فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1383)

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1383)

 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/11/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلامرضا حسن زاده، ناصر مهدیخانلو صفحه 6
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات ترکیب کلم و سفیده تخم مرغ بر بهبود زخم سوختگی درجه 2 در موش صحرایی طراحی شد.
  مواد و روش ها
  50 راس موش صحرایی ماده به پنج گروه 10 تایی تقسیم شدند. پس از بیهوشی عمومی با کتامین و زایلازین (داخل صفاقی)، مساحت معینی از پوست پشت حیوانات با سکه 50 ریالی داغ سوزانده شد و سوختگی های درجه 2 مشابه ایجاد شد؛ گروه شاهد هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. در گروه دوم، سطح زخم سوختگی روزانه یک مرتبه توسط کرم سولفادیازین نقره پوشانده شد. در گروه سوم، سطح زخم روزانه یک مرتبه توسط ترکیب عصاره کلم و سفیده تخم مرغ پوشانده شد. در گروه چهارم، سطح زخم روزانه یک مرتبه توسط ترکیب پودر کلم و سفیده تخم مرغ پوشانده شد و در گروه پنجم، سطح زخم روزانه یک مرتبه توسط ترکیب کلم تازه و سفیده تخم مرغ پوشانده شد. حیوانات در پایان هفته های اول، دوم، سوم و چهارم توسط اتر کشته شدند و از محل زخم نمونه برداری انجام شد و نمونه ها پس از مقطع گیری و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  پس از چهار هفته، میزان بهبودی زخم سوختگی در گروهی که عصاره کلم و سفیده تخم مرغ دریافت کرده بودند، نسبت به سایر گروه ها بهتر و سریع تر بود. ترمیم زخم در گروه های سولفادیازین و پودر کلم مشابه بود. هیچ گونه اختلاف معنی داری بین این دو گروه یا گروه عصاره کلم دیده نشد.
  نتیجه گیری
  کاربرد موضعی عصاره کلم و سفیده تخم مرغ به صورت الگوی یک بار در روز نسبت به گروه شاهد اثرات مثبتی بر ترمیم زخم سوختگی درجه 2 در موش صحرایی دارد ولی این تاثیر با اثرات سولفادیازین نقره اختلاف معنی داری ندارد و تقریبا مشابه است.
  کلیدواژگان: بهبود، زخم سوختگی، سفیده تخم مرغ، کلم، سولفادیازین نقره
 • محمدحسن نجفی، مرتضی طاهری، علی اصغر دادگر، مهرداد رادور صفحه 13
  هدف
  نیفیدیپین یک داروی کلسیم کانال بلوکر از گروه هیدروپیریدین است که بطور وسیع بعنوان وازودیلاتور در درمان هیپرتانسیون و بیماری ایسکمیک قلبی استفاده می شود. افزایش حجم لثه یکی از عوارض جانبی مصرف دارو می باشد. در این تحقیق، شیوع بیماری های لثه و افزایش حجم لثه را در بیماران قلبی تحت درمان با نیفیدیپین مورد بررسی قرار داده ایم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 16 بیمار قلبی مصرف کننده نیفیدیپین 20 بیمار دارای اختلالات قلبی که نیفیدیپین مصرف نمی کردند، مقایسه گردید. تمام بیماران از نظر بیماری های پریودنتال و افزایش حجم لثه با اندکس های پریودنتال اندکس راسل؛ پلاک اندکس سیلنس و لو (PI) و اندکس افزایش حجم لثه میلر و دم یا GO مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  نتایج
  بین دو گروه نیفیدیپین و شاهد از لحاظ سن، جنس، اندکس راسل و اندکس PI هیچ تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما درصد شیوع هیپرپلازی در گروه نیفیدیپین در ناحیه دندان های قدامی فک پایین شدیدتر بود که از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.05). شیوع افزایش حجم کلینیکی لثه مرتبط با دارو درمانی مزمن با نیفیدیپین پایین است.
