فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue: 1, 2009
 • تاریخ انتشار: 1388/05/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پرویز دباغی، جعفر بوالهری صفحه 1
  سابقه وهدف
  نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد، وقتی که یک نفر یا بیشتر از اعضای خانواده دچار بیماری یا تروما می شود، کل اعضای خانواده از علایم بعد از بیماری یا تروما رنج می برند. به همین دلیل این پژوهش باهدف بررسی تاثیر اختلال PTSD ناشی از جنگ بر سلامت روانی، رضایت از زندگی زناشویی همسر ومشکلات رفتاری فرزندان در سیستم خانواده انجام شد.
  مواد و رو شها: این مطالعه از نوع cross sectional بوده و در آن تعداد 90 نفر همسران زن)در سه گروه 30 نفری(و 90 نفر فرزند)در سه گروه 30 نفری(از همسران وفرزندان بیماران PTSD ناشی از جنگ، رزمندگان فاقد بیماری وجمعیت عمومی پس از همتا سازی از نظر متغییرهای مداخله گر انتخاب شدند. به کمک پرس شنام ه های جمعیت شناسی، چک لیست علایم PTSD بر مبنای ملا کهای تشخیص (DSM-IV)، پرس شنامه سلامت عمومی (GHQ-28) ومقیاس درجه بندی والدین کودکان (CPRS) و پرس شنامه رضایت از زندگی زناشویی (ENRICH) داده ها گردآوری شدو با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این بررسی همسران بیماران مبتلا به PTSD جنگ نسبت به همسران رزمندگان فاقد بیماری های روانی وهمسران مردان جمعیت عمومی از نظر وضعیت کلی سلامت روانی، اضطراب، افسردگی واختلال در عملکرد اجتماعی وعلایم جسمانی از اختلال های معنی دار بیشتری برخوردار بودند. همچنین فرزندان بیماران مبتلا به PTSD نسبت به فرزندان رزمندگان فاقد بیماری روانی وگروه جمعیت عمومی به صورت معنی داری از نظر شاخص کلی مشکلات رفتاری، مشکلات سلوک، یادگیری و اضطراب و تکان شگری بیش فعالی از مشکلات رفتاری بیشتری برخوردار بودند. همسران بیماران مبتلا به PTSD جنگ نسبت به همسران رزمندگان فاقد بیماری های روانی وهمسران مردان جمعیت عمومی از ویژگی های شخصیتی همسر، روابط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، اوقات فراغت ورابطه جنسی رضایت کمتری داشتند
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق، هماهنگ با یافته های قبلی نشان می دهد، مجروحیت روانی ناشی از جنگ نه تنها برفرد رزمنده بلکه بر سایر اعضای خانواده همسر وفرذندان نیز تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: PTSD، سلامت روانی، زندگی زناشویی، مشکلات رفتاری، جنگ
 • مریم امینی، لیلا سنجری، محمد واسعی، سارا علومی صفحه 9
  سابقه و هدف
  عفون تهای بیمارستانی به عنوان یکی از معضلات قرون گذشته و حاضر بوده و سبب تحمیل هزینه های سنگین به سیست مهای بهداشتی، زیاد شدن مدت زمان بستری و افزایش مورتالیتی و موربید یتی بیماران می گردد. لذا شناخت شیوع و عوامل مرتبط با عفون تهای بیمارستانی و راه های جلوگیری از ایجاد آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به صورت آیند هنگر در سال های) 86 - 1385 (، برروی 691 نفر از بیماران بستری شده در ICU انجام شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس پرسش نامه طراحی شده توسط سیستم NNIS صورت گرفت. بیماران مرتبا از لحاظ علایم بالینی کنترل شده و در صورت مشکوک بودن به عفونت بر اساس علایم بالینی و معیارهای سیستم ذکر شده، آزمایش و کشت های لازم جهت آنها انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  فراوانی عفونت بیمارستانی در بخش مورد بررسی 85 / 10 % بود. شایع ترین محل های عفونت به ترتیب، ریه 3/ 77 %، سیستم ادراری 7/ 18 %، محل جراحی 7/ 2% و جریان خون 3/ 1% بودند. شایع ترین عوامل باکتریال در عفونت های ریه