فهرست مطالب

یافته - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1385)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1385)
 • 90 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/11/17
 • تعداد عناوین: 11
|
 • کبری رضایی، یدالله صحرانورد، مجتبی ناظری، محمد جواد طراحی صفحه 3
  مقدمه
  بر اساس لزوم استفاده از روش های جدید کنترل بیماری های واگیر و کاهش عفونتهای بیمارستانی، امروزه در کشورهای پیشرفته، اسکراب جراحی تیم استریل اتاق عمل در مدت کوتاه با مواد موثر، جایگزین سایر روش های سنتی گردیده است. در حالیکه، در بیشتر اتاق عملهای کشور ما هنوز از روش سنتی و معمول اسکراب دست (با بتادین و مدت بیش از 3 دقیقه) استفاده می شود. هدف از این کارآزمایی بالینی، بررسی تاثیر بتادین و دکوسپت بر میکروارگانیسم های پوست بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در اردیبهشت ماه سال 1385 بر روی 20 نفر پرستار اتاق عمل بیمارستان تامین اجتماعی شهر خرم آباد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با توجه به وجود معیارهای موردنظر انتخاب شدند. ابتدا هم افراد دستها را با صابون غیر آنتی باکتریال شسته و خشک کردند. جهت تعیین معیار پایه از دست آنها نمونه گیری در محیط TSB انجام گرفت. سپس، در دو مرحله (بعد از اسکراب با بتادین و یک هفته بعد، با دکوسپت)، جهت تعیین تاثیر فوری و دوام تاثیر دو ماده، بلافاصله بعد از اسکراب دستها با بتادین و دکوسپت و همچنین دو ساعت بعد از پوشیدن و خروج دستکش، از نوک انگشتان افراد، نمونه گیری به عمل آمده و کلنی های رشد یافته در نمونه های کشت شده شمارش شدند. آنالیز اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS نسخه 12 انجام گرفت. با توجه به توزیع نرمال متغیرهای نمونه های تحت بررسی، از آزمون T دوتایی برای مقایسه تفاوت میانگین تعداد کلنی های رشد یافته در هر مرحله استفاده شد.
  یافته ها
  مقایسه فراوانی کاهش کلنی باکتری ها بلافاصله بعد از اسکراب با بتادین و دکوسپت تفاوت داشت. مقایسه تفاوت میانگین کاهش کلنی باکتری های پوست بلافاصله پس از اسکراب با بتادین و دکوسپت اختلاف آماری معنی داری داشت (p=0.011). همچنین، مقایسه میانگین افزایش کلنی باکتری ها از زمان اسکراب تا دو ساعت بعد از پوشیدن دستکش در دو مرحله متفاوت بود (p=0.023). رشد کلنی باکتری ها بعد از اسکراب (از بلافاصله تا دو ساعت بعد) با بتادین، نشاندهنده افزایش 1.7 بود. در حالیکه، این افزایش رشد کلنی باکتری ها در مرحله اسکراب با دکوسپت 1.15 بود که در دو مرحله تفاوت معنی داری مشاهده شد (p=0.001).
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی، مقایسه نتایج حاصله از کشت نمونه های دست افراد تحت بررسی در دو مرحله (اسکراب با بتادین و دکوسپت) چه در رابطه با تاثیر فوری و چه دوام تاثیر آنها موید این بود که ماده الکلی دکوسپت بطور مشخصی تاثیر بیشتر بر کاهش میکروارگانیسمها دارد. ما پیشنهاد می کنیم که جهت اسکراب جراحی به جای سایر مواد، بیشتر از مواد الکلی استفاده شود.
  کلیدواژگان: بتادین، دکوسپت، اسکراب جراحی، شمارش میکروبی
 • بهار الله وردی، امین قربانی واقعی صفحه 11
  مقدمه
  روی برای متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، ساخت پروتئین و ترمیم بافتی ضروری است. کمبود روی به اثرات سود بر سلامت کودک و افزایش مرگ و میر به دنبال ابتلا به نپومونی یا گاستروآنتریت می شود. روی با افزودن ظرفیت جذبی سلولهای پرزی و کاستن باکتری های گرم منفی پاتوژن لومن روده و مهار ترشح کلر نیز سبب بهبود سریعتر اسهال در کودکان می گردد. مطالعات متعدد در ممالک در حال توسعه از تاثیر روی در اسهال کودکان موجودند. در مطالعه فعلی اثر بخشی روی در اسهال حاد کودکان در استان لرستان بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  کارآزمایی بالینی سه سوکور تصادفی شاهددار در الیگودرز در سال 84 در دو گروه مساوی 36 نفره کودکان 12 تا 60 ماهه مبتلابه اسهال حاد آبکی که شاخص وزن بر حسب قد و بر اساس تقسیم بندی واترلو، کمتر از -2SD داشتند انجام شد. گروه مورد روی به صورت محلول یک درصد سولفات روی به میزان 1 mg/k/d دریافت کرده بود. مدت زمان اسهال، تعداد دفعات اسهال در روز و افزایش وزن پس از یکماه در دو گروه مقایسه و یافته ها با spss-13 پردازش شد.