  نتیجه گیری
  هیپرپلازی ناشی از نیفیدیپین بطور مستقیم با سطح تحصیلات و بهداشت دهان در ارتباط است.
  کلیدواژگان: نیفیدیپین، اندکس، پلاک، افزایش حجم لثه، بیماری پریودنتال (پریودنتایتیس)
 • سیدعباس حسینی صفحه 21
  هدف
  میزان تغییر تشعشع جذب شده پوست بیماران طی رادیوگرافی در مراکز رادیولوژی با استفاده از مدل ریاضی انجام نشده بود؛ بنابراین تصمیم گرفتیم دوز جذبی قبلی و فعلی رادیوگرافی را با استفاده از یک مدل ریاضی مورد پژوهش قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در 7 مرکز رادیولوژی شهرستان گنبد از استان گلستان روی 140 بیمار با فاصله mGy 7 و انحراف معیار 40 میلی گری بر 100 تکنیک با نظر متخصصین رادیولوژی تحت عمل 11 تکنیک مختلف اشعه ایکس مثل جمجمه، شانه، ریه، قسمت بالایی و پایینی دستگاه گوارش و قسمت های دست، پا، کمر و گردن با روش تنظیم mAs و Kvp و FSD و فیلتر دستگاه جهت هر تکنیک انجام شد.
  نتایج
  نقصانی در تابش های جذب شده سطحی بدن طی تکنیک های مختلف بدون تغییر در کیفیت تصویر ملاحظه شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که میانگین نوع رادیوگرافی قبلی و فعلی یکسان بوده است و اختلاف بین میانگین های نمونه معنی دار نیست.
  نتیجه گیری
  یافته های این بررسی ناکافی است و برای ایجاد مدل ریاضی واقعی بایستی تلاش نماییم تا کلیه عوامل در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: دوز جذب شده، تکنیک های رادیولوژی، مدل ریاضی
 • سعادت سالاری، مطهره پیله ورزاده، نعمت الله شفیعی صفحه 27
  هدف
  پرستاران تمام واحدهای بهداشتی و درمانی اغلب درصدد یافتن راه هایی برای کمک به منظور کنترل درد و استرس ناشی از بیماری ها و جراحی می باشند و لمس درمانی یک روش جامع در کمک به بیماران برای تطابق با بیماری و کاهش اضطراب است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ماساژ درمانی نقاط ماشه ای میوفاشیال نواحی گردن، سر، شانه بر شاخص های فیزیولوژیک و واکنش های تن آرامی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این بررسی یک مطالعه تجربی است که در ابتدا آزمودنی ها از نظر سنی و جنسی در گروه های همگون قرار گرفتند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. در این مطالعه 40 آزمودنی سالم (20 مرد و 20 زن با میانگین سنی 20±1.4 و 21.5±1.8) شرکت نمودند و سپس به مدت 5 دقیقه تعداد ضربان قلب، فشارخون سیستولیک و فشارخون دیاستولیک و ارزیابی خود ادراکی آزمودنی ها از تنش عضلانی و وضعیت روانی قبل و بعد از مداخله ثبت گردید.
  نتایج
  بدنبال ماساژ درمانی نقاط حمله ای میوفاشیال، کاهش معنی داری در تعداد ضربان قلب (P=0.01)، فشارخون سیستولیک (P=0.02) و فشارخون دیاستولیک (P=0.01) بدست آمد. علاوه بر این، تنش عضلانی و وضعیت روانی بهبود قابل توجهی را نشان دادند (P=0.01).
  نتیجه گیری
  در آزمودنی های سالم، ماساژ درمانی نقاط حمله ای میوفاشیال نواحی سر، گردن و شانه در افزایش فعالیت پاراسمپاتیک و ایجاد آرامش بیشتر موثر است.
