فهرست مطالب

طب نظامی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 40، تابستان 1388)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 40، تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 61
  فراهم آوردن راهنمایی قابل تجدید نظر درخصوص چگونگی استفاده از داروهای ضد ویروس به منظور درمان بیماران مبتلا و همچنین پروفیلاکسی دارویی در برابر عفونت با ویروس آنفلوانزای H1N1) A) با منشاء خوکی. این راهنما، نحوه برخورد دارویی با بیماران قطعی، موارد متحمل یا مشکوک و همچنین موارد تماس نزدیک با عفونت انفلوانزای با منشاء خوکی را شامل شود.
 • علی غنجال، علی صداقت، محمد بازرگانی صفحه 67
  اهداف. برای اداره صحیح هر سازمان و اتخاذ تصمیمات منطقی و درست توسط مدیران، ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت امری اجتناب ناپذیر است. هرچه این اطلاعات کامل تر و روزآمدتر باشند، قابلیت سازگاری سازمان با محیط نیز بیشتر می شود. هدف این تحقیق، مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با استفاده از تکنیک BSP و بهینه سازی نقشه معماری سیستم مذکور با استفاده از این تکنیک بود.
  روش ها. مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی (کیفی) است که روی 41 نفر از مدیران و متخصصین یک بیمارستان انجام شد. داده های مورد نیاز به کمک پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد گردآوری شدند. مراحل کار شامل 7 گام مستندسازی فرآیندهای سازمانی، تهیه جدول (ساختار فرآیند)، تعیین موجودیت های سیستم مورد بررسی (با مصاحبه)، تعیین رده های داده با عنایت به موجودیت ها، تهیه جدول (فرآیند - رده داده ها)، بلوک بندی اطلاعات و تعیین روابط بین بلوک ها و در نهایت رسم جدول نقشه معماری اطلاعات بود. نتایج با استفاده از روش های تحلیل کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. در بیمارستان مورد مطالعه، مجموعا 58 واحد، 41 فرآیند و 56 رده اطلاعاتی در قالب 5 محور (فرد، شی، مکان، مفهوم و رخداد) وجود داشت. در نهایت، جدول بلوک بندی اطلاعات و روابط بلوک ها و نقشه معماری اطلاعات بیمارستان ترسیم شد.
  نتیجه گیری. مطالعه فوق زیرساخت و بستر مورد نیاز برای برنامه ریزی شبکه رایانه ای بیمارستان را فراهم می نماید. بدون این پیش نیاز، مدیر شبکه رایانه ای بیمارستان قادر نخواهد بود سخت افزار و نرم افزار مناسبی را تهیه و تدارک ببیند.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مدیریت، تکنیک BSP، نقشه معماری اطلاعات مدیریت، بیمارستان
 • سید محمد خادم الحسینی، سهیل نجفی، عباس عبادی، مرتضی ناجی، حسین رضایی حاجی آبادی، علیرضا عسگری صفحه 75
  اهداف. امروزه سلامت روانی از موضوعات مهم اجتماعی و علمی دنیا به خصوص در بین نظامیان به شمار می رود. گزارشات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که اختلالات روانی حدود 10% بالغین جامعه را گرفتار کرده و بروز این اختلالات رو به تزاید است. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری انجام گرفت.
  روش ها. در این پژوهش 311 نفر از دانشجویان دانشکده افسری که در سال 1387 در حال گذراندن دوره آموزش عمومی بودند با پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها. میانگین امتیاز کسب شده از پرسش نامه GHQ-28 در ابتدای دوره آموزش نظامی 9/4 ± 54/9 و در انتهای دوره 5/5 ± 67/9 بود که آزمون ویلکاکسون تفاوت آماری معنی داری بین آنها نشان نداد (53/0 p=)، اما نمرات حیطه یک (علایم جسمانی) و حیطه سه (کارکرد اجتماعی) قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی داری را نشان دادند (001/0 p< و 02/0 p<). براساس آزمون آماری من- ویتنی، بین شرکت در مراسم مذهبی و حیطه یک (علایم جسمانی) در پیش آزمون (01/0 p=) و پس آزمون (001 /0 p=) ارتباط معنی داری وجود داشت.