  یافته ها
  نشان داد که دفعات اسهال در روز در گروه مورد و شاهد به ترتیب 3.3±0.99 و 4.9±1.1 بار روزانه، طول اسهال 4.9±3.2 در برابر 7.8±3.9 روز و وزن گیری پس از یکماه در دو گروه به ترتیب 110.8±223.05 در برابر 95.8±106.4 گرم بود که در هر سه مورد با p<0.05 کارآیی روی در بهبود نتیجه اثبات گردید. در گروه مورد افت وزن یا اسهال پایدار دیده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  سولفات روی می تواند به ویژه در کودکان دچار سوء تغذیه سوژهای در حال توسعه در زمان ابتلا به گاستروآنتریت حاد به عنوان بخشی از برنامه تغذیه ای در کنار سایر دستورات تغذیه ای و بهداشتی تجویز گردد.
  کلیدواژگان: سولفات روی، اسهال حاد، کودکان ایرانی
 • کریم مولا، مصطفی چراغی، سلیمان جافریان، علی احمد مصدق صفحه 19
  مقدمه
  استئوپوروز یکی از معضلات بهداشتی در زنان بعد از منوپوز و افراد مسن می باشد. اندازه گیری تراکم استخوان در مناطق فقرات کمری و گردن فمور یکی از موارد مطمئن و دقیق اندازه گیری توده استخوانی است و لذا می تواند ریسک شکستگی را مشخص کند. DEXA نوعی سیستم اندازه گیری BMD غیر تهاجمی دقیق، با ضریب خطای کم و بدون عارضه می باشد.
  تعیین میزان تراکم استخوان در افراد سالم مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهرستان اهواز و تهیه استانداردهایی از مقدار تراکم استخوان در مردان و زنان سالم شهر اهواز در مقایسه با استاندارد جهانی.
  مواد و روش ها
  اندازه گیری میزان تراکم استخوان بوسیله دستگاه Lunar به روش DEXA صورت گرفته است. از مناطق مختلف شهر اهواز حدود سیصد فرد سالم بین سنین 20 تا بالای 69 سال زن و مرد جهت دانسیتومتری و بعد از پرکردن پرسشنامه و اطمینان از فقدان بیماری احتمالی زمینه ای به مرکز دانسیتومتری مراجعه و از آنها اندازه گیری تراکم استخوان بعمل آمد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تراکم استخوان در ستون فقرات و گردن فمور زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد. این مقایسه با استاندارد Lunar از طریق آزمون T انجام گرفت. میزان دانسیته گردن فمور در تمام گروه های سنی برای زنان تفاوت معنی داری داشت و در مردان این تفاوت معنی دار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  بین زنان و مردان از لحاظ میانگین تراکم استخوان در گردن فمور و ستون فقرات تفاوت معنی داری در نمونه مشاهده گردید. همچنین تفاوت معنی داری بین میانگین تراکم استخوان در دو ناحیه مورد بحث در نمونه پژوهش و استاندارد LUNAR در گروه جنسیتی زنان مشاهده گردید. در گروه مردان تفاوت به سطح معنی داری نرسیده است.
  کلیدواژگان: تراکم استخوان، افراد سالم، شهر اهواز
 • قدرت الله شمس خرم آبادی، حمیدرضا پورزمان صفحه 25
  مقدمه
  مدیریت مواد زاید عبارتست از مجموعه ای از مقررات منسجم و هماهنگ در زمینه کنترل تولید، ذخیره و یا جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع مواد زاید جامد که منطبق بر بهترین اصول بهداشت عمومی، اقتصاد، حفاظت از صنایع، زیباشناسی و سایر الزامات زیست محیطی و مطلوب های عمومی است. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و تعیین میزان مشارکت شهروندان خرم آباد در مدیریت دفع مواد زاید جامد بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در 8 محله مختلف شهر خرم آباد به صورت پرسشنامه ای انجام شد. در پرسشنامه تنظیم شده مواردی مانند شرایط جمع آوری و نگهداری زباله، خطرات ناشی از جمع آوری و نگهداری زباله، خطرات ناشی از جمع آوری و دفع نادرست زباله و همچنین بازیافت زباله مورد بررسی قرار گرفت. در هر منطقه 50 خانوار به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید (جمعا 400 پرسشنامه) و پرسشنامه ها به آنها داده شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که در همه محله های مورد نظر کلیه خانواده ها از کیسه زباله برای نگهداری زباله های خود استفاده می کنند همچنین عمل جمع آوری به طور روزانه در شهر خرم آباد انجام می شود. ولی در هیچ کدام از این محله ها عمل جداسازی زباله در منزل انجام نمی شود. همچنین میزان اطلاع افراد از محل دفع زباله و اینکه زباله بعد از جمع آوری به کجا منتقل می شود خیلی ضعیف است. در این مناطق بین 33 تا 70 درصد مردم اطلاع کامل از خطرات ناشی از جمع آوری و دفع نادرست زباله دارند. درصد بسیار کمی از مردم در حد 5-20 درصد با واژه بازیافت آشنا هستند و درصد رضایت مردم شهر از عملکرد شهرداری در خصوص مدیریت زباله نیز در حد 11-60 درصد می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این تحقیق نشان می دهد که در مناطقی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی شرایط بهتری دارند میزان اطلاع آنها از خطرات زباله و آشنایی با واژه بازیافت بیشتر بوده است. ولی به علت آموزش کم در تمام این مناطق مساله جداسازی در منبع تولید زباله انجام نمی شود و به همین علت هم میزان مشارکت مردم در مدیریت مواد زاید جامد بسیار ضعیف است.
