فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1388)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1388)
 • 136 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/07/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد واسعی صفحه 131
  فراهم آوردن راهنمایی قابل تجدید نظر در خصوص چگونگی استفاده از داروهای ضد ویروس به منظور درمان بیماران مبتلا و همچنین پروفیلاکسی دارویی در برابر عفونت با ویروس آنفلوانزایH1N1) A (با منشاء خوکی. این راهنما، نحوه برخورد دارویی با بیماران قطعی، موارد متحمل یا مشکوک و همچنین موارد تماس نزدیک با عفونت آنفلوانزای با منشاء خوکی را شامل شود.
 • مقالات پژوهشی
 • سیدمحمد علوی، غلامحسین سفیدگران صفحه 141
  زمینه و هدف
  سرفه مزمن در کودکان ممکن است به عفونت توکسوکارا نسبت داده شود. مطالعات قابل توجهی در خصوص این عفونت در اهواز و حتی ایران صورت نگرفته است، از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع سرمی توکسوکارا در کودکان دبستانی مبتلا به سرفه مزمن در شهرستان اهواز انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی توصیفی تست پوستی توبرکولین در شهرستان اهواز از 4206 کودکی که به روش خوشه گیری دو مرحله ای و به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام پذیرفت. کلیه کودکان مبتلا به سرفه مزمن(به مدت دوهفته یا بیشتر) ازنظر آنتی بادی علیه توکسو کارا مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا شمارش مطلق ائوزینوفیل ها انجام شد(تعداد بیش از 500 در میکرو لیتر را ائوزینوفیلی و تعداد بیش از 1000در میکرولیتر را هیپر ائوزینوفیلی تلقی کردیم). در مرحله بعد از کودکان دارای ائوزینوفیلی و هیپر ائوزینوفیلی آزمایش سرمی انتی بادی ضد توکسوکارا به روش ELISA به عمل آمد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS11.5 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  از کل 115 کودک مبتلا به سرفه مزمن29 نفر (2/25درصد) دارای ائوزینوفیلی بودند که در بین آنها 10 نفر (48/34 درصد) هیپرائوزینوفیلی داشتند. 16نفر(9/13درصد) آنتی ضد توکسوکارا داشتند. میزان فراوانی آنتی بادی توکسو کارا در کودکان دارای ائوزینوفیلی 2/55درصد و در کودکان با هیپر ائوزینوفیلی 80درصد بود. بین عفونت انگلی روده ای و توکسوکاریازیس ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین تفاوت معنا داری در فراوانی آنتی بادی توکسوکارا بر اساس سن و جنس و محل زندگی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  آنتی بادی علیه توکسوکارا در بیشتر از نیمی از کودکان مبتلا به سرفه مزمن و دارای ائوزینوفیلی وجود دارد. عفونت های انگلی روده ای ارتباطی با هیپر ائوزینوفیلی ندارند و ایمنی متقابل با توکسوکارا نشان نمی دهند.
  کلیدواژگان: آنتی بادی علیه توکسوکارا، سرفه مزمن، ائوزینوفیلی، کودکان دبستانی، اهواز
 • اردشیر ارضی، محسن رضایی، نسرین عاقل، زهرا نظری، سمیه نوری ممبینی صفحه 149
  وارشی ناشی از کاربرد داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، موجب افزایش توجه پژوهشگران به گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی شده است. از جمله این گیاهان توت سفید است. وجود گزارشی مبنی بر مهار تولید نیتریک اکساید، پروستاگلاندین E2 و سیتوکین ها توسط عصاره برگ توت سفید، موجب گردید که بررسی اثر ضد التهابی برگ توت سفید در این تحقیق مورد توجه قرار گیرد.
  روش بررسی
  جهت تهیه عصاره هیدروالکلی برگ توت سفید از اتانول 70درصد و روش سوکسله استفاده شد. موشهای تحت آزمایش، عصاره (200،400 و600 میلی گرم بر کیلوگرم)، آسپیرین (300 میلی گرم بر کیلوگرم) و سرم فیزیولوژی(5 میلی لیتر بر کیلوگرم) را از طریق تزریق داخل صفاقی دریافت نمودند. بعد از نیم ساعت به کف پای موشها، کاراجینان یک درصد (وزنی- حجمی) از طریق زیر جلدی تزریق شد و تغییر حجم پنجه پای موش، در ساعت های اول تا پنجم بعد از تزریق کاراجینان، با استفاده از دستگاه حجم سنجی ارزیابی شد.
  یافته ها
  مقدار 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره، در تمام ساعتها، تاثیر کمتری در کاهش ادم پنجه پا در مقایسه با آسپیرین داشتند.
  کلیدواژگان: توت سفید، التهاب، کاراجینان، آسپرین، موش صحرایی
 • دیان دایر، محمدطه جلالی، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 157
  زمینه و هدف
  آنزیم گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز آنزیمی است که غشای سلولی را در برابر عوامل اکسید کننده محافظت می نماید. در افراد مبتلا به نقص شدید فعالیت این آنزیم، حساسیت بالای غشای گلوبول های قرمز نسبت به مواد اکسیدکننده می تواند منجر به آنمی همولیتیک گردد. شواهدی در دست است که از میان افراد مبتلا به دیابت تعداد زیادی به نقص آنزیم گلوکز -6- فسفات دهیدروژناز نیز دچار می باشند. هدف این مطالعه بالینی بررسی در صد بروز هایپر گلیسمی در افراد مبتلا به نقص گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز بود.
  روش بررسی
  برای انجام این تحقیق پرونده 143 فرد مبتلا به فاویسم انتخاب شدند و نمونه خون آنها جهت تایید وجود نقص گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز از طریق انجام تست بوتلر مورد آزمایش قرار گرفت. غلظت گلوکز خون ناشتا به روش آنزیماتیک تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جداول آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین قند خون ناشتا در کلیه افراد 35/99 میلی گرم بر دسی لیتر بود که در مقا یسه با دامنه نرمال قند خون (100-70 میلی گرم بر دسی لیتر)در دامنه نرمال قرار داشت. تعداد 86 نفر از افراد(2/60درصد) قند خون نرمال (کوچکتر یا مساوی با 100 میلی گرم بر دسی لیتر) داشتند و در 57 نفر(8/39درصد) قند خون بالاتر از حد نرمال بود (بالاتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر). میانگین غلظت قند خون ناشتا در گروه مردان در مقایسه با گروه زنان تفاوت معناداری را نشان نداد. میانگین قند خون ناشتا ارتباط معناداری را با افزایش سن نشان نداد(05/0P>).
  نتیجه گیری
  طبق آمار بدست آمده از این مطالعه8/39 درصد از افراد مبتلا به نقص گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز به اختلال گلوکز ناشتا نیز مبتلا بودند لذا وجود ارتباط بین نقص گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز و افزایش احتمال ابتلاء به دیابت مورد تایید قرار می گیرد؛ گرچه اثبات این مساله به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
  کلیدواژگان: گلوکز، 6، فسفات دهیدروژناز، دیابت، قند خون ناشتا
 • مسعود دهدشتیان، علی اکبر مومن، طاهره ضیایی، شهرام مرادخانی صفحه 163
  زمینه و هدف
  تشنج نوزادی غالبا نشان دهنده اختلال نورولوژیک جدی نوزاد است. تشنج نوزادی به علل مختلف مانند آنسفالوپاتی هیپوکسیک- ایسکمیک، عفونت دستگاه عصبی مرکزی٬ خونریزی داخل جمجمه، ناهنجاری دستگاه عصبی مرکزی٬ اختلالات متابولیک حاد و بیماری های متابولیک ارثی اتفاق می افتد. هدف از این مطالعه تعیین علل تشنج نوزادی و ارتباط آن با سن، جنس، وزن زمان تولد و روش زایمان بود.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه مقطعی توصیفی 94 نوزاد با تشخیص اولیه تشنج نوزادی که در طی سه سال در بخش نوزادان بیمارستان امام(ره) و ابوذر اهواز بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات لازم از پرونده های آن ها ثبت گردید.
