فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال سوم شماره 3 (پاییز 1385)
 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/08/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرشاد قوشچی، امیرحسین شیرانی راد، قربان نور محمدی، امیر آینه بند صفحه 1
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام کلزا پاییزه، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش، آبیاری معمول بر اساس 80 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A و تنش کم آبی به صورت قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی به بعد، دو سطح عامل اصلی را تشکیل دادند. عامل فرعی نیز شامل بیست رقم کلزا بود. نتایج نشان داد که بین سطوح آبیاری در سطح 5 درصد و ارقام و اثر متقابل آبیاری و رقم در سطح 1 درصد در مورد عملکرد دانه، اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین سطوح آبیاری مشخص نمود که در شرایط آبیاری معمول، عملکرد دانه برابر با 1/4191 کیلوگرم در هکتار و در شرایط تنش 4/3755 کیلوگرم در هکتار است. مقایسه میانگین ارقام نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه متعلق به رقم Syn-4 با 8/4411 کیلوگرم در هکتار و کم ترین آن با 4/2885 کیلوگرم در هکتار، مربوط به رقم Alice بود. این ارقام به ترتیب، بیش ترین و کم ترین عملکرد بیولوژیک را نیز به خود اختصاص دادند. مقایسه میانگین تاثیرات متقابل آبیاری و رقم در رابطه با عملکرد دانه مشخص نمود که بیش ترین عملکرد دانه، متعلق به رقم Licord در شرایط آبیاری معمول با 4961 کیلوگرم در هکتار و کم ترین آن مربوط به رقم Opera در شرایط تنش با 2825 کیلوگرم در هکتار است. هم چنین، نتایج مربوط به عملکرد روغن مشخص نمود که بین سطوح آبیاری و ارقام، در سطح 1 درصد و اثر متقابل آبیاری و رقم، در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین تاثیرات متقابل آبیاری و رقم نشان داد که رقم Licord در شرائط آبیاری معمول با 2278 کیلوگرم در هکتار، دارای بیش ترین عملکرد روغن و رقم Opera در شرایط تنش با 2171 کیلوگرم در هکتار دارای کم ترین عملکرد روغن است. نتایج هم چنین نشان می دهد که وزن دانه، تعداد غلاف در شاخه های فرعی و ساقه اصلی و تعداد دانه در غلاف از نظر ارقام در سطح یک درصد، تفاوت معنی دار دارند. بین وزن دانه، تعداد غلاف در شاخه فرعی و اصلی، به لحاظ سطح آبیاری در سطح یک درصد تفاوت معنی دار وجود دارد. از طرفی از نظر اثر متقابل آبیاری و رقم، بین اجزای عملکرد، تفاوت معنی دار وجود ندارد.
 • حسین زاهدی، قربان نور محمدی، فرخ درویش، حمید رضا توحیدی مقدم، علیرضا پازکی صفحه 13
  به منظور بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه ارقام گلرنگ بهاره، آزمایشی با استفاده از 7 رقم و لاین گلرنگ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1382 اجرا شد.صفات مورد بررسی، شامل عملکرد دانه در بوته، عملکرد دانه در کرت، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه و تعداد شاخه فرعی، اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج نشان داد که بالاترین میزان عملکرد دانه در بوته با kg/ha7/91و در کرت با kg/ha 1117 از لاین جدید و پیشرفته I.L.111 و پایین ترین میزان عملکرد دانه در بوته با kg/ha 7/23و در کرت با kg/ha 596 از رقم FO2 به دست آمد. هم چنین، بالاترین وزن هزار دانه با 5/37 گرم، تعداد غوزه در بوته با 5/17 عدد و تعداد دانه در غوزه با 56 عدد از لاین پیشرفته I.L.111 حاصل شد. مطالعه و بررسی همبستگی بین صفات ارقام مورد بررسی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه در بوته با عملکرد دانه در کرت و عملکرد دانه در بوته با تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه و شاخه های فرعی وجود دارد. به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان لاین جدید I.L.111 را به عنوان یک رقم مناسب بهاره برای منطقه کرج و سایر مناطق مشابه توصیه نمود.
