فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 2 (نیمه دوم سال 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/10/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بیژن نیا، صیداوی، غنی پور صفحه 1
  بیش از 90 درصد ابریشم طبیعی جهان محصول پرورش کرم ابریشم توت است، بنابراین شناسایی ارقام پرمحصول و با راندمان کیفی برتر توت از اهمیت زیاد برخوردار است. آزمایش حاضر به منظور بررسی اثرات پنج واریته مختلف توت (کن موچی، کائیرونیز، ایچی نویسه، شین ایچی نویسه و یک رقم بومی) طی دو دوره پرورش(بهار و اواخر پاییز) روی صفات بیولوژیک و اقتصادی (طول دوره لاروی، مدت تغذیه لاروی، درصد مرگ و میر لاروی، تعداد پیله تولیدی، وزن یک پیله خوب، وزن قشر یک پیله، درصد قشر یک پیله و غیره) کرم ابریشم در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار در سه تکرار در مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور به اجرا در آمد. تجزیه واریانس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اری ستات، حاکی از تاثیر معنی دار نوع واریته توت و زمان پرورش بر عملکرد کرم ابریشم بود (01/0 P
 • نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی
  شکری، قربانی، کوچکی، دانش صفحه 2
  در این مطالعه، تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی (اثرات زیست محیطی بیمه) مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از 150 کشاورز گندم کار بیمه شده و بیمه نشده استان خراسان شمالی در سال 1383 جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهای تحصیلات، اندازه خانوار، مالکیت مزرعه، پراکندگی مزرعه، شرکت در کلاس های ترویجی، سطح زیر کشت و ریسک گریزی بر تقاضای بیمه تاثیر مثبت و سن کشاورز و دریافت غرامت تاثیر منفی دارند. احتمال پذیرش بیمه از سوی گندم کاران باعث کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و در نتیجه افزایش منافع زیست محیطی می شود. با توجه به یافته های مطالعه، تلاش برای پوشش بیمه ای کلیه کشاورزان گندم کار، آموزش های مرتبط با مصرف نهاده های شیمیایی و هدف گیری گروه های هدف متمایل به بیمه به عنوان راه کار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کودها، منافع زیست محیطی، پروبیت، تابع تقاضا
 • علیرضاکرباسی، هاجر اثنی عشری، حسن عاقل صفحه 31
  بخش کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور بوده که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده ورفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. روند توسعه اقتصادی- اجتماعی هرکشور را درنهایت منابع انسانی آن تعیین می کند. بدین روی، بهره برداری کامل ومناسب از منابع انسانی هرکشور باید به عنوان یکی از هدفهای راهبردی توسعه درنظرگرفته شود. لذا این مطالعه با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی، به پیش بینی ومدل سازی اشتغال با استفاده از متغیرهای پولی ومالی طی سال84-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، روند اشتغال در بخش کشاورزی طی سال های آینده روند افزایشی کندی خواهدداشت. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواندازاهمیت ویژه ای برخوردارباشد.
