فهرست مطالب

اقتصاد و توسعه کشاورزی - سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 61، Winter 2024)

مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی
سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 61، Winter 2024)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تکتم محتشمی*، محدثه توکلی صفحات 365-377

  اجرای سیاست گذاری های مناسب به منظور غلبه بر عدم امنیت غذایی یکی از ارکان شکوفایی اقتصادی کشورها می باشد. تصمیمات اقتصادی که پارامترهای کلان اقتصاد را تغییر می دهد، می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تولید و قیمت مواد غذایی اثرگذار بوده و امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، دستیابی به درکی روشن از چگونگی تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر ابعاد مختلف امنیت غذایی در کشور می تواند به ارایه راهکارهایی برای بهبود شاخص امنیت غذایی بیانجامد. در این مطالعه یک چارچوب معادلات همزمان به منظور بررسی ارتباط سیاست های پولی و مالی با تولید و قیمت مواد غذایی در کشور ارایه شده است. در این خصوص با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، معادلات رفتاری مربوطه به طور مجزا با بکارگیری اطلاعات سال های 1357-1397 برآورد شده و سپس مدل بصورت یک سیستم معادلات با بکارگیری روش گاوس سایدل اجرا شده است. در ادامه، شبیه سازی سناریوهای مختلف برای بررسی اثر تغییرات در نرخ بهره، حجم پول و سرمایه گذاری عمومی دولت بر ابعاد مختلف امنیت غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد، سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی و مخارج سرمایه گذاری عمومی دولت، بوسطه موجودی سرمایه، اثر مثبتی بر تولید غذا اعمال می کنند. همچنین تغییرات در نرخ بهره اثر کمی بر تولید غذا دارد اما اثرات منفی قابل ملاحظه ای بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت و در مجموع، تصمیمات سیاست پولی منجر به افزایش در قیمت های غذایی همراه با کاهش در تولید غذا بواسطه تقاضا برای پول و سرمایه گذاری خصوصی می شود. لذا اجرای این سیاست ها باید با دقت بیشتری صورت گیرد تا حداکثر منفعت را برای تشویق کشاورزان به افزایش تولید و لذا تامین امنیت غذایی برای مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: ابعاد امنیت غذایی، روش گشتاورهای تعمیم یافته، سیاست های کلان
 • عباس میرزایی، حسن آزرم* صفحات 379-396

  این مطالعه به بررسی همبستگی بین رشد اقتصادی و تاثیر آن بر محیط زیست، به ویژه با تمرکز بر مفهوم پایداری محیطی پرداخت. در این راستا، داده های پس انداز خالص تعدیل شده بانک جهانی (ANS) برای سنجش فشار بر محیط زیست، به ویژه از طریق اندازه گیری عدم سرمایه گذاری طبیعی، استفاده شد. این اندازه گیری اثرات تجمعی خسارت دی اکسید کربن (CO2) و همچنین کاهش مواد معدنی، انرژی و منابع جنگلی را در بر می گیرد. با توجه به درون زایی متغیرهای توضیحی برای برآورد اثر واقعی درآمد سرانه و سایر متغیرها بر میزان فشار بر محیط زیست از داده های پانل استفاده شد. در این مطالعه، از روش پانل متغیر ابزاری (IV) با اثرات ثابت و از داده های 213 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2018 بهره گرفته شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین درآمد و تاثیر بر محیط زیست در کشورهای در حال توسعه همبستگی مستقیم وجود دارد. با این حال، این رابطه به طور قابل توجهی در کشورهای کم درآمد در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا مشهودتر است. علاوه بر این، این مطالعه نشان می دهد که گسترش تجارت به افزایش فشار زیست محیطی در تمام گروه های کشورها مساعدت می نماید. افزایش نرخ ثبت نام مدارس می تواند بر محیط زیست کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با درآمد بالا تاثیر بگذارد. همچنین اثر متغیر باز بودن سرمایه بر فشار محیطی برای کشورهای توسعه یافته و پردرآمد مثبت برآورد شد. البته این اثر برای کشورهای کم درآمد منفی بود. در نهایت، نتایج نشان داد که کشورهای در حال توسعه می بایستی ساختار حقوقی خود را بهبود بخشند و همچنین بوروکراسی و پیچیدگی قوانین را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، پایداری زیست محیطی، کشور در حال توسعه، داده پانل، متغیرهای ابزاری
 • حنانه آقاصفری، علیرضا کرباسی*، حسین محمدی، رابرتو کلیستی صفحات 397-413

