فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/07/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعید باستانی، علیرضا معصومی، حمید رزمگیر، پرستو زری صفحات 65-72
  در این مقاله، با استفاده از روش شش سیگما، تاثیر عوامل مختلف مانند لایه های پوششی، موقعیت سطحی، شرایط فرآیندی و ضخامت لایه ها بر روی کیفیت ظاهر پوشش های خودرویی (عدد NAP، میزان کشش و غیره) بررسی و تحلیل شد. با استفاده از روش شش سیگما، کیفیت فاکتورهای مذکور بهینه شده که منجر به بهبود سطح سیگما از 0.4 به 1.8 و متعاقب آن کیفیت محصول گردید. نهایتا بهینه مقادیر ضخامت لایه ها، زمان اقامت قبل از پخت، دمای اعمال، نوع سنباده زنی، وضعیت قرارگیری سطح و بهینه خواص لایه الکتروپوشانش ارائه گردید.
  کلیدواژگان: پوشش های خودرویی، ظاهر، مقدار NAP، بهینه سازی، روش شش سیگما
 • مجید منتظر، فاطمه داداشیان، کژال فرهودی صفحات 73-80
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پروتئاز در شرایط اسیدی روی کالای پشمی انجام شده است. در روش معمول پروتئاز در شرایط قلیایی روی کالای پشمی به کار می رود که علیرغم مزایای آن، این روش سبب کاهش استحکام کالا می شود. در این تحقیق، پارچه پشمی با آنزیم پروتئاز EC 3.4.21.62)) در oC60 - 50 و 5= pH به مدت 60 دقیقه عمل شده است. برخی از خصوصیات کالای عمل شده شامل کاهش وزن، استحکام تا حد پارگی، نمدی شدن، انحلال در قلیا، زمان جذب قطره آب، جذب رنگزای روناس، پرزدهی، سایش و طول خمش بررسی و گزارش شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از آنزیم پروتئاز در شرایط اسیدی ضمن دارا بودن مزایای عملیات در شرایط قلیایی از کاهش استحکام کمتری برخوردار است و استحکام پارچه پشمی عمل شده با پروتئاز تا غلظت 10% در شرایط اسیدی حفظ شده است. این در حالی است که استفاده از غلظت های کم پروتئاز در شرایط قلیایی سبب کاهش استحکام کالای پشمی می شود. این عملیات سبب کاهش وزن و استحکام کالا در غلظت های بیش از 10% پروتئاز می گردد. آنزیم پروتئاز روی کالای پشمی در شرایط اسیدی ضعیف سبب بهبود جذب روناس، کاهش پرزدانه و جمع شدگی در شرایط خیس، بهبود جذب قطره آب و افزایش سفیدی شده است.
  کلیدواژگان: پشم، پروتئاز، رنگرزی، روناس، استحکام کششی، حلالیت قلیایی
 • شوکا خرم فر، نیازمحمد محمودی، مختار آرامی، کمال الدین قرنجیگ صفحات 81-88
  در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزای کاتیونی از پساب های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی پوسته تمرهندی مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک آبی 41 به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی پوسته تمرهندی با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم (لانگمویر و فروندلیش) و سینتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای ارزیابی داده ها مطالعه گردید. حضور گروه های عاملی مانند هیدروکسیل و کربونیل در سطح پوسته تمرهندی توسط تبدیل فوریه مادون قرمز اثبات شد. نتایج نشان دادند که جذب رنگزا بر روی پوسته تمرهندی از ایزوترم لانگمویر پیروی می کند. همچنین سینتیک جذب رنگزا روی جاذب از سینتیک مرتبه دوم تبعیت می نماید. داده ها نشان دادند که پوسته تمرهندی می تواند به عنوان یک جاذب طبیعی برای رنگبری رنگزاهای کاتیونی از پساب های رنگی نساجی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رنگبری، جاذب طبیعی، پوسته تمرهندی، ایزوترم، سینتیک، پساب رنگی نساجی، رنگزای کاتیونی
 • شبنم اشهری، علی اصغر سرابی، سیدمحمود کثیریها، داود زارعی صفحات 89-96
