فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/02/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم نیک نام، زهرا رنجبر، سعید باغشاهی صفحه 1
  در تحقیق حاضر با افزودن پرکنند ه های مختلف سیلیس به لاک پلی یورتانی تغییرات ایجاد شده در برخی خواص نظیر تغییرات رئولوژیکی و دمای انتقال شیشه ای، بررسی های میکروسکوپی و سختی نانومتری و مه گونی مورد آزمون قرار گرفت. به عنوان پرکننده انواع سیلیس شامل نانوکریستوبالیت، نانوسیلیس اصلاح سطحی شده و نانوسلیس اصلاح نشده انتخاب گردید. دانه بندی همه نمونه ها کمتر از 100 نانومتر بود. تغییرات گرانروی بر حسب سرعت برشی در سرعت های پایین برای نمونه های حاوی افزودنی های اصلاح نشده روان برش و برای نمونه حاوی سیلیس اصلاح شده در سرعت های متوسط روان برش بود. نتایج آزمون مه گونی برای سیلیس اصلاح شده رضایت بخش بود. نتایج اثرگذاری نانو نشان داد که عدد سختی در حضور پرکننده ها افزایش و عمق خراش کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: لاک، نانو سیلیکا، آزمون مه گونی، اثرگذاری نانو، خراش
 • موسی صادقی کیاخانی، کمال الدین قرنجیگ، مختار آرامی، نیاز محمد محمودی، جواد مختاری صفحه 9
  در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا قرمز مایل به آبی رنگ کنند. ماده رنگزای شماره 4 علاوه بر داشتن گروه های اسید کربوکسیلیک شامل گروه هیدروکسی بوده و در نتیجه دارای قابلیت رنگرزی و درجه خلوص بیشتری نسبت به سایر مواد رنگزا بر روی الیاف پشمی از خود نشان داد. مقایسه پارچه پشمی رنگرزی شده با مواد رنگزای مورد مطالعه و دو ماده رنگزای تجارتی دیسپرس قرمز 60 و 73 نشان داد که مواد رنگزای حاوی گروه کربوکسیلیک اسید دارای قابلیت رنگرزی بهتری نسبت به دو ماده رنگزای تجارتی بر روی الیاف پشم هستند. اندازه گیری خواص ثباتی کالاهای رنگرزی شده نشان داد که تمامی مواد رنگزا از ثبات شستشویی (4 تا 5)، سایشی (4 تا 5)، عرق بدن (4 تا 5) خوب و ثبات نوری متوسطی (4) برخوردارند.
  کلیدواژگان: مواد رنگزای آزو، مواد رنگزای دیسپرس، نفتالیمید، رنگرزی، پشم، ویژگی های ثباتی
 • افشین ملکی، رضا رضایی صفحه 17
  در این تحقیق، کاهش سمیت محلول رنگی حاوی دو رنگزای تجاری متداول شامل راکتیو سیاه 5 و دیسپرس نارنجی 25 بعد از فرآیند های فوتولیز و التراسونولیز با کمک پراکسید هیدروژن با تاکید بر اثرات انواع عوامل موثر بر روی روند رنگبری و بازده تخریب رنگزا بررسی شد. ارزیابی میزان سمیت با استفاده از دافینا مگنا انجام گردید. نتایج نشان داد که هر دو رنگزا واجد سمیت بر روی دافینا مگنا هستند. فرآیندهای فوتولیز و التراسونولیز منجر به کاهش سمیت هر دو ماده رنگزا شدند و فوتولیز موثرتر از التراسونولیز بود. در صورتی که سمیت بعد از فرآیندهای التراسونولیز پراکسید هیدروژن و فوتولیز پراکسید هیدروژن حتی با حذف 100 درصد رنگزای راکتیو سیاه 5 افزایش یافت که دلیل آن احتمالا مربوط به پراکسید هیدروژن در نمونه های مورد آزمایش می باشد.
