فهرست مطالب

Journal of Dental School
Volume:23 Issue: 4, 2006

 • تاریخ انتشار: 1384/10/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اخلاقی فهیمه، یمنی امین، یاوری سیدامیرسعید صفحه 533
  سابقه و هدف
  اختلالات اکلوژن به نظر می رسد یکی از مهمترین عواملی باشند که در بیماران با مشکلات دنتوفاسیال سبب ایجاد اختلالات گفتاری می گردند. طی جراحی های ارتوگناتیک که جهت تصحیح فانکشن و زیبایی انجام می شود. در واقع این معیار به سمت نرمال شدن پیش می رود و در نتیجه، انتظار می رود با تصحیح در فرم حفره دهان که خود نیز یکی از مهمترین مکانهای تولید صوت است، اختلالات گفتاری نیز بهبود یابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر جراحی های ارتوگانیک برروی نحوه تکلم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی طی سالهای 79-1378میباشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع clinical trial بوده و به صورت cross sectional انجام شده است. این مطالعه بر روی 18 بیمار (5 مرد و 13 زن) صورت گرفت. همگی این بیماران به علت ناهنجاری های مختلف دنتوفاسیال به مرکز درمانی بیمارستان آیت الله طالقانی مراجعه نمودند و اعمال ارتوسرجری انجام شده بر روی این بیماری شمال استئوتومی BSSRO و LEFORT I و نیز BIMAX می شد.
  بیماران فاقد مشکلات ناشی از شکاف کام و آلوئول، اختلالات کرانیوفاسیال، عقب ماندگی ذهنی، انکیلوگلوسی، مشکل شنوایی و سابقه جراحی یا گفتار درمانی قبلی بودند. قبل از عمل، این بیماران جهت بررسی نحوه تکلم به متخصص گفتار درمانی در بیمارستان آیت الله طالقانی مراجعه و تست فونتیک جهت بررسی کیفی صدا بر روی آنها انجام شد. سه و شش ماه پس از جراحی مجددا نحوه گفتار و تولید صدا توسط همین تست ارزیابی گردید. صداهای مورد نظر شامل صداهای دولبی، لبی- دندانی، زبانی- دندانی، زبانی – آلوئولی و زبانی- کامی بودند. تغییرات قبل از عمل در تولید صداها با یکدیگر مقایسه و میانگین اشتباهات در تولید صدا، از طریق آزمون Paired t-test مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین اشکال قبل از عمل در تولید صداهای زبانی- آلوئولی است. با توجه به بررسی های آماری تغییرات واضحی در تعداد اشتباهات قبل و بعد از عمل وجود دارد.
  نتیجه گیری
  جراحی های ارتوگناتیک اثر مثبتی را بر بهبودی اختلالات تولید صدا دارند. این نکته نیز حائز اهمیت است که بیشترین بهبودی در اختلالات تولید صدا در سه ماه اول اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: جراحی ارتوگناتیک، تکلم، تولید صدا
 • اسلامیان لادن، وثوقی روزبه صفحه 541
  زمینه و هدف
  یکی از شاخص ها در بررسی الگوی رشد فک پایین زاویه Y-axis (که از تلافی پلن SN و S-Gn بدست می آید) می باشد که به نظر می رسد در اندازه گیری های انجام شده با اندازه ارایه شده در متون مختلف (66 درجه) مشابهت زیادی نداشته، معمولا بیشتر است. به همین دلیل این تحقیق با هدف تعیین اندازه زاویه Y-axis در سفالوگرام های لترال جمعیت ایرانی 15 سال به بالا (افراد بالغ) انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق توصیفی با بررسی سفالوگرام لترال 200 نفر که بیشتر آنها دارای رشد نرمال بودند (103 نفر) میزان این زاویه و سایر زوایا برای تایید نوع رشد عمودی فک پایین اندازه گیری شد. سفالوگرام ها بر حسب رشد افقی به 3 گروه و بر حسب رشد عمودی نیز به 3 گروه تقسیم شدند. سپس میزان آن در هر گروه رشد عمودی و افقی مقایسه شد (ANOVA) و میزان همبستگی زاویه Y-axis و سایر زوایایی که رشد عمودی فک را نشان می دهند توسط آنالیز همبستگی Pearson مورد بررسی قرار گرفت. سپس میانگین این زاویه در سنین 18-17، 20-19، 30-21سال بااندازه ارایه شده توسط بولتون با آزمون آماری t مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان زاویه Y-axis در کل جامعه در پسران 68.83±5.34 درجه و در دختران 68.67±4.8 درجه بدست آمد که تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. میزان میانگین آن در پسران در گروه سنی 18-17 سال، 66.7±3.3 در گروه سنی 20-19 سال، 68.3±2.1 درجه و در گروه سنی 30-21 سال 67.2±2.4 درجه و در دختران در گروه سنی 18-17 سال، 64.6±4.0 درجه، در گروه سنی 20-19 سال، 67.3±51 درجه و در گروه سنی 30-21 سال (67.1±3) برآورد شد. میزان این زاویه در 3 گروه رشد عمودی تفاوت معنی دار آماری داشت (P<0.001) و در 3 گروه رشد افقی CI III با CI I و CI II تفاوت آماری نشان داد (P<0.05) همبستگی این زوایه با زوایای angles، (R=0.79) GOGN/SN مجموعه زوایای خلفی (r=0.76) خوب و با زاویه (r=0.56) Mandibular Plane (MPA) متوسط بود.
  نتیجه گیری
  با مقایسه ارقام بدست آمده در سنین مذکور در جامعه مورد مطالعه و جامعه BOLTON (1958) تنها تفاوت چشمگیر در دختران و در گروه سنی 18-17 سال دیده می شود که میانگین این زاویه برای دختران در این گروه در تحقیق حاضر 64.6±4.00 درجه و در تحقیق 67.2±3.0 (1958) Bolton بود (P<0.05) برای سایر سنین در دو جنس می توان از اندازه های مشابه Bolton استفاده کرد.
  با توجه به عدد 66 ارایه شده برای Y-axis در text ها پیشنهاد می شود که انحراف معیار آن نیز اضافه شود تا بتوان آنرا برای جماعت بزرگتری بکار برده، به یک عدد منحصر نشد. برای تایید میزان رشد عمودی فک پایین می توان از زوایای GOGN/SN مجموع زوایای خلفی و MPA کمک گرفت.
  کلیدواژگان: زاویه Y، axis سفالوگرام لترال، رشد عمودی مندیبل
 • پاک شیر حمیدرضا، صالحی حسن صفحه 548
  سابقه و هدف
  با توجه به روند پیشرفت در چگونگی درمان بیماران تالاسمیک و در نتیجه افزایش طول عمر این بیماران و تقاضای روزافزون آنها جهت درمانهای ارتودنسی، بررسی حاضر با هدف شناخت وضعیت اسکلتی سر و صورت این گروه از بیماران و مقایسه آنان با گروه بیماران تالاسمیک تحت درمان نامنظم و افراد نرمال جامعه از طریق بررسی سفالومتریک با تاکید بر آنالیز مک نامارا انجام گردید.
