فهرست مطالب

جغرافیا و توسعه - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1385)

مجله جغرافیا و توسعه
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1385)

 • تاریخ انتشار: 1386/02/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کاظم جاجرمی، ابراهیم کلته صفحه 5
  توجه به کیفیت زندگی در جغرافیا که توسط جغرافیدانانی نظیر اسمیت و هاروی وارد این علم گردیده اند، طی سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است. مقاله حاضر وضعیت کیفیت زندگی را با توجه به 25 فاکتور که در 3 گروه طبقه بندی شده اند، بررسی می کند. داده های این تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده و به سنجش الگوهای ذهنی افراد از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله شان پرداخته و میزان آن را در کل شهر و نواحی مختلف مورد مقایسه قرار می دهد. بر اساس نتایج این تحقیق شاخص های کیفیت زندگی از نظر شهروندان گنبدی در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، امکانات و خدمات شهری، مشکلات شهری، امکانات مسکن
 • علی حاجی نژاد، علی عسکری، حسین اصغرپور، پرویز محمدزاده صفحه 19
  صنایع روستایی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال موثر در نواحی روستایی و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش های کشاورزی و خدمات نه تنها نقش بسزایی در توسعه روستایی دارد، بلکه در مقیاس کلان و ملی نیز می تواند سهم قابل قبولی از تولید ملی را نصیب نواحی روستایی کند و بدین ترتیب در فرآیند توسعه ملی نیز موثر و سودمند واقع شود. در این راستا، شناخت وضعیت بهره وری صنایع روستایی استان های کشور می تواند مسوولان کشور را در تحقق استراتژی های توسعه صنایع روستایی کشور یاری نماید.
  در مقاله حاضر که به واسطه مقیاس و محدوده عمل در نوع خود منحصر به فرد می باشد، با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای و برداشت های میدانی که در مقیاس روستا و در گستره کشور انجام گرفته است، شاخص های مختلف بهره وری جزیی و کل عوامل تولید در صنایع روستایی استان های مختلف کشور طی دوره 1379-1378 محاسبه شده و سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی رتبه بندی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صنایع روستایی کشور از صرفه های اقتصاد به مقیاس برخوردار بوده و کشش نهاده موجودی سرمایه بیشتر از نیروی کار و مواد اولیه بوده است. همچنین نتایج تاکسونومی عددی دال بر این است که بهره وری صنایع روستایی استان سیستان و بلوچستان در بین استان های مختلف کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بنابراین، پیشنهاد می شود جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، گسترش صنایع روستایی استان سیستان و بلوچستان به ویژه در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در اولویت برنامه ریزان و تصمیم گیران بخش صنایع روستایی کشور قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بهره وری، صنایع روستایی، تاکسونومی، سیستان و بلوچستان، اقتصاد ایران
 • محمدحسین رضایی مقدم، مهدی ثقفی صفحه 43
  پلایاها یکی از مهمترین محیط های شور به حساب می آیند. با توجه به اینکه وسعت مناطقی که بطور ژنتیکی شور می باشند در سطح جهان در حدود 955 میلیون هکتار است، مناطقی که بطور ثانویه در معرض شور شدن قرار گرفته اند در سطح جهان حدود 77 میلیون هکتار وسعت دارند. در این میان حدود 58 درصد از مناطق در معرض شوری ثانویه را مناطق کشاورزی دارای آبیاری تشکیل می دهد. این موضوع مستلزم انجام ارزیابی های دقیق وضعیت شوری خاک و تغییرات آن به منظور تحت کنترل در آوردن روند قهقرایی تغییرات و نیز پایدارسازی مدیریت و کاربری اراضی در این مناطق حساس است.
