فهرست مطالب

طب نظامی - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1384)
 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مرتضی جان نثاری، شروین آثاری، محمد صادقی، حسنعلی محبی صفحه 187
  مقدمه

  پرسنل نظامی در طی دوره آموزشی، نیازمند خدمات درمانی خواهند بود. بالطبع، اطلاع از فراوانی و علل بهره گیری از خدمات درمانی و شناخت متغیرهای مرتبط با درخواست این خدمات، امکان ت ا مین منابع مورد نیاز را برای مدیران مربوطه تسهیل خواهد نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی، علل و عوامل مراجعه به مرکز درمانی در طی دوره آموزش رزمی در پرسنل رسمی و وظیفه در نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی- مشاهده ای انجام شد. نمونه ها شامل نیروهای رسمی یا وظیفه بودند که در طی سال 1381 در سه پادگان آموزشی در تبریز، ورامین و همدان دوره آموزش نظامی خود را می گذراندند. روش نمونه گیری سرشماری و حجم نمونه برابر 2203 نفر] 406 نفر (4/18 درصد) پرسنل رسمی و 1797 نفر (6/81 درصد) پرسنل وظیفه [بودند. پزشکان نمونه ها را مورد مصاحبه قرار دادند. داده های دموگرافیک شامل (سن، میزان تحصیلات و وضعیت ت ا هل)، یافته های شرح حال شامل (سابقه ابتلا به بیماری های جسمی، جراحی، شکستگی، مصرف دارو، ورزش، استفاده از عینک، مصرف سیگار، بیماری در خانواده، دست غالب، وزن، BMI) و یافته های معاینه فیزیکی شامل (انحنای کف پا، انحراف محور زانو، شلی لیگامانی و حدت بینایی) ثبت شد. بهره گیری از خدمات درمانی به عنوان پیامد مورد بررسی ثبت گردید و علت آن توسط پزشک عمومی طی یک ویزیت مشخص گردید.

  نتایج

  در طول مدت مطالعه، 2636 مورد مراجعه به درمانگاه پادگان ها اتفاق افتاد. این تعداد مراجعه توسط 1146 نفر (6/52 درصد) انجام گرفت. میانگین دفعات مراجعه کل جمعیت و افراد مراجعه کرده به ترتیب برابر 19/1 و 3/2 بود. میانگین دفعات مراجعه پرسنل وظیفه و رسمی به ترتیب 7/0 ± 4/2 و 6/0 ± 95/1 بود. علت مراجعه در 821 نفر (6/71 درصد) آسیب فیزیکی، 242 نفر (1/21 درصد) عفونت های تنفسی و 83 نفر (3/7 درصد) علل دیگر بود. نوع آسیب های فیزیکی در 494 نفر (1/60 درصد) عضلانی- اسکلتی، در 271 نفر (33 درصد) جراحت های سطحی و در 56 نفر (9/6 درصد) بریدگی بود. بهره گیری از خدمات درمانی در افراد دارای شلی وتر عضلانی در مقایسه با افراد فاقد شلی وتر عضلانی به میزان معنی داری بیشتر بود (04/0 = P). بهره گیری از خدمات درمانی با سطح تحصیلات، صاف بودن کف پا، انحراف محور زانو، مصرف سیگار، سابقه ورزش، سابقه ورزش قهرمانی و دست غالب ارتباط همبستگی نشان نداد (05/0 > P).

  بحث

  این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از پرسنل تحت آموزش نظامی در طی این دوره نیازمند خدمات درمانی خواهند بود، که علت مراجعه در درجه اول آسیب فیزیکی (خصوصا عضلانی- اسکلتی) و در درجه دوم عفونت های تنفسی می باشد. در این مطالعه، شلی وتر عضلانی به عنوان عامل خطرساز احتمالی بهره گیری از خدمات درمانی در طی دوران آموزشی محسوب می شود؛ لذا، غربالگری نیروهای نظامی پیش از آغاز دوره های آموزشی، از نظر ابتلا به این اختلال را می توان پیشنهاد کرد. همچنین اقدامات مداخله ای به منظور کاهش عفونت های تنفسی در این نیروها می تواند مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نیروهای نظامی، دوره آموزشی، بهره گیری از خدمات بهداشتی، عوامل خطرزا
 • زهرا محتشم امیری، سید شهرام میرزمانی، محمود رضوانی صفحه 193
  مقدمه

  مطالعات چندی ارتباط مثبت بین مصرف سیگار و پرسنل نظامی به خصوص سربازان را نشان داده اند. نگاهی به جمعیت ایران حاکی از قرارگیری یک گروه جمعیتی بزرگ از جوانان در دوره سربازی می باشد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی شیوع مصرف سیگار در سربازان استان گیلان انجام شده است.

  مواد و روش کار

  در یک مطالعه مقطعی 612 سرباز در استان گیلان به صورت نمونه گیری سهمیه ای تصادفی توسط پرسشنامه خود ایفا و بدون نام مورد س و ال واقع شدند. پرسشنامه در دو بخش مشخصات دموگرافیک شامل (سن، طول مدت سربازی، ت ا هل، سطح تحصیلات والدین، مصرف سیگار در دوستان و اعضای خانواده) و بخش دوم شامل وضعیت مصرف سیگار در هنگام پژوهش (مصرف یا عدم مصرف سیگار، تعداد نخ سیگار مصرفی در روز، زمان شروع به سیگار کشید ن و دفعات ترک سیگار) تنظیم گردید. پرسشنامه ها بین سربازان توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تست های آماری Logistic Regression، X2 استفاده گردید.

