فهرست مطالب

طب نظامی - سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1387)
 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • تاثیر‎ ‎اجرای FOCUS-PDCA بر عملکرد بخش‎ ‎اورژانس بیمارستان شهید محلاتی تبریز
  اسماعیل حیدرانلو، مرتضی خاقانی زاده، عباس عبادی، مسعود سیرتی، ناهید اقدسی مهرآباد صفحه 5
  اهداف. اورژانس بیمارستان نقش اساسی در نجات جان افراد به هنگام بروز حوادث و سوانح ایفا می کند. هر یک دقیقه تاخیر در اجرای عملیات احیا، 10-7% شانس بازگشت مصدوم را کاهش می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دوره های آموزشی خاص بر کارکرد بخش های اورژانس است.
  روش ها. این مطالعه پژوهشی مداخله ای نیمه تجربی، از نوع تک گروهی پیش و پس آزمون است. برای نمونه گیری از روش های سرشماری و نمونه گیری آسان استفاده شد. بر اساس قضیه حد مرکزی، تعداد نمونه حداقل 30 مورد برآورد گردید و 40 مورد مطالعه شد. رضایت مندی توسط پرسش نامه محقق ساخته در هر یک از مراحل (قبل از مداخله، بعد از مداخله و مرحله پیگیری) سنجیده شد. مدت زمان انتقال بیمار با کرونومتر محاسبه شد. پس از تشکیل کارگاه FOCUS-PDCA در گروه های 12 نفره، دوره های ارتقا برای آموزش قدم به قدم مراحل FOCUS-PDCA به اجرا در آمد.
  یافته ها. میانگین مدت زمان انتظار بیمار اورژانسی در مرحله قبل از مداخله 12/69±65/428 ثانیه، در مرحله بعد از مداخله 7/25±250 ثانیه و در مرحله پیگیری (دو ماه بعد) 57/27±235 ثانیه بود. میانگین نمره رضایت مندی صاحبان فرآیند، از فرآیند انتقال و رسیدگی به بیمار اورژانسی در مرحله قبل از مداخله 4/13±6/86 و در مرحله بعد از مداخله 4/9 ± 9/116 و 2 ماه بعد در مرحله پیگیری 3/8±7/123 بود.
  نتیجه گیری. اجرای FOCUS-PDCA بر عملکرد بخش اورژانس تاثیر مثبت دارد و موجب کاهش مدت زمان انتقال و رسیدگی به بیماران اورژانسی و همچنین افزایش رضایت مندی صاحبان فرآیند می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت جامع کیفیت، FOCUS، PDCA، بخش اورژانس، صاحبان فرآیند
 • اختلالات اضطرابی شاغلین در معرض میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت کم ( ELF-EMF ) در صنایع فولاد
  سیامک پورعبدیان، پرستو گلشیری، احسان الله حبیبی صفحه 9
  اهداف. میدان های الکترومغناطیسی، محصول حرکت بارهای الکتریکی در محیط های هادی هستند. اگرچه امواج ماوراءبنفش و مادون قرمز دارای عوارض جسمی بر موجودات زنده هستند، امروزه تاثیرات میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس خیلی پایین توجه دانشمندان و محققین را بیشتر به خود جلب نموده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات تماس با این میدان ها بر بروز اختلالات خلقی و اضطرابی و سردرد در شاغلین صنایع ذوب فلزی انجام شده است.
  روش ها. در تحقیق حاضر که به صورت مقطعی انجام شد، 103 نفر از شاغلین بخش های انرژی، خطوط انتقال قدرت و کوره های قوس الکتریکی حضور داشتند. 106 نفر از پرسنل بخش های تصفیه خانه، نورد سرد و نورد گرم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. افراد بین ساعت 10 تا 12 صبح از نظر بروز اختلالات عصبی- روانی مورد معاینه و ارزیابی قرارگرفته و به پرسش نامه شکایات و علایم اختلالات خلقی- اضطرابی پاسخ دادند.
  یافته ها. بین گروه های آزمون (7%) و شاهد (11%)، تفاوت معنی داری در توزیع فراوانی اختلالات خلقی دیده نشد (05/0< p) اما در زمینه اختلالات اضطرابی (02/0> p) و بروز سردرد (001/0> p)، تفاوت بین دو گروه معنی دار ارزیابی شد. بروز سردرد شدید که نیاز به مراقبت های پزشکی داشت فقط در گروه آزمون مشاهده گردید (4 مورد).
