

  کلیدواژگان: تابع عینی، خوشه بندی فازی، طبقه بندی پیوسته، فضای رده بندی
 • ناصر دوات گر، مسعود کاووسی، محمدحسن علی نیا، مریم پیکان صفحه 71

  وضعیت پتاسیم و اثر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک بر آن در شالیزارهای استان گیلان با استفاده از یک صد و نه نمونه خاک سطحی از چهار ناحیه در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. پتاسیم قابل استخراج به وسیله استات آمونیوم یک مولار خنثی (K-NH4OAc)، پتاسیم قابل استخراج به وسیله اسید نیتریک یک مولار جوشان (K-HNO3) و پتاسیم محلول در آب اندازه گیری شدند. نتایج بررسی نشان داد که توزیع فراوانی جمعیت رس و ظرفیت تبادل کاتیونی نرمال بود و توزیع فراوانی جمعیت متغیرهای سیلت، کربن آلی و pH غیرنرمال (با چولگی و یا کشیدگی معنی دار) و برای شن، K-NH4OAc و K-HNO3 لگاریتم نرمال بود. پتاسیم محلول تحت تاثیر اثر توام شن، pH، کربن آلی و K-NH4OAc قرار داشت (R2a=0.73**). پتاسیم قابل استخراج به وسیله استات آمونیوم تحت تاثیر پتاسیم محلول، پتاسیم غیرقابل تبادل و ظرفیت تبادل کاتیونی قرار گرفت (R2a=0.72**). پتاسیم قابل استخراج به وسیله اسید نیتریک جوشان تحت تاثیر پتاسیم تبادلی و جز سیلت خاک قرار داشت (R2a=0.55**). توزیع جغرافیایی داده های K-NH4OAc نشان داد که مقدار آن در گیلان مرکزی، به ویژه در حوزه آبخیز سپیدرود، بیشتر از بقیه نواحی است. در ناحیه فومنات مقدار رس، ظرفیت تبادل کاتیونی، K-NH4OAc و K-HNO3 کمتر از بقیه نواحی است. براساس بررسی وضعیت انجام شده 68.8 درصد شالیزارهای استان از نظر پتاسیم قابل جذب در وضعیت متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

  کلیدواژگان: پتاسیم محلول، پتاسیم قابل استخراج به وسیله استات آمونیوم، پتاسیم قابل استخراج به وسیله اسیدنیتریک جوشان، پارامترهای توزیع فراوانی کمیت های مربوط به پتاسیم، توزیع جغرافیایی کمیت های مربوط به پتاسیم، استان گیلان
 • رقیه حاجی بلند، محمدکریم خسروپناه صفحه 91

  سمیت منگنز در خاک های کشاورزی و زیستگاه های طبیعی به دلایل مختلف از جمله ماهیت سنگ بستر، اسیدی بودن خاک، غرقاب شدن و یا مجاورت با معادن فعال ایجاد می شود. این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر غلظت های مسموم کننده این عنصر روی سه گیاه مهم زراعی انجام شده است. گیاهان در محیط کشت هیدروپونیک (آبکشتی) و درشرایط کنترل شده اتاق رشد به مدت 12 روز تحت تیمارهای صفر (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 میکرومول منگنز رشد داده شدند و پس از برداشت، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، اثر غلظت های مختلف کلسیم و منیزیم بر ظهور سمیت، تنفس ریشه و نشت پتاسیم از بافت های ریشه و اندام هوایی بررسی گردید. به منظور بررسی تاثیر شدت های مختلف نور روی ظهور مسمومیت، گیاهان در شدت های متفاوت نور رویانده شده و علاوه بر رشد، جذب و انتقال منگنز نیز در آنها بررسی شد. گیاه آفتابگردان که با غلظت های 50 میکرو مول منگنز و بالاتر مسموم شده بود، خال های قهوه ای رنگی در قاعده کرک های برگ و دم برگ نشان داد، در حالی که علایم مسمومیت در ذرت به صورت کلروز شدید بین رگبرگی بوده و در برنج علایم خاصی مشاهده نشد. هر سه گیاه بخش اعظم منگنز جذب شده را به اندام هوایی انتقال دادند و بیشترین انتقال متعلق به آفتابگردان و کمترین متعلق به ذرت بود. در هیچ کدام از سه گیاه بررسی شده، ارتباطی بین شدت مسمومیت با منگنز و مقدار انباشتگی آن مشاهده نگردید. بررسی اثر شدت نور بر ظهور علایم مسمومیت نشان داد که رشد در نور ضعیف هر چند تولید ماده خشک را به شدت کاهش داد، ولی بسته به گیاه بررسی شده، این عامل باعث افزایش یا کاهش حساسیت به مسمومیت بوده است. بررسی اثر مسمومیت منگنز بر تنفس ریشه نشان داد که بر خلاف انتظار، تغییرات القایی مسمومیت منگنز بر تنفس ریشه در هم بستگی با حساسیت یا تحمل گیاهان نبوده است. بر عکس، تاثیر پذیری نشت پتاسیم از بافت های ریشه و اندام هوایی با مقدار تحمل یا حساسیت گیاهان به مسمومیت منگنز انطباق داشت.

  کلیدواژگان: برنج، ذرت، آفتابگردان، سمیت منگنز، نشت پتاسیم، تنفس ریشه
 • تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم و یک لاین ماش سبز (Vigna radiata (L)wilczek) در منطقه کرج
  مجید آقاعلیخانی، امیر قلاوند، افراسیاب علا صفحه 111

  به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف کاشت (10، 13، 20 و 40 بوته در مترمربع) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم (پرتو و گوهر) و یک لاین (VC-1973A) ماش سبز [Vigna radiata (L.) Wilczek] آزمایشی در تابستان 1377 درموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع درکرج انجام شد. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا در آمد. نتایج نشان داد که لاین VC-1973A بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد و با توجه به زودرسی و هم زمان رسی نسبت به دو رقم دیگر برای برداشت مکانیزه ارجحیت دارد. تراکم کاشت بر عملکرد دانه ماش تاثیر بسیار معنی داری (P£0.01) داشت، به طوری که تراکم های 20 و 10 بوته در مترمربع به ترتیب بیشترین (2221 kg/ha) و کمترین (1650 kg/ha) عملکرد دانه را تولید کردند. از میان اجزای عملکرد، تنها تعداد غلاف در بوته تحت تاثیر تراکم واقع شد. مطالعات مربوط به هم بستگی صفات نشان داد که تراکم با ارتفاع بوته و فاصله اولین غلاف از سطح زمین هم بستگی مثبت و با عملکرد دانه در بوته، شاخص برداشت و تعداد شاخه فرعی و غلاف دربوته هم بستگی منفی دارد. علاوه بر این به نظر می رسد، تعداد غلاف در بوته که هم بستگی بالایی (r=0.88) با عملکرد دانه در واحد سطح دارد، مهم ترین جز عملکرد ماش می باشد.