آسینتوباکتر، سیستم ادراری E-coli، محل جراحی استافیلوکوک طلایی و کلسبیلا و جریان خون، انتروکوک بودند. فراوانی پنومونی ب هطور معناداری بیش از سایر عفون تها بود) 01 / P = 0 (. همچنین بین طول مدت بستری و ایجاد عفونت بیمارستانی رابطه معنی دار دیده شد) 001 /، )P = 0 و لیکن میان سن، جنس و استفاده از روش های درمانی تهاجمی و ایجاد عفون ت بیمارستانی رابطه معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های تحقیق افزایش طول مدت بستری، سبب بالا بردن ریسک ابتلا به عفونت می شود. همچنین اهمیت رعایت مسائل بهداشتی توسط کارکنان بخش ICU و استفاده از روش های درمانی تهاجمی فقط در مواقع لزوم و ب هکارگیری روش های آسپتیک در انجام پروس ه های درمانی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: NNIS و ICU، عفونت بیمارستانی
 • کامران آزما، محمدحسین سپهریان، بهروز توانا، فرید رضایی مقدم، زهرا رضا سلطانی، احمد رئیس سادات صفحه 15
  سابقه و هدف
  فیبرومیالژیا یکی از مشکلات شایع در بیماران ماسکولواسکلتال و سردسته سندر مهای افزایش حساسیت مرکزی م یباشد که هیچ یافته پاراکلینیک برای کمک به تشخیص آن به اثبات نرسیده است. هدف از انجام این مطالعه آن است که اولا از ثبت رفلکس از عضله opponens pollicis)که به طور معمول در افراد نرمال ثبت رفلکس از آنها مقدور نمی باشد(به عنوان یک یافته پاراکلینیک در تشخیص این بیماری استفاده شود و ثانیا بر تئوری افزایش حساسیت مرکزی این بیماران صحه بگذارد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد- شاهدی م یباشد که 30 بیمار مبتلا به فیبرومیالژیا مراجعه کننده به بیمارستا نهای 501 ارتش و میلاد و 30 بیمار کنترل جور شده با گروه نرمال، انتخاب شده و ثبت رفلکس H از عضله opponens pollicis بیماران مورد بررسی قرار گرفت. ثبت رفلکس H توسط دستگاه های الکترومیوگرافی Medelec و Medtronic در هر دو گروه صورت پذیرفت و سپس اطلاعات توسط نرم افزار 5/ SPSS 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به عنوان پایان نامه مقطع دستیاری با نمره عالی مورد قبول واقع شد.
  یافته ها
  در مقایسه ثبت رفلکس H از عضله opponens pollicis بین بیماران فیبرومیالژیا و گروه کنترل، نشان داده شد که رفلکس H ب دون استفاده از مانورهای تسهیلی، به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل می باشد و نیز ثبت رفلکس H از عضله opponens pollicis احتمال تشخیص فیبرومیالژیا را 6 برابر بالا م یبرد (7/ odd ratio=5). همچنین، نشان داده شد که حداقل شدت تحریک در بیماران فیبرومیالژیا که رفلکس H از آنها از عضله opponens pollicis ثبت شد، نسبت به گروه نرمال، به طور معن یداری کمتر می باشد. اما بین Amplitude موج H در بیماران فیبرومیالژیا و افراد نرمال رابطه معن یداری وجود ندارد. از نظر سنی نیز رفلکس H در بیماران مونث، بیشتر از جنس مذکر ثبت شد. از طرفی بین طول مدت بیماری و فراوانی بدست آوردن رفلکس H از عضله opponens pollicis رابطه معن یداری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  که رفلکس H بدون استفاده از مانورهای تسهیلی، ب هطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل م یباشد و همچنین نشان داده شد که ثبت رفلکس H از عضله opponens pollicis احتمال تشخیص فیبرومیالژیا را 6 برابر بالا م یبرد (7/ odd ratio=5). این یافته، هم بر تئوری افزایش حساسیت مرکزی بیماران فیبرومیالژیا صحه می گذارد و هم بر ایجاد نوعی حساسیت در قوس نخاعی تاکید میک ند و لذا پیشنهاد می شود که در بیماران مشکوک به فیبرومیالژیا از مطالعات الکترودیاگنوز به عنوان یک پاراکلینیک در تشخیص بیماری فیبرومیالژیا استفاده شود.