  نتیجه گیری. اختلالات اضطرابی و دستگاه عصبی مرکزی، در افرادی که تماس طولانی مدت با میدان های الکترومغناطیسی دارند بیشتر از حد معمول مشاهده می شوند و شاغلینی که با میدان های ELF- EMF با شدت بالا (بیش از 01/0 میلی تسلا) تماس دارند، در معرض خطر بیشتری هستند.
  کلیدواژگان: میدان های الکترومغناطیس، اختلالات اضطرابی، صنایع فولاد
 • مهدی خوبدل، منصوره شایقی، علی مهرابی توانا، محمدرضا عبایی، فاطمه رفیعی، همکاران صفحه 253

  اهداف. آغشته سازی البسه نظامی، به ویژه یونیفرم ها، به پرمترین به عنوان تکنیک مفیدی برای مقابله با گزش حشرات و حفاظت فردی سربازان به ثبت رسیده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر شستشوی یونیفرم های آغشته بر دوام و بقای پرمترین و قدرت حشره کشی آن است.
  روش ها. این مطالعه از نوع مداخله ای تجربی است که به مدت 2 سال طی سال های 1382 تا 1384 در دو آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسیده است. پارچه های 6 نوع از یونیفرم های رایج در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با امولسیون غلیظ حشره کش پرمترین 10% با دوز موثر و بی خطر 125/0 mg/cm2 به روش غرقابی آغشته سازی شد. برای تعیین خاصیت ابقایی از کروماتوگرافی لایه نازک و دستگاه TLC Scanner 3 استفاده شد. برای تعیین قدرت حشره کشی از تست بیواسی با سوش آزمایشگاهی Anopheles stephensi ماده استفاده شد.
  یافته ها. شست وشوی یونیفرم ها باعث کاهش معنی دار میزان پرمترین موجود در پارچه های آغشته و همچنین کاهش قدرت حشره کشی آنها شد. شست وشوی دستی یونیفرم ها باعث حذف حدود 35-25% از پرمترین موجود در الیاف پارچه ها گردید. شست وشوی ماشینی در حدود 65-50% از میزان پرمترین را کاهش داد. نتیجه گیری. شست وشوی لباس ها امری اجتناب ناپذیر است و می تواند عامل تضعیف قدرت حشره کشی باشد. آغشته سازی با فرمولاسیون معمولی برای مقاصد کوتاه مدت مناسب است ولی برای اهداف بلندمدت، بایستی از فرمولاسیون بادوام با خاصیت ابقایی طولانی تر نظیر اشکال پلی مری پرمترین استفاده شود.

  کلیدواژگان: شست وشو، پرمترین، یونیفرم های نظامی، آغشته سازی، Anopheles stephensi
 • مجید نجفی کلیانی، عباس عبادی، سهیل نجفی مهری، ناهید جمشیدی صفحه 263
  اهداف. در بسیاری از مشاغل به منظور جلوگیری از آسیب های فیزیکی، شیمیایی و محیطی افراد مجبور به استفاده از لباس های محافظتی هستند. این لباس ها علاوه بر عملکرد محافظتی باید حداقل محدودیت های فیزیولوژیک، روانی و ارگونومیک را بر بدن اعمال کنند. هدف از این مطالعه مقایسه لباس محافظتی آتش نشانی و لباس کار معمولی به هنگام انجام فعالیت بدنی از نظر تاثیر بر ظرفیت هوازی است.
  روش ها. این مطالعه پژوهشی تجربی است که در آن 30 داوطلب مرد سالم بر اساس معیارهای ورودی انتخاب گردیدند. فعالیت بدنی یک بار با پوشش محافظتی آتش نشانی و یک بار با پوشش کار معمولی طبق پروتکل بروس ارزیابی شد. پس از فعالیت بدنی، متغیرهایی چون مدت زمان انجام فعالیت بدنی و مسافت طی شده اندازه گیری شد. ظرفیت هوازی نیز با قرار دادن مدت زمان انجام فعالیت بدنی در فرمول مربوطه پیش بینی شد.
  یافته ها. ظرفیت هوازی در داوطلبان با پوشش محافظتی آتش نشانی 42/6±25/44 ml/kg/min و در پوشش کار معمولی 34/5±43/57 ml/kg/min بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است (001/0 p<). این دو نوع لباس از نظر اثر بر متغیرهای مدت زمان انجام فعالیت بدنی، مسافت طی شده و حداکثر میزان اکسیژن مصرفی متفاوت عمل کردند. مقادیر به دست آمده برای لباس کار معمولی بهتر از لباس آتش نشانی بود.