  داده های سنجش از راه دور تجزیه و تحلیل های مربوط به فرآیندها و الگوهای تغییرات در طی زمان و مکان های مختلف را تسهیل ساخته و از این رو جهت استفاده در علوم مربوط به سیستم زمین مورد تایید قرار گرفته اند. اطلاعات سنجش از راه دور چند زمانه در قالب داده های مرئی و میکروویو بطور موثری می توانند جهت آشکارسازی تغییرات زمانی پدیده های سطحی که تحت تاثیر نمک قرار گرفته اند، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله منابع اطلاعاتی متنوعی از قبیل: عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و نیز شیوه های مورد استفاده جهت بررسی و تهیه نقشه از داده های سنجش از راه دور از مناطق تحت تاثیر نمک بررسی شده است. محدودیت های موجود در خصوص استفاده از داده های سنجش از راه دور به منظور تهیه نقشه از مناطق تحت تاثیر نمک به چگونگی رفتار طیفی انواع نمک های موجود، توزیع مکانی نمک ها بر روی سطح زمین، تغییرات زمانی شوری، پوشش گیاهی به عنوان مانع و اختلاط های طیفی با سایر سطوح زمینی بستگی دارد. پلایای کهک در استان خراسان جنوبی واقع شده است. در این مقاله روش هایی مختلفی مانند: عدم اختلاط طیفی، طبقه بندی حداکثر احتمال، نسبت موجود بین باندها و طبقه بندی فازی مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت در این مقاله تغییرات زمانی و مکانی شوری و نیز گسترش و توسعه پلایا با استفاده از ترکیب روش هایی که در آن داده های مختلف تلفیق و ترکیب شده، تعیین شده است.
  کلیدواژگان: پلایا، طبقه بندی فازی، سنجش از راه دور، آشکارسازی تغییرات، کهک
 • جواد بذرافشان، عیسی ابراهیم زاده صفحه 61
  یکی از تحولات بارز و قابل ملاحظه در عرصه فعالیت های کشاورزی کشور و بویژه استان های خراسان طی 25 ساله اخیر (85-1360) گسترش فضایی - مکانی کشت زعفران بوده است، به طوری که سطح زیر کشت آن از 4250 هکتار در سال 1360 به 57623 هکتار در سال 1384 و میزان تولید آن از 23.2 تن به 239.6 تن افزایش یافته است. این افزایش سطح زیر کشت و تولید عمدتا متعلق به استان های خراسان بوده است؛ چرا که سطح زیر کشت در این ناحیه از 5530 هکتار در سال 1362 به 55947.5 هکتار و حجم تولید آن نیز از 18.5 تن به 232.8 تن در سال 1384 رسیده است. در عین حال تعداد شهرستان های تولید کننده زعفران در استان های خراسان که در سال 1362 تنها معدود به 5 مورد بوده، در سال 1384 تقریبا شامل تمام 30 شهرستان موجود در سطح خراسان گردیده است. این افزایش سطح زیرکشت و همچنین افزایش تولید چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس استانی (استان های خراسان) در حالی رخ داده است که ایران و بالاخص استان های خراسان و بویژه خراسان رضوی و جنوبی طی 25 ساله اخیر به صورت دوره ای با پدیده خشکسالی مواجه بوده است. یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که رابطه معناداری بین کاهش نزولات جوی و متعاقبا کاهش منابع آبی از یک سو با افزایش سطح زیر کشت زعفران (بر خلاف رویه عمومی کشت محصولات کشاورزی) وجود داشته و دارد. همچنین معلوم گردید که به دلیل مزایای نسبی زعفران در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی در استان های خراسان، روند گسترش سطح زیر کشت آن بسیار سریع تر بوده است. این مزایا در برگیرنده کارکردهای طبیعی و اقتصادی - اجتماعی بوده و شامل نیاز آبی اندک زعفران، معدود بودن تعداد دفعات آبیاری، امکان رشد در اقلیم نیمه خشک، محدود بودن دوره کاشت، داشت و برداشت، اشتغالزایی و ارزش افزوده بالا آن می باشد.