  کلیدواژگان: رفلکس H، بیماری فیبرومیالژیا، عضله opponens pollicis
 • محمود بهرامی زاده، مختار عراضپور، محمدعلی مردانی، محمدرضا کیهانی صفحه 21
  سابقه و هدف
  التهاب نیام کف پایی موجب ایجاد پلانتار فاشیاتیس می گردد. درمان های غیر جراحی این عارضه شامل ب هکارگیری روش های فیزیوتراپی و ارتز می باشد. هدف از این مطالعه؛ مقایسه تاثیر ارتز عملکردی با ارتز اصلاح شده بر بهبود درد بیماران مبتلا به پلانتار فاشیاتیس می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی می باشد. 30 بیمار مبتلا به پلانتار فاشیاتیس شامل 7 مرد و 23 زن با دامنه سنی 25 - 45 سال)میانگین 64 / 4± 34 در گروه ارتز عملکردی و 05 / 5± 35 در گروه ارتز اصلاح شده(از بین نمونه های در دسترس، با روش غیر احتمالی ساده، انتخاب گردیده و در دو گروه 15 نفری به طور تصادفی قرار گرفتند. به گروه اول ارتز عملکردی و به گروه دوم ارتز اصلاح شده داده شد. از پرس شنامه FAOS برای ارزیابی درد بیماران استفاده گردید. دو مرحله شامل یک مرحله قبل از مداخله و مرحله دیگر شامل 4 هفته بعد از مداخله می باشد. از آزمون های تی مستقل و زوجی؛ اسمیرونوف کولموگروف برای تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 13 استفاده گردید.
  یافته ها
  بعد از انجام آزمون تی زوجی، سطح معناداری در گروه با ارتز عملکردی در دو مرحله قبل و بعد مداخله 001 / 0 و در گروه با ارتز اصلاح شده برابر 229 / 0 می باشد. در آزمون تی زوج سطح معناداری دو گروه در مرحله بعد از مداخله برابر 00 / 0 بوده است (05 /. (P<0
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق می توان گفت؛ ارتز عملکردی در بهبود درد بیماران مبتلا به پلانتار فاشیاتیس موثرتر عمل کرده است.
  کلیدواژگان: پلانتار فاشیاتیس، درد، ارتز عملکردی، ارتز اصلاح شده
 • کیوان مجیدزاده، محمدحسین شجاع مرادی، نسرین عبدلی، مریم انصار صفحه 27
  سابقه و هدف
  مشاوره ژنتیک پایه تع یین خطر ابتلا به سرطان پستان است و درآن عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان، احتمال ابتلا، احتمال ناقل بودن و موتاسیون درژن های زمینه سازابتلا تع یین می گردد.در این مطالعه، ویژگی های بالینی و پروفایل خطر ابتلا در مراجعه کنندگان به کلینیک سرطان پستان فامیلی جهاد دانشگاهی بررسی و پروفایل خطر ابتلا ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  در مطالع های مقطعی طی سا لهای 1383 تا 1386، بیمارانی که حداقل یکی از بستگان درجه اول یا دوم آنها به سرطان پستان مبتلا بودند به کلینیک سرطان پستان فامیلی ارجاع شده و مجموعا 220 نفر از 45 خانواده بررسی شدند. ضمن انجام مشاوره ژنتیک، شجره نامه خانوادگی از لحاظ ابتلا به سرطان پستان، تخمدان و سایر سرطان ها حداقل در 3 نسل وعوامل خطر ابتلا به سرطان پستان برمبنای مد لهای Gail CLAUS، بررسی شد.برای تع یین احتمال موتاسیون در ژ نهای 2/ BRCA1 از مدل BRCAPRO استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS، ویرایش 13 صورت گرفت.