  کلیدواژگان: دوره آموزش نظامی، سلامت روانی، دانشجو
 • مرتضی ایزدی، احمد علی سجادی صفحه 81
  اهداف. این مطالعه به منظور تعیین و مقایسه و تاثیر آموزش به سه روش سخنرانی، پمفلت و پوستر در زمینه مضرات سیگار بر میزان آگاهی سربازان انجام شد.
  روش ها. مطالعه حاضر از نوع مداخله ای است که روی 1800 نفر از سربازان استان فارس با استفاده از پرسش نامه انجام شد. ابتدا از سربازان پیش آزمون به عمل آمد. سپس، به گروه اول (600=N) به روش سخنرانی و به گروه دوم (600=N) به روش پمفلت آموزش داده شد. برای گروه سوم (600=N) تعداد 100 عدد پوستر آموزشی نصب گردید. پس از یک ماه، سربازان همان پرسش نامه را به عنوان پس آزمون تکمیل نمودند.
  یافته ها. آنالیز آماری نشانگر بهبود آگاهی سربازان به دنبال آموزش در هر سه گروه بود (001/0< p). به علاوه، اختلاف معنی داری بین تفاضل میانگین های نمرات پیش آزمون و پس آزمون بین سه گروه وجود داشت (001/0=p).
  نتیجه گیری. برنامه های آموزشی درباره خطرات استعمال دخانیات می تواند سبب افزایش آگاهی بهداشتی سربازان در این مورد شود.
  کلیدواژگان: سیگار، سرباز، نیروهای نظامی
 • نادر حاجلو صفحه 89
  اهداف. این پژوهش با هدف کلی تعیین ارتباط فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی و استرس جانبازان اجرا شد.
  روش ها. روش مطالعه همبستگی است. برای اجرای طرح از جامعه آماری جانبازان 25% به بالای استان اردبیل 526 نفر به روش طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از آزمون های سلامت روانی گلدبرگ، مقیاس ANQ، نیاز به پیشرفت استیرز و برون استین، عزت نفس روزنبرگ و دو پرسش نامه محقق ساخته برای سنجش فعالیت اقتصادی- اجتماعی، جمع آوری شد. در نهایت، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون های آماری ANOVA یک طرفه، آزمون هم خوانی مجذورکای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. فعالیت اقتصادی- اجتماعی جانبازان، ارتباط قوی با متغیرهای مهم روان شناختی مثل افسردگی، اضطراب، جسمانی سازی، نارساکنش وری اجتماعی و عزت نفس دارند. هم چنین، ارتباط بین انگیزه پیشرفت و شاخص سلامت روانی در جانبازان شاغل، قابل توجه است.
  نتیجه گیری. نتایج این پژوهش، توجه بیش از پیش مسئولان به تقویت فعالیت اقتصادی- اجتماعی در بین جانبازان را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: جانباز، فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سلامت روانی، عزت نفس، انگیزه پیشرفت
 • احمد عامریون، علی اکبر کریمی زارچی، رضا توکلی، غلامعلی قربانی، روح الله زابلی، سید مرتضی حسینی شکوه صفحه 97
  اهداف. عفونت های بیمارستانی از سه جنبه ابتلاء، میرایی و هزینه ها حایز اهمیت هستند و فراوانی 5 تا 10%، تلفات حدود 3% و هزینه های مستقیم سالانه حدود 6 میلیارد ریال آن را در خور مطالعه نموده است. آگاهی سرپرستاران از عفونت های بیمارستانی و عوامل موثر بر آنها سبب کاهش موارد مذکور می شود.
  روش ها. این مطالعه توصیفی به شیوه مقطعی است.جامعه تحقیق متشکل از 64 سرپرستار بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط متخصصین و صاحب نظران و پایایی آن در مطالعات مشابه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب بالای 90% مورد تایید قرار گرفته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و به منظور استنباط تحلیلی داده ها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد.
