فهرست مطالب

محیط شناسی - سال سی و سوم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1386)
 • سال سی و سوم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1386)
 • 144 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نادر سلمانی خاص*، غلامرضا نبی بیدهندی صفحات 1-4
  از آنجایی که بخش اعظم آب شرب تهران از منابع آب های سطحی بوده و عمل تصفیه آب توسط تصفیه خانه هایی که دارای فرایند متعارف می باشند صورت گرفته و در طراحی و ساخت اینگونه تصفیه خانه ها اصولا واحدهایی برای حذف مواد ریز آلایندهای آلی در نظر گرفته نشده است. بنابراین، آگاهی از وضعیت فعلی تصفیه خانه در خصوص میزان حذف مواد آلی امری لازم و ضروری است بنابراین میزان آلی ورودی به تصفیه خانه ها با تکیه بر شاخص TOC و همچنین درصد حذف آن در هر واحد به طور جداگانه در طی مدت نمونه برداری از اردیبهشت تا مهر ماه اندازه گیری شد و بر اساس نتایجی که از این تحقیق به دست آمد مشخص شد که درصد حذف TOC در واحد زلال ساز نسبت به سایر واحدها بیشتر است. که این مساله نشان می دهد که بخش عمده مواد مولد TOC به صورت معلق و یا وابسته به مواد معلق است که در واحد زلال ساز توانسته اند از آب جدا شوند علیرغم این موضوع، با توجه به میانگین غلظت مواد آلی خروجی از تصفیه خانه باید تغییراتی در تصفیه خانه های متعارف صورت پذیرد با توجه به اینکه در اغلب تصفیه خانه کشور منجمله همین تصفیه خانه عمل گندزدایی اولیه به صورت پیش کلرزنی صورت می گیرد. تشکیل فرآورده های جانبی حاصل از گندزدایی منتفی نیست بنابراین راه حل هایی در این خصوص ارایه شده است. همچنین مقایسه ای بین میزان TOC در پس آب حاصل از شستشوی صافی ها و آب خام صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: تصفیه خانه آب، کل کربن آلی TOC، کلرزنی، ترکیبات جانبی حاصل از فرایند گندزدایی DBP
 • علی اکبر عظیمی، بهزاد ولی زاده*، محمدرضا مسعودی نژاد، علی صفرزاده صفحات 5-10
  تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش عصاره تانن دار (جوهر میوه بلوط) در حذف کروم از پساب چرم سازی به کمک دو کنترل کننده pH (آهک و سود) صورت گرفته است. به این منظور گونه ای از درختان بلوط به نام Quercus branti که میوه آن بیشترین درصد تانن را در بین گونه های موجود در کشور داراست انتخاب و از جنگل های استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری گردید. پس از خشک کردن، پودر کردن و عصاره گیری نمونه ها، میانگین درصد تانن عصاره استخراج شده 10.5 درصد اندازه گیری شد. سپس به منظور بررسی تاثیر عصاره تانن دار میوه بلوط بر کاهش غلظت یون کروم از محلول استاندارد کروم دار (25 میلی گرم در لیتر کروم (+3) و 25 میلی گرم در لیتر کروم (+6) معادل 50 میلی گرم در لیتر کروم کل با (pH=3.5 و پساب چرم سازی حاوی کروم (پساب غلیظ حاوی 3200 میلی گرم در لیتر کروم با pH=3.98 پساب رقیق شده حاوی 160 میلی گرم در لیتر کروم با (pH=4.38 در حضور و بدون حضور عوامل افزاینده pH آزمایش هایی در مقیاس آزمایشگاهی و در دمای اتاق (20 تا 25 درجه سلسیوس) صورت گرفت که خلاصه نتایج آن به قرار زیر است: افزودن عصاره تانن دار میوه بلوط به میزان 70 میلی گرم در لیتر به محلول استاندارد حاوی کروم، موجب کاهش کروم به میزان 20 درصد گردید که این میزان با اضافه نمودن 70 میلی گرم در لیتر آهک و افزایش غلظت عصاره تانن دار به 100 میلی گرم در لیتر موجب افزایش بازده حذف کروم به میزان 58 درصد در pH=4.11 شد. از سوی دیگر افزودن عصاره تانن دار میوه بلوط به محلول استاندارد حاوی کروم که غلظت کروم باقیمانده آن توسط آهک و سود به 18.52 میلی گرم در لیتر کاهش یافته بود، موجب کاهش pH از 6.99 به 6.76 و کاهش بازده حذف کروم از 63 درصد به 55 درصد گردید. این در حالی است که افزودن عصاره تانن دار میوه بلوط در غلظت های 10 تا 100 میلی گرم در لیتر در محدوده غلظتی 50 تا 1000 میلی گرم در لیتر به پساب چرم سازی که غلظت کروم باقیمانده آن توسط آهک و سود در pH=9.25 از 160 به 7 میلی گرم در لیتر رسیده بود موجب کاهش pH به 7.93 و کاهش بازده حذف کروم از 95.62 درصد به 80 درصد شد. بنابراین در محدوده قلیایی که pH نقش تعیین کننده در حذف و جداسازی کروم دارد، افزودن عصاره تانن دار میوه بلوط موجب کاهش pH محیط و جدا شدن کروم رسوب یافته از فاز رسوب به فاز محلول می شود.