  یافته ها
  مجموعا 220 نفر از 45 خانواده بررسی شدند. 84 نفر در زمان انجام مطالعه به سرطان پستان و 6 نفر به سرطان تخمدان مبتلا بودند. ابتلا به سرطان پستان در هر خانواده ب هطور متوسط 87 / 1 بیمار بود. در 14 بیمار سرطان پستان دو طرفه بود. در هیچ یک از خانواده های مورد مطالعه سابقه ابتلا به سرطان پستان در مردان وجود نداشت.در افراد غیر مبتلای جمعیت، میانگین خطر ابتلا به سرطان پستان به ترتیب 84 / 17 % و 12 / 19 % بود. میانگین احتمال موتاسیون در ژ نهای 2/ BRCA1 برابر با 74 / 13 % بود و در حدود یک سوم افراد احتمال موتاسیون بالای 10 % داشتند.
  نتیجه گیری
  در بیشتر افراد سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان پستان، تخمدان و سایر سرطا نها مثبت بود و در بیشتر خانوده ها عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان ارثی وجود داشت. بر مبنای احتمال موتاسیون 10 %، انجام تست های ژنتیکی در 62 مورد مشاوره ضرورت داشت. مطالعات بیشتر برای تشخص نقش موتاسیون ژ نهای 2/ BRCA1 در ایجاد سرطان پستان در ایران ضروری است.
  کلیدواژگان: سرطان پستان ارثی، پروفایل خطر، مشاوره ژنتیک، مد لهای Gail و Claus و BRCAPR
 • ارسیا تقوا، حمیدرضا کاظمی، رهبر عباسی، محمدرضا ابراهیمی، بابک مصطفی زاده صفحه 35
  سابقه وهدف
  سم زدایی گام نخست در درمان وابستگی به مواد اپیوئیدی است. این مرحله تنها بخش کوچکی از روند طولانی درمان وابستگی بوده و با توجه به اینکه مطالعات متعدد به طور میانگین میزان عود شش ماهه را حدود 50 % گزارش کرده اند به نظر می رسد عود مسئله قابل توجهی باشد. این مطالعه با توجه به مطالعه های پراکنده ای که در ارتباط با بقا بر درمان پس از سم زدایی وجود دارد، طراحی شده است و هدف آن بررسی میزان عود کی وشش ماه در افراد وابسته به مواد اپیوئیدی پس سم زدایی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 200 پرونده بیمارسم زدایی شده مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتیاد خصوصی به صورت گذشته نگر انجام گرفت. پایان سم زدایی آنها با کمک تس تهای challenge نالوکسان و یا مصرف خوراکی نالتروکسان تائید شده بود و همه افراد پس از ترک بر روی نالتروکسان خوراکی گذاشته شده بودند. یافت ه های دموگرافیک، عود، مصرف سیگار و سابقه ترک به وسیله پرسش نامه از پرونده ها استخراج و یافته ها از نظر فراوانی و ارتباط با یکدیگر)ب هوسیله کای دو(مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان عود ی کماهه 5/ 18 % و میزان عود شش ماهه 5/ 54 %)در مجموع(بود. عود با جنسیت زن، وضعیت تاهل، شغل و سابقه ترک رابطه معنی داری داشت. میزان عود در ز نها) 011 / P>0 (، افرادی که مجرد بودند) 021 / P>0 (، کارمندان) 014 /)P>0 و افرادی که سابقه ترک داشتند) 018 / P>0 (بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه و اکثر مطالعات مشابه میزان عود شش ماهه حدود 50 % است که بیانگر نیاز به طراحی مطالعاتی با تمرکز بر روی علل عود و راهکارهای جلوگیری از آن به عنوان مشکل اصلی وابستگی به مواد می باشد.