  یافته ها
  79 درصدنوزادان در 14 روز اول زندگی دچار تشنج شده بودند. انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک 34 درصد، خونریزی داخل جمجمه 13درصد، هیپوگلیسمی10 درصد، مننژیت 6 درصد، هیپوکلسمی 3 درصد و اختلالات متابولیک ارثی 3 درصد علت تشنج نوزادی را شامل می شدند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که خفگی موقع تولد شایع ترین علت تشنج نوزادی محسوب می شود. همچنین در 31 درصد موارد هیچ علتی یافت نشد.
  کلیدواژگان: تشنج نوزادی، انسفالوپاتی، هیپوگلیسمی، مننژیت، خونریزی داخل جمجمه، اختلالات متابولیک ارثی، اهواز
 • منیژه کدخدایی الیادرانی، قاسم ساکی، جواد ساکی صفحه 169
  زمینه و هدف4:C-LDH یکی از ایزوآنزیم های لاکتات دهید روژناز است که در بافت بیضه و اسپرماتوزوا گونه های با لقاح داخلی مشاهده می شود به نظر می رسد نقش فیزیولوژیک این ایزوآنزیم در ارتباط با تولید انرژی برای حیات و حرکت اسپرماتوزوا باشد. اگزامات یکی از آنالوگ های پیروات است که در محیط آزمایشگاهی به عنوان مهار کننده رقابتی 4C-LDH در واکنش احیاء پیروات به لاکتات مشاهده شده است. در این مطالعه اثر اگزامات، مهارکننده اختصاصی ایزوآنزیم 4C-LDH به صورتIn vivo مورد بررسی قرار گرفت، با این هدف که چنانچه این ترکیب بر فعالیت آنزیم LDH-C4 اسپرم و حرکت آن در درون بدن تاثیر داشته باشد در مطالعات ناباروری مورد استفاده قرار گیرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 20 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن 15 ± 200 گرم در محدوده سنی 12 تا 13 هفته به چهار گروه تقسیم شدند و در قفس های جداگانه نگهداری گردیدند. یک گروه به عنوان گروه کنترل فقط سالین دریافت کردند و به سه گروه دیگر دوزهای مختلف اگزامات600، 300 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم) روزانه به مدت 45روز به روش داخل صفاقی تزریق گردید. سپس موشها با کلروفرم کشته شده و ناحیه دمی اپی دیدیم آنها جدا گردید. درناحیه دمی اپی دیدیم چند برش ایجاد شد و قطعات اپی دیدیم در محیط کشت T6 در دمای 37 درجه سانتی گراد و 5 درصد دی اکسید کربن قرار داده شدند تا اسپرم ها خارج شوند. تحرک اسپرم ها با استفاده از Makler Chamber در گروه های دریافت کننده دارو مشخص شد و با گروه کنترل مقایسه گردید.
  نتیجه گیری
  حرکت رو به جلو اسپرمها در گروه کنترل 8/2 3/60درصد و در گروه های دریافت کننده اگزامات با افزایش غلظت اگزامات (150، 300 و 600 میلی گرم در کیلوگرم) 4/250درصد، 9/ 1 5/ 41درصد و 2/2 19درصد مشاهده شد. در این مطالعه نتیجه گرفته شد که اگزامات به طریق درون تنی حرکت اسپرم را کاهش می دهد و کاهش حرکت با افزایش غلظت اگزامات به صورت وابسته به دوز است.
  کلیدواژگان: اگزامات، LDH، C4، حرکت اسپرم، موش صحرایی
 • عبدالهادی جهانشاهی، سید منصور عالمشاه صفحه 177
  زمینه و هدف
  شایع ترین تومورهای مدیاستن، تومورهای عصبی هستند. تومورهای مدیاستن در سنین جوانی و میانسالی شایعتر می باشند. و در بچه ها لنفوم در مدیاستن از تومورهای شایع است. در سالهای اخیر مشاهده شده است که در اهواز در بالغین لنفوم شایع ترین تومور در مدیاستن می باشد؛ لذا بررسی انواع پاتولوژی توده های مدیاستن به مدت پنج سال انجام شد.
  روش بررسی
  از سال 1382 به مدت 5 سال بیماران دچار توده مدیاستن در سه بخش جراحی از نظر سن، جنس، علائم کلینیکی، رادیوگرافی سینه، سی تی اسکن قفسه سینه، روش تهیه بافت جهت آزمایش بافت شناسی و نتایج آزمایش بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین روش تهیه نمونه بافتی مدیاستینوتومی قدامی بوده است.
  یافته ها
  تعداد 60 بیمار مورد بررسی از نظر جنس تفاوتی نداشتند و از نظر شیوع سنی توده های مدیاستن در دهه سوم و چهارم شایع تر بوده و در مدیاستن قدامی قرار گرفته و در حدود نیمی از توده های مدیاستن، لنفوم بودند.
  نتیجه گیری
  توده های مدیاستن بیشتر در مدیاستن قدامی قرار گرفته اند(33/78درصد). شایعترین پاتولوژی در توده های مدیاستن، لنفوم می باشد. در بیماران جوانی که با تب و سرفه و تنگی نفس و توده مدیاستن مراجعه می کنند باید به فکر لنفوم باشیم.
  کلیدواژگان: مدیاستن، لنفوم، مدیاستینوتومی قدامی
 • نجمه حمید، مجید غفاری صفحه 185
  زمینه و هدف
  در این پژوهش عملکرد بیماران مبتلا به آسیب مغزی در آزمون دیداری- حرکتی بندرگشتالت در مقایسه با تصاویر رزنانس مغناطیسی(MRI) مغز آنها با افراد بهنجار بررسی شد.
  روش بررسی
  جامعه پژوهش، شامل بیماران دچار آسیب مغزی بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز در سال 1384 و افراد بهنجار (فاقد آسیب مغزی) بودند. نمونه این پژوهش متشکل از 60 نفر آزمودنی بود که در دو گروه 30 نفری بیماران و افراد بهنجار قرار گرفتند و به صورت نمونه گیری غیر تصادفی ساده انتخاب شده بودند. انتخاب نمونه بهنجار با استفاده از روش همتاسازی آنها با آزمودنی های بیمار انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش را آزمون دیداری- حرکتی بندرگشتالت و تصاویر MRI (Magnetic Resonance Imaging)مغز بیماران تشکیل می دادند. برای تحلیل داده ها، از آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی فای استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین نحوه عملکرد بیماران دچار آسیب مغزی و افراد بهنجار از لحاظ کارکرد مغزی در ترسیم اشکال آزمون بندرگشتالت از نظر تعداد و نوع خطاها با استفاده از آزمون تی گروه مستقل تفاوت های معنا داری وجود داشت. همچنین بین عملکرد بیماران در آزمون بندرگشتالت و نتیجه حاصل از تصاویر MRI مغز آنها همبستگی مثبت و معنا داری مشاهده شد. در تحلیل کیفی پروتکل های بندرگشتالت، نوع خطاهای بیماران با توجه به محل آسیب مغزی در این پژوهش، با نتایج حاصل از پژوهش های پیشین و نتایج حاصل از MRI مغز بیماران مذکور، همخوانی قابل قبولی دارد.