  مواد و روش ها
  بررسی فوق به روش مقطعی بر روی 90 بیمار تالاسمیک تحت درمان منظم (45 پسر با میانگین سنی 13.4 و 45 دختر با میانگین سنی 13.8) به عنوان گروه مطالعه، 80 بیمار تالاسمیک تحت درمان نامنظم (30 پسر با میانگین سنی 13.2 و 30 دختر با میانگین سنی 13.8) و 90 نفر از افراد نرمال جامعه (45 پسر با میانگین سنی 13.4 و 45 دختر با میانگین سنی 13.3) به عنوان دو گروه کنترل انجام گردید. از کلیه بیماران فوق نگاره پرتونگاری سفالوگرام جانبی تهیه و با استفاده از روش آنالیز مک نامارا شاخصهای سفالومتریک دندانی، دندانی- آلوئولی، اسکلتی و بافت نرم ارزیابی شد. مقایسه کلی سه گروه با استفاده از آزمون آماری ANOVA انجام و جهت تعیین اختلاف آماری بین گروه های مختلف به صورت دو به دو از آزمون T استفاده گردید.
  یافته ها
  کلیه بیماران تالاسمیک دارای روابط اسکلتی CI.II بوده که این امر در بیماران تحت درمان نامنظم مشهودتر بود. مقایسه میانگین شاخصهای سفالومتریک بیماران تالاسمیک تحت درمان منظم با افراد نرمال جامعه در اغلب موارد از نظر آماری معنی دار نبود. ولی تفاوت آماری فوق در مقایسه دو گروه از بیماران تالاسمیک وجود داشت (P<0.05) الگوی رشد ابعاد اسکلتی بیماران تالاسمیک تحت درمان منظم در بعد عمودی تفاوت قابل ملاحظه ای با بیماران تالاسمیک تحت درمان نامنظم داشته و به افراد نرمال جامعه نزدیکتر شده بود.
  نتیجه گیری
  نقش ترانسفیوژن منظم در مقایسه با نامنظم در درمان بیماران تالاسمیک از جایگاهی مهم برخوردار است، بصورتی است که نه تنها طول عمر آنها افزایش یافته بلکه چهره ظاهری آنان نیز بگونه ای بهبود یافته که در نگاه اول تشخیص این گروه از بیماران از افراد طبیعی جامعه مشکل خواهد بود. الگوی اسکلتی در بیماران تالاسمیک تحت درمان منظم نسبت به گروه تحت درمان نامنظم به ویژه در بعد عمودی و بخش دندانی- آلوئولی به گروه نرمال جامعه نزدیک تر و قابل مقایسه می باشد.
  کلیدواژگان: مقایسه سفالومتریک، خصوصیات کرانیوفاشیال، تالاسمی، درمان منظم، درمان نامنظم، افراد نرمال
 • داوری عبدالرحیم، جعفری نسب معصومه، عبدالهی علی بیک فاطمه صفحه 569
  سابقه و هدف
  DMFT از شاخصهای مهم نشانگر وضع سلامت دندانها می باشد که در سازمان بهداشت جهانی میزان شیوع آنرا در سن 12 سالگی برای سال 2010 میلادی معادل 1 در نظر گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع DMFT در دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف 8-12 (IQ =50-70) ساله مدارس استثنایی شهر یزد درسال 1380 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی و از نوع مقطعی انجام گرفت. تعداد نمونه با در نظر گرفتن سطح اطمینان %95، 100 نفرتعیین گردید این تعداد کودک عقب مانده ذهنی 8-12 ساله (54 پسر و 46 دختر) از مدارس استثنایی شهر یزد بطور تصادفی انتخاب و مورد معاینه قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده از طریق فرمهای پرسشنامه توسط کامپیوتر و با کاربرد روش های آماری T-Test و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین کلی DMFT در جامعه مورد بررسی 5.95±3.83 بود که میزان آن در دختران 6.93±3.54 و در پسران 5.11±3.89 بدست آمد. در این تحقیق عدد 4.3 درصد دندانها پوسیده،1.46 درصد دندانها کشیده شده و %0.19 دندانها ترمیم شده بودند. در این مطالعه درصد افراد عاری از پوسیدگی %10 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری میان DMFT جامعه مورد بررسی و سواد والدین وجود ندارد. DMFT در کودکانی که از مسواک استفاده می کردند به مراتب کمتر از کودکانی بود که از مسواک استفاده نمی کردند. این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (P=0.0001). همچنین بین وضعیت شاخص DMFT در افراد این جامعه (5.95±3.83) نسبت به استانداردهای WHO برای سال 2010 تفاوت بسیاری وجود داشت.
  کلیدواژگان: DMFT، مدارس استثنایی، عقب ماندگی ذهنی
 • سیار فرناز، صانعی ماندانا صفحه 576
  زمینه و هدف
  بیماری های مزمن کبدی مخصوصا سیروز از بیماری های شایع در جوامع مختلف است که می تواند باعث ایجاد عوارض متعددی در بیماران شود و احتمالا یکی از این عوارض، بیماری پریودنتال است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین بیماری های پریودنتال و بیماری های مزمن کبدی بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق که به روش مورد- شاهدی انجام گرفت دو گروه شامل 60 بیمار با بیماری مزمن کبد به عنوان گروه مورد و 60 فرد سالم از نظر سیستمیک به عنوان گروه شاهد شرکت داشتند. این دو گروه از لحاظ سن، جنس، میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی و مصرف سیگار مشابه سازی شدند و شاخص های پلاک ایندکس (PI) سطح کلینیکی اتچمنت (CAL) و خونریزی از لثه هنگام پروبینگ (GB) در این دو گروه با هم مقایسه گردید.
  یافته ها
  مقایسه دو گروه مورد و شاهد نشان داد که loss of CAL بیماران به طور مشخصی از loss of CAL افراد سالم بیشتر بود (P<0.05) و بیماران کبدی 3.3 برابر بیشتر از گروه کنترل با loss of CAL متوسط و شدید مواجه بودند (odds ratio=3.3) و با احتمال 95درصد در مواجهه بیماران کبدی با عامل خطر loss of CAL متوسط و شدید حداقل 2.1 تا حداکثر 5.2 برابر برآورد گردید (5.3 تا 2.1 =CIOR) اما شاخصهای PI و GB بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P>0.05).
