فهرست مطالب

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - سال بیست و یکم شماره 4 (سال 1384)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (سال 1384)
 • 175 صفحه، بهای روی جلد: 18,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/12/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدامین سلطانی پور، رحمان اسدپور صفحه 425
  گونه آویشن استکو با نام علمی Gontscharovia popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss. از زمانهای قدیم به صورت سنتی در درمان بیماریهای تب، سرماخوردگی، استخوان درد و نفخ مصرف می شود. به منظور شناخت برخی خصوصیات اکولوژیکی گونه آویشن استکو جهت معرفی به منظور کشت انبوه آن در اراضی زراعی و استفاده در صنایع دارویی و همچنین جلوگیری از تخریب رویشگاه های طبیعی گونه، این بررسی در سال 1382 در استان هرمزگان انجام شد. مشخصات اقلیمی، زمین شناختی، ژئو مورفولوژیکی، تیپهای اراضی، گیاهان همراه، تیپ رویشگاه و نقشه پراکنش همراه اندازه گیری متغیرهای رویشی، تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک برای گیاه در رویشگاه آن انجام گرفت. این گونه در شیب شمالی کوه بخون از توابع فارغان شهرستان حاجی آباد در شمال استان، در ارتفاع 1900 متر از سطح دریا پراکنش دارد. اقلیم محل پراکنش گونه گرم و خشک بیابانی است. خاک دارای بافت لومی با 79/7= pHو 18/1=EC میلی موس بر سانتیمتر می باشد. تیپ رویشگاه گونه ارس- بادام است و بیش از 30 گونه گیاهی از جمله گونه های توربید، خنجک، بادام تلخ، زیتون، بنه، کلپوره، تنگرس و گون در محدوده رویشی آن پراکنش دارند.
  کلیدواژگان: اکولوژی، آویشن استکو، استان هرمزگان
 • عباس صیامی، رضا حیدری، رسول پاکباز، محمد آقازاده صفحه 433
  به علت خواص مختلف دارویی تانن ها از جمله جلوگیری از رشد پاتوژنها و ضد خونریزی بودن، در این پژوهش از پودر تانن موجود در گال بلوط استفاده شد. با بررسی گونه های متعدد سرده (جنس) بلوط Quercus با توجه به میزان بیشتر گالوتانن ها در گونه Q.infectoria که از روش اسپکترو فتومتری بدست آمده بود، پودر گال (قلقاف = زشگه) انتخاب و در زخم تجربی روی موش (رت نر) آزمایش گردید. تانن با تهیه محلول استاندارد اسید تانیک که به آن محلول یدات پتاسیم در متانول اضافه گردیده بود و رنگ محلول استاندارد با تغییر رنگ نمونه ها در طول موج نوری 550 نانومتر مقایسه شد و با استفاده از برنامه Excel منحنی ها ترسیم گردید. مقایسه نتایج با استفاده از تجزیه واریانس داده ها انجام شد. برای اثبات اثرات درمانی تانن از 36 راس موش رت نر در زمانهای مختلف 6، 12، 24، 48، 72 و 144 ساعت استفاده و بهترین زمان درمان (144 ساعت) از بررسیهای هیستوپوتولوژی زخمهای تجربی ایجاد شده در پنج گروه درمانی و یک گروه شاهد بدست آمد.
  کلیدواژگان: تانن، بلوط، زخم تجربی، اسپکتروفنومتری
 • کامکار جایمند، محمدحسن عصاره، محمد باقر رضایی، محمد برازنده صفحه 443
  نمونه های دو گونه اوکالیپتوس Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell که در منطقه شمال خوزستان کشت گردیده در اواسط اسفند 1382 جمع آوری و به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری و سپس نمونه توسط دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه قرار گرفتند. ترکیبهای عمده در گونه E. stricklandii Maiden عبارتند از: 1،8-cineole و(7/72درصد)، a-pinene و(2/12 درصد)، terpin-1-ol و(8/2 درصد) و در گونه E. erythrocorys F. Muell. عبارتند از: 1،8-cineole و(80 درصد)، a-pinene و(7/5 درصد)، terpin-1-ol و(2/2 درصد) مورد شناسایی قرار گرفتند. درصد زیاد ترکیب 1،8- cineole و مصرف زیاد این ترکیب در صنایع مختلف و توجیه اقتصادی آن جهت تولید انبوه دو گونه Eucalyptus congylocarpa Maiden وEucalyptus salubris F. Muell امکان توسعه کشت این گونه را برای تولید کنندگان فراهم خواهد کرد. در این مقاله نتایج شناسایی ترکیبهای اسانس دو گونه Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell پس از گذراندن دوره سازگاری 10 ساله گزارش شده است.