  کلیدواژگان: عصاره میوه بلوط، تانن، پساب چرم سازی، کروم
 • سعیده تشرفی*، علیرضا دهاقین، حسن کاظمی، حسین تقدسیان، ترانه جعفری صفحات 11-16
  استفاده از صفحات جاذب جهت سنجش آلاینده های محیطی به روش نمونه برداری غیرفعال به دلیل هزینه نسبتا پایین و کارایی مناسب همواره مورد توجه بوده و مزایای زیادی دارد. در این تحقیق ساخت و ارزیابی نوعی نمونه بردار غیرفعال جهت سنجش دی اکسید نیتروژن در هوای محیط انجام پذیرفته است. نمونه بردارهای ساخته شده در دوره های زمانی 1 تا 4 هفته ای در معرض هوای محیط قرار داده شد. همزمان با سنجش به روش غیر فعال از روش دستگاهی نیز جهت ارزیابی کارایی صفحات جاذب استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر تکرار پذیری، هماهنگی قابل قبولی بین نتایج حاصله از دو روش مذکور وجود دارد. همچنین مشخص شد برای نمونه بردارهای مذکور دوره زمانی مناسب نمونه برداری، یک هفته است.
  کلیدواژگان: دی اکسید نیتروژن، نمونه برداری غیر فعال، آلودگی هوا
 • محمدعلی آموزگار *، مراحم آشنگرف، فریدون ملک زاده صفحات 17-24
  میکروارگانیسم های نمک دوست نقش مهمی در تبدیل زیستی و یا پاکسازی زیستی ترکیبات سمی فلزی در محیط های طبیعی ایفا می کنند و شناسایی سویه های تحمل پذیر به غلظت های بالای این ترکیبات مرحله نخست در استفاده از این میکروارگانیسم ها در فرآیند های پاکسازی زیستی است. در این راستا در یکسری آزمایش های غربالگری تعداد 90 سویه باکتریایی از محیط های مختلف (خاک های شور یا پرشور، آب های شور یا پرشور و پساب کارخانه ها) در ایران جدا گردید. در میان این سویه ها 49 سویه نمک دوست نسبی و 41 سویه تحمل کننده نمک بودند. مقاومت ذاتی این سویه ها نسبت به اکسی آنیون سمی پتاسیم تلوریت تعیین شد. میزان مقاومت این سویه ها بین 0.1 تا 16 میلی مولار بود. روش رقت در آگار برای تعیین تحمل پذیری این باکتری ها نسبت به آکسی آنیون سمی مورد استفاده قرار گرفت. حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC) برای این اکسی آنیون سمی در دمای 34 درجه سانتیگراد و زمان گرماگذاری 7 روز تعیین شد. بر اساس تعیین MIC، سویه CHWl (تحمل کننده نمک) و دو سویه QW5 و QW6 (نمک دوست نسبی) بالاترین مقاومت را نسبت به پتاسیم تلوریت نشان دادند که به ترتیب 10، 16 و 12 میلی مولار بود. آثار شوری 10، 1، 5 w/v NaCl) و 15 درصد) و غلظت های مختلف نمک های سلنیوم 75، 50، 25، 20، 10، 5) و 100 میلی مولار) روی سمیت تلوریت تعیین شد. با افزایش غلظت نمک سدیم کلراید از 1 به 10 درصد، میزان MIC تلوریت در سویه های نمک دوست نسبی QW5 و QW6 افزایش یافت در حالی که در سویه تحمل کننده CHWl میزان MIC کاهش یافت. هنگامی که پتاسیم تلوریت در ترکیب با سدیم سلنیت استفاده شد، در سویه های نمک دوست نسبی QW5 و QW6 میزان MIC تلوریت افزایش یافته در حالی که در سویه تحمل کننده CHWl میزان MIC تلوریت به شدت کاهش پیدا کرد.
  کلیدواژگان: اکسی آنیون، پاکسازی زیستی، تلوریت، سلنیت، نمک دوست
 • اصغر اصغری مقدم*، رحیم جمیری، عباس محمدی صفحات 25-32
  گدازه های بازالتی منطقه ماکو از گسترده ترین بازالت های کواترنری منطقه شمال غرب ایران است که توسط جریان گدازه های بازالتی مربوط به جدیدترین مرحله آتشفشانی کوه های آرارات تشکیل یافته است. مهم ترین بخش این گدازه ها از دامنه های شرقی و جنوبی آرارات وارد بستر رودخانه ساری سو شده و به دشت بازرگان رسیده است، که بعد از پوشانیدن قسمت عمده ای از این دشت، مسیر خود را تغییر داده و از طریق دره غرب شهرستان ماکو وارد مسیر رودخانه زنگمار شده و از طریق این رودخانه وارد دشت پلدشت گردیده است. این سنگ های سخت غیر کربناته در اکثر مناطق دشت روی آبرفت مسیل ها و رودخانه های قدیمی را پوشانیده و با همدیگر آبخوان خوبی را تشکیل داده اند. غلظت فلوئوراید اندازه گیری شده در آب این آبخوان بیش از حد مجاز جهانی (1.5 میلی گرم بر لیتر) می باشد. تمامی اهالی روستاها و شهرهایی که آب آشامیدنی آنها فقط از چشمه ها و چاه های بازالتی منطقه تامین می شود به بیماری فلوئورسیس دندان و احتمالا به فلوئورسیس اسکلتی مبتلا هستند. در این تحقیق جهت تعیین منشا فلوئوراید بالا در آب زیرزمینی مناطق بازالتی علاوه بر تهیه 11 عدد مقطع نازک از گدازه های بازالتی منطقه و مطالعه میکروسکوپی آنها، در سه نوبت نمونه های آب از چشمه های بازالتی و از رودخانه ها (در محل ورود به منطقه) تهیه و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته اند. از بررسی این آنالیزهای شیمیایی و پتروگرافی مقاطع نازک بازالت ها چنین نتیجه گیری می شود که فلوئوراید با غلظت بالا از طریق مسیر رودخانه ساری سو از خاک ترکیه وارد منابع آب منطقه می شود.