  نانوکامپوزیت های پلی یورتان رس آلی با اعمال نیروی شدید فراصوت در نمونه هایی حاوی درصدهای مختلف ذرات نانو رس مونت موریلونیت تهیه شدند. آزمون های رئولوژیکی به همراه اندازه گیری های کدورت سنجی، تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری بر روی نمونه ها انجام گرفت که نتایج آزمون تفرق اشعه ایکس بیانگر افزایش فاصله صفحات سیلیکاتی از 18 آنگستروم به 41 آنگستروم در داخل زمینه پلیمری بود. نتایج رئومتری نشان داد که نانوکامپوزیت های حاوی ذرات نانو رس آلی در مقایسه با پلی یورتان خالص، مدول دینامیکی بیشتر و رفتار شبه جامدتری از خود نشان می دهند. افزایش شدید در مقادیر مدول های نانوکامپوزیت به علت پخش شدن و لایه لایه شدن ذرات سیلیکات داخل محیط پلیمری می باشد. در عین حال، با افزایش درصد نانو رس آلی، نرخ افزایش مقادیر مدول ذخیره این نانوکامپوزیت ها کمتر شده است و به حالت غیر خطی در آمدند. همچنین در نمونه ای که حاوی 5% رس آلی بود در فرکانس های پایین، خواص رئولوژیکی به صورت رقیق شونده با تنش برشی بود. با کنار هم قراردادن نتایج تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ نوری و رفتارهای رئولوژیکی که نانوکامپوزیت ها از خود نشان دادند معیاری برای ارزیابی میزان پراکنش ذرات نانو داخل زمینه پلیمری به دست آمد و نهایتا درصد بهینه افزایش ذرات نانو رس داخل نانو کامپوزیت ها استخراج گردید..
  کلیدواژگان: رئولوژی، نانوکامپوزیت، نانورس، پلی یورتان، مونت موریلونیت
 • آرش دالوند، میترا غلامی، احمد جنیدی، نیازمحمد محمودی صفحات 97-105
  در این تحقیق، کارآیی روش تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود آهنی برای تصفیه پساب حاوی رنگزای راکتیو قرمز 198 در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر عوامل موثر بر بازده فرآیند تصفیه مانند ولتاژ، زمان واکنش، غلظت الکترولیت، غلظت اولیه رنگزا و فاصله بین الکترودها بررسی شد. برای انجام آزمایشات از یک راکتور از جنس پلکسی گلاس با حجم مفید 2 لیتر استفاده گردید. نتایج نشان داد که فرآیند الکتروشیمیایی روش موثری برای حذف ماده رنگزا می باشد و در شرایط عملیاتی با ولتاژ 40 ولت و فاصله 1 سانتیمتر بین الکترودها طی زمان تماس 30 دقیقه، میزان حذف رنگ و COD به ترتیب 99% و 66.6% به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد، زمانی که ولتاژ و زمان واکنش افزایش و فاصله بین الکترودها کاهش یابد میزان مصرف انرژی، pH نهایی پساب و بازده حذف رنگزا افزایش می یابد. با افزایش غلظت الکترولیت زمان مورد نیاز برای حذف رنگزا کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: انعقاد الکتروشیمیایی، الکترود آهنی، رنگزای راکتیو، پساب
 • رامین مهدی پور، علی اشرفی زاده، سیروس آقانجفی صفحات 107-119
  طراحی بهینه کوره های تشعشعی پخت رنگ خودرو، بخصوص برای پخت رنگ خودروهای با شکل هندسی پیچیده، کار دشوار و از این رو حائز اهمیت فراوان علمی و صنعتی است که تاکنون کمتر مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله الگوریتمی عددی ارائه می شود که قادر به تعیین دماهای بهینه گرمکن های سقفی در یک کوره تشعشعی پخت رنگ خودرو است. با تعریف تابع هدف بر اساس معیار کاربردی پنجره پخت، شرایط پخت مطلوب رنگ در نقاط مختلف بدنه خودرو در حالت عملکرد بهینه کوره فراهم می گردد. به منظور کوتاه کردن زمان محاسبات، یک مقطع دو بعدی از کوره و خودرو سمند مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده می شود که مساله طراحی را می توان به کمک روش بهینه یابی بیشترین نرخ نزول به خوبی حل کرد. الگوریتم پیشنهادی قابل تعمیم به شرایط سه بعدی نیز می باشد.
