فهرست مطالب

یافته - سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1386)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1386)
 • 69 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/06/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا قوطاسلو، سید ضیاالدین قرشی، اصغر محمد پور اصل صفحه 3
  مقدمه
  استافیلوکوک کواگولاز منفی شایعترین میکروارگانیزمی است که در کشت های خون یافت می شود. تشخیص دقیق و آنتی بیوگرام این باکتری ارزش زیادی در درمان سپتی سمی های ناشی از این باکتری ایفاء می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی حساسیت و مقاومت استافیلوکوک کواگولاز منفی جدا شده از کشت های خون کودکان بود.
  مواد و روش ها
  270 نمونه کشت خون مثبت استافیلوکوک کواگولاز منفی در طی 2 سال (83-1382) در مرکز پزشکی کودکان با روش های استاندارد آزمایشگاهی انتخاب و برای ارزیابی الگوی مقاومت دارویی از تکنیک دیفیوژن آگار (کریبی بوئر) استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 4/54% از بیماران مذکر و 6/45% مونث بودند. میانگین جمعیت مورد مطالعه 10 ماه و حداقل سن یک روز و حداکثر 10 سال بودند. از 270 مورد کشت خون مثبت استافیلوکوک کواگولاز منفی 213 مورد (9/78%) عفونت واقعی و تعداد 57 مورد (1/21%) آلودگی خارجی بود. نتایج حاصل از آنتی بیوگرام نشان داد که استافیلوکوک های کواگولاز منفی نسبت به پنی سیلین 1/98%، آمپی سیلین 9/95%، سفالکسین 3/62%، سفتی زوکیسم 9/55%، سفتریاکسون 7/53% و وانکومایسین 6/2% مقاوم هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  الگوی حساسیت و مقاومت دارویی استافیلوکوک کواگولاز منفی غیرقابل پیش بینی و مقاومت چندگانه به آن شایع است. وانکومایسین داروی انتخابی درمان سپتی سمی می باشد زیرا فقط(6/2%) موارد به آن مقاوم بودند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک کواگوالاز منفی، آنتی بیوگرام، مقاومت دارویی
 • ناهید لرزاده، معصومه غفارزاده، سپیده وهابی، غلامرضا لشگرآرا صفحه 11
  مقدمه
  هدف از این مطالعه بررسی سرانجام حاملگی در خانم های باردار دریافت کننده واکسن سرخجه سرخک در طی طرح سراسری واکسیناسیون سرخک سرخجه در استان لرستان در پاییز 83 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی تمام خانم های باردار دریافت کننده واکسن سرخجه سرخک در دوره قبل از لقاح و بعد از لقاح در طی طرح سراسری واکسیناسیون وارد مطالعه شدند. اطلاعاتی نظیر عاقبت حاملگی، سندرم سرخجه مادرزادی، سن حاملگی موقع تولد و وزن موقع تولد از طریق یک پرسشنامه و چک لیست جمع آوری گردید و سپس این اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  از تعداد 92 خانم دریافت کننده واکسن در 88 نفر از آنها عاقبت حاملگی شناخته شد (96%). از این تعداد 73 نفر آنها (83%) 74 نوزاد زنده و سالم بدنیا آوردند، 5 نفر (6%) سقط خودبخود داشتند و 10 نفر (11%) بارداری را به طور اختیاری خاتمه دادند.
  در 74 نفر نوزاد زنده، متوسط سن حاملگی هنگام تولد 1/2 ± 5/39 هفته و وزن موقع تولد 535 ± 3257 گرم بود. هیچ یک از این 74 نفر نوزاد زنده، ناهنجاری که به عنوان سندرم سرخجه مادرزادی تلقی شود، نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه نشان می دهد که واکسیناسیون سرخجه در حاملگی در عاقبت حاملگی موثر نمی باشد و یا سندرم سرخجه مادرزادی در استفاده کنندگان آن دیده نمی شود. در صورت تزریق اتفاقی واکسن سرخجه در زنان حامله نباید دلیلی برای آنها جهت ختم حاملگی در نظر گرفته شود. ولی هنوز هم حاملگی یک کنتراندیکاسیون برای تزریق واکسن سرخجه می باشد. زیرا از نظر تئوری ریسک ایجاد سندرم سرخجه مادرزادی وجود دارد.