  کلیدواژگان: ماساژ، نقاط ماشه ای میوفاشیال، شاخصهای فیزیولوژیک و تن آرامی
 • حسن توزنده جانی، حسن احدی، علی دلاور، حسین آزاد صفحه 33
  هدف
  این مطالعه به منظور ارزیابی کارآمدی نسبی تکنیک های شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس فکری و عملی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مبتنی بر نظریه های شناختی – رفتاری و زیست شیمیایی درمان اختلال های روانی می باشد. بدین منظور ما از بین مراجعین زن و مرد (متاهل و مجرد 15 تا 45 ساله) مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی، 4 گروه 8 نفری به صورت تصادفی جایگزینی انتخاب نموده ایم و از مقیاس های وسواس فکری و عملی مادسلی، یل بروان و الگوشناختی سالکوسکیس، ون اوپن و آرنتز و دارودرمانی استفاده شده است.
  نتایج
  از لحاظ سن، تحصیلات و مدت ابتلا و جنسیت تفاوت معنی داری میان گروه ها وجود ندارد، اما از نظر وضعیت تاهل تفاوت معناداری میان گروه ها به چشم می خورد. همچنین، هر کدام از روش های درمانی به تنهایی موجب کاهش علایم وسواسی، سطح افسردگی، اضطراب، تغییر باورها، افکار ناهشیارانه یا ناسالم و نیز بهبود نسبی سازگاری اجتماعی بیماران شد، اما ترکیب دارودرمانی و تکنیک شناختی – رفتاری نسبت به هر یک از درمان ها به تنهایی و گروه کنترل فهرست انتظار بخشی بیشتری داشت. درمان شناختی – رفتاری نسبت به هر یک از درمان ها به تنهایی و گروه کنترل فهرست انتظار بخشی بیشتری داشت. درمان شناختی – رفتاری نیز به جز شاخص بهبود افسردگی در سایر شاخص ها نسبت به دارو درمانی برتری داشت.
  نتیجه گیری
  به کارگیری ترکیب دارودرمانی و تکنیک شناختی – رفتاری در درمان اختلال و وسواس فکری و عملی بیشترین تاثیر را دارد.
  کلیدواژگان: کارآمدی، تکنیک های شناختی رفتاری، کلومی پرامین، وسواس
 • غلامرضا وقاری، غلامرضا آذری، عبدالجلال مرجانی، محمد ابراهیم کردجزی صفحه 40
  هدف
  دیابت قندی یک بیماری مزمن شایع غددی است که تقریبا 1 تا 2 درصد جمعیت دنیا به آن مبتلا می باشند و زمینه ساز بسیاری از بیماری های دیگر از جمله بیماری های قلبی و عروقی می باشد. این مطالعه به منظور شناخت برخی مشکلات بیماران مبتلا به دیابت انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 334 نفر (109 مرد و 225 زن) از مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت گرگان به اجرا درآمد که بطور تصادفی انتخاب شدند. از نمونه های انتخاب شده پس از تکمیل پرسشنامه حاوی سوالات اجتماعی و اقتصادی و اندازه گیری قد و وزن، آزمایشات بیوشیمیایی بعمل آمد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که 24.9 درصد از بیماران مبتلا به دیابت نوع I و 75.1 درصد مبتلا به نوع II می باشند؛ 31 درصد بی سواد و 47 درصد در سطح ابتدایی با سواد می باشند؛ همچنین هموگلوبین Alc در 85.3 درصد بیماران بالای 8 درصد است. قندخون ناشتا به ترتیب در 73.2 درصد و 86.4 درصد بیماران مبتلا به دیابت نوع I و II، بالاتر از 110 میلی گرم در دسی لیتر است. کلسترول سرم در بیماران نوع I و II به ترتیب در 9.1 درصد و 27.3 درصد بالاتر از 250 و تری گلیسرید دو گروه به ترتیب 40.6 درصد و 52 درصد بالاتر از 170 میلی گرم در دسی لیتر می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که 75 درصد مراجعه بیماران مبتلا به دیابت نوع II بوده و مراقبت مناسبی صورت نمی گیرد، تدوین یک برنامه مناسب آموزشی جهت آگاهی در زمینه کنترل وزن بدن، قند و چربی خون و دیگر شاخص های مرتبط ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: دیابت قندی، تری گلیسرید، کلسترول، نمایه توده بدنی
 • عبدالحمید باقری، رضا علمایی، علیرضا اخوین، مژگان خسروی، احمد خسروی صفحه 45
  هدف
  با توجه به نقش تشخیص زودرس بیماری عروق کرونر در کاهش عوارض بعدی، تست های غیر تهاجمی بویژه تست ورزش و اسکن پرفیوژن میوکارد (MPI)، نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند لذا هدف این مطالعه، مقایسه نتایج تشخیصی این دو روش با یکدیگر و نیز بررسی توزیع عوامل خطر کرونری در گروه های مختلف بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  برای 167 بیمار مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای به منظور اسکن پرفیوژن میوکارد، اطلاعات مربوط به عوامل خطر کرونری جمع آوری و تست ورزش و MPI برای آنها انجام شد.