  کلیدواژگان: کشت زعفران، گسترش فضایی، خراسان، خشکسالی
 • کرامت الله زیاری، عطاء الله زرافشان صفحه 85
  شاخص های مسکن مهمترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن محسوب می گردد. با بررسی آنها پارامترهای موثر در امر مسکن را می توان شناخت و هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن را تسهیل نمود. در این مقاله ابتدا با بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه و مقایسه آن با مناطق شهری استان و کشور، وضعیت مسکن در شهر مورد مطالعه، مشخص می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که طی دوره 75-1355 وضعیت شاخص های کمی مسکن این شهر روندی رو به بهبود داشته است و در مقایسه با مناطق شهری استان دارای شرایط بهتری است. اما نسبت به مناطق شهری کشور در مرتبه پایین تری قرار دارد. در بخش بعدی این مقاله پس از پیش بینی جمعیت شهر مراغه نیازهای مسکن تا سال 1402 تعیین و مشخص شده که در این مدت به 20715 واحد مسکونی جدید نیاز است. در صورتی که تقاضا برای مسکن در این دوره تنها 16011 واحد مسکونی خواهد بود که 77.4 درصد نیازها را پوشش می دهد. در پایان با توجه به توان موجود در گستره های شهری مراغه (مساکن مخروبه) مشخص می شود که در صورت استفاده حداکثر از آنها و اتخاذ الگوی مناسب توسعه مسکونی می توان 69.1 درصد نیازهای آینده شهر را در داخل شهر تامین نمود.
  کلیدواژگان: تغییرات کمی مسکن، تغییرات کیفی مسکن، پیش بینی مسکن، شهر مراغه
 • رحمت الله فرهودی، فرانک سیف الدینی، مهدی زنگنه صفحه 107
  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری» در واقع مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه شهری سامان می بخشد و این مقوله هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد.
  امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه نابسامانی هایی در ویژگی های کاربری زمین در شهرها به وجود آمده است، جهت ارتقا کیفی شهرنشینی، ساماندهی کاربری اراضی شهرها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و شهر خواف هم یکی از شهرهایی است که نابسامانی در کاربری زمین این شهر موجب عدم آسایش شهروندان شده است این نابسامانی ها شامل: کمبود امکانات و خدمات، عملکرد نامناسب خدمات، پراکنش غیر اصولی خدمات در سطح شهر می باشد. در پی چنین مشکلاتی مقاله حاضر با هدف سامان دهی به کل فضای شهر و به منظور اعتلای کیفیت زندگی شهری تدوین شده است.
  در این مقاله مشکلات و نارسایی های تک تک کاربری ها بطور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتصادی و کالبدی شهر و با توجه به مباحث توسعه پایدار و با دیدی انتقادی به بحث سرانه ها و استانداردهای رایج در شهرسازی و با رویکردی جغرافیایی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است. نتایج بررسی های انجام شده بصورت ارایه وضع مطلوب برای هر یک از کاربری ها و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای کلی تدوین گردید.
  در پایان این نتیجه حاصل گردید که استناد به رقم سرانه و استاندارد مشکلات شهروندان را مرتفع نمی کند بلکه آنچه می تواند در مرتفع کردن مشکلات موثر باشد، تنوع کاربری ها،کیفیت عملکردی کاربری ها، دسترسی و توزیع مناسب خدمات شهری می باشد.
  کلیدواژگان: کاربری زمین، ارزیابی، تحلیل، شهر خواف
 • علی زنگی آبادی، جمال محمدی، دیبا زیرک باش صفحه 131
  گردشگری نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایفا می کند و شناسایی دقیق بازار رمز توسعه آن می باشد. از طرفی اگر چه گردشگری یک فعالیت بین المللی است؛ اما بسیاری از افراد و سازمان ها در بازار محلی یا ملی در این بخش اشتغال دارند و در نتیجه «گردشگری داخلی» در چرخه اقتصاد ملی جایگاه عظیمی دارد.