  کلیدواژگان: ماش سبز، (Vigna radiata)، تراکم بوته، عملکرد، اجزای عملکرد، رقم
 • مطالعه پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در پنج تلاقی گندم
  بهروز مرادی عاشور، احمد ارزانی، عبدالمجید رضایی، سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی صفحه 123

  در این بررسی نحوه کنترل ژنتیکی عملکرد دانه و صفات مرتبط به آن در پنج تلاقی گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) به روش تجزیه میانگین نسل ها برآورد گردید. ارقام روشن، مهدوی، اینیا، آتیلا و گاسکوین و جمعیت های BC1, F2, F1 و BC2 حاصل از تلاقی آنها بر پایه طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس میانگین نسل ها نشان داد که تفاوت های معنی دار بین نسل ها برای صفات مورد مطالعه از جمله عملکرد دانه در بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد سنبلچه در سنبله و وزن دانه در سنبله وجود دارد. برای بیشتر صفات و تلاقی ها مقدار F/?DH کوچک تر از یک بود که بیانگر متفاوت بودن علامت و بزرگی اثر ژن های کنترل کننده این صفات می باشد. برای عملکرد دانه وراثت پذیری عمومی با دامنه 28.5 تا 58.6 درصد و وراثت پذیری خصوصی با دامنه 24 تا 48.5 درصد برای پنج تلاقی برآورد گردید که کوچک ترین برآورد را در مقایسه با سایر صفات دارا بود. برآورد اجزای ژنتیکی میانگین نسل ها با برازش مدل های مختلف و انتخاب بهترین مدل نشان داد که بسته به نوع صفت و ژنوتیپ نقش اجزای ژنتیکی افزایشی، غالبیت و اپیستازی در کنترل صفات مورد مطالعه متفاوت است.

  کلیدواژگان: گندم نان، تجزیه میانگین نسل ها، وراثت پذیری، عملکرد دانه، اجزای تنوع و عملکرد
 • تاثیر رژیم های آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کیفیت دانه سه رقم سویا در کشت تابستانی در شرایط آب و هوایی کرمان
  غلامرضا خواجویی نژاد، حمدالله کاظمی، هوشنگ آلیاری، عزیر جوانشیر، محمد جواد آروین صفحه 137

  این بررسی به منظور تعیین اثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر میزان عملکرد و کیفیت دانه در سه رقم سویا، طرح اسپلیت فاکتوریل براساس بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار و به مدت دو سال اجرا گردید. براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، میزان عملکرد دانه و هم چنین میزان روغن و پروتئین موجود در دانه، در هر دو سال آزمایش تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری، تراکم کاشت و رقم قرار گرفت. مقادیر حداکثر و حداقل عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح به ترتیب در تیمارهای آبیاری I2 و I4 به دست آمد. علاوه بر آن، مقادیر حداکثر و حداقل عملکرد دانه در بوته به ترتیب در تراکم های کاشت D1 و D4 و در واحد سطح به ترتیب در تراکم های کاشت D3 و D1 حاصل شد. در بین ارقام نیز، حداکثر عملکرد دانه، هم در بوته و هم واحد سطح، به رقم V2 و حداقل آن به رقم V3 تعلق داشت. درصد روغن دانه در تیمارهای D1, I1 و V2 حداکثر و در تیمارهای D4, I4 و V3 حداقل بود، در صورتی که درصد پروتئین دانه در تیمارهای D4, I4 و V1 بیشترین و در تیمارهای D1, I1 و V3 کمترین میزان بود. بالاترین کارآیی مصرف آب در تیمار آبیاری I3 و کمترین آن در تیمار آبیاری I1 حاصل شد. بالاترین کارآیی مصرف آب براساس عملکرد بیولوژیک در رقم V2 و براساس عملکرد دانه در رقم V1 به دست آمد، در صورتی که کمترین کارآیی مصرف آب براساس بیولوژیک و دانه به ترتیب به ارقام V1 و V3 تعلق داشت. جهت افزایش تولید عملکرد در واحد سطح، اعمال تیمارهای I2V2D3 توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ارقام سویا، پروتئین دانه، تراکم کاشت، رژیم های آبیاری، روغن دانه، عملکرد، کارآیی مصرف آب
 • محمد کبیری، سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی، علی محمد شکیب، عبدالمجید رضایی صفحه 153

  به منظور دست یابی به ریزنمونه مناسب و محیط غذایی موثر جهت باززایی گیاه در اسفناج، پاسخ ریزنمونه های محور زیر لپه، لپه و نوک ساقه، جدا شده از بذرهای جوانه زده دو رقم ملودی و توده بومی کرج روی محیط کشت پایه MS با ترکیبات متفاوت از هورمون های IAA، GA3، NAA و BAP بررسی شد. آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی با تکرارهای متفاوت انجام شد. انگیزش پینه از ریز نمونه محور زیرلپه روی محیط با ترکیب هورمونی 15 میلی گرم در لیتر IAA و 3.4 میلی گرم در لیتر GA3 صورت گرفت. باززایی گیاه از پینه ها با زیرکشت آنها روی محیط حاوی 2 میلی گرم در لیتر IAA و 3.4 میلی گرم در لیتر GA3به میزان 38 درصد حاصل شد. گیاهچه های حاصل حالت شیشه ای داشتند، که با افزایش آگار به 9 گرم در لیتر این مشکل رفع شد. ریز نمونه لپه تنها تولید پینه نمود. کشت ریز نمونه نوک ساقه روی محیط حاوی 0.02 میلی گرم در لیتر BAP، به میزان 80 درصد باززایی نشان داد.

  کلیدواژگان: اسفناج (Spinacia oleracea L)، اندام زایی، محور زیر لپه، ایندول استیک اسید (IAA) جیبرلیک اسید (GA3) و 6، بنزیل آمینو پیورین (BAP)
 • انوشیروان فروزنده شهرکی، محمدرضا خواجه پور صفحه 161

  در سیستم های کشت آبی و در کشت دو گانه، مقدار زیادی بقایای گیاهی تولید می شود که همراه با محدودیت زمان برای پوسیدگی بقایای محصول قبلی و کمی فرصت برای انجام عملیات کامل تهیه بستر، سبب ضرورت کاهش خاک ورزی و نیز مدیریت خاص بقایای گیاهی می شود. در بررسی حاضر، اثر روش های مختلف تهیه بستر در کشت دو گانه جو- آفتابگردان بر رشد رویشی، اجزای عملکرد و عملکردهای دانه و روغن آفتابگردان (هیبرید اروفلور)، در سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی گردید. مدیریت بقایای گیاهی شامل حفظ، جمع آوری بخشی از بقایا و سوزاندن بقایای گیاهی با پنج روش خاک ورزی شامل گاوآهن برگردان دار+ دیسک؛ گاوآهن قلمی+ دیسک؛ دیسک؛ گاوآهن برگردان دار و حداقل خاک ورزی، با استفاده از طرح کرت های خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. تیمار سوزاندن بقایا باعث افزایش معنی دار وزن خشک گیاه در مراحل مختلف نموی و نیز قطر طبق گردید. تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نیز اگر چه در این تیماربیشتر بودند، ولی تفاوت آماری با سایر تیمارهای بقایا نداشتند. عملکردهای دانه و روغن درتیمارهای سوزاندن و جمع آوری بخشی از بقایا بیشتر از تیمار حفظ بقایا بود. تیمارهای گاوآهن برگردان دار+ دیسک و گاوآهن قلمی+ دیسک بالاترین وزن خشک گیاه را در مراحل مختلف نمو، قطر طبق و عملکردهای دانه و روغن تولید کردند.تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نیز در این تیمارها به طور غیرمعنی داری بالاتر از سایر تیمارهای خاک ورزی بودند. تیمار حداقل خاک ورزی از نظر کلیه صفات اندازه گیری شده کمترین مقدار را دارا بود. براساس نتایج به دست آمده از این بررسی، استفاده از گاوآهن قلمی+ دیسک در شرایط جمع آوری بخشی ازبقایا ممکن است مطلوب تر از سایر تیمارهای تهیه بستر آفتابگردان در کشت دو گانه جو- آفتابگردان در شرایط مشابه با مطالعه حاضر باشد.