  نتایج

  در این مطالعه میانگین و انحراف معیار سنی افراد تحت مطالعه 2 ± 8/21 سال با محدوده سنی 29-18 سال و متوسط طول مدت سربازی در آنان 8/5 ± 8 ماه بود. 2/82 درصد مجرد، 25 درصد بی سواد یا کم سواد، 1/37 درصد دارای دیپلم و 9/37 درصد دارای تحصیلات عالی بودند. از کل سربازان، 233 نفر (1 /38 درصد) تجربه مصرف سیگار داشتند که 157 نفر (7/25 درصد) در حال حاضر سیگاری هستند. از افراد سیگاری 129 نفر (2/82 درصد) سیگار را قبل از دوره سربازی شروع کرده اند. میانگین و انحراف معیار سن شروع مصرف سیگار 2/3 ± 8/16 سال نشان داده شد. آزمون X2 بین مصرف سیگار در حال حاضر با داشتن دوستان سیگار ی (05/0> p) رابطه ای نشان داد. پس از انجام Logistic Regression، تنها متغیر وارد شده، داشتن دوستان سیگاری بوده است (00001/0> p).
  بحث: اگر چه مطالعه حاضر نشان دهنده عدم تفاوت بین مصرف سیگار در سربازان با کل اجتماع در همان گروه سنی می باشد؛ اما، سن شروع مصرف سیگار در آنها لزوم اجرای برنامه های پیشگیری مناسب در سنین پایین تر را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: سیگار، سربازان، نیروهای نظامی، عوامل خطر، گیلان
 • حسین کچویی، غلامعلی قربانی، سید حسن سعادت، سینا امامی مقدم صفحه 199
  مقدمه
  بیماری صرع یکی از شایع ترین بیماری های اعصاب می باشد که حدود 2-1 درصد جمعیت دنیا به آن مبتلا هستند. تشخیص بیماری صرع در یک فرد به دلیل تاثیر بر جنبه های مختلف زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت در مورد سربازان به دلایل مسائل جانی، حفاظتی و امنیتی از حساسیت خاصی برخوردار می شود و فرد مبتلا به صرع تایید شده از سربازی معاف می گردد. لذا، در این مطالعه درصد صحت تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  این تحقیق یک مطالعه گذشته نگر است که روی پرونده 113 نفر از سربازان مدعی ابتلا به بیماری صرع انجام شده است. این افراد در سال های 1382-1375 جهت اثبات بیماری به بیمارستان بقیه ا... «عج» مراجعه نموده بودند. ابتدا پرسشنامه تهیه و با مراجعه به پرونده های موجود در بایگانی بیمارستان، اطلاعات استخراج و تک میل گردید. اطلاعات فردی شامل نوع حم لات، نت ی جه نوار مغز، مشاوره روانپزشکی، تشخیص نها یی مشخص و با برنامه SPSS11 و روش های آماری مورد آنالیز قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سن بیماران 2 ± 20 سال بود و در فاصله سنی 25-19 قرار داشتند. متوسط روزهای بستری2 ± 8 روز بود که 57 درصد بین 10-6 روز بستری بودند. فراوانی صرع در سربازان بستری شده در این مطالعه با شکایت تشنج 1/57 درصد بود. بیشترین نوع صرع، جنرالیزه و بیشترین نوع حملات تونیک-کلونیک بود. 61 درصد از بیماران صرعی ارجاع شده نوار مغزی نرمال داشتند. سایر تشخیص های مطرح شده عبارت بودند از: صرع کاذب (12 درصد)، افسردگی (9 درصد)، سردرد (5 درصد) و سنکوپ (9/0 درصد). 8 درصد سالم بودند و 8 درصد بیماران نیز به تشخیص قطعی نرسیدند.
  کلیدواژگان: صرع، سرباز، تمارض
 • شکوفه رادفر، حمید حقانی، سیدعباس تولایی، احسان مدیریان، مریم فلاحتی صفحه 203
  مقدمه
  طبق مطالعات جهانی حدود 25-20 درصد گروه کودکان و نوجوانان دچار اختلالات روانپزشکی هستند. عوامل خانواده به خصوص بیماری روانی والدین یکی از عوامل خطر برای ایجاد سایکوپاتولوژی در این گروه سنی می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی کلیه فرزندان نوجوان جانبازان مراجعه کننده به اردوگاه تابستانی امام خمینی (ره) در لواسان، در سال 1381 مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 5317 نوجوان 18- 15 ساله که از 28 استان کشور در این اردو شرکت داشتند، پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. ابزار مورد استفاده در تحقیق، پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  سطوح احساس سلامت در دختران و پسران در هر چهار خرده مقیاس اختلاف دارد. در کل احساس سلامت عمومی در دختران 64 درصد و در پسران 2/72 درصد بوده است. احساس سلامتی با افزایش سن کاهش می یابد. تعداد خواهر و برادر و میزان تحصیلات پدر و مادر و نیز وضعیت شغلی پدر بر سطح سلامت فرزندان در هر چهار خرده مقیاس موثر است. بین میزان پیشرفت تحصیلی و سلامت عمومی نیز همبستگی معنی داری وجود دارد. فرزندانی که پدرانشان مشکل مجروحیت اعصاب و روان دارند نسبت به سایر گروه ها احساس سلامتی کمتری دارند. نوجوانان استان گیلان کمترین احساس سلامت عمومی را نسبت به سایر استان ها دارند.
  بحث: بر اساس نقطه برش 5/5 برای مقیاس های پرسشنامه GHQ-28 در مجموع 36 درصد دختران و 8/26 درصد پسران از علایم بیماری روانی رنج می برند. دلیل بالا بودن میزان شیوع علایم بیماری روانی در افراد مورد مطالعه در پژوهش حاضر را می توان ناشی از مشکلات و استرس های پدر دانست که نه تنها بر خود او بلکه بر اعضای خانواده و بر ابعاد مختلف زندگی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، نوجوانی، جانباز، GHQ
 • سید عباس تولایی، شروین آثاری، مهدی حبیبی، سیما نوحی، مصطفی قانعی صفحه 211
  مقدمه