  کلیدواژگان: مدیریت مواد زائد جامد، زباله، بازیافت، دفع، خرم آباد
 • مصطفی بهرامی، علی فرهادی صفحه 31
  مقدمه
  هدف از این تحقیق بررسی میزان ناهنجاری های جسمانی در بین نوجوانان پسر و دختر استان لرستان است.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری تحقیق را کل نوجوانان استان لرستان تشکیل می دهند که از این جامعه تعداد 400 نفر پسر و 450 نفر دختر با دامنه سنی 11 تا 15 ساله به عنوان نمونه تحقیق و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و آزمون های عملی همچون صفحه شطرنجی، متر، ترازو و... جمع آوری گردید. بعد از اتمام تحقیق نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به یافته های به دست آمده 57.67 درصد از پسران و 68.89 درصد از دختران دچار ناهنجاری جسمانی بوده اند. ضمن این که بین عادات خوابیدن و لوردوز کمری و کیفوز پشتی، بین طریقه حمل کیف و افتادگی شانه ها، بین طریقه نشستن چهار زانو و پای پرانتزی و همچنین بین استفاده از کفش های پنجه باریک و پاشنه بلند با شست کج ارتباط های معنی داری مشاهده گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح و میزان ناهنجاری های جسمانی در بین پسران و دختران مورد تحقیق بسیار بالاست بنابراین نیاز به یک برنامه ریزی جدی در خصوص ناهنجاری ها و به خصوص تجویز حرکات اصلاحی و فراهم آوردن زمینه های فعالیت بدنی آنان امری لازم و ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: حرکات اصلاحی، ناهنجاری، لوردوز، کیفوز، صافی کف پا، شست کج پا
 • علیرضا سرکاکی، راحله عصایی، فرشته معتمدی، ناصر پژوهی، محمد بدوی صفحه 37
  مقدمه
  شواهد نشان می دهد که اعتیاد یکی از والدین به مورفین منجر به اختلال در فرآیند یادگیری و حافظه فرزندان می شود. از آنجایی که تقویت طولانی مدت (LTP) به عنوان یکی از مکانیسم های سلولی یادگیری و حافظه مطرح می باشد، در این مطالعه اثر اعتیاد والدین بر ایجاد و حفظ تقویت طولانی مدت مسیر نفوذی به ناحیه شکنج دندانه ای فرزندان موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی ماده و 16 سر موش صحرایی نر با مصرف خوراکی مورفین با دوز 32 میلی گرم/ کیلوگرم 2 بار در روز به مدت 5 روز معتاد شدند و سپس حیوانات جهت انجام جفت گیری به صورتهای ماده معتاد و نر غیر معتاد = گروه تست 1، نر معتاد و ماده غیر معتاد = گروه تست 2 و نر و ماده معتاد = گروه تست 3، گروه شاهد 1 = ماده دریافت کننده دکستروز %5 و نر دست نخورده و گروه شاهد 2 = نر دریافت کننده دکستروز %5 و ماده دست نخورده در کنار هم قرار داده شدند. پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ با تحریک الکتریکی مسیر نفوذی، در ناحیه شکنج دندانه ای تقویت طولانی مدت ایجاد شد. میزان تغییرات شیب پتانسیل پس سیناپسی تحریکی (EPSP) و دامنه پتانسیل عمل دسته جمعی نسبت به سطح پایه در فواصل زمانی 5-120 دقیقه پس از تحریک با فرکانس بالا اندازه گیری و نتایج به صورت میانگین ± خطای معیار بیان گردید. نتایج با روش آماری آنالیز واریانس دو طرفه با مدل repeated measurement و تست توکی آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که شیب EPSP و دامنه PS در فرزندان نر و ماده گروه تست 1 و گروه تست 2 در دقایق 60 و 120 پس از تحریک تتانیک به ترتیب بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد 1 و 2 است. ولی تفاوت معنی داری بین فرزندان نر و ماده در هر گروه و بین گروه های تست 1 و تست 2 وجود ندارد. در ضمن در گروه تست 3 بارداری صورت نگرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که مصرف مورفین توسط والدین می تواند منجر به کاهش حفظ LTP ایجاد شده در ناحیه شکنج دندانه ای در فرزندان گردد که به نوبه خود می تواند موجب اختلالاتی در روند حافظه و یادگیری شود. بنابراین آگاه کردن افکار عمومی از عواقب اثر اعتیاد بر فرزندان بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تقویت طولانی مدت، مورفین، اعتیاد والدین، فرزندان، موش صحرایی
