فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی - پیاپی 36 (نیمه دوم 1388)
 • پیاپی 36 (نیمه دوم 1388)
 • علوم انسانی و اجتماعی
 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/02/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید آماده، محمود جعفرپور صفحه 13
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی عمده ترین موانع توسعه ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی، به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری این تحقیق نیز مشتمل بر 410 نفر از متخصصان امور بانکی و بانکداری الکترونیکی و مدیران ارشد بانکی در بانک های خصوصی کشور است. عمده ترین موانع شناسایی شده بنابر تحقیقات موجود، موانع فرهنگی – اجتماعی، قانونی- حقوقی، مدیریتی، مالی و فنی – تکنولوژیکی بوده است. این موانع با در نظر گرفتن 29 شاخص، در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون واقع شدند که در نهایت با انجام فرایند تحقیق سه فرضیه ی نخست مبنی بر وجود موانع فرهنگی – اجتماعی با کسب میانگین نمره ی 11/7، موانع قانونی- حقوقی با کسب میانگین نمره ی 03/7 و موانع مدیریتی با کسب میانگین نمره 67/6 در راه توسعه ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی، مورد تایید قرار گرفتند. ضمن آن که فرضیه ی چهارم و پنجم این تحقیق مبنی بر وجود موانع فنی – تکنولوژیکی با کسب میانگین نمره ی 94/5 و موانع مالی با کسب میانگین نمره ی 43/5 مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، انتقال الکترونیک وجوه، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی
 • احمد جعفرنژاد، مریم درویش صفحه 39
  در بسیاری از بازارها تغییر وآشفتگی جز لاینفک کسب وکار تبدیل شده است. به این ترتیب، مدیران زنجیرهای تامین باید عدم قطعیت را قبول کنند و در عین حال برای هماهنگ ساختن عرضه وتقاضا با هزینه ای قابل قبول، استراتژی مناسبی را سازماندهی و توسعه دهند. این توانایی، چابکی زنجیره ی تامین نامیده شده است. از نظر عملی هیچ روشی برای طراحی، اجرا و ارزیابی زنجیره های تامین چابک وجود ندارد که محققین وکاربران به طور کامل آن را قبول داشته باشند. بنابراین دراین مقاله، کوشش شده است با در نظر گرفتن شاخص های انعطاف پذیری، پاسخ گویی، سرعت و شایستگی به عنوان شاخص های اصلی، چابکی یک زنجیره ی تامین سنجیده و عوامل محدود کننده ی چابکی در همین زنجیره ی تامین (زنجیره ی تامین شرکت مورد مطالعه)، شناسایی شود. بدین منظور با بررسی تحقیقات مربوطه زیر شاخص ها استخراج و سپس با به کارگیری مدل های ریاضی و به کاربستن اعداد فازی شاخصی برای سنجش چابکی زنجیره ی تامین، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: چابکی، زنجیره ی تامین چابک، زنجیره ی تامین، اعداد فازی
 • بهرام رنجبریان، مجتبی براری صفحه 63
  سازمان ها با درکی که از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده اند، به تدریج در حال فاصله گیری از بازاریابی سنتی و گرایش به سمت بازاریابی رابطه مند می باشند. با توجه به اهمیت این رویکرد برای سازمان های امروزی، این مقاله ارتباط بنیان های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی را با رضایت مشتری از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داده است. مقاله ی حاضر یک مطالعه ی توصیفی است که به روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره انجام شده است و جامعه ی آماری آن 160 نفر از مشتریان بانک سامان در شهرستان اصفهان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه و داده ها نیز با روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب الویت، شایستگی(253/0)، ارتباطات(204/0)، اعتماد(136/0) و مدیریت تعارض(095/0) بر رضایت مشتری از خدمات بانک سامان رابطه داشته، اما تعهد رابطه ی معناداری با رضایت آن ها نداشته است.