  کلیدواژگان: حاملگی، واکسن سرخجه، سرخک، خانم باردار، لرستان
 • نیلوفر ستارزاده، نسیم بهرامی، فاطمه رنجبر کوچکسرایی، مرتضی قوجازاده صفحه 17
 • بهزاد صدری، صدیقه ندری، بهزاد پوستی، هرمز محمودوند صفحه 25
  مقدمه
  خونریزی حین عمل یکی از مهمترین عوارض در طی انواعی از جراحی ها از جمله جراحی ستون مهره ها، جراحی پلاستیک مخصوصا رینوپلاستی است. جهت کاهش این مشکل، تکنیک ها و داروهای زیادی استفاده می شود. در این مطالعه ما اثر پیش داروی کلونیدین خوراکی در ایجاد یک محدوده عمل تا حد امکان عاری از خون در بیماران تحت رینو پلاستی را مورد بررسی قرار داده ایم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور است که روی 40 بیمار ASA-1 کاندید عمل جراحی رینوپلاستی انتخابی تحت بیهوشی عمومی انجام گردیده است. بیماران بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. 20 بیمار فقط دیازپام خوراکی mg/kg 1/0 و 20 بیمار هم دیازپام mg/kg 1/0 و هم کلونیدینkg / gμ 3 بصورت خوراکی 90 دقیقه قبل از آمدن به اتاق عمل دریافت کردند. روش بیهوشی در هر دو گروه یکسان بود. خونریزی حین عمل با استفاده از یک سیستم نمره دهی 4 تایی از 1 معادل خونریزی شدید تا 4، معادل بدون خونریزی و نیز میزان خون موجود در ساکشن و تعداد گازهای کاملا خونی شده ارزیابی شد. این اطلاعات در پرسشنامه ثبت داده ها گردآوری شدند. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از آزمون تی نمونه ای مستقل تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه نشان می داد (001/0p<).
  یافته ها
  متوسط سن افراد مورد مطالعه 6 ±9/ 24 سال بود. متوسط تعداد گازهای خونی شده در گروهی که کلونیدین دریافت کرده بودند 9/0±9/1 ودر گروه دیگر 1/1 ±6/3 بود. متوسط حجم خون موجود در ساکشن در گروهی که کلونیدین دریافت کرده بودند 28 ±65 و در گروه دیگر 30± 125 میلی لیتر بود. اختلاف آماری معنی داری بین جنس و متوسط سن دو گروه وجود نداشت (05/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  پیش درمانی با کلونیدین خوراکی 3 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میزان خونریزی در رینو پلاستی را کاهش داده و رضایتمندی جراح را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: کلونیدین، رینو پلاستی، خونریزی حین عمل
 • میترا صفا، غفارعلی محمودی، محمد سلطانی فر، ماندانا ساکی، علی فرهادی صفحه 31
  مقدمه
  خودکشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب از بین رفتن نیروی فعال جامعه شده و یک مشکل بزرگ برای سلامتی تلقی می شود. خودکشی نهمین علت مرگ و میر در ایالت متحده آمریکا است و نزدیک به 85 مورد خودکشی در هر روز (تقریبا یک مورد خودکشی در هر 20 دقیقه) اتفاق می افتد، سوء مصرف مواد خود یک فوریت روانپزشکی و از متغیرهای مهم مرتبط با خودکشی است
  مواد و روش ها
  در این مطالعه همه بیمارانی که از تاریخ تیرماه 83 لغایت دیماه 83 اقدام به خودکشی نموده و در بیمارستان شهدای عشایر بستری گردیده بودند بصورت سرشماری انتخاب و در مطالعه وارد شدند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق ارتباط معنی داری را بین سوء مصرف مواد و بیماری های جسمی مزمن در بیماران اقدام به خودکشی نشان داد. از 67 بیمار اقدام به خودکشی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند 2/55 % مرد و 8/44% زن بودند. بیشترین فراوانی (2/55%) در گروه سنی 26-19 سال بوده و اکثریت نمونه ها (3/37%) مجرد بودند. 8/47% آنها بیکار بودند. 1/79% از واحدهای مورد پژوهش ساکن شهر و 9/21% ساکن روستا بودند. 7/53 % از واحدهای مورد پژوهش تحصیلات زیر دیپلم داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش با هدف اصلی تعیین فراوانی مشخص نمودن ویژگی های فردی، روانی، خانوادگی و سوء مصرف مواد در موارد اقدام به خودکشی انجام شد. نتایج این مطالعه مبین اثر پیشگیری کننده تحصیلات در این استان می باشد. همچنین نتایج نشان داد که هر چه تعداد افراد خانواده بیماران، بیشتر باشد، میزان اقدام به خودکشی نیز افزایش می یابد. افزون بر این مشخص شد که در بین متاهلین صاحب فرزند، اکثریت موارد بین 1 تا 2 فرزند داشتند که ا لبته با توجه به تعداد کم نمونه ها، بررسی های بیشتری را طلب می کند.