  نتیجه گیری
  بیماران مبتلا به بیماری کبدی مزمن نسبت به افراد سالم دارای loss of clinical attachment level بیشتری هستند.
  کلیدواژگان: بیماری پریودنتال، بیماری مزمن کبدی، سیروز
 • سیفی مسعود، کاظمی بهرام، گل کار پریسا صفحه 582
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش پر اهمیت ژنتیک در تکوین آنومالی های دندانی به ویژه عدم تشکیل جوانه دندانی شناسایی جهش ژنتیکس در افراد مبتلا به Tooth Agenesis (T.A) حائز اهمیت بوده، تشخیص پیش بالینی و درمان بهتر ارتودنسی را مقدور می سازد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه موتاسیون ژن MSX1 با Tooth genesis می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش مورد – شاهدی (case – control) صورت گرفت. گروه مورد شامل 20 فرد مبتلا به T.A و گروه شاهد شامل 20 فرد 32 دندانی بود. DNA از نمونه خون این افراد با روش P.C.I EXT تهیه گردید. سپس DNA با روش PCR تکثیر شد و با افزودن آنزیم Ban II به محصول PCR، وجود یا عدم وجود جهش بررسی گردید. روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر مشاهده نتایج الکتروفورز DNA بود. ازآزمون chi – square برای ارزیابی دو صفت کیفی استفاده شد.
  یافته ها
  Ban II بر روی DNA گروه کنترل موثر نبود (مشاهده نوار 195 جفت باز در الکتروفورز) ولی بر روی آلل معیوب گروه مورد، تاثیر گذاشت و آن را هضم کرد. (مشاهده نوارهای 106 و 89 جفت باز در الکتروفورز). ارتباط آماری بین موتاسیون ژن MSX1 و TA بسیارمعنی دار (P<0.001) بود.
  نتیجه گیری
  در گروه 32 دندانی جهش MSX1 رخ نداده بود و در گروه مورد، جهش آلل معیوب ژن MSX1 صوت پذیرفته بود. بنابراین چنانچه در بررسی رادیوگرافیک جوانه دندانی مشاهده نگردید، با متد مطروحه در این تحقیق به قطعیت می توان در مورد امکان کلسیفیکاسیون جوانه دندانی در آینده و یا فقدان کامل آن اظهار نظر کرد.
  کلیدواژگان: PCR، موتاسیون ژن MSX1، Tooth Agenesis
 • شفیعی فرشته، مرتضوی مهران، معصوم طاهره صفحه 591
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع پوسیدگی در سطح اکلوزال دندانهای کودکان و نوجوانان، سالهاست که استفاده از فیشورسیلنت در دندانپزشکی پیشگیری به منظور seal شیارها و جلوگیری از ریزنشت اطراف سیلنت توصیه می گردد. افزایش چسبندگی و سهولت کاربرد آنها خصوصا در شرایط عدم امکان ایزولاسیون مورد توجه و مهم میباشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر یک نوع پرایمر self-etching (SE primer) بر میزان ریزنشت یک نوع RMGI به عنوان سیلنت (Fuji III LC) در شرایط آلودگی به بزاق بر روی مینا میباشد.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق به صورت تجربی و تکنیک آن مشاهده بود. در این تحقیق خارج دهانی، سیلنت گذاری برروی 160 دندان پر مولر سالم کشیده شده ماگزیلا و با یک نوع (Fuji III LC) RMGI انجام شد. پس از تقسیم بندی دندانها بصورت تصادفی به 8 گروه 20تایی نمونه ها به ترتیب زیر آماده شدند: -1 کاندیشنر، پرایمر+(2-RMGI کاندیشنر+ (3-RMGI کاندیشنر، آلودگی بزاق+(4 -RMGI کاندیشنر، آلودگی بزاق، پرایمر+ RMGI (5 -RMGI به تنهایی- (6 آلودگی بزاق، پرایمر + (7 -RMGI پرایمر+ (8 -RMGI آلودگی بزاق +. RMGI پس از انجام 500 مرتبه سیکل حرارتی برروی نمونه ها، با استفاده از تکنیک نفوذ رنگ (24 ساعت در محلول فوشین بازی 0.5 درصد) میزان نفوذ رنگ بر مبنای درجه بندی 4 تایی زیر استریومیکروسکوپ (12X) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها به وسیله آزمون آماری غیر پارامتری Kruskal-Wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که آلودگی به بزاق باعث افزایش معنی دار میزان ریزنشت می گردد، استفاده از کاندیشنر و یا پرایمر اسیدی هر یک از میزان ریزنشت بطور معنی داری می کاهند. اما استفاده هر دو با هم در شرایط عدم آلودگی بزاق باعث افزایش معنی دار ریزنشت می گردد. در شرایط آلودگی بزاق، استفاده از پرایمر اسیدی باعث کاهش ریزنشت می گردد.
  نتیجه گیری
  استفاده از پرایمر اسیدی قبل از کاربرد سیلنت RMGI چه در محیط ایزوله و چه در آلودگی بزاق باعث کاهش چشمگیری در میزان ریزنشت می گردد.
  کلیدواژگان: گلاس اینومر تقویت شده رزینی، ریزنشت، آلودگی بزاق، پرایمر اسیدی
 • عبادیان بهناز، قاسمی احسان، یقینی جابر صفحه 606
  زمینه و هدف
  رزینهای آکریلی عایق حرارتی هستند و این مشکل عمده آنها به عنوان مواد بیس دنچر است. افزودن ذرات اکسید آلومینیوم این نقیصه را تا حدودی برطرف می نماید اما سنجش سایر خواص فیزیکی رزین اصلاح شده با پودر اکسید آلومینیوم ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی استحکام عرضی، خمش عرضی، ضریب کشسانی و سختی رزین آکریلی اصلاح شده با پودر اکسید آلومینیم میباشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی بود. در این تحقیق سه گروه 20 تایی نمونه رزینی (آکریل گرما پخت Meliodent، Bayer UK) تهیه شدند. گروه اول شامل گروه شاهد (پودر رزین خالص) گروه دوم شامل نمونه های پودر رزینی همراه با 15% وزنی ذرات اکسید آلومینیوم (Martinswerk، Germany) و گروه سوم شامل نمونه های پودر رزینی همراه با 20% وزنی ذرات اکسید آلومینیوم بود. جهت تهیه نمونه ها از روش مفل گذاری استاندارد استفاده شد. جهت تعیین آزمون استحکام عرضی و خمش عرضی، ضریب کشسانی از دستگاه Universal testing machine (Dartec) و نمونه هایی با ابعاد 65X10X2.5mm استفاده شد. بارگذاری با سرعت 1mm/min و سختی نمونه ها با استفاده از دستگاه سختی سنج برینل و نمونه هایی با ابعاد 20x20x5mm انجام شد. یافته های آزمون ها با تست آماری آنالیز واریانس و تست دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، مقادیر P<0.05 معنی دار تلقی شد. نتایج براساس mean±SD بیان گردیده است.