  علی رغم متفاوت بودن وضعیت سلامتی در جانبازان دچار انواع مجروحیت ها، اطلاعات زیادی پیرامون تفاوت علل و زمان مرگ در این جمعیت منتشر نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه علت و زمان مرگ با انواع مجروحیت در جانبازان انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت گذشته نگر انجام شد. تعداد 1709 مورد پرونده فوت (شامل 486 مورد مجروحیت اعصاب و روان، 1167 مورد مجروحیت ترومایی و 371 مورد مجروحیت شیمیایی) ثبت شده در بنیاد از تاریخ 30/6/1359 لغایت 29/12/1381 مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری غیر تصادفی ساده بود.
  نتایج
  شایع ترین علت مرگ در هر سه گروه جانبازان بیماری ها و سپس حوادث بود. شایع ترین نوع بیماری منجر به مرگ در جانبازان دچار مجروحیت روانپزشکی و همچنین جانبازان دچار مجروحیت شیمیایی، بیماری های قلبی- عروقی و در جانبازان دچار م ج روحیت فیزیکی، بیماری های ریوی بود. مرگ به دنبال مجروحیت شیمیایی زودتر و به دنبال مجروحیت فیزیکی و یا مجروحیت روانپزشکی دیرتر بروز می کرد (05/0 p<).
  بحث: مطالعه حاضر نشان داد که اگر چه علل اصلی مرگ و میر در جانبازان دچار انواع مجروحیت ها، یکسان است، اما نوع بیماری منجر به مرگ و همچنین زمان مرگ در هر یک از گروه های جانبازی متفاوت می باشد. این یافته یادآور ضرورت طراحی مداخلات اختصاصی برای هر یک از گروه های جانبازی می باشد. برنامه ریزی مذکور می تواند با استفاده از تشکیل تیم های جداگانه متشکل از متخصصین خبره و با تجربه در درمان جانبازان امکان پذیر شود.
  کلیدواژگان: مرگ و میر، علت مرگ، زمان مرگ، جانبازان
 • کاظم احمدی، حسن محمد حسینی اکبری صفحه 219
  مقدمه
  ضایعات انسدادی مجاری تنفسی کوچک و بزرگ، تخریب سلول های آلوئولی و تجمع ترشحات، افزایش تعداد سلول های پلی مورفونوکلئر و سلول های لنفوسیتی و در نتیجه ضایعات غیر قابل برگشت در ریه ها، برونشیت و ضخیم شدن فضای بین سلولی از جمله اثرات گاز خردل بر دستگاه تنفس می باشد. مطالعات نشان داده که تعداد زیادی از مصدومین شیم ی ایی جنگ تحمیلی از عوارض شدید ریوی رنج می برند. از طرفی با گذشت بیش از یک دهه از مصدومیت این افراد درمان های مختلفی بر روی آنها صورت گرفته، به طوری که بعضی از محققین بر این عقیده هستند که نمی توان دقیق ا عوارض ریوی را به طور کامل وابسته به اثرات مستقیم گاز خردل دانست. لذا، هدف این مطالعه بر ر سی اثر گاز خردل بر بافت ریه در حیوان بود. به طوری که فارغ از اثرات تداخلی داروهای مورد استفاده بتوان مستقیما و به طور مستقل اثر گاز خردل را بررسی نمود.
  مواد و روش کار
  تعداد 24 سر رت با وزن 150 گرم و سن 10 - 8 هفته به دو گروه 12 تایی تست و کنترل تقسیم شدند. گروه تست با استفاده از قفس مخصوص به صورت استنشاقی به مدت 5/0 ساعت در معرض مقدار 1 میلی لیتر از محلول عامل در استون (1270 میلی گرم در میلی لیتر) قرار گرفتند. گروه کنترل در شرایط مشابه در معرض استون قرار گرفتند. رت ها در فواصل 2 و 4 و 6 ماه کشته شدند و ریه آنها مورد بررسی پاتولوژی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که پس از 2 ماه ضایعه ناچیز و قابل مشاهده نمی باشد. پس از چهار ماه هیپرپلازی پنوموسیت های تایپ 1و 2 در ریه دیده می شود ولی ضایعات پیشرفته قابل مشاهده نمی باشد. پس از 6 ماه علاوه بر التهاب حاد و مزمن، ضخیم شدن دیواره آلوئولار نیز مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: سولفور موستارد، ریه، رت، تک دوز، استنشاقی
 • صدیقه میرهاشمی، سیدامیرحسین میرهاشمی، علی غنجال، حسنعلی محبی، عبدالرضا دلاوری، مسعود ثقفی نیا، علی کبیر صفحه 225
  مقدمه
  زلز له از حوادث غیر قابل اجتناب در کشورهایی مانند ایران است. هدف از این مطالعه بررسی شاخص های امداد و انتقال در حادثه دلخراش زلزله بم است تا توصیفی ابتدایی از وضعیت امداد و انتقال در این زلزله بسیار مخرب باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مقطعی - توصیفی، 292 مصدوم زلزله بم که در نقاهتگاه بقیه الله «عج» و چندین بیمارستان تهران بستری بودند، از نظر متغیرهای دموگرافیک، وضعیت هنگام زلزله، زمان رسیدن اولین امدادگر، مدت زمان نجات یافتن از زیر آوار، مدت زمان استقرار در اماکن مختلف و بعضی از شاخص های مهم مرتبط با امداد و انتقال مورد بررسی قرار گرفتند و مصاحبه بر اساس یک فرم استاندارد شده به عنوان، ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این مطالعه بود.
  نتایج
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 82/0 ± 23/30 سال بود. 140 نفر (6/60 درصد) متاهل و 91 نفر(4/39 درصد) مجرد بودند، 245 نفر در هنگام وقوع حادثه خواب بودند. در 176 مورد (7/60 درصد) افراد خانواده و بستگان به عنوان اولین امدادگر بودند. میانگین زمان خارج کردن مصدوم از زیر آوار 12/0 ± 12/1 ساعت و میانگین مدت زمان بین بیرون آوردن مصدوم از زیر آوار تا اولین اقدامات درمانی 8/0 ± 6/14 ساعت و میانگین حضور مصدوم در مکان استقرار اول و دوم به ترتیب 08/0 ± 5/7 ساعت و 2/1 ± 5/13 ساعت بود.
  بحث: با توجه به این که اولین امدادگران افراد خانواده مصدومین بودند، نیاز به آموزش امدادرسانی عمومی به افراد جهت اقدامات امدادی در حوادث غیر مترقبه کاملا مورد نیاز است. طولانی بودن زمان رسیدن اولین امدادگر و فاصله زمانی خروج از زیر آوار و اقدامات درمانی، نیاز به یک سیستم برنامه ریزی شده کلان در سطح کشوری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: امداد، انتقال، زلزله، بم