  کلیدواژگان: ویژگیهای فردی، خانوادگی، سوء مصرف مواد، خودکشی
 • شیرزاد فلاحی، ابراهیم بادپروا، حسین نهروانیان، علی چگنی شرفی، فرزاد ابراهیم زاده صفحه 39
  مقدمه
  انگلهای گوارشی از مهمترین عوامل بیماری های روده ای در افراد مبتلابه ویروس HIV هستند. این پاتوژنهایکی از علل اصلی مرگ و میر در این بیماران به شمار می روند. مطالعات اندکی در مورد شیوع این انگلها در افراد HIV مثبت و مبتلا به ایدز در ایران انجام شده است. بنابراین برای تعیین میزان شیوع این پاتوژنهای فرصت طلب در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز ساکن شهرستان خرم آباد مطالعه ای بر روی 306 نفر از این بیماران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از انتخاب نمونه ها پرسشنامه های طراحی شده، تکمیل گردید و از هر فرد 3 نمونه مدفوع گرفته شد. بر روی هر نمونه دو تکنیک گسترش مستقیم و تغلیظ فرمالین- اتر و دو روش رنگ آمیزی اسید فست اصلاح شده (کینیون) و تریکروم اصلاح شده انجام گرفت. در ضمن جهت توصیف و تحلیل آماری داده ها از جداول توزیع فراوانی و آزمون استقلال کای-دو و نیز آزمون مستقل t استفاده شد.
  یافته ها
  پس از انجام آزمایشها مشخص شد که شیوع انگلهای گوارشی در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز شهرستان خرم آباد در سال 1385 بطور کلی 5/22 % بوده که این میزان در بیماران مبتلا به ایدز به وضوح بالاتر بوده است.در ضمن نشان داده شد که بین متغیرهای مرکزی نمونه گیری، گروه سنی، میزان تحصیلات، شغل، نوع علائم گوارشی، وضعیت ابتلا به HIV و ایدز و آلودگی به انگلهای گوارشی ارتباط معنی داری وجود دارد. لازم به ذکر است که میان متغیر وضعیت ابتلا به HIV و ایدز و نوع انگل گوارشی نیز ارتباط معنی داری وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع نسبتا بالای انگلهای گوارشی در بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز شهرستان خرم آباد لزوم اجرای برنامه های پیشگیری، غربالگری، تشخیص به موقع و درمان بیماران را ایجاب می کند.
  کلیدواژگان: انگل های گوارشی، بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز، خرم آباد، 1385
 • فریده ملکشاهی، مرضیه مومن نسب صفحه 47
  مقدمه
  رفتارهای پر خطر مهمترین عامل به خطر افتادن سلامت جامعه اند. امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص در نوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانی های جوامع بشری تبدیل شده است. علیرغم فعالیتهای پیگیرانه سه دهه گذشته رفتارهای مخاطره آمیز در سطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است. هزینه پزشکی و مراقبتی آن رو به افزایش است. حال آنکه پیشگیری، تنها راه مقابله تشخیص داده شده است.تغییر رفتارهای بهداشتی مردم مستلزم اطلاع و آگاهی آنهاست. در این میان مربیان بهداشتی میتوانند سهم بسیار مهمی در ارتقاء آگاهی سایرین در جهت کنترل و پیشگیری ازرفتارهای پرخطر در مدرسه،خانواده و جامعه داشته باشند. لذا میزان آگاهی و آموزش مستمر آنها حائز اهمیت است. در این راستا پژوهش فوق با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس ابتدایی خرم آباد در سال 1384 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش فوق بصورت نیمه تجربی است. کلیه مربیان بهداشت مدارس شهر خرم آباد (50 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه چند قسمتی شامل مشخصه های فردی و سوالات آگاهی و نگرش نسبت به رفتارهای پرخطر بود که بر اساس اطلاعات و منابع موجود در کتب و مقالات معتبر علمی تدوین و پس از باز نگری وانجام پیش مطالعه و پایش مجدد مورد استفاده قرار گرفت.ابزار مداخله در این پژوهش برنامه آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر بود که بصورت کارگاه در دو جلسه برگزار شد. محتوای آموزشی بیشتر بر ارائه آگاهی و نگرش مثبت به افراد مبتلا و رفتارهای پیشگیرانه در جهت ایجاد و تثبیت رفتارهای بهداشتی تاکید داشت که توسط اساتید صاحب نظر در این رشته اجرا گردید. 2 ماه پس از اجرای برنامه آموزشی با انجام آزمون دوم، نمونه ها مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات امتیاز سوالات مشخص و از طیف لیکرت برای تعیین آگاهی و نگرش استفاده شد. آگاهی کلی بصورت ضعیف (18-0، متوسط (35-19)، خوب (55-36) تعیین گردید. اطلاعات در دو مرحله جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل،تی زوج و انالیز واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  7 /78% نمونه هاقبل از آموزش رفتارهای پر خطر را میشناختند و تنها 4/3% آنها توانستند رفتار پر خطر را درست تعریف نمایند. منابع اطلاعات اکثریت نمو نه ها در مورد رفتارهای پرخطر متنوع شامل رادیو و تلویزیون و کتب و نشریات کسب نموده بودند. آزمون آماری t زوج بین میانگین نمره های قبل و بعد از آموزش وآزمون آماری ویلکاکسون در نگرش قبل و بعد اختلاف معنی داری(001/0 p<) نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که برنامه آموزش بهداشت طراحی شده در ارتقاء سطح آگاهی وتغییر یا ایجاد نگرش مثبت درافراد مورد مطالعه موثر بوده است. لذابا توجه به مسئولیت مهم مربیان در تامین و حفظ سلامت کودکان و جامعه، افزایش آگاهی و آموزش مستمر آنها، گنجاندن مطالب آموزشی در خصوص کنترل و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در مواد درسی و تشکیل یک کمیته مشورتی بهداشت در مدرسه ضروری بنظر میرسد.