 • ایرج شهرامیان، عبدالوهاب مرادی، عباعلی معین، مالک رخشانی، مهین بدخش صفحه 49
  مقدمه
  مواد مخدر باعث تغییر در کارکرد ارگانهای جنسی می شود و معروفترین و قدیمی ترین این مواد تریاک می باشد. اثر این ماده بر اسپرماتوژنز مردان معتاد در منطقه ای بررسی شد که اصلی ترین ماده مورد سوء مصرف می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی مایع سمن 224 نفر که 112 معتاد به تریاک و 112 نفر سالم بودند بررسی و یافته ها جمع آوری گردید، سپس توسط آزمونهای آماری کار اسکوئر و T-test تجزیه و تحلیل و دو گروه مقایسه شدند. سطح معناداری اختلاف بین دو گروه P<0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه از نظر تعداد، شکل، تحرک، ویسکوزیته و زمان سیال شدن سمن بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بررسی نشان می دهد که اعتیاد به تریاک تاثیر پاتولوژیک زیادی بر اسپرماتوژنز دارد که می تواند منجر به ناباروری و کم باروری افراد منجر گردد، که احتمالا به دلیل کاهش سطح تستوسترون در اثر مصرف تریاک و بالطبع کاهش فعالیت بیضه ها و ارگانهای جنسی وابسته می باشد.
  کلیدواژگان: اسپرموگرام، تریاک، اعتیاد
 • جهانبخش رضانژادی، بهروز فروزان صفحه 55
  مقدمه
  تجربه بیداری و به خاطر آوردن وقایع حین عمل جراحی در طی بیهوشی عمومی همیشه یک مساله ترس آور هم برای بیماران و هم برای پرسنل بیهوشی بوده است. اگر بیمار حین عمل درد را تجربه کند باعث ایجاد عوارض روحی- روانی جدی در وی شده که به شکل اختلال روانی مشخص می گردد و چنانچه بیمار حین عمل جراحی بیدار باشد و قادر به شنیدن بعضی از صحبت های حین عمل باشد احساس ضعف، فلج، درماندگی، اضطراب و مرگ می کند. این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز بیداری و بخاطر آوردن حین بیهوشی عمومی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه مقطعی است که در آن 1500 بیمار که جهت اعمال جراحی مختلف به طور انتخابی به اتاق عمل بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند (تمام بیماران کلاس یک بیهوشی بودند). ابراز گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که حاوی سوالات لازم جهت بررسی مشکل بود، و 20-36 ساعت بعد از بیهوشی با مراجعه پرسشگر به بالین بیمار تکمیل می شدند.
  یافته ها
  اطلاعات بدست آمده نشان داد که 1058 نفر (70.53 درصد) واحدهای پژوهش مرد و 442 نفر (29.49 درصد) زن بودند. در تعداد 900 مورد (60 درصد) از اعمال جراحی از بنزودیازپین ها (دیازپام و میدازولام) به عنوان پیش دارو و در تمامی بیماران از مخدر استفاده شده است. داروی القا تقریبا در تمامی موارد تیوپنتال سدیم بود. فقط 6 نفر (0.4 درصد) از بیماران به مواردی اشاره کردند که دال بر بیداری و بخاطر آوردن وقایع حین بیهوشی عمومی بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اثرات نامطلوب بیداری حین بیهوشی عمومی استفاده ازبنزودیازپین ها و مخدرها به عنوان پیش دارو و ضد درد و غلظت های مناسب هوشبری های استنشاقی حین نگهداری بیهوشی عمومی برای پیشگیری این عارضه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بیداری، بخاطر آوردن، بیهوشی عمومی، بنزودیازپین ها، مخدرها
 • رسول جمالی، بی تا زرعی کار، صابر یوسفی، اردوان قازانچایی صفحه 63
  مقدمه
  تریکوموناس واژینالیس یک پاتوژن شایع در سراسر جهان می باشد که سالانه 180 میلیون نفر را در جهان مبتلا می کند. این بیماری با واژینیت، سرویسیت، وزن کم نوزادان هنگام تولد و زایمان زودرس در زنان حامله مرتبط است. همچنین عاملی برای انتقال عفونت HIV می باشد. تشخیص تریکومونیازیس اغلب با دید مستقیم میکروسکوپی و مشاهده انگل زنده متحرک در ترشحات واژن صورت می گیرد که حساسیت این روش %38-85 می باشد. روش استاندارد طلایی برای تشخیص انگل، کشت در محیط اختصاصی می باشد که دارای حساسیتی در حدود %85-95 می باشد. در این مطالعه از دو روش کشت و دید مستقیم برای تشخیص تریکوموناس واژینالیس استفاده شده است.