  کلیدواژگان: آب زیر زمینی، بازالت، فلوئوراید، فلوئورسیس، یادداشت، ماکو
 • مهدی صالحی موبد*، سعید کریمی صفحات 33-44
  خط سراسری انتقال گاز همدان تا بیجار، وظیفه انتقال گاز شیرین را به مناطق شمال و شمال غرب کشور به عهده دارد. مطابق مقررات سازمان حفاظت محیط زیست، احداث و بهره برداری از خطوط انتقال گاز نیاز به انجام مطالعات EIA دارد. با توجه به خطی بودن این پروژه، لازم است که برای انجام EIA آن، متدولوژی خاص اینگونه از پروژه ها تدوین شود. به همین منظور ابتدا سعی شد با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی، شناختی واقعی از محیط زیست محل انجام پروژه کسب شود. همزمان با مرور منابع فنی پروژه، اقدام به شناسایی کلیه فعالیت های دو فاز احداث و بهره برداری گردید. در نهایت دو روش چک لیست تشریحی و ماتریس لئوپولد به منظور انجام EIA انتخاب شود. با توجه به متدولوژی تدوین شده ضرورت داشت که در کلیه مراحل شناخت و انجام این پروژه، از ابزارهای RS و GIS در مطالعه وضع موجود محیط زیست، مسیریابی محیط زیستی گزینه ها و تهیه نقشه دقیق کاربری اراضی مسیر انتقال گاز استفاده شود. نتایج مطالعه نشان می دهند که علیرغم بروز خسارات وارده بر محیط زیست، ناشی از عملیات خاکبرداری، خاکریزی و انفجار که در بعضی نقاط انجام خواهد شد، انجام این پروژه بالاخص در فاز بهره برداری به دلیل داشتن مزایای اجتماعی و اقتصادی، دارای منافع بالای محلی، منطقه ای و ملی خواهد بود. به عبارت دیگر ساخت و بهره برداری از این پروژه همخوانی کاملی با اهداف توسعه پایدار در سه سطح یاد شده دارد. همچنین این مطالعه پیشنهاد می کند که، به کارگیری ابزارهای RS و GIS در فرایند انجام اینگونه از پروژها (خطی)، نه تنها اجتناب ناپذیر می باشد، بلکه اطلاعات کمی بسیار دقیقی را در اختیار ارزیابان محیط زیست، جهت نیل به نتایج کاربردی قرار خواهد داد. روش به کارگیری این ابزار تا حدود زیادی در این مقاله بحث شده است.
  کلیدواژگان: EIA، RS، GIS، خط انتقال گاز، ریسک، همدان، بیجار
 • شهریار خالدی* صفحات 45-54
  به طور کلی کوه ها با توجه به اختلاف ارتفاع، حجم برجستگی، شکل و جهت از میکروکلیماهای متنوعی برخوردارند: اختلاف های فشار، دما، رطوبت، نور، انرژی، بارندگی (نوع بارش)، باد به این میکروکلیماها شکل خاصی می دهد. میکروکلیماهای کوهستانی در مناطق و شرایط مختلف مانند اعماق دره ها، دامنه ها و قله ها خودنمایی کرده و مشخص می شود که هر کدام از آنها ویژگی های بارزی را نشان می دهد. به عنوان نمونه، دره ها با وارونگی دما و ایجاد مه، دامنه ها با تغییرات میکروکلیمایی و قله ها با سرعت با مواجه می گردند. در نواحی کوهستانی بادهای کاتاباتیک (در شب می وزد) و آناباتیک (در طی روز می وزد و روی دامنه های کوه صعود می کند) وجود دارد. باد فون (چینوک) باد گرم و خشک است که با وزیدن در فصول سرد سال آثار زیست محیطی بسیار مهمی بر جای می گذارد. در این مقاله مدل بارندگی کوهستانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. کوه دماوند به عنوان مهم ترین کوه ایران در نزدیکی پایتخت، با ویژگی های منحصر به فرد میکروکلیمایی، آثار زیست محیطی بسیاری را بر جای گذارده است.