  کلیدواژگان: برنامه آموزش بهداشت، رفتارهای پر خطر، آگاهی، نگرش، مربیان بهداشت
 • افسانه بیرانوند، مسعود فلاحی حسن عشایری، مهدی رهگذر صفحه 55
  مقدمه
  معمولا میزان بروز دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در سالمندان بالاست و باعث عوارض متعدد، پیش آگهی بد وحتی مرگ و میر می شود. با توجه به عوارض مختلف داروها، موسیقی می تواند یک روش غیر داروئی بی خطر جهت پیشگیری از دلیریوم باشد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر موسیقی بر دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در زنان سالمند بستری در بخش ارتوپدی بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد. نمونه های این پژوهش را 100 نفر اززنان سالمند دارای شکستگی مفصل ران بیمارستان شهدا خرم آباد در مدت 4ماه تشکیل می داد. با توجه به معیارهای ورود و روش نمونه گیری تصادفی به دوگروه 50 نفری آزمون و گواه تخصیص داده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه دموگرافیک و آزمون مختصر وضعیت روانی بود. در این پژوهش ابتدا با آزمون مختصر روانی وضعیت شناختی بیماران بررسی گردیده و برای افراد گروه آزمون، یک روز قبل از عمل، موسیقی باخ پخش شد. پخش موسیقی با استفاده از ضبط صوت مجهز به گوشی، هر بار بیست دقیقه، سه بار در روز به مدت پنج روز برای افراد گروه آزمون انجام شد. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول بخش را دریافت می کردند. بعد از انجام مداخله، در طی مداخله روزی دوبار آزمون مختصر وضعیت روانی از بیماران به عمل می آمد و وضعیت شناختی هر دو گروه بوسیله این آزمون سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و زوجی، آنالیز کوواریانس وآزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می داد که میانگین نمره کل شناختی قبل از مداخله در گروه آزمون 78/21 و بعد از مداخله94/23 بود. مقایسه میانگین نمره کل شناختی بعد از مداخله در دوگروه نشان می دهد که بین میانگین نمره کل شناختی بعد از مداخله در دوگروه اختلاف معنی داری وجود دارد (018/0= p). این اختلاف حتی با تعدیل اثر نمره کل شناختی قبل از مداخله (001/0 p<) و تعدیل اثر سن (001/0 p<) نیز معنی دار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که موسیقی می تواند یک روش موثر و بی خطر غیر داروئی و رفتاری جهت پیشگیری از دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در سالمندان باشد.
  کلیدواژگان: موسیقی، دلیریوم، جراحی مفصل ران، سالمندی
 • سهیلا خلیل زاده، نوشین بقایی، محمدرضا بلورساز، محمدرضا مسجدی صفحه 63
  مقدمه
  فیبروز ریوی ایدیوپاتیک یک بیماری مزمن و نادر و معمولا کشنده با منشا نامعلوم است که بیشتر در بالغین رخ می دهد این بیماری در کودکان و شیرخواران بسیار نادر است.