  نتیجه گیری
  آزمون بندرگشتالت از ارزش تشخیصی مناسبی جهت ارزیابی آسیب مغزی برخوردار می باشد. همچنین میان نتایج حاصل از نحوه عملکرد بیماران دچار آسیب مغزی بر اساس آزمون بندرگشتالت و نتایج حاصل از تصاویر MRI مغز آنها همخوانی وجود دارد.
  کلیدواژگان: آزمون دیداری، حرکتی بندر گشتالت، آسیب مغزی، MRI مغز
 • آرش عزیزی، میترا دبیرزاده صفحه 193
  زمینه و هدف
  آفت های دهانی از جمله شایع ترین بیماریهای زخمی حفره دهان می باشند. سبب شناسی های مختلفی برای ایجاد آفت مطرح است که عبارتند از: عوامل ایمونولوژیک، میکروبی، تغذیه ای و آلرژی به مواد غذائی. هدف از انجام این تحقیق اندازه گیری و مقایسه میزان آهن و فریتین سرم در بیماران مبتلا به آفت های عود کننده دهانی و افراد سالم بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق مورد شاهدی، 60 بیمار در دو گروه انتخاب شدند. گروه 1 شامل 30 نفر از بیماران مبتلا به آفتهای عود کننده بزرگ و عدم وجود بیماری سیستمیک به عنوان گروه بیماران و 30 نفر دیگر بدون ابتلا به آفتهای عود کننده و یا بیماری سیستمیک به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند در هر دو گروه آزمایش خون جهت ارزیابی سطح آهن، فریتین و TIBC سرم انجام گردید. اطلاعات کسب شده به وسیله آزمون تی آنالیز شدند.
  یافته ها
  بین میانگین آهن سرم در دو گروه کنترل و شاهد اختلاف آماری مشاهده نگردید،(1/71میلیگرم بر دسی لیتر درگروه مورد و 96/77 میلی گرم بر دسی لیتر درگروه شاهد) ولی میانگین فریتین سرم در گروه مورد بطور معناداری کمتر از گروه شاهدبود(IU99/46در گروه مورد و1/90در گروه شاهد) و میانگین TIBC سرم در گروه مورد بطور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود.(73/358 میلیگرم بر دسی لیتر درگروه مورد و33/329 میلیگرم بر دسی لیتر در گروه شاهد)
  نتیجه گیری
  کمبودهای تغذیه ای از جمله کمبود آهن و فریتین سرم می تواند به عنوان یکی از عوامل اتیولوژیک برای آفت در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آفت دهانی، آهن سرم، فریتین سرم، TIBC
 • محمدجواد طهماسبی بیرگانی، محمدعلی بهروز، سیدمحمد حسینی، علی محمد شیخی، سیدمجتبی کربلایی197 صفحه 197
  زمینه و هدف
  یکی از کمیتهای مهم تاثیر گذار در محاسبه زمان درمان در رادیوتراپی، فاکتور خروجی (Output Factors= OF) می باشد. محاسبه OF به کمک یک فرمول چند جمله ای، از اوایل سالهای 1985مورد توجه محققان قرار گرفته است، اما هیچ کدام از تحقیق های انجام یافته، پایه و اساس منطق فیزیکی نداشته و فرمولها، تجربی و یا نیمه تجربی می باشند. در این تحقیق به این خلاء توجه شده و یک فرمول بر پایه منطق واصول فیزیکی بنا شده است.
  روش بررسی
  تابع f(x،y) OF(x،y)=، تابعی برحسب xو y (ابعاد فیلد)می باشد، که OF تمامی میدانهای مورد نظر را برای دستگاه واریان C/D 2100 پیشگوئی می کند. با یک تغییر متغیر مناسب (و) تابع فوق، به تابع تبدل می شود. این تابع حول نقطه (10و10) بسط تیلور داده شد و از جملات با توان دوم به بعد، به علت اثرات ناچیز آنها صرف نظر شد. با توجه به این بسط و تقارن x و y، تغییرات تابع فوق نسبت به ابعاد فیلد؛ یعنی مشتقات مرتبه اول و دوم در نقطه (10و10) یک مقدار ثابت به حساب می آیند برای محاسبه این ثابت ها، میدان های مختلفی دزیمتری گردید و با کمک سه تا از این میدان ها، ثابت های مربوط به فرمول OF برای پرتوهای فوتونی بدست آمد. آنگاه با استفاده از فرمول بدست آمده، OF برای سایر میدانها پیشگوئی شد و نتایج با اندازه گیریهای مستقیم انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصله از فرمول مربوطه برای میدانهای مربعی(5×5) تا (40×40) سانتیمتر مربع، با نتایج اندازه گیری مستقیم این میدانها در انرژیهای MV6 وMV18با خطای کمتر از یک درصد قابل مقایسه می باشند.
  نتیجه گیری
  در میدانهای کوچک، به علت بزرگ بودن ابعاد اتاقک یونیزاسیون نسبت به اندازه کلیماتورهای اولیه، نتیجه محاسباتی با اندازه گیری مستقیم پرتو، اختلاف بیشتری دارد. از آن جا که میدانهای کوچک معمولا کاربرد درمانی کمتری دارند، لذا بکار گیری فرمول حاصله برای مقاصد کاربردی در رادیوتراپی مناسب است.