  یافته ها
  میانگین خمش عرضی بین دو گروه آزمایش و گروه شاهد تفاوت معنی داری نشان داد(P.V=0.004) بین دو گروه آزمایش با استفاده از تست دانکن تفاوتی دیده نشد. بین میانگین ضریب کشسانی دو گروه آزمایش و گروه شاهد تفاوت معنی دار بود(P.V=0.007) ولی با استفاده از تست دانکن بین دو گروه آزمایش تفاوتی وجود نداشت. بین استحکام عرضی و سختی سطحی سه گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  افزودن هر فازی به رزین می تواند بر خواص ماده موثر باشد. نتایج این مطالعه موید کاهش خمش عرضی و افزایش ضریب کشسانی است. همچنین طبق نتایج این مطالعه افزودن ذرات اکسید آلومینیوم تاثیری بر استحکام عرضی و سختی رزین ندارد. لذا می توان پیشنهاد نمود که از ترکیب فوق به جای رزین متداول در ساخت بیس دنچر استفاده نمود، از خصوصیات حرارتی و تا حدی بهبود خواص فیزیکی آن بهره جست.
  کلیدواژگان: رزین آکریلی، استحکام عرضی، خمش عرضی، ضریب کشسانی، سختی، اکسید آلومینیوم
 • عظیمی حسینی صدیقه، اسفندیاری فرهاد، بایبوردی عیسی صفحه 612
  زمینه و هدف
  لنفوما که هفتمین بدخیمی شایع در انسان می باشد یکی از نئوپلاسمهایی است که ممکن است در حفره دهان و یا به صورت درگیری غدد لنفاوی گردنی- صورتی مشاهده شود. با توجه به متفاوت بودن خصوصیات اپیدمیولوژیک این بیماری در مناطق جغرافیایی مختلف تحقیق حاضر با هدف مشخص نمودن شاخص های اپیدمیولوژیک و میزان درگیری بافتهای دهانی، صورتی گردنی در مبتلایان به انواع لنفوما مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران و یک کلینیک خصوصی خون در سال 1381 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی با استفاده از تکنیک مشاهده و مصاحبه با ثبت در پرسشنامه انجام شد. روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی آسان و متغیرهای تحقیق شامل سن، جنس، نوع لنفوما، طبقه بندی کلینیکی و هیستولوژیکی بیماری، محل و نوع ضایعات دهانی، درگیری عقده های لنفاوی صورتی- گردنی و نتایج بررسی های پاراکلینیکی بود.
  یافته ها
  در مجموع 425 بیمار شامل 182 بیمار هوچکین (HD) با متوسط سنی 31.2±14.5 و (نسبت 1.6 مرد به زن) و 243 بیمار نان هوچکین (NHL) با متوسط سنی 41.8±16.1 (نسبت 2.2 مرد به زن) مورد بررسی قرار گرفتند. شایعترین علامت هنگام مراجعه در HD لنفادنوپاتی مدیاستن و ریه و سپس لنفادنوپاتی گردنی و در NHL لنفادنوپاتی گردنی بود. در HD لنفادنوپاتی تحت فکی (3.8%) بدون درگیری دهان و در NHL به ترتیب لنفادنوپاتی تحت فکی (11%)، درگیری غدد بزاقی تحت فکی و زیر زبانی (2.1%) ضایعات زخمی دهانی (1.6%) و تورم لوزه (0.8%) نشان داده شد. نودولار اسکلروزیس شایعترین شکل هیستوپاتولوژیک در این بررسی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای لنفادنوپاتی گردنی در NHL و درگیری دهانی در 4.5% موارد این بیماری بر اهمیت معاینات دقیق تر دندانپزشکی و دهان تاکید می گردد.
  کلیدواژگان: لنفوما، تظاهرات دهانی، لنفادنوپاتی صورتی گردنی، درگیری غدد بزاقی
 • فراهانی محمد، حاج قدیمی محمد، خادمی جلیل صفحه 618
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر سندبلاست قاعده براکت بر روی استحکام برشی باند سه نوع براکت فلزی بود.
  مواد و روش ها
  برای انجام این مطالعه تجربی 180 دندان سالم پره مولر اول و دوم، ماگزیلا و مندیبل انسان به طور تصادفی به شش گروه مساوی تقسیم و تا زمان انجام تحقیق در محلول تیمول 0.1 درصد نگهداری شدند. سه نوع براکت فلزی Dentaurum، 3M) و American Orthodontics) به عنوان گروه کنترل (سند بلاست نشده) یا گروه آزمایش (سند بلاست شده) توسط کامپوزیست No-mix شرکت 3M-Unitek به دندانها باند گردیدند. بعد از انجام باندینگ به روش استاندارد، دندانهای دارای براکت به کمک وسیله طراحی و ساخته شده، طوری در آکریل قرار گرفتند که شیار آنها موازی افق بود. نمونه ها پس از 24 ساعت نگهداری در آب مقطر در دمای اتاق، توسط دستگاه instron مدل 1195 مورد تست برشی قرار گرفتند. آزمونهای آماری شامل t-test، Levene''s، ANOVA بودند.
  یافته ها
  در گروه سند بلاست تشده آنالیز آماری ANOVA اختلاف معنی داری در بین گروه ها نشان داد (P<0.005) در گروه سند بلاست شده از آنالیزهای ناپارامتری استفاده گردید. برای بررسی استحکام برشی باند هر براکت در حالت سند بلاست شده و سند بلاست نشده، از آنالیز t-test، Levens استفاده شد. میانگین استحکام برشی باند در براکتهای سند بلاست نشده برای براکتهای American Dentaurmum، Orthodontics و 3M به ترتیب 15.51، 16.60 و 18.58مگا پاسکال بود. میانگین استحکام برشی باند در براکتهای سند بلاست شده برای براکتهای 3M، Dentaurum Am Orthod به ترتیب 15.18، 19.38 و 18.66 مگا پاسکال بود. افزایش استحکام برشی باند برای براکت Dentaurum از نظر آماری معنی دار ولی برای براکت 3M معنی دار نبود. کاهش جزئی استحکام برشی باند براکت American Orthodontics از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  سند بلاستینگ همیشه سبب افزایش استحکام برشی باند نمی گردد و در مواردی که نیاز به استحکام برشی باند بیشتری وجود دارد می توان به طور همزمان از سند بلاستینگ بر طبق نظر شرکت های سازنده به همراه سایر روش ها chemical adhesion promoters استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سند بلاستینگ، استحکام باند برشی، Air abrasion
 • قوام نصیری مرجانه، عابدینی سارا صفحه 636
  زمینه و هدف
  سفید کردن دندانهای زنده به کاربرد موادی نیاز دارد که سودمند بوده و باعث کمترین صدمه به نسج دندان گردند. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی تعیین اثر مواد سفید کننده دندانهای زنده با غلظتهای متفاوت بر استحکام خمشی کمپلکس مینا و عاج بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق که بصورت طرح موازی از نوع مداخله گرانه انجام شد از سطح فیشیال چهل و هشت عدد دندان گاوی سالم قطعاتی به ابعاد 8×3×2 میلیمتر تهیه شد. سپس قسمت عاجی نمونه ها، توسط موم پوشانده شده و نمونه ها براساس نوع ماده بلیچینگ به چهار گروه 12 تایی تقسیم شدند.