  مواد و روش ها
  از 2630 خانم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان تبریز پس از اخذ رضایت و ثبت علایم بالینی با استفاده از 2 سواپ پنبه دار نمونه برداری شد. سواپ اول بلافاصله در زیر میکروسکوپ از نظر وجود انگل فعال مورد بررسی قرار گرفت و از سواپ دوم جهت کشت نمونه ها در محیط کوپفربرگ استفاده شد.
  یافته ها
  معاینه بالینی از 2630 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی نشان داد که 1575 نفر (%59.88) دارای علایم واژینیت و 1055 نفر (%40.11) فاقد علایم بالینی بودند. در بیماران مبتلا به تریکوموناس واژینالیس شایعترین علامت ترشحات واژینال بود. با روش دید مستقیم میکروسکوپی از مجموع 2630 مراجعه کننده، 91 نفر (%3.46) از نظر تریکوموناس واژینالیس مثبت بودند. رشد انگل در محیط کشت در 120 نفر (%4.56) نمونه مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  اگرچه دید مستقیم میکروسکوپی امروزه در دسترس ترین روش جهت تشخیص تریکومونیازیس است اما دارای حساسیت پایینی می باشد. در مطالعه حاضر روش کشت به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شد و حساسیت دید مستقیم میکروسکوپی %73.33 و ویژگی آن %99.88 بدست آمد با توجه به نتایج به نظر می رسد که کشت می تواند روش انتخابی مناسبی برای تشخیص تریکوموناس واژینالیس همراه با روش متداول دید مستقیم باشد.
  کلیدواژگان: تریکوموناس واژینالیس، تریکومونیازیس، کشت کوپفربرگ
 • بابک سیاوشی، مژگان ساکی صفحه 69
  مقدمه
  پلاستیک دفورمیتی عبارتست از تغییر شکل ثابت استخوان بدنبال اعمال نیرو که بر خلاف الاستیک دفورمیتی ثابت می ماند. این پدیده حالت نادری است و اغلب در اندام فوقانی (ساعد) دیده می شود و غفلت از تشخیص و درمان آن سبب بروز محدودیت حرکت و باقی ماندن دفورمیتی عضو می شود. این حالت بیشتر در بچه ها دیده می شود چون انعطاف استخوانهایشان بیشتر از بالغین است. برای درمان باید در مورد تشخیص آن دقت شود و حتما قبل از اصلاح شکستگی پلاستیک دفورمیتی را اصلاح کنیم و تا مدتها پس از اصلاح، با رادیوگرافی کنترل از باقی ماندن اصلاح مطمئن باشیم.
  معرفی مورد: پسر 8 ساله با شکستگی تیبیا و انحراف فیبولا بدنبال تصادف با موتورسیکلت مراجعه می کند. ابتدا سعی در جااندازی بسته می شود که ناموفق است لذا به کمک جراحی درمان می گردد.
  نتیجه گیری
  همواره به یاد داشته باشیم یکی از علل عدم موفقیت جااندازی بسته شکستگی های استخوانهای بلند خصوصا در اندامی که دو استخوان در موازات هم دارد (مثل ساق و ساعد) می تواند پلاستیک دفورمیتی یعنی تغییر شکل ثابت یکی از آنها باشد که مانع جااندازی دیگری گردیده است. همواره احتمال نیاز به جراحی را به یاد داشته باشیم.
  کلیدواژگان: پلاستیک دفورمیتی، فیبولا، شکستگی تیبیا
 • دکترعباس ربانی، سیدرسول میرشریفی صفحه 73
  مقدمه
  انسداد کامل آئورت شکمی با لنگش متناوب اندام تحتانی دو طرف شروع و در صورت عدم درمان منجر به درد موقع استراحت و زخم ایسکمیک و سرانجام گانگرن عضو می گردد. مهمترین ریسک فاکتورهای بیماری شامل مصرف سیگار، بالا بودن کلسترول و تری گلیسرید، دیابت و افزایش فشار خون می باشند. بیماری با شرح حال و معاینه کامل تشخیص داده می شود و هت تایید تشخیص و برنامه درمانی از داپلر رنگی و MRA و یا CT Angio استفاده می گردد.
  معرفی بیمار: آقای 62 ساله، کشاورز، متاهل با لنگش دو طرفه اندام تحتانی و درد نوک انگشتان هر دو پا و ناتوانی جنسی که از 6 ماه پیش شروع شده بود.
  نتیجه گیری
  درمان انتخابی این بیمار عمل جراحی بای پاس آئورتوفمورال دو طرفه با استفاده از داکرون دو شاخه می باشد.