  کلیدواژگان: فرآیند اکسیداسیون پیشرفته، راکتیو سیاه 5، دیسپرس نارنجی 25، سمیت، دافنیا مگنا
 • کیوان انصاری، سیامک مرادیان صفحه 25
  در این تحقیق، بر روی نتایج دو آزمون اخذ شده از 100 آزمودنی به منظور ارزشیابی تاثیر عوامل عمقی شخصیت بر ترجیحات رنگ، طرح و تحلیل برازش چند متغیری اجرا شد. آزمون هرمی رنگ یک آزمون فرافکن نیمه ساختاری است که طی آن آزمودنی یک شکل هرمی را بنا به سلیقه خود به صورت زیبا و زشت با ژتون های رنگی پر می کند و آنگاه از طرز قرار گرفتن رنگ ها 24 عامل قابل تفسیر به دست می آید. پرسشنامه 14 عاملی شخصیت نوجوانان «کتل» نیز یک آزمون استاندارد شده و مشهور در روانشناسی است. شامل 142 سوال که پاسخگویی به آنها عوامل شخصیتی آزمودنی را آشکار می سازد. سپس با استفاده از نرم افزار های آماری اثر F (برازش متغیر یک عامل روی سایر عوامل) و اثر R2 (مجذور ضریب همبستگی چند متغیری) و t (مشارکت معنادار) و نیز اثر ضرایب برازش (نشان دهنده جهت مثبت و منفی تاثیر روی متغیر) بین دو آزمون اجرا گردید که در نتیجه برخی عوامل همبسته مشترک به دست آمد. بدین ترتیب می توان با استفاده از عوامل همبسته مشترک به دست آمده در این تحقیق از آزمون هرمی رنگ بجای پرسشنامه کتل به منظور شناسایی المان های عمقی شخصیتی آزمودنی، به صورت جایگزین استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آزمون هرمی رنگ، پرسشنامه شخصیت نوجوانان کتل، شخصیت، روانشناسی
 • سعیده گل کار، کمال الدین قرنجیک، مختار آرامی صفحه 37
  در این تحقیق، یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید از 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید سنتز و خواص ضد میکروبی آن بررسی شد. در این راستا 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید ابتدا با کلرو استیل کلرید و سپس با و با N،N-دی متیل دودسیل آمین واکنش داده شد تا یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید با گروه رنگساز نفتالیمیدی به دست آمد. ماده رنگزای سنتز شده به روش تبلور مجدد و کروماتوگرافی لایه نازک خالص سازی شده و از طریق تحلیل دستگاهی 13CNMR 1HNMR، FTIR، و تحلیل عنصری مورد تایید قرار گرفت. ضمنا خواص اسپکتروفوتومتری ماده رنگزای سنتز شده تعیین و ویژگی های ضدمیکروبی آن به روش کمی اندازه گیری میزان حداقل غلظت بازداری (MIC) ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهند که ماده رنگزای سنتز شده در حالت محلول در مقابل هر دو نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی خاصیت ضدمیکروبی دارد.
  کلیدواژگان: مواد رنگزای کاتیونیک، نفتالیمید، سنتز، ترکیبات ضدمیکروبی، رنگساز
 • بشیر کاتوزیان، امیر کیومرثی، ابوسعید رشیدی صفحه 43
  برای رنگ کردن چرم معمولا مواد رنگزای آنیونیک مانند رنگزاهای مستقیم، اسیدی و متال کمپلکس به کار می رود و تاکنون استفاده از رنگدانه ها برای رنگ کردن چرم مرسوم نبوده است. یکی از مشکلات در رنگ کردن چرم، نفوذ کم ماده رنگزا به درون ساختار متراکم آن است. دستیابی به شید های یکنواخت در رنگ کردن چرم یکی از مشکلات اصلی این صنعت می باشد. در این تحقیق، تاثیر حمام مافوق صوت در رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه با هدف کاهش زمان عملیات و بهبود رمق کشی و کیفیت چرم رنگ شده مورد مطالعه قرار گرفته است. طراحی آزمایش ها بر مبنای روش تاگوچی انجام شده است. مقدار K/S به عنوان معیاری برای جذب رنگزا و مشخصه کیفی فرآیند جهت بهینه سازی انتخاب شد. بر این اساس سطوح بهینه برای مدت زمان خیساندن کالا، نوع ماده متورم کننده و همچنین عوامل موثر در رنگ کردن شامل زمان استفاده از دستگاه مافوق صوت و بهینه میزان مصرف رنگزا به دست آمد.