  کلیدواژگان: بازاریابی رابطه مند، اعتماد، تعهد، مدیریت تعارض، ارتباطات، شایستگی، رضایت
 • رحمت الله قلی پور، غلامرضاتوفیقی رخی صفحه 83
  در این مقاله سعی شده است، عواملی که مانع انجام تبادلات پولی و مالی الکترونیکی بین بانک ها و دستگاه های دولتی می شود، مشخص گردد. در این زمینه سه بعد خدمت گیری، خدمت رسانی و هماهنگی بین دستگاه های دولتی و شبکه ی بانکی، توسط عوامل انسانی، سازمانی و فنی به عنوان عوامل زیر بنایی در امر توسعه ی تبادلات پولی و مالی الکترونیک، با روش پیمایشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها، نشان می دهد که از بین ابعاد سه گانه ی مدل نظری پژوهش، بعد سوم یعنی بعد هماهنگی های اجرایی و فنی لازم برای خدمت گیری وخدمت رسانی بین دستگاه های دولتی و شبکه بانکی کشور با میانگین 2/42 به عنوان مهم ترین مانع به شمار می آید و در مقابل بعد خدمت رسانی شبکه ی بانکی کشور با میانگین 6/76 از آمادگی قابل قبولی برخوردار است. هم چنین وضعیت آمادگی بعد دوم مدل یعنی بعد خدمت گیری دستگاه های دولتی با میانگین 2/61 درحد نسبی است.
  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک، تبادل الکترونیکی داده، تبادلات پولی و مالی
 • محمود محمودزاده صفحه 107
  ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشور ها از دهه ی 1990 مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترین متغیر های مورد بحث، بهره وری کل عوامل تولید است. فاوا می تواند از طریق مجراهای زیرساخت، کاربری و سرریز بر بهره وری کل مؤثر باشد. در این مقاله اثرات فاوا بر بهره وری کل در ایران با استفاده از روش تصحیح خطای برداری در دوره ی زمانی1345-1384 ارزیابی شده است.
  یافته ها نشان داد موجودی سرمایه ی سرانه فاوا و غیرفاوا تاثیر مثبت بر بهره وری دارند. کشش بهره وری کل نسبت به موجودی سرمایه ی سرانه ی غیرفاوا و فاوا به ترتیب 58/0 و 02/0 است. متوسط کشش بهره وری کل نسبت به سرمایه گذاری سرانه ی غیرفاوا و فاوا بین 07/0 و 025/0 است.کشش سرمایه ی انسانی مثبت و معنادار ولی نوسانی است.کشش بهره وری کل نسبت به سطح عمومی قیمت ها (07/0-) و نسبت به سهم پس انداز از درآمد ملی 08/0 است. هم چنین رابطه ی علیت از سوی متغیر های توضیحی بر بهره وری کل در بلندمدت و کوتاه مدت برقرار است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری کل، ایران
 • نورمحمد یعقوبی، رؤیا شاکری صفحه 131
  پذیرش فناوری توسط گروه های هدف یکی از محورهای مهم پژوهشی سال های گذشته در حوزه ی مطالعات فناوری اطلاعات بوده است. در اغلب این پژوهش ها نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده به عنوان عوامل تعیین کننده ی پذیرش فناوری های مختلف شناخته شده است. با وجود این، به نظر می رسد که در محیط مجازی، عوامل مذکور به طور کامل نمی توانند رفتار کاربران را توضیح دهند. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق سعی شده است بر اساس تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده، و اضافه کردن سازه ی اعتماد به آن با هدف توسعه ی الگوی مورد نظر، فرضیه های تحقیق طراحی و با تاکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانک ملی ایران در شهر تهران به آزمون گذارده شود. نتایج تحلیل های آماری این تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری لیزرل نشان می دهد که نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و اعتماد عوامل اصلی مؤثر بر قصد استفاده ی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است و سازه ی اضافه شده ی اعتماد، واریانس اضافی در قصد رفتاری را توضیح می دهد.
  کلیدواژگان: بانکداری اینترنتی، پذیرش فناوری، تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده، اعتماد، قصد استفاده
|
 • Hamid Amadeh, Mahmoud Jafarpoor Page 13
  The main purpose of this research is to identify and investigate the main barriers in the way of e-banking development in private banks of Iran. The research is descriptive in method, survey in execution and applicable in purpose. The statistical society of the study consists of 410 banking and e-banking experts and top managers of the private banks. The main recognized barriers, on the base of research literature, were cultural-social, legal-juridical, managerial, financial and technical-technological barriers. These barriers are tested at reliability level of 95% using 29 indexes. At last, the first three hypotheses indicating the existence of cultural-social barriers, legal-juridical barriers and managerial barriers in the way of e-banking development in private banks are accepted respectively with the average score of 7.11, 7.03 and 6.67; Whilst the fourth and fifth hypotheses of the research indicating the existence of technical-technological barriers with the average score of 5.94 and financial barriers with 5.43 are not accepted.