 • مجتبی سعادتی، شهرام نظریان، محمود تولایی، جعفر امانی، هادی شیرزاد صفحه 231
  مقدمه
  باکتری کلستریدیوم بوتولینوم قادر به تولید اسپور بوده و می تواند با تولید سم کشنده باعث بیماری فلج شل و یا بوتولیسم شود. تشخیص بوتولیسم با یافتن سم و یا باکتری در نمونه غذای مشکوک امکان پذیر است. روش استاندارد برای یافتن سم استفاده از حیوان آزمایشگاهی می باشد. این روش بسیار حساس و اختصاصی ولی پر هزینه، زمان بر و پر زحمت بوده، نیاز به استفاده از حیوان آزمایشگاهی دارد و تنها تعداد معدودی از نمونه ها را می توان در یک زمان مورد بررسی قرار داد. روش های دیگری از جمله استفاده از آنتی بادی ها در سیستم تشخیص الیزا جهت تشخیص توکسین به کار رفته ولی با توجه به وجود واکنش متقاطع بین تیپ های این باکتری کمتر مورد توجه قرار گر ف ته است. در این تحقیق برای شناسایی تیپ های A، B و E کلستریدیوم بوتولینوم که در انسان ایجاد بیماری می کنند، از روش Multiplex PCR استفاده شد.
  مواد و روش کار
  ت ای ید اولیه تیپ های باکتریایی کلستریدیوم بوتولینوم مورد استفاده در این تحقیق با روش بیوشیمیایی و نیز Bioassay صورت گرفت. جهت شناسایی بوسیله PCR، سه جفت پرایمر با دمای ذوب نزدیک به هم طراحی گردید. هر پرایمر به طور اختصاصی برای ژن سم بوتولینیوم تیپ های A، B و E عمل نموده و این سه جفت پرایمر قادر بود به طور هم زمان سه سروتیپ را شناسایی نماید.
  نتایج
  بزرگی محصول PCR تیپ های، A B و E به ترتیب 782، 205 و 389 جفت باز بود که با روش هضم آنزیمی نیز صحت محصول PCR ت ای ید شد. باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس به عنوان کنترل منفی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج PCR آن با پرایمرهای طراحی شده منفی بود.
  بحث: این روش سریع، حساس و دقیق بوده و از آن در جهت شناسایی سه تیپ بیماریزای انسانی باکتری کلستریدیوم بوتولینوم می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: شناسایی، کلستریدیوم بوتولینوم، Multiplex PCR assay
 • سید رضا حسینی دوست، علی احمدی، زینب احمدی، مسعود حاجیا، زهرا سفیری، لیلا گل منش صفحه 239
  مقدمه
  بروسلوز یک بیماری زئونوز است که انتشار جهانی دارد. این بیماری از قدیم در نقاط مختلف ا یران شایع بوده و با توجه به عوارض اقتصادی و پزشکی حا ئ ز اهمیت است. با توجه به خسارات ناشی از شیوع بروسل وز، کنترل و پیشگیری آن از اولویت ویژه ای برخوردار است. تشخیص به موقع و دقیق این بیماری نقطه شروع هرگونه برنامه موثر به منظور کنترل آن در انسان و دام است. روش های متداول تشخیص همیشه همراه با مشکلات فنی برای تشخیص عفونت می باشند. امروزه توجه محققان به روش های مولکولی و بویژه روش PCR جلب شده است. در این مطالعه کارآیی یک جفت پرایمر در چند نمونه انسانی و حیوانی ارزیابی شد.
  مواد و روش کار
  سویه های استاندارد بروسلا از آزمایشگاه رفرانس تهیه و در شرایط استاندارد نگهداری شدند. کلیه مقالات منتشر شده در خصوص پرایمرهای اختصاصی بروسلا جمع آوری و نقاط ضعف و قوت ست های مختلف بررسی گردید و پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر قطعه ژنومی IS711 با توجه به مزایای آن انتخاب گردید. ژنوم سویه های استاندارد استخراج و شرایط PCR در آزمایشگاه بهینه شده و حساسیت و ویژگی آنها تعیین گردید. در انتها، تمامی سویه های کلینیکی (انسانی و دامی) با متد بهینه شده PCR، آزمایش و با روش کشت و نیز نتایج سرولوژیک مقایسه گردید ند.
  نتایج
  نتایج مربوط به آزمایشات کشت و سرولوژی نشان دهنده قابلیت های محدود این روش ها برای تشخیص گونه های بروسلا می باشد. مطابق این نتایج در بین 42 نمونه مثبت سرولوژیک تنها از 6 نمونه با روش کشت، باکتری ایزو له شد. از ده نمونه دامی که با روش کشت و PCR آزمایش شدند، حساسیت کشت 40 درصد و حساسیت PCR 60 درصد بود. ضمنا پنج نمونه انسانی که از نظر سرولوژیک مثبت تلقی شده بودند، به همین ترتیب آزمایش شدند که هر پنج نمونه با روش کشت نیز مثبت گردیدند، ولی تنها چهار نمونه را روش PCR تشخیص داد.
  بحث: روش های متنوع تشخیص بروسلا اعم از روش کشت و روش های سرولوژیک مورد ت ای ید بوده ولی مشکلات و محدودیت های خاص خود را دارند. از آنجا که نتایج مربوط به ست های آزمایش شده هم خوانی قابل قبولی با یکدیگر نداشتند، این تحقیق به منظور دستیابی به یک ست قابل اجرا در آزمایشگاه های بالینی طراحی شد. نتایج حاصله حاکی از کارآیی مناسب پرایمرهای مورد استفاده است؛ هر چند حساسیت آنها با آنچه قبلا گزارش شده بود مطابقت زیادی نداشت. به نظر می رسد با استفاده از شرایط و مواد استاندارد می توان به نتایج بهتری نیز دست یافت. عدم ردیابی بروسلا آبورتوس در یک نمونه بالینی در این تحقیق به خاطر مشکلات روش تشخیص نبوده است؛ بلکه احتمالا به علت ویژگی بالای پرایمرهای مورد نظر بوده است.
  کلیدواژگان: بروسلا آبورتوس، PCR، روش کشت، تشخیص
 • پرویز پرویزی، نسرین باغبان صفحه 245
  مقدمه
  پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی ماده، ناقل اصلی انگل لیشمانیا میجر، عامل بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی در ایران است. داشتن دانش و آگاهی از تغییرات ژنتیکی و جمعیتی پشه خاکی ها، برای هر نوع برنامه تحقیقاتی روی انتقال بیماری لیشمانیوز و کنترل آن مفید خواهد بود. ژن سیتوکروم بی و ژن رمزگ ذ اری پروتئین هسته ای و همچنین ژن پروتئین سطحی باکتری wolbachia (ولباکیا) به عنوان مارکر مورد استفاده قرار گرفتند.