  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، خاک ورزی، رشد رویشی، اجزای عملکرد، عملکردهای دانه و روغن، آفتابگردان، کشت دوگانه
 • منصور رضایی، حسن نصیری مقدم، جواد پوررضا، حسن کرمانشاهی صفحه 171

  به منظوز تعیین اثر سطوح مختلف اسید آمینه لیزین و پروتئین خام جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع ازت جوجه های گوشتی، آزمایشی با 240 قطعه جوجه گوشتی سویه تجارتی راس از سن یک تا 42 روزگی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مکمل اسید آمینه لیزین دردوره آغازین و رشد (صفر، 0.15 و 0.30 درصد) و دو سطح پروتئین خام (17.84 و 20.84 درصد در دوره آغازین و 16.12 و 18.12 درصد در دوره رشد) با انرژی قابل سوخت و ساز 2900 کیلوکالری در کیلوگرم بود. نتایج نشان داد که کاهش پروتئین خام جیره، میزان افزایش وزن در دوره آغازین، دوره رشد و کل دوره را به طور معنی دار به ترتیب 6، 4.6 و 5.6 درصد کاهش داد (P<0.05)، هم چنین مصرف خوراک در دوره آغازین به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05). کاهش پروتئین خام جیره، اثر معنی داری بر نسبت افزایش وزن به مصرف خوراک نداشت، ولی مقدار گوشت سینه را به طور معنی داری کاهش و درصد چربی حفره بطنی را افزایش داد (P<0.05). افزایش اسید آمینه لیزین در جیره مصرف خوراک در دوره آغازین، افزایش وزن و نسبت افزایش وزن به مصرف خوراک در دوره رشد و کل دوره را به طور معنی داری بهبود داد (P<0.05). افزایش اسید آمینه لیزین در جیره باعث افزایش معنی دار درصد گوشت سینه و ران گردید (P<0.05). افزودن مکمل لیزین به جیره در دوره آغازین دفع ازت را به طور معنی داری کاهش داد (P<0.059). هم چنین با کاهش پروتئین خام جیره در دوره آغازین دفع ازت به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05). تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر درصد تلفات نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که در صورت تامین سایر اسیدهای آمینه محدود کننده در جیره، با افزودن مکمل لیزین می توان سطح پروتئین خام جیره را تا 3 درصد در دوره آغازین و تا 2 درصد در دوره رشد کاهش داد و این عمل تاثیر منفی بر بازده غذایی نداشت.

  کلیدواژگان: لیزین، پروتئین، جوجه گوشتی، لاشه، گوشت سینه
 • احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی، جواد پوررضا، داگلاس کورور صفحه 181

  در این آزمایش هفت قطعه مرغ مادر گوشتی در سن 60 هفتگی، سوند گردنی را از طریق جراحی دریافت کردند. از تزریق وریدی بیکربنات نشان دار به مدت دو دوره 30 ساعتی جداگانه (مطالعه اول و دوم) برای تعیین ابقای کربن نشان دار استفاده شد. دو ساعت پس از شروع تزریق وریدی بیکربنات، دفع دی اکسید کربن نشان دار تنفسی پرندگان به حالت ثابت رسید. در این حالت، میزان بازیافت و ابقای دی اکسید کربن نشان دار در مطالعه اول به ترتیب 91.09 و 8.91 درصد و در مطالعه دوم به ترتیب 87.55 و 12.45 درصد بود. به طور کلی میانگین بازیافت دی اکسید کربن نشان داد تنفسی در این آزمایش، 89.32 درصد و ابقای آن 10.68 درصد تعیین گردید. تخم گذاری و یا عدم تخم گذاری و دوره نوری آزمایش اثر معنی داری (P<0.05) برابقای دی اکسید کربن نشان دار نداشت. پرندگان پس از تغذیه در مقایسه با زمان عدم تغذیه، به طور معنی داری دی اکسید کربن نشان دار تنفسی کمتری دفع کردند. با توجه به نتایج این آزمایش، در صورت استفاده از اطلاعات تصحیح نشده برای کربن نشان داد باقی مانده در بدن در آزمایش های مربوط به تعیین احتیاجات اسیدهای آمینه با روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص، تخمین احتیاجات در مرغ های مادر گوشتی با 10.68 کاهش همراه خواهد بود.

  کلیدواژگان: اکسیداسیون اسید آمینه شاخص، فاکتور ابقای بیکربنات، بیکربنات نشان دار، کربن نشان دار، تزریق مداوم، مرغ مادر گوشتی
 • جواد پوررضا، محمدرضا عبادی صفحه 191

  در طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی سه واریته سورگوم (کم، متوسط و پرتانن) با و بدون مکمل فیتاز تعیین و با ذرت و گندم مقایسه شد. سه واریته سورگوم مورد مطالعه از بین 36 واریته مختلف سورگوم براساس میزان تانن انتخاب و همراه با ذرت و گندم در شرایط محیطی یکسان کشت شدند. مکمل فیتاز در سه سطح صفر، 500 و 1000 واحد به هر کیلوگرم از غلات مورد مطالعه اضافه شد. انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم ظاهری و حقیقی با استفاده از خروس های بالغ لگهورن و به روش سیبالد تعیین گردید. نتایج نشان داد که غلات مورد مطالعه از لحاظ انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی و قابلیت هضم ظاهری و حقیقی ماده خشک، نیتروژن و فسفر با هم متفاوت بودند. سورگوم متوسط تانن، بیشترین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی و سورگوم، پرتانن کمترین انواع انرژی قابل سوخت و ساز را داشتند. قابلیت هضم ظاهری و حقیقی ماده خشک ذرت بیشتر از سایر غلات مورد مطالعه بود (P<0.0001). قابلیت هضم ظاهری و حقیقی نیتروژن سورگوم متوسط تانن، بیشتراز دو نوع دیگر سورگوم به دست آمد (P<0.001). اختلاف بین غلات مورد مطالعه از لحاظ قابلیت هضم ظاهری و حقیقی فسفر و نیز قابلیت هضم حقیقی نیتروژن معنی دار نبود. تمام شاخص های اندازه گیری شده در سورگوم پرتانن کمترین بود. افزودن 500 واحد فیتاز باعث بهبود معنی دار (P<0.001) انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری، قابلیت هضم ظاهری و حقیقی ماده خشک و قابلیت هضم ظاهری نیتروژن شد. اگر چه افزودن مکمل فیتاز باعث بهبود قابلیت هضم ظاهری و حقیقی فسفر و قابلیت هضم حقیقی نیتروژن شد ولی اختلافات معنی دار نبود. اختلاف بین سطوح 500 و 1000 واحد فیتاز در بهبود شاخص های اندازه گیری شده معنی دار نبود و نتایج نشان داد که مقدار 500 واحد مکمل فیتاز برای بهبود ارزش غذایی غلات کافی بود. هزار واحد آنزیم فیتاز در اکثر شاخص ها موجب کاهش معنی دار گردید.

