فهرست مطالب

پیک نور (علوم انسانی) - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1385)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1385)
 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/12/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مقاله
 • رضوان الله مهرپرور، حجت الله نیکبخت، حمید رجبی صفحه 4
  هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر تمرینات معین پلایومتریک بر طول، تواتر گامها و مراحل مختلف دو 100متر (شتابگیری، اوج سرعت و حفظ سرعت) بود. برای این منظور 24 دانشجوی تربیت بدنی پسر با میانگین سنی 2+20 سال، قد 6+83/173 سانتیمتر و وزن 8+87/66 کیلوگرم از بین 104 دانشجوی تربیت بدنی آموزشکده امام علی (ع) شهرستان کرج به طور داوطلب در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند...
  کلیدواژگان: تمرینات پلایومتریک، طول و تواتر گامها، شتابگیری، اوج سرعت، حفظ سرعت، دو 100 متر
 • عباس گائینی، فردین سهرابی، رحمن سوری صفحه 12
  هدف این پژوهش مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت همزمان کراتین و تمرینهای مقاومتی بر قدرت پرس سینه ورزشکاران غیر رقابتی بوده است. بدین منظور، تعداد 24 دانشجوی غیر رقابتی داوطلب شرکت در پژوهش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. متوسط مقادیر سن، وزن و قد در گروه تجربی به ترتیب 08/1+5/20 سال، 6/6+33/64 کیلوگرم و 5/5+5/174 سانتی متر در گروه دارونما به ترتیب 58/2+8/21 سال، 5/9+5/67 کیلوگرم و 78/6+9/176 سانتی متر بوده است. پروتکل تمرینی هر دو گروه 7 روز تمرین مقاومتی، هر روز 30 تا 45 دقیقه، شامل 5 حرکت قدرتی بوده است...
  کلیدواژگان: تمرینهای مقاومتی، مکمل سازی، کراتین
 • بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکردهای حرکتی دانش آموزان 6 تا 8 ساله دارای تجربه و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک
  حسن خلجی صفحه 18
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکردهای حرکتی کودکان 6 تا 8 ساله دارای تجربه و بدون نجربه مهد شهر اراک در سال تحصیلی 84-1383 است. روش تحقیق مورد استفاده روش همبستگی با همخوانی و علی پس از وقوع است. جامعه آماری دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر اراک به تعداد 24454 نفر بودند که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 105 دانش آموز انتخاب شد و از این تعداد 52 نفر دارای تجربه مهد و 53 نفر بدون تجربه مهد بودند...
  کلیدواژگان: ویژگیهای آنتروپومتریکی، عملکرد حرکتی، تجربه مهد کودک
 • ابوالفضل فراهانی، سیدصدرالدین شجاع الدین، مهدیه مهرالحسنی صفحه 30
  تغییرات وضعیت بدن مادران در دوران بارداری عامل بروز ناهنجاریها مانند کیفوز پشتی و لوردوز کمری در ستون مهره هاست. در این تحقیق به بررسی وضعیت کیفوز پشتی و لوردوز کمری زنان باردار، قبل و بعد از زایمان، در شهر کرمان، به منظور ارائه برنامه حرکات اصلاحی مناسب، پرداخته شده است. به این منظور، زاویه کیفوز پشتی و لوردوز کمری 30 نفر از زنان باردار واجد شرایط تحقیق حاضر با استفاده از کانفورماتور به دست آمد. نمونه ها همه سالم بودند. دامنه سنی 20 تا 30 سال و دامنه قدی 150 تا 170 سانتی متر داشتند...
  کلیدواژگان: وضعیت بدن، ستون مهره ها، کیفوز، لوردوز، بارداری و زایمان
 • رابطه سبکهای رهبری با اثربخشی مسئولین ادارات تربیت بدنی استان فارس
  سیدعلی اکبر احمدی، سعید روستا صفحه 38
  نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی امری محسوس و حیاتی است. مسئولان سازمانها متوجه این واقعیت شده اند که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی به فکر استفاده از اندیشه ها و اطلاعات نو در زمینه مدیریت باشند. هدف این تحقیق بررسی رابطه سبکهای هنری با میزان اثربخشی مسئولین ادارات تربیت بدنی استان فارس است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. در این تحقیق مسئولان و معاونان ادارات تربیت بدنی استان فارس به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند...