  روش کار
  از تله چسبان، تله قیفی، تله نورانی CDC و آسپیراتور جهت صید پشه خاکی ها از مناطق مورد مطالعه در ایران استفاده شد. هر پشه خاکی در روی یک قطره 1 x TE در روی اسلاید تمیز زیر لوپ قرار داده شده، سر و انتهای بدن جهت شناسایی جدا و مابقی جهت جدا کردن DNA تشریح و برای هر پشه از هر دو پرایمر جهت تعیین توالی استفاده شد.
  نتایج
  سه قطعه از سیتوکروم بی با PCR تکثیر و تعیین توالی شد ند. در قطعه CB1 از میان 189 توالی، 33 هاپلوتایپ، قطعه CB3 از میان 44 توالی، 7 هاپلوتایپ و قطعه Cyt b Long از میان 149 توالی، 49 هاپلوتایپ تشخیص داده شد. فراوانی ژن پروتئین سطحی باکتری ولباکیا در فلبوتوموس پاپاتاسی بالا بود، اما تنها یک نوع هاپلوتایپ از ژن (wsp) یافت گردید. ژن رمزگ ذ اری پروتئین هسته ای با PCR تکثیر یافت، ولی توالی نوکلئوتیدهای آن در بعضی از قسمت های این قطعه ژن خوانا نبود.
  بحث: در آنالیزهای فیلوژنتیکی هر سه قطعه از ژن سیتوکروم بی، یک شبکه منفرد شجره (tree) فیلوژنتیکی از هاپلوتایپ های آن به دست آمد. برخلاف سیتوکروم بی، ژن پروتئین سطحی باکتری ولباکیا (wsp) در فلبوتوموس پاپاتاسی، هیچ گونه چند شکلی دیده نشد که نشانه عدم وجود زیر گونه یا گونه ها در این پشه خاکی است. تفاوت چندانی از شجره هاپلوتایپ های مجزا از بقیه و یا درصد فراوانی آن در دو شرایط محیطی متفاوت پشه خاکی های جمع آوری شده یعنی لانه جوندگان و نیز اماکن انسانی و حیوانی و یا فواصل جغرافیایی مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: فلبوتوموس پاپاتاسی، سیتوکروم بی، ژن رمزگ ذ اری پروتئین هسته ای، ولباکیا
 • حسنعلی محبی، عبدالرضا دلاوری، علی غنجال، صدیقه میرهاشمی صفحه 253
  مقدمه
  امداد و انتقال صحیح و کارآمد مصدومین، نقش مهمی را در حفظ و ارتقای سلامت نیروهای رزمنده در زمان عملیات ها و رزمایش های مختلف دارد. در این مطالعه به بررسی وضعیت امداد و انتقال در رزمایش صعود به قله سبلان در استان اردبیل در مرداد ماه 1382 پرداخته شده است.
  مواد و روش کار
  برای انجام این مطالعه از پرسشنامه ای که در 7 محور تجهیزات و امکانات، ارتباطات، نیروی انسانی انتقال، ترابری، نیروی انسانی امداد، ابزار امداد و انتقال و مدارک پزشکی تدوین شده بود، استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج مهم طرح نشان می دهد که وضعیت تامین تجهیزات پزشکی، دارو و لوازم مصرفی، فضای کاری، وضعیت برآورد تجهیزات مراکز درمانی، زمان برگشت مصدوم به عقب از اورژانس صحرایی تا بیمارستان صحرایی و سابقه نیروی امدادگر مناسب بود، ولی زمان برگشت مصدوم از صحنه تا پست امداد، از پست امداد تا اورژانس صحرایی، امکانات ارتباطی، سیستم تشکیل پرونده و نحوه ارسال مدارک مصدومین به عقب وضعیت نامناسبی داشتند.
  بحث: در بیشتر جنبه های امداد و انتقال در این رزمایش وضعیت مناسبی وجود داشت، ولی هنوز اشکالاتی در بعضی از ابعاد آن وجود دارد که مقداری با توجه به کوهستانی بودن منطقه قابل پیش بینی بود. لازم است جهت رفع اشکالات در آینده با برنامه ریزی مناسب همراه با تقویت امکانات ارتباطی، ت ا مین امکانات مناسب جهت نقل و انتقال سریع تر مصدومین، تلاش جهت تشکیل و نگهداری و انتقال پرونده های مصدومین اقدام گردد.
  کلیدواژگان: مصدوم، امداد، انتقال، ارتباطات
 • حسین معصوم بیگی، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 257
  مقدمه
  با توجه به نقش آب در انتقال بیماری ها، تامین آب شرب سالم در مراکز نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بین روش های متداول برای گندزدایی آب،کلرزنی به عنوان قدیمی ترین روش، بیشترین کاربرد را در مراکز نظامی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی نحوه بهره برداری از دستگاه های کلرزنی به عنوان تنها روش گندزدایی آب شرب در این مراکز می باشد.
  مواد و روش کار
  از 182 مرکز نظامی در سطح کشور در سال 1381 به کمک پرسشنامه، داده های مرتبط با نحوه بهره برداری از دستگاه های کلرزنی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی نتایج تحلیل گردید.
  نتایج
  به دلیل نقص فنی و فرسودگی دستگاه کلرزنی، بهره برداری غلط، در بیش از50 درصد کلرسنجی ها، کلر باقی مانده آب (به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کنترل کیفیت آب شرب) صفر بوده است. همچنین عدم آشنایی اپراتورها با غلظت کلری که باید به آب تزریق شود و مقدار کلر باقی مانده مورد نیاز در آب، مشکلاتی را در بهره برداری ایجاد کرده است که در متن مقاله اشاره گردیده است.
  بحث: براساس نتایج حاصل از این تحقیق، بهره برداری و نگهداری صحیح از هیپوکلریناتورها و رفع بسیاری از مشکلات موجود، نیازمند آموزش پرسنل شاغل در این بخش می باشد. به علاوه، تامین امکانات و تجهیزات مناسب و مورد نیاز از ضروری ترین اقدامات لازم الاجرا در راستای تقویت کنترل های لازم بر کیفیت آب شرب می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت آب شرب، گندزدایی آب شرب، کلرزنی، کلر باقی مانده، مراکز نظامی
|
 • Jannesari M., Assari ShÝ., Sadeghi M., Mohebi H. A Page 187
  Introduction