  کلیدواژگان: انسداد کامل آئورت، لنگش متناوب، گانگرن اندام تحتانی، بای پس آئورتوفمورال
|
 • Kobra Rezaei, Yadollah Sahranavard, Mojtaba Nazeri, Mohammad Javad Tarrahi Page 3
  Background
  Nowadays, new methods such as scrub with an efficient agent for short time are used for the prevention of communicable diseases and infection control at the most of operating rooms. But, at most of our operating rooms, surgical teams use traditional and routine hand scrub (with Betadine more than 3 min). The aim of this clinical trial was to compare efficacy of Betadine and an alcoholic agent (Decosept) on BCC in Social Security hospital of Khorramabad (west of Iran) in may 2006.
  Materials And Methods
  twenty cases were selected from operating room scrub nurses according to inclusion criteria. First, all people washed their hands for 1 minutes with soap. The bacterial colony count was assessed by rubbing their fingertips in Triptyc Soy Broth (TSB) for 1 min. at the next step each person scrubbed their hands with Betadine (Povidone Iodine 7.5 %) for 3 min and dried them by sterile towel after rinse. Bacterial colony count (immediate effect) was assessed for one hand and the other hand was gloved for 2 hours. After the gloves were taken off, a second colony count was assessed for sustained effect. After one week, all subjects washed their hand and the bacterial colony count was assessed. Then, the hands of each subject scrubbed with Decosept in such a manner that their hands remained wet for 3 min (10-12 ml). Data was analyzed by the paired T test.
  Results
  Comparison of BCC Frequency was different for immediate effect of Betadine and Decosept (38 vs. 25), and also for 2 h after scrub (72 vs. 40). The mean of BCC reduction immediately after Betadine and Decosept scrub was significantly different (PV=0.011). Also, the mean of BCC increase (sustained effect) 2 h after scrub was different (PV = 0.023). The BCC mean was increased (1.7) immediately and 2 hours after scrub with Betadine. But, this increase after scrub with Decosept (second stage) was less than Betadine (1.15). So, the difference between the first and the second stages, was significant (PV = 0.001).
  Conclusion
  In general, alcoholic agent (Decosept) was more efficient to reduce BCC. We suggest the alcoholic agent be used more frequently for surgical hand scrub.
  Keywords: Betadine, Decosept, Surgical Scrub, Bacterial Colony Count
 • Baharollah Allahverdi, Amin Ghorbani Vaghei Page 11
  Background
  Zinc is essential for nucleic acid metabolism, protein synthesis and tissue healing. Zinc deficiency has detrimental effects on child health and increases mortality rate of pneumonia and gastroenteritis. By improving absorptive function of villous cells and by reducing pathogenic enterobacteriaceae in lumen, Zinc improves diarrhea outcome in children. Previous studies in developing countries are available regarding zinc efficacy in acute and persistent diarrhea. We tried effectiveness of zinc treatment in acute diarrhea of children in Lorestan province.
  Materials And Methods
  A triple blinded randomized controlled trial was planned over test and control groups. Each group contained 36 children aged 12 to 60 months with acute watery diarrhea whom weight for height was below -2SD under median according to Waterlow's classification. Test group took 1mg/kg/day zinc (in the form of 1% zinc sulfate solution). Then, diarrhea duration, daily times of bowel movement and weight gain were recorded. Data were analyzed by SPSS Version 13.
  Results
  T-test showed that daily diarrhea in test and control group was 3.30.99 times and 4.91.1 times respectively. Duration of diarrhea in them was 4.93.2 days and 7.83.9 days. Weight gain was 223.05110.8 grams and 95.8106.4 grams. The results were significantly different between two groups at p<0.05. No child in zinc group suffered persistent diarrhea or weight loss.
  Conclusion
  Zinc sulfate could be a part of acute gastroenteritis treatment plan in children besides other nutritional and hygienic orders especially in malnourished children in developing countries.
  Keywords: Zinc sulfate, Acute diarrhea, Iranian children
 • Karim Mola, Mostafa Cheraghi, Soleiman Jaferian, Ali Ahmad Mosadegh Page 19
  Background
  Osteoporosis is one of the most common problems in the women, especially after menopause and at the old age. Bone densitometry of vertebrae of lumbar region and femoral neck is a non invasive and precise method for evaluation of bone mass density (BMD) and determination of fracture risk.
  Materials And Method
  from different districts of Ahvaz city, more than 300 healthy men and woman were selected. They were referred to the center of bone densitometry after ruling out underlying diseases. BMD evaluation was done with LUNAR apparatus.
  Results
  There was a meaningful difference between BMD of men and women. There was also a meaningful difference among women groups regarding LUNAR standard. But this was not the case in the men.
  Conclusion
  It was concluded that there is a meaningful difference between the mean of BMD in the femoral neck and lumbar region. In addition there was a difference between these two regions in women (not men) and lunar standard.
  Keywords: BMD, Healthy individuals, Ahvaz city
 • Ghodratollah Shams Khoramabadi, Hamid Reza Pourzamani Page 25
  Background
  Management of solid waste is a set of regular and coherent acts on production control, storage and collection, handling, processing and disposal of solid waste. These activities should be in accordance with best conditions of public health, economy, and protection of industries, aesthetical and other aspects of environmental and public requirements. People cooperation in solid waste management is a process that everyone is responsible for ones activity. This condition causes improvements in municipal task and culture of the city.