  نتیجه گیری. در لباس آتش نشانی فرد زودتر به آستانه خستگی می رسد، زیرا ظرفیت هوازی برای این نوع لباس کمتر از لباس کار معمولی است.
  کلیدواژگان: لباس محافظتی آتش نشانی، لباس کار معمولی، ظرفیت هوازی، پروتکل بروس
 • رویا شرکت، حسن صالحی، رحمت الله یزدانی، مهدی تیموری، محمد متین فر، پریسا شعاعی، اکبر حسن زاده صفحه 269
  اهداف. در طول دهه اخیر تغییرات بسیاری در روند بیماری سیاه سرفه اتفاق افتاده است. عفونت با Bordetella pertussis در حال حاضر بین بالغین جوان و بالغین بیشتر گزارش می شود و این افراد را به عنوان منبعی برای کودکان مستعد مطرح نموده است. روش ها. در مطالعه ای شاهد- موردی، 50 نفر از بیماران بالای 18 سال مبتلا به سرفه طول کشیده بیش از دو هفته با 50 نفر افراد گروه کنترل، از نظر ابتلا به سیاه سرفه مقایسه شدند. روش های تشخیصی به کاررفته، کشت از نازوفارنکس و تعیین تیتر IgG علیه B. pertussis به وسیله روش ELISA بود.
  یافته ها. تیتر آنتی بادی علیه B. pertussis در زمان مراجعه در 48% گروه آزمون مثبت بود اما در گروه کنترل 12% مثبت گزارش شد (001/0 > p). در گروه آزمون، افزایش میانگین تیتر آنتی بادی بعد از دو هفته از زمان مراجعه در مقایسه با زمان مراجعه معنی دار بود (04/0 p=). کشت نازوفارنکس در گروه آزمون 2% مثبت گزارش شد و در گروه شاهد همه نمونه ها منفی بودند.
  نتیجه گیری. ایمنی در مقابل عفونت B. pertussis برای تمام عمر نیست. به نظر می آید تا زمانی که سیاه سرفه در بالغین توسط واکسیناسیون همگانی با واکسن فارغ از سلول پیشگیری نشده است، باید در برخورد با بیمار با سابقه سرفه بیش از دو تا سه هفته، این عفونت مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیاه سرفه، Bordetella pertussis، سرفه مزمن
 • علی شمس نورایی، صدیقه میرهاشمی، مجتبی ها شم زاده، هادی خوش محبت، یاشار محرم زاد صفحه 273
  اهداف. در مخاصمات نظامی همواره گروهی از نیروهای درگیر دچار آسیب و مصدومیت می شوند. در چنین مواقعی انجام اقدامات حیاتی اولیه توسط رزمنده و هم رزمان وی می تواند از ضایعات و مرگ و میر نیروها بکاهد. در این پژوهش آگاهی علمی گروهی از نیروهای عملیاتی در مورد خود- و دگرامدادی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش ها. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است که طی اجرای رزمایش بزرگ عاشورای 5 در سطح پرسنل عملیاتی (غیربهداری) یکی از لشکرهای شرکت کننده انجام شد. برای این مطالعه از پرسش نامه ای 3 قسمتی استفاده گردید. تعداد 200 پرسش نامه تحت نظارت 8 نفر از پزشکان همراه گروهان ها تکمیل شد و اطلاعات حاصل با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. بیشترین میزان آگاهی در مورد شناخت علایم خونریزی های خارجی و نحوه باز کردن راه تنفسی (5/77%) و کمترین میزان آگاهی در مورد نحوه ضدعفونی کردن درست آب با قرص کلر (43%) بود. بین آگاهی علمی گروه های مورد بررسی آموزش دیده و - ندیده در مورد خود- و دگرامدادی، ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (005/0> p). 158 نفر (79%) با کیف امدادی انفرادی و وسایل آن آشنایی نسبی داشته و قادر به استفاده از آن بودند.
