فهرست مطالب

شناخت اجتماعی - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1391)

نشریه شناخت اجتماعی
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا پیرخائفی، داود معنوی پور صفحه 5
  هدف
  این پژوهش به منظور مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مساله / انعطاف پذیری انجام گردید.
  روش
  روش پژوهش علی مقایسه ای بود. نمونه پژوهش شامل 78 دانشجوی دختر و پسر بود که به صورت تصادفی در موقعیت آزمایشی پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل آزمون وضعیت مکان شناختی کتل و آزمون هوش هیجانی بار آن بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که گروه انعطاف ناپذیر و فاقد توانایی حل مساله در هوش هیجانی و مقیاس های آن به صورت معنی داری نمره های پائین تری نسبت به گروه انعطاف پذیرو دارای توانایی حل مساله داشتند.
  نتیجه گیری
  پژوهش نشان داد که افراد دارای انعطاف پذیری و توانایی حل مساله نسبت به گروه دیگر از هوش هیجانی بالاتری برخوردار بودند. بنابراین توانایی انعطاف پذیری، حل مساله و هوش هیجانی باهم دارای ارتباط بوده و فرد را برای رویاروی با چالش ها یاری می کنند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، توانایی حل مساله، توانایی انعطاف پذیری
 • پگاه نجات، جواد حاتمی صفحه 11
  هدف
  شناخت اجتماعی به دو حوزه ی ضمنی و آشکار تقسیم شده است. نظریه ی ارزیابی تداعی گرا-گزاره ای گاورونسکی و بودن هازن (2006) پیش بینی می کند که طی فرآیند ترجمه ی یک شناخت معین از حوزه ی ضمنی به آشکار، هماهنگی شناخت ضمنی مربوطه با نسخه های آشکار سایر شناخت های موجود در ذهن بررسی می شود و هر چه این هماهنگی بیشتر باشد، نیاز کمتری به ایجاد تغییر در شناخت مربوطه است و لذا نسخه ی آشکار حاصل، ارتباط قوی تری با نسخه ی ضمنی اولیه ی خود خواهد داشت. این مطالعه به آزمودن این فرضیه در متن سه شناخت هویت جنسی، هویت گروه رشته ای و تصور قالبی جنسیت رشته می پردازد. به علاوه، بررسی تعدیل گری هماهنگی با نسخه های ضمنی سایر شناخت ها در رابطه ی ضمنی آشکار نیز به عنوان هدفی اکتشافی دنبال می شود.
  روش
  192 دانشجوی کارشناسی از دو دانشگاه تهران (نیمی علوم انسانی و نیمی ریاضی فنی، نیمی زن و نیمی مرد) در این پژوهش همبستگی شرکت نمودند. سه شناخت مورد تمرکز، به دو طریق، یکی غیرمستقیم با استفاده از آزمون تداعی ضمنی (گرینوالد، مک قی و شوارتز، 1998)، و دیگری مستقیم با استفاده از پرسش های لیکرت سنجیده شدند. برای آزمون تعدیل گری هماهنگی شناختی، از رگرسیون سلسله مراتبی برای هر یک از شناخت ها استفاده شد.
  یافته ها
  در مورد هویت جنسی و هویت گروه رشته ای، نه هماهنگی با دو شناخت آشکار دیگر و نه هماهنگی با دو شناخت ضمنی دیگر تعدیل گر معناداری در رابطه بین نسخه های ضمنی و آشکار آنها نبودند. برای تصور قالبی، هماهنگی با شناخت های آشکار دیگر تعدیل گر معناداری نبود، اما هماهنگی با شناخت های ضمنی دیگر به طور حاشیه ای معنادار شد.
  نتیجه گیری
  نظریه ی گاورونسکی و بودن هازن (2006) در مورد هیچ کدام از سه شناخت تایید نشد. در مورد تصور قالبی، نتایج دلالت دارد بر اینکه دو فرآیند متمایز از فرآیند ذکرشده در این نظریه در ساخت تصور قالبی آشکار نقش داشته باشند: یکی فرآیندی براساس شناخت های آشکار دیگر، و دوم فرآیندی بر پایه ی میزان تعامل بین سه شناخت در حوزه ی ضمنی.