  Materials And Methods
  In this study, Khorramabad city was divided to 8 districts. In every district, 50 houses selected as a sampling cluster. So, 400 houses were sampled and questionnaires about conditions of collection, storage and hazards of unsanitary disposal of solid waste, and recovery of solid waste were distributed among them.
  Results
  All houses were used waste bag for storing their solid waste. Solid waste was collected by municipality daily. But, separation of different kinds of solid wastes was not done in any houses. People had a weak knowledge on the location of waste disposal. 33 to 70 percent of people had a good knowledge about the hazards of unsanitary disposal of waste materials. 5 to 20 percent was familiar with waste material recovery term. 11-60% of people were satisfied with municipality performance regarding waste material collection.
  Conclusion
  We figured out that a majority of Khorramabad citizens had a good attitude but a weak knowledge and performance on solid waste management. Therefore we suggest that the knowledge and performance levels of the community can be increased via adopting good educational programs by related organizations and social media.
  Keywords: Solid waste management, Solid waste recovery, Disposal, Khorramabad
 • Mostafa Bahrami, Ali Farhadi Page 31
  Background
  The purpose of this research was to determine the rate of deformity in boys and girls youngsters in Lorestan.
  Materials And Methods
  The statistical community of the research included all the youngsters in Lorestan Province. The subjects in this study were 400 boys and 450 girls (11-15 years old) that collected randomly. Data collection was done by questionnaires and physical examination (posture screen, tape-measure, Scales and…). The results were analyzed by SPSS software.
  Results
  In general, the results of this study indicated that abnormal posture in male was 57.67% and in female was 68.89%. additionally, there was a significant relationship between the level of kyphosis and lordosis and sleep habit, between shoulder dropping and briefcase carriage, between Bow leg and sitting between Hallux Valgus and high heel shoes of subjects (P<0.05).
  Conclusion
  Considering the generated results, the level and rate of deformity among youngsters is very high. So, it seems that there is a need to plan an especial program by managers to reduce the burden of this abnormality.
  Keywords: Deformity, Lordosis, kyphosis, Flat food, Hallux valgus
 • Alireza Sarkaki, Raheleh Assaee, Fereshteh Motamedi, Naser Pajouhi, Mohammad Badavi Page 37
  Background
  Evidences show that parental morphine addiction impairs CNS development, learning and memory in offsprings. Since long term potentiation (LTP) is a cellular mechanism of learning and memory, in this study the effect of parental morphine addiction on LTP induction in dentate gyrus by high frequency stimulation of perforant path was assessed.
  Materials And Methods
  In this experimental study 40 female and 16 male rats (120-140 days old) were addicted by oral administration (32mg/kg, twice daily) of morphine for 5 days. Then male rats were placed with female in 5 groups: 1-test 1 group: addicted female rats (n=20) with non addicted male rats (n=8). 2- test 2 group: non addicted female rats (n=20) with addicted male rats (n=8). 3-test 3 group: addicted female rats (n=20) with addicted male rats (n=8). 4-sham control 1: female received dextrose 5% (n=20) with non addicted male rats (n=8). 5- sham control 2: male received dextrose 5% (n=8) with non addicted female rats (n=20. In pubert offsprings, LTP were induced in dentate gyrus by high frequency stimulation (HFS) of perforant path. The magnitude of potentiation was evaluated as percentage change in population spike (PS) amplitude or excitatory post synaptic potential slope (EPSP) at 5, 30, 60 and 120 minutes after HFS. All values were taken as the mean ±SE. Data were analyzed by two way ANOVA.
  Results
  Amplitude of population spike (PS) and slope of excitatory post synaptic potential(EPSP) 60 and 120 minutes after HFS in offsprings of test 1 and test 2 was less than sham controls (p<0.01). There were no difference between test 1 and test 2 and male and female rat offsprings in PS amplitude and EPSP slope.
  Conclusion
  The results suggest that parental morphine addiction may cause learning deficiency through reduction of LTP in dentate gyrus. So, the side effects of parental morphine addiction in offsprings must be considered.
  Keywords: LTP, Morphine, Parental addiction, Offspring, Rat
 • Eraj Shahramian, Abdolvahab Moradi, Abbas Ali Moein, Malek Rakhshani, Mahin Badakhsh Page 49
  Background
  Opioids such as opium deteriorate sexual organs activities. The effect of opium on the spermatogenesis of men was assessed in a region where it is abused more than any opioids.
  Materials And Methods
  In this case–control study, we studied 224 subjects, divided into 2 groups: 112 opium dependant and 112 non-addicts. The aim of this study was to determine the effects of opium dependency on semen analysis.
  Results
  There were significant differences between two groups in count, motility, morphology, viscosity and liquefaction.
  Conclusion
  These results showed pathological effects of opium on semen analysis. This semen pathology is probably secondary to decreased testosterone production, with relative malfunction of the seminal tracts and the accessory glands.