  افزایش نگرانی مصرف کنندگان از کیفیت و ایمنی محصولات کشاورزی در سراسر جهان سبب شده است تا محصولات ارگانیک به یکی از محبوب ترین گزینه های مصرف سالم و پایدار تبدیل شوند. گرایش و مصرف روزافزون محصولات کشاورزی ارگانیک، رشد فزاینده بازار این محصولات را در دو دهه اخیر به همراه داشته است. به دلیل اهمیت ورود و کسب سهمی از این بازار رو به رشد، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر راهبرد ورود به بازار بین المللی محصولات ارگانیک و تعیین راهبرد مناسب برای ورود به آن با استفاده مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. داده های این مطالعه با جمع آوری 90 پرسشنامه از تولیدکنندگان محصولات زعفران، پسته و کشمش ارگانیک در سال 1400 با روش نمونه گیری در دسترس در استان خراسان رضوی به دست آمده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای ریسک و انگیزه ورود به بازار بین المللی به طور مستقیم و متغیر مالکیت بر تولید و بازاریابی به طور غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر انگیزه ورود به بازار بین المللی، بر راهبرد ورود به بازار بین المللی اثر مثبت و معنادار دارند. ضمن این که ریسک اثر کاهنده و معنادار بر انگیزه ورود به بازار بین المللی محصولات ارگانیک دارد. بر این اساس، راهبرد مناسب برای ورود به بازار بین المللی محصولات ارگانیک، راهبردهای غیرمستقیم، مشارکتی و غیرحضوری مانند صادرات غیرمستقیم، تولید قراردادی و سرمایه گذاری مشترک به دست آمد. از این رو، پیشنهاد می شود دولت برای حضور مستقیم تولیدکنندگان محصولات ارگانیک در بازارهای بین المللی، ریسک های ناشی از تحریم و موانع انگیزه ای برای ورود به بازار را رفع نموده یا کاهش دهد.

  کلیدواژگان: انگیزه، ریسک، مالکیت بر تولید و بازاریابی، محصولات ارگانیک، ورود به بازار
 • مصطفی مرادی، حسین شعبانعلی فمی*، علی اکبر براتی، رضا صالحی محمدی صفحات 415-432

  سالانه تقریبا یک سوم کل مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان به دلایل مختلف به ضایعات تبدیل می شود. این میزان اتلاف پیامدهای منفی قابل توجهی بر محیط زیست، اقتصاد و جامعه دارد. مطالعات متعددی سیاست های مختلفی از جمله استفاده از راهکارهای فنی برای کاهش ضایعات مواد غذایی پیشنهاد کرده اند. با این حال، تردید در اثربخشی و پیامدهای ناخواسته اجرای این راهکارها موجب تاکید محققان بر رویکردها و مداخلات مبتنی بر بازار برای کاهش ضایعات شده است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف برآورد ضایعات و بررسی پتانسیل های بالقوه توسعه کانال های مختلف بازاریابی به عنوان اشکالی از رویکردهای مبتنی بر بازار بر کاهش ضایعات در سراسر زنجیره تامین سبزیجات برگی در استان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان و کنشگران کلیدی زنجیره تامین یک مدل پویایی سیستم ضایعات در زنجیره تامین سبزیجات برگی در استان کرمانشاه توسعه داده شد. ابزار جمع آوری داده های تحقیق پرسشنامه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل دو گروه از متخصصان موضوعی و کنشگران زنجیره تامین زنجیره تامین سبزیجات برگی بود. در مجموع، 22 متخصص و 728 کنشگر از مراحل مختلف زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج، سالانه تقریبا 31.000 تن (39 درصد) از تولیدات سبزیجات برگی در سراسر زنجیره تامین به ضایعات تبدیل می شود. پیش بینی روند آینده ضایعات نیز نشان می دهد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، میزان ضایعات در دهه های آینده همچنان افزایش خواهد یافت. نتایج شبیه سازی سناریوهای تحقیق نشان داد که توسعه صنایع فرآوری، ضایعات کل در زنجیره تامین سبزیجات برگی را از تقریبا 31.000 تن به حدود 20.000 تن در سال کاهش می دهد. بنابراین، لازم است که سیاست ها و برنامه های دولت در زمینه مبادله سبزیجات برگی در منطقه مورد مطالعه بر حمایت از کسب وکارهای مرتبط با صنایع فرآوری سبزیجات برگی و ایجاد زیرساخت های اولیه مورد نیاز این صنایع متمرکز شود.

