فهرست مطالب

پایش - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، پاییز 1384)

مجله پایش
سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، پاییز 1384)

 • 87 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • راهنمای نویسندگان
  صفحه 234
 • اعظم دوست محمدیان*، سید علی کشاورز، احمدرضا درستی، محمود محمودی، هاله صدرزاده صفحات 237-245

  وضعیت رشد در دوران نوجوانی در تعیین شاخص های مرگ و میر و نوع بیماری در دوران بزرگسالی موثر است. این مطالعه یک بررسی توصیفی مقطعی است که با هدف بررسی وضعیت نمایه توده بدن، مقایسه انرژی و برخی مواد مغذی دریافتی با مقادیر توصیه شده مرجع (Dietary-Reference-Intakes-DRIs) در دختران 5/18-5/14ساله دبیرستانی شهر سمنان در سال تحصیلی 83-1382 انجام پذیرفت.
  پس از تعیین حجم نمونه، اندازه گیری های تن سنجی شامل قد، وزن و تعیین نمایه توده بدن (Body Mass Index – BMI) بر روی 256 دختر دبیرستانی انجام شد. مقادیر انرژی و برخی مواد مغذی دریافتی با استفاده از پرسشنامه ثبت خوراک و یاد آمد خوراک 24 ساعته تعیین گردید. جهت بررسی نمایه توده بدن در دختران از مرجع مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا (Center for Disease Control and Prevention- CDC2000) استفاده شد.
  نتایج نشان داد که میزان کم وزنی (صدک 5 >BMI) و وزن اضافی (صدک 85? BMI > صدک 95) در این مطالعه به ترتیب با 9/5 درصد (مورد انتظار 5 درصد) و 7/11 درصد (مورد انتظار 10 درصد) بیش از حد مورد انتظار بود. در مقایسه انرژی و برخی مواد مغذی دریافتی با مقادیر توصیه شده مرجع، کمبود دریافت انرژی و مواد مغذی چون ویتامین B12، فولات، کلسیم، روی و فیبر در دختران دبیرستانی سمنانی مشهود بود.

  کلیدواژگان: نوجوان، نمایه توده بدن، انرژی، مواد مغذی
 • گیتی ستوده*، نادیا فغانی جدیدی، سهیلا دبیران، فرحناز خواجه نصیری، فرشته قاسمی صفحات 247-253

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی (توصیفی تحلیلی) است. هدف از این بررسی تعیین میزان آگاهی و چگونگی عملکرد دختران در مورد نقش، منابع غذایی، عوامل موثر بر جذب و نیز علل و علایم کمبود آهن در دبیرستان های منطقه 6 شهر تهران بود. با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 6 دبیرستان دولتی و 4 دبیرستان غیر انتفاعی انتخاب شدند. تعداد دانش آموزان مورد بررسی به تفکیک نوع دبیرستان دولتی و غیرانتفاعی به ترتیب 380 و 120 نفر بودند.
  داده های این پژوهش توسط پرسشنامه خود اجرا جمع آوری گردید. در این بررسی مشخص شد که میزان آگاهی در دختران نوجوان در مورد نقش منابع غذایی، عوامل موثر بر جذب و همچنین علل و علایم کمبود آهن پایین است. بین میزان آگاهی با مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، معدل سال قبل و شغل پدر ارتباط معنی داری یافت شد (تمام موارد (P<0.05. همچنین، مشخص گردید که عملکرد دختران دانش آموز در این زمینه مطلوب است. بین امتیاز عملکرد و معدل سال قبل و رشته تحصیلی نیز ارتباط معنی دار وجود داشت (هر دو مورد (p<0.05.
  رفتارهای تغذیه ای نامطلوب مانند مصرف ماست، دوغ، نوشابه و چای همراه با غذا یا با فاصله کمی از آن در 65-17 درصد دانش آموزان وجود داشت.
  در مجموع نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان آگاهی دختران دبیرستان های منطقه 6 تهران در مورد آهن غذایی پایین است و رفتارهای تغذیه ای نامطلوب در درصد زیادی از آنان وجود دارد.