  ایران از دیدنی ترین مناطق جهان و اصفهان نیز یکی از زیباترین شهرهای ایران است؛ لیکن با وجود ظرفیت بالای اصفهان برای جذب گردشگران، فقدان آمار قابل اطمینان، برنامه ریزی علمی را برای توسعه بازار گردشگری این شهر مشکل می گرداند؛ بنابراین پژوهشگران با هدف شناخت بازار گردشگری داخلی اصفهان، با استخراج آمارهای موجود و انجام مطالعه میدانی دشواری، ویژگی های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و عواملی نظیر اهداف یا مشکلات گردشگران را شناسایی کردند.
  گردشگران داخلی اصفهان در سال 1384 جامعه آماری و تعداد 400 نفر آنان حجم نمونه این پژوهش بوده اند که با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی، ویژگی ها و مشکلات گردشگران مشخص و راهکارهایی برای رهایی از برخی چالش های بازدارنده نظیر گرانی قیمت ها، ترافیک و کیفیت اطلاع رسانی، ارایه گردید.
  کلیدواژگان: آمار گردشگری، اصفهان، بازار گردشگری، بازاریابی، گردشگری داخل
 • حسن افراخته صفحه 157
  در ایران بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی طرح های متعددی در قالب برنامه ریزی مردم گرا، عداالت خواه و استقلال طلب تصویب و اجرا شده است. با این همه شاخص های توسعه روستایی کشور گویای توسعه نیافتگی روستایی است، از این رو مهمترین پرسشی که مطرح می شود آن است که عوامل اصلی موثر در توسعه نیافتگی روستاهای ایران به رغم کوشش ها و سرمایه گذاری های زیاد کدام است؟
  در این مقاله کوشش شده است توسعه نیافتگی روستایی ایران و نقش ادراکات محیطی در آن مورد بررسی قرار گیرد. داده های تحقیق مبتنی بر مطالعه میدانی از 460 خانوار و 30 روستای نمونه در شهرستان فومن (غرب گیلان) و برخی اطلاعات اسنادی است که با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته است.
  نتیجه مطالعه، گویای توسعه نیافتگی روستایی ایران است که ریشه در فقدان ادراکات محیطی مناسب در بین روستاییان و برنامه ریزان برخاسته از آنان دارد.
  کلیدواژگان: رشهرستان فومن، ادراکات محیطی، توسعه نیافتگی روستایی
 • معصومه رجبی، شهرام روستایی، غلامرضا مقامی مقیم صفحه 177
  ارتفاعات آلاداغ به عنوان یک واحد تکتونیکی بخش وسیعی از استان خراسان شمالی را می پوشاند. این رشته کوه در شمال شرقی ایران قرار داشته و از نظر زمین شناسی جزیی از ارتفاعات آلاداغ - بینالود محسوب می شود. این منطقه در دوران های مختلف زمین شناسی یکی از مناطق فعال تکتونیکی ایران بوده و در شرایط کنونی نیز فعالیت های شدید تکتونیکی را تجربه می کند. فعالیت های تکتونیکی در این منطقه از طریق دلایل و شواهدی قابل اثبات می باشد. از مهمترین این شواهد می توان به گسل های فعال منطقه اشاره نمود.
  وجود چندین گسل فعال از جمله گسل های، عادل آباد، کی کی، قره جه رباط و مقصودآباد در منطقه می تواند به عنوان شواهدی جهت اثبات این فعالیت ها محسوب شود. دلیل دیگر برای اثبات این فعالیت ها مقایسه نیمرخ طولی و مرجع دره های منطقه می باشد مقایسه نیمرخ طولی و مرجع دره های منطقه نشان می دهد این منطقه از نظر تکتونیکی شرایط فعالی را طی می کند. نسبت بین عرض دره های منطقه به متوسط ارتفاع آنها روش دیگری برای مطالعات تکتونیکی می باشد این نسبت برای دره های منطقه عدد 1.8 به دست آمد بنابراین ارتفاعات منطقه را در ردیف مناطق متوسط تکتونیکی قرار می گیرد. تضاریس جبهه کوهستان به عنوان شاخص کمی دیگر مبین این فعالیت ها می باشد. متوسط این شاخص برای دره های منطقه عدد 1.51 به دست آمد بنابراین بر اساس طبقه بندی بول و مک فادن منطقه در ردیف مناطق فعال تکتونیکی قرار می گیرد. وقوع زلزله های متعدد از نشانه های فعالیت تکتونیکی منطقه در زمان حاضر می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد، سالانه چندین زلزله با بزرگی بالاتر از 4 ریشتر در منطقه به وقوع می پیوندد. این زمین لرزه ها می تواند به عنوان یکی از مظاهر اصلی فعالیت های نئوتکتونیکی منطقه به حساب آید.