  گروه اول: 9%Perfecta Bravo گروه دوم: 15% Opalescence، گروه سوم: 20% Opalescence و گروه چهارم: گروه کنترل (بزاق مصنوعی). نمونه های گروه آزمایش به مدت دو هفته در ماده سفید کننده قرار گرفتند. زمان استفاده از ماده بلیچینگ طبق دستور کارخانه بود. گروه کنترل در بزاق مصنوعی قرارگرفت. پس از اتمام دوران آزمایش، تست شکست نمونه ها برای مشخص شدن استحکام خمشی توسط اینستران با سرعت کراس هد 0.2 میلی متر در دقیقه انجام شد. آنالیز داده ها توسط آنالیز واریانس یک عاملی انجام شد (?=0.05).
  یافته ها
  میانگین استحکام شکست داده ها بر حسب مگاپاسکال عبارت بود از: گروه اول) 123.99، گروه دوم) 124.87، گروه سوم) 162.98 و گروه چهارم) 141.26. پس از پذیرفتن فرض نرمال بودن داده ها توسط آزمون ناپارامتری Kolmogorov-Smirnov با احتمال 95% آنالیز واریانس یک عاملی مشخص نمود که اختلاف قابل ملاحظه آماری بین گروه ها وجود ندارد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  مواد وایتال بلیچینگ با غلظتهای متفاوت در مدت زمان دو هفته تاثیر معنی داری در استحکام شکست کمپلکس مینا و عاج ندارند.
  کلیدواژگان: استحکام خمشی، مینا، عاج، سفید کردن دندان های زنده
 • محتشم نوشین، حبیبی عطاالله، ساغروانیان نصرالله، کامیاب حصاری کامبیز صفحه 642
  سابقه و هدف
  (SOT) Squamous Odontogenic Tumor، یک نئوپلاسم خوش خیم نادر با عوامل دندانی است که اولین بار در سال 1975 توصیف گردید. از آن زمان تاکنون تنها 40 مورد گزارش شده است.
  گمان می رود که منشاء این تومور از بقایای اپی تلیوم مالاسه باشد. اما در مواردی با دندان نهفته همراه می باشد که ممکن است از بقایای اپی تلیال فولیکول دندانی نشات گرفته باشد. گزارش مورد فوق با تاکید بر نادر بودن آن و با توجه به اهمیت آن از نظر اشتباه شدن با آملوبلاستومای آکانتوماتوز و کارسینوم سلول سنگفرشی صوت پذیرفت.
  گزارش مورد: بیمار مردی است 54 ساله که درتاریخ 4/5/82 با تورم استخوانی کمی دردناک در ناحیه باکالی سمت راست فک تحتانی در ناحیه پرمولر و مولر اول، مراجعه نموده است.
  بنا به گفته بیمار تورم استخوانی وی سابقه 22 ساله داشته که با رشد بطئی و گسترش باکالی استخوان و حساسیت به دق همراه بوده است. در سابقه پزشکی بیمار نکته قابل ذکر دیگری وجود نداشت. در بررسی بالینی Expansion باکالی استخوان در ناحیه پرمولرها و مولر اول فک پائین سمت راست، لقی دندانها به همراه پریودنتیت متوسط مشاهده شد. تحت بی حسی موضعی به برداشت بیوپسی پارسیل از ضایعه اقدام و تومور ادنتوژنتیک اسکواموس گزارش شد. در جراحی بعد به برداشت کامل ضایعه و کورتاژ استخوانی و بنا به درخواست بیمار در آوردن دندانهای قدامی اقدام شد.
  نتیجه گیری
  SOT نئوپلاسم نادری بوده و نمونه فوق تنها مورد گزارش شده از ابتدای تاسیس دانشکده دندانپزشکی مشهد تاکنون می باشد.
  کلیدواژگان: تومور ادنتوژنیک اسکواموس، تومورهای ادنتوژنتیک، خوش خیم
 • مهشید مینو، افتخارآشتیانی رضا صفحه 670
  سابقه و هدف
  با توجه به تاثیر تکنیک های مختلف قالبگیری بر دقت ابعادی کست نهایی و اختلاف نظر در مورد بهترین تکنیک آن در دندانپزشکی این تحقیق با هدف بررسی اثر چهار تکنیک قالبگیری بر دقت ابعادی کست نهایی ایمپلنت انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی 5 آنالوگ ایمپلنت برروی یک مدل لابراتوری تعبیه شده و با کمک آن چهار تکنیک قالبیگری به روش (open techinc) مورد ارزیابی قرار گرفتند. چهار تکنیک قالبگیری عبارت بودند از: 1- غیر متصل با تری سوراخدار (non splinted+perforated tray) 2- غیر متصل با تری پنجره دار (non splinted+open tray) 3- متصل با تری پنجره دار (splinted+open tray) 4- متصل با تری سوراخدار (Splinted+Perforated Tray) با هر کدام از تکنیک ها چهار کست نهایی تهیه گردید. دقت ابعادی کست های نهایی تهیه شده با مقایسه فواصل نقاط تعیین شده برروی آنالوگ های ایمپلنت در سه بعد Z،Y، X همچنین موقعیت فضایی نقاط با فواصل مشابه در مدل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه گیری فواصل تعیین شده توسط دستگاه میکرومتر با دقت میکرون انجام گرفت و اختلاف اندازه ها در کستهای نهایی بامدل لابراتوری توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل آماریRepeated Measure قرار گرفتند.
  یافته ها
  چهار تکنیک قالبگیری از لحاظ تاثیر بر دقت ابعادی کست نهایی با هم اختلاف معنی دار نداشتند. هیچ یک از چهار تکنیک قالبگیری، موقعیت نقاط تعیین شده برروی مدل لابراتوری اولیه را به طور دقیق برروی کستهای نهایی در ابعاد X،Y،Z همچنین موقعیت فضایی نقاط بازسازی ننمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه آکریل دورالی تاثیر معنی داری در افزایش دقت ابعادی کست های نهایی ایجاد ننمود، کاربرد روش غیر متصل (Non splinted) به علت سهولت اجرا، همچنین کم کردن هزینه های درمانی توصیه می شود. همچنین انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه جهت بررسی امکان افزایش دقت ابعادی کستهای نهایی و نزدیک شدن به شرایط داخل دهانی جهت افزایش تعمیم پذیری کلینیکی ضروری به نظر میرسد.