  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، آهن غذایی، دانش آموزان
 • عباس ربانی، احمد کاویانی*، سید حسن امامی رضوی، غلامرضا اسماعیلی جاوید صفحات 255-262

  این مطالعه به بررسی مصدومین زمین لرزه بم که طی ساعات اولیه پس از حادثه توسط امداد هوایی به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال داده شده و بستری گردیده بودند، پرداخته است. در این مطالعه سعی شده است با بررسی وضعیت مصدومین و اقدامات بعمل آمده، پیامد نهایی آنها بررسی شود تا بتوان در وضعیت های مشابه در آینده با برنامه ریزی بهتر در این زمینه عمل نمود.
  اطلاعات اولیه بیماران شامل مشخصات دموگرافیک و وضعیت مصدوم در زمان وقوع حادثه و قرار گرفتن در زیر آوار و اقدامات اولیه نیز بر اساس معاینه بیمار و گزارش پزشکی اولیه بدست آمد. نوع آسیب های بیماران در سه گروه آسیب های جراحی عمومی، ارتوپدی، جراحی اعصاب و ستون فقرات طبقه بندی شد. پس از طبقه بندی آسیب بیماران نوع درمان و عمل جراحی انجام گرفته ثبت شد. وضعیت بیماران 72 ساعت پس از ورود نیز به عنوان پیامد نهایی بیماران در فرم جمع آوری اطلاعات بیماران ثبت گردید.
  به طور کلی 230 مصدوم حادثه بم به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال داده شد که از این بین 37 نفر به صورت سرپایی بررسی و درمان و 193 نفر بستری شدند. میانگین سنی مصدومین 5/32 سال بود که بیشتر آنها را افراد مذکر تشکیل می دادند (5/95 درصد). هیچیک از اقدامات اولیه برای 5/78 درصد از مصدومین بستری شده در بدو ورود انجام نگرفته بود. بیشترین آسیب مربوط به آسیب اندام ها به ویژه اندام تحتانی بود که در بیش از 50 درصد مصدومین مشاهده شد. آسیب قفسیه سینه، شکم و ترومای سر و ستون فقرات در رده های بعدی قرار داشتند. میزان مرگ 2 نفر (03/1 درصد) بود. 4 نفر نیز نیاز به دیالیز داشتند.
  در نهایت، هر چند انجام مطالعه با مشکلات و محدودیت هایی مواجهه بوده است و نمی توان آمار بدست آمده را به کل مصدومین زمین لرزه بم تعمیم داد ولی در مقایسه با مطالعات گذشته داخل یا خارج کشور نتایج این بررسی نشان می دهد که در صورت سرعت العمل در انتقال و رسیدگی بیماران می توان پیامد بیماران را بهبود بخشید. برای بررسی عوامل موثر در نوع آسیب و مرگ و میر نیاز به مطالعات تکمیلی است.

  کلیدواژگان: زمین لرزه، شهرستان بم، بیمارستان امام خمینی تهران
 • تیمور آقاملایی*، حسن افتخار، کاظم محمد صفحات 263-269