  نتیجه گیری. با توجه به اینکه نظامیان دارای سابقه شرکت در کلاس های آموزش خود- و دگرامدادی، آگاهی علمی بیشتری نسبت به نجات جان و حفظ سلامت خود و سایر هم رزمان شان داشتند، اهمیت برگزاری کلاس های آموزشی خود- و دگرامدادی در نیروهای نظامی در فواصل زمانی منظم با استفاده از روش های نوین آموزشی بیش از پیش احساس می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی علمی، خودامدادی، دگرامدادی
 • علیرضا شمس الدینی، محمدتقی حلی ساز، سید منصور رایگانی صفحه 283
  اهداف. درد در ناحیه اپی کندیل خارجی و ضعف در قدرت گرفتن دست، مهم ترین مشکل افراد مبتلا به اپی کندیلیت خارجی است. راه های متفاوتی برای درمان این عارضه وجود دارد که یکی از آنها تکنیک نوارچسب زدن است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فوری تکنیک فوق بر درد و قدرت گرفتن دست در افراد نظامی مبتلا به سندروم آرنج تنیس باز است.
  روش ها. این تحقیق به روش شبه تجربی انجام شده و جامعه مورد مطالعه شامل 25 بیمار نظامی (16 بیمار در گروه مورد و 9 بیمار در گروه شاهد) بودند. برای ارزیابی درد از معیار اندازه گیری درد و برای ارزیابی قدرت گرفتن دست از داینامومتر استفاده شد. نمونه ها به صورت موارد در دسترس انتخاب و نتایج به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها . میانگین سنی در گروه مورد 6/23 و در گروه شاهد 1/24 بود. اختلاف میانگین میزان درد در دو گروه مورد و شاهد (004/0 p=) معنی دار بود. اما در بررسی تاثیر این نوع مداخله بر قدرت گرفتن دست، اختلاف میانگین بین دو گروه (09/0 p=) معنی دار نبو د.
  نتیجه گیری. تکنیک نوارچسب زدن بر درد افراد مبتلا به التهاب اپی کندیل خارجی موثر است و باعث کاهش ابتدایی درد در این ناحیه می شود؛ ولی به صورت فوری در افزایش قدرت گرفتن دست موثر نیست. بنابراین، می توان از این روش در کلینیک های توانبخشی برای کاهش فوری درد ناحیه اپی کندیل خارجی که ناشی از کار و فعالیت های تکراری روزانه است استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پرسنل نظامی، تکنیک نوارچسب زدن، درد، اپی کندیلیت خارجی، قدرت گرفتن
 • سید احمد شجاعی، مریم رضایی، محمد قاسمی، مرتضی ایزدی صفحه 287
  اهداف. پدیده جنگ دارای تبعات گوناگونی است. در بعد انسانی، به غیر از تلفات جانی، میرایی ناشی از مجروحیت ها بار مالی بسیاری را برای فرد و جامعه در پی دارد. هدف این مطالعه، بررسی توزیع مجروحیت ها از جنبه های گوناگون و تحلیل آماری و طبی اطلاعات یکی از ستادهای مجروحین و مصدومین استانی است.
  روش ها. تحقیق حاضر به صورت توصیفی- مقطعی روی پرونده پزشکی مجروحین جنگ ایران و عراق اعزام شده به ستاد مجروحین و مصدومین یکی از استان های کشور طی سال 1366 صورت پذیرفت. اطلاعات درج شده در پرونده با استفاده از چک لیست محقق ساز استخراج شد و از نظر عضو آسیب دیده، مجروحیت به سر و گردن، اندام فوقانی، اندام تحتانی، قفسه صدری، شکم، ستون فقرات و لگن تقسیم گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های مربوط به متغیرهای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. بین کل افراد شرکت داده شده در مطالعه، 578 مورد مجروحیت ثبت گردید. شیوع آسیب اندام تحتانی (6/57%) بیش از سایر قسمت های بدن بود. اندام فوقانی (30%) و سر و گردن (7/15%) در رده دوم و سوم قرار داشتند. شایع ترین علت نظامی رخداد مجروحیت، انفجار خمپاره و اصابت ترکش ناشی از آن بود. بیش از نیمی از مجروحیت ها حین عملیات پدافند رخ داده بود.