  کلیدواژگان: تکنیک قالبگیری، کست نهایی ایمپلنت، دقت ابعادی
|
 • Dr. Fahime Akhlaghi, Dr. Amin Yamani, Dr. Seyyed Amir Saeed Yavari Page 533
  Background And Aim
  Abnormal occlusion is one of the most important etiologic problems in patients with dento – facial and cranio – facial abnormalities. In orthognathic surgery this parameter (occlusion) would become normal. Probably it is acceptable to correct the skeletal and occlusal problems to improve speech and articulation. This study was designed to evaluate the effect of orthognathic surgery on articulation and speech on 1999 in Taleghani Hospital. Methods & Materials: This clinical trial study was performed cross – sectionally on 18 patients that consist of 5 male and 13 females. All patients had dentofacial deformities. BSSRO osteotomy and bimaxillary ostetomy were performed on each patient to correct their skeletal deformities. There was no palatal defect or dentocranial problem, mental retardation and hearing problem in the patients. Phonetic test was done before surgery. This test was repeated 6 months after surgery. Findings before and after surgery were evaluated and data were compared with paired t - test.
  Results
  Results showed significant changes after surgery which means these kind of surgery have a positive effect on speech and articulation.
  Conclusion
  It seems an advantage to use orthognathic surgery with speech therapy to improving speech and articulation.
 • Dr. Ladan Eslamian, Dr. Roozbeh Vosooghi Page 541
  Background and Aim
  Y axis angle is one of the measurements which is used in assessment of mandibular growth pattern. It seems, is not in coordination with the mentioned 66 degrees in texts and is more in our patients. Thus in this study, Y axis angle is measured in lateral cephalograms of over 15 year old Iranians, to find if there is any difference. Methods & Materials: In this descriptive study, two hundred conventional lateral cephalograms were traced. Y axis angle and another angles showing vertical growth of mandible were measured. The cephalograms were divided in to three groups of horizontal and three groups of vertical growth. The difference between each three groups were assessed by ANOVA. The correlation between vertical angles was assessed by Pearson analysis. The mean of Y axis angle in 17-18, 19-20, 21-30 years old was compared with Bolton measurements by t-test.
  Results
  Y axis was 68.83±5.34 in boys and 68.67±4.8 in girls. The difference was not statistically different. The difference between the vertical groups was significant (P<0.01). The difference between Cl III and Cl II, Cl III and Cl II was significant (P<0.05). The correlation was strong between Y axis and GoGn/SN and sum of posterior angles (r=0.76) and moderate between Y axis and MPA angles (r=0.56).
  Conclusion
  The most significant difference was seen in 17-18 year old girls (64.6±4) in comparison with Bolton study (67.2±3) (P<0.05). Bolton measurements can be used for other compared ages in both sexes. It is recommended to use standard deviation for 66 of Y axis, thus we would be able to apply it to larger populations.Keywords:
 • Dr. Hamidreza Pakshir, Dr. Hassan Salehi Page 548
  Background and Aim
  With regards to improvement in medical treatment methods for thalassaemic patients and demands for orthodontic treatment of this group, the present study was undertaken to compare cephalometric parameters of patients under regular treatment with those under irregular treatment and normal individuals with emphasis on Mc Namara method. Methods & Materials: This cross-sectional study was performed on a total of 90 thalassaemic patients under regular treatment, 45 males (mean age: 13.4 yrs.) and 45 females (mean age: 13.7 yrs.) as the study group, 80 thalassaemic patients under irregular treatment composed of, 30 males (mean age:13.2 yrs) and 30 females (mean age: 13.8 yrs) and 90 normal individuals, 45 males (mean age: 13.4) and 45 females (mean age: 13.3 yrs) as the two control groups. Lateral cephalograms were provided for all subjects and cephalometric parameters defining craniofacial morphology, derived mainly from McNamara analysis, evaluating soft tissue, dental, dentoalveolar and skeletal characteristics were assessed. Analysis of variance (ANOVA) for comparing the 3 groups and T-test to identify the existence of any differences between 2 groups were used in this study.
  Results
  All thalassaemic patients in the two groups had a Cl II skeletal base relationship especially those under irregular treatment. There was no significant difference between the mean of the most cephalometric parameters in the thalassaemic patients group under regular treatment with normal control group, while the statistical analysis showed significant difference (P<0.05) between most of the parameters in thalassaemic patients in the 2 groups. Vertically, the growth pattern of thalassaemic patients under regular treatment, differing much from those under irregular treatment, showed to be nearly similar as the normal individuals.
  Conclusion
  The role of regular transfusion vs. irregular treatment of the thalassaemic patients is very important not only for longer life time, but it helps to attain normal facial appearance. The facial and skeletal pattern of thalassaemic patients with regular treatment differ much from those with irregular transfusion especially in vertical dimensions and dentoalveolar aspects.
 • Dr. Abdorrahim Davari, Dr. Masoume Jafari Nasab, Fateme Abdollahi Ali Beik Page 569
  Background and Aim
  Main purpose of this cross sectional study was to assess the prevalence of DMFT among 100 mild mental retard (IQ=50-70) studetns 8-12 years –old from special Yazd schools. Methods & Materials: One hundred mild mental retardation children 8-12 years old (46 girl and 54 boy) were chosen from special Yazd schools and the data from the questionnaires were analyzed by computer, using the SPSS software.
  Results
  The average of DMFT in 8 - 12 year - old special students was 5.95±3.83 (6.93±3.54 for girls and 5.11±3.89 for boys). Of the total DMFT obtained, 4.3 was ascribed to dental caries, 1.46 to extracted teeth due to caries, and the last 0.19 to restorated teeth. Ten percent of population were caries free and in twelve percent of population had DMFT more than 10.
  Conclusion
  The results showed no significant difference between parent’s education and the rate of dental caries in students. But there was significant reduction of DMFT in the students who brushed regularly (p-value = 0.0001).Keywords:
 • Dr. Ferena Sayyar, Dr. Mandana Sanei Page 576
  Background and Aim
  Chronic liver diseases especially cirrhosis may cause different complications in patients, such as periodontal disease. The purpose of the present case – control study was to examine the effect of chronic liver diseases on the periodontium. Methods & Materials: The experimental group consisted of 60 patients with diagnosed chronic liver disease. 60 systemically healthy subjects formed the control group. Age, gender, level of education, socio – economic level and cigarette smoking were not statistically different between the two study groups. (P>0.05) The Ramfjord index teeth were recorded for plaque index (PI), clinical attachment loss (CAL), and gingival bleeding (GB).