  دیابت یک بیماری مزمن است و کنترل آن نیاز به تغییرات اساسی در سبک زندگی بیماران دارد. انتظار می رود بیماران 95 درصد از کنترل دیابت را شخصا انجام دهند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی در پیش بینی تغییر رفتار بیماران دیابتی بود.
  جمعیت مورد مطالعه، بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت پوشش درمانگاه دیابت بندرعباس بودند.80 بیمار انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه مداخله (40 نفر) و کنترل (40 نفر) تقسیم شدند. به منظور تعیین رفتار و نگرش بیماران در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی و خودکارآمدی، اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه طی مصاحبه مستقیم و سازمان یافته با نمونه های انتخاب شده و در دو نوبت قبل از مداخله آموزشی و چهار ماه بعد از آن جمع آوری گردید. پس از مداخله، افزایش معنی داری در امتیازات حساسیت درک شده (از 3/6 به 7/8)، شدت درک شده (از 6/13 به 8/16)، منافع درک شده (از 3/13 به 6/16)، خودکارآمدی (از 3/20 به 3/25) و رفتار (از 94/3 به 7/7) و کاهش معنی داری در موانع درک شده (از 6/14 به 1/11) در بیماران گروه مداخله در مورد بیماری دیابت و انجام فعالیت های خود مراقبتی ایجاد گردید (P<0.001)، اما در گروه کنترل تغییر معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که خودکارآمدی (P<0.001) و تهدید درک شده (P=0.001) نقش موثری در پیش بینی تغییر رفتار دارند.
  اگرچه بعد از مداخله آموزشی تغییر معنی داری در رفتار بیماران گروه مداخله ایجاد شد، اما برای رسیدن به حالت مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد. با این وجود استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی با تاکید بر خودکارآمدی و حساسیت و شدت تهدید درک شده به منظور پیش بینی و تغییر رفتار در بیماران دیابتی مفید است و در آموزش به این بیماران که هدف آن تغییر سبک زندگی در بلند مدت است، ارتقای خودکارآمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: دیابت، نگرش، رفتار، مدل اعتقاد بهداشتی
 • فریده ملک زاده، الهام امیر چقماقی، غلامحسین مصاحب، فاطمه زعفرانی، بابک عشرتی، حسین پارچه باف کاشانی صفحات 271-276

  توجه به محیط های شغلی و شرایط کارکنان امری است که در دهه های اخیر به منظور بالا بردن کیفیت کار، حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و جهت بهره جویی بیشتر و بهتر از طول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین تنش شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون اهواز است.
  در پژوهش حاضر که یک مطالعه توصیفی تحلیلی است، برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری ساده تصادفی از لیست کارکنان استفاده شده است. تعداد افراد مورد مطالعه دراین پژوهش 246 نفر بوده و در آن از دو پرسشنامه تنش شغلی استاینمتز و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (Minnesota Job Satisfaction Questionnaire-MSQ) استفاده شد.
  نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که بین میزان تنش شغلی و رضایت شغلی کارکنان (p<0.001) و همچنین بین سن کارکنان وتنش شغلی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد (p=0.001). همچنین بین سن و تعداد فرزندان با رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد (p<0.001)، اما بین میزان تحصیلات و رضایت شغلی کارکنان رابطه معکوس و معنی دار وجود داشت (p<0.001).
  تنش های شغلی بر روی زندگی کارکنان خصوصا شاغلین در واحدهای صنعتی تاثیر گذار است. زیرا تنش، عامل مهمی است که می تواند بر سلامتی نیروی انسانی کارآمد، سلامتی دیگر کارکنان و رضایت شغلی اثرات مخرب و زیان آوری داشته باشد.

  کلیدواژگان: تنش شغلی، رضایت شغلی، کارکنان
 • فربد عبادی فردآذر، حسین ابراهیمی پور*، سعیده احمدنژاد، سلیمه گوهری نژاد صفحات 277-283

  این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت زباله در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1383 انجام شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی بوده که به صورت مقطعی پذیرفته است. جامعه پژوهش بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1383 بوده است. روش گردآوری داده ها مصاحبه و مشاهده و ابزار گردآوری پرسشنامه ای به سبک لیکرت بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی تحلیلی و نرم افزار SPSS استفاده گردیده است.
  یافته ها نشان داد که 75 درصد از بیمارستان های مورد پژوهش (n=13) از نظر تولید مواد زاید آناتومیک وضعیت مطلوبی داشته اند. اما در زمینه تولید مواد زاید رادیواکتیو تنها وضعیت 42 درصد از بیمارستان ها (n=7) مطلوب بوده است. تنها 50 درصد اتاق ها و راهرو و قسمت های مختلف بیمارستان دارای زباله دان با شرایط مطلوب بوده و جداسازی مواد زاید عفونی از سایر مواد زاید در محل تولید تنها در 50 درصد بخش ها و واحدها انجام می شد. در 42 درصد موارد زباله های عفونی در کیسه ها و ظروف با رنگ مشخص نگهداری می شدند و در 44 درصد موارد جمع آوری زباله از بخش ها به وسیله ترالی در بسته صورت می گرفت که 87 درصد از این ترالی ها برای حمل زباله حجم مناسبی داشتند. تناوب جمع آوری زباله در این بیمارستان ها در 74 درصد موارد مطلوب بود. علی رغم تعداد زیاد طبقات هیچ کدام از این بیمارستان ها سیستم پرتاب زباله یا آسانسور مخصوص حمل زباله نداشتند. 87 درصد از بیمارستان ها نیز فاقد زباله سوز بودند. در 70 درصد موارد در این بیمارستان ها شرایط دفع مواد نوک تیز و برنده رعایت می شد.
  به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مدیریت زباله در بیمارستان های مورد پژوهش در حد مطلوبی صورت نمی گیرد و مسوولین این بیمارستان ها باید توجه بیشتری به مدیریت این فرایند داشته باشند.