  کلیدواژگان: سبکهای رهبری (دستوری، توجیهی، مشارکتی و تفویضی)، اثر بخشی، اتعطاف پذیری
 • مقایسه موانع شخصی خلاقیت بین دبیران تربیت بدنی مرد و زن شهرستان نیشابور
  محمد گودرزی، حسن صادقی صفحه 49
  هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه موانع شخصی خلاقیت بین دبیران تربیت بدنی به عنوان عناصر اصلی پیشرفت و توسعه ورزش و سلامت دانش آموزان بود. 120 نفر از دبیران تربیت بدنی شهرستان نیشابور (73 مرد و 57 زن) به پرسشنامه فیفر پاسخ دادند. بر اساس نتابج این پژوهش، از نظر موانع شخصی خلاقیت، که توسط فیفر به شش گروه تقسیم شده اند، بین دبیران تربیت بدنی مرد و زن تفاوت معنی داری وجود ندارد. در هر دو گروه کمترین سهم در رابطه با موانع مرتبط با اعتماد به نفس و خطرپذیری مشاهده شد...
  کلیدواژگان: خلاقیت، موانع شخصی خلاقیت، دبیر تربیت بدنی، مشخصات فردی
 • مقایسه تاثیر سه شیوه تمرینی فیزیکی، ذهنی و فیزیکی - ذهنی بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال
  محمدرضا اسد، رسول حمایت طلب صفحه 57
  همان طور که از عنوان تحقیق بر می آید، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر سه شیوه تمرینی فیزیکی، ذهنی و فیزیکی - ذهنی بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال بوده است. لذا روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است و به منظور تحقق اهداف تحقیق تعداد 60 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران، که هیچ گونه سابقه آموزشی در زمینه ورزش بسکتبال نداشتند، انتخاب شده و در سه گروه 20 نفری همگی (بر اساس نتایج پیش آزمون) قرار داده شدند و تمرینات مورد نظر را به مدت 20 جلسه انجام دادند...
  کلیدواژگان: تمرین ذهنی، تمرین فیزیکی، تمرین فیزیکی - ذهنی، مهارت شوت بسکتبال
 • تاثیر تمرینات منتخب پلایومتریک بر توان بی هوازی ژیمناستیک کاران پسر 13 تا 14 ساله
  حمزه دانشمندی صفحه 63
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات منتخب پالایومتریک روی توان بی هوازی ژیمناستیک کاران پسر 13 تا 14 ساله که حداقل 2 سال سابقه تمرین داشتند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه کنترل تمرینات عادی ژیمناستیک را انجام دادند و گروه تجربی علاوه بر تمرینات عادی ژیمناستیک را انجام دادند و گروه تجربی علاوه بر تمرینات عادی ژیمناستیک منتخبی از تمرینات پلایومتریک را هم به مدت 8 هفته، هفته ای سه جلسه در طی دو ماکروسیکل انجام دادند...
  کلیدواژگان: تمرینات پلایومتریک، ژیمناستیک کار، توان بی هوازی
 • شادمهر میردار، عباس قنبری نیارکی، روزبه عرب پور صفحه 70
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر آزمون بیشینه استاندارد بر الکترولیت های منتخب سرم خون دوندگان سرعت، قبل و بعد از یک دوره تمرینی دو ماهه بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمه تجربی است و 15 دونده مرد آماده به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کرده اند. برای تعیین الکترولیتهای خون از ابزارها و روش های آزمایشگاهی استفاده شد و تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش با استفاده از آزمون T پیوسته و نرم افزار SPSS 13 انجام گرفت. نتایج آزمون T وابسته نشان داد که غلظت سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم و منیزیم در پس آزمونهای قبل از دوره تمرینی و بعد از پایان دوره تمرینی، در مقایسه با پیش آزمونهای قبل ازدوره تمرینی و بعد از پایان دوره تمرینی، در سطح تفاوت معنی داری یافت...