  کلیدواژگان: Eucalyptus، Eucalyptus stricklandii Maiden، erythrocorys F. Muell، اسانس، 8، 1، سینئول، تقطیر با آب
 • فاطمه علیشاهی نورانی، فاطمه سفیدکن، مرتضی یوسف زادی، سمیه نعمتی، مریم خواجه پیری صفحه 453
  جنس مریم گلی (Salvia) از خانواده نعناعیان (Labiatae) شامل بیش از 700 گونه است. در ایران 58 گونه از آن وجود دارد که نمونه مورد نظر از کیلومتر 18 جاده کرج جمع آوری شده است. جنس نپتا (Nepeta) نیز از خانواده نعناعیان و گیاهی معطر و بومی ایران است که تقریبا در تمام نقاط ایران رویش دارد که در این تحقیق گونه مورد نظر از کیلومتر 4 جاده آبعلی جمع آوری شده است. این دو گیاه به لحاظ وجود ترکیبهای دارویی و اسانسهای معطر اهمیت خاصی دارند. در این تحقیق ابتدا از قسمتهای هوایی گیاهان خشک شده به روش تقطیر با آب اسانس تهیه شده و ترکیبهای موجود در آن توسط دستگاه های GC/MS, GC مورد شناسایی قرار گرفته است...
  کلیدواژگان: Salvia chloroleuca، Nepete fissa، اسانس، اثر ضد میکروبی
 • رضا امیدبیگی، کریم صدرایی منجیلی، فاطمه سفیدکن صفحه 465
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه رازیانه رقم شوروک شاری (Soroksari)، این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تاثیر زمانهای کاشت 15 اسفند، 29 اسفند، 15 فروردین، 30 فروردین، 15 اریبهشت، 31 اردیبهشت، 15 خرداد و 31 خرداد بر رشد، نمو، عملکرد دانه و مقدار اسانس رقم مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زمان کاشت تاثیر معنی داری بر خصوصیات رشد، نمو و همچنین کمیت و کیفیت ماده موثر رازیانه دارد. طبق نتایج حاصل، بذرهای کشت شده در تاریخ 31 اردیبهشت، از سرعت سبز شدن، رشد و مراحل نموی سریعتری برخوردار بودند. بلندترین گیاهان با میانگین 8/150 سانتی متر و بیشترین تعداد شاخه در بوته با میانگین 1/10 شاخه از گیاهانی بدست آمد که در تاریخ 15 فروردین ماه کشت شده بودند. همچنین اختلاف معنی داری بین وزن هزار دانه و درصد اسانس گیاهان کشت شده در تاریخهای مختلف کاشت وجود نداشت. حداکثر عملکرد دانه با میانگین3/1864 کیلوگرم در هکتار و حداکثر عملکرد اسانس نیز با میانگین 3/91 کیلوگرم در هکتار از گیاهان کشت شده در تاریخ 15 فروردین ماه بدست آمدند. مقدار آنتول به تدریج از زمان کاشت 15 اسفند تا 31 اردیبهشت کاهش یافت و کمترین مقدار آن با میانگین0/57 درصد و بیشترین مقدار آن با میانگین 6/68 درصد به ترتیب از اسانس گیاهانی که در تاریخ 30 فروردین و 15 اردیبهشت کشت شده بودند بدست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق، مناسبترین زمان برای کاشت رازیانه رقم «شوروک شاری» در محل مورد تحقیق تاریخ 15 تا 30 فروردین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رازیانه، رقم شوروک شاری، تیره چتریان، تاریخ کاشت، عملکرد دانه، اسانس
 • مهدی میرزا، مهردخت نجف پور نورایی صفحه 481