 • ابوالقاسم لواف، نیما ایلا، کیوان کرکودی صفحه 21
  به منظور بررسی اثر دو شیوه تغذیه علمی و شیوه سنتی بر متوسط افزایش وزن روزانه، مصرف ماده خشک، ضریب تبدیل غذایی، مصرف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین به ازای وزن بدن، آزمایشی با 48 راس بره نر افشاری در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 گروه 16 راسی در باکس های انفرادی به مدت 100 روزدر منطقه تربت حیدریه(1384) انجام گرفت.جیره های آزمایشی 1 و 2 و 3 (برپایه علوفه و کنسانتره) به ترتیب شامل تغذیه براساس استاندارد NRC (1986) و ARC (1980) و روش سنتی مرسوم بود. نتایج این آزمایش، اختلاف معنیداری در صفات مورد بررسی بره های تغذیه شده بین شیوه های استاندارد ARC،NRC نشان نداد (p3 0/05). اما افزایش راندمان پروتئین مصرفی، متوسط ازدیاد وزن روزانه، مصرف ماده خشک و نیز کاهش ضریب تبدیل غذایی جیره های استاندارد در مقایسه با روش سنتی، معنی دارشد. (05/0 P <).
 • حسن فضائلی، حیدرعلی گل محمدی، عباس المدرس، شهاب الدین مشرفی، علی اکبر شعاعی صفحه 27
  این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد علوفه سورگوم و ذرت در تغذیه گو ساله های پرواری، طی سال های 1383 -1382 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلپایگان انجام گرفت. بدین منظور، سورگوم علوفه ای و ذرت علوفه ای هر کدام در سطح سه هکتار کشت شد و علوفه تولیدی، سیلو گردید. تعداد 32 راس گوساله نر هلشتاین در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره و 8 تکرار، تحت آزمایش قرار گرفتند. در جیره های آزمایشی که 40 درصد از ماده خشک آن را علف سیلویی تشکیل می داد، سیلو سورگوم به ترتیب با نسبت های 0، 33، 66 و 100 درصد، جایگزین سیلو ذرت شد. میزان بذر مصرفی برای سورگوم و ذرت به ترتیب 4 و 30 کیلو گرم در هکتار، تعداد آبیاری، به ترتیب 8 و 11 بار و تولید علوفه، به ترتیب 80 و 85 تن در هکتار بود؛ در حالی که ترکیبات مغذی وpH سیلو ها مشابه بود. نتایج آزمایش، پرواربندی نشان داد که میانگین افزایش وزن روزانه، گوساله ها طی مدت 120 روز برای چهار جیره آزمایشی به ترتیب برابر با 1038، 1069، 1010 و 1158 گرم و میزان ماده خشک مصرفی روزانه به ترتیب برابر با 5/7، 56/7، 74/7 و 06/8 کیلوگرم بود. وضریب تبدیل غذایی به ترتیب 23/7، 07/7، 66/7 و 96/6 بود که عدم وجود تفاوت معنی دار بین جیره ها را نشان می دهد.
 • عبدالرحیم مهدوی، نبی الله نعمتی، بهزاد ثانی، فرشاد قوشچی، نقی حسین زاده. پیمان زمانی صفحه 37
  به منظور تعیین تاثیر مقادیر نیتروژن بر توتون های گرمخانه ای، اثر سه سطح نیتروژن (17، 35 و 52 کیلو گرم خالص در هکتار) بر سه رقم توتون گرمخانه ای (326K، 176C و944MN) به صورت آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1384 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، اثر مقادیر نیتروژن بر عملکرد برگ سبز، عملکرد برگ خشک و ترکیبات تعیین کننده کیفیت توتون، مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزایش سطوح نیتروژن، طول و عرض برگ، عملکرد برگ سبزو عملکرد برگ خشک، افزایش یافت.تاثیر نیتروژن بر طول و عرض برگ در 45، 60، 75 و 90 روز بعد از نشاکاری در سطح احتمال 1 در صد، معنی دار بود.بین ارقام از نظر طول و عرض برگ در 75 و 90 روز بعد از نشاکاری، اختلاف معنی داری مشاهده گردید و رقم 326K بیش ترین طول و عرض برگ را در طول مراحل رشد به خود اختصاص داد.از نظر صفات عملکرد برگ سبز و عملکرد برگ خشک بین ژنوتیپ ها، اختلاف معنی دار بود، به طوری که رقم 326K و 176C به ترتیب، بیش ترین و کم ترین عملکرد برگ سبز و عملکرد برگ خشک را به خود اختصاص دادند.. با افزایش مقادیر نیتروژن میزان نیکوتین و نیتروژن، کل افزایش یافت، اما افزایش نیتروژن، تاثیری بر خاکستر کل، قند و پتاسیم برگ نداشت.بین ارقام از نظر میزان نیکوتین، اختلاف معنی داری مشاهده گردید؛ به طوری که رقم 944MN، بیش ترین و 326K، کم ترین مقدار نیکوتین را به خود اختصاص دادند.