  معرفی مورد: 8 کودک مبتلا به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک که در بخش اطفال در طی سالهای1380-1383 بستری شده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 5 مورد پسر و 3 مورد دختر بوده که در سنین بین 7 تا 13 سالگی قرار داشتند (میانگین سنی 2/10 سال). علائم کلینیکی در کلیه بیماران بصورت سرفه و تنگی نفس بوده که سیر پیشرونده داشته و با عفونت های تنفسی مکرر تشدید یافته است. در معاینات بالینی رال های منتشر در هر دو ریه در تمام بیماران و سیانوز و کلابینگ در نزد 5 بیمار وجود داشته است. نمای رادیوگرافی سینه در 6 مورد بصورت رتیکولرندولر و در 2 مورد نمای بولوکیستیک بوده است. تستهای فونکسیون ریه در تمام بیماران منطبق با نمای بیماری های تحدیدی ریوی می باشد. جهت تشخیص قطعی در کلیه بیماران بیوپسی ریه انجام شده که تغییرات بافت شناسی منطبق با فیبروز ریوی ایدیوپاتیک را مشخص کرده است. درمان بیماران عموما با استروئید بوده است. در این مطالعه پیش آگهی بیماری تاکنون خوب بوده و فقط یک مورد مرگ بدنبال نارسائی بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  بنظر می رسد که این مقاله گزارش اولین مورد فیبروز ریوی ایدیوپاتیک کودکان در ایران می باشد. مسلما موارد متعدد این بیماری ممکن است در مراکز دیگر وجود داشته و لازم است با مشارکت محققین این موارد گرد آوری و مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فیبروزایدیوپاتیک ریوی، کودکان، بیماریهای تحدیدی ریوی
 • کتایون اعتمادی، محمودرضا خزاعی صفحه 69
  مقدمه
  سندرم باردت بیدل یک ناهنجاری ناهمگن با توارث اتوزومای مغلوب است. نشانه های اصلی بیماری شامل پیگمانتاسیون شبکیه، چاقی، پلی داکتیلی، عقب ماندگی ذهنی،بیماری های کلیوی و هیپوگنادیسم است. نقص عملکرد کلیه علت اساسی مرگ هموزیگوت های مبتلاست، همراه با گلومرولوپاتی مزمن و پایین تر بودن مجرای ادرار که شکل های پیچیده و مبهم کلیوی را ایجاد می کند. ناهنجاری های ثانویه عبارت از اختلالات گفتاری، پیشرفت عقب ماندگی ذهنی، پر ادراری، دیابت ملیتوس و فشار خون بالا می باشند. شناسایی سندرم باردت- بیدل با یافته های کلینیکی صورت میپذیرد. دوازده ژن در ارتباط با سندرم باردت، بیدل شناسایی شده است که عبارتند از BBS1 و BBS2 و تا BBS12. گزارش مورد: در این مقاله یک پسر چهارونیم ساله که حاصل یک ازدواج خویشاوندی درجه سوم و مبتلا به سندرم باردت بیدل می باشد معرفی می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  سندرم تک ژنی مانند باردت بیدل دارای نشانه های فراوانی در فرد می باشد که نمایانگر پیامدهای پاتولوژیکی و کلینیکی حاصل از جهش در یک جایگاه تک ژنی است. بنابراین توصیه می شود افرادی که مایل به ازدواج فامیلی هستند پیش از ازدواج به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه نمایند تا شجره فامیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته و ریسک ابتلا به سندرم باردت بیدل مشخص گردد.
  کلیدواژگان: سندرم، باردت بیدل، همدان
|
 • Reza Ghotaslou, Seyed Ziaedin Gharashi, Asghar Pour, Asl Page 3
  Background
  The most common microorganism in blood cultures is Coagulase Negative Staphylococci (CNSt). Exact diagnosis of bacterial agents in blood and their antibiograms are an important value in septicemia therapy. The purpose of the present study is to identify and determine antibiotic susceptibility of CNSt isolated from blood in children.
  Materials And Methods
  Samples were collected from 270 patients with CNSt positive blood cultures during 2 years (2003-2004) in pediatric center of Tabriz by routine microbiological methods. The disc agar diffusion technique (kriby-Bauer) was used to evaluate the susceptibility test of CNSt.
  Results
  In our study mean age of patients was 10 month. 54.4% and 45.6% were male and female repectively. In 270 CNSt, the resistance to Penicillin, Ampicilline, Cephalexin, Ceftizoxime, Ceftriaxon and Vancomycin were respectively 98.1%, 95.9%, 62.3%, 55.9%, 53.7% and 2.6%.
  Conclusion
  Antibiotic susceptibility of CNSt is not predictable and multiresistant strains are common. Vancomycin is the drug of choice, since only 2.6% resistant CNSt were noticed.
  Keywords: Coagulase Negative Staphylococci (CNSt), Antibiogram, Drug resistant
 • Nahid Lorzadeh, Masoume Ghafarzadeh, Sepideh Vahabi, Gholamreza Lashgar, Ara Page 11
  Background
  In this study we evaluate the outcome of pregnancy in the patient that received M. MR vaccine during M.MR vaccination program on Lorestan of fall 2003.