  کلیدواژگان: سم زدایی مواد اپیوییدی، ترک مواد اپیوییدی، عود
 • رضا فکرآزاد، غوغا لطفی، غلامعلی غلامی، کتایون علی محمد کلهری صفحه 39
  سابقه و هدف
  افزایش حساسیت دندان (DH) یکی از شایع ترین مشکلاتی است که باعث بروز شکایاتی به دلیل ناراحتی و یا درد در بیماران غالبا به دنبال تحریکات مکانیکی، حرارتی، شیمیایی واسموتیک در محل طوق دندان های دارای عاج نمایان شده میگردد. شیوع حساسیت دندانی روبه افزایش است زیرا مدت زمان باقی ماندن دندان ها در دهان افراد بیشتر شده وسطوح ریش های دندانی بیشتری به دنبال تحلی لهای لثه ای وجراحی های پریودونتال عریان شده است.
  مواد و روش ها
  تا به امروز درما نهای متعددی برای رفع ازدیاد حساسیت دندان ها ارائه شده است، از قبیل استفاده از نم کهای استرانسیم یا پتاسیم، گلاس آینومرهاو سیلان تهای فتوپلیمریزه با مکانیسم مسدود کردن توبول های عاجی ودر موارد حساسیت شدید درما نهای تهاجمی مثل (Root canal therapy (RCT، استفاده از کران وتصحیح از طریق جراحی شامل پوشاندن ریشه با استفاده از گرفت. اما امروزه استفاده از لیزرهای پالسی یا پیوسته به منظور رفع حساسیت دندانی توصیه شده است. لیزرهای به کاررفته در درمان ازدیاد حساسیت دندانی در دو گروه طبق هبندی م یشوند: - لیزرهای دارای توان خروجی پایین یا به عبارت صحی حتر لیزر کم شدت مانند: GAALAS، GaAs، He-Ne؛ با مکانیسم بلوک پایان ه های عصبی و اثر بر مدیاتورهای التهابی. - لیزرهای با توان خروجی متوسط یا با عبارت صحی حتر لیزر باشدت بالاتر مانند: CO2، Nd: YAG، Er،Cr: YSGG، Er: YAG؛ با مکانیسم تغییرهای ساختاری جهت بستن توبو لهای عاجی.
  بحث و نتیجه گیری
  چنین به نظر می رسد، درمان یا کنترل حساسیت های دندانی با استفاده ترکیبی از لیزر های کم شدت و پرشدت هم زمان اثرهای پایدار و طولانی مدتی را در پی داشته باشد. این موضوع نیازمند تحقیقات بالینی متعدد با پارامترهای دقیق و بهینه لیزری در آینده می باشد.
  کلیدواژگان: حساسی تهای دندانی، لیزر، لیزر های کم توان، توبو لهای عاجی
 • علی کربلایی خانی، علیرضا بابایی، حمزه شاه علی صفحه 47
  سابقه و هدف
  یکی از تبعات جنگ)بمباران های هوایی(و حوادث غیر مترقبه مانند: زلزله، تصادفات رانندگی، بمب گذاری های تروریستی، لغزش زمین وریزش معدن، ریزش آوار و خرابی ساختمان ها است که از عوارض آن باقی ماندن افراد زیر آوار برای مدت ک م و یا طولانی می باشد که باید با ساخت پناهگاه ها از ضایعات ناشی از بمباران ها ک است و در صورت وقوع آن امکانات خدمات رسانی، امدادی و درمان به سرعت در محل حاضر شده و درمان و نجات را شروع ک نند. سندرم کمپارتمان و Crush syndrome مقوله هایی جدا هستند که گاه به اشتباه معادل هم به کار برده می شوند ولی Crush Injury می تواند هر دوی این سندرم ها را ایجاد کند.)شکل 1(در این مجموعه دو مقوله فوق مورد بحث وبررسی قرار گرفته ودرمان های جدید و مقالات مختلف مرور شده است.