 • محمد نصری، منصوره خلعتبری صفحه 49
  به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر اساس صفر، 25، 50 و 75 درصد ظرفیت مزرعه(F.C) بر میزان تغییرات عناصر غذایی پرمصرف (N،P،K)در 5 ژنوتیپ کلزا) Mohican،Symbol، PF7045 -01 Syn-1، Hyola-42،)تحقیقی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زراعی 83-1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین اجرا شد. یادداشت برداری های لازم در مورد عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، درصد روغن و عملکرد روغن انجام شد. در پایان تحقیق، جهت تعیین مقدار هر عنصر در هر تیمار، نمونه های برگی به آزمایشگاه منتقل و میزان عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، میزان عناصر در سطوح مختلف آبیاری و اثر متقابل این دو عامل از نظر آماری، اختلاف معنی داری داشتند. در بین ژنوتیپ ها، تنها عنصر پتاسیم، دارای اختلاف معنی دار در سطح 1درصد بود و ژنوتیپ های Hyola-42 وSymbol به ترتیب با متوسط 59/2 درصد و 21/1درصد، اولین و آخرین کلاس آماری را به خود اختصاص دادند. اما ژنوتیپ ها، از نظر مقدار درصدN وP در ماده خشک برگ، اختلاف معنی داری نشان ندادند ولی سطوح مختلف آبیاری، اثرات معنی داری بر میزان درصد سه عنصر داشت. با افزایش شدت تنش خشکی از 75 درصد به صفر درصد ظرفیت مزرعه (FC) تنها عنصر نیتروژن افزایش نشان داد و میزان آن از متوسط 5/2درصد به 7/3 درصد، در ماده خشک برگ رسید. اما عناصر دیگر با افزایش شدت تنش، کاهش نشان داده اند. فسفر از متوسط 35/0 درصد به 18/0 درصد و پتاسیم از متوسط 73/2 به 09/1 درصد در ماده خشک برگ رسید. اثر متقابل ژنوتیپ و سطوح آبیاری نیز در سطح 1درصد معنی دار گردید. بر اساس جدول تجزیه واریانس در همه رفتارها، تنش خشکی باعث کاهش میزان عناصر در ژنوتیپ های مختلف شد، به استثنای عنصر نیتروژن، که با افزایش شدت تنش خشکی، درصد آن در برگ ها افزایش نشان داد. عملکرد نیز تحت تاثیر ژنوتیپ و سطوح تنش خشکی قرار گرفت. با افزایش شدت تنش از 75 به صفر درصد، ظرفیت مزرعه از متوسط 3340 کیلوگرم در هکتار به 1788 کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. در میان ژنوتیپ ها، Hyola-42 و Symbol به ترتیب با متوسط 5/3377 کیلوگرم در هکتار و1947 کیلوگرم در هکتار، بالاترین و کم ترین عملکرد را به خود اختصاص دادند. درصد روغن دانه، تحت تاثیر ژنوتیپ ها، قرار نگرفت، ولی با افزایش شدت تنش خشکی، میزان آن کاهش نشان داد و از متوسط 1/43درصد، در تیمار آبیاری 75 درصد ظرفیت مزرعه، به 2/40 درصد در تیمار آبیاری صفر و25 درصد ظرفیت مزرعه رسید. با افزایش شدت تنش خشکی، میزان اسیدهای چرب اشباع شده و گلیکوزینولات دانه افزایش یافت و کیفیت روغن کاهش پیدا کرد. عملکرد روغن، نیز تحت تاثیر اثرات ساده و متقابل ژنوتیپ و سطوح آبیاری قرا ر گرفت و با افزایش تنش خشکی، میزان آن درتیمار 75در صد FC، از متوسط 1343 کیلوگرم در هکتار به 753 کیلوگرم در هکتار در تیمار آبیاری صفر درصد FC کاهش یافت.
