فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی - پیاپی 33 (تابستان 1388)
 • پیاپی 33 (تابستان 1388)
 • 154 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمدرضا اخوان صراف، مریم نیلفروش زاده صفحه 13
  انتظارات روز افزون مشتریان و رقابتی شدن کسب و کار موجب شده است تا سازمان ها در زمینه ی مسائلی چون افزایش تنوع محصول، هزینه ی کمتر، کیفیت بهتر و پاسخ گویی سریع تر، همواره در صدد بهبود فرایندها و فعالیت های خود باشند. بدین ترتیب برای ارتقای عملکرد سازمان، بهبود مستمر فرایندها به عنوان یک هدف استراتژیک مطرح شده است. بهبود مستمر به منظور تلاش مداوم در جهت انطباق با استانداردها و سپس ارتقای سطح آن ها به کار گرفته می شود.
  در تحقیق حاضر برنامه های بهبود یکی از تامین کنندگان قطعات پلیمری شرکت سازه گستر سایپا مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تا نواقص موجود در این برنامه ها شناسایی شوند. سپس حالات خرابی و عواملی که در ایجاد ضایعات مؤثر هستند تعیین، و پس از مشخص شدن علل اصلی و فرعی این عوامل، اولویت بندی راه حل ها و اقدامات پیشگیرانه برای آن ها پیشنهاد شده است. در پایان برای تعیین اصلی ترین نوع ضایعات، نتایج حاصله در نرم افزار تصمیم گیری وارد شده است.
  کلیدواژگان: کارایی، بهبود مستمر، عوامل شکست، تحلیل سلسله مراتبی
 • منوچهر انصاری، علی زارع صفحه 37
  این مقاله حاصل پروژه ای میدانی در شرکت صنعتی ایران خودرو است. در مقاله ی حاضر تلاش شده تا درباره ی فرایند انتخاب و انتقال تکنولوژی بحث، و بر مبنای آن، الگوریتم کیفی و کمی انتخاب تکنولوژی تشریح گردد و معیارهای درست انتخاب تکنولوژی معرفی شود. بدین منظور، پس از بیان کلیاتی درخصوص تکنولوژی و مکانیزم های انتقال و توسعه ی تکنولوژی، چک لیست عوامل مؤثر بر فرایند انتخاب تکنولوژی بررسی شد. سپس، به کمک کارشناسان خبره از 66 عامل مؤثر مطرح در انتخاب تکنولوژی 23 عامل کاربردی در واحد تولید بدنه ی خودرو در شرکت ایران خودرو انتخاب شد. بر این اساس، الگوریتم کمی انتخاب تکنولوژی، کامل بیان شد. سپس، تاثیر هر یک از عوامل بر هر یک از مراحل فرایند مشخص گشت. در نهایت، فرایند ورود تکنولوژی به داخل شرکت تعیین شد.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، انتخاب تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، الگوریتم تصمیم گیری
 • حسنعلی بختیار نصرآبادی، سعید رجایی پور، قربانعلی سلیمی، فاطمه طاهرپور، محمد پرتوی صفحه 57
  هدف کلی از این تحقیق تعیین رابطه ماهیت شغل و رضایت شغلی چهار گروه کاری (سرپرستان، مهندسین، کارگران ومدیران میانی) شرکت ذوب آهن اصفهان است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای ارزیابی ماهیت شغل از پرسشنامه بیکر و از پرسشنامه هنجاریابی شده مینه سوتا برای ارزیابی و اندازه گیری رضایت شغلی استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه بیکر87/0 و مینه سوتا 92/0 برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 312 نفر کارکنان ذوب آهن اصفهان در سال 1384 بود که از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بین ارزش کار، خود استقلالی، فرصت های شغلی، امکانات شغلی و چالش شغلی با رضایت شغلی چهار گروه کاری رابطه معنادار ومثبت (در سطح 05/0) وجود داشت.