  کلیدواژگان: اشتغال، کشاورزی، پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی
 • حسینی، رفیعی صفحه 45
  در این مطالعه با توجه به اهمیت اقتصاد پسته در بسته صادرات غیرنفتی کشور، مزیت های تولیدی و صادراتی پسته ایران در مقابل کشورهای رقیب با استفاده داده های سال های 2005-1990 و با کاربرد شاخص های مزیت مقیاس، کارایی و مزیت جمعی و همچنین مزیت های آشکارشده و آشکارشده متقارن برآورد شد. میزان اثرپذیری مزیت صادراتی ایران نسبت به مزیت رقبا اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شاخص مزیت مقیاس در مورد ایران نسبت به سایر رقبا بیشتر بوده و بالاترین مزیت کارایی و بیشترین رشد آن به ترتیب مربوط به سوریه و ترکیه است. بیشترین مزیت جمعی در این سال ها مربوط به ایران و بیشترین رشد نیز به ایتالیا تعلق دارد. علی رغم مزیت ایران در صادرات پسته، رشد این مزیت طی سال های مطالعه منفی بوده است (05/44-درصد). در حالی که اکثر رقبای ایران از رشد مثبتی برخوردار بوده اند. چنانچه به هر علت مزیت نسبی صادراتی پسته ایران کاهش یابد، مزیت رقبای آن افزایش یافته و صادرات پسته این کشورها، جایگزین صادرات پسته ایران خواهد شد. همچنین سیاست های برنامه سوم توسعه در کارایی تولید و صادرات پسته ایران به بازارهای جهانی موفق بوده است. جهت حضور موفق در بازارهای جهانی، سیاست گذاری جهت کاهش هزینه تمام شده تولید پسته، بهبود کیفیت تولیدی و بویژه انجام عملیات فرآوری مناسب، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مزیت مقیاس، مزیت کارایی، مزیت جمعی، مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، پسته
 • توانا، همایونی فر صفحه 59
  عقلایی رفتار کردن مصرف کننده اولین و اساسی ترین پیش فرض ارائه و بسط تئوری های اقتصادی در زمینه ی رفتار مصرف کننده است. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که مدل تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد و این فرضی غیر قابل آزمون است. لذا باید صحت فرضیه رفتار عقلایی اثبات شود. تنها راه برای بررسی رفتار عقلایی مصرف کننده، کاربرد اصول ترجیحات آشکار شده است. داده های مورد استفاده شامل قیمت و مقادیر مصرفی ماهانه در فاصله ی سال های 85-1383 انواع روغن نباتی از فروشگاه های رفاه کل کشور است. نتایج آزمون، حاکی از وجود 13 تناقض بود که با بررسی شاخص تعمیمی افریت نیز برطرف نشد و با روش نموداری دی پرتی دو زیر دوره فروردین 83 تا آذر84 و دی ماه 84 تا اسفند 85 بدون تناقض تشخیص داده شد. شکست تابع مطلوبیت بصورت کاهش مصرف در اکثر روغن های نباتی جامد مورد مطالعه و ثبات تقریبی در مصرف روغن های مایع ظاهر شده است. پس با تداوم سیاست های بهداشتی و تبلیغاتی در زمینه ی مضرات روغن نباتی جامد می توان کاهش مصرف این محصول را در خانوارهای ایران انتظار داشت.
  کلیدواژگان: اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده، تابع مطلوبیت نئوکلاسیک، تئوری افریت، شاخص تعمیم یافته افریت، روغن نباتی، ایران
 • شاهرودی، چیذری، پزشکی راد صفحه 71
  هدف این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به شیوه های مدیریت آب کشاورزی با رویکرد مقایسه دو گروه کشاورزان در شبکه های آبیاری دارای تعاونی آب بران و فاقد آن است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و علی- مقایسه ای می باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است. کشاورزان شبکه های آبیاری در استان خراسان رضوی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 335 کشاورز به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان اجرایی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای در استان خراسان رضوی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری به دست آمد. آزمون مقدماتی نیز برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرایب اطمینان آلفای کرونباخ (α) برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 73/0 تا 86/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از یافته های توصیفی نشان داد میزان نگرش بیش از نیمی از پاسخگویان (1/55%) در شبکه آبیاری دارای تعاونی آب بران نسبت به مدیریت آب کشاورزی در سطوح مثبت و نسبتا مثبت قرار داشتند. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نیز نشان داد که تعاونی آب بران بر توسعه عوامل سرمایه های اجتماعی، انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی بسیار تاثیرگذار بودند، به طوری که شبکه آبیاری دارای تعاونی آب بران با ارتقای مؤلفه های اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی، بهبود تماس های ترویجی، گسترش کانال های اطلاع رسانی مناسب، بهبود وضعیت نظام آبیاری منطقه و مشارکت بیشتر آب بران در مدیریت آب آبیاری بر میزان نگرش کشاورزان در زمینه توسعه و به کارگیری شیوه های مدیریت آب کشاورزی به خصوص سرمایه گذاری در تکنولوژی آبیاری تحت فشار نسبت به شبکه های فاقد این تعاونی اثربخش تر بودند.