  کلیدواژگان: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان مدیریت زباله، ارزیابی
 • طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی
  ژیلا صدیقی*، فرانک فرزدی، فرزانه مفتون، مهدی نورایی، محمدرضا ظفرقندی، ایرج حریرچی، مریم سادات وحدانی نیا، سیداحمد رضایی، کوروش رواز صفحات 285-297

  طراحی و استقرار نظام ارزیابی از نیازهای ضروری یک سازمان جهت تعیین میزان دستیابی به اهداف است. در راستای نظام بخشیدن به گزارش عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه، طرح «طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه» در سال 82- 1381 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران انجام شد. اهداف اصلی این طرح عبارت بودند از طراحی مدل ارزیابی عملکرد (سطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تدوین معیارهای عملکرد (تدوین شاخص ها و سوالات مورد نیاز). در این مطالعه، مدل تعالی عملکرد «بالدریج» به عنوان الگویی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه به شیوه «خود ارزیابی» انتخاب شد. لیست سوالات مورد نیاز (چک لیست خود ارزیابی) جهت کاربردی کردن مدل تعالی عملکرد بالدریج تعیین شده و نحوه امتیاز بندی سوالات و تفسیر نتایج خود ارزیابی با استفاده از این مدل پیشنهاد شدند. در این راستا جهت تسهیل دستیابی به شاخص های مورد نیاز برای معیار «نتایج» در مدل ارزیابی عملکرد، عناوین شاخص های مورد نیاز (جهت تحلیل درسطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تعاریف آنها نیز تعیین شدند. قابل ذکر است که شاخص ها و مدل ارایه شده در این طرح تحقیقاتی زمانی کاربردی بوده و می توانند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیران را در دسترس قرار دهند که اقدامات دیگری نیز در دانشگاه انجام شوند. این اقدامات عبارتند از: طراحی و استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در دانشگاه، نهایی کردن مدل تعالی عملکرد دانشگاه (انجام یک دور ارزیابی به طور آزمایشی)، رویکرد به فرهنگ خود ارزیابی و تعیین برنامه عملیات خود ارزیابی در دانشگاه با توجه به مدل تعالی عملکرد.

  کلیدواژگان: دانشگاه، خود ارزیابی، مدل تعالی عملکرد، بالدریج
 • ژیلا صدیقی*، ربابه شیخ الاسلام، کاظم محمد، حامد پورآرام، زهرا عبداللهی، کوروش صمدپور، فریبا کلاهدوز، محسن نقوی صفحات 299-308