  کلیدواژگان: ماهیت شغل، رضایت شغلی، شرکت ذوب آهن اصفهان
 • رضا تهرانی، سعید باجلان صفحه 77
  این مقاله با استفاده از اطلاعات مالی کلیه ی شرکت های فعال در بورس که اطلاعات مالی آن ها برای سال های 1380 تا 1383 موجود است، به بررسی عواملی می پردازد که می تواند شرکت های موفق را از لحاظ مالی از شرکت های ناموفق متمایز کند. موفقیت مالی بر اساس دو معیار ارزیابی عملکرد، نسبت شارپ و ضریب آلفای جنسن، اندازه گیری شده است. نه ویژگی مالی شرکت ها که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا با موفقیت مالی یک شرکت ارتباط معنی داری دارند به عنوان معیارهای بالقوه در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت شرکت در نظر گرفته شده است. برای آزمایش نتایج تحقیق به پیش بینی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس برای سال 1384 پرداخته شده است. جهت کمی و قابل مقایسه کردن عملکرد پیش بینی شده و عملکرد واقعی شرکت ها در این سال از یک تابع منطقی صفر و یک استفاده شده است. نتایج حاکی از این امر است که شرکت های بزرگی که سود آوری خوبی دارند و از لحاظ مدیریت کارای سرمایه در گردش با مشکل خاصی روبه رو نیستند، نسبت به سایر شرکت ها از لحاظ مالی موفق تر عمل می کنند. هم چنین نتایج نشان دهنده ی قدرت نسبتا بالای عوامل شناسایی شده در پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها می باشند.
  کلیدواژگان: شاخص شارپ، ضریب آلفای جنسن، مدیریت سرمایه در گردش، تابع منطقی صفر و یک، عملکرد مالی
 • رضا هویدا، ناهید نادری صفحه 103
  این مقاله به بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان پرداخته است. جامعه ی آماری آن را تمام کارکنان رسمی دانشگاه اصفهان در سال 1387 تشکیل داده و نمونه گیری به شیوه ی طبقه ای تصادفی متناسب با حجم انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1991) متغیرها اندازه گیری شدند.پرسشنامه ی مذکور از روایی محتوا برخورداربوده وپایایی آن از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ89/0 تعیین گردید. یافته های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)وآمار استنباطی(t،F و ضریب همبستگی پیرسون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد همه ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان به جزء نوع دوستی بیش از حد متوسط بود. میزان جوانمردی در بین کارکنان با توجه به نوع وظایف از تفاوت معنادار برخوردار بود. هم چنین بین مؤلفه های رفتار شهروندی به جزء مؤلفه ی جوانمردی رابطه ی مستقیم وجود داشت.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، وظیفه شناسی، ادب و مهربانی، جوانمردی، دانشگاه اصفهان
 • نورمحمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی، مجید مقدمی صفحه 119
  یکی از نظریه های نوین در زمینه ی رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است. رهبران تحول آفرین اثربخشی را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره مند شوند. هوش عاطفی نیز، یکی از مفاهیم تازه در حیطه ی روابط کارکنان و مدیر است که توانایی افراد را در شناخت و کنترل هیجانات خود و دیگران می سنجد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه ی آماری این تحقیق مدیران شرکت های فعال در صنعت ریخته گری شهر قم است. داده های مربوط به هوش عاطفی به وسیله ی پرسشنامه ی قابلیت های عاطفی «گولمن» و داده های مربوط به سبک رهبری تحول آفرین به وسیله ی پرسشنامه ی چند عاملی رهبری «بس و آوولیو» جمع آوری گردید. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین معنادار است. بعلاوه تمامی مؤلفه های هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین رابطه ی معناداری دارند. هم چنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیان کننده ی این است که از میان مؤلفه های هوش عاطفی، خود آگاهی و مدیریت روابط بیشترین تاثیر را در رهبری تحول آفرین دارند.
  کلیدواژگان: هوش عاطفی، رهبری تحول آفرین، رهبری مبادله ای، رهبری عدم مداخله گر، سبک رهبری
|
 • A.R. Akhavan Sarraf, M. Nilforoushzadeh Page 13
  Costumer expectations and business competency, forces organizations to improve their processes and activities continuously due to more product variety, lower costs, better quality and faster response.Therefore, increase in organization performance needs continuous improvement as a strategic goal. Continuous improvement contains efforts to cope with standards and trying to promote them.This paper surveys improvement plans in one of the production lines of one of the suppliers of Sazeh Gostar SAIPA company and tries to identify problems of these plans. Then failure modes, parameters that lead to waste and the minor and major causes were determined. After that the priority of each cause and preventive actions related to it are proposed. Results of this prioritizing then used in a decision making software to determine the most important kind of waste.