  کلیدواژگان: فیتاز، قابلیت هضم ظاهری و حقیقی، انرژی قابل سوخت و ساز، سورگوم، ذرت، گندم
 • سید رضامیرایی آشتیانی، پویا زمانی، علی نیکخواه، محمد مرادی شهربابک، عباسعلی ناصریان، فریدون اکبری صفحه 201

  در پرورش گاوهای شیری، بهبود بازده خوراک از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی پارامترهای ژنتیکی بازده خالص انرژی برای تولید شیر و ارتباط آن با صفات تولید شیر، شیر تصحیح شده برای 3.2 درصد چربی، وزن بدن، درآمد ناخالص و درآمد منهای هزینه خوراک با استفاده از 2589 رکورد ماهانه از 723 گاو شیرده در سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای مختلف انرژی حیوان با استفاده از مدل های انجمن ملی تحقیقات (NRC) برآورد گردید. عوامل موثر بر صفات مختلف به وسیله یک مدل خطی تعمیم یافته تعیین شدند. پارامترهای ژنتیکی صفات مختلف با روش حداکثر درست نمایی محدود شده بی نیاز از مشتق گیری (DFRNL)، به صورت تجزیه چند صفتی برآورد شد. مدل های حیوانی حاوی عوامل ثابت گله- سال- فصل، دوره زایش، مرحله شیردهی، ضرایب تابعیت هر صفت از سطوح پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه و انرژی متابولیسمی جیره و عوامل تصادفی ژنتیک افزایشی، دایم محیطی و باقی مانده بودند. وراثت پذیری صفات تولید شیر، شیر تصحیح شده برای 3.2 درصد چربی، وزن بدن، بازده خالص انرژی، درآمد ناخالص و درآمد منهای هزینه خوراک، به ترتیب 0.31، 0.32، 0.30، 0.34، 0.24، و 0.29 برآورد شد. نتایج این بررسی نشان داد که در صورت وجود امکانات لازم، انتخاب مستقیم برای بازده خالص انرژی می تواند سبب بهبود ژنتیکی بازده خوراک شود. هم چنین به نظر می رسد که انتخاب براساس تولید شیر تصحیح شده برای چربی از موثرترین روش های انتخاب غیر مستقیم برای بهبود بازده خوراک و عملکرد اقتصادی در گاوهای شیری باشد.

  کلیدواژگان: گاوهای هلشتاین، پارامترهای ژنتیکی، بازده خالص انرژی، شیر تصحیح شده برای چربی
 • محمدرضا عدالتیان، سیدعلی مرتضوی، منوچهر حامدی، مصطفی مظاهری تهرانی صفحه 211

  یکی از مهم ترین محصولات زراعی، گوجه فرنگی است. به طوری که شناخت دقیق و همه جانبه عوامل موثر بر تولید گوجه فرنگی و فرآورده های ضروری است چرا که تکنولوژی و تقاضا برای این محصول و فرآورده های آن در ایران و جهان رو به افزایش است. دراین بررسی باتوجه به تولید 3.7 میلیون تن گوجه فرنگی در ایران و این که بخش عمده ای از این محصولات تبدیل به رب گوجه فرنگی و محصولات مشابه می شود، تلاش گردید تا اثر واریته و زمان نگه داری بر روی ویژگی های شیمیایی رب حاصل از چهار واریته منتخب طرح ملی، کال جی ان 3، ارلی اوربانا وای، ارلی اوربانا 111، پتوارلی سی اچ در طی یک سال نگه داری در شرایط اتاق (دمای متوسط 25 درجه سانتی گراد) بررسی گردد و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل: بریکس، مواد جامد کل، مواد جامد نامحلول، اسیدیته، pH اندازه گیری شود. نتایج به دست آمده نشان داد که واریته های ارلی اوربانا 111 و پتوارلی سی اچ دارای بیشترین میزان ماده جامد کل و بالاترین میزان اسیدیته بودند. ضمن آن که واریته های پتوارلی سی اچ و ارلی اوربانا 111، دارای کمترین نوسانات و بیشترین ثبات بودند.

  کلیدواژگان: زمان نگه داری، واریته گوجه فرنگی، ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی
 • اثر بسته بندی و انبارمانی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دو رقم کیوی
  لیلا روزبه نصیرایی، شهرام دخانی، محمد شاهدی، رضا شکرانی صفحه 223

  به منظور مطالعه اثر بسته بندی و انبارمانی بر کیفیت کیوی، میوه دو رقم هایوارد و آبوت پس از تعیین زمان برداشت از منطقه ولی آباد تنکابن تهیه و خریداری شد. پس از درجه بندی و انتخاب میوه های سالم، در صندوق های چوبی، کارتن مقوایی و کیسه های پلی اتیلنی با دانسیته کم بسته بندی شدند و در دمای 0.5± درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95-90 درصد به مدت 6 ماه نگه داری شدند. از هر بسته بندی، به طور کاملا تصادفی، طی فواصل زمانی (3±30 روز) در طی مدت انبارداری (6 ماه) نمونه برداری صورت پذیرفت و خصوصیات شیمیایی مانند کل مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر برحسب اسید سیتریک، ویتامین c، ماده خشک کل و خصوصیات فیزیکی نظیر نقطه تسلیم، مقاومت بافت در نقطه تسلیم، نیروی لازم برای نفوذ پروب در بافت و تنش لازم برای نفوذ آن ارزیابی شده و نتایج به دست آمده با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل آنالیز و مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن صورت پذیرفت. حداکثر مدت زمان انبارمانی در رقم آبوت 4 ماه و در رقم هایوارد 6 ماه تعیین شد. میزان ماده خشک کل رقم هایوارد در طی انبارمانی بیشتر از آبوت بود. و در هر دو رقم مقدار ماده خشک محلول (بریکس) با پیشرفت زمان انبارمانی افزایش و مقدار اسیدیته قابل تیتر بر حسب اسید سیتریک کاهش یافت. مقدار ویتامین C رقم آبوت در طی انبارمانی بیشتر از رقم هایوارد بود. تمامی فاکتورهای مربوط به خصوصیات فیزیکی و بافتی با پیشرفت دوره انبارداری، کاهش یافته و در رقم هایوارد در ماه ششم و در رقم آبوت در ماه چهارم به حداقل مقدار مطلوب خود جهت انبارمانی رسید. در مجموع بسته بندی چوبی برای نگه داری طولانی تر و نایلون پلاستیکی برای رسیدگی یک نواخت کیوی مناسب تر ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: آبوت، هایوارد، بسته بندی، انبارمانی، ویتامین c، خصوصیات فیزیکی و خصوصیات شیمیایی
 • زینت احمدزاده*، بیژن حاتمی صفحه 239

  سفید بالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum West. یکی از آفات مهم گیاهان زراعی و زینتی در مزارع و گلخانه هاست که معمولا با استفاده از سموم شیمیایی و یا عوامل کنترل بیولوژیک کنترل می شود. در این مطالعه تاثیر استفاده جداگانه و توام حشره کش کونفیدر و بالتوری سبز(Steph.) Chrysoperla carnea علیه سنین مختلف پورگی آفت روی گیاه گوجه فرنگی در هفت تیمار و سه تکرار بررسی شد. تیمارها شامل شکارگر تنها، حشره کش تنها و چهار تیمار تلفیقی حشره کش و بالتوری سبز بودند که در آنها رهاسازی شکارگر به ترتیب در فواصل 5، 10، 15 و 20 روز پس از سم پاشی انجام شد. آب پاشی در شاهد و سم پاشی در تیمار حشره کش تنها و رهاسازی شکارگر در سایر تیمارها هر 10 روز یک بار تکرار گردید. در تیمارهای استفاده توام سم و بالتوری، سم پاشی فقط یک بار در ابتدای آمایش انجام شد. نتایج نشان دادند که بین تیمارهای مختلف، اختلاف معنی داری وجود دارد. یک یا دو بار سم پاشی و یا رهاسازی بالتوری باعث کنترل آفت نگردید. حذف جمعیت آفت تقریبا بعد از سم پاشی سوم در تیمار حشره کش تنها و یا با رهاسازی سوم در تیمار تلفیقی حشره کش+ رهاسازی بالتوری در روز بیستم بعد از سم پاشی مشاهده شد. این دو تیمار نشان دادند که تاثیر یکسانی در کنترل آفت دارند. هم چنین در تیمار حشره کش+ رهاسازی بالتوری در روز پنجم بعد از سم پاشی، پس از پنج بار رهاسازی، جمعیت آفت کنترل شد. بین تیمار شکارگر تنها با تاثیر کمتر از تیمار حشره کش تنها، اختلاف معنی داری وجود داشت. به طور کلی، می توان اظهار نمود که اعمال تیمار تلفیقی حشره کش و بالتوری سبز مناسب ترین و مطلوب ترین گزینه ممکن در کنترل آفت در دراز مدت می باشد.