  جنس Lepidium از خانواده Cruciferae در ایران 8 گونه دارد که گونه. Lepidium sativum L شاهی (ترتیزک) علاوه بر ایران در اروپای مناطق مدیترانه ای، آسیا وآمریکا پراکنش دارد. به منظور بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس آن برگهای گیاه کاشته شده از منطقه شمیران در استان تهران در تابستان 1383 جمع آوری گردید وپس از خشک شدن در دمای محیط با روش تقطیر با آب اسانس گیری شد. اسانس به صورت یک لایه روغنی به رنگ زرد روشن و بازده3/0% بدست آمد. تجزیه و شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس با دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل شده با طیف سنج جرمی (GC/MS) با محاسبه شاخصهای بازداری و مطالعه طیفهای جرمی صورت گرفت. ازمیان 25 ترکیب شناسایی شده که 7/94% اسانس را تشکیل می دهند ترکیب کامفر با 8/19% بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد. ترکیبهای بعدی شامل 1،8-سینئول(2/10%)، لیمونن(5/8%) و اپی–آلفا بیسابولول (9/7%) می باشند.
  کلیدواژگان: Cruciferae، Lepidium sativum L اسانس، ترکیبهای شیمیایی، کامفر
 • صدیقه اسماعیل زاده، دکتر حسن زارع مایوان، دکتر فائزه قناتی صفحه 489
  میکوریزا از همزیستی بین ریشه یاه و ریسه قار بوجود می ید. همزیستی میکوریزا تحمل یاه را در برابر عوامل سیب رسان به یاه، مانند تنش خشکی و شوری افزایش می دهد، افزایش زیتوده را باعث می شود و در نتیجه در توسعه یاهان در بیشتر اکوسیستم ها ثر می باشد. ارک ملی تندوره با مساحت 73435 هکتار در ناحیه خشک شمال خراسان واقع شده است. خصوصیات طبیعی و تفاوتهای اقلیمی بین نقاط ست و مرتفع اینارک باعث تنوع در راکنش یاهان ن شده است. از نجا که حدود 30 درصد یاهان این ارک دارویی هستند، بررسی راکنش میکوریزایی یاهان با هدف توسعه ایدار ضروری می باشد. در این تحقیق، نمونه های خاک و یاه کامل در هفت ااه در فصول بهار و اییزو از 32 لات (10 ×10m) جمع وری شد. نمونه های خاک ویاه کامل ازمحدوده سایه انداز هر یاه و تا عمق 30 سانتیمتری برداشته شد. س از انتقال نمونه ها به زمااه ریشه های نازک یاهان جداسازی و کداری ردید. مقاطع طولی ریشه یاهان تهیه و س از مراحل ری _ ر میزی با لاکتوفنول کاتن بلوو تهیه لام مورد بررسی میکروسکو قرار فت. ارهای قارهای میکوریزایی با استفاده از سانتریفو ساکاروزی 60 درصد در دور 900 به مدت 2 دقیقه و صافی کردن بر روی کاغذ میلی پور مدرج از 10 م خاک جداسازی شد و تعداد ارهای هر م خاک برای هر ااه محاسبه شد. تعداد 53 گونه گیاهی که 28 گونه آن دارویی بودند شناسایی شد. 50 گونه از 53 گونه گیاهی و 26 گونه از 28 گونه گیاه دارویی میکوریزایی بودند. میکوریزای وزیکولار آربوسکولار رایج ترین نوع میکوریزا بود. هفت گونه از جنس Glomus در ریزوسفر گیاهان دارویی شناسایی شدند که عبارتند از: G.caledonium، G.clarum، G. constrictum، G. deserticola، G. etunicatum،G. geosporum، G. macrocarpum. بالاترین ضریب اهمیت و شاخص چیرگی در گونه Juniperus excelsa و کمترین آن در گونه Verbascum orientale محاسبه شد. فراوانی اسپورهای میکوریزایی با بافت خاک لومی همبستگی مثبت و با مقدار فسفر، کلسیم و منیزیم همبستگی منفی دارد. غلظتهای میانی پتاسیم و کم کلسیم تشکیل میکوریزا را تسریع می کند. نظر به اهمیت رخداد میکوریزای وزیکولار آربوسکولار در بیش از 90 دصد گیاهان دارویی اهمیت آن در اکوسیستم های نیمه بیابانی و کوهستانی کاملا مشخص است. بنابر این، در برنامه های توسعه زراعی گیاهان دارویی توجه به پدیده همزیستس میکوریزا ضروری است.