  کلیدواژگان: تعاونی آب بران، کشاورز، نگرش، مدیریت آب کشاورزی، ترویج کشاورزی
 • رنجبر، عباسپور فرد، عجب شیرچی، روحانی صفحه 87
  جایگزینی تراکتور یکی از تصمیمات مهم مدیر ماشین های کشاورزی می باشد.یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در این تصمیم گیری، پیش بینی دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری می باشد.هدف از این تحقیق،ارزیابی قابلیت پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور با استفاده از دو ساختار شبکه عصبی مصنوعی MLP می باشد.در ابتدا شبکه های جداگانه برای هر یک از اجزاء هزینه های تعمیر ونگهداری و سپس یک شبکه برای پیش بینی همزمان انها طراحی شد. از داده های واقعی 28 تراکتور جاندیر موجود درکشت و صنعت استان قدس رضوی در این مطالعه استفاده شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که هر دو نوع شبکه عصبی قادر به پیش بینی دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور است. همچنین پیش بینی عناصر هزینه تعمیر و نگهداری تراکتور با یک شبکه منجر به نتایج عملکردی بهتر ی نسبت به بکارگیری شبکه های جداگانه برای پیش بینی هر یک از اجزاء هزینه شده است.بنابراین شبکه عصبی می تواند قابلیت تصمیم گیری اقتصادی مدیران ماشین را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی پرسپترون، تعمیر و نگهداری، تراکتور، پیش بینی هزینه
|
 • Page 1
  More than %90 of natural silk in world is produced by means of mulberry silkworm (Bombyx mori L.). Therefore, it is important that we recognize and collect mulberry varieties which have high quantity and quality leaf performance. For this purpose, an experiment was conducted with five mulberry varieties (Kenmochi, Kairyonase, Ichinose, Shinichinose and Local varieties) during two seasons(spring and late autumn) in Iranian silkworm research center. After recording, obtained biological and economical characters, data (such as larval duration, larval nutrition duration, larval mortality, number of cocoon, best cocoon weight, best cocoon shell weight, shell cocoon percentage, etc.) were analyzed using a complete randomized design (CRD) model with factorial arrangement including ten treatments with three replications by means of IRRISTAT statistical software. The ANOVA results showed that type of mulberry varieties and rearing seasons have significant effects on silkworm yield (P
 • Environmental view to insurance role of irrigated wheat in North Khorasan province
  Page 2
  In this study, effect of insurance on chemical inputs utilization (environmental effects of insurance) is surveyed. Data of this research collected by using stratified random sampling method and interview with 150 wheat producers (insured and non-insured) of North Khorasan province in 2004. Results showed that education, size of family, farm ownership, land fragmentation, participation in extension classes, land cultivated and risk aversion have positive effect and age of farmer and premium receipts have negative effect on insurance demand. Probability of insurance adoption by wheat producers causes decreasing of poison and chemical fertilizer and so increasing of environmental benefits. Regard to results, attempt for insurance coverage all wheat farmers, training on chemical inputs utilization and targeting of target groups orientated to insurance suggestied.
 • Page 31
  Agricultural sector is the most important sectors in the country which has a large share in total employment. The increasing supply of labor because population growth and low capacity of production cause the country with high rate of unemployment. Therefore, stand with this crisis is one of the most important works of government. In this study using Artificial Neural Network, the employment is forecasted by 1958-2004 data for 14 years later and results show that the trend of employment in agricultural sector in later years first is diminished and then increased.