  یافته ها. 6/51% افراد مورد مطالعه مذکر، 5/87% متاهل، 4/84% دارای مدرک کارشناسی بودند. 50% افراد در زمینه عفونت های بیمارستانی آموزش دیده و 7/54% در سمینارهای مربوط به عفونت های بیمارستانی شرکت کرده بودند. تفاوت میانگین آگاهی سرپرستاران از کنترل عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار بود (05/0 p<). به طور کلی، 1/64% از سرپرستاران دارای آگاهی خوب در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی بودند.
  نتیجه گیری. با توجه به اهمیت موضوع عفونت های بیمارستانی، وضعیت بیماران هر بیمارستان و شرایط انتقال عفونت ها، لازم است تدابیر مناسب از سوی بیمارستان های مورد مطالعه اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: بیمارستان، آگاهی، عفونت های بیمارستانی، سرپرستار
 • رضا کچویی، محمدحسین یادگاری*، ساسان رضایی، عبدالامیر علامه، ناصر صفایی، فریده زینی صفحه 103

  اهداف. گونه های فوزاریوم از مهم ترین قارچ ها هستند که مایکوتوکسین ها، به ویژه تریکوتسن ها، را تولید می کنند و سبب آلودگی مواد غذایی می شوند. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی گونه ای از فوزاریوم از دسته اسپوروتریکیلا بود که مولد سم T-2 است و اخیرا از گندم انباری استان تهران جدا شده است.
  روش ها. این گونه به روش «فریز بلاتر» از گندم جدا و سپس به روش کشت تک اسپور، خالص شد. برای شناسایی از محیط های کشت CLA، SNA، PDA و PSA استفاده گردید. همه خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی گونه فوزایوم جداشده مورد بررسی قرار گرفت. DNA ی قارچ از طریق PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و فوزاریوم لانگستیه مورد ارزیابی قرار گرفت. در DNA ریبوزومی قارچ مورد نظر، نواحی ITS1 و ITS2 با استفاده از پرایمرهای جهانی ITS4 و ITS5 و همچنین قطعه ای از ژن TEF-1α این قارچ، با استفاده از پرایمرهای جهانی بیرونی (EF1 و EF2) و درونی تکثیر، خالص سازی و تعیین توالی شد.
  یافته ها. از نظر ریخت شناسی و توالی، ژن ITS کاملا مشابه فوزاریوم لانگستیه بود (گونه ای که اخیرا از اروپا گزارش شده است). لیکن بر اساس توالی، ژن TEF-1α با فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس گروه بندی شد.
  نتیجه گیری. این گونه برای اولین بار در ایران جدا شده و تاکنون موردی از جداسازی این گونه از آسیا گزارش نشده است. بنابراین، بررسی وسیعی روی غلات ایران از نظر وجود این دسته فوزاریوم ها و سم T-2 ضروری است.

  کلیدواژگان: فوزاریوم لانگستیه، فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس، گندم
 • غلامعلی قربانی، هاشم محمدی، علی اکبر اصفهانی صفحه 109
  اهداف. عفونت کلامیدیایی و سفیلیس، دو بیماری مهم در افراد فعال از نظر جنسی هستند. با توجه به اینکه در نیروهای نظامی آماری از عفونت های منتقله جنسی در ایران وجود ندارد، این مطالعه برای تعیین شیوع این دو بیماری در سربازان انجام شد تا برنامه ریزی بهداشتی برای آنها پیشنهاد شود.