  نتایج
  میانگین سنی بیماران مرد و زن به ترتیب 49.8 و 49.1 سال بوده و 30 درصد دارای تست ورزش مثبت و 52.7 درصد دارای MPI غیرطبیعی بوده اند. شیوع فشارخون بالا در خانم ها و مصرف سیگار در آقایان شایع تر بود ولی تفاوت مهمی از نظر سایر عوامل خطر کرونری وجود نداشت. شیوع فشارخون بالا و سابقه فامیلی CHD در گروه با MPI مثبت بیشتر از گروه با MPI منفی بود. در موارد تست ورزش مثبت، 74.5 درصد بیماران MPI غیرطبیعی داشته و در موارد تست ورزش مثبت، 74.5 درصد بیماران MPI غیرطبیعی داشته و در موارد تست ورزش منفی، 43.1 درصد بیماران دچار اختلالاتی در MPI بودند.
  نتیجه گیری
  حساسیت تست ورزش در تشخیص بیماری عروق کرونر معادل 43 درصد و ویژگی آن معادل 82.7 درصد بدست آمد. حساسیت تست ورزش در آقایان بالاتر بوده و ویژگی آن در خانم ها مختصری بالاتر است.
  کلیدواژگان: ایسکمی، ضایعه فیکس، عوامل خطر کرونری، تست ورزش، اسکن پرفیوژن میوکارد
 • رمضانعلی خمیرچی، معصومه هاشمیان صفحه 51
  هدف
  بروسلوزیس بیماری نسبتا شایع و مشترک بین انسان و حیوان می باشد و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک معضل بهداشتی محسوس کنترل نشده می باشد و در کشور ما نیز از جمله در استان خراسان و در شهرستان سبزوار شیوع چشمگیری دارد. این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط به آن در روستاییان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  ابتدا به صورت خوشه ایاز هر بخش (جمعا هفت بخش شهرستان) تعدادی روستا با توجه به جمعیت هر بخش انتخاب شد. سپس از هر روستا به نسبت جمعیت آن روستا به صورت طبقه ای نمونه گیری شد و سعی گردید از تمام طبقات سنی از هر دو جنس نمونه گرفته شود. تعداد 504 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
  نتایج
  در بررسی آزمایشگاهی مشخص شد که تعداد 84 نفر از نمونه ها دارای تست رایت مثبت می باشند که از این تعداد 45 مورد با تیتر رایت 1.40، 20 مورد با تیتر رایت 1.80، 9 مورد با تیتر رایت 1.160، 4 مورد با تیتر رایت 1.640، 4 مورد با تیتر رایت 1.320، 1 مورد با تیتر رایت 1.1280بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به آلودگی بالا در این شهرستان و با توجه به زیان های اقتصادی این بیماری که می تواند باعث تحمیل مخارج درمان به فرد و جامعه و از کارافتادگی نیرو و توان دامداران و کشاورزان شود، می توان با آموزش در جهت پیشگیری از این بیماری گامی برداشت.