  کلیدواژگان: میکروکلیمای کوهستانی، زیست اقلیم، بادفون، بارندگی کوهستانی، دماوند
 • یوسف قویدل رحیمی* صفحات 55-68
  نظریه گایا در دو دهه گذشته زمینه ایجاد مباحث جدید به ویژه در ماهیت و فلسفه علوم محیطی، زمینه های مدل سازی و مطالعات پیشرفته در اقلیم شناسی را فراهم کرده است. نظریه گایا موجب پیدایش گروه هایی از هواداران متعصب محیط زیست به ویژه اکوفیمینیسم ها را که اعتقاد دارند بشر هرگز نباید نظم طبیعی زمین را دستکاری کرده و یا جزیی از آن را تغییر دهد، شده است. بر اساس نظریه گایا، کل موجود چیزی بیش از اجزای آن است و نمی توان صرفا با نظر به تک تک اجزا درباره کل و مجموع نیز آگاهی پیدا کرد، بلکه برای شناخت کل باید رهیافتی کل گرایانه در پیش گرفت. این رهیافت که با رهیافت های فرد گرایانه یا انسان گرایانه تفاوت دارد، برای سایر اجزای موجود در طبیعت نیز حرمت و منزلت قائل می شود و بر این نکته تاکید دارد که تعامل ساختارهای زنده تنها در چارچوب محیط های مادی و از طریق عوامل مادی صورت نمی گیرد بلکه در این میان عوامل غیرمادی نیز نقش بازی می کنند. دو نکته مهم که در این نظریه بر آن تاکید بسیار می شود، عبارت است از اینکه تداوم ثبات و پایداری و بقای زیست بوم های موجود در کره زمین در گرو موجودیت حد و مرزهای معین است و دوم آنکه موجودات زنده ای که با محیط زیست خود به خوبی تعامل می کنند و در نوعی همزیستی مسالمت آمیز و سازنده با آنها به سر می برند، بهره زیادی عاید نسل های بعدی خود می سازند و فرزندان خویش را از شانس بقای بالاتری بهره مند می سازند.
  کلیدواژگان: فرضیه گایا، جهان گل مینایی، خود تنظیمی، سیستم اقلیم، اقلیم شناسی سیبرنتیکی، تغییر اقلیم
 • هرمز سهرابی*، مسلم اکبری نیا، سیدمحسن حسینی صفحات 69-76
  تنوع زیستی در ادامه حیات بشر، مسایل اقتصادی، پایداری و عملکرد اکوسیستم ها امری ضروری است. در این تحقیق به وسیله دو روش تحلیل خوشه ایو تحلیل دو طرفه گونه های شاخص، واحدهای اکوسیستمی مشخص شد. 111 گونه گیاهی در قالب 58 قطعه نمونه به 4 واحد اکوسیستمی تخصیص یافتند: واحد 1 (گروه Pyrus syriaca)، واحد 2 (گروه (Quercus infectoria، واحد 3 (گروه (Quercus brantii و واحد 4 (گروه (Rosa caniana. شش شاخص تنوع و یکنواختی شامل شاخص های: شانون- وینر، سیمپسون دو طرفه، هیل، پایلو، آلاتالو و ملیناری محاسبه شدند. آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسات چند دامنه دانکن برای بررسی اختلاف تنوع و متغیرهای محیطی در واحدهای اکوسیستمی به کار گرفته شدند. واحدهای Q.infectoria و R.caniana دارای تنوع بیشتری نسبت به دو واحد دیگر بوده و تنوع واحدهای 1 با 3 و 2 با 4 اختلاف معنی داری نداشت. متغیرهای شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، درصد پوشش درختی و علفی در تجزیه و تحلیل ها وارد شدند. آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف شاخص های تنوع و متغیرهای محیطی شیب و درصد پوشش علفی را نشان داد. نتایج تحلیل تشخیص چند متغیره تشکیل توابع تشخیص بر اساس شاخص ملیناری و درصد شیب بود.
  کلیدواژگان: واحد اکوسیستمی، تحلیل دوطرفه، گونه های شاخص، تحلیل خوشه ای، تحلیل چند متغیره تشخیص، جنگل ده سرخ
 • مقایسه خواص خاک جنگلکاری های صنوبر اورآمریکن خالص و آمیخته با توسکای ییلاقی
  احسان صیاد *، سیدمحسن حسینی، مسلم اکبری نیا، شایسته غلامی صفحات 77-84
  کاهش حاصلخیزی خاک و عدم استمرار تولید جنگلکاری خالص گونه های تند رشد در بلندمدت سبب بهره گیری از گونه های گیاهی تثبیت کننده نیتروژن در جنگلکاری های آمیخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر جنگلکاری های صنوبر اورامریکن خالص و آمیخته با توسکای ییلاقی بر خصوصیات خاک می باشد. به منظور بررسی ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک، از عمق های 15-30، 0-15 و 30-60 سانتیمتری خاک جنگلکاری های واقع در کنار ایستگاه تحقیقات چمستان و نیز قطعات شاهد (سه نمونه در خارج از جنگلکاری ها) نمونه برداری انجام گرفت. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه خصوصیات متعددی از خاک نظیر بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، مقدار ماده آلی، کربن آلی، نیتروژن کل و چندین عنصر غذایی قابل جذب (Ca، P، K وMg) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار نیتروژن، نسبت C/N، ماده آلی و هدایت الکتریکی در عمق های 0-15 و 15-30 سانتیمتری خاک جنگلکاری صنوبر اورامریکن آمیخته با توسکای ییلاقی بوده است. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری کرد که حضور توسکای ییلاقی در جنگلکاری های صنوبر اورامریکن در افزایش حاصلخیزی خاک موثر بوده و عامل مهمی در استمرار تولید این جنگلکاری ها به شمار می آید.