  کلیدواژگان: سفید بالک گلخانه، بالتوری سبز، حشره کش کونفیدر، مدیریت تلفیقی
 • آزاده کریمی ملاطی، بیژن حاتمی، حسین سیدالاسلامی، لطیف صالحی صفحه 253

  میزان تولید تخم و نسبت جنسی از عوامل موثر در کنترل کیفیت زنبورهای پارازیتوئید تریکوگراما محسوب می شوند. در پژوهش حاضر تاثیر مدت زمان عدم دسترسی به تخم میزبان بر این دو شاخص در گونه Trichogramma brassicae Bezsenko مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و در 5 تکرار انجام شد. تعداد 20 عدد زنبور ماده تازه ظاهر شده و جفتگیری کرده هر یک به طور جداگانه به لوله آزمایش به ابعاد 10 1.5 سانتی متر انتقال یافتند و روزانه با آب و عسل 20 درصد تغذیه شدند. در تیمار اول در همان روز نخست 150 عدد تخم تازه بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier، بیش از ظرفیت تخم گذاری برای پارازیتوئید فراهم گردید. اما در سایر تیمارها پس از 2، 4 و 6 روز محرومیت، همان تعداد تخم میزبان در اختیار پارازیتوئید قرار داده شد. پس از 3 تا 4 روز از زمان تامین تخم میزبان با شمارش تخم های سیاه میزبان میزان تولید تخم پارازیتوئید محاسبه گردید. هم چنین پس از گذشت 11 روز و خروج پارازیتوئیدهای بالغ از تخم میزبان، جنس نر و ماده از طریق تفاوت در شکل شاخک تفکیک شدند و درصد نتایج ماده ثبت گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش مدت زمان عدم دسترسی T.brassicae به تخم میزبان، میزان تولید تخم پارازیتوئید به طور معنی داری کاهش یافت. هم چنین درصد نتایج ماده نیز با افزایش تاخیر در دسترسی به تخم میزبان با کاهش روبه رو گردید. نتیجه این که عدم دسترسی به تخم میزبان به محض خروج پارازیتوئید، باعث کاهش کیفیت آن می شود.

  کلیدواژگان: تریکوگراما، عدم دسترسی به تخم میزبان، کنترل کیفیت
|
 • S. M. A. Zomorodian *, M. R. Bagheri Sabzevari Page 1

  The vertical pipe intake is an economical structure relative to the other alternatives. VPI usually installed near the water surface and prevents from the coarse sediment entrance to the system. The strong vortex in VPI entrance is a major problem which may reduce the system efficiency. Recognizing the vortex affected parameters, helping engineers to design anti vortex structures. In this study an experimental model is built to study the effect of tangential velocity, flow direction at approach channel outlet on the discharge coefficient of vertical pipe intake. By dimensional analysis it is indicated that the vortex in VPI could be defined by the dimensionless numbers (Reynolds, Weber, Froude, Circulation and Submergence). The relationship between the Froude, Circulation and Submergence numbers are presented. By using this relation one can determine the Submergence number and then calculate the discharge coefficient of vertical pipe intake.

  Keywords: Vertical pipe intake, Headrace channel, Submergence number, Discharge coefficient, Vortex
 • A. R. Massah Bavani *, S. Morid Page 17

  In this study the impact of climate change on temperature, rainfall and river flows of the Zayandeh Rud basin under two climate change scenarios for two periods (2010-2039 and 2070-2099) are investigated. For the evaluation of future climate change impact on stream flow to Chadegan reservoir, the global circulation model (GCM) outputs of the HadCM3 model (monthly temperature and precipitation) with two scenarios, A2 and B2, are obtained and downscaled to the local level for the selected time periods. The results indicate that the annual average of precipitation decreases and temperature increases for both periods that are more pronounced for the period 2079-2099. Such that 10% to 16% decrease in precipitation and 3.2 to 4.6ºC increases in temperature can be anticipated for scenarios A2 and B2, respectively. To predict future stream flow changes due to climate change, artificial neural networks (ANNs) have been applied and trained by the several input models and architectures for rainfall-runoff simulation. The results indicate that the maximum of 5.8% decrease in the annual flows. Comparison of the two scenarios indicates the more critical situation in scenario A2 for the basin.

  Keywords: Climate change, General circulation model, Climate scenario, Artificial neural network, Zayandeh rud basin
 • Detection of the Sedimentation Process in the Systems of Flood Spreading using LANDSAT Satellite Images Data and TM & ETM+ Sensores
  A. Sarreshtehdari * Page 29

  Of the applications of remote sensing and satellite images in natural resources is distinguishing and detection of changes in land surface. The image classification using Maximum Likelihood (MLC) is one the prevalent method which is used in a study of the application of TM and ETM+ satellite images to detect sediment deposition on an implemented floodwater spreading scheme. In order to implement the research, field sampling and checking were done using transect networking method by selection of 30 sample points in floodwater spreading area as well as another 30 control points in the study area. The results of the study are shown that detection of sediment deposition using MLC method by application of LANDSAT TM and ETM+ can lead to increase the precision of change detection up to 82 percent. Furthermore, the results also show that the trend and changes due to sediment deposition on water spreading area can be precisely detected. Considering the present and potential applicability of the applied method in distinguishing changes due to sediment deposition on land surface which is absorbed on 450 hectares of water spreading area in this research study, it can be pointed out that the use of this method in larger area could be tend to increase the precision of change detection and to decrease the required time.

  Keywords: Sediment detection, Flood spreading, Remote sensing, LANDSAT images, Maximum likelihood Classification method
 • J A. Aboutalebi *, E. Tafazoli, B. Kholdebarin, N. Karimian Page 45

  The Effect of various NaCl levels on the shoot content of trace elements, in the seedlings of five citrus species namely: Bakraei (Citrus reteculata X C. limetta), Volkamer lemon(C. volkameriana), Sour orange(C. aurantium), Sweet lime (C. limetta) and Mexican lime(C. aurantifolia), were studied in a glasshouse, by a randomized complete block design with factorial arrangement and four replications. One-year old seedlings of each species were grown in the pots, containing native soil (pH=8.2) and irrigated with water supplemented with 0(control), 20, 40 and 60 mM NaCl. At the end of experiment, the amount of Fe, Zn, Mn, Cu, Cl and B in shoots were determined. The amount of trace elements varied among the species even in the control plants (no salt). Salinity had different effects on the shoot content of trace elements. Salinity reduced Fe content in the shoot of all species except in Bakraii and sweet lime and increased the amount of Zn in the shoot of all species except in Bakraii. The Mn content was reduced in the all species but increased in sour orange. Salinity reduced the amount of Cu in the shoot of volkamerina but had no effect in the other species. The amount of Cl increased in the shoot of all species with salinity. Boron content in the shoot of all species except in sour orange, increased with low salinity level but decreased with increased salinity levels. However in sour orange, salinity in the all levels decreased the amount of B in the shoot of seedlings.