  کم خونی فقر آهن یکی از مشکلات تغذیه ای شایع در ایران است. در این راستا برنامه کشوری غنی سازی آرد با آهن در بهار 1380 در استان بوشهر به صورت آزمایشی (پایلوت) به اجرا گذاشته شد. ارزیابی میاندوره ای این برنامه در زمستان 1382 با دو هدف بررسی میزان تاثیر این برنامه بر میزان شیوع کم خونی (کمبود هموگلوبین، کمبود فریتین و کم خونی فقر آهن) و بررسی میزان پوشش این برنامه انجام شد. دو مطالعه در ارزیابی میاندوره ای طراحی شدند. مطالعه اول به صورت مطالعه مداخله ای شاهددار جهت بررسی اثر بخشی برنامه در استان بوشهر (گروه تحت مداخله) و در سه شهرستان از استان فارس (گروه شاهد) اجرا شد. جمعیت تحت مطالعه شامل زنان 49-15 سال بود. متغیرهای زمینه ای و مخدوش کننده توسط پرسشنامه جمع آوری و خونگیری جهت تعیین میزان هموگلوبین و فریتین انجام شد. مطالعه دوم به صورت مطالعه مقطعی جهت تعیین پوشش برنامه (میزان آهن نان خانوار و آهن آرد نانوایی ها) در استان بوشهر انجام شد. طبق نتایج، در استان بوشهر، پوشش آرد غنی شده با آهن 100 درصد و پوشش نان غنی شده مساوی 7/99 درصد برآورد شد. 863 زن (567 نفر در استان بوشهر و 296 نفر در استان فارس) از نظر اثربخشی برنامه تحت مطالعه قرار گرفتند. میزان شیوع کم خونی فقر آهن (کمبود هموگلوبین و کمبود فریتین) و میزان شیوع کمبود فریتین در زنان استان بوشهر به طور معنی دار نسبت به گروه شاهد کاهش یافته بود. میزان شیوع کمبود هموگلوبین و میانگین هموگلوبین از نظر آماری تغییر معنی دار نداشت.
  با توجه به این که غنی سازی مواد غذایی قسمتی از یک استراتژی کلان بهداشتی جهت کنترل کم خونی در جامعه است، لذا بحث در خصوص تاثیر برنامه غنی سازی بر این شاخص ها نیازمند ارزیابی نهایی و تفسیر سیر تغییرات شاخص های کم خونی در این استان است.

  کلیدواژگان: کم خونی، فقر آهن، غنی سازی، نان، آرد، زنان
|
 • Doost Mohammadian A *, Keshavarz A, Dorosty A.R, Mahrnoodi M, Sadrzadeh H Pages 237-245
  Objective(s)

  To determine anthropometric status and to compare the intake of energy and nutrients with DRis (Dietary Reference Intakes) in female secondary school students in Semnan.

  Methods

  In a cross- sectional study, using two-stage cluster sampling, 256 female students were selected from Semnan secondary schools. Weight and height were measured and BMI (Body Mass Index) calculated for the study subjects. Anthropometric status was defined by BMl-for age. Data on the intake of energy and some other nutrients were collected by 24-hour recall and food record questionnaires.

  Results

  Relatively high proportions of students were thin (5 .9% - expected 5%) and overweight (11. 7% expected 10%). The intakes of energy, vitamin 812, Folate, Calcium, Zinc, and fibers were less than DRI (P<0.0001).

  Conclusion

  The findings suggest that thinness and overweight rates in female secondary school students in Semnan are higher than expected and preventive measures seem necessary.

  Keywords: Adolescent, BMI, Energy, Nutrients
 • Sotodeh G *, Faghani Jadidi N, Dabiran S, Ghasemi F Pages 247-253
  Objective(s)

  To examine knowledge and practice of female students about function, dietary sources, effective factors on iron absorption, causes and symptoms of iron deficiency.

  Methods

  In a cross-sectional study 500 female students were selected by random sampling from high schools of district 6 in Tehran. Data were collected by a self-administered questionnaire including items on general knowledge and practice about dietary iron.

  Results

  The knowledge scores of students about dietary iron were low. The association between knowledge scores and students' grade, field of study and previous year's credit were significantly different (P<0.05). In addition, the practice scores of student were acceptable and were significantly related to previous year's credit and field of study (P<0.05). Inappropriate nutritional practices such as yogurt, soft drinks and tea consumption with meal or close to it were common in 17-65% of students.

  Conclusion

  The knowledge scores of female students in high schools of district 6 in Tehran about dietary iron were low. Moreover, inappropriate nutritional practices were common in many students, which in tum influence iron bioavailability.