  کلیدواژگان: توسکای ییلاقی، جنگلکاری آمیخته، صنوبر اورامریکن، گونه تثبیت کننده نیتروژن
 • حسن پوربابایی، تیمور رستمی شاهچراغی صفحات 85-96
  هدف از این تحقیق تعیین نوع گونه های گیاهی در زیر اشکوب جنگلکاری های کاج تدا در مراحل مختلف رویشی آن بود. بدین منظور از روش آماربرداری تصادفی- منظم استفاده شد و مساحت قطعات نمونه به روش پلات های حلزونی ویتاکرو به کمک منحنی گونه به سطح به دست آمد. در داخل هر قطعه نمونه، نوع گونه های چوبی و علفی شناسایی و درصد پوشش آنها بر اساس معیار فراوانی، چیرگی برون، بلانکه برآورد شدند. آنالیز داده ها به کمک شاخص های تنوع شانون- وینر، یکنواختی اسمیت و ویلسون و جاکارد انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد گونه های گیاهی (غنا) در این جنگلکاری ها در مراحل رویشی نهال، شل گروه، خال گروه (جنگل تنک نشده) و تیر (تنک شده) و در جنگل طبیعی به ترتیب برابر 42، 48، 38، 25 و 32 است. بیشترین و کمترین مقدار تنوع شانون- وینر به ترتیب در مرحله رویشی خال گروه و نهال به دست آمد، مقدار تنوع گیاهی در جنگلکاری تنک نشده (مرحله خال گروه) بیشتر از تنک شده (مرحله تیر) بود، ولی اختلاف معنی داری بین آنها وجود نداشت (P<0.05). مقدار شاخص تشابه جاکارد در بین دو جنگلکاری در مرحله خال گروه و تیر بیشتر از دو جنگل طبیعی و جنگلکاری در مرحله نهال به دست آمد.
  کلیدواژگان: جنگلکاری، کاج تدا، تنوع گیاهی، پلات های حلزونی، رشت
 • احمد براتی*، بهروز بهروزی راد، بهنام بلمکی صفحات 97-104
  باکلان از گونه های وابسته به اکوسیستم های دریایی و آب شیرین است و در بالای زنجیره غذایی این اکوسیستم ها قرار دارد. بنابراین اینگونه شاخص مناسبی برای بررسی تغییرات زیستی، آلودگی ها وسایر فعالیت های انسانی موثر بر این زیستگاه ها است. در این تحقیق وضعیت جوجه آوری باکلان در کلنی رامسر، در یک فصل زادآوری از اسفند 1381 تا اواخر تیر 1382 مورد مطالعه قرار گرفت و عوامل موثر در موفقیت تولید مثل آن بررسی شدند. نرخ بقای روزانه در مراحل مختلف با استفاده از روش های Mayfield و Maximum Likelihood محاسبه گردید. میانگین تعداد همزادان 3.03 در آشیانه های نمونه بود و زادآوران اوایل فصل به طور معنی داری تعداد همزاد بیشتری داشتند. همچنین همبستگی مثبتی بین اندازه آشیانه ها با تعداد همزادان و موفقیت زادآوری دیده شد. موفقیت زادآوری محاسبه شده در آشیانه های نمونه 2.88 (حدود 80 درصد تخم های اولیه) بود. موفقیت زادآوری در زادآوران اوایل و اواخر فصل تفاوت معنی داری نداشت. میزان نرخ بقای روزانه نیز در مراحل پرورش جوجه ها بیشتر از دوره تفریخ بوده و تلفات بیشتری در این دوره وجود داشت. به طور کلی نتایج نشان داد که منطقه کلنی رامسر در مقایسه با سایر کلنی های مطالعه شده شرایط مناسب تری برای زادآوری باکلان دارد.
  کلیدواژگان: باکلان، Phalacrocorax carbo، موافقت زاد آوری، نرخ بقای روزانه، رامسر
 • غزال راهب* صفحات 105-116
  تعریف واژه روستا (همچون هر مفهوم دیگر) در سطوح متفاوتی قابل بررسی است. این مقاله در پی آن است که با بررسی وجوه و سطوح مختلف موضوع به مفهوم واژه مورد نظر نزدیک گردد. بنابراین در پی آن است که مفهوم روستا را از ابعاد حقیقی و صحیح (کاربردی) مورد تامل قرار دهد. تعریف حقیقی روستا در پی یافتن سرمنشاهایی است که مفهوم مورد نظر در آنها متبلور می شود؛ در حوزه کاربردی، راهکارهای مختلفی در جهت نزدیک شدن به مفهوم مورد نظر وجود دارد: رجوع به واژه نامه ها و تعاریف ارایه شده در حوزه های علوم مختلف در ارتباط با مفهوم روستا، شناخت تاریخی روستا و فرآیند رشد آن در طی زمان، شناخت ویژگی های روستا و مقایسه آن با شهر به عنوان پدیده ای که در تعامل و یا تقابل با آن واقع شده است و در نهایت، شناخت مبانی نظری حاکم بر ساختار روستا. در پی کنکاش پیرامون مفهوم روستا در هر یک از این حوزه ها، تعریف ثابتی برای روستا در حوزه کاربردی حاصل نخواهد شد. در نهایت، باید در تعریف روستا به آنچه اندیشیده شده، دوباره بیندیشیم و میزان اهمیت ارایه یک تعریف قطعی را بسته به هدف مورد نظر خود، مشخص کنیم. تعریف بنیادی روستا- که نسبت به شرایط مرتبط آن تغییر نکند، از بررسی مفهوم حقیقی آن که همان نگاه عام به روستا به عنوان یک سکونتگاه است، حاصل می شود و در اینجا ریشه در مفهوم دیرینه «آبادی» دارد.
