فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 43، زمستان 1385)
 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 43، زمستان 1385)
 • 190 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • بررسی مقایسه ای نگرش اسلام و سکولاریزم درباره انسان و جامعه مطلوب جهانی
  رسول ربانی، علی اسماعیلی صفحه 1
  جهانی شدن از موضوعات مهمی است که در رشته های علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت و... مورد توجه و پژوهش علمی قرار می گیرد. جهانی شدن دارای جهان بینی خاصی است که با استفاده از مبانی و اصول خود، به تفسیر جهان، جامعه و انسان می پردازد و عملکردها و جهت گیری هایش را براساس این اصول...
  کلیدواژگان: جهانی شدن، انسان، برنامه ریزی، عقلانیت، سکولاریزم، اومانیسم، ایمان، عدالت، آزادی، امنیت، مدرنیسم
 • چارچوبی برای تحلیل جریانها و جنبشهای اسلامی معاصر
  علیرضا سبزیان موسی آبادی صفحه 55
  در اواخر قرن نوزدهم میلادی و در شرایطی که ضعف و زوال سیاسی، انحطاط داخلی و هجوم تمدن جدید غرب، جهان اسلام را تجزیه کرده و بتدریج هویت اسلامی این جوامع را در معرض تهدید قرار داده بود، تحت تاثیر تعلیمات سید جمال الدین اسدآبادی و شاگردان او جامعه اسلامی پس از یک دوره رکود فترت و رخوت طولانی...
  کلیدواژگان: جنبش، جنبش اسلامی، جریان، سلفیه، رادیکالیسم، محافظه کاری، سنت، تجدد، فرا تجدد، فراسنت گرایی، فرا محافظه کاری و فرا رادیکالیسم
 • نظری بر نوسازی صنعتی ایران در دوران پهلوی
  حسین مسعودنیا صفحه 95
  جامعه ایران در طول تاریخ صاحب صنعت بومی خاص بود که از یکسو با فرهنگ ایران زمین ارتباط داشت و از سوی دیگر بشدت متاثر از وضعیت اقلیمی ایران بود. این صنعت در دوران صفویه و در شهر اصفهان به اوج خود رسید. با سقوط صفویه صنعت بومی ایران نیز دچار انحطاط شد و به عبارتی دوران صنعت زدایی ایران اغاز گردید اما اندک زمانی بعد یعنی از قرن نوزدهم م/سیزده ه-ق و همزمان با سلطنت قاجارها در ایران...
  کلیدواژگان: نوسازی، صنعت زدایی، پهلوی، استراتژی
 • بررسی عمل مرتکب در جرم قتل عمدی
  حسن پوربافرانی صفحه 141
  بدون تردید قتل عمدی با فعل مادی تحقق پیدا می کند. همینطور با وجود اختلاف نظراتی که وجود دارد، مقنن قتل عمدی با فعل معنوی را نیز پذیرفته است. اما اینکه آیا ترک فعل هم قابلیت ایجاد قتل عمدی را دارد یا خیر از لحاظ مقنن ایران مشخص نیست. در این مقاله ضمن تقسیم تمامی مصادیق ترک فعل ها به سه دسته ترک فعل مجرد، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی و ترک فعل مسبوق به وجود قرار دارد...
  کلیدواژگان: فعل مادی، فعل معنوی، ترک فعل، ترک فعل مجرد، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی، ترک فعل مسبوق به وجود قرارداد
 • تغلب در حکم (توجیه سلطه اقتداری در آرای روزبهان خنجی)
  مجتبی عطارزاده صفحه 161
  نظریه استیلا یکی از بارزترین دلایل تقدم امرواقع برنظریه در نگرش سیاسی اهل سنت است و در عین حال نشان دهنده انعطافی است که می توان نسبت به تقاضای سیاسی و حکومتی داشت.استیلا نیز بسان دیگر نظریات مطرح جهت انعقاد امامت و مدیریت جامعه،برآمده از شرایط و اوضاع و احوال بیرونی بود با این تفاوت که استیلا در مقام فعلیت،ناچاری و اکراه جامعه مسلمین را به نمایش...
  کلیدواژگان: سلطه، قدرت، مشروعیت، غلبه، ضرورت