  Military personnel need health care. Knowledge about causes and frequency of healthcare utilization and correlated variables provides the planners a valuable data. Current study was performed to assess Causes of health care references and correlated variables during military training of sepah.

  Material And Methods

  This cross sectional study was performed on military personnel who were passing training course in 2002 in Sepah military training centers in Tabriz, Varamin and Hamedan. Sample size was 2203. subjects were visited by the physicians. Demographic data including: age, educational level, marital status, history data including: past history of medical disease, surgery, fractures, medications, sports, wearing glasses, familial diseases, smoking habits, dominant hand, weight, BMI and physical examination including: plantar of foot curve, knee alignment, ligament flaccidity, visual acuity was registered. Health care utilization was assessed as the main outcome.

  Results

  In the study period, 2636 visits (by 1146 subjects, 52.6% total) to the outpatient clinic were registered. Mean visits for all, and clients were 1.19 and 2.3, respectively. Mean visits for soldiers and others was 2.4 ± 0.7 and 1.95 ± 0.6, respectively. Cause of visit was physical injury in 821 cases (71.6%), respiratory infections in 242 cases (21.1%) and others in 83 cases (7.3%). The kind of physical injury was musculoskeletal in 494 cases (60.1%), superficial injuries in 271 cases (33%) and cuttings in 56 subjects (6.9%). Health care utilization was seen more in those with ligament flaccidity (p=0.04). Health care utilization was not correlated with, educational level, past history of medical disease, surgery, fractures, medications, sports, wearing glasses, familial diseases, smoking habits, dominant hand, plantar of foot curve, knee alignment, or visual acuity (p>0.05).

  Discussion

  The results of this study showed that more than 50% of personnel in training period need health care, in a significant proportion, the cause is physical injuries. This study revealed that ligament flaccidity as a risk factor of health care utilization during military training period in Sepah. Screening of the military personnel before training period is suggested to decrease the need for healthcare.

  Keywords: Military personnel, Training Period, Health Care References, Risk Factors
 • Mohtasham Amiri Z., Mirzamani S. Sh, Rezvani M Page 193
  Introduction

  Several studies have reported data indicating that there are positive relationship between cigarette smoking and military staff especially soldiers. According to population pyramid of Iran, a main group of people are youth and have situated in military period. This study determined the prevalence of cigarette smoking among soldiers of Guilan province.

  Material And Method

  In a cross sectional study, self– completion anonymous questionnaires were administered to 612 selected soldiers with quota random sampling in Guilan. The questionnaire consisted of two sections section one dealt with sociodemographic data, including: age, duration of conscription, marital status, parent’s education, cigarette smoking among parent and other family members and section two assessed details cigarette smoking at now. Data analyzed with SPSS 11.5 software and χ² test and logistic regression were used.

  Results

  The mean age was 21.8 ± 2 (range from 18 to 29 years). Mean duration of entrance to military services was 8 ± 5.8 months. 82.2% were single, 25% were illiterate or ≤5 grade education, 37.1% had 12 grades and 37.9 % had more than 12 grades education. 233 persons (38.1%) were ever smokers and 157 subjects (25.7%) were current smokers. Among current smokers, 82.2% were started smoking before the entrance to military services. Among smokers, the mean age for starting smoking was 16.8 ± 3.2 years. There was a significant correlation between current smoking and cigarette use by friends and family members, marriage situation and regular exercise according of χ² test but in logistic regression models, cigarette smoking by friends was the only affecting factor on smoking in participants (p< 0/00001).

  Discussion

  Although this study showed that there is not any difference between cigarette smoking among soldiers and normal population but noticing time of starting of smoking reveals that appropriated preventive programs are needed to control of this problem among youth.