 • Manouchehr Ansari Page 37
  This paper is the result of a case study of the Irankhodro industrial company. The paper attempts to discuss technology selection and transfer, and on this basis, the analysis of the quantitative and qualitative algorithms for technology selection and introduction of correct slection criteria were carried out. For this purpose after a general discussion of technology and methods of transfer and expansion, the authors examined the checklist of effective factors of technology selection. Then with the help of specialists 23 applicable factors were in car body production line from among 66 effective factors. On this basis a complete technology selection quantitative algorithm was described. Then the role of each factor in algorithm stages was out lined. Ultimately the process of technology introduction into the company was described.
 • H. Bakhtiyar Nasrabadi, S. Rajaeepour, G.Salimi, F.Taherpour, M. Partovi Page 57
  The major goal of this survey was to identify the relationship between job content and job satisfaction among four groups (supervisor, engineers, workers and midlevel managers) of Isfahan Iron Mill Co. A descriptive research method of correlation kind was used. Baker’s questionnaire was utilized to evaluate the job content and Minnesota’s normalized questionnaire was utilized to measure the job satisfaction. Reliability coefficient of Baker’s questionnaire was 0.87 and of Minnesota’s normalized questionnaire was 0.92. The statistical sample included 312 individuals from the Isfahan Iron Mill Co staff in 1384 who were selected by classified random sampling. The data was analyzed through descriptive and inferential statistics. The results showed that: There is a significant and positive relation between the job value, self autonomy, feedback among the staff, job opportunities, job equipments, and job challenges with job satisfaction among the four groups (at level 0.05).
 • Reza Tehrani, Saeed Bajalan Page 77
  This paper investigates factors which can discriminate between financial successful companies and unsuccessful companies. Data from all listed companies in TSE for period of 1380-1383 was gathered. Companies which their data had missing value for this period were removed from the sample.Financial success was measured through using two performance appraisal criteria i.e., the Sharp ratio and Jensen's alpha multiplier. 9 different company specific characteristics which have a significant relationship with company’s financial performance according to researches have been done in other countries were used as potential indictors of company financial success. To test the results of research, financial performance of companies was predicted for 1384. In order to quantify and make comparable forecasted performance with actual performance binary logic function was used.The results show that large companies which have a good profitability and no problem with working capital management have better financial performance than rest. In addition results indicate the relatively high power of identified factors in forecasting financial performance of companies.
 • Reza Hoveida, Nahid Naderi Page 103
  This article investigated the Isfahan university employees OCB. The research method was descriptive–survey type. The population of study included formal employee during the year 2008. Sampling was conducted through stratified random sampling. Data was analyzed through t and F tests. Its reliability coefficient computed 0.89. Findings showed that exception altruism, the total of OCB of employees, civic virtue, Sportsmanship and courtesy were more than average. There was significant difference on sportsmanship in the kind of task. There was significant positive relationship between OCB indices exception Sportsmanship.
 • Noormohammad Yaghoobi, Badrodin Urea Yazdani, Majid Moghadami Page 119
  One of New Idea, in the organizational leadership is transformational leadership, So this style leaders prefer effectiveness vs efficiency and they also try to use all aspects of advantages in organization. Emotional intelligence in turn is a new comprehensive factor in area of managers and staff, which they control their perceptions. In this research we had analyzed the interaction of two variables (emotional intelligence and transformation leadership). The statistical sample is the active managers of Qom’s metalurologist companies. emotional intelligence data gathered by Goleman questionnaire method and transformation leadership data has been collected by Bass and Avvline questionnaire. in the concluding remark which proceed based on spierman correlation Co-efficiency shows that not only here is “a meaning full”relation between emotional intelligence and transformational leadership, but also this relation is broke down in mutual sub factors of sides. amongs the emotional intelligence attributes, self awareness and self management ranked the most effective on tramsformational leadership.