  کلیدواژگان: سرولوژی، بروسلوز، رایت، سبزوار
 • عباس عظیمی خراسانی، جواد هرویان، مرضیه صالحی فدردی صفحه 55
  هدف
  هر ساله تعداد زیادی از کارگران تراشکار در اثر عوامل متعددی از جمله اجسام خارجی دچار صدمات چشمی می شوند. این مطالعه به منظور مشخص کردن میزان ورود جسم خارجی در چشم افراد شاغل در تراشکاری و خوددرمانی برای خارج نمودن اجسام خارجی قرنیه ای از چشم انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روی 351 نفر از تراشکاران فلز در شهر مشهد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند انجام گردید.
  نتایج
  100 درصد افراد مورد نظر سابقه جسم خارجی به چشم را داشتند و تنها 13 درصد برای خارج کردن آن به مراکز درمانی مراجعه نموده و بقیه توسط خود و یا اطرافیان، اقدام به خارج کردن جسم خارجی از سطح چشم نموده اند. بی حسی کننده های موضعی چشم خصوصا تتراکائین توسط 83 درصد این افراد بدون تجویز پزشک مورد استفاده قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق در مقایسه با مطالعات انجام شده دیگر در سایر کشورها بر مسئولیت بیشتر مراکز آموزشی – درمانی در ارتقا آگاهی تراشکاران تاکید می کند.
  کلیدواژگان: اجسام خارجی، خوددرمانی، تتراکائین
|
 • N. Mehdikhanloo, Gh.R. Hasanzadeh* Page 6
  Purpose
  The present study was designed to investigate the effect of compound of Brassica Oleracea L. and egg-white on burn wound (type 2) healing in Rat. Methods and Material: 50 female rats were studied through dividing them to 5 groups of 10 rats. After general anesthesia with ketamin and xylazin (ip), an area of the back of rats was burned with red-hot 50 Rials coin and similar grade II burns were created. Control group received no medication. In the second group, the surface of wounds were covered daily with silver sulphadiazine. In the third group, the surface of wounds were covered daily with compound of cabbage extract and egg-white. In the fourth group, the surface of wounds were covered daily with compound of cabbage powder and egg-white and in the fifth group, the surface of wounds were covered daily with compound of fresh cabbage and egg-white. Rats were killed by ether at the end of 1,2,3 and 4 weeks and samples were taken from the wound region and were histologically assessed. Then the samples were coloured with Hematoxillin and Eosin and studied quantitatively.
  Results
  Results showed that after 4 weeks the healing of burn wounds in the group receiving cabbage extract and egg-white was faster and better than other groups. The wound healing in silver sulphadiazin group and cabbage powder group were similar. There were no significant differences between these groups with cabbage extract and egg-white group.
  Conclusion
  Administration of topical cabbage extract and egg-white once a day in second degree burn wounds enhances the healing. Nearly similar results were observed in the silver sulphadiazin group compared with cabbage extract and egg-white group.
  Keywords: HEALING, BURN WOUND, EGG, WHITE, BRASSICA OLERACEA L, SILVER SULPHADIAZIN
 • M. Taheri, Aa Dadgar, Mh Najafi*, M. Radvar Page 13
  Purpose
  Nifedipine is a calcium blocking agent of the dihydropyridine group widely used as a vasodilating agent for the treatment of hypertension and ischemic heart disease. Gingival enlargement is a known side effect of nifedipine use. This study was conducted to determine the prevalence of periodontal disease and gingival enlargement in nifedipine treatment patients. Methods and Material: In a cross sectional study data from 16 patients taking nifedipine were compared with those of 20 patients with cardiac disorder who had not been treated with nifedipine. All patients were examined for the presence of periodontal disease and gingival enlargement using 3 different indices: Periodontal index (Russel), Plaque index (Silness and Loe) and gingival overgrowth index (GO) (Miller and Damm).
  Results
  Between the nifedipine and control groups, there was no significant difference for age, sex, PI (Russel), and PI (Silness & Loe). But prevalence of gingival overgrowth and its severity were greater in the anterior and inferior teeth in the nifedipine group (P=0.05). Prevalence of clinically significant overgrowth related to chronic medication with nifedipine is low.
  Conclusion
  Severity of hyperplasia induced by nifedipine directly depended on the level of education and oral hygiene.