  کلیدواژگان: شناخت ضمنی، شناخت آشکار، هماهنگی شناختی
 • محمد اورکی، سیده معصومه حسینی نسب بازکیایی صفحه 23
  هدف
  اعتیاد یک بیماری جسمی روحی و روانی به شمار می آید که به دلیل ماهیت پیشرونده اش در همه ابعاد زندگی سلامتی فرد، خانواده و جامعه را به خطر می اندازد. در پژوهش حاضر به مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانشناختی افراد بهبودیافته و بازگشت کننده به مصرف موادمخدر پرداخته شده است.
  روش اجرا: این تحقیق از نوع پس رویدادی بود که جامعه آماری آن را 100 نفر از معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی شهرستان لاهیجان و همین طور 100 نفر بهبودیافته تشکیل داد. این تحقیق از خرداد تا شهریور 90 انجام پذیرفت. از پرسشنامه ی کلونینجر (کلونینجر، 1991) برای تعیین ویژگی های شخصیتی و از پرسشنامه ی SCL-90-R (دروگاتیس و همکاران، 1976) برای تعیین سلامت روانشناختی این افراد استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سلامت روانشناختی افراد بهبودیافته و بازگشت کننده به موادمخدر تفاوتمعناداری وجود دارد. از بین ویژگی های شخصیتی متغیر، خودراهبری و نوجویی و از عامل های مربوط به سلامت روانشناختی، خودبیمارانگاری، افسردگی، وسواس (01/0>p) و حساسیت (05/0>p) احتمال بازگشت به مصرف مواد را در درمانجویان پیش بینی کردند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سلامت روانشناختی، مواد مخدر، خودراهبری، نوجویی
 • حسین زارع، احمد علیپور، حمید پورشریفی، محمد افخمی اردکانی، *خدیجه اعراب شیبانی صفحه 40
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی ادراک شده در رابطه بین عدالت و بی عدالتی آموزشی با فریب کاری تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان به مرحله اجرا درآمد. روش اجرا: جامعه آماری پژوهش را دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان تشکیل دادند. از میان آن ها 357 نفر به شیوه ی نمونه گیری سهل الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های عدالت و بی عدالتی آموزشی، فریب کاری تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی ادراک شده بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان داد که: 1. فرهنگ سازمانی ادراک شده رابطه عدالت آموزشی را با فریب کاری تحصیلی تعدیل می نماید. بدین معنی که در فرهنگ سازمانی باز، رابطه عدالت آموزشی با فریب کاری تحصیلی منفی و معنادار است (01/0P<). 2. فرهنگ سازمانی ادراک شده هم چنین رابطه عدالت آموزشی را با رفتارهای مدنی تحصیلی تعدیل می نمود.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتبجه گرفت که در فرهنگ سازمانی باز، بین عدالت آموزشی با رفتارهای مدنی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار (01/0P<) وجود دارد.
 • مهناز علی اکبری دهکردی، طیبه محتشمی، پرستو حسن زاده صفحه 44
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس عامل های مردانگی و زنانگی مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه با تاکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی انجام شد.
  روش اجرا: 1000 زن و مرد شاغل در شرکتها، ادارات و سازمان های دولتی شهر تهران به روش خوشه ایچند مرحله ای از جامعه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه استفاده شد. جهت بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و جهت بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده حاکی از پایایی بالای مقیاس در دو عامل مردانگی و زنانگی بود و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده برازش ضعیف مدل در تعیین عاملها به شکل اولیه بیان شده توسط بم بود، در حالی که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در 30 گویه بیانگر سه عامل مردانگی، زنانگی و خنثی با تغییراتی در برخی از گویه های اصلی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده بیانگر آن است که نه تنها برخی از صفات زنانگی و مردانگی تحت تاثیر فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه ایرانی تغییر کرده است، بلکه اهمیت صفات مردانه یا زنانه نیز تحت تاثیر فرهنگ حاکم بر جامعه است
 • داود معنوی پور صفحه 59
  هدف
  این پژوهش با هدف مقایسه باورهای معرفت شناسی دانشجویان بر اساس جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی انجام شد.