  کلیدواژگان: سکونت، آبادی، روستا
 • نمایه مجله های شماره 37 تا 40
  صفحات 117-121
 • بخش انگلیسی
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحات 1-13
|
 • Salmanin.*, Nabi Bidhendi, G.R Pages 1-4
  Increase in population and development of various industrial and agricultural activities, makes supply of enough water with appropriate quality an ever increasing difficult task. On the basis of various researches different types of hazardous and perhaps dangerous chemical substances have been observed in the water supply reservoirs of large cities. A large proportion of these chemical substances contain organic material. Drinking water of Tehran city is mainly from free surface sources which are treated in ordinary plants where no units are considered for removal of organic pollutants. Therefore, knowledge of the organic materials is necessary. In the present research, the inflow of the organic material to the treatment plant emphasizing on TOC and also percentage of its removal were measured separately from April to October. Considering the average concentration of the organic material on the plant outflow, changes are necessary in conventional water treatment plants. In majority of the treatment plants including present case, disinfection byproduct is carried out before pre-chlorination. Therefore production of side materials from primary disinfection is not impossible and solutions are suggested accordingly. Finally, the TOC in sewerage resulted by wash out of the filters and raw water are compared.
  Keywords: Water Treatment Plant, TOC, Chlorination, Disinfection Byproduct
 • Azimi, A.A., Valizadehb. *, Masodinegad, M.R., Safarzadeh, A Pages 5-10
  In this study, by using two pH controller, NaOH and Ca(OH)2, the effectiveness of the tannin-contained extracts (acorn extract of Quercus branti) in removing chromium from tannery wastewater was examined. Therefore a native species of oak tree in Kohkiloye & Boyerahmad province, namely Quercus branti that its fruits contain more tannin than other existing oak species in Iran was selected. After drying, crushing acorns into a powder and extracting, the average percent of tannin in the extracted acorns was 10.5%.Then, in order to study impact of tannin extract with and without pH controller (Ca (OH)2 & NaOH) on reducing Chromium concentration, two Samples, from chromium standard solution(Cr III=25mg/l, Cr VI=25mg/l, equal to total Cr concentration of 50 mg/l & pH=3.5) as well as tannery wastewater (Concentrated wastewater containing Cr=3200mg/l, pH=3.98 & diluted wastewater containing Cr=160mg/l, pH=4.38) have been collected and tested. Laboratory tests were conducted in bench scale and room temperature (20-25 ºc), the summery of results mentioned below:By adding a concentration of 70 mg/l tannin extract to chromium standard solution, the concentration of chromium reduced to 20% which this removal percentage was increased to 58% by increasing tannin concentration to 100 mg/l together with 70mg/l Ca(OH)2 to the Cr standard solution (pH=4.11).In the other hand adding a concentration of 10 to 100 mg/l tannin extract to the Cr standard solution, in which the residual Cr concentration was decreased to 18.52 by adding Ca(OH)2 and NaOH, pH decreased from 6.99 to 6.76 and Cr removal efficiency was fallen from 63 to 55%.However adding a concentration of 50 to 1000 mg/l tannin extract to alkaline tannery wastewater, which its pH was increased by Ca(OH)2 and NaOH from 4.38 to 9.28 and remaining Cr concentration was decreased from 160 to 7mg/l, pH level decreased to 7.95 and Cr removal efficiency reduced from 95.62 to 80%.Therefore, it was concluded that in alkaline limit (in average from 7 to 10) which pH has a crucial role in removing chromium, it seems there is a relationship between increase in tannin extract concentration and decrease in pH level that will be culminated to release more chromium from precipitation phase into the solution phase.
  Keywords: tannin, chromium, oak extract, tannery wastewater
 • Tasharrofis.*, Dahaghina., Kazemih., Taghdisianh., Jafari Behbahani, T Pages 11-16
  Use of passive samplers has major advantages with respect to weight, cost and maintenance. In order to measure ambient concentration of nitrogen dioxide, a diffusion type passive sampler was made and then investigated. The manufactured samplers were exposed to ambient air in parallel with continuous chemiluminescence analyzer during weekly to four-week periods. The results show good repeatability as well as good agreement between passive and instrumental methods. Optimum time of exposure was found to be one week.
  Keywords: Nitrogen dioxide, Passive sampler, Air pollution
 • Amoozegar, M. A. *, Ashengrophm., Malekzadeh, F Pages 17-24
  Halophilic microorganisms have important roles in bioremediation and transformation of the toxic metal compounds in polluted environments. Identification of toxic metal tolerant strains is the first step in applying them in bioremediation processes. In these investigations 90 strains of bacteria were isolated from various salty environments (soil, water and waste water) in Iran. Among them, moderately halophiles and halotolerants were 49 and 41 strains respectively. The resistance patterns, expressed as MIC, to the toxic oxyanion of K-tellurite at 34°C and 168 incubation period were determined(0.1 up to 16mM), by using agar dilution method. Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) of the CHW1 (salt tolerant) and the QW5, QW6 (halophilic), showed maximum resistance to K-tellurite (16, 10 and 12mM respectively). The impacts of salinity (1,5,10,15%w/v NaCl) and various concentrations of the selenooxyanions(5,10,20, 25,50,75,100 mM) on the toxicity of the K-tellurite were determined. Tellurite MICs in QW5 and QW6 were highered but in the CHW1 was lowered when the NaCl concentrations were increased from 1% to 10%.When K-tellurite was used plus Na-Selenite, the results obtained showed that the MIC in the halophilic strains were increased significantly, whereas, it was decreased considerably in the salt tolerant strain.