  Keywords: NIFEDIPINE, INDICES, PLAQUE, GINGIVAL OVERGROWTH, PERIODONTAL DISEASE (PERIODONTITIS)
 • Sa Hosseini* Page 21
  Purpose
  As no mathematically - based study was conducted so far, we decided to conduct this study to mathematically compare the absorbed doses of radiation. Methods and Material: Seven radiology centers were selected in Gonbad, Golestan to include 140 patients (with confidence level of 95%) for 11 techniques of x-ray such as skull, shoulder, lang, upper and lower digestive tract, hand feet, back and neck. Required data were gathered by a questionnaire focusing on mAs, Kvp, FSD and other items.
  Results
  Findings of the study revealed a decrease in the absorbed dose of the body surface with various techniques without distortion of the film. ANOVA revealed no significant difference between the means.
  Conclusion
  these findings are not adequate thus requiring a consideration of all factors involved in reduction of the absorbed dose if a mathematical model is to be suggested.
  Keywords: ABSORBED DOSE, RADIOLOGY TECHNIQUES, MATHEMATICAL MODEL
 • M. Pilevarzadeh, S. Salari*, N. Shafiee Page 27
  Purpose
  Nurses often look for ways to help control pain and stress following surgery and diseases while massage therapy is considered a comprehensive procedure to help patients cope with their disease and lower their anxiety. This study was intended to investigate the effects of short - term myofascial trigger massage therapy to head, neck and shoulder areas on physiological parameters and relaxation. Methods and Material: In this experimental study, the subjects were originally homogenized as for their age and sex and then assigned randomly into control and experimental groups. 40 subjects (half male and half female) with mean age of 21.5±1.8 (for males) and 20±1.4 (for females) participated in the study. For five minutes, their pulse, systolic and diastolic blood pressure as well as their conception of muscular tension and psychological status before and after the intervention were recorded.
  Results
  After massage therapy of myofacial trigger points, considerable reduction in the heart rate (P....
  Keywords: MASSAGE, MYOFASCIAL TRIGGER POINTS, PHYSIOLOGICAL PARAMETERS, RELAXATION
 • H. Ahadi, A. Delavar, H. Touzandeh Jani*, H. Azad Page 33
  Purpose
  This study is conducted to investigate the relative efficacy of behavioral cognitive techniques, medical therapy and their combination in the treatment of obsessive compulsive disorder. Methods and Material: This study is based on behavioral-cognitive theories and biochemical treatment of mental disorder. Four groups of 8 were randomly selected from among single and married men and women referring to psychotherapy clinics. Obsessive compulsive disorder scale of Madsly, Bell Brown, Salkovskis, Van open and medicinal treatment were used for measurement.
  Results
  No Significant differences were found to exist between the subjects as for their age, education, sex and duration of suffering from the disorder; however, the difference was significant in their marital status. Also, each individual treatment procedure reduced the symptoms of obsession, depression and anxiety, changed their beliefs, unhealthy feeling and partially improved their social adaptation. However, the combination of medicinal and behavioral-cognitive techniques had higher efficacy.
  Conclusion
  Behavioral-cognitive procedure came up to be superior to medical therapy except in improving depression.
  Keywords: EFFICACY, BEHAVIORAL, COGNITIVE, TECHNIQUES, CLOMIPRAMINE, OBSESSION
 • Gh.R. Azari, Aj Marjani, Gh.R. Vaghari*, Me Kordjazi Page 40
  Purpose
  Diabetes mellitus is a common chronic disease with a prevalence of 1 to 2% in the world. It predisposes to other disease, such as cardiovascular diseases. This study was conducted to examine some of the problems of these patients. Methods and Material: 334 subjects (109 male and 225 female) were randomly selected as study samples. Having responded to a questionnaire including economic and social questions, the subjects were examined to measure their height and weight as well as some biochemical tests.
