فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پائیز و زمستان 1382)
 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پائیز و زمستان 1382)
 • تاریخ انتشار: 1382/12/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لی لی اشتری زاده، احمد علی پور صفحه 207
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهبرد خود نظارتی در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه گیری انباشته، تعداد 5 نفر دانش آموز دارای اختلال نقص توجه مرضی کودکان براساس CSI -4 انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع طرح تک آزمودنی است که بر اساس آن دو رفتار مربوط به اختلال نقص توجه شامل توجه بر تکالیف خواندن و بی اجازه صحبت کردن در کلاس ریاضی، طی سه مرحله خط پایه شامل مشاهده فراوانی این دو رفتار در آزمودنی ها، مرحله مداخله شامل آموزش راهبرد خود نظارتی و ثبت فراوانی این رفتارها توسط آزمودنی ها و مرحله پیگیری بررسی تداوم زمانی اثر خود نظارتی بر رفتارهای مذکور مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش راهبرد خود نظارتی موجب افزایش میزان توجه و کاهش میزان بی اجازه صحبت کردن در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه می شود.
 • مژگان رمضانی صفحه 223
  برخی دانش آموزان بویژه دانش آموزان دارای نارسایی های ویژه در اکتساب حساب قادر به انجام صحیح عملیات بنیادین حساب جمع، تفریق، ضرب و تقسیم نیستند. آنها بکرات مرتکب خطاهای محاسباتی شده و از ادامه عملیات منصرف می شوند. پژوهشگران علاقه مند به این حیطه علت این مشکلات را در آموزش ناکافی و نادرست معلم و یا ناتوانی دانش آموزان در اکتساب مفاهیم بنیادین (مطا بقت یک به یک، شمارش، مجموعه ها و می دانند. با تحلیل خطاهای محاسباتی این دانش آموزان معلوم شده است که آنها الگوهای مشابهی در خطاهای خود نشان می دهند. معلمان با درک این الگوها می توانند در حل مسایل دانش آموزان موفق شده و مشکلات آن ها دردرک مفاهیم کم.ی را به حداقل برسانند. به منظور دستیا بی به این هدف 20 نفر از دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز مشکلات ویژه یادگیری در شهرستان یاسوج که پس از ارزیا بی های کارشناسان شاغل، حساب نارسا تشخیص داده شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. خطاهای حوزه عملیات آزمون پیشرفت تحصیلی ایران – کی مت بررسی و طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که از عمده ترین مشکلات دانش آموزان حساب نارسا اشکال دانش آموزان در شناخت واقعیت های ریاضی است. مشکلات دیگر نتیجه ا شکال دردرک دانش روشی شیوه ای، زمان و مکان استفاده از واقعیت ها یا روش های معین و نیز خطاهای تصادفی ناشی از بی دقتی یا بی توجهی است
 • مرجان فرضی گلفزانی، الهه محمد اسماعیل، فاطمه رئوفیان مقدم، هاجر عسگری مقدم صفحه 245
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران ک ودکان دارای اختلا ل های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی بود. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، تعداد 40 کودک عادی 7 تا 11 سال دختر و پسراز مدارس 3 منطقه آموزشی شهر تهران و تعداد 90 کودک با تشخیص اختلا ل های افسردگی افسردگی اساسی و افسرده خویی اضطرابی اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب جدایی هراس اجتماعی و وسواس فکری و عملی به روش نمونه هدفمند از بیمارستانهای امام حسین، روزبه، نواب صفوی و درمانگاه شهید اسماعیلی انتخاب شدند. مادران 130 کودک برگزیده عادی و با لینی با استفاده از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند آزمون شدند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین مادران کودکان دارای اختلا ل های افسردگی، اضطرابی و تفاوت وجود دارد. همچنین مادران کودکان دارای اختلا ل های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و ژملی بیشتر از مادران کودکان عادی از شیوه فرزند پروری
 • مهدی دستجردی کاظمی صفحه 265
  در این پژوهش به بررسی برخی ویژگی های کلی گفتار و زبان دانش آموزان کم توان ذهنی مدارس استثنایی شهر تهران در سال 1380 پرداخته ایم. 133 دانش آموز 66 پسر و 67 دختر که در پایه های تحصیلی آمادگی مقدماتی، آمادگی تکمیلی، اول و دوم ابتدایی مشغول به تحصیل بوده و دارای طیف سن تقویمی 6/7 تا 13/6 سال بودند. این دانش آموزان با روش نمونه گیری چند مرحله ای از مدارس استثنایی شهر تهران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از» آزمون رشد زبان «که دارای 6 خرده آزمون اصلی واژگانی و نحوی و 3 خرده آزمون تکمیلی تولیدی و شنیداری، می باشد. با ترکیب نمرات 6 خرده آزمون اصلی، 6 نمره ترکیبی نیز به دست می آید. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t، و آزمون ناپارامتری» یومان ویتنی «استفاده شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از این است که: -1 جنسیت دانش آموزان بر عملکرد گفتاری و زبانی آنها، تاثیری ندارد،-2 سن تقویمی 13 سالگی، مقطع بروز تفاوت در عملکرد دانش آموزان در اکثریت مهارت های زبانی مورد مطالعه است،-3 پایه تحصیلی دوم، مقطع بروز تفاوت در عملکرد دانش آموزان در اکثریت مهارت های زبانی مورد مطالعه است،-4 عملکرد دانش آموزان مبتلا به نشانگان داون از عملکرد دانش آموزان غیر داونی، بطور معناداری پایین تر وضعیفتر است،-5 بیشترین مشکل دانش آموزان در واژگان شفاهی و تقلید جمله بوده و کمترین مشکل ایشان در درک واژگانی واژگان تصویری است-6 دو زبانگی بر عملکرد آزمودنی ها در مهارتهای زبانی مورد مطالعه بی تاثیر است.
 • مرجان فرضی گلفزانی، حیدرعلی هومن، محمود جمالی صفحه 289
  هدف از این پژوهش، هنجار یابی تست افسردگی کودک رینولدز بر روی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران بود. به این منظور، با استفاده از روش نمونه برداری چند مرحله ای، تعداد 448 دانش آموز پایه های تحصیلی دوم تا پنجم ابتدایی 224 دختر، 224 پسر به شیوه تصادفی از 14 مدرسه ابتدایی واقع در 7 منطقه آموزشی شهر تهران انتخاب و با استفاده از فرم HS تست افسردگی کودک رینولدز RCDS آزمون شدند. نتایج نشان داد که ساله تهرانی برخوردار 11 تا 8 از اعتبار و روایی کافی جهت سنجش شدت نشانه های افسردگی کودکان RCDS است.
 • خبر، گنگره ها و همایش ها
  صفحه 313
 • نمایه مولفان مقالات شماره های 1 تا 10 نشریه
  صفحه 321