 • حسین سلیمان زاده، فرشاد قوشچی، تورج میر محمدی صفحه 63
 • فرزاد حسنخان، مهدی کریمی، محمدکریمی، سعید وزان صفحه 75
  این تحقیق به منظور تعیین تاثیرات فاصله ردیف و تراکم کاشت برعملکرد، اجزای عملکرد و ضریب استهلاک نوری آفتابگردان رقم آل-استار درسال 1384 درمزرعه تحقیقاتی – آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه انجام شد. آزمایش در قالب طرح آماری کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات) بر پایه بلوکهای تصادفی درچهار تکرار پیاده گردید. دراین طرح 3 فاصله ردیف30،40 و50 سانتی متر به عنوان عامل اصلی و 5 تراکم کاشت 80، 100، 120، 140و 160 هزار بوته در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شده است. بیشتر شدن تراکم، باعث افزایش ضریب استهلاک نوری و در نتیجه، بالا بودن شاخصهای رشد CGR و LAI در زمان گرده افشانی گردید. بالاترین عملکرد دانه، 5/4 تن در هکتار بود که در تراکم 160 هزار بوته در هکتار به دست آمد. افزایش تراکم، اثر ناچیزی بر تعداد دانه درطبق داشت و باعث کاهش وزن هزار دانه شد. ولی افزایش تعداد طبق در واحد سطح، نه تنها تاثیرات اجزای عملکرد دانه را خنثی کرد، بلکه عملکرد دانه را نیز افزایش داد. در بین سه فاصله ردیف کاشت، فاصله ردیف 50 سانتیمتر با حدود 4 تن در هکتار و فاصله ردیف 30 سانتیمتر با 7/3 تن در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.
 • چکیده انگلیسی
  صفحه 1
|
 • F. Ghooshchi, A.H. Shiranirad, G. Noormohammadi, A. Aineband Page 1
  In order to analyze the effect of low-water stress on yield, yield components, and qualitative characteristics of Canola varieties, a study was conducted in a split plots design in randomized complete blocks design with four replications, at a research farm of Grain Breeding and Supplement Institute of Karaj, in 2005-2006. In this study the main factor was irrigation which was used in two different levels; first, a normal irrigation based on 80 ml evaporation from the evaporation basin of class A, and second, low- water stress which was irrigation cut from stemming level. The secondary factor was 20 varieties of Canola. The results obtained indicated that there was a significant difference in grain yield between irrigation levels and varieties at 0.05 level of significance and also in interactive effects of irrigation – variety at 0.01 level of significance. Comparison of the means in irrigation levels showed that the grain yield in normal irrigation condition was 4191.1kg/ha, whereas in stress condition it was 3755.4kg/ha. Comparison of the means of varieties revealed that Var. Syn-4 (4411.8 kg/ha) had the maximum grain yield. This variety had the maximum biologic yield as well. Var. Alice (2885.4 kg/ha) had the minimum grain and biologic yield at the same time. By comparing the means of interactive effects of irrigation – variety for grain yield, it was indicated that Licord (4961 kg/ha) in normal irrigation and Opera (2825 kg/ha) in stress condition had the maximum and minimum grain yield, respectively. Besides, the oil yield results revealed that there was a significant difference between irrigation levels and varieties at 0.05 level of significance and also in interactive effects of irrigation- variety at 0.01 level of significance. Comparing the means of interactive effects of irrigation- variety showed that Licord (2278 kg/ha) in normal irrigation and Opera (1271 kg/ha) in stress condition had the maximum and minimum oil yield, respectively. Besides, the results indicated that grain weight, the number of sheaths in secondary branches and the main stem and also the number of grains in sheaths, Hn regards to cultivars, was significant difference at 0.01 level. Between the grain weight and the number of sheaths in secondary branches and the main stem, at irrigation level, was a significant difference at 0.01 levels. Whereas, there was no significant difference among yield components in interactive irrigation and cultivars.