  Materials And Methods
  This is a descriptive epidemiologic study, we evaluated all of women that vaccinated with M.MR vaccine during pre and post conception. We collected and analyzed all of information like prognosis of pregnancy, congenital rubella syndrome, gestational age weigh of newborn.
  Results
  In 92 pregnancy women infected with MMR vaccine, the prognosis of pregnancy clearly seen 88 pregnant women (96%) 73 (83%) had normal and healthy newborn infant and 5 (6%) had spontaneot abortion and 10 pregnant women (11%) had legal abortion. Mean gestational age at birth was 39.5 ± 2.1 and weigh of newborn was 3257 ± 535 grams. None of the live born infants had not congenital rubella syndrome.
  Conclusion
  In this study we showed M.MR vaccination during pregnancy had not any complication pregnancy. But pregnancy yet is an contraindication for M.MR vaccibnation, vecause this patient theories have risk of congenital rubella syndrome.
  Keywords: pregnancy outcome, M.MR vaccination, pregnant women
 • Satarzadeh N., Bahrami N., Ranjbar Koch, Saraei F., Ghojazadeh M Page 17
  Background
  Some studies show the depression، stress، low self-esteem، sexual dissatisfaction may be psychological outcomes of infertility. Depression and sexual satisfaction play a significant role in the life of infertile couples، their infertility treatment follow- up and in their hopefulness for the future. The present study was carried out to determine and comparing the depression and sexual satisfaction among infertile and fertile couples referring to Alzahra educational center in Tabriz.
  Materials And Methods
  This is a comparative- descriptive study in which depression and sexual satisfaction rate were studied and analyzed in 150 infertile versus 150 fertile couples. Sample selection was randomized. Data gathering was done by using questionnaire including 3 parts (Demographic characteristics of couples، Beck Depression Inventory and Larson standard questionnaire for determining sexual satisfaction). All data gathered for this study was analyzed by using descriptive statistically methods، mean difference tests and also relation test.
  Results
  The BDI mean difference between infertile and fertile men and between infertile and fertile women was significant (p=0. 011،t=2. 54in men & p<0. 005، t=3. 68in women). But the difference between sexual satisfaction mean difference in infertile and fertile men and between infertile and fertile women was not statically significant (p=0. 707، t=0. 377 in men & p=0. 370، t=0. 898 in women). Mean difference in infertile women was higher than their husbands but sexual satisfaction score in men and women was not statistically significant. Also there was a negative correlation between sexual satisfaction and depression.
  Conclusion
  Infertile couples are indigent to exact care and treatment about their psychological problems. Presence of expert counselors in infertility treatment teams for diagnosing and treating these patients before any delay، is quite necessary.
 • Behzad Sadri, Sedighe Nadri, Behzad Poosti, Hormoz Mahmoudvand Page 25
  Background
  Intraoperative bleeding accounts one of the most disturbing complications during various surgeries including vertebral column surgery, head and neck surgery, plastic surgery especially rhinoplasty. To decline this problem, some techniques and drugs are used. We examined the effect of clonidine given as an oral preanesthetic medication in producing a bloodless surgical field in patients undergoing rhinoplasty.
  Materials And Methods
  A prospective, randomized, double-blind clinical trial was performed in 40 patients scheduled for elective rhinoplasty under general anesthesia. Patients had been divided randomly in two groups. 20 patients received only diazepam 0.1 mg/kg and 20 patients received both diazepam 0.1 mg/kg and clonidine 3 µg/kg orally 90 minute prior to arrival at the operating room. Method of anesthesia were simillar in two groups. Intraoperative bleeding was assessed on a four-scale from 1=no bleeding to 4= abundant bleeding and also amount of blood in suction and number of gauze that total bloody. These data were recorded in data collecting sheets.
  Results
  There were no significant statistical difference in sex and means of age between two groups (p<0.05). Mean age was 24.9±6 years. The mean of gauze number in group that recieved clonidine was 1.9±0.9 and in other group 3.6±1.1. The mean blood volume in suction was 65± 28cc and 125±30cc (clonidine recieved and other group, respectively). Statistical analysis using independent sample T-test shows significant difference between two groups (p<0.001).
  Conclusion
  Premedication with oral clonidine 3 µg/kg reduce bleeding in rhinoplasty and improve surgeon’s satisfaction.