  Results
  The findings revealed that 24.9% suffered from type I and 75.1% form type II diabetes; 31% were illiterate and 47% were of elementary education. In 49.9% of the type I sufferers and 85.2% of the type II sufferers, BMI was above 25. Ale hemoglobin was over 8% in 85.3% of the subjects. FBS higher than 110 mg/dl was observed in 73.2% and 86.4% of type I and type II sufferers respectively. The cholesterol level was higher than 259 in 9.1% and 27.3%; and triglyceride level was higher than 170 mg/dl in type I and II sufferers respectively.
  Conclusion
  Therefore, as a high percentage (75%) of the patients were from type II sufferers with no appropriate care giving, a suitable training schedule is necessary to control the weight, sugar and cholesterol as well as other indexes of patients attended diabetes clinics.
  Keywords: DIABETES MELLITUS, TRIGLYCERIDE, CHOLESTEROL, BMI, GORGAN
 • R. Olamaei, Ar Akhawayn, Ah Bagheri*, M. Khosravi, A. Khosravi Page 45
  Purpose
  Early diagnosis of coronary arterial disease (CAD) plays an important part in reducing the complications, non-invasive tests, exercise test and myocardial perfusion imaging in particular. This study is intended to compare the results of these two procedures as well as to evaluate the distribution of coronary risk factors in various patients groups. Methods and Material: MPI and exercise test were conducted for 167 patients who referred to the nuclear medicine clinic at Imam Hossein Hospital in Shahroud, Iran. Information on coronary risk factors were collected.
  Results
  The mean age for men and women were 49.8 and 49.1 years respectively MPI in 52.7% were noted. Hypertension was more frequent in female, while smoking was more frequent in males, with no otherwise remarkable difference for other coronary risk factors. Hypertension and familial history of IHD were higher in the abnormal MPI group. Than the normal group. Abnormal exercise test results were associated with abnormal MPI in 74.5%. However, normal exercise test results were accompanied with abnormal MPI in 43.1 %.
  Conclusion
  The overall sensitivity and specificity of exercise test were 43% and 82.7% respectively. Sensitivity was higher in men while specificity was slightly higher in females.
  Keywords: ISCHEMIA, FIXED LESION, CORONARY RISK FACTORS, EXERCISE TEST (ETT), MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING (MPI)
 • Ra Khamir Chi, M. Hashemian* Page 51
  Purpose
  Brucellosis, a common disease of man and animal, is a rather prevalent disease. It is an uncontrolled disease in most developing countries, and of considerable prevalence in Iran, Khorassan and Sabzevar alike. This study is therefore designed to study the prevalence of brucellosis and factors affecting it in the rural population of Sabzevar. Methods and Material: A number of villages proportionately sampled by cluster sampling. Subjects were selected through stratified sampling considering all age groups and both sexes. Total sample was 504.
  Results
  84 subjects were found to be positive in laboratory tests, of which 45 cases were 1.40 right titration, 21 cases with 108, 9 cases with 1.16, 4 cases with 1064,4 cases with 1.32 and one case with 1.128.
  Conclusion
  Due to the high contamination rate and its economical consequences of this disease on the individual and the society in general, we can take steps to prevent its prevalence by implementing training programs.
  Keywords: SEROLOGY, brucellosis, RIGHT, Sabzevar
 • J. Heravian, A. Heravian Shandiz*, M. Salehi Federdi Page 55
  Purpose
  Every year, a lot of metal lathe cut machine workers bear severe occupational eye injures due to foreign bodies. The goal of this study was to determine the number of the population who experienced foreign body in their eyes, as well as attempting self removal of the foreign body. Methods and Material: 351 persons of metal lathe cut machine workers were studied in city of Mashhad. These people were chosen by random sampling.
  Results
  100% of the population had some experience of foreign body at least in one eye. Among them only 5.9% preferred to go to the hospital. The rest of the population did remove the foreign body by themselves or other people. Ocular local anesthesia especially terracing were used by 83% of them.
  Conclusion
  The results of the study compromised with some other studies in different countries and the responsibilities of the education and treatment centers in increasing the knowledge of the people are discussed.
  Keywords: FOREIGN BODY, SELF TREATMENT, TETRACAINE