  کلیدواژگان: شتابدهنده، بسط تیلور، فاکتور خروجی، میدان درمان
 • مرتضی طهماسبی، راضیه محمدجعفری، مهنوش برابی، سیدمحمد باستانی، ارمغان مروج آل علی، محمد پیپل زاده صفحه 207
  زمینه و هدف
  عدم توانایی سرویکس در نگهداری یک حاملگی تا زمان ترم نارسایی سرویکس گفته می شود. تشخیص به موقع نارسایی سرویکس جهت انجام اقدامات پیشگیری کننده ضروری است. سونوگرافی ترانس واژینال یکی از راه های تشخیصی مهم در این زمینه محسوب می گردد. اهمیت این اندازه گیری کمک به تشخیص بالینی نارسایی سرویکس و تصمیم گیری در مورد لزوم انجام سرکلاژ می باشد. در این مطالعه به بررسی تغییرات طول سرویکس در طی حاملگی طبیعی به کمک سونوگرافی واژینال پرداخته ایم.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی توصیفی آینده نگر از 150 زن باردار سونوگرافی ترانس واژینال در هر تریمستر انجام گردید و طول سرویکس آنها اندازه گیری شد. به شرح حال سابقه زایمان طبیعی، سزارین قبلی و حاملگی اول بودن دقت شد. بیمارانی که زایمان زودرس داشتند، از مطالعه خارج شدند. میانگین اندازه ها در هر تریمستر حاملگی توسط آنالیز واریانس یکطرفه با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین طول سرویکس در سه ماهه اول حاملگی 39 میلیمتر، در سه ماهه دوم 7/40 میلی متر و در سه ماهه سوم 3/39 میلی متر حاصل شد. همچنین حداقل و حداکثر طول سرویکس در سه ماهه اول به ترتیب 28 و 56 میلی متر، در سه ماهه دوم 26 و 52 میلیمتر و در سه ماهه سوم 27 و 52 میلیمتر گزارش شد. کمترین طول سرویکس در حاملگی های اول 26 میلی متر و بیشترین طول سرویکس درگروه زایمان طبیعی قبلی 56 میلی متر دیده شد. بین میانگینهای طول سرویکس در هر سه ماهه حاملگی ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد. در حالیکه بین طول سرویکس با تعداد پاریتی ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با مقایسه میانگین طول سرویکس در سه تریمستر حاملگی 39 میلیمتر را میتوان بعنوان متوسط طول سرویکس در تریمسترهای مختلف قبول نمود. با توجه به این که بین طول سرویکس و مولتی پاریتی بدون سابقه زایمان زودرس ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد. لذا عدم وجود زایمان زودرس در یک زن مولتی پار حاشیه امن تری ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: سونوگرافی ترانس واژینال، نارسایی سرویکس، زایمان زودرس
 • راضیه محمدجعفری، معین نجفیان، مژگان براتی، نگار عسکری، افسانه آذرکیش صفحه 213
  زمینه و هدف
  سقط فراموش شده به دلیل عوارض جدی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و جهت درمان آن از روش های طبی و جراحی استفاده می شود. اخیرا به دلیل عوارض جراحی، درمان دارویی متداول تر شده است که در این میان داروی میزوپروستول (آنالوگ پروستاگلاندین E1) به علت مصرف خوراکی، قیمت ارزان، استفاده آسان و اثر سریع کاربرد وسیعی پیدا کرده است. این دارو به دو شکل واژینال و خوراکی استفاده می شود ولی تجویز واژینال آن بدلایل سطح سرمی معادل خوراکی، عوارض جانبی کمتر، تاثیر بیشتر و میانگین زمان درمان کوتاه تر ارجحیت دارد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش درمانی میزوپروستول واژینال با میزوپروستول واژینال و خوراکی در درمان طبی سقط فراموش شده سه ماهه اول بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق که به روش کار آزمایی بالینی انجام شد، 98 بیماری که درسال 1386 با تشخیص سقط فراموش شده به درمانگاه بیمارستان های امام خمینی (ره) و رازی اهواز مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری غیر تصادفی ساده انتخاب شده و به دو گروه 49 نفری تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان با 800 میکروگرم میزوپروستول واژینال قرار گرفته و سپس هر 12 تا 24 ساعت 800 میکروگرم میزوپروستول واژینال دریافت داشتند. گروه دوم تحت درمان با 400 میکروگرم میزوپروستول خوراکی و400 میکروگرم میزوپروستول واژینال به طور همزمان قرار گرفته و سپس هر 8 ساعت 400 میکروگرم میزوپروستول واژینال دریافت کردند. از آزمونهای آنالیز واریانس وکای دو و همچنین نرم افزار SPSS 13 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  افرادی که با شیاف واژینال تحت درمان بودند زودتر از افرادی که با شیاف واژینال و قرص تحت درمان قرار گرفتند خونریزی پیدا کردند. افرادی که با 800 میکروگرم شیاف واژینال درمان شدند به طور متوسط 4 ساعت و 23 دقیقه بعد از مصرف اولین دوز دچار خونریزی شدند و گروه دیگر به طور متوسط بعد از 7 ساعت و 2 دقیقه که این میانگین ها با تست آماری ANOVA با یکدیگر مقایسه شدند و میزان P، 012/0 محاسبه گردید، که اختلاف آنها معنا دار بود(012/0P=). بیمارانی که با شیاف واژینال تحت درمان قرار گرفتند بیش از تعداد افرادی که تحت درمان با شیاف واژینال و قرص قرار گرفتند دچار دفع محصولات حاملگی شدند که از نظر آماری اختلاف آنها معنا دار بود(016/0 P=). عوارض در گروهی که با شیاف واژینال تحت درمان بودند کمتر از گروهی بود که با شیاف و قرص تحت درمان بودند که اختلاف آنها معنا دار بدست آمد(003/0 P=).
  نتیجه گیری
  افراد تحت درمان با شیاف واژینال نسبت به افراد تحت درمان با شیاف و قرص کمتر دچار عوارض شدند. پیشنهاد می شود برای درمان طبی سقط فراموش شده از این روش استفاده شود و با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که مصرف میزوپروستول بصورت واژینال برای دفع محصولات حاملگی در سه ماهه اول بارداری بسیار مناسب است.
  کلیدواژگان: سقط فراموش شده، سه ماهه اول بارداری، میزوپروستول، پروستاگلاندین E1
 • لیلا بصیر، ماشاءالله خانه مسجدی، بهمن دشت بزرگی صفحه 219
  زمینه و هدف
  آموزش مناسب رفتارهای بهداشتی دهان به کودکان، یک موضوع مهم در پیشگیری از بیماری های دندانی در تمام طول دوره زندگی می باشد. تحقیق حاضر جهت بررسی اثر تکرار آموزش بهداشت در فواصل زمانی متفاوت بر شاخص های بهداشتی دهان گروهی از دانش آموزان 9و 10 ساله شهر اهواز انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق 364 نفر(182پسر و182دختر) بودند که به طور تصادفی از کلاس سوم و چهارم دبستان انتخاب شده بودند. کلیه این کودکان قبل از انجام برنامه آموزشی از نظر DMFT (Teeth Decayed، Missed، Filled) معاینه شدند. بهداشت دهان آن ها با استفاده از ایندکس ساده شده بهداشت دهان که توسط ورمیلیون و گرین پیشنهاد شده (Debris Index) DI-S، (Oral Hygiene Index-Simplified) OHI-S(Calculus Index) CI-S، و سلامت لثه کودکان نیز با استفاده از استاندارد تشخیصی جیمز، جکسون، اشک و لاوتون ثبت گردید. برای اجرای برنامه آموزشی دانش آموزان به چهار گروه تقیسم شدند که تعداد دفعات آموزش و فاصله زمانی بین آن، در چهار گروه مورد مطالعه متفاوت بود. گروه اول هر دو هفته یکبار و مجموعا 6 مرتبه آموزش دیدند. گروه دوم هر یک ماه یکبار و مجموعا سه مرتبه آموزش دیدند. گروه سوم یکبار تحت آموزش قرار گرفتند و گروه چهارم (گروه کنترل) هیچ گونه آموزش دریافت نکردند. جهت انجام برنامه آموزشی از یک فیلم آموزشی به همراه توضیحات همزمان آموزش دهنده به صورت مطالب تکمیلی استفاده شد. همچنین یک برگه آموزشی حاوی تصاویر و متن ساده علمی برای کمک بیشتر در فهم مسائل به دانش آموزان داده شد. بعد از طی دوره آموزش، مجددا همه دانش آموزان معاینه شدند و وضعیتDMFT و بهداشت دهان و سلامت لثه آنان ثبت گردید و درمورد عادات بهداشتی نیز به پرسشهایی پاسخ دادند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری آنالیز واریانس، کای دو و تی بررسی گردید.