  کلیدواژگان: نانو رنگدانه، چرم، تاگوچی، رنگ کردن، حمام مافوق صوت
 • علی صادقیان مریان، مجید منتظر صفحه 53
  شستشوی کالاهای جین یکی از عملیات تکمیلی است که به جهت ایجاد ظاهر ویژه و به روز آمد شدن پوشاک کاربرد وسیعی دارد. در مقاله حاضر تاثیر آنزیم لاکاز و سلولاز روی تغییر رنگ کالای جین در روش های مختلف شستشویی شامل استفاده از آنزیم لاکاز به تنهایی، آنزیم لاکاز به همراه سلولاز اسیدی و سلولاز خنثی مورد توجه قرار گرفته است. تغییر رنگ نمونه ها پس از انجام آزمون های مختلفبه وسیله رنگ سنجی انعکاسی روی کالا، پشت کالا و آستر جیب مورد مقایسه قرار گرفته اند و همچنین پساب حاصل از سنگ شویی نمونه ها با اسپکتروفوتومتری جذبی بررسی شده اند. استحکام کششی و تغییرات وزن نمونه ها در عملیات مختلف اندازه گیری و گزارش شده اند. نتایج آزمون ها نشان می دهند که همراهی آنزیم لاکاز با سلولاز باعث افزایش روشنایی رنگ نمونه ها و کاهش لکه گذاری در پشت نمونه ها و آستر شده است. همچنین افزایش میزان لاکاز سبب افزایش روشنایی و تغییر رنگ چشمگیر نسبت به نمونه های عمل شده با سلولاز شده است. نتایج اسپکتروفوتومتری جذبی نشان می دهند که لاکاز موجب تجزیه رنگ آبی در پساب سنگ شویی شده است.
  کلیدواژگان: جین، لاکاز، سلولاز، شستشو، رنگ، لکه گذاری در پشت
|
 • M. Niknam, Z. Ranjbar*, S. Baghshahi Page 1
  The effect of different types of nano silica (nano cristobalite, hydrophilic nano silica and hydrophobic nano silica) on some properties of two component polyurethane clear coat has been studied. Rheometric studies at low shear rates shows a shear thinning behavior in the clear coats containing nano cristobalite and hadrophylic nano silica. The haze value was acceptable for clear coat containing surface treated nano silica (hydrophobic). Nano indentation measurements show the hardness value has increased in presence of nano particles and the scratch depth has decreased. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 1-8.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Clear coats, Nanosilica, Haze, Nano indentation, Scratch
 • M. Sadeghi, Kiakhani, K. Gharanjig, M. Arami*, N. M. Mahmoodi, J. Mokhtari Page 9
  A series of novel monoazo disperse dyes based on naphthalimide containing butyric acid have been applied on the wool fabric. The build up and dyeing properties of these dyes such as leveling property, wash, light, perspiration for alkaline and acidic conditions and rubbing fastnesses on wool fabrics were investigated. The results showed that the applied dyes are capable to produce red to bluish red hues on wool fabrics. Due to the presence of carboxylic acid and hydroxyl groups on the molecular structure of dye 4, itshowed favorable and higher chroma with respect to other used dyes. Comparing the build up the dyes with commercial disperse red 60 and disperse red 73 revealed that they are superior to the commercial ones. Measurement of fastnesses properties of dyedsamples indicated that they have good wash (4-5), rubbing (4-5), perspiration (4-5) and moderate light fastnesses. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 9-15.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Azo dyes, Disperse dyes, Naphthalimide, Dyeing, Wool, Fastness properties
 • A. Maleki*, R. Rezaee Page 17
  The toxicity reduction of two commercially available dyestuffs, Reactive Black 5 and Disperse Orange 25, by means of ultraviolet radiation and ultrasonic irradiation using H2O2 was investigated with emphasis on the effect of various parameters on decolorization and degradation efficiency. The toxicity was also evaluated in acute toxicity studies using Daphnia magna. Results showed that both dyes were toxic to D. magna. The toxicity tests with D. magna showed lesser toxicity than parent form of both dyes after UV and US processes. However, UV process was more effective than US process in reducing dye toxicity. The toxicity level of dyes solution after US plus H2O2 and UV plus H2O2 processes were even higher than the toxicity level found for the dye solution without any color removal treatment, indicating that even with a removal of 100% of the dye RB5 from the aqueous solution, an expressive mortality of the D. magna occurred. One possible reason for this increase in toxicity could be due to the presence of H2O2 in the effluents. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 17-23.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Advanced oxidation process, Reactive Black 5, Disperse Orange 25, Toxicity, Daphnia magna
 • K. Ansari*, S. Moradian Page 25