  نتیجه گیری. عوامل غیرجنگی در بروز مجروحیت ها نقش مهمی دارد و در بیشتر مجروحیت ها ناحیه سر و تنه درگیر شده اند. لذا اهتمام در به کارگیری وسایل حفاظت فردی با درجه حفاظت بالا می تواند در کاهش شیوع مجروحیت ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: جنگ، مجروحیت، توزیع آناتومیک، شلیک گلوله، وسایل حفاظت فردی، پیشگیری
 • علی مهرابی توانا، نعمت الله اسمی، مهدی خوبدل صفحه 293
  اهداف. رعایت بهداشت یکی از ارکان اساسی حفظ سلامت اجتماعات به ویژه جوامع انسانی است. با توجه به اهمیت و جایگاه بهداشت بین افراد نظامی که حفظ و امنیت سلامت آنها جهت حفظ بنیان جامعه ضروری است، توجه ویژه به بهداشت سربازان و سالم نگه داشتن آنها در جهت افزایش توان دفاعی کشور ضروری است. در این تحقیق وضعیت بهداشتی سربازان و همچنین میزان آگاهی و دیدگاه بهداشتی کارکنان وظیفه در خصوص مسایل بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش ها. این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی است و در بین 215 نفر از کارکنان وظیفه یکی از مراکز آموزش نظامی از طریق پرسش نامه صورت گرفته است. یافته ها. بیش از 85% افراد دارای سوابق واکسیناسیون بودند که از این تعداد 5/94% واکسن کزاز و دیفتری و 9/99% نیز واکسن مننژیت را دریافت کرده بودند. شیوع اعتیاد به سیگار در جامعه مورد مطالعه بسیار پایین و در حدود 1% بود. 96% از سربازان حداقل یک نوبت در شبانه روز مسواک می زدند. شستن دست ها قبل از صرف غذا و استحمام مرتب به ترتیب توسط 3/87% و 9/86% سربازن رعایت می شد. آگاهی سربازان در مورد راه های انتقال ایدز بسیار پایین ارزیابی شد.
  نتیجه گیری. پوشش واکسیناسیون در بین نیروهای وظیفه در مورد بیماری های کزاز، دیفتری و مننژیت از حد معمول جامعه بالاتر است. وضعیت بهداشتی و سطح آگاهی نیروهای وظیفه در خصوص بهداشت فردی و جمعی رضایت بخش نیست. افزایش سطح آگاهی بهداشتی سربازان در حین آموزش نظامی بایستی مورد اهمیت بیشتری قرار داده شود.
  کلیدواژگان: وضعیت بهداشتی، بهداشت فردی و جمعی، نیروهای وظیفه، سربازان
 • قاسم حسنی صفحه 303
  اهداف. پیروزی در جنگ مستلزم حمایت افکار عمومی است. همواره متجاوزان برای موفقیت و مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به عملکرد خود، ناگزیر به بهره گیری از جنگ روانی در حوزه مجاب سازی هستند. به باور بیش تر اندیشمندان اثر آن در جنگ 2003 آشکار بود. هدف از انجام این پژوهش مشخص نمودن تاثیر عملیات روانی در مجاب سازی شهروندان ایالات متحده، دولت های منطقه، جهان و سازمان های بین المللی برای حمایت از جنگ و در نهایت منزوی کردن صدام و تخریب روحیه ارتش عراق بوده است.
  روش ها . در این پژوهش از دو روش تحلیل محتوا و تحلیل روند بهره گرفته شد، سپس با استفاده از نمونه گیری هدفدار پیام ها براساس توالی زمان از یازدهم سپتامبر 2001 تا 20 مارس 2003 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها . یافته های این پژوهش نشان داد: 1 تاثیر عملیات روانی در مجاب سازی افکار ملت آمریکا از یک سیر صعودی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که از 31% در سال 2001 به 75% در آستانه جنگ افزایش یافت. 2 و 3 تاثیر عملیات روانی در مجاب سازی دولت های منطقه، جهان و سازمان های بین المللی، به دلیل القای ترس از صدام، با اتهامات مختلف، منجر به فروپاشی وحدت کشورهای عرب، همکاری و همراهی برخی از آن ها با آمریکا و نیز همکاری مستقیم برخی کشورهای اروپایی گردید. سرانجام یک سردرگمی به دولت های فرانسه و روسیه تحمیل نمود؛ به طوری که آن ها هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ به عمل نیاوردند. در پایان، با متقاعدکردن شورای امنیت قطعنامه 1441 علیه عراق تصویب گردید که به گونه ای مجوز آغاز تهاجم بود. 4- تاثیر عملیات روانی به گونه ای بود که صدام در آستانه جنگ به طور کامل منزوی و روحیه ارتش عراق تخریب گردید.
  نتیجه گیری. نتیجه مطالعات بیانگر تاثیر ژرف عملیات روانی به ویژه در حوزه مجاب سازی بوده است. فرآیند دقیق و منسجم در به کارگیری واژگان کلیدی در القا و متقاعدسازی، برگرفته از دو مسیر عمده”مرکزی“و”پیرامونی“است. هم چنین شیوه های منبع ارتباط، ماهیت ارتباط و ویژگی های مخاطبان به دلیل طراحی و سازمان دهی دقیق عملیات روانی از جانب آمریکایی ها، بعد از یازدهم سپتامبر به ویژه پس از سقوط دولت طالبان بوده است.
