فهرست مطالب

Research on Crop Ecophysiology - Volume:3 Issue: 1, 2008

Journal of Research on Crop Ecophysiology
Volume:3 Issue: 1, 2008

 • 142 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/10/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کریم سعیدی صفحه 1
  استفاده از مدیریت تلفیقی آفات به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی با بکارگیری روش های مختلف کنترل جهت کاهش جمعیت آفات، امروزه بسیار مورد توجه می باشد. در یک بررسی سه ساله طی سال های 1378-1376 در یاسوج دشمنان طبیعی و عوامل بیماریزای سرخرطومی برگ یونجه hypera postica، مورد مطالعه...
  کلیدواژگان: سرخرطومی برگ یونجه، یاسوج، دشمنان طبیعی
 • مهرداد جعفرپور، احمدرضا گل پرور صفحه 15
  به دلیل نقش اساسی کلسیم در افزایش طول عمر انباری و حفظ کیفیت میوه های سیب رقم red delicious و همچنین نقش مصرف بهینه عناصر غذایی بر بهبود شرایط رشد رویشی و زایشی درختان، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تکرار اجرا گردید. برای دستیابی به اهداف مورد نظر، تیمارهای مصرف بهینه کود و محلول پاشی کلرور کلسیم با غلظت 5 در هزار...
  کلیدواژگان: سیب قرمز، چالکود، کلرور کلسیم، محلول پاشی، انبارداری، سفتی بافت میوه
 • عبدالحسین ابوطالبی، حامد حسن زاده، محمدصادق عربزادگان صفحه 27
  در مقایسه با سایر محصولات باغبانی، گونه های مرکبات جز گیاهان حساس به شوری دسته بندی می شوند. یکی از راه های توسعه تحمل به شوری در مرکبات، پیوند ارقام تجاری حساس به شوری روی پایه های مقاوم می باشد. لیمو شیرین، یکی از گونه های مرکبات است که به شوری آب و خاک حساس بوده و تحت این شرایط کاهش شدیدی در رشد و عملکرد خواهد داشت. این پژوهش به منظور بررسی...
  کلیدواژگان: مرکبات، لیموشیرین، شوری، پایه های مرکبات
 • محسن جان محمدی، پگاه مرادی دزفولی، حمید محمدی، فرزاد شریف زاده صفحه 37
  اثرات تیمارهای آماده سازی اسمزی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول روی بذور گوجه فرنگی و کاهو در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور بذور هر دو گیاه در محلول های با پتانسیل اسمزی مختلف و برای دوره های زمانی 24، 48، 72 ساعت قرار داده شد. سپس بذور را با آب مقطر شستشو داده در درون پتری دیش و روی کاغذ صافی و در اتاقک رشد کشت شدند. نتایج آزمایش...
  کلیدواژگان: آماده سازی اسمزی، بذر، جوانه زنی، کاهو، گوجه فرنگی
 • مهرداد ستاری، خورشید رزمجو، پیام تجلی، نعمت الله اعتمادی صفحه 45
  به منظور تعیین ترکیب بستر مناسب همراه با رژیم آبیاری لازم جهت دستیابی به کیفیت مناسب برای چمن اسپورت در اصفهان همزمان با کاهش رشد و مصرف آب، آزمایشی با چهار رژیم آبیاری شامل روزانه یک بار، آبیاری دو روز یک بار، آبیاری سه روز یک بار، آبیاری چهار روز یک بار و فاکتور دوم چهار نوع ترکیب خاک بستر شامل 1-100 درصد خاک زراعی به عنوان شاهد، 2- ترکیب 75 درصد خاک زراعی،...
  کلیدواژگان: چمن اسپورت، ترکیب خاک، رژیم آبیاری
 • عباسعلی رضاییان، عبدالحسین ابوطالبی صفحه 57
  به منظور بررسی تاثیر تیمارهای شیمیائی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریائی پرتقال، این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 20 تیمار و تعداد چهار تکرار برای هر تیمار در دو شرایط انبار معمولی و سرد به اجرا درآمد. در اوایل بهمن ماه، میوه به مقدار لازم برداشت و پس از ضد عفونی سطحی و غوطه وری در محلول حاوی اسپور قارچ آلترناریا با کربنات سدیم، بی کربنات سدیم...
  کلیدواژگان: مرکبات، آلترناریا، انبارداری، تیمارهای شیمیایی