  کلیدواژگان: الکترولیتهای منتخب، سرم خون، آزمون بیشینه استاندارد، تمرینات سرعتی
 • ابوالفضل فراهانی، طاهره موسوی راد صفحه 78
  هدف کلی این تحقیق مقایسه شیوع ناهنجاریهای اسکلتی بالاتنه، شامل اسکولیوز، کیفوز، لوردوز کمری و گردن، انحراف سر، افتادگی شانه و شکم، فرورفتگی سینه، بیرون زدگی کتفها و انحراف تنه، در سه تیپ بدنی اکتومورف، مزومورف و اندومورف و نیز مقایسه میزان وقوع این ناهنجاریها در مدارس دولتی و غیر انتفاعی است. جمع آوری اطلاعات از طریق معاینه بدنی با استفاده از صحفه شطرنجی و تهیه فیلم اسلاید و انطباق با تورم شاخص بر اساس آزمون ده گانه نیویورک انجام گرفته است...
  کلیدواژگان: تیپ بدنی، ناهنجاریهای اسکلتی، دانش آموزان مقطع راهنمایی
 • رضا رضایی، سیدصدرالدین شجاع الدین، عباسعلی گائینی صفحه 87
  افراد به منظور انجام فعالیتهای روزمره خود به صورت صحیح، احتیاج به وضعیت بدنی طبیعی دارند که لازمه آن شناخت ناهنجاریهای اسکلتی و اصلاح آنهاست. این تحقیق با هدف بررسی میزان ناهنجاریهای اسکلتی دانش آموزان هنرستانی پسر منطقه فیروزکوه و سنجش ارتباط فعالیتهای ورزشی، عادات روزانه زندگی و دروس کارگاهی با بروز ناهنجاری به انجام رسید. به همین منظور، 244 نفر دانش آموزان هنرستان پسرانه شهرستان فیروزکوه، با میانگین قد 6/172 سانتی متر، میانگین وزن 57/64 کیلوگرم و دامنه سنی 21-16 سال، به عنوان نمونه آماری، به دو گروه مساوی، یکی دارای دروس کارگاهی و دیگری بدون آن، تقسیم شدند و پس از جلسه توجیهی برگه پرسشنامه...
  کلیدواژگان: وضعیت طبیعی، ناهنجاری اسکلتی، دانش آموز هنرستانی، عادات روزانه زندگی
 • بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت و رابطه آن با سطح امکانات فرهنگی و ورزشی
  مرتضی رضایی صوفی صفحه 98
  به منظور بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت از جنبه وضعیت امکانات فرهنگی و ورزشی موجود، در یک مطالعه پیمایشی و براساس پرسشنامه، و با استفاده از شاخصهای آماری مجذور کاری تجزیه تحلیل شد نتایج نشان داد که بیش از 60% افراد جامعه تحقیق متاثر از محدودیت امکانات و فضای کتابخانه، محدودیت برنامه های فرهنگی و ورزشی ادارات ذیربط، عدم توان مالی در پرداخت شهریه شرکت در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، نبود فضاهای ورزشی در محلات و همچنین محدودیت امکانات ورزشی، از نحوه گذاران اوقات فراغت خود راضی نبودند...
  کلیدواژگان: اوقات فراغت دانش آموزان، اوقات فراغت بلند و کوتاه مدت، امکانات فرهنگی و ورزشی
 • مراجع و تازه های علمی
 • آموزش الکترونیکی
  حسن شهرکی پور، پری ناز بنی سی صفحه 108
 • گزارش
 • اخلاق در مربیگری
  سو دولانی ترجمه: مژگان حیدری صفحه 123