  کلیدواژگان: عملیات روانی، متقاعدسازی، افکارعمومی، جنگ2003
|
 • Effect of FOCUS-PDCA performance in the activity of emergency department of Shahid Mahalati hospital of Tabriz
  E. HeydaranluÝ, M. KhaghanizadeÝ, A. EbadiÝ, M.N. SiratiÝ, N.M. Aghdasi Page 5
  AIMS. Hospital emergency department has a critical role in human survival in accidents. Each one minute retardation in survival operation of emergency patient decrease 7-10% of the patient living chance. Aim of this study is to analyze effect of special educational courses on activity of emergency departments. METHODS. This study is a semi-experimental interventional research in one group pre- and posttest. Sampling done by census and simple method. According to, number of samples were estimated as 30 and 40 cases were Studeid. Satisfaction was evaluated by researcher-made questionnaire in each stages (preintervention, postintervention and follow-up). Patiant's transportation time was measured by chronometer. After establishing FOCUS-PDCA workshop in groups of 12 people, promotion classes were established and FOCUS-PDCA grades performed step by step. RESULTS. Average emergency patient expectation time was 428.65±69.12 seconds in preinventory stage, 250±25.7 in postinventory stage and 235±27.57 in follow-up (2 month later). Average satisfactory scores of process masters between receptions to consideration was 86.6±13.4 in preinventory stage, 116.9±9.4 in postinventory stage and 123.7±8.3 in follow-up. CONCLUSION. Implementation of FOCUS-PDCA have positive effect in emergency department activity and reduces emergency patients consideration time and also increase satisfactory rate of process masters from their transportation and consideration.
 • Anxiety disorder in exposed employment to extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) in steel industry
  Dr S. PourabdianÝ, Dr P. GolshiriÝ, Dr E. HabibiÝ Page 9
  AIMS. Electromagnetic field is a consequence of electrical ion movement in a conductor material. It is known that ultra-violet & infra-red waves have side effect on human. Extremely low frequency (ELF) electromagnetic fields (EMF) has considered more by scientists and researchers these days. This research has intended to concentrate on anxiety disorder and headache in steel industry employees. METHODS. This research is a cross-sectional study. 103 people who work in energy department, energy transfer line & electric furnace units have selected as target group. 106 people who work in refinery part, hot & cold rolling press were selected as control group. People came to examination unit between 10 to 12 am and after a physical and psychological examination a questionnaire about psychological complaints & disorders filled by researcher. RESULTS. Target (7%) and control (11%) groups have not shown a significant difference in behavioral disorder amount (p> 0.05) but they have shown a significant difference in anxiety disorder (p<0.02) and headache occurrence (p<0.001). Headaches which needed medical cares have just seen in target group (4 cases) CONCLUSION. Anxiety and central nervous system problems such as headache are symptoms that were seen more in people who are exposed to high power magnetic fields for long time as comparison with a normal society. Employees who are exposed with high intensity ELF-EMF (more than 1.0 mili Tesla) are at more risk.Keywords:
 • M. Khoobdel, M. Shayeghi, A. T. Mehrabi, M. R. Abaei, F. Rafiei, Et Al Page 253

  AIMS. Treating uniforms with permethrin is registered as a useful technique to protect soldiers against biting. This study evaluates the effect of washing on endurance and persistency of permethrin and its contact toxicity in treated uniforms. METHODS. This is an intervention experimental study which done during 2003-2005 in two laboratories of Tehran university of medical sciences. Six different kind army uniforms fabrics, which commonly used in Iran military, impregnated with permethrin at 0.125 mg (AI)/cm2 (EC %10). Amount of permethrin residue was determined by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) technique using TLC-Scanner 3. Treated cloth patches were used in bioassay test against Anopheles stephensi. RESULTS. Washing uniforms result in meaningful decreasing of permethrin amount in impregnated clothes patches and also their insecticide ability. Hand washing of uniforms decreased 25-35% of residual permethrin and machine washing of them decreased 50-65% of residual permethrin amount. CONCLUSION. Washing the clothes is something inevitable which can reduce insecticide ability. Impregnation with normal formulation is appropriate for short-time purposes and for long-time purposes polymer-coating formulation or other durable long lasting formulations must be used.