  یافته ها
  میانگین DI-S، OHI-S در گروه 1 در معاینه ثانویه نسبت به معاینه اول کاهش معناداری را نشان داد(0= p) اما از نظر میانگین CI-S اختلاف معناداری نسبت به قبل از آموزش نشان داده نشد. از نظر وضعیت سلامت لثه نیز در گروه های مورد آموزش قرار گرفته، تعدادی از افراد با لثه ضعیف و متوسط به حالت لثه خوب تبدیل شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده اهمیت آموزش بهداشت و اطلاع رسانی و پیگیری این امر از طریق تکرار آموزش کاملا مشهود می باشد. تکرار آموزش مسائل بهداشتی از طریق مربیان بهداشت مدارس جهت افزایش توجه دانش آموزان به این امر می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت دهان، OHI، S، سلامت لثه
 • لیلا گل پسندحق، فرامرز زکوی، فاطمه حاجی زاده صفحه 231
  زمینه و هدف
  هیپرلیپیدمی یکی از ریسک فاکتورهای اصلی بیماریهای قلبی عروقی محسوب می شود. در سالیان اخیر شواهدی مبنی بر ارتباط بیماریهای پریودنتال و افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی ارائه شده است. عفونتهای حاد سیستمیک یا مزمن موضعی مانند پریودنتیت می توانند موجب تغییرات در غلظت پلاسمایی سیتوکاین ها و هورمونها شده، که این منجر به تغییر در متابولیسم لیپیدها می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین پریودنتیت مزمن و سطح لیپیدهای پلاسمایی بوده است.
  روش بررسی
  مطالعه بصورت مورد شاهدی انجام گرفت. 45 نفر از افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط یا شدید با حداقل دو پاکت پریودنتال با عمق 5 میلی متر در گروه مورد قرار گرفتند. 45 نفر دیگر نیز که از نظر پریودنتال، فاقد پریودنتیت بوده و از نظر سن و جنس با گروه مورد مطابقت داده شده بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. افراد مورد مطالعه در دو گروه هیچیک سابقه مصرف داروی آنتی هیپرلیپیدمیک، دیورتیک، کورتیکواستروئید واستروئیدهای آنابولیک یا ابتلا به دیابت، افزایش فشار خون یا بیماریهای اندوکرینی دیگر یا تاریخچه سکته قلبی نداشتند. در ضمن افرادی که سیگار و الکل مصرف می کردند از مطالعه خارج شدند. نمونه های خون افراد جهت تعیین سطح لیپیدهای پلاسمایی در آزمایشگاه بیمارستان گلستان مورد بررسی قرار گرفتند. بین BMIهر دو گروه مقایسه گردید.
  یافته ها
  20 مرد و 25 زن با میانگین سنی 7/4±11/34 سال در گروه مورد و 22 مرد و 23 زن با میانگین سنی 0/5±36/35 سال در گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سطح کلسترول در گروه مورد mg/dl 7/29±11/218 در مقایسه با سطح آن درگروه شاهد mg/dl 2/48±31/162 تفاوت معناداری را نشان داد (001/0 = P). میانگین سطح تری گلیسرید نیز در گروه مورد نسبت به گروه شاهد به شکل معناداری بالاتر نشان داد: mg/dl 3/44 ± 7/192 در گروه مورد در مقایسه با mg/dl1/44±60/125 در گروه شاهد (001/0 = P). سطح کلسترول LDL، HDL نیز در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بالاتر بوده اما تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید. همچنین فراوانی افراد دارای TG و کلسترول پاتولوژیک(بالاتر از حد نرمال) در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بوده و آزمون Chi square اختلاف را معنادار نشان داد:(به ترتیب 001/0 =P برای TG و 005/0= P برای کلسترول)، اما در موردHDL، LDL چنین اختلافی مشاهده نشد. همچنین میانگین BMIدر گروه مورد kg/m23/2±27 و در گروه شاهد kg/m26/2±4/19 محاسبه شد که بطور معناداری در گروه مورد بالاتر می باشد (004/0= P).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که هیپرلیپیدمی در افرادیکه از نظر سیستمیک سالم هستند با بیماری پریودنتال ارتباط دارد. البته با این مطالعه نمی توان تعیین نمود که آیا بیماری پریودنتال باعث افزایش لپپیدهای خون می شود یا هیپرلیپیدمی ریسک فاکتور مشترک بیماری پریودنتال و بیماری قلبی عروقی است.
  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، هیپرلیپیدمی
 • سرور نعمت پور، زهرابیگم موسوی، لاله جمسی، طاهره طالب زاده صفحه 239
  زمینه و هدف
  آلوپسی آره اتا(Alopecia Areata) یک بیماری مزمن التهابی است که ریشه مو وگاهی ناخن ها را درگیر می کند. مطالعات جدید نشان می دهد که شیوع اختلالات روانی در این بیماری تعیین و مسیر بیماری اضافه می شود. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات روانی در بیماران مبتلا صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی تحلیلی بود. از میان بیماران مبتلا به A.A مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مطب شخصی متخصص پوست،74 بیمار داوطلب انتخاب شدند. بیماران با تکمیل فرم ثبت اطلاعات و آزمون SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در حدود 5/55 درصدجمعیت نمونه مشکلات روان شناختی نشان دادند (مردها8/61 درصد وزنها 5/44 درصد). شکایات عمده بیماران به ترتیب شامل اضطراب (86/0)، پارانویا(85/0)، افسردگی (78/0)، وسواس و اجبار(78/0)بود. بین میزان مشکلات روانشناختی با وضعیت تاهل با(005/0=p) ارتباط معنا دار بدست آمد. بین مشکلات روانشناختی و مدت زمان ابتلا به بیماری و میزان تحصیلات تفاوت آماری معنادار بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به A.A دچار مشکلات روانی همراه می باشند. مردها شکایات بیشتری از مشکلات روانی گزارش کرده اند. میزان تحصیلات و مدت زمان ابتلا به بیماری در همراه شدن مشکلات روان شناختی مؤثر نمی باشد. این نتایج ضرورت ارزیابی روان شناختی و اضافه نمودن درمانهای روان شناختی به درمان های رایج را پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: آلوپسی آره اتا، مشکلات روانی، آزمون SCL، 90، R
 • ناهید جوادی فر، شهلا فعال سیاهکل، میترا تدین، مسعود دهدشتیان، محمود لطیفی صفحه 247
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات شایع و مهم در نوزادان، وزن کم هنگام تولد است که حدود 50-30 درصد این نوزادان، نارس می باشند. ارتقاء روش های مراقبتی این نوزادان علاوه بر کاهش مشکلات و عوارض دوره نوزادی، کودکی و بزرگسالی می تواند در کاهش هزینه های مراقبتی آنان نیز مؤثر باشد. با توجه به اهمیت رشد و تکامل نوزادان نارس، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ماساژ با روغن نارگیل بر وزن گیری نوزاد نارس طراحی شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بود که روی 72 نوزاد نارس سالم با سن حاملگی 37-34 هفته با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. نوزادان به سه گروه کنترل، ماساژ به تنهایی و ماساژ با روغن تقسیم شدند. در گروه ماساژ درمانی، ماساژ توسط مادر بر اساس روش آموزش داده شده، روزانه 3 بار و هر بار 15 دقیقه از روز سوم تا هفدهم پس از تولد داده می شد. در گروه ماساژ با روغن، همین تکنیک با استفاده از روغن نارگیل به میزان 10 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نوزاد به مدت 14 انجام می گرفت. در نهایت وزن در روزهای 7 و 14 پس از مداخله مداخله اندازه گیری شد. جهت بررسی داده ها از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، تی، مجذور کای و همچنین تست توکی استفاده گردید.