  کلیدواژگان: پخت رنگ، انتقال حرارت تشعشعی، طراحی کوره، بهینه یابی
 • داود زارع حسین آبادی، امیرارشاد لنگرودی، اعظم رحیمی صفحات 121-129
  در این تحقیق، محلول سل حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیم آناتاز در شرایط ملایم (دمای oC80 و فشار محیط) با آبکافت تیتانیم نرمال-بوتوکسید درمحیط اسیدی و تقطیر بازگشتی محلول تهیه شد. سپس محلول سل حاوی این نانوذرات متبلور شده بر روی بسترهای شیشه ای به روش پوشش دهی چرخشی در شرایط محیطی اعمال شد. ساختار بلوری، اندازه ذرات و ریخت شناسی سطح بسترهای پوشش داده شده با آزمون های پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM)) و میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM) بررسی شدند. نتایج نشان داد نانوذرات حاصل دارای ساختار بلوری آناتاز با متوسط اندازه ذره 40- 30 نانومتر بوده و به طوریکنواخت درسطح توزیع شده اند. اثر فوتوکاتالیستی پوشش های تهیه شده با تجزیه متیلن بلو مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با پوشش تهیه شده از نمونه سل تجاری و همچنین نمونه عملیات حرارتی شده در oC650 مقایسه شد.
  کلیدواژگان: پوشش، نانوذرات آناتاز، سل، ژل، تیتانیم دی اکسید، فوتوکاتالیز
|
 • S. Bastani*, A. Masoumi, H. Razmgir, P. Zari Pages 65-72
  In this paper, the influence of various factors on the quality of automotive coating appearance (NAP No., tension value, etc) such as coating layers, surface position, process conditions and film thickness were studied. Six-sigma method was employedto investigate and analyze the effect of the above mentioned factors. Via six-sigma methodology, the quality of factors was improved which in turn leads to improve the sigma level from 0.4 to 1.8 as well as increasing the quality of the product. Finally, the films thickness, flash off time, application temperature, grade of sanding and surface position were optimized. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 65-72.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Automotive coatings, Appearance, NAP value, Optimization, Six sigma methodology
 • M. Montazer*, F. Dadashian, K. Farhoodi Pages 73-80
  The purpose of this research was to examine the influences of proteases treatment on wool fabric in acidic media. To this ends, woolen fabric samples were treated with proteases (EC 3.4.21.62) at 50-60ºC, pH=5 for 60 min.. Different properties of the treated fabric samples such as: weight loss, tensile strength, felting, alkali solubility, water absorption time, madder dye absorption, pilling, abrasion and bending length were investigated and reported. The results showed that treatment of wool fabric in acidic media has no or little influence on the tensile strength of the wool fabric while the same treatment in alkali media has significant influence on tensile strength. The wool sample treated with 10% protease in acidic media indicated the similar tensile strength as untreated fabric. However, higher protease concentrations reduce the tensile strength and fabric weight. The results also showed that the wool fabric samples treated with proteases in mild acidic media have higher water absorption, higher dye madder absorption, less pilling, less wet shrinkage, improvement of water absorption time and higher whiteness. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 73-80.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Wool, Protease, Dyeing, Madder, Tensile strength, Alkali solubility
 • S. Khorramfar, N. M. Mahmoodi, M. Arami, K. Gharanjig Pages 81-88
  In this paper, the use of Tamarind hull biosorbent (Tamarindus indica) has been investigated to remove the cationic dye from textile effluent. Basic Blue 41 (BB41) was used as cationic dye model. The surface characteristics of Tamarind hull were investigated using Fourier transform infra-red and Scanning electron microscope. The influence of process variables such as adsorbent dosage, initial dye concentration and pH were studied. Data evaluated for compliance with the Langmuir, and Freundlich isotherm models. The presence of functional groups such as hydroxyl and carbonyl groups onto Tamarind hull surface were proved by FTIR analysis. The results indicate that the data for adsorption of BB41 onto Tamarind hull fitted well with Langmuir isotherm. Also, adsorption kinetics of BB41 on biosorbent was studied. The rates of sorption were found to conform to pseudo-second order kinetics with good correlation. Results indicate that Tamarind hull could be used as a biosorbent to remove the cationic dyes from contaminated watercourses. J. Color Sci. Tech. 3(2009),81-88.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Dye removal, Natural adsorbent, Tamarind hull, Isotherm, Kinetics, Colored textile wastewater, Cationic dye
 • S. Ashhari, A. A. Sarabi*, S. M. Kassiriha, D. Zaarei Pages 89-96