  روش
  جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی بود، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شداند. در این پژوهش از پرسشنامه باورهای معرفت شناسی شومر استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که دانشجویان رشته های مختلف، در باورهای معرفت شناختی ساده بودن دانش 1 (به دنبال یک پاسخ بودن) و ثبات دانش با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند اما در سایر ابعاد تفاوت ندارند. مقایسه باورهای معرفت شناسی دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی نیز نشان داد که به غیر از ساده بودن دانش و وقوف بر همه چیز، سایر ابعاد در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معنی دار دارند. مقایسه باورهای معرفت شناسی در دو جنس نشان داد که دختران به ثبات دانش باور بیشتری نسبت به پسران دارند. اما در ابعاد دیگر تفاوتی بین آن ها دیده نشد.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان باورهای معرفت شناختی را یکی از فرایندهای شناخت اجتماعی دانست.
  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناسی، شناخت اجتماعی، رشته، مقطع تحصیلی
 • مجید صفاری نیا، حسین زارع، لقمان حسنی صفحه 66
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر منبع کنترل و کاهش ناهماهنگی (برانگیختگی) شناختی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان های شهرستان بانه انجام گرفت.
  روش اجرا: این پژوهش از نوع آزمایشی است و نمونه پژوهش عبارت است از 40 دانش آموز پسر سال دوم دبیرستان های شهرستان بانه که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس استاندارد شده راترو پرسشنامه برانگیختگی-کاهش ناهماهنگی DARQ هارمون جونز (صفاری نیا و زندی، 1389) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین منبع کنترل دانش آموزان تحت آموزش تفکر انتقادی و دانش آموزانی که این آموزش را ندیده اند، تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی تفکرانتقادی می تواند باعث تغییر در بعضی از صفات و ویژگی ها شود، که در این پژوهش ویژگی مورد نظر ما منبع کنترل است و تفکر انتقادی بر روی این متغیر تاثیر گذاشت. اما بین میزان کاهش ناهماهنگی (برانگیختگی) شناختی دانش آموزان تحت آموزش تفکر انتقادی و دانش آموزانی که این آموزش را ندیده اند، تفاوت معنی داری وجود ندارد. در این پژوهش تفکر انتقادی نه تنها میزان ناهماهنگی (بر انگیختگی) شناختی را در گروه کنترل کاهش نداد بلکه تا حدی باعث افزایش ناهماهنگی شناختی گردید.
  کلیدواژگان: اثر بخشی، تفکر انتقادی، منبع کنترل، ناهماهنگی شناختی
 • منصور بیرامی، تورج هاشمی نصرت آباد، جابر علیزاده گورادل، حکیمه علیزاده صفحه 77
  هدف
  مسائل مطرح برای انسان به طور چشم گیری ریشه و اساس اجتماعی دارند؛ این پژوهش با هدف بررسی توان پیش بینی توان حل مساله اجتماعی بر اساس سبک شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شده است.
  روش
  این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است، که بر روی 500 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88 89 به شیوه تصادفی نسبتی اجرا شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی میزان مهارت حل مشکلات اجتماعی لیندا دالبرگ و همکاران (1387) و پرسشنامه سبک های شناختی کلب بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک راهه، رگرسیون و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سبک های شناختی به میزان 8 درصدمی توانند تغییرات مربوط حل مساله اجتماعی را به طور معنی داری تبیین کنند (01/0=P)؛ نتایج هم چنین نشان داد که تفاوت معناداری در حل مساله اجتماعی بر اساس سبک های شناختی متفاوت وجود دارد (01/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های به دست آمده می توان گفت که توجه به سبک های شناختی در حل مساله اجتماعی ضرورت می نماید.