  کلیدواژگان: ارتفاعات آلاداغ، پرتگاه گسل، جبهه کوهستان، نئوتکتونیک، نیمرخ طولی، نیمرخ مرجع
 • حجت الله یزدان پناه، غلامعلی کمالی، زهرا حجازی زاده، پروز ضیاییان صفحه 193
  در این تحقیق به کمک سامانه های اطلاعات جغرافیایی مناطق مستعد کشت بادام دیم تعیین شده است. از آنجا که بادام دارای نیازهای آب و هوایی خاصی است، در ابتدا برای هر یک از این نیازهای اقلیمی یک لایه جداگانه به کمک سامانه های اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. این لایه ها شامل لایه بارش، لایه احتمال وقوع سرمازدگی، لایه شاخص رطوبت در دسترس، لایه درجات روز رشد و نهایتا لایه توزیع بارش در سال بود. تلفیق لایه های مذکور به کمک مدل تلفیق شاخص وزنی انجام شد. در این مدل ابتدا برای هر یک از عوامل اقلیمی شاخص وزنی خاصی تعیین شده و نهایتا به کمک مدل تلفیق فاکتور وزنی، نقشه تعیین مناطق مستعد کشت بادام دیم برای استان آذربایجان شرقی به دست آمد.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات جغرافیایی، بادام، اقلیم
 • محمد اکبری صفحه 204
 • نگین والایی صفحه 209
|
 • Dr.K.Jajarmi, Dr.E. Kalteh Page 5
  Geography researchers such as Smith and Harvey noticed a lot to the quality of life in this field during the recent years. ‍This writing searches about the situation and quality of life according 25 factors discussed in 3 classified groups.Based on the data in this research by collecting questionnaire and evaluating of mental patterns of quality of life in their areas have been observed, and its level has compared the whole and different places of the city, too.According to this research the quality of life among citizens of Gonbad qabous in various areas, you will notice a large numbers of differences.
 • Dr. A. Hajinejad, Dr. A. Asgary, Dr. H. Asgharpour, Dr. P. Mohammad-Zadeh Page 19
  Rural industries due to their irre Futable position and location in employment in rural areas on one side and their close relation to services and agricultural sectors on the other side, play a great role in the development process not only in local scale but also in national and macro levels. Accordingly, rural development theorists increasingly emphasize on the targeted movement toward establishing industries in rural areas. Materializing this targeted movement at rural community level and making appropriate policies and strategies for developing rural industries in the country entails identification and measurement of productivity status of rural industries for all different groups of industrial activities.In this paper which is unique in terms of scale and area of the study, using questionnaire and field data in a village-based scale and nationwide, several indexes of total and partial factors of production for rural industries have been calculated for different provinces of the country during 1999 to 2000. Numerical taxonomy ranking method has been used. Research findings show that rural industries throughout the country enjoy economies of scales and elasticity of capital inputs for rural industries is more than of labor force and raw materials. The results also show that the productivity of rural industries in Sistan and Baluchestan province among other provinces of the country has been the first. Therefore, it is recommended that for achieving the targets of the Fourth Development Plan, expansion of these industries in Sistan and Baluchestan, especially processing and supplementary industries should be considered by planners and policy makers.