  Keywords: moderately halophiles, halotolerants, toxic Oxyanions, selenite, K, tellurite
 • Asghari Moghaddama.*, Jomeirir., Mohammadi, A Pages 25-32
  Basaltic lava flows of Maku area is the largest quaternary basalt of the north west of Iran, which is erupted from newest activity stage of Ararat Mountain volcanoes. Important portion of these lavas are reached the river Sari so and Bazargan Plain from eastern and southern slopes of the Ararat that after covering of this plain it has changed the route to wards the Maku valley of the Zangmar river and from their inters in to the Poldasht Plain. This non-carbonate fractured rocks is covered the old rivers alluvial and formed a good basaltic- alluvial aquifer in the area. Amount of fluoride ion in the water of this aquifer is more than the universal maximum admissible concentrations. All the people of villages that their drinking water supplies from basaltic springs and wells are suffering from dental and probably skeletal fluorosis. In this study for determining the source of high fluoride concentrations in the groundwater of the basaltic area in addition to studying 11 microscopic tine sections from basaltic rocks of the study area, three series water sampling from the springs and rivers were carried on and chemically were analyzed. The water analysis results and basaltic rocks petrography indicate the high fluoride water inters the study area from the river Sari so route
  Keywords: Groundwater, basalt, fluoride, fluorosis, Poldasht, Maku
 • Salehi Moayedm.*, Karimi. S Pages 33-44
  The Hamadan-Bijar Gas Transfer Pipeline has the duty to transfer sweet gas to northern and northwestern regions of the country. According to regulations of DOE, establishment and operation of gas transfer lines needs carrying out EIA studies. Due to linear nature of this project it is necessary to compile a particular methodology for carrying out these projects. For this purpose, first attempt has been made to obtain a real knowledge of the environment where the project is going to be carried out through conducting library and field studies. At the same time, having reviewed the technical resources of the project, all the activities of the 2 constructional and operational phases were detected. Finally two checklist methods of explanatory and Leopold matrix were chosen to study EIA. With due regard to the compiled methodology it was necessary to use RS and GIS tools, in all stages of identification and conduction of this project, in studying the current environmental conditions, environmental routing of the choices, and preparing precise applied drawings for gas transfer line. The results of the study show that although the environment will incur many damages due to soil excavation operations, earth filling and explosions that may be necessary in some places, performance of this project particularly on operation phase, would be of great local, regional and national benefits because of its socioeconomic advantages. In another words, constructional and operational of this project is quite in accordance with the goals of sustainable development in three mentioned levels. Also carrying out this study suggests that using RS and GIS tools is not only inevitable in the process of performing these types of projects (linear projects) but it provides the environmental assessors with very precise information in order to achieve applied results. The method of using these tools has been discussed to a great extent in this article.
  Keywords: EIA, RS, GIS, Gas Transfer Pipeline, Risk, Hamadan, Bijar
 • Khaledi, Sh.* Pages 45-54
  Generally, the mountains in due to the difference Altitude, Volume of relief, form and exposition are organization by variety microclimates: Differences in pressure, temperature, humidity, light, thermal energy, precipitation (and kind of it) and winds give a special form. Valley, Slope, Pick have the specific microclimates: Mountain is defined by bioclimate classification. Thermal inversion often exists in the valley regions and accompanies by fog, Katabatic and Anabatic exist in the mountain regions. While foehn (chinok) is a warm and dry wind and has an environmental impact, Mountain is and important obstacle against movement of air masses, the ascending Mountain air is very important, in this paper, a model of mountain precipitation studied. Damavand as the highest mountain in Iran is situated near East of Tehran and has originated on essential microclimates and environmental impacts.
  Keywords: Orographic Microclimate, Bioclimate, Foehn, Orographic Precipitation, Damavand
 • Ghavidel Rahimi., Y.* Pages 55-68
  Gaia theory has provided scopes for new discussions especially in the context of environmental science identity and philosophy, modeling, and developed studies in the area of climatology in the last two decades. Gaia theory has resulted in the creation of new supporting groups particularly the echo feminist parties. Such parties believe that human being should not manipulate the natural order of the earth. According to this theory, the whole existence is something more than its components and it is not possible to get the knowledge about the whole through each one of the components. Therefore, we should use a whole seeing approach for knowing the entire. This approach that is different from individualistic or existentialistic ones, respects other components of the nature and emphasizes on this point that the interaction between the live structures cannot be done only by material frameworks and factors, but non-materialistic elements also play role. There are two main points being emphasized in this theory, the first one being that the continuation of stability and the survival of the existing environments depend largely on the existence of specified or certain borders and boundaries. And secondly those living organisms that have good interaction with their environment, and their interaction shows a common co living leave a large amount of benefit for the future generations and hence provide higher survival chances.