  Keywords: Knowledge, Practice, Dietary iron, Students
 • Rabbani A, Kaviani A *, Emami Razavi S.H, Esmaili Javid Gh.R Pages 255-262
  Objective (s)

  On the morning of December 26th, 2003, earthquake stroke the area of Barn in the southeastern part of Iran. The earthquake measured 6.6 on the Richter scale and caused extensive damage to buildings, urban facilities and roadways. This report describes injuries among Barn earthquake victims in the Barn who were transferred to Imam Hospital in Tehran.

  Methods

  The medical records of 230 trauma patients transferred to Imam General Hospital from 26th till 29th December 2003 were reviewed.

  Results

  From 230 referred patients 193 were admitted, 115 of them (59.5%) were male. Sixty-five patients (33.6%) were less than 16 years of age. The most important problems in the patients were extremity injuries. Because of acute renal failure, four (8%) out of 50 patients with crush syndrome required hemodialysis. Two patients were died.

  Conclusion

  Research combining comprehensive surveillance with risk factor assessment can help to identify behaviors and circumstances to decrease the risk of injury in similar situations.

  Keywords: Earthquake, Barn, Injuries
 • Aghamolaei T *, Eftekhar H, Mohammad K Pages 263-269
  Objective(s)

  To evaluate the efficacy of educational intervention using the Health Belief Model (HBM) in order to predict behavior change in diabetic patients.

  Methods

  The study population consisted of type 2 diabetic patients attending a diabetes clinic in Bandar Abbas. Eighty patients were randomly selected and assigned to two groups, 40 to the intervention and 40 to the control group. Education sessions for the intervention group were held at the diabetes clinic. At the initial visit and 4 months after education, behavior was assessed using an interview schedule; attitude and self-efficacy were assessed by a questionnaire.

  Results

  The intervention group had a statistically significant increase in the mean perceived susceptibility from 6.3 to 8.7 (P<0.0001), in perceived severity from 13.6 to 16.8 (P<0.0001), in perceived benefits from 13.3 to 16.6 (P<0.0001), in self-efficacy from 20.3 to 25.3 (P<0.0001), in behavior from 3.94 to 7.7 (P<0.0001) and a statistically significant decrease in perceived barriers from 14.6 to l 1. l (P<0.0001). Also self-efficacy and perceived threat were associated with behavior change.

  Conclusion

  The Health Belief Model, with emphasis on self-efficacy, perceived susceptibility and perceived severity (perceived threat) is useful in diabetes education in order to predict and change patient behavior. It can also be used in research and behavior modification programs for diabetic patients.

  Keywords: Diabetes, Attitude, Behavior, Health Belief Model
 • Malekzadeh F *, Amirchaghmaghi E, Mosaheb G.H, Zafarani F, Eshrati B, Parcheh Baf Kashani H Pages 271-276
  Objective (s)

  The objective of this study was to assess the association between occupational stress and job satisfaction among employees of karoon petroleum and Gas Company of Ahwaz.

  Methods

  This was a descriptive-analytic study that was carried out in Ahwaz in 2000-200 I. In all, 350 employees of Karoon petroleum and gascompany were selected by simple random sampling from employees' list. The questionnaires were distributed among employees and after two months, 246 completed questionnaires were collected. In order to measure employees' occupational stress and job satisfaction, Steinmetz questionnaire and Minnesota questionnaire were used, respectively. The results were analyzed by using t test and correlation coefficient.

  Results

  The results showed that there was reverse significant correlation between occupational stress and job satisfaction (P<0.000 I). Also occupational stress had reverse significant correlation with age of employees (P=0.00 I). The study results also showed that job satisfaction had direct significant correlation with age and numbers of children (P=0.000) but reverse significant correlation with education (P<0.000 I).

  Conclusion

  Occupational stress is an important factor that might have harmful effects on health of employees, health of other employees and job satisfaction.

  Keywords: Occupational stress, Job satisfaction, Employees
 • Ebadi Fardazar F, Ebrahimipour H *, Ahmadnejad S, Goharinejad S Pages 277-283
  Objective (s)

  The environmental pollution and the waste material disposal in health care centers need special attention. This study was carried out to evaluate waste management in hospitals affiliated to the Iran University of Medical Sciences in Tehran, Iran.