 • Page 45
  According to considerable wight of pistachio in non-oil export of Iran, the production and export advantage of this product are estimated using indices like scale, efficiency, integrated, revealed and symmetric revealed advantage as well as their growth for the period of 1990 – 2005. Results show that scale advantage index for Iran is much higher than its rivals while Syria and Turkey had the highest efficiency advantage and highest efficiency advantage growth, respectively. Highest integrated advantage and highest growth of this index belonged to Iran and Italy, respectively. Despite Iran's advantage in pistachio export, its growth is negative for the studying period (- 44.05 percent) while competitors had positive growth. A decline, for any reason, in exporting advantage of Iran's pistachio would lead an increase in rival's advantages and their market share. Statistics show that the policies carried out during the Third Development Program were successful in improving production efficiency and penetrating into world markets. Policy making in the direction of reducing production costs, improving commodity quality and using suitable processing method will cause sustainable and successful presence in world markets.
 • Page 59
  Consumer rational behavior is the first and basic presumption for representation and development of economic theories and relations in field of consumer behavior. For the most part investigations related to demand function, the estimation results is correct while demand function and implied utility be a good estimations of real utility and demand functions. This is not a testable hypothesis. Then, should be prove accuracy of rational behavior hypothesis. There exists only one method to investigate accuracy of rational behavior hypothesis and this is revealed preference. Used data in this study is monthly price and consumption quantity of vegetable oil that is mustered from Refah Chain Stores during 3 years (2004-2006). Test results indicated existence of 13 violations that did not rectify using generalized Afriat index and using graphical methodology of de Peretti, whole of period divided to two sub period, April 2004 to December 2005, and, January 2005 to February 2006, without any violations. Rupture in utility function is appeared as consumption reduction in more of studied rigid vegetable oils and approximate stability in liquid oils consumption. Thus, it could be prospected consumption reduction of vegetable oil in Iranian households by continuous medical and publicity policies about consumption detriments of vegetable oil.
 • Page 71
  The purpose of the present study was to investigate and analyze the influence of water users’ cooperative (WUC) on farmers’ attitudes toward optimum agricultural water management practices with an approach to compare the two groups of farmers in irrigation networks with WUC and without it. The research method was a descriptive-correlational and causal-comparative study of the survey type. The target population in the study was the entire farmers of irrigation networks in Khorasan-Razavi Province. Using stratified random sampling technique, 335 participants were selected as a statistical. The content and face validity of the questionnaire was specified after several times of review and correction by the faculty members at Tarbiat Modarres University and the executive experts of Agricultural Jihad Organization and Regional Water Joint-stock Company in Khorasan-Razavi Province. The reliability analysis was conducted and Cronbach’s alpha values for the various sections of instrument were estimated to be between 0.73 and 0.86. The results of descriptive findings showed that attitude rate more than half of studied farmers (55.1%) regarding agricultural water management were at positive relatively and positive levels. Moreover, the results from statistical analyses indicated that WUC was very effective on the development of factors related to the social, human, physical, financial, and natural capitals, so that the WUC irrigation network with increases in the components of social confidence, solidarity, and participation, improved extension contacts, developed appropriate information channels, improved the status of regional irrigation system, and increased water users’ participation in irrigation water management were more effective on farmers’ attitudes toward the development and application of agricultural water management strategies such as under-pressure irrigation technology compared to non-WUC irrigation networks.
 • Page 87
  Replacement of tractor is one of the important decisions that must be made with respect to farm machinery manager. Accurate forecasting of repair and maintenance cost is one of the most critical factors for making this decision. The purpose of this research was to evaluate the capability of two structures of MLP neural network in predicting repair and maintenance costs. First, networks were designed in order to predict the components of repair and maintenance costs individually, and then a single network was designed for simultaneous prediction of all components costs. The study was conducted using actual data on 28 John Deer tractors from Astan Ghodse Razavi agro-industry. According to the obtained results, the two types of neural networks are accurately able to predict the repair and maintenance costs. Also, the prediction of repair and maintenance cost components of tractor with a single network produces a better result than using separate networks for prediction of each cost component. Therefore, neural network can be improved the economic decision making capabilities of machinery managers.