  Polyurethane-clay nanocomposites were prepared by applying high-intensity ultrasound during the synthesis of clay-urethane nanocomposites. In this article, rheological measurements along with turbidimetry, optical microscopy, X ray diffraction (XRD)and Transmission electron microscope (TEM) analyses were carried out. The results of XRD showed that the distances between silicate layers of clay reached to 41 A0 in the polymeric matrix. Results showed that nanocomposites had higher dynamic moduli, and solid like behavior in comparison to that of neat polyurethane. The strong increase in modulus of nanocomposites was due to the intercalated and dispersed silicate platelets. The increase rate in storage modulus of these composites decreased at higher organoclay loadings and was not linear. Also, the sample that contained 5% organic clay showed a shear thinning behavior at low frequencies. By using the results of XRD, optical microscopy and rheometery analysis, the state of dispersion and optimum percent of clay that has the best dispersion state were obtained. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 89-96.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Rheology, Nanocomposite, Nanoclay, Polyurethane, Montmorillonite
 • A. Dalvand, M. Gholami*, A. Joneidi, N. M. Mahmoodi Pages 97-105
  In this research the efficiency of electrochemical treatment process with iron electrodes for treatment of a colored wastewater containing Reactive Red 198 in laboratory scale was studied. The effect of operating parameters such as voltage, reaction time, electrolyte concentration, initial dye concentration and interelectrode distance on the dye removal efficiency have been investigated. The experiments were carried out in a plexiglass reactor. The results indicated that electrochemical process is veryefficient mothod for dye removal and in the operational condition able to remove color and COD as high as 99% and 66.6% respectively in 30 minutes at 40 volts and 1 cm interelectrode distance. This study revealed that when the voltage and reaction time increased and interelectrode distance decreased, energy consumption, final pH and dye removal, would be increased. Increasing electrolyte concentration, resulted in decreasing retention time for dye removal. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 97- 105.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Electrochemical coagulation, Iron electrode, Reactive dye, Wastewater
 • R. Mehdipour, A. Ashrafizadeh, C. Aghanajafi Pages 107-119
  Design of radiation paint cure ovens in automotive industries is an important yet difficult task which has not been discussed adequately in the open literature. This is particularly true when complex body frames are considered. In this paper a numerical dynamic optimization algorithm is proposed which provides the optimum temperatures of a fixed number of radiation panels installed on the ceiling of an automotive paint cure oven. Using a paint cure window criterion to define the admissible design space and the objective function, a nearly uniform and satisfactory paint curing condition is obtained at the optimum design point. To describe the method in a simple, clear and computationally affordable context, a two-dimensional section of an oven and the automobile body is considered. It is shown that even the classical steepest descent optimization method converges fast enough in this particular application. The proposed method is also applicable in three-dimensional problems. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 107-119.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Paint curing, Radiation heat transfer, Oven design, Optimization
 • D. Zare, Hossein, Abadi, A. Ershad, Langroudi*, A. Rahimi Pages 121-129
  In this study, Anatase TiO2 sol was synthesized under mild condition (80oC and ambient pressure) by hydrolysis of titanium-nbutoxide in acidic aqueous condition and subsequent reflux. Crystalline TiO2 sol was deposited on soda lime glass by spin coating method in ambient condition. Crystalline structure, particle size and morphology of deposited films were investigated by X-ray diffraction pattern, transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM), respectively. Results are indicative of anatase crystalline TiO2 with mean particle size of 30-40 nm which are uniformly distributed on thesurface. Photocatalytic activities of prepared films were systematically investigated by degradation of methylene blue (MB) and the results were compared with coatings which are prepared from commercial sol as well as heat treated sample at 650 oC. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 121-129.© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Coating, Anatase nanoparticles, Sol, gel, Titanium dioxide, Photocatalysis