  کلیدواژگان: میکوریزا، قارچ میکوریز وزیکولار آرباسکولار، همزیستی، گیاهان دارویی، پارک ملی تندوره، تغذیه میکوریزایی
 • صدیقه عسگری، غلامعلی نادری، نازیلا عسگری صفحه 505
  فلاونوئیدها ترکیبهایی پلی فنولیکی هستند که در همه غذاها با سرچشمه گیاهی وجود دارند. آثار آنتی اکسیدانی آنها به اثبات رسیده است، به طوری که مصرف سبزیجات و گیاهان از بروز سرطان و بیماری های قلبی و عروقی نظیر آترواسکلروز جلوگیری می کند. از طرفی امروزه مصرف آنتی اکسیدان های سنتتیک به دلیل سمیت آنها محدود گشته است و توجه جوامع پزشکی به استفاده و یافتن آنتی اکسیدان های طبیعی معطوف گشته است. اثرات آنتی اکسیدانی یک ترکیب توسط روش های مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد یکی از آنها بررسی اثرات یک ترکیب بر حفاظت گلبول قرمز از همولیز می باشد. در این مطالعه اثرات فلاونوئیدهای کامفرول،کوئرستین، مورین، روتین بر همولیز گلبول های قرمز و تاثیر آنها بر ظرفیت SH - غشاء گلبول های قرمز به عنوان شاخص محافظت از غشاء مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا محلول های فلاونوئیدی تهیه گردید. میزان همولیز گلبول های قرمز و نیزظرفیت SH - غشاء گلبول ها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید جهت القاء پراکسیداسیون گلبول های قرمز از2 و''2 آزوبیس (2 آمیدینو پروپان) دی هیدروکلرید (AAPH) استفاده شد. اثرهر فلاونوئید بر همولیز گلبول های قرمز خون درسه غلظت (10، 5 و 5/0) میکروگرم بر میلی لیتر مورد بررسی قرار گرفت. در مورد تاثیر بر میزان گروه های SH - تنها بالاترین غلظت یعنی 10 میکروگرم بر میلی لیتر از هر فلاونوئید استفاده گردید. در تمامی موارد خاصیت آنتی اکسیدانی با افزایش غلظت، افزایش یافته است بیشترین تاثیر بر مهار همولیز گلبول قرمز را روتین به میزان 5/42 درصد داشته است همچنین کامفرول، روتین و مورین باعث حفاظت گروه های SH - به ترتیب به میزان 6 درصد و 3/23 درصد و 4/26 درصد گردیده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که می توان از فلاونوئیدهای مزبور و گیاهان حاوی آن به عنوان مواد آنتی اکسیدان طبیعی در پیشگیری و یا درمان بسیاری از بیماری هایی که پاتوژنز آن پراکسیداسیون لیپید باشد استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، روتین، کامفرول، کوئرستین، مورین، گلبول قرمز، ظرفیت SH
 • بهناز علیجان پور، پرویز باباخانلو، فرهاد آژیر، رضا حبیبی صفحه 517
  بذرهای گیاه وشا ساران از منطقه ساران دماوند در اواسط تیر ماه 1380 جمع آوری گردید وبرای تعیین مدت مناسب برای سرمادهی، دوره های سرمادهی، 0، 25، 30، 35 روز، انتخاب شد. درجه حرارت تیمارهای سرمادهی 3-4 درجه سانتی گراد بود و تیمار شاهد در شرایط متعارف آزمایشگاهی قرار داده شد. بذرهای تیمارشده در پتری دیش کاشته شدند و پس از طی دوره سرمادهی به گلدان منتقل شدند و برای هر تیمار 5 تکرار کشت شد. پس از دو ماه جوانه های رویش یافته شمارش شدند. بر اساس نتایج بدست آمده دوره سرمادهی 30 روز مناسبترین زمان برای جوانه زنی بذرها بود. برای تععین بهترین عمق کاشت، سه تیمار عمق کاشت 5/0، 1 و 5/1سانتی متر برای کاشت در نظر گرفته شد. بذرها در سی گلدان پلاستیکی کاشته شدند. پس از رشد جوانه ها، تعداد آنها شمارش شده و نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه بدست آمده مبین آن است که میان سه تیمار کاشت تفاوت معنی داری وجود ندارد و عمق های کاشت انتخاب شده برای رویش بذرها، مناسب است.