  The present research is an attempt to explore possible correlations between various factors defined by two distinct and well known standard personality test procedures.(i.e. the color pyramid test and the Cattell personality Questionnaire). To this end 100 middle class twelve year old boys were tested firstly by the color pyramid test entailing color arrangements pyramid form from which 24 interpretable factors were extracted. The same group of boys were asked to fill the well known 14-factor Cattell’s questionnaire having 142 questions to obtain the well established personality factors in psychology. Statistical parameters such as F(one factor regression), R² (squared coefficient of multiple correlation) and T (significant effects) were calculated. From such parameters the common co-variants factors were extracted in order verify whether it is possible to usethe Cattell questionnaire as an alternative to the color pyramid test in order to evaluate deep personality factors. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 25-35.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Color pyramid test, Cattell personality questionnaire, Personality, Psychology
 • S. Golkar, K. Gharanjig*, M. Arami Page 37
  In this paper, synthesis and anntimicrobial properties of a cationic dye were investigated. 4-Amino-N-propyl-1,8- naphthalimide was reacted with chloroacetylchloride followed by N,N-dimethyldodecylamine and a cationic dye was obtained. The product was purified by recrystalization and TLC methods. The chemical structure of the product was characterized by using FTIR, 1HNMR, 13CNMR and elemental analysis. Also, the spectrophotometric data of the synthesized dye was studied. The antimicrobial property of the dye was evaluated by using a minimum inhibitory concentration method (MIC). The product showed considerable antimicrobial effectiveness against either Gram-negative or Gram-positive bacteria in solution. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 37-42.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Cationic dyes, Naphthalimide, Synthesis, Antimicrobial compound, Chromophore
 • B. Katouzian, A. Kiumarsi*, A. Rashidi Page 43
  Mainly leather is dyed using anionic dyestuffs such as acid, direct and metal complex dyes, but the use of pigments is not common for leather dyeing. Dye penetration into the inner layers of the leather is a difficult task due to 3D infrastructure of leather. In the present study, an attempt has been made to improve the exhaustion of nano-pigment in dyeing leather by using ultrasound. Optimum dyeing conditions including reduced dyeing time is aimed. Taguchi method was employed for the design of experiments. CIELAB color coordinates reflectance values of dyed leathers were evaluated using a reflectancespectrophotometer. The K/S values of the samples were considered to be proportional to the absorption of nano-pigment into the leather. The optimum level of the effective parameters namely as: wetting time, type of swelling agent, ultrasonic bath time, and amount of pigment were evaluated and confirmed by complementary experiments. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 43- 51.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Nano pigment, Leather, Taguchi, Coloration, Ultrasonic bath
 • A. Sadeghian Maryan, M. Montazer* Page 53
  Denim washing is one of the finishing processes with the great application due to creating special appearance and updating clothes. In current study, the effects of laccase is considered in different methods of washing including laccase alone, laccase along with acid cellulase and along with neutral cellulase. The color changes of different samples are compared by colorimetric indices for garment surface and back and also white pocket and also the effluents in the remaining baths of stonewashing were also monitored by spectrophotometer after each processing. The tensile and the weight changes ofsamples in different treatment are measured within the standard methods. The results show that co-application of laccase with cellulase increasing the lightness and decreasing the staining on both back of garment and white pocket. With increasing of laccase in mixture of enzymes back-staining was decreases. The result of spectrophotometer was recognized that laccase decomposes the removed indigo during stone washing. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 53-64.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Denim fabric, Laccase, Cellulase, Washing, Color, Back, staining