 • M. K. Najafi, A. Ebadi, S. M. Najafi, N. Jamshidi Page 263
  AIMS. In many jobs, people must use protective clothes to avoid physical, chemical and environmental damages. Such clothes should cause the minimal physiological, mental and organic limitations on the body, beside their protective features. The aim of this study is to compare the Fire-fighting protective clothes with usual work clothes, in terms of their effects on aerobic capacity of the subjects. METHODS. This is an experimental study, in which 30 healthy male participants were chosen according to inclusion criteria. The physical activity has been done once by wearing fire-fighting protective clothes and the other time by wearing usual work clothes by random, based on Bruce protocol. After the physical activity, parameters such as activity time and the distance were measured. Aerobic capacity was also predicted by setting the activity time in the Bruce formula. RESULTS. Aerobic capacity (VO2max) was 44.25±6.42 ml/kg/min in participants with fire-fighting protective clothes, While it was 57.43±5.34 ml/kg/min for usual work clothes. This difference is statistically significant (p<0.001). These two sets of clothes are different in their effects on parameters such as activity (exhaustion), the distance and VO2max. The obtained values for common clothes are better than fire-fighting protective clothes. CONCLUSION. Fire-fighting protective clothes result in less tolerance time, because the aerobic capacity of these clothes is less than the usual work clothes.
 • Md R. Sherkat * H. Salehi R. Yazdani M. Teimouri M. Matinfar P. Shoaei A. Hassanzade Page 269
  AIMS. Over the last decade several changes occurred in the field of pretussis. B. pertussis infection and illnesses are common and endemic in adults and these infections are the reservoir for pertussis in susceptible children and infants. METHODS. In a case-control study, 50 patients more than 18 years old with paroxysmal cough lasting more than 2 weeks were compared with 50 controls without history of cough. Nasopharyngeal swab culture and IgG antibody titers to Boredetella pertussis antigens by ELASA methods were used. RESULTS. Anti-pertussis antibody was 12% positive, in control and 48% positive, in cases and this difference was statistically significant (P value < 0.001). Also the increase of mean antibody titer between acute and convalescent serum in cases after two weeks was statistically significant (P value=0.04). Patient’s culture was positive in 2% in cases and was not isolated from any of controls. CONCLUSION. Immunity after immunization and even infection is not life long. The frequent finding of asymptomatic antibody boosting in an immune person proves susceptibility for infection and probably active transmission despite protection from disease and supports of this hypothesis until pertussis in adults is universally prevented through immunization, clinicians must be on the alert of the clinical disease.
 • A. ShÝ. NouraeiÝ, S. MirhashemiÝ, M. HashemzadeÝ, H. KhoshmohabbatÝ, Y. MoharramzadÝ Page 273
  AIMS. Military personnel may sustain injuries in battlefield. In this case, performing primary life support measures by soldier can decrease morbidity and mortality of forces. In this study, scientific knowledge of a group of military personnel have been measured about self- and nonself aid. METHODS. This is a cross-sectional study performed during a maneuver included operational forces (no paramedic). A questionnaire which consisted of three parts (demographic data, knowledge about self- and nonself aid and contents of self bags) was used. 200 questionnaires under the supervision of accompanying physicians were filled. After collection of data, they were analyzed using statistics descriptive characters. RESULTS. The highest level of knowledge was seen associated with symptoms of external bleeding and opening obstructed airway (77.5%) and the least with disinfectation of water by clore (43%). There was a significant difference regarding knowledge between those who had participated in former classes and those who had not (p<0.005) in self- and nonself aid. Totally, 185 (79%) individuals were familiar with self bags, its contents and method of using them. CONCLUSION. The military personnel who had participated in training courses, showed a higher level of knowledge with regard to self- and nonself aid. They were able to perform life support in emergency situations better. These findings indicates the importance of performing self- and nonself aid training courses in regular intervals and with modern educational methods.
 • Mr Ar Shamseddini, Dr Mt Hellisaz, Dr Sm Raygani Page 283
  AIMS . Pain on lateral epicondyle and reduce of grip strength are the most common problems of lateral epicondylitis. One of the treating techniques for this disorder is taping. Aim of this study is to investigate the initial effect of taping technique on pain and grip strength of military patients with tennis elbow syndrome. METHODS. This study is Quasi-experimental and done on 25 patients (16 subjects in treatment group and 9 subjects in control group). Visual analog scale (VAS) used for assessment of pain and jammar dynamometer for measuring the grip strength. Subjects were selected randomly and data analyzed by SPSS. RESULTS. Mean of age was 23.6 years in treatment group and 24.1 in control group. In assessment of pain, average difference between two groups (P=0.004) was significant. But in studing the effect of taping technique on grip strength, average difference between two groups (P=0.09) was not significant CONCLUSION. Taping technique is effective for patients with lateral epicondylitis and reduces pain in lateral epicondyle but is not effective in initial improvement of grip strength. So, we could use this method for initial pain reducing of lateral epicondyle in rehabilitation clinics.