  Results
  CAL in the test group was significantly greater than the control group (P<0.05) which showed that the hepatic patients were 3.3 times more at risk of moderate to severe attachment loss than the healthy subjects (Odds ratio = 3.3), however, mean PI and GB were not statistically different between the study groups (P>0.05).
  Conclusion
  Patients with chronic liver disease demonstrated more CAL than the healthy subjects with the same PI and GB. Thus liver disease might be assumed as a risk factor for periodontal diseases.
 • Dr. Massoud Seifi, Dr. Bahram Kazemi, Dr. Parisa Golkar Page 582
  Background And Aim
  The important role of genetics has been recognized in recent years with respect to the understanding of tooth agenesis (TA). Identification of genetic mutations in individuals with tooth agenesis or other dental anomalies will enable preclinical diagnosis and improves orthodontic treatment. The aim of the present study is to assess the relationship between T.A and MSX1 mutation. Methods & Materials: Case group consisted of 20 individuals with T.A and control group consisted of 20 individuals with complete set of dentition. Blood samples were collected and DNA’s were extracted with P.C.I Ext Method. DNA’s were amplified with PCR technique and after addition of Ban II on PCR product, presence or absence of MSX1 mutation was evaluated. Evaluation was based on presence of additional DNA band in gel of electrophoresis in case group. Chi square test was used to compare two qualitative traits.
  Results
  Ban II had no effect on DNA of control group (195 bp) and digested the defected Allele in case group (106 bp and 89 bp.) (P-valve <0/001).
  Conclusion
  In control group no mutation had occurred and all of individuals in case group, had heterozygous mutations and there is a high significant statistical relation ship between T.A and MSX1 mutations. Given the absence of tooth follicle in dental radiography, formation or agenesis of the mentioned tooth can be determined by means of explained method of present study. After all, performing a blood test can prognosticate whether the future tooth can be developed or not.
 • Dr. Fereshte Shafiee, Dr. Mehran Mortazavi, Dr. Tahere Masoom Page 591
  Background and Aim
  According to high prevalence of caries in occlusal surfaces of teeth in children and adolescents, use of fissure sealant materials has been recommended for many years. In sealant-therapy, improvement of adhesion and ease of handling is important and noticeable particularly impossible isolation situation. The aim of this study was to evaluate the effects of self- etching primer (SE Primer) conditioner and saliva contamination on microleakage of RMGI as sealant. Methods & Materials: In this in vitro and experimental study, 160 human maxillary sound extracted premolars were selected and randomly divided randomly to 8 groups with 20 teeth in each group. Then sealant was applied on them using the following techniques: 1) Conditioner, Primer + RMGI - 2) Conditioner + RMGI - 3) Conditioner, Saliva + RMGI - 4) Conditioner, Saliva, Primer + RMGI - 5) RMGI alone- 6) Saliva, Primer + RMGI - 7) Primer + RMGI - 8) Saliva+ RMGI. After thermocycling (500 cycles) and immersion in %0.5 basic fushion, the teeth were sectioned and evaluated for dye penetration by stereomicroscope (x12) (0-4 scale). Statistically analysis was done by nonparametric test (Kruskal - Wallis).
  Results
  The results showed that the microleakage is significantly increased by saliva contamination. As well using conditioner or primer alone, has significant effect on reducing microleakage of RMGI, but simultaneous use of primer and conditioner in a situation without saliva contamination can increase microleakage. With Saliva contamination, using the primer can reduce micorleakge.
  Conclusion
  On the base of this study, using the acidic primer prior to applying RMGI on either isolated condition or saliva contamination, can reduce microleakage significantly.
 • Dr. Behnaz Ebadian, Dr. Ehsan Ghassemi, Dr. Jaber Yaghini Page 606
  Background and Aim
  Acrylic resin is a thermal consulator which is a great disadvantage for this material. In some studies Al2O3 is added to polymethyl methacrylate to improve its thermal conductivity. The purpose of this experimental study is evaluation of some physical properties of the acrylic resin mixed with Al2O3, such as transverse strength, transverse deflection, modulus of elasticity and hardness. Methods & Materials: Three groups of acrylic resin (Meliodent, Bayer UK heat cure acrylic resin) each consisted of 20 specimens were prepared. The first group was control (pure acrylic resin), the second group was PMMA specimens with 15% (weight percentage) Aluminum oxide powders (Martinswerk, Germany) and the third group was PMMA specimens with 20% Aluminum oxide. The transverse strength, transverse deflection and modulus of elasticity were measured by use of universal testing machine (Dartec) and the dimensions of specimens were 65×10×2.5 mm loading speed was 1mm/min. Hardness was measured by use of Brinel hardness tester machine. The dimensions of specimens were 20×20×5 mm. Analysis of variance and Duncan test were used for data analysis. Results were based on Mean±standard deviation.
  Results
  There was a significant difference between the mean of transverse deflection between control group and test groups (p.v=0.004). But Duncan test revealed that there was not significant differences between the test groups.The mean of modulus of elasticity of test groups and control had significant differences (p.v=0.007) but Duncan test showed no differences between test groups. The mean of transverse strength and hardness of groups showed no differences.
  Conclusion
  This study showed that the mixing of Aluminum oxide and acrylic resin, decreases transverse and deflection strength and increases modulus of elasticity of modified resin but it has no effect on resin hardness.
 • Dr. Sedighe Azimi Hosseini, Dr. Farhad Esfandiari, Dr. Esa Baybordi Page 612
  Background And Aim
  Lymphoma is the seventh malignancy in human which can be presented in oral cavity or as a cause of cevico-facial lymphadenopathy. Because of different epidemiologic characteristics of lymphoma in geographic area, this study designed to determine epidemiologic indices and frequency of oral and cervicofacial manifestations of lymphoma in patients referred to Dr. Shariati Hospital and a private clinic in Tehran in 1381. Methods & Materials: In this cross – sectional descriptive study with simple sampling the age, gender, type of lymphoma, clinical and histological category, site and type of oral and cervico-facial lymphnodes lesions, and paraclinical examination are determined.
  Results
  Four hundred twenty five patients were studied including 182 Hodjkin cases with mean age 31.2± 14.5 (male to female ratio = 1.6) and 243 non – Hodjkin (NHL) cases with mean age 41± 16.1 (male to female ratio = 2.2). The most common features were mediastinal and pulmonary lymphadenopathy and then cervical lymphadenopathy in HD cases and cervical lymphadenopathy in NHL patients. Submandibular lymphadenopathy (%3.8) without oral lesions in HD and submandibular lymphadenopathy (11%), submandibular and sublingual salivary glands lesions (%1.6) and tonsilar enlargement in NHL cases has been showed. Nodular sclerosis was the most common type of histopathologic finding.