 • Ahmad Jagar Njad, Maryam Darvesh Page 39
  Change and chaos can be considered as an integral part of most markets. Thus, the managers of supply chains should accept the lack of certainty and at the same time by cost-effective manner use suitable strategies to coordinate the demand and supply which is called “Supply Chain Ability Evaluation”. From a practical view, there are any methods and approaches by researches and practitioners for designing, implementing and evaluating supply chain agility evaluation. This article attempts to identify and measure the agility of a chain and limiting factors in the same chain i.e. the supply chain of the company in question considering competency, speed, responsiveness and flexibility indices as the main characteristics.Hence, through a literature review, the minor indices are extracted and by applying mathematical models and fuzzy numbers, an index is proposed for Supply Chain Agility Evaluation.
 • Bahram Ranjbarian, Mojtaba Barari Page 63
  Today business organizations by realizing the importance of their customer satisfaction enhancement, gradually leaving off traditional marketing and approaching more toward relationship marketing. Given the crucial importance of this approach as a successful factor of business organizations, the present article has studied the influence of relationship marketing underpinning, namely trust, commitment, communication, conflict handling and competence on enhancing customer satisfaction from services which rendered by a bank. This is a descriptive survey study, which its samples are made up of 160 customers of different branches of Saman Bank in Isfahan city. Its data gathering instrument was a self administered questionnaire. Data analysis is done by means of a multiple regression model. The results indicate that the relationship marketing variables accordingly competence (253/0), communication (204/0), trust (136/0), and conflict management (095/0) had the most influence on customer satisfaction from the services rendered by the bank, but commitment has no significant relation on their satisfaction.
 • Rahmatolla Gholipour, Gholamreza Tofighi Page 83
  In this article, we tried to specify the factors that prevent the performing of monetary and financial exchanges between banks and governmental agencies. In this field, three dimension that called: using services, getting services, and harmony between governmental agencies and bank network, by human factors, organizational factors and technical factors as substructure factors in electronic financial and monetary exchanges by menstruation method were evaluated. The results show that across the threefold dimensions of research theoretical model. the third dimension i.e dimension of technical and executive harmonies that is necessary for using and getting services between country’s governmental agency and bank network, with the average of 42.2 is the most important obstacle for our purposes. Versus, the getting services dimension of bank network with the average of 76.6 has an acceptive preparedness for our targets.Also, the preparedness situation of model's second dimension, namely, using services dimension of governmental agencies with the average of 61.2 is goodish.
 • M. Mahmoodzadeh Page 107
  Analysis of ICT impacts on the economic performance has been started since 1990s. Researches have found that ICT have remarkable effect on TFP in both developed and developing countries. The aim of this paper is to investigate the impacts of ICT on the TFP in Iran using Vector Error Correction method during the years of 1966-2005. Findings indicate that non- ICT capital and ICT per capita have positive effect on the TFP. The elasticity of TFP relative to non- ICT and ICT capital per capita is 0.58 and 0.02 respectively. Human capital has positive effect but not stable. The elasticity of TFP relative price level and saving over national income is -0.07 and 0.08 respectively. So, the non ICT, ICT and human capital, saving accumulation have positive effect and inflation has negative effect on the TFP. In addition, there is a causality relationship from descriptive variables on the TFP in short run and long run.
 • Noormohammad Yaghoobi, Roya Shakeri Page 131
  The acceptance of technology by target groups has been studied as one of the important research axis during the past years in the area of information technology. In most researches, the attitude, subjective norm and perceived behavioral control are known as determinant factors of the acceptance of different technologies. Hence, it sounds that in virtual environment the factors mentioned above cannot describe the users behavior completely, but regarding the importance of subject, this study has been tried according to the Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB) and linkage of the trust construct to that for developing the pattern in question, the research hypothesis would be designed and tested using the internet banking of Bank Melli customers of Iran, Tehran. The results of the research which obtained by statistical analysis via the Structural Equation Modeling (SEM) of LISREL show that attitude, subjective norm, perceived behavioral control and trust are the main effective factors on intention of customers to use the internet banking services. Moreover, the added trust construct explains the additional variance of behavioral intention.