 • Dr. M. H. Rezaei Moghaddam, Dr. M. Saghafi Page 43
  Playas are one of the main saline environments. The global extent of primary salt-affected soils is about 955 million hectar, while secondary salinization affects some 77 million hectare, with 58% of these in irrigated areas. This requires careful monitoring of the soil salinity status and variation to curb degradation trends, and secure sustainable land use and management.Remote sensing facilitates cross-scale validation, enables analysis of processes and patterns in time and space, so viable for the conduct of earth system science. Multi-temporal optical and microwave remote sensing can significantly contribute to detecting temporal changes of salt-related surface features (up to here all writings are literature reviews, move them to the introduction section). This paper reviews aerial photographs, satellite imagery and approaches used for remote identification and mapping of salt-affected areas in south Khorasan, Iran. Remote sensing data for mapping salt affected areas are shown to be related to the spectral behaviors of actual salt types, spatial distribution of salts on the terrain surface, temporal changes of salinity, interference of vegetation, and spectral confusions with other terrain surfaces.Kahak Playa is located in the south Khorasan.In this paper, techniques such as spectral un-mixing, maximum likelihood classification band rationing and fuzzy classification are discussed. This contribution presents modeling of temporal and spatial changes of salinity and Playa-developing using combined approaches that incorporate different data fusion and data integration techniques.
 • Dr. J. Bazrafshan, Dr. I. Ebrahim- Zadeh Page 61
  One of the considerable evolutions in agricultural activities issues of the country especially in Khorasan provinces has¬ been the spatial-positional extension of saffron cultivation during 25 recent years (1981- 2006) as the cultivation area from 4250 in 1981 has been grown to 57623 hectare in 2005 and the production increased from 23.2 to 239 ton. Mainly this addition of cultivation area and production has been belonged to Khorasan provinces because the cultivation area of this region of the country has been aggregated from 5530 to 55947.5 hectare in 1983 and production range from 18.5 to 232.8 ton in 2005.Besides the saffron producer townships in Khorasan provinces which were limited to 5 case in 1983 turned into 30, almost the whole townships of the Khorasan area, in 2005. This augmentation has been occurred not only in national but also in provincial (Khorasan provinces) scale while Iran and particularly Khorasan provinces notably Razavi and the south Khorasan were suffered from drought during 25 recent years into periodic. The results of this research declare the significant relationship between precipitation reduction subsequently water resources reduction with saffron cultivation increment in the past and now.(In spite of the other agricultural productions cultivation). Also it was Proved that the extensional cultivation area of saffron has been more fast in compare with the other productions in the Khorasan provinces. These fringe benefits involve in natural and economic- social functions, saffron little needs of water, limited irrigation times, the growth choice in semi-arid climates, bounded cultivation and crop period, making employment and superior surplus value.
 • Dr. K. Ziari, A. O. Zar-Afshan Page 85
  Based on recognition of housing parameters as the most critical issues, designers can understand better the influential elements relevant for housing projects and facilitate the processes of making decision and planning in the field. In this paper an effort has been made to study the qualitative and quantitative elements in housing planning in Maragheh as well as its status as compared to the other cities in the country. The results of this study indicate that from 1976 to 1997 housing state of Maragheh has had a developmental trend and has been better conditions than other cities in the province. Although at a lower level compared with the other cities in the country. The paper also deals with the population in the city and the needs of the people to 20715 new houses up to year 2124. If 16011 new houses would be built, only 77.4% of their people can be covered. Based on the existent potential with the city including the substitution of the houses with new ones by desolate abodes as well as the application of an effective model for the housing development, 69.1 % of future needs can be accomplished.