 • H.Zahedi, G.Nour-Mohammadi, F.Darvish, H.R.Tohidi Moghadam, A.Pazoki Page 13
  In order to determine yield & grain yield components in the superior spring safflower variety, a trial was conducted at the Karaj research institute for seed and plant improvement in 2002-2003. In this experiment seven safflower varieties were compared in a randomized complete block design with four replications. Some important traits such as: grain yield per plant, grain yield per plot, head per plant, grain per head, 1000 seed weight and branches were recorded during the growth period. Data analysis showed the maximum of grain yield per plant and grain yield per plot with 91.7 kg/ha and 1117 kg/ha were achieved in I.L.111 advanced line and the minimum of grain yield per plant and grain yield per plot with 23.7 kg/ha and 596 kg/ha was achieved in FO2 variety respectively. So, the maximum of 1000 seed weight, head per plant and grain per head with 37.5g., 17.5 and 56 were achieved in I.L.111 respectively. The study showed that there were positive significant correlation between grain yield per plant with grain yield per plot and grain yield per plant with head per plant, grain per head and branches. As a conclusion, the new and advanced line (I.L.111) can be introduced to Karaj and similar regions, as a suitable new spring safflower variety.
 • A. Lavvaf, N. Eila, K.Karkoudi Page 21
  In order to study the effects of two feeding methods (scientific and traditional) on average daily gain, dry matter Intake, feed conversion ratio, metabolizable energy consumption per weight gain and protein consumption per weight gain an experiment by 48 Afshari lam male bs were used to an experiment which was conducted in a completely randomized Design with 3 experimental groups 16 replications and each replication placed in a single cage. Lambs were raised for 100 days in Torbat Hidariye in 1384. Experimental diet 1,2 and 3 were consisted of NRC (1986), ARC (1980) and traditional diet. Results did not show a significant difference in examined traits between number 1 and 2 diet (p>0.05). But the results suggested a significant improvement of scientific methods in CP utilization efficiency, ADG, DMI and FCR in comparison with the traditional diet (p<0.05).
 • H. Fazaeli, H. A. Golmohammadi, A. Al-Modarres, S. Mosharraf, A. A. Shoaye Page 27
  This experiment was conducted to compare performance of sorghum with corn forage in feedlot cattle nutrition, during 2003-2004. Sorghum and corn were planted each in three hectares and the forage was ensiled. In a completely randomized design, 32 yearling Holstein male calves with 229±1.2 Kg initial weight were fed with four finishing diets, contained 40% silage (DM basis) in which, corn silage was substituted by sorghum silage in amounts of 0.00, 33, 66, and 100 percent respectively. The harvested forage was 80 and 85 tons/h for sorghum and corn respectively, but the seed used in sowing was 4 and 30 kg/h and irrigation was 8 and 11 times for sorghum and corn respectively. During the 120 days of feeding trial, average daily gain were 1038, 1069, 1010 and 1158 g for the diets 1, 2, 3 and 4 respectively which were not significantly different. The average dry matter intake was 7.50, 7.56, 7.74 and 8.06 kg/d respectively, which was not significantly difference among the diets. Feed conversion ratio was 7.23, 7.07, 7.66 and 6.59 respectively and no significant variation was observed among the treatments..
 • A.Mahdavi, N.Nematy, B.Sani, F.Ghoushchi, N.Hosseinzadeh, P.Zamani Page 37
  In order to determine the effect of Nitrogen levels on flue-cured tobacco cultivars, three Nitrogen levels (17, 35, and 52 kg/ha) and three cultivars (K326, C176 and MN944) were investigated as factorial experiments in randomized complete block design in Tirtash Research and Education Center in 2005.in this study, the effect of Nitrogen levels on green leaf yield, cured leaf and effective chemical component on tobacco quality was evaluated. Addition of Nitrogen levels increased leaf length, leaf width, and green leaf yield and cured leaf yield. The effect of Nitrogen rate on leaf and width was significant in 45, 60, 75 and 90 days after transplanting. There were significant differences among cultivars for leaf width and length in 75 and 90 days after transplanting and the highest leaf width and length was obtained in K326 cultivar during growth stages. Also, there were significant differences among cultivars for green leaf yield and cured leaf yield. The higher and the lower of these two traits were related to K326 and C176 cultivar respectively. The increase of nitrogen levels increased Nicotine and total Nitrogen but had no effect on leaf total ash, sugar and potassium. There were significant differences among cultivar for Nicotine levels. The highest and the lowest Nicotine levels was related to MN944 and K326 respectively.