  یافته ها
  متوسط سن حاملگی نوزادان 37/35 و متوسط وزن2314 گرم بود که سه گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. در میانگین افزایش وزن درروز 7 پس از مداخله اختلاف آماری معناداری در گروه ماساژ با روغن(42/2525گرم) نسبت به گروه کنترل(29/2267گرم)(04/0=P) و در گروه ماساژ به تنهایی(38/2444 گرم) نسبت به کنترل(02/0=P) مشاهده شد. همچنین در میانگین افزایش وزن در روز 14 پس از مداخله اختلاف آماری معنادار در گروه ماساژ با روغن(58/2789 گرم) نسبت به گروه کنترل(42/2375 گرم)(000/0=P) و گروه ماساژ به تنهایی(67/2606 گرم)نسبت به کنترل با(009/0=P) و گروه ماساژ با روغن نسبت به ماساژ به تنهایی (04/0=P) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بررسی فوق بیانگر آن است که ماساژ و به خصوص ماساژ با روغن می تواند روش مفید و ارزشمندی در روند وزن گیری نوزادان نارس و کم وزن باشد و استفاده از آن در بهبود پیامدهای نوزادان مفید می باشد.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، ماساژ، وزن گیری، روغن نارگیل
|
 • Alavi Sm, Sefidgaran Gh Page 141
  Background And Objective
  It has been suggested that chronic cough may be atributed to toxocariasis. There are few epidemiological studies carried out on this subject in Iran. The aim of this study was to determine the frequency of anti-toxocara antibodies in children with chronic cough.Subjects and
  Methods
  In a cross sectional study during a tuberculin survey in Ahvaz, a city in southwest Iran a total of 4206 children selected by randomized two-stage cluster sampling. Children with chronic cough were investigated for toxocariasis. Initially, the absolute eosinophil count was determined. Next, children with eosinophilia (>500/mm3) and hypereosinophilia (>1000/mm3) were tested for toxocara-IgG - ELISA kit (Ibl, Hamburg). Other epidemiological data collected by a questionnaire and analyzed with 95% confidence interval using SPSS 11.5 software.
  Results
  Of total 115 children with chronic cough, 29 (25.2%) were eosinophilic, among them 34.5% were hypereosinophilic, 16 (13.9%) were ELISA-IgG positive for T. canis. No correlation between intestinal parasites and toxocariasis was detected (P>0.05).There was also no significant age, gender, and living site difference in toxocara antibody frequency (P>0.05).
  Conclusion
  Anti toxocara antibody was detected in more than half of children with chronic cough. Intestinal parasites are not associated with hypereosinophilia and show no cross reacting to toxocara antibody.
 • Arzia, Rezaeim, Aghel N. Nazari Z., Noori Mombeyni Page 149
  Background And Objective
  Reviews of literature indicate that hydro- alcoholic extract of white mulberry leaves, possesses anti-inflammatory effects such as inhibition of nitric oxide, PGE2 and cytokines, which urged us to examine the anti-inflammatory effect of this leaves hydro-alholic extract on carrageenan- induced paw edema in rat.
  Materials And Methods
  Hydroalcoholic extract of white mulberry (Morus alba) leaves was prepared by ethanol (70% V/V) and soxhlet's method. The rats grouped as: Intraperitoneal (ip) extract receiving (200, 400, 600 mg/kg), positive control (aspirin 300 mg/kg) and group that received saline.Thirty minutes following the ip injection of materials, carrageenan (1% W/V) was injected into the rat's hind paw and the changes in rat's paw edema was assessed by plethysmometer for five hours at intervals of one hour.
  Results
  Compared with aspirin, 200 and 400 mg/kg doses of extract had lower effect on reduction of rat's paw edema (P<0.001). However, there was no significant difference between the group that received 600 mg/kg extract and aspirin group.
  Conclusion
  Hydro-alcoholic extract of Morus alba leaves at 600 mg/kg dose similar to aspirin (300 mg/kg), significantly reduced the paw edema of rats and showed effective anti-inflammatory activity.
 • Dayer D., Jalali Mt, Haghighizadeh Mh Page 157
  Background And Objective
  Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) is an enzyme which supports the cell membrane against oxidant agents. Acute deficiency of enzyme activity in G-6-PD deficient individuals, due to sensitivity of red blood cells membrane to the oxidative agents, leads to haemolytic anemia. There are some reports showing that diabetic patients are at the risk of G-6-PD deficiency. Thus the object of this clinical study was to investigate the percent of hyperglycemia in individuals who are G-6-PD deficient. Subjects and
  Methods
  One hudred and forty three patients (men and women in all ages) with G-6-PD deficiency were studied. In order to confirm the G-6-PD deficiency, Butler test was used, and then Fasting Blood Sugar (FBS) was determined by enzymatic method. Analytical studies were done by means of descriptive tables and, Pearson correlation tests.
  Results
  The mean concentration of FBS was 99.35 mg/dl which is within the normal range (70-100mg/dl). In 86 G-6-PD deficient individuals (60.2 %) FBS was within the normal range and in 57 (39.8%) G-6-PD deficient individuals FBS was higher than normal range.(normal range = 70-100 mg/dl) The mean FBS in men was not significantly different from women (P=0.7). There is no significant correlation between FBS and age in both sexes.
  Conclusion
  The results of this study suggest a realation between G-6-PD deficiency and diabetes mellitus; however more researches are required to clarify all aspects of this correlation.
 • Dehdashtian M., Momen Aa, Ziae T., Moradkhani Sh Page 163
  Background And Objective
  The presence of neonatal seizures often signals an underlying ominous neurologic condition. The etiologies of neonatal seizure include; hypoxic ischemic encephalopathy, central nervous system infections, intracranial hemorrhage, central nervous system malformation, acute metabolic disorders, inborn error of metabolism and others with lower frequencies. The aim of this study was to determine the etiologic distribution of neonatal seizure and correlation of age, gender, weight and route of delivery with neonatal seizures.Subjects and
  Methods
  Detailed questionnaires were retrospectively collected for a period of 3 years (2004-2007) on 94 infants experienced seizure at presentation in hospital,
  Results
  During the period of this study 94 neonate patients with convulsion were admitted. Seventy nine percent of them had seizure during the first 14 days of life. Hypoxic-ischemic encephalopathy was found to be the most common cause (34%) of neonatal seizures, followed by intracranial hemorrhage (13%), hypoglycemia (10%), meningitis (6%), hypocalcaemia (3%) and inborn error of metabolism (3%).
  Conclusions
  This study showed that birth asphyxia is the most common etiology of neonatal seizures. In 31 percent of patients no pathologic factor was found.
 • Kadkhodaei Elyaderani M., Saki G., Saki Page 169
  Background And Objective
  LDH- C4 is an isoenzyme of lactate dehydrogenase that is found in mature testes and spermatozoa of species with internal fertilization. Its physiological function appears related to metabolic processes that provide energy for motility and survival of spermatozoa. Oxamate is a new selective competitive inhibitor of sperm LDH- C4 with pyruvate as substrate. In the present experimental study on male rat, the effectiveness of oxamate was evaluated as a novel approach to the development of a male contraceptive.
  Materials And Methods
  In this study, 20 adult rats were divided into 4 groups, the first used as control and the remaining three used as experimental groups. Experimental groups received different concentration, of oxamate (150, 300, 600 mg/kg/,ip) for 45 days. Control animals received normal saline solution. The sperms from the cauda division of epididymidis were collected by placing minced cauda in culture medium (T6) for one hour at 37˚ C in a 5% CO2 atmosphere. Sperm motility was evaluated utilizing Makler chamber and compared with the control group. Statistical analysis was performed by the student t- test and one – way ANOVA.
  Results
  Progressive sperm motility in control and treated there groups were %60.3 ± 2.8), %50 ± 2.4), %41.5 ± 1.9), %19 ± 2.2) respectively. We conclude that oxamate in vivo can reduce sperm motility significantly and this reduction was concentration-dependent.