  کلیدواژگان: سبک های شناختی، حل مسئله اجتماعی، جمعیت دانشجویی
|
 • Ali Reza Pirkaefi, Davood Manavi Poor Page 5
  Objective
  This study to aim compared of students emotional intelligence with and lack of problem-solving / flexibility ability was performed.
  Method
  A method research was ex pact facto. The study sample included 78 male and female students were randomly participated in the experimental situation. Research tools include Cattell situation of locus cognition test and bar on emotional intelligence test. Analysis of variance was used to analyze test data.
  Results
  finding showed that the nonflexible and lack of problem – solving group scored lower in emotional intelligence and its scale and flexible and problem – solving group scored higher in emotional intelligence and its scale, respectively.
  Conclusion
  The research showed that people with flexibility and problem-solving ability than the other groups had higher emotional intelligence. So the flexibility, problem solving ability and emotional intelligence have been linked together and enable one to face the challenges.
  Keywords: emotional intelligence, Problem solving ability, Flexibility ability
 • Pegah Nejat, Javad Hatami Page 11
  Objective
  Social cognition is divided to implicit and explicit arenas. Gawronski & Bodenhausen (2006)’s Associative-Propositional Evaluation model predicts that during the translation of a particular cognition from implicit to explicit, consistency of this specific implicit cognition with explicit versions of other cognitions is examined and the more consistency is found, the less necessity will be to modify this cognition, and therefore, the resulting explicit version will have a stronger relationship with its original implicit version. This study aims to test this hypothesis in the context of three cognitions of gender identity, major identity, and gender-major stereotype. In addition, investigation of the moderating role of consistency with other implicit cognitions in the implicit-explicit relationship will be pursued as an exploratory objective.
  Method
  One hundred and ninety-two undergraduate students from two universities in Tehran (half humanities and half math-engineering, half female and half male) participated in this correlational study. The three cognitions were measured both indirectly using Implicit Association Test (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998), and directly using Likert questions. For each cognition, hierarchical regression analyses were applied to test the moderating role of cognitive consistency.
  Results
  Neither consistency with other explicit cognitions nor consistency with other implicit cognitions significantly moderated the relationship between implicit and explicit versions of either gender identity or major identity. In case of stereotype, whereas consistency with other explicit cognitions was not a significant moderator, consistency with other implicit cognitions was marginally significant.
  Conclusion
  Gawronski & Bodenhausen (2006)’s theory was confirmed for none of the three cognitions. As for the stereotype, results indicate that two processes other than the one depicted in this theory might be involved in the construction of explicit stereotype: one process based on the other explicit cognitions, and the other based on the consistency between the three cognitions in the implicit arena.
  Keywords: implicit cognition, explicit cognition, cognitive consistency
 • Page 23
  Objective
  Addiction is a fisical and mental disease, which because of its advance nature in all aspects endanger the health of the individual and community life. This research offers “The comparison of personality characteristics and mental health of improved addicted individuals as well as drug addict`s relapse in narcotic abuse”.
  Method
  It is an Ex Post Facto (Causal-Comparative) research that its statistical community comprises from 100 addicted individuals returned to the addiction withdrawal centers of Welfare Organization and also comprises from 100 individuals improved. This research has been done for 4 months from July to October 2011. The Temperament and Character Inventory, Cloninger TCI (1991) questionnaire is used for evaluating personality traits and the Psychological health questionnaire SCL-90-R (Derogatis; 1976) is used for evaluating Psychological health of people.
  Results
  The results of research showed that there is a meaningful diffrence between mental health of improved addicted individuals and drug addict`s relapse in narcotic abuse. Also, the results showed that between mental healt’s factors, some factors were able to predict recurrence of drug abus, such as hypochondriasis, depression, obsession (p
  Keywords: Presonality traits, Psychological health, addiction, Selfdirection, Novelity
 • Page 44
  Objective
  the aim of this research was to study psychometric characteristics of masculinity and femininity factors in short form Bem`s Sex-Role Inventory with emphasis on factor analysis in Iranian population.