  کلیدواژگان: زنجیره غذا، سبزیجات برگی، ضایعات غذا، کانال های بازاریابی، مدلسازی پویایی سیستم
 • سودابه بینائی، حسین شعبانعلی فمی*، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی صفحات 433-450

  در دهه های اخیر کشت در محیط های گلخانه ای به عنوان یکی از راه حل های بالقوه جهت افزایش بهره وری منابع تولید و پاسخگویی به تقاضای غذایی فزاینده ناشی از رشد جمعیت مورد توجه کشورها قرار گرفته است. بااین حال، شکاف عملکردی قابل توجهی از نظر شاخص های عملکردی گلخانه ها نظیر عملکرد محصول، مصرف آب، انرژی و غیره در کشور ایران با کشورهای پیشرو در صنعت تولیدات گلخانه ای وجود دارد. یکی از راهکارهای مورد تاکید برای غلبه بر این چالش ها و بهینه سازی استفاده از منابع تولید، پیاده سازی فناوری های هوشمند در گلخانه ها است. با توجه به عدم توسعه فراگیر فناوری های هوشمند در گلخانه های استان تهران و اهمیت این استان در تولید محصولات گلخانه ای در کشور، مطالعه حاضر با هدف تحلیل توسعه کشاورزی هوشمند در گلخانه های استان تهران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان موضوعی دارای سابقه تحقیقاتی یا اجرایی در زمینه هوشمندسازی گلخانه ها بودند. انتخاب این افراد نیز به روش هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بود. در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات موضوع و مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان موضوعی، متغیرهای عوامل موثر بر توسعه کشاورزی هوشمند در گلخانه ها (شامل مولفه ها، الزامات و چالش های توسعه کشاورزی هوشمند) شناسایی شدند. سپس، از خبرگان خواسته شد تا اثرات متقاطع، متغیرهای شناسایی شده را از طریق مقایسه زوجی ارزیابی کنند. درنهایت، تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل اثرات متقابل با استفاده از نرم افزار MICMAC انجام شد. بر مبنای تحلیل شبکه روابط اثرگذاری و اثرپذیری به ترتیب الزامات و چالش های اقتصادی، الزامات و چالش های فنی و زیرساختی، الزامات قانونی و مقرراتی و الزامات نهادی به عنوان تاثیرگذارترین متغیرهای موثر بر توسعه کشاورزی هوشمند در استان تهران شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: الزامات هوشمندسازی، توسعه کشاورزی هوشمند، چالش های هوشمندسازی، گلخانه هوشمند
 • علی رضا کشاورز، زکریا فرج زاده* صفحات 451-468

  در دهه های اخیر با تشدید پیامدهای تغییر اقلیم، اهمیت این موضوع فزونی یافته است. زیرا ممکن است این پدیده  در کشورهای درحال توسعه و به ویژه در مورد فعالیت های کشاورزی، موجب کاهش رشد اقتصادی یا توقف آن شود. می توان تغییر اقلیم را مهم ترین و پیچیده ترین چالش فعلی جامعه بشری تلقی نمود. در همین راستا مطالعه حاضر کوشیده است پیامدهای تغییر اقلیم را در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی در طی یک افق 40 ساله و با استفاده از مدل داده-ستانده پویا ارزیابی کند. تغییر اقلیم به صورت سطوح مختلفی از ناهنجاری دما منظور و پیامدهای آن در بخش های مختلف اقتصاد ارزیابی شد. یافته ها نشان داد تغییر اقلیم رشد صادرات و واردات بخش کشاورزی را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد. متوسط رشد سالانه واردات کالاهای کشاورزی در شرایط بدون تغییر اقلیم 7/2 درصد است، در حالی که در شرایط تغییر اقلیم و تحت سناریوهای مختلف افزایش دما به 8/1-1 درصد کاهش می یابد. مقادیر متناظر برای صادرات کشاورزی به ترتیب 75/2 و 8/1-55/0 درصد است. افزون بر این، مشخص گردید در شرایط تغییر اقلیم بخش مهمی از تجارت کشاورزی را واردات غلات تشکیل می دهد. هم چنین نتایج نشان داد تجارت کل اقتصاد ایران به سمت کالاهای غیرکشاورزی بیش تر متمایل خواهد شد.