  Conclusion
  The results of this work show that sperm motility can be reduced by concentration- dependent effect of oxamate under in vivo conditions.
 • Jahanshahi Ab, Alamshah Ma Page 177
  Background And Objective
  The most common tumors of mediastinum are neurogenic tumors, while mediastinal tumors are common in adolescent and middle ages. Lymphoma is a common cause of mediastinal tumors in children. We observed an increase in prevalence of lymphoma in adults. This study was to evaluate mediastinal masses over 5 years duration.Subjects and
  Methods
  The study was carried out over five years stated from 1382 (2003) in three sugery departments of Ahvaz University of Medical Sceinces, Iran. Patients with mediastinal mass were evaluated for age, gender, signs and symptoms, chest X-ray, chest CT scan and the methods of removal and the pathological reports of results of tissue samples.
  Results
  Sixty patients were evaluated and there was no difference in gender. Mediastinal masses were most common in 3rd and 4th decades of life. Anterior mediastinum was the most common involved site. Anterior mediastinotomy was the most common operation from which large tissue samples were taken from 78. 33 % and 51.67 % of the mediastinal masses were lymphoma.
  Conclusion
  The best method to take large tissue of these tumors is anterior mediastinotomy. The most common pathology in mediastinal masses is lymphoma. Lymphoma must be suspected in young patients with fever, cough, dyspnea and a mediastinal mass.
 • Hamid N., Ghaffari M Page 185
  Background And Objective
  In this research, the brain-damaged patient's function in the visual-motor Bender-Gestalt Test was compared with their brain MRI portraits and normal subjects.Subjects and
  Methods
  Thirty patients with brain-damaged from neurosurgery department in Ahvaz Golestan Hospital were selected. Using matching method, 30 normal subjects were selected as control. The instruments used for this study were the Bender-Gestalt Test and brain MRI portraits. In order to analysis the data, t-test and correlation tests were used.
  Results
  The results revealed that there was a significant difference between the performance of brain-damaged patients and normal subjects (control group) in the Bender-Gestalt Test. In addition, there was a positive correlation between the conclusions of the Bender-Gestalt Test and brain MRI portraits of patients. The qualitative performance of patients in the Bender-Gestalt Test was associated with their Brain MRI portrait.
  Conclusion
  There was a positive relationship between the performance of brain-damaged patients in the Bender-Gestalt Test and their Brain MRI portrait. Therefore, as the previous studies showed, the Bender-Gestalt Test as a neuropsychological test can be confidently used to studying the visual-motor performance of brain-damaged patients.
 • Azizi*A, Dabir Zadeh M Page 193
  Background And Objective
  Aphtous stomatitis is one of the most common ulcerative oral diseases. ََAphtous stomatitis has several etiologic factors including immunologic, microbial, nutritional factors as well as allergies to the food. The aim of this study was the measurement and compare of the levels of serum iron, ferritin and TIBC among patients with aphtous stomatitis and healthy subjects. Subjects and
  Methods
  In this case-control study 60 person were selected in two equal groups. The first group consisted of 30 persons with recurrent major aphtous stomatitis and no concurrent systemic disease was allocated as case group. The second group consisted of 30 person with no aphtous stomatitis and no systemic disease was allocated as control group. Blood samples for measurement of iron, TIBC and ferritin serum levels were collected. Data were analyzed with T-test.
  Results
  There was no significant difference in the iron serum levels in both groups (71/1 mg/dl in the case group and 77/96 mg/dl in the control group) but the mean serum ferritin level in case group was significantly lower than control subjects (46/99 IU in the case group and 90/1 IU in the control group) But the mean of TIBC in the case group was significantly higher than the control subjects (358/73 mg/dl in the case group and 329/33 mg/dl in the control group)
  Conclusion
  Nutritional deficiency especially serum iron and ferritin can be an etiological (factors) for development of aphtous stomatitis.
 • Tahmasebi Mj, Behrooz Ma, Hoseyni Sm, Sheikhy Am, Karbalaee Sm Page 197
  Background And Objective
  Output factor (O.F.) is one of the important and influential quantity in the calculation of treatment time in radiotherapy. The calculation of O.F. by a polynomial formula has been considered by researchers since 1985. All the previous studies employed empirical/semi empirical formulae. In the present research we propose a formula based upon a logic base and physical principles.
  Materials And Methods
  The function could predict the output factors for radiation fields of Varian 2100C/D. One could change the variables in terms of and in the main function to obtain a new function g (u,v). Expanding Tailor's series for g (u,v) around point (10,10), and neglecting the second higher orders. According to this expansion and symmetry of the photon fields, the first and second orders of differentiation of the function are constant. One can measure the dose of at least three radiation fields for obtaining the constants O.F formula. The later formula could be used to calculate O.F for other radiation fields. These calculated results are compared with the experimental data.
  Results
  The calculated O.F data for radiation fields 5×5 to 40×40 cm2 have been compared with the experimental data for radiation energies 6 and 18 MV.
  Conclusion
  The difference between the calculated and experimental data for the small radiation fields is more than that for the large fields because dimension of ionization chamber is large compare with the field size. This error is not important since the usual field sizes in radiotherapy are not small. Therefore this formula is suitable to be used in radiation therapy.
 • Morteza Tahmaseb M., Mohamad Jafari R., Barabi M., Bastani Sm Page 207
  Background And Objective
  Cervical inability to preserve pregnancy is called cervical insufficiency. On-time diagnosis of cervical insufficiency is important for taking appropriate preventive actions. Endovaginal sonography is a powerful predictor for spontaneous preterm pregnancy loss. Importance of cervical length measurement is to diagnose cervical insufficiency and to decide on cerclage. In this study, we evaluated endovaginal sonography assessment of cervical length changes during a normal pregnancy.Subjects and
  Methods
  In a prospective cross-sectional study endovaginal sonography on 150 pregnant women (50 in every trimester) was performed to measure cervical length and mean of the cervical lengths in the three trimesters was compared together by one way ANOVA test. The patients were followed until labor. Twin pregnancies and cases with history of uterus curettage, cervical anomalies, preterm labor and cerclage were excluded from the study.
  Results
  Mean of the cervical length in the first, second and third trimesters of pregnancy respectively were 39, 40.7 and 39.3 mm respectively. In addition, the minimum and maximum length of cervix in the same trimesters were 28 and 56 mm, 26 and 52 mm, 27 and 52 mm respectively. Minimum cervical length was seen in the first pregnancy and maximum cervical length was seen in past NVD. No significant statistical differences were seen between the means of cervical length in the three trimesters of pregnancy or maternal age. However, there was a significant statistical difference between mean cervical length and maternal parity (p=0.05).
  Conclusion
  The mean cervical length in three trimesters was 39 mm and considered as an accepted value for mean cervical length in different trimesters. According to presence significant correlation between cervical mean lengths and multiparity with no preterm labor history, it may be safer if there is no preterm labor history in a multiparity pregnant woman.