  Keywords: Salinity, Trace elements, Citrus
 • P. Shekari *, M. Baghernejad Page 55

  Chenges in the soil characteristics is rather continuously. A method that takes this continuity into account would present a realistic pattern of soil distribution either in taxonomic or geographical space. The fuzzy set theory provides such an approach. In this study, the robustness of fuzzy clustering in soil pattern recognition was evaluated in a subcatchment of western Iran. The clustering carried out on the basis of minimization of an objective function in assigning membership values to each pedon in each fuzzy class. Fuzziness exponent values from 1.15 to 1.5 were used. The following validation of the resulted clusters (classes), optimal number of classes in whole, morphological and particle-size subsets were determined 8, 4, and 5 respectively. Plots of membership values across the landscape indicated class overlap and considerable contiguity. Considering low differentiation of these young soils and the high similarity among their properties, the method indicated a high capacity in recognizing different soil types over the study area. Furthermore, there was relationships between the soil fuzzy classes and landform. Thus, the method is capable in continuous classification, which could be so important in construction of continuous soil maps at low aggregation levels, e. g., pedon.

 • N. Davatgar *, M. Kavoosi, M. H. Alinia, M. Paykan Page 71

  The soil potassium status and effect of soil physical and chemical properties on it were investigated using 109 surface soils (0-30cm) from four regions in Guilan province. Neutral molar ammonium acetate extractable K (K-NH4OAc), boiling molar nitric acid extractable K (K-HNO3) and water soluble K were determined. Results showed that CEC and clay were normally frequency distributed while distribution frequency of other variables such as silt organic carbon and pH were not normal and have significant skew and kurtosis. In addition sand, K-NH4OAc and K-HNO3 has logarithmic normal distribution. Water-soluble potassium was affected by sand, pH, O.C and K-NH4OAc (R2a=0.73**). Ammonium extractable potassium was affected by soluble potassium, non-exchangeable potassium and CEC (R2a=0.72**). Boiling nitric acid was affected by exchangeable potassium and silt (R2a=0.55**). Geographic distribution of K-NH4OAc data shows amount of it in central parts of Guilan, particularly Sepidrood river watershed is more than other regions. Fomanat region soils have the less clay, CEC, K-NH4OAc and K-HNO3. According this study about 68.8 percent of Guilan soils was classified in the range of medium to very low potassium status.

  Keywords: Soluble potassium, Amonium extractable potassium, Boiling nitric acid extractable potassium, Frequency distribution parameters of potassium variables, Geographic distribution of potassium variables, Guilan province
 • R. Hajiboland *, M. K. Khosrowpanah Page 91

  Manganese toxicity occurs in many agricultural and natural ecosystems under the various soil conditions such as the nature of substrate, acidity, flooding or vicinity to the mining areas. The objective of this work was to study the effects of excess Mn in the growth medium on three important crop species, namely rice (Oryza sativa L. cv. T. Hashemi), maize (Zea mays L. cv. SC.704) and sunflower (Helianthus annuus L. Mehr). Plants were cultured in the hydroponic medium under controlled environmental conditions and treated with 0 (control), 25 50, 75 and 100 µM Mn for 12 days. Dry mass production, the effect of supplemental Mg and Ca on the toxicity expression, root respiration and K+ leakage from shoot and root tissues were studied under the Mn treatments. In order to study the effect of light intensity on the expression of toxicity symptoms, plants were cultured under the different light conditions, thereafter their growth and metal uptake and transport were studied. Sunflower plants treated with the 50 µM Mn and higher, showed dark-brown spots associated with the trichomes on the leaves and petioles. Maize plants developed interveinal chlorosis and any visual leaf symptoms was observed in rice. In all of the studied species, a great portion of the absorbed Mn was translocated into shoot, the highest transport was observed in sunflower and the lowest in maize. No significant correlation was observed between the expression of Mn toxicity and the accumulation rate of Mn. Growing under the low light intensity, in addition to the lowering biomass production, increased or decreased the toxicity effect depending on species. Mn-toxicity-induced root respiration was not associated with the differential response of species to Mn toxicity. In contrast the change of K+ leakage from shoot and root tissues was well correlated with the toxicity response of tested plants.

  Keywords: Rice, Maize, Sunflower, Mn toxicity, K leakage, Root respiration
 • Effect of Plant Density on Yield and Yield Components of Two Cultivars and a Line of Mungbean [Vigna radiate (L.) Wilczek] In Karaj Region
  M. Aghaalikhani *, A. Ghalavand, A. Ala Page 111

  In order to evaluate the effects of plant densities (10, 13, 20 and 40 plant/m2 ) on the yield and yield components of two cultivars (Partow, Gohar) and a line (VC-1973A) of mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek] a field experiment was conducted at the Seed and Plant Improvement Institute (SPII) of Karaj in Summer 1998. This research carried out in a factorial experiment based on Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 replications. The results indicated that VC-1973A line had the highest grain yield. This line has superiority to other cultivars, due to the early and uniformity of seed maturity and easy mechanized harvest. Plant density has a significant effect (p<0.01) on the grain yield, in such a way that the densities of 20 and 10 plant/m2 outyielded the highest (2221 kg/ha) and lowest (1650 kg/ha) grain yield respectively. Among the yield components, only the number of pods per plant indicated a significant difference due to the plant density. Correlation coefficient between attributes indicated that the plant height and height of first pod internode had a positive correlation with the plant density, while the correlation of the plant density with harvest index (HI), branch number and pod number per plant was negative. More over it seems that the pod number per plant is the most important components of mungbean’s yield, because it has a high (r = 0.88) and significant (p<0.01) correlation with the grain yield.

  Keywords: Mungbean ( Vigna radiata ), Plant density, yield, Yield components, Cultivar
 • Study of Inheritance of yield and Related Traits in Five Crosses of Bread Wheat (Triticum aestivum L.)
  B. M. Ashour *, A. Arzani, A. Rezaei, S. A. M. Mirmohammady Maibody Page 123

  The Genetic basis of grain yield and related characteristics were studied by a generation mean analysis in five crosses of winter wheat (Triticum aestivum L.). “Roshan”, “Mahdavi”, “Inia”, “Atila” and “Goscoyin” cultivars along with their F1, F2, BC1 and BC2 populations were evaluated by a split-plot design with crosses as the whole plot in a randomized complete block design with two replications and generations were applied as the subplots. Analysis of variance revealed significant differences among generations for studied characteristics including the grain yield per plant, the number of spikelet per plant, the number of spikelet per spike and grain weight per spike. For the majority of traits and crosses, F/DH1/2 was less than one, indicating that the sign and magnitude of gene actions were different. Estimates of broadsense and narrow sense heritabilities were low for the grain yield per plant compared with other traits, rating from 28.5% to 58.6% and 24% to 48,5% for the five crosses, respectively. Genetic components of generation means were calculated by fitting different models and choosing the best model indicated that the impact of additive, dominance and epistasis genetic components in controlling the traits depend on the cross and the trait under study.