  کلیدواژگان: وشا، Dorema ammoniacum، سرمادهی بذرهای وشا، عمق کشت وشا، گم آمونیاک
 • عباس حسنی صفحه 535
  مقدار آب خاک به عنوان یک عامل محیطی مهم در کنترل جوانه زنی بذر نقش دارد. هنگامی که توان آب کاهش می یابد جوانه زنی بذر انجام نگرفته یا به تاخیر می افتد. ریحان (Ocimum basilicum) گیاهی علفی، یکساله و متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) است. اسانس آن به طور عمده در صنایع غذایی و عطرسازی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین دارای خواص ضدمیکروبی است. به منظور بررسی اثرات تنش آبی بر جوانه زنی بذر و رشد دانه رست های ریحان، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای تنش آبی با استفاده از محلول های 0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد پلی اتیلن گلایکول 6000 (PEG 6000) که توان آب آنها به ترتیب معادل 0، 03/0-، 19/0-، 41/0-، 67/0-، 99/0- و 35/1- مگاپاسکال بود اعمال شد. نتایج نشان داد که تنش آبی اثرات معنی داری بر جوانه زنی بذر گیاه ریحان دارد. در توان آب 35/1- مگاپاسکال جوانه زنی بذرها دیده نشد و در توان های 67/0- و 99/0- مگاپاسکال بذرها جوانه زده تولید دانه رست نکردند. از نظر درصد جوانه زنی نهایی اختلاف معنی داری بین صفر تا 41/0- مگاپاسکال دیده نشد اما سرعت جوانه زنی در توان آب 41/0- مگاپاسکال کاهش معنی داری را نسبت به توان های صفر، 03/0- و 19/0- مگاپاسکال نشان داد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که مقادیر مختلف توان آب (0، 03/0-، 19/0- و 41/0- مگاپاسکال) اثر معنی داری بر رشد دانه رست دارد. با کاهش توان آب (از صفر تا 41/0- مگاپاسکال)، طول ساقه چه، وزن تر ریشه چه و ساقه چه و وزن تر دانه رست کاهش یافت اما طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک دانه رست، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه افزایش پیدا کرد. چنین به نظر می رسد که در گیاه ریحان تحت شرایط کم آبی، رشد ریشه ها کمتر از رشد اندامهای هوایی تحت تاثیر قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ریحان، تنش آبی، جوانه زنی بذر، پلی اتیلن گلایکول
 • مجید آویژگان، مسعود حفیظی، مهدی سعادت صفحه 545
  گیاهان بومی هر منطقه در میان عامه مردم استفاده های گوناگونی دارد. یکی از این گیاهان خوشاریزه یا Echinophora Platyloba است. با توجه به مصرف سنتی این گیاه در مواد غذایی جهت جلوگیری از کپک زدن، برآن شدیم که میزان کشندگی، عصاره هیدرو الکلی گیاه خوشاریزه را در برابر کاندیدا آلبیکانس مورد بررسی قرار دهیم. از گیاه چیده شده در فصل رویش، به روش پرکولاسیون، عصاره هیدرو الکلی بدست آمده که رقت صفر میلی گرم در میلی لیتر به عنوان کنترل و رقت های 35، 50، 150 و 250 میلی گرم در میلی لیتر از آن تهیه شد. قارچ مورد مطالعه (گرفته شده از بخش قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، پس از کشت (به روش Agar