  کلیدواژگان: تجارت کشاورزی، تغییر اقلیم، داده-ستانده
 • ویلی مارسل ان دی وی سی او*، دانیل امپاونه مانا، جوزف بیگرامانا صفحات 469-483

  کشور بروندی مانند بسیاری دیگر از کشورها در تحقیقات و توسعه کشاورزی سرمایه گذاری زیادی می کند و کاربرد ارقام بذر پرمحصول یکی از مهم ترین روش ها برای بهبود عملکردها در کشاورزی است. محصول برنج به دلیل راهبرد امنیت غذایی در بروندی از اهمیت بیش تری در میان سایر غلات برخوردار است. هدف این مطالعه شناسایی تاثیر کاربرد رقم بذر اصلاح شده برنج بر بهره وری کشاورزان است. داده های این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و پرکردن پرسشنامه از 524 کشاورز برنج کار در پنج روستای بورنیا، موریرا، نیشانگا، نینگا و بوییزا واقع در منطقه گیهانگا، بوهانزا، انجام شد. این مطالعه برای تخمین تاثیر رقم بذر اصلاح شده برنج بر متغیرهای هدف از روش جورسازی نمره گرایش استفاده کرده است. نتایج نشان داد متوسط عملکرد برای کشاورزان تحت تیمار و کشاورزان شاهد، به ترتیب، 9754 و 7927 کیلوگرم در هکتار بود. اگر خانوارها تیمار شده تصمیم به عدم استفاده از بذر اصلاح شده بگیرند، عملکرد این خانوارها به 7931 کیلوگرم در هکتار کاهش می یابد. همچنین، اگر کشاورزان شاهد تصمیم به استفاده از رقم بذر اصلاح شده بگیرند عملکرد برنج آن ها به 7931 کیلوگرم در هکتار افزایش می یابد. تاثیر متوسط تیمار بر عملکرد برنج برای گروه تیمار 1823 کیلوگرم در هکتار و معنی دار است. به همین ترتیب، تصمیم برای پذیرش رقم بذر اصلاح شده برای کشاورزان شاهد متوسط عملکرد را تا 1984 کیلوگرم در هکتار افزایش می دهد. این نتایج به نقش مثبت استفاده از رقم برنج اصلاح شده بر عملکرد کشاورزان در گیهانگا اشاره دارد. از توصیه های این مطالعه آن است که دولت و موسسه های پژوهشی دست اندرکار توسعه پایدار کشاورزی از تحقیقات نوآورانه در راستای افزایش عملکرد کشاورزان حمایت کند.

  کلیدواژگان: رقم اصلاح شده برنج، روش جورسازی، عملکرد برنج، نمره گرایش
|
 • Toktam Mohtashami *, Mohaddeseh Tavakoli Pages 365-377

  Using appropriate policies to overcome food insecurity is one of the pillars of economic prosperity of countries. Economic decisions that change macroeconomic parameters can directly or indirectly affect food production and prices and affect food security. Therefore, achieving a clear understanding of how macroeconomic policies affect different dimensions of food security in the country can lead to providing solutions to improve the food security index. In this study, a framework of simultaneous equations is presented in order to investigate the relationship between monetary and financial policies with food production and prices in the country. In this regard, using the method of generalized moments, behavioral equations were estimated separately using the data of 1978-2018. The model was then implemented as a system of equations using the Gauss Seidel method. Different scenarios were simulated in this model to investigate the effects of changes in interest rates, money volume, and general government investment on various aspects of food security. The results indicated that government investment in the agriculture sector and public investment expenditures have a positive impact on food production through capital stock. Additionally, changes in interest rates have minimal effects on food production but significant negative effects on food prices. Overall, monetary policy decisions result in increased food prices alongside decreased food production due to the demand for money and private investment. Therefore, the implementation of these policies should be done more carefully in order to encourage farmers to increase production and therefore ensure food security for consumers.