  Keywords: Cigarette Smoking, Soldiers, Military, Police Service, Risk Factor, Guilan
 • Kachoui H., Ghorbani Gh. A., Saadat S. H., Emami Moghadam S Page 199
  Introduction
  Epilepsy is one of the most common neurological disorders, which afflicts about 1%-2% of people in the world. The diagnosis of epilepsy is of special importance since it affects different aspects of life. It’s also crucial from the point of security in soldiers who may exempt from the draft due to proved epilepsy. In this study confirmation of epilepsy in soldiers has been assessed.
  Material And Method
  Here is a retrospective survey on 113 soldiers who have claimed to suffer from epilepsy and been admitted to Baqiyatallah hospital from 1996 to 2003. The data were gathered by the aid of questionnaire provided on the basis of valid references and the opinion of psychologist. This also includes personal information, types of episodes, EEG, Psychological consult and final diagnosis. Data analyzed with SPSS 11 Software.
  Results
  The mean age of the patients was 20±2 within the range of 19-25 years old. The mean duration of hospitalization was 8±2 days while 57% of patients were hospitalized between 6-10 days. By this survey the frequency of epilepsy is 57.1%. The most common diagnosis was generalized and tonic- clonic seizure. The often diagnosis are following:Pseudoseizure (12%), depression (9%), headache (5%), syncope (0.9%), no problem (8%) and no diagnosis (8%).
  Discussion
  Because epilepsy is a life threatening disease and diagnosis needed to mobile monitoring especially in soldiers, we considered to health center of military to make new facilities for diagnosis of epilepsy.
  Keywords: Soldier, Epilepsy, Malingering
 • Radfar Sh, Haghani H., Tavalaei S. A., Modirian E., Falahati M Page 203
  Introduction
  Subject show that 20-25% of adolescents suffer from psychological disorders. Family factors, especially psychological disorders of parents, are important risk factors for psychiatric health in adolescence. Material and Method. In a cross- sectional study throughout the country, 5317 adolescents aged between 15-18 y/o, fulfilled a general health questionnaire (GHQ-28) and a demographic one during the summer IMAM KHOMEINI festival in LAVASAN. Data were analyzed by descriptive statistics and statistical tests (Variance & Pierson).
  Results
  Health state levels were meaningfully different in boys and girls in all of the four subscales (64% in girls and 72.2% in boys). As the adolescents grow elder, the healthy feeling is decreased. Number of sisters and brothers, parental education and father’s occupational state, significantly influence the level of mental health in all four subscales. There is also a positive correlation between child’s educational development and his/her mental health state. Those, whose parents suffer from psychological disorders, feel less healthy. Adolescents from GYLAN province, showed the least mental health level.
  Discussion
  Based upon the cut-off point of 5.5 for the scales of GHQ questionnaire, 36% of girls and 26.8% boys suffer from psychiatric symptoms. High prevalence of psychiatric symptoms in our study group can be due to the problems and stressors of fathers which not only affect the veteran himself, but also his family.
  Keywords: Mental Health, Adolescence, Victim General Health Questionnaire (GHQ)
 • Tavallie S. A., Assari S., Habibi M., Nouhi S., Ghanei M Page 211
  Introduction
  Despite rarity of health profile of veterans with different types of casualties has been reported to be different, there is lack of data in this field. The aim of this study was to assess the correlation between types of injury and cause and time of mortality in Iranian veterans.
  Material And Method
  This study was a retrospective study. 1709 deceased charts were reviewed from all deceased veterans between 1980 and 2002 whose data was registered in Veterans Affair. Types of injury were psychiatric, physical and chemical in 486, 1167 and 371 subjects respectively.
  Results
  The most frequent cause of death was disease and then unintentional injury, respectively, in all 3 groups. The most frequent kind of disease (as a cause of death) was cardiovascular disease in both psychiatric and chemical exposed veterans, and pulmonary diseases within traumatic injuries group. Death after chemical injury was seen to be sooner than others, and later in traumatic and psychiatric injuries (p<0.05).
  Discussion
  This study showed that however main causes of mortality in veterans with different types of injury is the same, the kind of disease and time of death are different between these groups. This reminds the need for specific intervention planning for any of veteran subgroups. Such a health planning can be done by developing various teams consisted of expert panels.
  Keywords: Mortality, Cause of Death, Date of Death, Veterans
 • Ahmadi K., Mohammad, Hosseini, Akbari H Page 219
  Introduction
  Damage to the upper and lower respiratory tracts, alveolar cells, aggregation of fluids, enhancement of PMNs and lymphocytes and reversible damage to lung, bronchia and finally interstitial lung disease are the most important effects of sulfur mustard (S.M). Previous studies have shown many chemical warfare victims suffering from severe lung complications. On the other hand, after one decay exposure to S.M., they have gone under different treatment. So that, some researchers believe that all respiratory tract symptoms may not be directly dependent on S.M effect. The aim of this project was the study of S.M. induced lung damage. So that, without involvement of any treatment, the effect of S.M could be studied directly and independently.
  Material And Method
  Twenty four rats aged 8-10 weeks, 150 gr, were divided in two group as test and control. Test group were exposed to 1 ml S.M in acetone for 30 minutes (1270 mg/ml). Control group were exposed to acetone only. The rats were killed at 2, 4 and six months. The lungs were removed for pathology study.
  Results
  The results after 2 months showed no visible damage to lung tissue. After 4 months, hyperplasia of pneumocytes type 1, 2 was seen with no sign of serious damage but some inflammation. After 6 months, in addition to acute and chronic lung inflammation, alveolar wall thickening was seen.
  Discussion
  It seems that SM induces lung damage, inflammation and alveolar wall thickening in long time.
  Keywords: Sulfur Mustard, Lung, Rat, Single Expose, Inhalation
 • Mirhashemi S., Mirhashemi S. A. H., Ghanjal A., Mohebbi H. A., Delavary A. R., Saghafinia M., Kabir A Page 225
  Introduction
  Earthquake is an inevitable disaster happening in countries like Iran. The aim of this study is to evaluate the first aid and transportation indices in the Bam devastating earthquake. Reviewing the results of such studies can demonstrate the weak and strong points, and find out solutions to strengthen the weak points and improve the supplement qualities in other natural disasters.
  Material And Method
  A cross-sectional study was done on 292 victims of BAM earthquake, which were hospitalized in baqiyatallah and some other Tehran hospitals. The victims were investigated regarding to the demographic variables, the situation during earthquake, the time that the first rescuer reached the place, the time period during which the victims were rescued and the time period during which the victims were sheltered in different locations and some other important indexes related to triage and transportation. The interview was done by a standard form which was our main data-gathering tool.
  Results
  The average age of the studied victims was 30.22±0.82 years. 140(60.6%) of these victims were married and others were single. 245 of the victims were asleep during the earthquake. In 176 cases (60.7%) the relatives were the first rescuers. The average time for rescuing the victims was 1.12±0.12 hours and the average time period of rescuing victims and obtaining first medical-aids was 14.6± 0.18 hours, average time period for the presence of the victims in the first and second location were 7.5± 0.08 and 13.52 ±1.2 hours respectively.
  Discussion
  as the first rescuers were the relatives of the victims, it can be concluded that medical aid should be taught to people to prepare them for inevitable disaster. The results show that the rescuer need too much time to reach the location and rescue the victims which indicate the need for a vast programmed country-wide system.
  Keywords: Triage, Transportation, Earthquake, Bam
 • Saadati M., Nazarian Sh., Tavallaei M., Amani J., Shirzad H Page 231
  Introduction