Dilution Method)، در مجاورت رقت های فوق قرار گرفتند و پس از 21 روز محیط کشت رؤیت شده و نتایج ثبت گردید. قارچ در لوله کنترل رشد کرد. ولی با توجه به این که در تمام رقت ها حساس بود بنابراین رشدی از آن در رقت های 250، 150، 50 و 35 میلی گرم در میلی لیتر از عصاره دیده نشد. رقت 35، 50 و 150 میلی گرم در میلی لیتر از نظر عملی می تواند کاربرد داشته باشد. این مطالعه مقدماتی نشان داد که عصاره هیدرو الکلی گیاه خوشاریزه اثر مهارکنندگی قابل توجهی علیه کاندیدا آلبیکانس دارد وشاید بتوان از آن در مقاصد دارویی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: Echinophora Platyloba، عصاره هیدروالکلی، کاندیدا آلبکانس، طب سنتی
 • رمضانعلی خاوری نژاد، اکرم اسدی صفحه 553
  گیاهان ترکیبهای ثانویه گوناگونی تولید می کنند، تعدادی از آنها می توانند رشد میکروبها را در شرایط invitro مهار کنند. این ترکیبهای مهار کننده ممکن است در طی رشد و نمو طبیعی گیاه تولید شوند و یا تنها در پاسخ به حمله عوامل بیماریزا یا استرس تولید شوند. اهمیت این ترکیبات ناشی از خصوصیات دارویی، فعالیت ضد میکروبی و احتمالا نقش آنها به عنوان تعیین کننده های مقاومت گیاه در برابر بیماری می باشد. از این رو اگر شرایطی فراهم گردد که تولید ترکیبهای ثانویه موجود در گیاهان دارویی افزایش یابد، هم از لحاظ ویژگیهای دارویی و هم از لحاظ ویژگیهای اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود. در پژوهش حاضر واکنش گیاه دارویی. Bellis perennis L از تیره کمپوزیته در پاسخ به تیمار سالیسیلیک اسید (SA) و میزان تجمع دو متابولیت ثانویه ساپونین و آنتوسیانین به ترتیب در ریشه ها و برگهای گیاه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقدار ترکیبهای ثانویه ساپونین و آنتوسیانین در گیاهان تیمار شده با غلظت های 3، 7 و 11 میکرومولار SA نسبت به گیاهان تیمار نشده با SA و بدون آلودگی (گیاهان کنترل) افزایش پیدا می کند. همچنین مقدار این ترکیبها در گیاهان آلوده و بدون تیمار SA بیشتر از گیاهان کنترل بود و در زمانی که گیاهان آلوده، با SA تیمار شدند، افزایش قابل ملاحظه ای در مقدار این ترکیبات نسبت به گیاهان کنترل مشاهده شد. همچنین قله های بدست آمده از نمونه ها به روش HPLC و مقایسه آن با ترکیبهای استاندارد، نتایج فوق را تایید کرد. نتایج نشان داد، طول عمر گیاهان آلوده تیمار شده با SA، بیشتر از گیاهان آلوده شده و تیمار نشده با SA می باشد. همچنین بین افزایش طول عمر در این گیاهان که در اثر تیمار SA ایجاد شد، با افزایش میزان این ترکیبها رابطه معنی داری مشاهده شد. بنابراین به نظر می رسد که استفاده از تیمار SA به گیاه مینای چمنی به طور معنی داری در کاهش شدت بیماری و افزایش میزان ترکیبهای ثانویه در گیاهان آلوده و بدون آلودگی، نسبت به گیاهان کنترل مؤثر باشد.
  کلیدواژگان: Bellis perennis L، سالسیلیک اسید، ساپونین، آنتوسیانین، قارچ، باکتری
 • صفحه 587