  Keywords: Food security, Generalized Moments method, Macro policies
 • Abbas Mirzaei, Hassan Azarm * Pages 379-396

  This study examined the correlation between economic growth and the impact on the environment, specifically focusing on the concept of environmental sustainability. The World Bank's Adjusted Net Savings (ANS) data is utilized in this study to gauge the strain on the environment, specifically through the measurement of natural disinvestment. This measurement encompasses the cumulative effects of carbon dioxide (CO2) damage, as well as depletions in minerals, energy, and forest resources. This study uses panel data with respect to the endogeneity of explanatory variables to estimate the real effect of per capita income and the other variables on environmental pressure. In this regard, employing the panel Fixed-Effects Instrumental Variable (IV) methodology, the data from 213 countries have been used in the period from 1990 to 2018. Through regression analysis, it has been discovered that there is a direct correlation between income and the impact on the environment in developing nations. However, this relationship is notably more pronounced in low-income countries compared to high-income countries. Additionally, the study reveals that trade expansion contributes to an increase in environmental pressure across all groups of countries. An increase in the school enrolment rate can affect the environment in developed and high-income developing countries. Moreover, the variable effect of capital openness on environmental pressure was estimated to be positive for developed and high-income countries. However, this effect was found to be negative for low-income countries. Finally, the result showed that developing countries should improve their legal structure and also reduce the bureaucracy and complexity of the laws.

  Keywords: Developing country, Economic Growth, Environmental sustainability, Instrumental variables, Panel Data
 • Hanane Aghasafari, Alireza Karbasi *, Hosein Mohammadi, Roberto Calisti Pages 397-413

  The increasing concern of consumers about the quality and safety of agricultural products all over the world has caused organic products to become one of the most popular options for healthy. The increasing trend and consumption of organic agricultural products has led to the increasing growth of the market of these products in the last two decades. Due to the importance of entering and gaining a share of this growing market, this study investigates the factors affecting the international organic products market entry and determines the appropriate strategy for entering it using structural equation modeling. The data of this study was obtained by collecting 90 questionnaires from producers of organic saffron, pistachio, and raisin products in the year 2021 with available sampling method in Khorasan Razavi province. The obtained results indicate that the variables of risk and motivation to enter the international market directly and the production and marketing ownership indirectly and through influencing the motivation to enter the international market, influence the international market entry strategy. Based on this, the appropriate strategy for entering the international market of organic products, indirect, cooperative and non-attendance strategies such as indirect export, contract production and joint investment was obtained. Therefore, it is suggested that the government should remove or reduce the risks caused by sanctions and obstacles to enter the market for the direct presence of organic product producers in international markets.

  Keywords: Entry strategy, Motivation, Organic, ownership, Risk
 • Mostafa Moradi, Hosein Shabanali Fami *, Aliakbar Barati, Reza Salehi Mohammadi Pages 415-432

  Every year, approximately one-third of the total food produced for human consumption is lost or wasted due to various reasons. This level of wastage has substantial adverse impacts on the environment, economy, and society. Numerous studies have proposed various policies to address the issue of food waste, such as incorporating technology into existing supply chains. However, concerns about their effectiveness and unintended consequences have led researchers to emphasize market-based approaches for waste reduction. The present study was carried out to estimate waste and investigate the potential for developing different marketing channels as market-based approaches to reduce waste in the leafy vegetable supply chain in Kermanshah province. To achieve this purpose, a system dynamics modelling of the waste system in the leafy vegetable supply chain was developed by using the literature review and interviews with experts and stakeholders. The tool for collecting research data was a questionnaire. The statistical population of this study is two groups including 22 experts and 728 actors in the leafy vegetable supply chain. Based on the findings, around 31,000 tonnes (39%) of leafy vegetables are wasted annually across the supply chain. The research scenarios indicate that the establishment of processing industries will effectively decrease the overall waste of leafy vegetables from around 31,000 tons to approximately 20,000 tons annually. Therefore, government initiatives and policies in the field of leafy vegetable exchange in the study area must focus on supporting businesses associated with leafy vegetable processing industries and establishing infrastructure prerequisites for these industries.