  روش ها. این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی است که به صورت تصادفی سیستماتیک روی 1041 سرباز در تهران در سال 1387 انجام شد. پس از تکمیل پرسش نامه از هر نفر 5 سی سی خون اخذ شد و از نظر IgG کلامیدیا تراکوماتیس و VDRL مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب، شیوع کلامیدیا و سفیلیس بررسی و رفتارهای پرخطر مشخص شدند. داده ها با SPSS 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. نمونه های مورد مطالعه دارای میانگین سنی 9/1 ± 4/21 سال، 9/44% دارای تحصیلات دیپلم (467 نفر) و 1/89% (928 نفر) مجرد بودند. 15 نفر (4/1%) دارای تست کلامیدیای مثبت و 1 نفر (1/0%) دارای تست سفیلیس مثبت بود. 20 نفر (9/1%) سابقه زخم تناسلی و 97 نفر (3/9%) سوزش ادرار داشتند. 20 نفر (9/1%) سابقه اعتیاد به مواد مخدر و 218 نفر (9/20%) سابقه مصرف سیگار داشتند. بین هیچ یک از رفتارهای فوق با سرولوژی کلامیدیا ارتباط معنی داری وجود نداشت (207/0 p>).
  نتیجه گیری. شیوع عفونت های منتقله از طریق تماس جنسی در سربازان پایین، ولی رفتارهای پرخطر مثل تماس جنسی و عدم استفاده از کاندوم شایع است. لذا این رفتارهای پرخطر باید اصلاح شود.
  کلیدواژگان: سفیلیس، کلامیدیا، تماس جنسی، کاندوم، سرباز
 • حسن توکلی، سید محمد مهدی مدرسی صفحه 119
  اهداف. در این مقاله، ضرورت های بخش اورژانس بیمارستان ها برای پاسخ گویی پزشکی موثر به مصدومین هسته ای گزارش شده است.
  روش ها. برای نمونه، بخش های اورژانس 6 بیمارستان که از نظر فضای ساختمانی، تعداد مراجعه کنندگان، امکانات، تجهیزات و همکاری با پژوهشگران از مزایای نسبی برخوردار بودند، انتخاب شد و با استفاده از پرسش نامه های طراحی شده و بازدید حضوری، میزان آمادگی بخش های اورژانس برای پاسخ گویی پزشکی به مصدومین هسته ای کشور بررسی گردید. همچنین، در این رابطه مقالات و گزارش های معتبر نیز مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها. از بین 80 نفر شرکت کننده در مطالعه، 70% به ضرروت تاسیس بخش اورژانس برای مصدومین هسته ای معتقد بودند. اما در عین حال، بیش از 76% امکانات فعلی مراکز درمانی خود را برای چنین امری ناکافی دانستند. همچنین، بیش از 96%، همکاری سایر سازمان های ذی ربط را با بخش اورژانس ضروری دانستند. تاسیس آزمایشگاه تخصصی و بیودوزیمتری به همراه آموزش های تخصصی، از دیگر موضوعات مورد تاکید مشارکت کنندگان در طرح و گزارش های منتشرشده در منابع معتبر بود.
  نتیجه گیری. با فراهم آوردن امکاناتی همچون تجهیزات مونیتورینگ فردی و محیطی و همکاری سایر مراکز ذی ربط همانند سازمان های انرژی اتمی، آتش نشانی و نیروهای مسلح و از همه مهم تر، آموزش های نظری و عملی به صورت انجام مانورهای دوره ای، می توان آمادگی های لازم برای پاسخ گویی پزشکی به مصدومین هسته ای را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: بخش های اورژانس، مصدومین هسته ای، پاسخ گویی پزشکی، پروتکل های درمانی
|
 • Ghanjal A., Sedaghat A., Bazargani M Page 67
  Aims. Making a management information system is inevitable for proper managing in an organization and making logical decisions by managers. More complete and update these information, more adaptable with environment of the company would be. The aim of this research was to study the management information system by applying BSP technique and optimization architectural map of this system by this technique in a hospital. Methods. This is a descriptive-analytical study. Samples were 41 managers and experts of a hospital. Data gathering instruments were questionnaire, interview, observation and review of the documents. The study concluded 7 steps of documentation of the organizational processes, preparation of the table (process structure), interview for determination the system entities, determination of data classes by attention to entities, preparation of the table (process-class-data), categorization of the information, determination of the relationship between categories and informational architecture map. Results analyzed by quality analytical methods. Results. There were, on the whole, 58 units, 41 processes and 56 informational classes in the frame work of 5 axes (person, object, place, concept, event). At last, informational categories table, relationships between them and informational architect map of hospital drawn. Conclusion. This study is an infra structure for planning the computer network of the hospital. It is impossible for hospital manager to prepare and obtain suitable hardware and software for computer network without having this prerequisite.