  Methods

  This was a cross-sectional study. The study population included all hospitals affiliated to the Iran University of Medical Sciences. Interview and observation methods were used to collect data, and the study tool was a questionnaire. Data were analyzed by the SPSS, using chi-square and t-tests.

  Results

  Regarding the condition of anatomic waste, 75% of the hospitals were in a good condition. The situation was the same with nuclear waste materials (42% of hospitals). The trashcans were in a good condition in 50% of the rooms, corridors and other parts of the hospitals. Infectious waste was separated in 50% of wards and kept in special sacks in 42% of wards. 44% of the wards were equipped with trolleys to carry waste material, but 78% of these were not in a good condition. The frequency of gathering waste materials was adequate in 74% of hospitals. In spite of having multiple floors, these hospitals did not have garbage chutes or special elevators for carrying waste. 78% of these hospitals did not have incineration facilities. Disposal of sharp cutting materials was done in an acceptable manner in 70% of hospitals.

  Conclusion

  The management has to provide a solution for the waste problem. Hospital administrators should take care of all aspects of the process. Unfortunately, the results have shown that the waste management process (generation, transportation, temporary storage and disposal) was not on an appropriate level.

  Keywords: Iran University of Medical Sciences, Hospital-Management, Waste Material, Waste Material Management, Evaluation
 • Performance excellence model in Universities of Medical Sciences
  Sadighi J *, Farzadi F, Maftoon F, Noraie M, Zafarghandi M.R, Harirchi I, Vahdaninia M, Rezayie S.A, Ravaz K Pages 285-297
  Objective (s)

  To design an appropriate evaluation model for Universities of Medical Sciences and define its criteria.

  Methods

  This operational study conducted in Tehran University of Medical Sciences (pilot setting) in 2002-2003. Data gathered by review of documents and interview with specialists and managers of the university.

  Results

  The performance excellence model named as Malcolm Baldrige (self-assessment model) was selected. Applying the criteria of the Malcolm Baldrige model should help guide the implementation of total quality management, or continuous quality improvement. These criteria are leadership strategic planning, students, information and analysis, faculty and staff focus, process effectiveness and results. In this model, questions modified and summarized. Appropriate indicators and their definition suggested for "result” criteria.

  Conclusion

  The performance excellence model and suggested indicators are useful for decision makers in Universities of Medical Sciences.

  Keywords: Higher education, Self-assessment, Performance excellence model, Baldridge
 • Sadighi J *, Sheikholeslam R, Mohammad K, Pouraram H, Abdollahi Z, Samadpour S, Kolahdooz F, Naghavi M Pages 299-308
  Objective(s)

  Iron deficiency anemia is one of the common nutritional problems in Iran. Therefore, the flour fortification with iron program was launched on May 2001, and mid-term evaluation conducted after 3 years (2004), focusing on effectiveness and coverage of the program.

  Methods

  Two studies have been designed: Study 1: A field trial to determine effectiveness of the program. Locations of the study were the Bushehr province (intervention group) and three districts of Fars province (control group). Target populations were women aged 15-49 years. For all women, blood samples were taken to measure hemoglobin and ferritin. In addition, data were collected on potential confounding variables and adjustments were made using a logistic regression model. Study 2: A cross sectional study to determine program coverage in Bushehr province. In this study, we measured the iron in samples of bread consumed by households and also iron content of the flour in bakeries.

  Results

  The results of this study showed that the coverage of fortified flour was 100% and the coverage of fortified bread at households' level was 99.7% in Bushehr province. A total of 863 women (567 women in Bushehr province and 296 women in Fars) entered into the effectiveness study. The fortification program decreased the prevalence of low ferritin and iron deficiency anemia (low hemoglobin and low ferritin) among women. There were no significant changes in mean hemoglobin or in the prevalence of low hemoglobin.

  Conclusion

  The findings of the mid-term evaluation of the flour fortification program in Iran demonstrated that the iron fortification program has beneficial effects. Flour fortification alone will not prevent iron deficiency anemia but it is an important component of a public health strategy. Therefore, more time and information are needed for interpreting the current trends in anemia indicators.

  Keywords: Anemia, Iron deficiency, Fortification, Bread, Flour, Women