  Keywords: Triticum aestivum, Generation mean analysis, Heritability, Grain yield, Components of variation
 • Effects of Irrigation Regimes and Plant Density on Yield , Water Use Efficiency and Seed Quality of Three Soybean Cultivars Glycine max L. as Summer Crop in the Kerman Climate
  GH. Khajouei Nejad *, H. Kazemi, H. Alyari, A. Javanshir, M. J. Arvin Page 137

  This study was conducted to evaluate the effects of four levels of irrigation (irrigation of plants after I1 = 40, I2 =60, I3 = 80 , and I4 = 100mm of evaporation from class A pan) and four plant densities(D1 = 30, D2 = 40, D3 = 50 and D4 = 60 plants/m2) on the seed yield and seed quality in three soybean cultivars(V1=Hobit, V2=Williams and V3=Hill) in a split factorial design, based on the completely randomized blocks, with three replication for two years(2001 and 2002). The Irrigation treatments were assigned to the main plots, and the plant densities and cultivars to the sub plots. Results indicated that soybean seed yield was influenced by the different irrigation and plant density levels in the both years. Irrigation levels I2 produced the highest and I4 the lowest seed yield. It was also revealed that the plant density D3 produced the highest and D1 the lowest seed yields. Among the cultivars under investigation, V2 produced the highest and V3 the lowest seed yield . Seed oil and its protein contents both were affected significantly by the irrigation levels, plant densities and cultivars in both years. The plants receiving I1 treatment had the highest and those having I4, the lowest percentages of seed oil. Changes in the plant densities also affected seed oil and protein content. The plant density of D1 caused the seeds to have the highest oil and lowest protein percentages. However, D4 decreased oil and increased protein percentages. The highest water use efficiency was obtained from I3 and that of the lowest value from I1. The results also indicated that D4 had the highest and D1 the lowest water use efficiencies. Therefore, it could be concluded that the water use efficiency can be increased by increasing the plant density per unit area. The highest efficiency for biological and grain yield belonged to V2 and V1 respectively where as the lowest efficiency for those two mentioned characters belonged to V1 and V3, respectively. However, the treatment I2V2D2 is recommended for higer the seed yield production per unit area.

  Keywords: Soybean cultivars, Seed protein, Plant density, Irrigation regimes, Seed oil, Yield, Water use efficiency
 • M. Kabiri *, S. A. M. Mirmohammady Maibody, A. Shakib, A. Rezaei Page 153

  To obtain a suitable explant and efficient culture medium for plant regeneration in spinach, two cultivars of Melody and Karaj local seedlings were chosen. A hypocotyl and cotyledon segments as well as shoot tip explants were dissected from seedlings. The explants were then cultured on MS medium supplemented with IAA, GA3, NAA, and BAP and their response to this media was studied. A completely randomized design with different replicates was used to conduct the experiments. Callus was formed at the base of the hypocotyl explants on the medium containing 15 mg.l-1 IAA, and 3.4 mg.l-1 GA3. Calli capable of regeneration was obtained after subculturing on the medium containing 2 mg.l-1 IAA, and 3.4 mg.l-1 GA3 at the rate of 38 percent. The vitrified plantlets were abnormally glassy, and translucent which might have high water content. It was a physiological disorder which was overcome when an improved agar medium raising to 9 gl-1 was used. Callus has been obtained only from the hypocotyl explants, while regeneration has been obtained from shoot tip cultured on the medium containing 0.02 mgl-1 BAP at the rate of 80 percent.

  Keywords: Spinacia oleracea L., Organogenesis, Hypocotyl, Indoleacetic acid (IAA ), Gibberellic acid (GA3), 6- Benzylaminopurin ( BAP )
 • F A. Frouzandeh Shahraky *, M. R. Khajehpour Page 161

  Under irrigation and in double-cropping system, a large amount of plant residue remains after harvest that along with the limited time for residue decomposition and complete seedbed preparation, necessitates reduced tillage and special residue management. In the present study, the effects of various seedbed preparation methods on vegetative growth, yield components and seed and oil yields of sunflower (Euroflor hybrid) were studied in a barley-sunflower cropping system during 2001 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology. Three residue management treatments (standing, partly removed and burned) along with five tillage systems (moldboard + disk chisel + disk disk moldboard and furrower as the minimum tillage) were laid out in a split-block design with three replications. Burning residue treatment significantly increased plant dry weight at various developmental stages and also head diameter. Number of seeds per head, 1000 seed weight, harvest index, and oil yield were non-significantly higher in the burned residue treatment. Seed yield was significantly higher in the burned and partly removed residue treatments. Moldboard + disk and chisel + disk treatments significantly produced higher plant dry weight at various developmental stages, head diameter and seed yield. Number of seeds per head, 1000 seed weight, harvest index, and oil yield were non-significantly higher in these treatments. Minimum tillage ranked the lowest for these traits. The results of this experiment indicate that chisel + disk treatment with the partly removed residues might be an appropriate seedbed preparation method in a barley-sunflower double planting under conditions similar to this experiment.

  Keywords: Plant residue, Tillage, Vegetative growth, Yield components, Seed, oil yields, Sunflower, Double planting
 • M. Rezaei *, H. Nassiri Moghaddam, J. Pourreza, H. Kermanshahi Page 171

  An experiment was conducted with the male Ross broiler chicks from 1 to 42 days of age to test the effects of different dietary protein and lysine levels on performance, carcass characteristics, and N excretion. Treatment diets consisted of three levels of supplemental lysine in starter and grower period (0, 0.15, and 0.30 %) and the two levels of protein (20.84, 17.84 in starter, and 18.12, 16.12% in grower period) with 2900 Kcal ME/kg diet. The results indicated that the Reducing dietary protein decreased significantly the weight gain in starter, grower, and total period up to 6, 4.6, and 5.6%respectively (P<0.05). It also decreased the feed consumption in starter period (P<0.05). Decreasing dietary protein had no significant effect on gain to feed ratio and breast meat yield, but increased abdominal fat percentage significantly (P<0.05). Increasing dietary lysine increased the feed consumption in starter and weight gain, gain to feed ratio in grower and total period of the experiment (P<0.05). Increasing lysine in diet caused a significant increase in breast meat and tight yield, and percentage. Adding supplemental lysine reduced the N excretion in starter period significantly (P<0.059). N excretion reduced significantly by decreasing dietary protein (P <0.05). Dietary treatments had not significant effect on mortality percentage. The results of the present experiment indicated that with providing limiting amino acids and adding supplemental lysine to diet, the crude protein could be reduced up to 3 and 2 percent in starter and grower periods respectively. Reducing the crude protein had not adverse effect on the feed efficiency.

  Keywords: Lysine, Protein, Broiler, Carcass, Breast meat
 • A. Hassanabadi *, H. Nassiri Moghaddam, H. Kermanshahi, J. Pourreza, D. Korver Page 181

  In the current experiment seven catheterized broiler breeder hens were used at 60 weeks of age. Retention of 14CO2 in the body of the hens following continuous infusion of NaH14CO3 during each of tow-30-hr continuous infusion studies was determined. Oxidation rate plateau was established within two hours in each experiment. Recovery of 14CO2 at the steady state in the first and second study were 91.09 and 87.55 percent respectively and were not significantly different. Mean breath 14CO2 recovery was 89.32 percent and hence retention was 10.68 percent. Recovery of 14CO2 in breath was not significantly affected by laying of egg or photoperiod. Recovery of 14CO2 during the fed state was significantly lower than the fasted state. The results of this experiment indicated that, using of uncorrected data for the retained isotope into body, lead to 10.68 percent AA requirements underestimation in broiler breeder hens by indicator amino acid oxidation technique.

  Keywords: Indicator amino acid oxidation, Bicarbonate retention factor, Labelled bicarbonate, Labelled carbon, Constant infusion, Broiler breeder hen
 • Pourreza *, M.R. Ebadi Page 191

  In a completely randomized design with 3×5 factorial arrangement, the metabolizable energy and nutrients digestibility of three varieties of sorghum grains (low, medium and high tannin) with and without supplemental phytase were determined and was compared with corn and wheat. Three varieties of sorghum were selected from the 36 varieties according to their tannin content and were grown togther with corn and wheat under the same environmental conditions. Supplemental phytase was added at three levels (0.0, 500 and 1000 FTU/kg) to each grain. The metabolizable energy (ME) and nutrients digestibilities were determined by the mature male Leghorn with the method of Sibbald. The results indicated that different grains had different ME, apparent and true digestibilities regarding dry matter, nitrogen and phosphorus. Medium tannin sorghum had the highest apparent and true metabolizable (AME and TME) energy, whereas the high tannin sorghum showed the lowest AME and TME. The apparent and true dry matter digestibilities of corn was more than the other grains (P<0.001). Medium tannin sorghum had the highest apparent and true nitrogen digestibilies than the other two varieties (P<0.001). Difference between tested grains regarding apparent and true phosphorus digestibilities were not significant. All measured criteria were the lowest for the high tannin sorghum. Adding 500 FTU/Kg phytase caused an improvement (P<0.001) in AME, apparent and true dry matter digestibilities and true nitrogen digestibility. Although added phytase improved apparent and true phosphorus digestibilities and true nitrogen digestibility, but the differences were not significant. The differences between 500 and 1000 units phytase was not significant and the results indicated that 500 FTU/Kg phytase was sufficient to improve the nutritional value of grains under study.