  Keywords: Gaia hypothesis, daisy World, Homeostasis, Climate System, Cybernetic Climatology, Climatic Changes
 • Sohrabi. H.*, Akbariniam., Hosseini ., S. M Pages 69-76
  Biodiversity is essential for human survival and economic well being and for the ecosystem function and stability. In this study, two classification methods were used simultaneously for determining ecosystem units. 111 plant species in 58 plots were appropriated to four unites: unit 1 (Pyrus syriaca), Unit 2 (Quercus infectoria group), Unit 3 (Q. brantii) and unit 4 (Rosa caniana). Six diversity and evenness indices consist of: Shannon's (H/), Simpson’s reciprocal, Hill's N1, Pielou's J/, Alatalo's F and Molinari's G were calculated. One way ANOVA and Duncan’s multiple comparison tests were used to study differences among ecosystem units. Q. infectoria and R. caniana units had more species diversity than others. Slope, aspect, elevation, trees and herbal percent coverage were used in analyses. Discriminat analysis result to construct discriminant function based on slope percent and Molinari’s index.
  Keywords: Ecosystem unite, TWINSPAN, Cluster analysis, Multivariate dicriminant analysis, Dehsorkh Forest, Iran
 • Comparison of soil properties in pure plantations of Populus eurmaericana (Dode) Guinier and mixed with Alnus subcordata C.A.Mey
  Sayyad E., * Hoseini, S. M., Akbariniam., Gholami, Sh Pages 77-84
  Soil fertility decline and sustainable production of pure plantations of fast growing trees in long time, are the main reasons fore utilization of trees with the ability of nitrogen fixation in mixed plantations. The objective of this study was to survey the effect of pure plantation of Populus eurmaericana (Dode) Guinier and mixed whit Alnus subcordata C.A.Mey on soil properties. In order to investigate soil chemical and physical properties, soil were sampled at 0-15, 15-30 and 30-60 cm depths from the plantation that were located in the next of Chamestan station and also some blank samples were collected (3 samples from the soil that were located out of plantation). The collected samples were transferred to the laboratory and several properties of them such as: texture, pH, Ec, organic matter, organic carbon, total nitrogen and some available nutrients (K, P, Ca, and Mg) were determined. Results showed that, the maximum amount of Nitrogen, C/N ratio, organic matter and electrical conductivity were observed in 0-15 and 15-30 cm depths of mixed plantations. Totally, the presence of Alnus in plantations of populus was an important factor in improvement of soil fertility and sustainable production.
  Keywords: Alnus subcordata C.A.Mey, Mixed Plantation, Nitrogen Fixing Tree, Populus eurmaericana (Dode) Guinier
 • Pourbabaei.H.*, Roostami Shahraji, T Pages 85-96
  The objective of this study was to determine plant species diversity in the understory of loblolly pine plantations in different stages of growth. To conduct this study, random-systematic sampling method was used, and plot area was obtained using Whittaker’s nested plots and species / area curve. Within each plot, woody and herbaceous species were identified, and percentage cover was estimated according to abundance-dominance criterion of Braun-Blanquet. In order to data analysis, Shanonn-Wiener’s diversity index and Smith and Wilson evenness and Jacquard similarity indices were used. Results indicated that the number of plant species (richness) were 25, 38, 48, 42 and 32 in seedling, small sapling, large sapling, bole tree of growth stages and natural forest, respectively. The highest and lowest of plant species diversity were found in the large sapling (non-thinned forest) and seedling growth stages, respectively. Also, plant species diversity was higher in large sapling than bole tree (thinned forest) plantations, but there was no significant difference between them (P> 0.05). The jacquard similarity index in the large sapling and bole tree plantations were higher than seedling and natural forest.
  Keywords: Plantation, Loblolly pine, Plant diversity, Nested plots, Rahst
 • Barati. A.*, Behrouzi, Radb., Balmaki B Pages 97-104
  Great Cormorants are dependent on marine and freshwater wetlands, and are top-predators in the ecological food-web and are thus particularly exposed to habitat loss, pollution and other human activities affecting such habitats. Reproductive performance in Great Cormorant was studied during the 2003 breeding season (early March-late July) at Ramsar colony. Factors influencing breeding success were taken in study. Mayfield and Maximum Likelihood methods were used to estimate nest survival during incubation stage and nestling stages. Mean brood size was 3.03 and early-breeder pairs had significantly larger broods. A positive relationship found between nest size and both brood size and number of chicks fledged. Breeding success was 2.88 per nesting attempts (80% of initial eggs).The difference in reproductive success between early and late breeders was not significant. There were higher Daily Survival Rate in later stages of chick rearing than the incubation stage and main losses occurred in incubation stage. Results suggest that Ramsar colony site provide more favorable situation for breeding Great Cormorants´ than other studied colonies.
  Keywords: Great Cormorant, Phalacrocorax carbo, Breeding Success, Daily Survival Rate, Ramsar, Iran
 • Raheb Gh.* Pages 105-116
  In this paper, Concept of "village" can be defined in two ways: substantial and actual. Substantial definition of the village is related to the concept of "settlement". its subjective definition, causing to approach to the concept, considers some methods, such as: referring to dictionaries and related definitions, achieving historical knowledge about the concept and its development process through the time, recognizing its circumstances and comparing it with the City- as a phenomena which is in interaction or interrelation with the village and finally the theory of its structure.As a result, it is going to think twice about the concept of "village". It may consider village, as a "settlement" with a dynamic structure, which develops according to its potentials.
  Keywords: Settlement, village