  Clostridium botulinum is a spore-forming bacterium that produces lethal neurotoxin, the causative agent of a paralytic disease known as botulism. Diagnosis of botulism is obtained by detecting the neurotoxin or bacterium in a suspected food sample. The standard method for detecting the toxin is the mouse bioassay. It is highly sensitive and specific, but costly, time-consuming, laborious, and requires handling of laboratory animals thus, only a limited number of samples can be analyzed at one time. Other methods such as ELISA technique were used for detection of the toxin, but the antibody raised against one type had cross reactivity with other types. In this study, a Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) assay was developed for detection of C. botulinum types A, B, and E.
  Material And Method
  C. botulinum types A, B, and E have formerly been confirmed by the biochemical methods as well as mouse bioassay. For detection by PCR, three primer pairs with equal melting temperatures were designed, each being specific to botulinum neurotoxin gene type A, B, or E and enables a simultaneous detection of the three serotypes.
  Results
  DNA amplification fragments of 782 bp for C. botulinum type A alone, 205 bp for type B alone, and 389 bp for type E alone were obtained and confirmed by digestion enzymes. Clostridium perfringens was used as negative control and did not yield a PCR product.
  Discussion
  This method is rapid, sensitive, specific and can be used for detection of three types of Clostridium botulinum human pathogen.
  Keywords: Detection, Clostridium botulinum, Multiplex PCR Assay
 • Hosseini, Doust S. R., Ahmadi A., Ahmadi Z., Hajia M., Safiri Z., Golmanesh L Page 239
  Introduction
  Brucellosis is a zoonotic disease with global prevalence. It has been prevalent in different parts of Iran, since previous decades. The control of brucellosis is urgent from medical and economic point of view. Accurate diagnosis of the agent of disease in clinical samples has been highlighted as the first step of disease control. Different culture and serologic methods have the vital role in diagnosis of brucellosis although they have shown some practical difficulties as well. In the present investigation, the species specific primer set for B. abortus were used and PCR protocol were evaluated with clinical and veterinary samples. Materisl and
  Method
  Standard B. abortus were obtained from national reference laboratory and kept under laboratory conditions. All primer set specific for different targets of bacteria were studied and evaluated by computer software. The genomic fragment of IS711 were selected for the study. The genomic extraction were then achieved and the primer set were optimized for the laboratory conditions. All clinical (human & veterinary) isolates were then tested with optimized primer set and the results were compared with other data sets.
  Results
  Among 42 serologic positive samples, the bacteria were isolated from only six samples. 10 animal samples were examined with both culture and PCR methods. The sensitivity of PCR was 60% while the sensitivity of culture was 40%. Meanwhile, the PCR sensitivity for 5 human samples (80%) were less than culture method (100%).
  Discussion
  Serologic results for clinical samples were compared with culture results and also with PCR. Although the PCR set were optimized in our laboratory the results of PCR were not in accordance with culture method. All clinical samples were mentioned as positive according to serologic results while brucella spp. were not isolated from all samples. We could expect more sensitivity from PCR set, but one culture positive sample was negative with PCR. This could be due to specific gene target of B. abortus even not all strains of B. abortus were practically detectable with tested primer sets. The future work could be focused on multiplex PCR for all strains of B. abortus.
  Keywords: Brucella Abortus, PCR, Culture Method, Detection
 • Parvizi P., Bagheban N Page 245
  Introduction
  The phlebotomine sandfly, Phlebotomus papatasi, is the main vector of Leishmania major, the causative agent of rural zoonotic cutaneous leishmaniasis in Iran. Knowledge of the genetic and population differentiation of sandflies will be useful for planning interventions in leishmaniasis transmission. Cytochrome b gene, Elongation factor–1 a gene and a surface protein gene of Wolbachia bacteria were used as markers.
  Material and Methods
  Sandflies were sampled from different regions of Iran using sticky papers, funnel traps, CDC miniature light traps and aspirator. Each sandfly was dissected in a drop of autoclaved 1 x TE on a clean microscope slide, to pull off the head and posterior abdomen to identify of sandflies and rest of body for extraction of DNA. Both primers were used for sequencing each sandfly DNA.
  Results
  Three fragments of Cytochrome b were amplified and sequenced. Thirty three CB1 haplotypes among the 189 sequences, Seven CB3 haplotypes among the 44 sequences and 49 Cyt b Long haplotypes among the 149 sequences were identified. The prevalence of the surface protein gene of Wolbachia was high. Elongation factor-1 a gene implified by PCR. However, some part of fragment often gave sequences that were not readable.
  Discussion
  Phylogenetics analysis of all the three fragments of Cyt b identified a single haplotype network. Unlike Cyt b, the wsp gene of Wolbachia did not show any polymorphism which are consistent with the absence of cryptic sibling species of P. papatasi. No well-differentiated lineage was found, and no lineage predominated in different habitats of Gerbil burrows and peridomestic animal shelters or geographical isolation by distance.
  Keywords: Phlebotomus Papatasi, Cytochrome b, Elongation factor–1 a, Wolbachia
 • Mohebbi H. A., Dellavari A. R., Ghanjal A., Mirhashemi S Page 253
  Introduction
  Aid and transport chain is one of the important processes in taking care of the patients. In proper places special personnel give these care to the casualties. In this study we evaluated the conditions of first aid and transport during Sabalan mountain climbing in 2003 in Ardabil province.
  Material and Methods
  This cross – sectional analytic study carried out by collecting the information by designing a group of Questionnaire forms from medical centers in the field containing: 1 field hospital, 3 field emergency units, 4 First Aid stations. The statistical indices were analyzed by SPSS 11.5 software.
  Results
  Some of the main results suggested that medical equipments, drugs and materials and instruments in the places, medical centers environment, equipments, the time of transferring an injured person from emergency unit to a field hospital were acceptable and suitable, but the time of transferring the injured person from the field and first aid station, to field emergency unit, Communication tools, registration systems and the transportation of files and data were not properly acceptable.
  Discussion
  There are still some defects in some parts of aid and transportation chains. Making a proper situation for better and faster transport, proper communication in different levels, making concise files and collecting and transporting them with casualties in a proper way, are the main topics that must be considered.
  Keywords: Casualty, Aid, Transport, Communications
 • Masoum Beygi H., Karimizarchi A. A Page 257
  Introduction
  Drinking water has important role in transmission of waterborne diseases. Provision and supply of safe drinking water for armed forces is a very important health issue that can affect the military power of a country. Among disinfection methods of drinking water, chlorination is the most and oldest method being used in military centers. The aim of this study is to assess the operation of hypo-chlorinators as the only method of disinfection of drinking water in military centers.
  Material and Methods
  182 centers all over the country were sampled in this descriptive study. Data has been collected with a questionnaire and was analyzed with SPSS software.
  Results
  Operation of hypo - chlorinators and chlorimetry was done correctly only in 35/5% of military centers and the system operators were not sufficiently trained. In more than 50% of residual chlorine tested, destruction and outfit of hypo-chlorinator systems and lack of chlorine supply were the main reasons for reporting the presence of no residual chlorine in drinking water. Another noteworthy reason was improper dosages of dilute liquid chlorine to their storage tanks.
  Discussion
  It is shown that there were problems in operation and maintenance of hypo-chlorinators. Training the personnel for removing the problems, supported by management and supply of suitable equipments is recommended.
  Keywords: Drinking Water Quality, Disinfection, Chlorination, Residual Chlorine, Military Centers