 • Khademolhoseini S. M., Najafi S., Ebadi A., Naji M., Rezaee Hajiabadi H., Asgari A. R Page 75
  Aims. Today, general health is one of the important social and scientific issues of the world, especially among militants. Reports of world health organization indicate that psychic disorders engaged10% of adults in the society and these disorders are going to be more appeared. This research was to determine the effect of military training period on general health of cadet students. Methods. In this research, 113 cadet students who were passing general training period in 2008 studied with Goldberg general health questionnaire (GHQ-28). Results. The average of acquired distinction from GHQ-28 questionnaire in the first days of military training period was 9.54±4.9 and at the end of the period was 9.67±5.5. Wilcoxon test showed no significant statistical difference between them (p=0.53), but the scores of range 1 (physical signs) and range 3 (social function) before and after intervention showed significant statistical differences (p<0.001 and p<0.02). "Man-Whitney" statistical test showed a significant relationship between participating in religious ceremonies and range 1 in pre-test (p=0.01) and post-test (p=0.001). Conclusion. Although the inherent characteristics of military training period have negative effect on mental health of students, but the arrangements used during the course, keep the mental health of students is a desirable level.
 • Izadi M., Sajjadi A. A., Ghafourian A. R Page 81
  Aims. This Research was to determine and compare the effect of lecturing, pamphlet and poster presentation about smoking hazards on the soldier's knowledge. Methods. This is an interventional study done on 1800 soldiers of Fars province. Data collected by a questionnaire. First, a pre-test administered to the soldiers. Then, the first group (N=600) taught by lecturing, the second group by pamphlets and for the third group, 100 posters presented. After one month, soldiers completed the same questionnaire as post-test. Results. Statistical analysis indicated a significant improvement in soldier's knowledge following education in all three groups (p<0.001). Moreover, there was a significant difference among the mean differences of pretest-posttest scores in all three groups (p=0.001). Conclusion. Smoking educational programs can lead to increase health knowledge regarding smoking hazards among soldiers.
 • Hajloo N Page 89
  Aims. Purpose of this research was indicating the relationship between economic-social activity and psychological problems and stress reduce in veterans. Methods. Research method is correlation. Statistical population was veterans of over 25%. 526 cases chose using categorical ratio sampling. Required information gathered with GHQ, ANQ, Steers-Bronstein's need for achievement, Rosenberg's self-esteem tests and two researcher-created questionnaire for measuring the economic-social activity in veterans. Finally, gathered information analyzed with descriptive statistical indexes and one way ANOVA, χ2, Pearson correlation coefficient and multiple regression tests. Results. V eterans economic-social activity had strong relationship with psychological variables include depression, anxiety, somatization, social maladaptive and self-esteem. This research, also, detect significant relationship between need for achievement and mental health index in employers war handicaps. Conclusion. Results emphasized on manager's intensive attention to reinforcement of economic-social activity within war handicaps.
 • Amerioun A., Karimi Zarchi A. A., Tavakkoli R., Ghorbani Gh. A., Zaboli R., Hoseini Shokouh S. M Page 97
  Aims. Hospital infections are very important from three points of view included morbidity, prevalence and expenses. The morbidity of 5 to 10%, mortality of 3% and direct expenses of about 6 billion rials per year for hospital infections make it important to investigate. Supervisor's knowledge about hospital infection and its related factors will reduce these side effects. Methods. This is a cross-sectional descriptive study. 64 supervisors working in one of the medical universities related hospitals selected through head accounting. Instrument for collecting data was a questionnaire which its validity proved by experts and its reliability confirmed 90% in previous studies. Various descriptive and analytical tests including χ 2 and ANOVA used to analyze data. Results. 51.6% of participants were male, 87.5% were married, more than 84% had B.Sc. degree and 50% passed controlling the hospital infections courses. More than 54% participated in seminars took place on hospital infections. A significant difference was seen among the mean scores of supervisor's knowledge about hospital infection (p<0.05). In general, more than 64% of supervisors had an adequate knowledge regarding hospital infections control. Conclusion. According to the importance of hospital infections, each hospital patient's situation and the condition of infection transmission, it is recommended that managers and health planners should make appropriate decisions in each studied hospital.