  Keywords: Phytase, Apparent, true digestibility, Metabolizable energy, Sorghum, Corn, Wheat
 • S. R. Miraei Ashtiani *, P. Zamani, A. Nikkhah, M. Moradi Shahrbabak, A. Naserian, F. Akbari Page 201

  Improvement of feed efficiency in dairy farming economically has a great importance. In this study, the genetic parameters of net energy efficiency and its relationships with milk yield, 3.2% fat corrected milk, body weight, gross income and income over feed costs were investigated, by the 2589 monthly records collected from the 723 lactating cows in the 3 herds. The different requirements of energy were estimated, by the National Research Council (NRC) models. A general linear model was employed for determining significant factors affecting each trait. The genetic parameters were estimated by a multivariate analysis with the derivative free approach of restricted maximum likelihood algorithm. The animal models contained the fixed effects of herd-year-season, parity number and stage of lactation, the regression coefficients of each trait on the dietary levels of rumen undegradable protein and metabolizable energy, and the random effects of animal additive genetic, permanent environment and residuals. The heritability of milk yield, 3.2 percent fat corrected milk, body weight, net energy efficiency, gross income and income over feed cost, were estimates 0.31, 0.32, 0.30, 0.34, 0.24 and 0.29 respectively. The results of this study indicated that the direct selection for net energy efficiency might genetically improve the feed efficiency. It also seems that the selection for fat corrected milk may be effective for the indirect improvement of feed efficiency and economic performance of dairy cows.

  Keywords: Holstein cows, Genetic parameters, Net energy efficiency, Fat corrected milk
 • M. R.Edalatian *, S. A. Mortazavi, M. Hamedi, M. Mazaheri Page 211

  Production and consumption of whole tomato and/or its products(tomato paste, tomato juice, ketchup, etc) is incearsed all over the world. Annual production of tomato in Iran is about 3.4 million tons (MT), part of that is processed in the tomato paste factorise, which are mostly located in khorasan province. Since tomato variety has a determinant effect on the physico-chemical and organo leptical properties/quality of tomato and its products, an investigation was performed to evaluate the impact of variety and storage time of four tomato varieties, Cal.j.n.3, Early Urbana Y, Early Urbana 111and Peto early C.H which were selected according to a national project and were monitored according to their brix, pH, Acidity, Sugar and Salt contents, total and non soluble solids. Results indicated that Early Urbana 111 and Peto early C.H contained the highest amounts of soluble solids along with the highest pH. Also it was evidenced that these varieties were the most stable varieties as the least compositional changes was seen in them.

  Keywords: Storage time, Tomato variety, Chemical properties of tomato
 • Effect of Packaging and Storage on the Physicochemical Characteristics of Two Kiwi Fruit Cultivars
  L. Rozbeh Nasiraei *, Sh. Dokhani, M. Shahedi, R. Shokrani Page 223

  The Two cultivars of kiwi fruit, Hayward and Abbot, with the desirable quality were harvested on time from Valiabad, a region in Tonekabon (Mazanddaran Provicnce). Fruits were graded and packed in the wooden boxes, cartons and low density polyethylene (LDPE) films, the fruits were cold stored in a proper and constant conditions (T= ±0.5 & RH=90-95%) for a period of 6 months. Samples were taken in completely randomised design from each package for intervals of 30±3 days and during storage (6 months). Chemical characteristics such as the total soluble solids(TSS), titratable acidity as citric acid, dry matter, vitamin C and the Physical characteristics such as yield point (Y.P.), yield point strength (Y.P.S.), penetration force (P.F.) and penetration stress (P.S.) were measured. Statistical analysis was performed with the factorial experiment in an unequal completely randomized design and the means compaired by Duncan multiple range test. The results indicated that, cv, Abbot has shorter shelf life, 4 months, compared to Hayward with 6 months storage period. Hayward contained more dry matter than Abbot throughout the storage period. Total soluble solids of cultivars increased and titrable acidity as citric acid decreased during storage. Vitamin C of Abbot was more than Hayward throughout the storage. Total factors in relation to texture and physical properties decreased by time such texture Hayward cv.after six month storage and in Abbot after four month storage was softer. As the final conclusion, wooden bins packaging for longer storage and plastic packaging for monotonous rippening of kiwifruit was the best in compared with other packaging.

  Keywords: Abbot, Hayward, Packaging, Storage, Vitamin C, Physical, chemical characteristics
 • Z. Ahmadzadeh *, B. Hatami Page 239

  Greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum West., is one of the most important pests of field crops and ornamental plants in greenhouses which usually controlled by chemical insecticide and/or by biologic control factors. In this study the effect of singular and integrated use of Confidor and predator, Chrysoperla carnea (Steph.) against different nymphal instars of the pest on tomato plant was investigated. This experiment was carried out in 7 treatments, each in 3 replicates. Treatments included predator alone, the use of insecticide alone, and 4 integrated treatments of both the predator and insecticide. The predator was released at 5, 10, 15 and 20 day intervals after insecticide application. The control (water), insecticide spray and release of the predator were repeated each 10 days. In integrated treatments, insecticide was applied only once at the beginning of the experiment. The results showed that there was a significant difference between treatments. Pest control was not achieved with one or two attempts of release of predator or spray of insecticide. Pest elimination was only observed after third spray in insecticide treatment and 3 releases of predator beginning 20 days after spray in integrated treatment. These two treatments were shown to be of equal effectiveness in pest control. Also pest population was controlled after 5 releases which began 5 days after insecticide application. The use of the alone predator was statistically found to be less effective than treatment with the insecticide alone. Generally, integrated treatment is a promising alternative approach to pest control in longterm. It has clear advantages over chemical control in terms of pest resistance, environmental and general pest control issues. .

  Keywords: Greenhouse whitefly, Green lacewing, Confidor, Integrated management
 • A. Karimi Malati *, B. Hatami, H. Seyedoleslami, L. Salehi Page 253

  Fecundity and sex ratio are the important factors in the quality control of parasitoid, Trichogramma. In this research, the effect of the host egg deprivation on these factors in Trichogramma brassicae Bezdenko was evaluated. The experiment was conducted with four treatments, each in five replications in a completely randomized design. Twenty mated females (24 h old) were transferred into the glass tubes (1.5×10 cm) separately and were fed by honey 20% daily. In one treatment, parasitoids were provided with the 150 host eggs (Sitotroga cerealella) in first day, but in other treatments the 150 host eggs were offered after 2, 4 and 6 days. In order to obtain fecundity, black eggs were counted after 3 or 4 days. After emergence, adult parasitoids were recognized as male and female by their antennae and sex ratio was obtained. Results indicated that as parasitoids, Trichogramma sp., were deprived from the host eggs longer, more decrease was observed in fecundity and female ratio. Therefore, parasitoid quality was decreased by the host egg deprivation.

  Keywords: Trichogramma, Egg deprivation, Quality control