 • Mohammadjafari R., Najafiyanm, Baratim, Askari M., Azarkish A Page 213
  Background And Objective
  Missed abortion, due to its severe complications, has both medical and surgical treatments. Because of surgical complications, medical treatment has recently more commonly used. As misoprostol (a prostaglandin E1 analogue) has oral route formulation, low expense, ease of administration and quick effect, has been widely prescribed. The aim of this study was to compare the effectiveness of misoprostol when given by vaginal with that given both vaginal plus oral misoprostol in the treatment of missed abortion in the first trimester. Subjects and
  Methods
  In this clinical trial, which was performed during 2007, 98 patients with missed abortion who were referred to Ahvaz Imam Khomeini and Razi hospitals were enrolled and divided into two groups with 49 patients in each. Group I was prescribed 800 g of vaginal misoprostol and every 12-24 hours, an additional 800 g was administered. Group II was prescribed 400 g of oral and 400 g of vaginal misoprostol simultaneously with additional 400 g of vaginal misoprostol every 8 hours. For analysis of the data ANOVA and Chi squared tests and SPSS 13 software were used.
  Results
  Vaginal bleeding started significantly sooner in group I than group II 4 hour and 23 minute in contrast to 7 hour and 2 minute (P< 0.05). Group I expelled gestational products more than group 39(76/5%) in contrast to12(23/5%) (P< 0.05). Patients in group I had less complications including nausea, vomiting, diarrhea, fever than the patients in group II (P<0.01).
  Discussion
  The overall results of this study confirms the previous studies that misoprostol is an effective drug in controlling complications of first trimesters missed abortions. Furthermore vaginal route of administration is preferable method to vaginal plus oral route for treatment of missed abortion.
 • Bassir L., Kanehmasjedi M., Dashtbozorg B. Page 219
  Background And Objective
  Oral health education is an important subject in life-long prevention of dental problems. The aim of this study was to assess the effects of repetition of oral hygiene instruction in a group of 9 to 10 years old students in the Ahvaz. Subjects and
  Methods
  The students were 364 boys and girls of grades 3 and 4 in the primary school. Before the begging of the teaching program, all the students were examined. Their oral hygiene was verified using the simplified index of the oral health offered by Green–Vermillion (CI-S, DI-S, OHI-S) and gingival health was recorded with the diagnostic standard of (James, Jackson, Stack and Lawton) in exacting of the teaching program. The students were divided into 4 groups the number of teaching sessions and the period between them were different in these groups: group once every two weeks and totally 6 times, group two: monthly and totally 3 times, group three a single session and group four (control) were not trained at all. An educational film with supplementary oral explanations and simplified educating were used as means of training. After completion the education sessions, sanitary daily practices and the oral conditions of student were re-examined. The results were evaluated with chi-square, ANOVA and t- tests and accepted result is being statistically significant at P<0.05.
  Results
  Thirteen students dropped from the study, finally the 351 remaining students were examined and the results were as follows. The medium OHI-S and DI-S in the group one at the final examination showed a meaningful decrease compared with the first examination, but for the CI-S medium were not a meaningful difference compared with the first examinations. As for gingival health condition, in the all groups with training, students had improved their gingival from poor oral hygiene to medium or good health.
  Conclusion
  These results showed that importance of oral hygiene instruction and follow up via repetition of it is very obvious. Repetitive oral hygiene instruction via school based programs, are very useful for improvement of students motivation.
 • Golpasand Haghl, Zakavi F., Hajizadeh F Page 231
  Background And Objective
  Hyperlipidemia is a major risk factor for cardiovascular disease. In recent years some evidence have been presented on the association of periodontal and cardiovascular disease. Acute systemic or local chronic infections seem to induce changes in the plasmatic concentration of cytokines and hormones, which determine changes in the lipid metabolism. The aim of this study was the evaluation of association between chronic periodontitis and plasma lipid level.Subjects and
  Methods
  The plasma lipids levels of were measured in 90 subjects. The patients were divided into two age- and sex- matched groups: a test group, composed of 45 individuals with chronic periodontal diseases ranging from moderate to severe, with at least two periodontal pocket≥ 5mm; and a control group, composed of 45 periodontally healthy individuals or with gingivitis. Individuals with diabetes, hypertension, with history of myocardial infarction or cancer, or those who used diuretics, corticosteroids, anabolic steroids, and those who had received periodontal treatment in the last six months and/or took cholesterol reduction medicine in the last two months before the beginning of this study were not included in the study. Variables related to high cholesterol levels, including age, sex and, body mass index, were evaluated.
  Results
  Total cholesterol (CHOL) and triglycerides (TG) were significantly higher in case group compared with control group (P<0.001). HDL and LDL cholesterols were higher in cases but didn’t have any significant differences with controls. The frequency of persons with pathologic value of TG and CHOL were significantly higher in cases compared with control group.
  Conclusion
  This study showed that hyperlipidemia may be associated with periodontitis in medically healthy people but we can not conclude that whether periodontitis causes an increase in levels of serum lipids or whether hyperlipidemia is a risk factor for periodontitis
 • Neamatpour S., Mosavi Zb, Jemsy L., Talebzadeh T Page 239
  Background And Objective
  Alopecia Areata (A.A) is a chronic inflammatory disease that involves hair and nail. Recent studies show a high prevalence of psychological problems in A.A. The purpose of the present study was assessment psychological problems in patients with A.A.Subjects and
  Method
  In this cross-sectional study, 74 (27 female and 47 male) volunteered patients with A.A who were referred to Ahvaz Imam Khomeini hospital dermatologic clinic and private clinic were enrolled. Patients completed symptom checklist-90-R and demographic form.
  Results
  The results showed 55.5% of patients suffered from psychological problems (61.8% of whom were male and 44.5% were female). The patients suffered from the following psychological problems: anxiety (0/86) paranoid (0/85) Depression (0/78) obsessive compulsive (0/78). Significant relationship was observed between psychological problems and marital status (p=0/005).
  Conclusion
  Our findings showed that psychological problems are common in patients with A.A. Male patients report more frequent compliance of psychological problems in comparison to female. The study’s finding suggests that psychological assessment and possibly additional psychological therapy is needed as a routine treatment in A.A
 • Javadifar N., Faal Sh, Tadayon M., Dehdashtian M., Latify Sm Page 247
  Background And Objective
  One of the most common and important problems in neonates is low birth weight (LBW). The prevalence of LBW in Iran is estimated 12%, 30–50% of whom are preterm. Improvement in care procedures of these neonates in addition to decrease the cost of care can cause reduction in complications of neonatal, childhood and adulthood period. With regarding to the importance of growth and development, this study was conducted to evaluate the effect of massage with coconut oil on weight gain of preterm neonates.Subjects and
  Methods
  This study is a clinical trial which was carried out on 72 healthy preterm neonates with gestational age between 34-37 weeks who had the conditions of entrance to the study. The sampling was done randomly based on purpose of the study. Neonates were divided into three equal groups (24 in each): control, massage and massage with oil. In massage group: massaging were done 3 times-a-day and each session lasted for 5 minutes based on the teacher techniques started from the days 3 to 17 after birth by the mother. In the oil-massage group the same techniques were done with 10 ml/kg coconut oil for the same period. In control group there were no interventions. Weights were measured, 7th and 14th days after birth.
  Results
  The average gestational age at birth was 35-37 weeks. The average weight was 2314 g and there was no significant difference between these groups. There was a significant difference in average weight gain 7 days after intervention in massage with oil(2525.42 gr) to control group (2267.29 gr) (P=0.04) and in massage (2444.38 gr) to control group (P=0.02). On day 14 after intervention there was a significant difference in massage with oil (2789.58 gr) to control group (2375.42 gr) (P< 0.001) and in massage (2606.67 gr) to control group (P< 0.01) and also there was a significant difference between massage with oil to massage group (P=0.04).
  Conclusion
  This study showed that massage and especially massage with oil is an effective and valuable method in weight gain in preterm neonates.