  Keywords: clonidine, rhinoplasty, intraoperative bleeding
 • Mitra Safa, Ghafar Ali Mohmoudi, Mohammad Soultani Far, Mandana Saki, Ali Farhadi Page 31
  Background
  Suicide is one of the social problem which brings about death of active characters in the society and it is considered as a remarkable problem for health. Suicide is the number 9 factor of death in America. Nearly 85 cases of suicide happen per day within 20 minutes each. Drug abuse is of psychiatric urgency and it is regarded as an important variable related to suicide.
  Materials And Methods
  All clients who committed suicide and were hospitalized in Shohadaye Ashayer hospital were included in this study (from July 83 to January 83).
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between drug abuse and chronic organic disease among patients with suicide intention. Among 67 suicide cases, 55.2% were male and 44.8% were female. The highest frequency (55.2%) covered the age group (19–26). Most of the cases were unmarried. 47.8% were unemployed. 79.1 % were city residents and 21.9 % were living in the country. 53.7% of the participants had elementary school and junior high school education.
  Conclusion
  The study was to determine the frequency of personal, familial psychological characteristics and drug abuse among clients with suicide. The results emphasize on the preventive effect of the level of education in this Province. The results also showed that the more the number of people in the family, the more suicide cases in the family. Further more among married ones, cases with one or two children were prominent.
  Keywords: personal characteristics, familial characteristics, Drug abuse, Suicide
 • Shirzad Fallahi, Ebrahim Badparva, Hosein Nahrovanian, Ali Chegeni Sharafi, Farzad Ebrahimzadeh Page 39
  Background
  Intestinal parasites are the most common enteric pathogens in patients with HIV infection. These intestinal pathogens are the main cause of morbidity and mortality in HIV positive patients. There have been very few reports on the prevalence of intestinal parasites in HIV positive and AIDS patients in Iran. To investigate the prevalence of opportunistic intestinal parasites in this population, a cross-sectional study was carried out on 306 HIV positive and AIDS patients in Khorramabad city.
  Materials And Methods
  Demographic data were collected by a questionnaire. Three stool samples were collected from every patient. Direct smear, Formalin-ether concentration techniques and Modified acid fast (Kinione) and modified trichorome staining method carried out on all samples. Data was analyzed by T-test and Chi square method.
  Results
  After examination’s it detect that, Prevalence of the intestinal parasite in HIV positive and AIDS patients in Khorramabad city was 22.5% and This rate was higher in AIDS patients. Moreover, we demonstrated that there is a significant relationship between age group, level of education, occupation, type of intestinal signs, variants and infection to intestinal parasites. It’s noticeable that between status of HIV/AIDS variant and infection to intestinal parasite there was a significant relationship
  Conclusion
  High prevalence of intestinal parasites in HIV positive and AIDS patients in Khorramabad city reflects the necessity of prevention, screening, diagnosis and treatment programs for these patients.
  Keywords: Intestinal parasites, HIV positive, AIDS patients, Khorramabad
 • Faride Malekshahi, Marziye Momen, Nasab Page 47
  Background
  High risk behaviors are the most prevalent factors that endanger the health of a community. Nowadays the prevalence of high risk behaviors, especially among adolescents and young adults has created a lot of worries for human societies and despite the preventive measures of the last three decades, high risk behaviors have grown tremendousely in the world and have imposed heavy medical bills.Since prevention has been recognized to be the only way of controlling such behaviors, medical professionals should change people’s health behaviors by promoting the knowledge of the society. Among these professionals, health trainers can have an important role in increasing community knowledge for the prevention and control of high risk behaviors. Therefore, the level of their knowledge is important. This study was carried out to evaluate the effect of high - risk - behavior prevetion educational program on the knowledge and atittude of school health trainers in Khoramabad in 1384.
  Materials And Methods
  The study was a quasi-experimental one. The sample of the study was all school health trainers (n=50) in Khoramabad. The data collection tool was a three-section questionnaire including questions on demographic data, knowledge, and atittude toward high risk behaviors which was prepared based on reliable information, books and papers and was used after confirming its reliability and validity. In this study the intervening variable was the high - risk - behavior prevetion educational program. The educational method in this study was a two-session workshop. The educational content emphasized on the promotion of knowledge, positive attitude toward prevetion to implement healthy behaviors which was performed by university instructors in the field. After two months of education, the post test was performed on the sample. After collecting the data, the score of each question was obtained and the likert scale was used to obtain the sample’s level of knowledge and attitude. The level of knowledge was determined to be weak if their score was between 0 to 18, moderate in the range of 19-35, and good from 35 to 55. Then data was analyzed by statistical tests (t-test).
  Results
  The results of the study showed that 78.7% of the sample had some information about high risk behaviors before education, and only 3.4% could define high risk behaviors correctly. The majority of the sample had received their information on high risk behaviors through variouse sources including radio, TV, books and other publications. Paired T-test statistic showed a significant difference (p=0/0001) between the pre and post experimental average score of the sample knowledge and atittude.