 • کتایون پورسخی، ولی الله مظفریان، طاهر نژاد ستاری صفحه 67
  شهرستان برخوار و میمه با وسعت 7372 کیلومتر مربع در شمال شهر اصفهان واقع شده است. آب و هوای این شهرستان نیمه بیابانی گرم و خشک در تابستان و آب و هوای سرد و خشک در زمستان می باشد. میزان بارندگی آن حدود 50 الی 200 میلی متر طی ده سال متغیر بوده است. خشکی هوا، وجود طبقات نمکی و شدت تبخیر این شهرستان را از طرف شرق مورد تهدید پیشروی کویر اردستان...
  کلیدواژگان: فلور، تنوع، ایران، اصفهان، برخوار و میمه
 • احمدرضا گل پرور صفحه 75
  به منظور مقایسه نحوه توارث، ترکیب پذیری و عمل ژن ها در کنترل ژنتیکی صفات وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ارقام گندم نان، مطالعه ای بر روی 8 رقم با استفاده از روش دوم در مدل ثابت گریفینگ انجام شد. والدین و تلاقی ها در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار کشت شدند. تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بسیار معنی داری بین تیمارها...
  کلیدواژگان: تلاقی های دای آلل، گندم نان، توارث پذیری، ترکیب پذیری عمومی و خصوصی
 • حسین عبداللهی، محمدحسین صابری، رضا برادران صفحه 89
  به منظور بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب، آب آبیاری، کود شیمیایی و کود حیوانی بر خصوصیات زراعی عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم روشن آزمایشی در منطقه قائن به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. هفت تیمار شامل نسبت های مختلف فاضلاب با آب چاه، تیمار کود شیمیایی با آب چاه، تیمار کود حیوانی با آب چاه و آب چاه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج...
  کلیدواژگان: فاضلاب شهری، کود حیوانی، کود شیمیایی، عملکرد گندم
 • امید علیزاده، اردلان علیزاده صفحه 101
  گیاهان در طول رشد و نمو خود در معرض عوامل تنش زای محیطی قرار دارند. یکی از مهمترین این تنش ها، تنش خشکی است که می تواند جذب و انتقال عناصر غذایی به گیاه را دچار مشکل نماید. اما بعضی قارچ های مفید خاکزی مانند میکوریزا می تواند بر این عمل تاثیر بگذارند. این آزمایش گلدانی به منظور بررسی اثر همزیستی این نوع قارچ در شرایط تنش خشکی بر جذب و انتقال بعضی عناصر غذایی..
  کلیدواژگان: میکوریزا، تنش خشکی، ذرت، نیتروژن، فسفر، پتاس
 • حسین علیدادی، عبدالرحیم پرورش، حسین پورمقدس، محمدرضا شاه منصوری صفحه 109
  سالیان زیادی است که از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری به منظور بهبود شرایط و حاصلخیزی زمین های کشاورزی استفاده می شود. اما لجن تصفیه خانه فاضلاب قبل از استفاده روی زمین باید مراحل مختلف پردازش را طی کند تا عاری از مواد خطرناک برای محیط زیست شود. لجن حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهری به دلیل دارا بودن مقدار زیادی رطوبت برای کمپوست شدن نیاز به افزودن مواد...
  کلیدواژگان: لجن آبگیری شده، تصفیه خانه فاضلاب، کمپوست رسیده، ماده حجیم کننده
 • داود شیخ بهایی، عبدالحسین سمیع، سیدعلی تبعیدیان صفحه 117
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا و کلسیم بر عملکرد جوجه های گوشتی اجرا شد. کنجاله کانولا در سطوح صفر، 25 و 50 درصد، جایگزین پروتئین کنجاله سویا شد و همچنین کلسیم نیز در سطوح 100، 110 و 125 درصد توصیه انجمن ملی تحقیقات استفاده شد. برای انجام این آزمایش تعداد 252 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 به مدت شش هفته در قالب...
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، کنجاله کانولا، کلسیم، عملکرد