 • Dr. R. O. Farhoudi, Dr. Farank Seif-Od-Dini, M. Zangeneh Page 107
  "Urban land use planning" is collection of actions that regulate the physical environment according to the needs of urban society and this argument formed the core of urban planning activities.Today, as a result of rapid urbanization and lack of planning, land use problems are observed in majority of cities, lack of proper land use planning in Khaf city has led many difficulties for the citizens: shortage of facilities & services, unsuitable function utilities, imbalanced distribution of services in the city are some the disorganizations. In this article, we did a quantitative and qualitative survey of land use planning in Khaf city, considering the geographical, economical and physical conditions and sustainable development criteria, per capita use and standards in city planning and GIS technique were used to the analysis. the result of study for optimizing land use are presented in this thesis.At the end, the conclusion is that approaching existing standards cannot solve the problems: devoting land to various land use, quality of each one, accessibility and suitable distribution of urban services
 • Dr. A. Zangiabadi, Dr. J. Mohammadi, D. Zirakbash Page 131
  Tourism play a key role in the economy of every society and an exact marketing policy is the secret to its success. Although it is an international activity, tourism is but practiced by many local and national organizations. Thus, "Domestic Tourism" has an important position in the national economical cycle of the country.Iran is one of the most attractive countries in the world and Isfahan is one of the most lovely cities of Iran. Despite Isfahan's great potentiality for attracting tourists, the lake of reliable statistics makes it difficult to organize a scientific program for developing this industry. Therefore, to find out more about this industry, researchers have extracted the available statistics and done difficulty field studies. The result has shown a better realization of geographical, economical and demographical characteristics and similar factors such as the aims and the difficulties of the tourists. Among the visitors of Isfahan in 1370, 400 numbers were randomly selected to be the typical, statistical subjects of this study. Statistical - descriptive and inferential methods were followed to find out the characteristics and problems of the tourists. Solutions are also offered to get rid of the pitfalls such as the costliness, traffic and quality informations.
 • Dr. H. Afrakhteh Page 157
  After establishment of the Islamic Republic and constitution sanction, various rural development plans have been approved and executed in the form of popular planning, complainant and nationalist. In spite of these efforts, rural development indices in the country show the underdevelopment of rural society. Thus, the main question of this research is to understand the main effective factor in maintaining underdevelopment of rural society in spite of so many efforts and investments. This paper tries to survey the current underdevelopment of rural society and the role of environmental perceptions on it. Research data are based on case studies in 30 sample villages and 460 households in Fouman township, (west of Gilan) and some documents analysis. Collected data were analyzed according to descriptive and analytical statistic. The result shows that the rural area of Iran is underdevelopment, which is rooted in lack of unrelevance environmental perceptions among rural people and their planners.
 • Dr. M. Rajabi_Dr. Sh. Roustaei_Gh. R. Maghami - Moghim Page 177
  Aladagh Heights cover a great part of north Khorasan as a main tectonic unit. This mountain range is placed in north-east of Iran and geologically is a section of Aladagh-Binalood Mountains.The different witnesses and reasons on area indicate that the Aladagh Mountains is active in view of tectonic activity. The most important evidence is the presence of active faults. In this manner many active faults like Kalat, Adel-Abad, Jajarm, Shiruyeh, Kiky, Maghsoud-Abad and Salouk are the most proofs.Providing of longitudinal profile and reference profile is an another indications that showes this area as an active tectonically, comparison with longitudinal profile and reference profile to the valleys of mountains. These comparison showes that this area is raising tectonically.In addition the proportion between the width of valleys to average height indicate the intense tectonically activities. Occurrence some violent earthquakes is another sign of the tectonic activity. The researchs also prove that earthquakes more than four Richte scale with more power are placing and these signs would be as a main object of view about neotectonical activities in the region. Sinuosity of mountain front ratio is another indication that showes this area an active tectonically.
 • H. O. Yazdanpanah, Dr. Gh. A. Kamali, Dr. Z. Hejazi-Zadeh, Dr. P. Ziaeian Page 193
  In this study the climatic potential of east Azarbaijan province for almond was determined by using geographical information system. For this purpose, the precipitation and evaporation data as well as temperature parameters of ten meteorological stations of area were collected and analysed. Probability of frostbite occurrence on bud and flower of almond, probablity of rainfall greater than 250mm, spring and summer precipitation to annual precipitation ratio, probability of occurrence of growing degree days greater than 3500 G.D.D, thickness of available moisture index layers was prepared in GIS environment and finally with crossing five information layers according to weighting factors, the agro-climatic map of the area was determined.