  Conclusion
  High frequency of cervical lymphadenopathy in HD and NHL cases with oral lesions in %4.5 of NHL notify us the importance of complete dental and oral examinations.
 • Dr. Mohammad Farahani, Dr. Mohammad Haj Ghadimi, Dr. Jalil Khademi Page 618
  Background and Aim
  The purpose of this study was to compare the effect of sandblasting on shear bond strength of three metal brackets. Methods & Materials: For this experimental study, 180 human maxillary and mandibular first and second premolars teeth obtained from orthodontic patients were cleaned and stored in 0.1% thymol solution. The teeth randomly assigned to either the control (n=90) or experimental (n=90) groups. Each group subdivided into three equal groups (n=30). In control groups, three different non – sandblasted metal brackets (3M Uniteck, Dentaurum and Am orthod) were bonded with 3M (Unitek) no – mix resin. In the next stage of experiment, similar brackets were sandblasted and used. All samples pumiced and were etched with 37% phosphoric acid (3M unitek) for 15 seconds. The teeth were embedded in blocks of autopolymerization polymethyl methacrylate (223 cm), using a special device to make their slots parallel to horizontal plane. Samples were stored in distilled water at room temperature for 24 hours before testing. Testings were performed with an instron machine. The data were analyzed by ANOVA, LSD, Kruskal – wallis and Man – whitney tests.
  Results
  In non-sandblested groups, the results were analysed by ANOVA and LSD non-comparisons tests. In sandblasted groups non-parametric tests including Kruskal – wallis and mann – whiteny used for statistical analysis. For evaluating each pair bracket type untreated and sandblasted, Levene and t – test analysis were used. Mean shear bond strength of untreated groups were 15.51, 16.60, and 18.58 Mpa for Am Orthod, Dentaurum, and 3M Unitek companies respectively. Mean shear bond strength of sandblasted groups were 15.18, 19.38, and 18.66 Mpa for Am Orthod, Dentaurum, and 3M Unitek companies respectively. Increase in shear bond strength of Dentaurum brackets was statistically significant, but was not significant for 3M brackets.
  Conclusion
  Sandblasting usually increase shear bond strength in metal brackets. In specific circumstances that, extra shear bond is needed, bracket sandblasting could be used according to the manufacturer instrumentation, combined with chemical adhesion promoters.
 • Dr. Marjane Ghavamnasiri, Sara Abedini Page 636
  Background and Aim
  Vital bleaching agent could effect on physical and mechanical properties of teeth. The purpose of this in vitro study was to evaluate the effect of different concentrations of vital bleaching agents on the flexural strength of enamel and dentin complex. Methods & Materials: This in vitro study was an interventional with a parallel design. 2x3x8 mm beams were cut from facial surface of previously extracted bovine incisors. The dentinal part of the teeth was covered by wax. The specimens were divided into four groups of 12 based on the kind of bleaching agent. Group A) 9% Perfecta Bravo, Group B) 15 % Opalescence, Group C) 20% Opalescence and Group D) Control. The experimental groups were immersed in vatial bleaching agent for a period of two weeks according to the instruction of manufacturer. The control group was immersed in synthetic saliva. Flexural testing was performed 24 hours after the last treatment using an Instron testing machine with a crosshead speed of 0.2 mm/min. The results were analyzed by one way ANOVA (α= 0.05).
  Results
  The mean of data (Mpa) were A: 123.99, B: 124.87,C: 162.98 and D: 141.26. After using a nonparametric analysis Kolmogrov - Smirnov for acceptance of normal assumption (=0.05), one way ANOVA showed that there was no significant difference among groups (P>0.05).
  Conclusion
  Different concentration of bleaching agents had no significant effect on flexural strength of enamel and dentin complex.
 • Dr. Nooshin Mohtasham, Dr. Ataollah Habibi, Dr. Nasrollah Saghravanian, Dr. Kambiz Kamyab Hesari Page 642
  Background and Aim
  Squamous odontogenic tumor (SOT) is a rare benign neoplasm with dental origin first described in 1975. Fewer than 40 cases had been reported till now. The SOT may have been originated from epithelial rests of Malassez, but it is suggested in some cases of embeded teeth they may arise from epithelial rests in dental follicle. The purpose of this case report is to show the rarity of this neoplasm and its importance in similarity with acanthomatous Ameloblastoma and well differentiated squamous cell carcinoma. Case Report: The patient is a fifty – four year old man who was referred to surgical department of Mashhad Dental school on July 26, 2003 with buccal expansion and tenderness in right premolars and first molar of mandible. He gave a history of swelling and tenderness at this site for twenty – two years. No significant finding was detected in his past medical history. In clinical examination, buccal expansion in right premolars and first molar of mandible and teeth mobility with moderate periodontitis were observed. Under local anesthesia partial biopsy of the lesion was taken. On microscopic examination, this lesion was diagnosed as SOT. Through next surgical procedure, exisional biopsy and bone curretage was performed (his anterior teeth were also extracted to his own will). Microscopic examination of exisional biopsy confirmed SOT.
  Conclusion
  SOT is a rare neoplasm and this case is the first sample which identified from the beginning in Mashhad dental school up to now.
 • Dr. Minoo Mahshid, Dr. Reza Eftekhar Ashtiani Page 670
  Background and Aim
  Due to the great influence of impression techniques on dimensional accuracy of implant master casts and existence of controversy about the best impression technic, this study aimed to evaluate the influence of four impression techniques on dimensional accuracy of implant’s master cast. Methods & Materials: In this experimental study, five implant’s analogues on laboratory models was used to transfer the positions of implants with four impression techniques. For each impression technique, 4 master casts was made. Impression techniques used included: 1 – non splinted + perforated tray, 2- non splinted + open tray, 3- splinted + open tray, 4- splinted + perforated tray. Dimensional accuracy of master casts fabricated with different impression techniques, was evaluated with comparison of distance of indicated points on the implant’s analogues between laboratory model and master casts. The distance between points was calculated on 3 axis (X, Y, Z) and special position of points was also calculated. This evaluation was calculated with micrometer in precision of 1 micron. Data were evaluated with SPSS software and Repeated Measure analysis.
  Results
  Significant difference was not found between the influences of four impression techniques on dimensional accuracy of implant’s master casts. None of the four impression techniques didn’t transfer precisely the location of indicated points of laboratory model to master casts on X, Y, Z axes or spatial position of them.
  Conclusion
  Acrylic resin splinting didn’t show significant influence to augment the dimensional accuracy of master casts, so the non splinted technique is advisable because of simplicity and economic. Although more investigations is needed in this issues to augment the dimensional accuracy of master casts and approach to oral situation for increasing the clinical relevance.