 • M.Nasri, M.Khalatbari Page 49
  In order to study the effects of water stress on Macro elements (n, p, and k) on leaf Rapeseed genotypes an experiment was conducted in 2003-2004 in varamin, college of agriculture research field. This study was carried out in split plot arranged in randomized complete block design with four replications. The main plot consisted of water stress and non stress condition (0, 25 and 75 percent of Fc) and sub plots consisted of genotypes, Hyola - 42, Syn1, Pf 7045.01, Symbol and Mohican. Plant characters evaluated in this study were: Plant weight, number of pods per plant, number of grains per pod, 1000 grain weight, grain yield, percent oil content and yield of oil. Analysis of data showed significant differences between irrigation treatment and varieties in pods per plant, grains in pod and grain yield. Among varieties had been seen most yield and yield component observed in Hyola 42 (with 3377/5 Kg/ha) and lowest yield was seen in Symbol (with 1947 Kg/ha). 1000 grain weight and other characteristics were effected by water stress, so there were in water deficit (0 percent of Fc) treatment reduced than normal treatment. and showed significant difference between varieties in level 1% In split plot design, water stress Increased nitrogen concentration of 2/5% reached to a level of 3/7% of leaves in dry matter. But decreased Phosphor from a level of 0/35% to 0/18 % and Potassium from 2/73% reached to 1/09% in leave, dry matter. Water stress (75 percent to 0 percent of Fc) decreased Grain yield and Oil yield. Grain yield of (3340 Kg /ha) decreased to (1788 Kg/ha) and oil yield from (1343 kg/ha) to (753 kg/ha). Cultivars were not significantly in oil content. But water stress decreased oil content from (43/1% on 75% FC to 40/2% on 0% FC)In conclusion, differences is exist between Rapeseed cultivars and lines in response to water stress, and this may be due to different accumulation of compatible solutes, and physiological aspects example yield and yield component.
 • H.Soleiman, F.Ghoushchi, T.Mir-Mahmoudi Page 63
  In order to investigate the relationship between rapid canopy closure and grain yield in wheat and determination of traits that affect rapid canopy closure, a study was conducted using five wheat cultivars (Atrak, Tajan, Zagros, Golestan and Viniak). Laboratoral tests (Germination, seed deterioration and seedling growth tests)and field experiment using randomized complete blocks carried out at Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, in 2003 – 2004. The results showed that the correlation of seed vigor (rapid, uniformity and germination percentage) with rapid canopy closure and grain yield was not significant when there was optimum plant density in field. Rapid canopy closure had significant effect on grain yield; cultivars with faster canopy closure produced more grain yield. Leaf area index and seedling dry matter at beginning of exponential growth phase and relative leaf area development rate and relative growth rate during the exponential phase, the average of individual leaf area and leaf area ratio were detected as effective traits in rapid canopy closure.
 • F.Hassan Ghan, M. Karim I., S. Vazan Page 75
  In order to determine the effects of row spacing and plant density on yield and yield components of sunflower, an experiment was conducted at Azad University Farm Station of Saveh in summer of 2005. The layout of experiment was split plot with complete randomized design with four replications. Three spacing: rows 30; 40 and 50 cm.as the main plots and five plants densities: 8, 10, 12, 14 and16 plants per square meter were studied, as subplots, respectively. The increasing of plant density caused a rise in extinction coefficiency, growth indices, such as CGR and LAI at the pollination time. The results of this experiment showed that, the greatest grain yield was about 4.5 T/ha and was obtained in the 50 cm. row spacing and 16 plants. /m2 density. The plant density had no significant effect on grain yield components. However, the increase of plant density caused a reduction in 100-seed weight. The increase in the number of capitulum's per square meter of field in higher plant densities, compensated the other grain yield components, and as a result the grain in higher plant densities were increased. The greatest yield of 4 t/ha was obtain where row spacing was 50 cm. and the lowest yield of 3.7 t/ha was produced where the raw spacing was 30 cm.