 • Kachuei R., Yadegari M. H., Rezaie S., Allameh A., Safaie N., Zaini F Page 103

  Aims. Fusarium species are the most important group of fungi that produced a variety of mycotoxins which can contaminate food. The objective of the present study was presentation and identification of one isolate from Fusarium species belong to section of sporotrichiella, that recently isolated from stored wheat of Tehran province. Methods. This species isolated and purified by freeze blotter and single-spore method, respectively. Isolates cultured onto CLA, SNA, PDA and PSA. All microscopic and macroscopic characters studied. The DNA of this isolate amplified by PCR with F. sporotrichioides and F. langsethiae specific primers. Internal transcribed spacer (ITS) regions of isolate amplified, purified and sequenced using universal primers ITS4 & ITS5 and the fraction of TEF-1α gene also using external and nested primers. Results. On the basis of morphology and ribosomal internal, transcribed spacer (ITS) classified as F. langsethiae but on the basis of partial translation TEF-1α gene grouped with F. sporotrichioides. Conclusion. To our knowledge, this is the first report in Iran and Asia. Therefore, a large-scale monitoring of these fungi and T-2 toxin on wheat in Iran is necessary.

 • Ghorbani Gh. A., Mohamadi H., Esfahani A. A Page 109
  Aims. Chlamydia and syphilis are two important diseases in adults that have sexual activity. Because of no statistics of sexual transmitted in military of Iran, we decided to show the prevalence of these two diseases in soldiers and to recommend prophylaxis as a health strategy for them. Methods. This is a cross-sectional systematic random study that conducted in 1041 soldiers in Tehran in 2008. They consented for study and signed end of question chart. Then, 5ml of blood sample took from each and assayed for syphilis with VDRL and for quantities of Chlamydia trochomitis IgG. High risk behaviors also suggested. Data analyzed with SPSS 13. Results. The mean age of samples was 21.4±1.9 years. 44.9% (467 person) had diploma and 89.1% (928 person) were unmarried. One person was VDRL positive (0.1%) and 15 soldiers (1.4%) were positive for Chlamydia. Genital ulcer was positive in 20 soldiers (1.9%) and dysuria in 97 soldiers (9.3%). 20 soldiers (1.9%) had addiction and 218 soldiers (20.9%) smoked cigarettes. But, No one of these risk factors had any significant relation with Chlamydia infection (p>0.207). Conclusion. Prevalence of sexual transmitted disease is low, but high risk behavior such as sexual contact and unused of condom was high. Therefore, these high risk behaviors should be corrected.
 • Hassan Tavakoli, Sayed Mohammad Mahdi Modarresi Page 119
  Aims. In this paper, some requirements of emergency sections for effective medical response to nuclear injuries have reported. Methods. Six hospitals with considering some factors such as facilities, equipments and interesting for cooperation in this research selected. Then, by using multi-choice questionnaire and visitation, the potency of the emergency sections evaluated. Also, some valid papers and reports reviewed. Results. From 80 participants in this research, 70% believed that the establishment of emergency section for nuclear injuries is necessary But, 76% stated that, such facilities and equipments are not prepared in their sections at present. Also, most of them (96%) believed that the cooperation of other organizations in nuclear accidents will increase their potency, vigorously. Foundation of special laboratory with biodosimetry section and special educational career for first responders, were other requirements which declared by participants and most of reliable references. Conclusion. Preparation of some facilities and equipments such as, environmental and personal monitoring instruments, cooperation of some organizations such as fire-fighting, atomic energy and military forces and special educational career of treatment protocols along with practical maneuver, for first responders, can improve the readiness of emergency sections of hospitals to response effectively to nuclear injured.