 • S.A. ShojaeiÝ, M. RezaeiÝ, M. GhasemiÝ, M. IzadiÝ Page 287
  AIMS. War has different consequences. In human aspects, besides mortalities, it has high personal and social costs because of case morbidities. The aim of this study is assessment of various aspects of war injury distribution in one of the province centers of war injured data. METHODS. In this cross sectional study records of all injured millitant sent to war casualty headquarter of one of Iran provinces during 1987-1988 were assessed. Records were collected using a self- administrated checklist and Injured areas were considered as head-neck, upper and lower extremities, chest, abdomen, pelvis and vertebral column. Statistical qualitative tests were used analyzing data. RESULTS. Among all millitants 578 cases of injury were found. Lower extremities was the most common area of injury (57.6%). Upper limbs (30%) and head-neck area (15.7%) were in second and third place. The most common millitary reason of injuries was mortar explosion and hit of its Shrapnel. More than half of injuries had happened during antiattack operation. CONCLUSION. Non war etiologies have an important role in happening of injuries and also in most injured cases head and trunk areas are affected. So using appropriate personal protective devices have effective role in reduction of morbidity rate.
 • A.T. MehrabiÝ, N. EsmiÝ, M. KhubdelÝ Page 293
  AIMS. Using health measures is one of the principles to protect human societies. Regarding the importance of hygiene in society and specially among military troops their health protection is necessary to protect the society, special attention to soldiers hygiene and keeping them healthy is essential to increase the defense power of country. In this study, hygiene status of soldiers and their hygienic knowledge level and attitude of duty personnel in hygienic problems were analyzed. METHODS. This is a cross sectional study done among 215 duty personnel in a military training center. Information is collected by a questionnaire. RESULTS. More than 85% of soldiers have vaccination records, 94.5% have received tetanus and diphtheria vaccine and 99% have received meningitis vaccine. Addiction to smoking was very low in the studied society and is about 1%. 96% of soldiers brushed their teeth at least once a day. However, personal health care like washing hands before eating and bathing were done in 87.3% and 86.9% respectively. Soldier's knowledge about AIDS transmission methods was very low. CONCLUSION. Vaccination coverage among duty personnel is higher than normality of society. Health status and knowledge level of duty personnel about personal and social health is not satisfied. Increasing soldier's hygienic knowledge level during military trainings must be of more attention.
 • Dr Gh. Hasani Page 303
  AIMS. Victory in war requires the support of public opinion. The aggressive states are forced to use the psychological operations to grant legitimacy and acceptance to their performance the issue that in the minds of the majority of the thinkers, especially the Americans, has been more effective in the 2003 war. So the aim of this survey has been determining the effect of psychological operations at persuading Americans, regional states, the world and international organizations to support the war and ultimately isolating Saddam and demoralizing its military forces. METHODS. This research used content-analysis and trend analysis and after that analyzed the news agencies and media's messages by choosing purposeful sampling (from 11 September 2001 to 20 march2003) RESULTS. The results showed that: Question 1: the effect of psychological operations at persuading America’s public opinion has been ascending from 31 percent in 2001 to 75 percent at the threshold of war.Question 2 and 3: the effect of psychological operations at persuading regional states, the world and international organizations has led to the collapse of Arab states´ unity, coordination and cooperation of some of them with America and also direct coordination of some European countries, because of fear instillation of Saddam by different accusations. This effect finally imposed some kind of confusion to France and Russia, so that they couldn’t do anything especial for deterring the war. Finally the 1441 resolution of Security Council was approved against Iraq and paved the way for attacking to it. Question 4: the effect of psychological operations isolated Saddam at the threshold of war and demoralized its military forces completely. CONCLUSION. The results of the studies have shown the deep effect of psychological operations, especially at the persuasion context. The precise and coherent process at implementing keywords for instilling and persuading, especially Americans, governments and organizations, has extracted from two major routes i.e. central route and peripheral route. Methods such as communication source, communication nature and the characteristics of addressees have been produced by precise designing and organizing the psychological operations by Americans after 11 September and especially after the fall of Taliban.