  Conclusion
  The results of the study indicated that health education program has caused an increase in the knowledge and atittude of the sample.Therefore, regarding the trainers’ respansibility in the protection of cimmunity and children’s health, it is imperative to promote their knowledge through continued education on the control and prevention by including them in school books and formating a health consulting committee in schools.
  Keywords: health education program, school health educator, high risk behaviors, prevention. atittude, knowledge
 • Afsaneh Beiranvand, Masoud Fallahi, Hasan Ashayeri, Mehdi Rahgozar Page 55
  Background
  Usually the incidence rate of delirium after hip surgery in elders is high. It causes several complication,bad prognosis and even mortality. Due to several side effects of drugs, music can be a nonpharmacological unrisk method for prevention of delirium. The purpose of the present study was to determin the effect of music on post operative delirium in elder women who underwent hip surgery hospitalized in orthopaedic ward.
  Materials And Methods
  The present study is a semi experimental research. The samples were including 100 old women over 65 years of age with hip fracture in khorramabad Shohada hospital during 4 month. They were allocated according to inclusion criteria and sampling method to 2 equal groups of intervention and control, each with 50 persons. The tools of gathering data were demographic questionnaire, screening questionnaire and mini-mental state examination(MMSE). First, patient`s cognitive state were assessed by MMSE. Music was played for persons in intervention group for 20 minute, three times daily from 1 day before surgery until 4 days after surgery,while participants in the control group received standard care. During the intervention, patient`s cognitive state was assessed by MMSE two times daily. Then patient`s were divided in 2 groups before and after scores in intervention group were compared.
  Results
  Findings showed that there is significant difference between before and after scores in intervention group(p=0/018). This difference even was significant with modification of before cognitive scores (p<0.001) and age (p<0.001)of intervention group.
  Conclusion
  This study provides evidence that music listening is an effective and unrisk tool for prevention of post hip surgical delirium in elders.
  Keywords: music, delirium, hip surgery, elderly
 • Soheila Khalilzadeh, Noshin Baghaei, Mohammad Reza Bolorsaz, Mohammad Reza Masjedi Page 63
  Background
  Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) is a chronic rare disease with unknown etiology which is usually fatal and occurs mostly in adults. This disease is extremely rare in children and infants.
  Case Presentation
  Eight children with IPF who were examined in the pediatric department of Masih Daneshvari Hospital during 2001-2004 have been reported.There were 5 boys and 3 girls at the age range of 7 to 13 years (mean age 10.2 yrs). Clinical symptoms were cough and dyspnea in all patients which were progressive and exacerbated by recurrent respiratory infections. In clinical examination, crackles were found in both lungs of all patients while cyanosis and clubbing were detected in 5 subjects. Chest x ray showed reticulonodular and bullocystic patterns in 6 and 2 cases respectively. Pulmonary function tests in all patients were in concord with those of pulmonary restrictive diseases.To make a definite diagnosis, lung biopsy was performed in all patients which showed histologic changes in accord with IPF. Patients were mostly treated with steroids. In the present study, the prognosis of disease has been good in our patients and only one death occurred due to respiratory failure.
  Conclusion
  To our knowledge, this study is the first report of P.I.P.F (Pediatric Idiopathic Pulmonary Fibrosis) in Iran. Other cases of this disease may be found in other medical centers which should be collected and evaluated by the researchers.
  Keywords: Idiopathic pulmonary fibrosis, Children, PIPF
 • Katayon Etemadi, Mahmood Reza Khazaii Page 69
  Background
  The Bardet Biedl syndrome is a heterogenous and autosomal recessive disorder. Primary features are: retinitis pigmentosa, obesity, polydactyly, mental retardation, renal abnormalities and hypogonadism. Renal failure is the major cause of death in homozygote patients, with chronic glomerolopathy that cause chronic renal disease. Secondary features are: speech disorder delay, developmental delay, polyuria, diabetes mellitus and hypertension. The diagnosis of Bardet- Biedl syndrome is established by clinical findings. Twelve genes are known to be associated with Bardet Biedl syndromes: BBS1, BBS2… BBS12.
  Case Presentation
  In this article we report a four and half year old boy that have Bardet Biedl syndrome as a result of a consanguine marriage (third degree).
  Conclusion
  A monogenic syndrome such as Bardet Biedl has a lot of symptoms. These symptoms are out put of a mutation in locus of a recessive allel. Therefore people like to marry consanguinly have to do genetic counseling before marriage. Because analysis of family history will reduced the risk of such syndromes.
  Keywords: Bardet Biedl Syndrome