  Method
  Statistical population of this research was included employed women and men in Tehran City`s state companies, administrations and organizations that About 1000 employed women and men randomly selected by multi-phases clustering sampling from statistical population. Research tool was Bem`s Sex-Role Inventory. For studying the scale`s reliability was used of Cronbach`s alpha coefficient and for studying the scale`s validity used of exploratory factor analysis and Confirmatory factor analysis.
  Results
  Cronbach`s alpha coefficient showed that Bem`s Sex-Role Inventory has high reliability in both masculinity and femininity factors and Confirmatory factor analysis showed that model has poor fitness in determining factors in the primary form expressed by Bem, while the results of 30 items` exploratory factor analysis showed three factors, masculinity, femininity and neutral with changing in some main items.
  Conclusion
  Results show that not only some of femininity and masculinity traits have changed under culture and governing values on Iran society, but olso importance of masculine and feminine traits are under governing culture on society.
  Keywords: psychometric characteristics, masculinity, femininity, Bem's Sex, Role Inventory short form, factor analysis
 • Davood Manavipour Page 59
  Objective
  The purpose of this study was to compare the beliefs of student epistemology based on gender, educational levels and disciplines.
  Method
  The population was all of 10 University students who were selected using multistage cluster sampling. The research instrument was a questionnaire Schommer epistemology belief.
  Conclusion
  The results showed that students have significant differences in beliefs are simple and stable knowledge, but no differences in other dimensions. Epistemology belief that sex are more girls than boys believe that the stability of knowledge. But the difference was not seen in other dimensions. Thus the epistemological beliefs can be considered one of the processes of social cognition.
  Keywords: Epistemology beliefs, Social cognition, gender, educational levels, disciplines
 • Majid Safari Nia, Hossein Zare, Logman Hasani Page 66
  Objective
  The study research design, pretest, posttest control group, which is aimed at measuring the overall effectiveness of teaching critical thinking and reduce the imbalance of resource control (arousal) cognitive second year high school male students took a city Baneh.
  Method
  This kind of research is experimental and Statistical population in this study consists of 40 students in second year high school in Baneh that whit chose by multiple-stage cluster method. was used and data gathered by questionnaire arousal - reducing inconsistencies DARQ Harmon - Jones (Saffari Nia & Zandi, 1389).
  Result
  The result Showed between locus of control test experimental group and locus of control test control group statistical differences exist. The critical thinking can be change some characteristics, That this test of critical thinking on the locus of control students influences. But inconsistency between (arousal) Cognitive thinking of students at cognitive test experimental group and control group no statistical differences. In this research critical thinking education no reducing imbalance (arousal) but cognitive students is ineffective.
  Keywords: Effectiveness, Critical thinking, Resource control, Imbalance cognitive
 • Mansour Beyrami, Touraj Hashemi Nosrat Abad, Jaber Alizadeh Goradel, Hakimeh Alizadeh Page 77
  Objective
  Posed problems for human significantly have social roots and basis. The aim of this study was prediction of social problem solving ability in the base of cognitive styles that have been conducted among students of Tabriz University.
  Method
  This research is a descriptive ­­_correlation (prediction) study, which was performed on 500 students of Tabriz University were selected by relational random method. Data were gathered by using LINDA DALBERG social problem solving, KOLB cognitive styles questionnaires and were analyzed by multiple regression an ANOVA variation methods.
  Result
  The results showed that cognitive styles predicted changes on social problem solving up To 8 percent (p= 0/001). Styles cognitive involved 4 types; divergent, convergent, accommodation and assimilation. In the base of result in order; divergent, assimilation, convergent and accommodation's cognitive styles explained changes on social problem solving ability strongly. Results also showed that significant differences in social problem solving are based on different cognitive styles. (p < 0/001).
  Conclusions
  Based on the findings obtained we can say that the cognitive styles in social problem solving is necessary.
  Keywords: Cognitive styles, Social problem solving, Student's Population