  Keywords: Semen analysis, Addiction, Opium
 • Jahanbakhshe Rezanejad, Behroz Farzan Page 55
  Background
  Experience of awareness and recall during general anesthesia can be very distressing for patients. There is no doubt that surgery pain is the most distressing feature of awareness. This condition can cause neurosis in patients. If patient be aware during surgery and be able to hear some comment, she or he senses weakness, paralysis, feeling of helpless and anxiety, panic and death. The main goal of this study is determine the incidence of awareness with recall during general anesthesia.
  Materials And Methods
  This cross sectional study carried out on 1500 patients (ASA Class I) that underwent elective surgery in Shohadie-Ashayer hospital. The assessment tool was a questionnaire filled out by interview with patients after 20 – 36 hrs post-operation.
  Results
  1056 (70.59%) of patients were males and 442 (29.41%) were female. for 900 patients (60%), Benzodizepines (Midazolame or diazepam) was used as a pre-medication and for all patients opioids were used for analgesia. Inductive drug was Thiopental sodium for all patients. Only 6 patients (0.4%) were aware and recalled some comments during general anesthesia.
  Conclusion
  regarding the undesired effects of awareness and recall during general anesthesia, use of drugs such as benzodizepines for premedication, opioids for analgesia and acceptable concentration of inhaled anesthetics for preventing these terrible events are necessary.
  Keywords: Awareness, Recall, General anesthesia
 • Rasoul Jamali, Bita Zareikar, Saber Yousefee, Ardavan Ghazanchaei Page 63
  Background
  Trichomonas vaginalis is a common pathogen with worldwide distribution. It is estimated that worldwide 180 million people are infected annually. Trichomoniasis is associated with vaginitis, cervicitis, low birth weight, and preterm delivery in pregnant women in addition, it is a cofactor in HIV transmission. Diagnosis of disease is traditionally depends on the microscopic observation of motile protozoa in vaginal discharge, with the sensitivity of 38% up to 80%. Culture of organism is the current gold standard and its sensitivity is 85-95%. In this study we used these two methods for comparative detection of T. vaginalis in vaginal discharge.
  Materials And Methods
  A total of 2630 visitors attending the health care centers in Tabriz were examined. Two cotton swabs were used to obtain vaginal discharge. First swab was used for direct microscopic examination. Cultivation was performed in Kupferberg trichomonas medium (QUELAB, Canada) using second swab.
  Results
  Clinical examination of 2630 health center visitors showed that 1575 person (59.88%) had vaginal signs and 1055 person were asymptomatic. 92 out of 2630 patients were positive for T. vaginalis by wet mount examination (3.46%). The growth of T. vaginalis was observed in 120 samples (4.56%).
  Conclusion
  Although wet preparation is the only test widely available for diagnosis of T. vaginalis, its sensitivity is poor. In this study, using culture as a gold standard, the sensitivity of wet preparation was 75% and specificity was 99%. The results suggest that direct examination with parasite cultivation can be the method of choice for detection of trichomoniasis.
  Keywords: Trichomonas vaginalis, Trichomoniasis, Kupferberg media
 • Babak Siavashi, Mozhgan Saki Page 69
  Background
  Plastic deformity is a fixed deformity of bones after application of force which is in contrast to elastic deformity, so it remains unchanged. It is a rare condition and is seen more commonly in upper extremity (forearm). Inability to recognize it causes limitation of motion and remaining of angular deformity. It occurs more commonly in children because of flexibility of their bones. For treatment of this deformity, at first we must aware to recognize this condition then it should be corrected before correction of fractured bone and after that it must be controlled to 2-3 weeks by weekly radiographs to ensure that deformity is corrected fully. Case report: An eight years old boy with leg fracture due to motorcycle accident referred to emergency department. At first we tried to reduce it by closed method but we were unsuccessful, so we treat it with open reduction and internal fixation.
  Conclusion
  Always keep in mind one of the reasons of closed reduction failure, especially in extremities with two parallel bones (like leg and forearm) is plastic deformity of one bone which means constant change in the shape of the bone which interferes with reduction of the second. We should be aware of operation necessity.
  Keywords: Plastic deformity, Fibula, Tibia fracture
 • Abbas Rabani, Seyed Rasoul Mir, Sharifi Page 73
  Background
  Total abdominal aortic occlusion starts with intermittent claudication of the lower limbs and if not treated ends up with rest pain, ischemic ulcers and finally culminates in gangrene of the limb. Important risk factors include tobacco consumption, elevated triglycerides, cholesterol, diabetes mellitus and hypertension. The disease is diagnosed by history and clinical examination, and in order to arrive at a final diagnosis and evolve a treatment strategy, color Doppler, MRA and CT angiography are utilized. Case report: A 62 years old farmer presented with a limping gait affecting both limbs, pain in toes and loss of libido of 6 months duration.
  Conclusion
  The treatment modality for this particular case was aortobifemoral bypass utilizing bifurcated Dacron.
  Keywords: Total abdominal aortic occlusion, intermittent claudication, Aortofemoral bypass