  Keywords: Food chain, Food Waste, Leafy vegetables, Marketing channels, System dynamics modeling
 • Sodabeh Binaei, Hossein Shabanali Fami *, Khalil Kalantari, Aliakbar Barati Pages 433-450

  Food production in controlled cultivation areas plays a crucial role in increasing productivity and offsetting supply shortages. Product yields, water consumption, and energy use are the main parameters determining the performance of food production in a greenhouse. Smart technology is an effective solution to improve these parameters. This study aimed to identify the components, challenges, and requirements for the development of smart agriculture in greenhouses. Our case study focused on Tehran province, which encompasses a significant portion of the total greenhouses in Iran. The statistical population consisted of 20 subject-matter experts with research or executive experience in greenhouse automation, selected purposefully. Questionnaires and semi-structured interviews were used in this study to collect data. First, we identified the variables affecting the development of smart agriculture in greenhouses by using a literature review and semi-structured interviews with experts, Then, the experts were asked to evaluate the cross-influence of the identified variables through pairwise comparison. Finally, data analysis was done using MICMAC software. The findings indicate that the identified requirements and challenges have had a significant influence on the lack of smart agriculture in greenhouses. Through network analysis of influence and dependence relationships, it was found that economic requirements and challenges, technical and infrastructural requirements and challenges, legal and regulatory requirements, and institutional requirements were the most influential variables in the development of smart agriculture in Tehran province.

  Keywords: smart agriculture development, Smart greenhouse, smartening challenges, smartening requirements
 • Alireaz Keshavarz, Zakariya Farajzadeh * Pages 451-468

  In recent decades, the significance of the issue of climate change has escalated due to its intensified impacts, potentially diminishing or halting economic growth, particularly in developing countries and vulnerable sectors such as agriculture. Climate change may be considered the most important and complex human challenge. Among the economic effects, trade variables have been examined inadequately. Accordingly, the focus of this study is to investigate the impact of climate change on the export and import of agricultural products in Iran over a forty-year horizon, which was carried out using a dynamic input-output model. This study uses scenarios of temperature anomaly to examine the impact of climate change on different sectors of Iran’s economy. The findings indicate that climate change has a significant impact on the growth of both exports and imports of agricultural products. Under normal conditions without climate change, the average annual growth rate of agricultural product imports is 2.7 percent. However, this rate decreases to 1-1.8 percent when different climate change scenarios are taken into account. Regarding the exports, the corresponding value is 2.75 percent, expected to be reduced to 0.55-1.8 percent.  In addition, it was found that agricultural trade will be dominated by cereals import. Also, the total trade of the Iranian economy will change in favor of non-agricultural commodities

  Keywords: Agricultural Trade, Climate change, Input-output
 • Willy Marcel Ndayitwayeko *, Daniel Mpawenimana, Joseph Bigirimana Pages 469-483

  Burundi, like other countries, invests in agricultural research and development. The adoption of the most productive varieties is one of the ways of increasing agricultural yields. Rice, because of its high productivity, is among the cereals which occupy an important place in the food security strategy in Burundi. This study aims to identify the effect of the adoption of this variety on the productivity of rice farmers. Using random sampling technique was used to select the respondents to fill the questionnaires, data were collected from 524 rice farmers spread across the five villages, namely Buringa, Murira, Nyeshanga, Ninga and Bwiza of the Gihanga commune in Bubanza, Burundi. The analysis of the determinants and the quasi-experimental method based on propensity score matching was used in the estimation of the results of the effect of adoption of the rutete variety on the productivity of rice farmers and estimate the results. The study found that the average rice yields for adopted and non-adopted farmers were respectively 9754 and 9912 kg/ha. Also, if non-adopting farmers decide to adopt the variety, their counterfactual rice yield would be 7931 kg/ha for adopters and for non-adopters reached 7927 kg/ha. The average effect of the treatment on the rice yield of the adopters was 1823 kg/ha and significant (p<0.01). The decision to adopt for non-adopting rice farmers could increase the average yield by 1984 kg/ha. The results imply the positive role of the adoption of the rutete rice variety on the performance of rice farmers in Gihanga. It is recommended that the government and research institutions involved in the agricultural sustainable development support rice farmers by increasing agricultural research innovation with the aim of increasing the yield of crops.

  Keywords: Propensity score matching, Rutete Rice, Rice yields