  کلیدواژگان: crush injury، سندرم کمپارتمان، زمین لرزه، افراد غیر نظامی
 • حمزه شاه علی، محمدحسین شاه علی صفحه 57
  سابقه وهدف
  دیابت یکی از معضلات پزشکی عصر ما بوده و کنترل مناسب قند خون مهمترین هدف درمان بیماران مبتلا به دیابت است تا بتوان در حد امکان از میزان عوارض بلند مدت هیپرگلایسمی کاسته شود. لیکن پلان نیز به عنوان یک بیماری پوستی مزمن به دلیل درمان های بلند مدت و صرفا علامتی باعث ایجاد مشکلات عدید های مانند مشکلات زیبایی شده و میزان پذیرش درمان در بیماران پایین است. لذا تحقیق و پژوهش در زمینه کنترل دیابت و لیکن پلان با روش های نوین همواره مد نظر پژوهشگران دنیا بوده و هست.
  معرفی بیمار: بیمار آقای 60 ساله است که با تشخیص دیابت تیپ 2 و سابقه ابتلا به لیکن پلان، تحت درمان دارویی قرارگرفت. علی رغم مصرف داروهای خوراکی ضد دیابت و درما نهای مرسوم لیکن پلان قند خون و علایم لیکن پلان وی به طور کامل کنترل نشد. در ادامه بیمار به دلیل ابتلا به علایم اضطرابی یک دوره تحت درمان ضد اضطرابی با داروهای LUVOX 100 mg)فلووکسامین(و XANAX 0/5 mg)آلپرازولام(قرارگرفته و مشاهده شد قند خون و علایم لیکن پلان بیمار به خوبی کنترل شده و به تدریج نیاز به درمان دارویی کاهش یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در این مورد می توان امیدوار بود با حذف عامل مهم استرس توسط داروهای ضد اضطرابی مانند لووکس گامی در جهت درمان بیماری هایی که به نحوی با استرس مرتبط هستند(مانند: دیابت و لیکن پلان که Stress Dependent می باشند) برداشت.
  کلیدواژگان: دیابت تیپ 2، لیکن پلان، استرس، SSRI
 • نازیلا عیوض زاده، سیمین ریاحی صفحه 61
  سابقه و هدف
  مراکز رادیولوژی بیمارستان های ارتش تهران همگی با منابع یون ساز سروکار دارند. ایمن بودن این مراکز، نگرانی پرتوکاران را از بین برده و باعث ارائه خدمات ارزند هتری می گردد. جهت حصول این امر، انجام عملیات مونیتورینگ محیطی سالیانه و نظارت مسئولین فیزیک بهداشت ضروری می باشد. هدف مطالعه بررسی دزیمتری محیطی مراکز رادیولوژی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش توصیفی) مقطعی(در سال 1386 انجام شده است. کلیه مراکز رادیولوژی بیمارستا نهای ارتش تهران حجم نمونه بودند. به وسیله رادیومتر)گایگرمولر(، دز محیطی در اتا قهای کنترل و نظارت مراکز محاسبه و اطلاعات به چ کلیست منتقل شده و بالاخره میانگین دز محیطی در آنها محاسبه شد. داده ها توسط جداول توافقی و نمودارهای مناسب و نرم افزار SPSS توصیف گردید.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد میانگین ماکزیمم دز محیطی کلیه مناطق نظارت) 18 / 0 میکروسیورت در ساعت(مربوط به بیمارستان 502 بود و ماکزیمم دز محیطی) 5/ 2 میکروسیورت در ساعت(مربوط به اتاق انتظار بیمارستان 502 بود. میانگین مینیمم دز محیطی) 11 / 0 میکروسیورت در ساعت(مربوط به بیمارستا نهای 501 و 506 بودو مینیمم دز محیطی مربوط به اتاق پذیرش بیمارستان بعثت بود) 08 / 0 میکروسیورت در ساعت(. میانگین ماکزیمم دز محیطی کلیه مناطق کنترل) 22 / 0 میکروسیورت در ساعت(مربوط به بیمارستان خانواده و گلستان بود و ماکزیمم دز محیطی) 78 / 0 میکروسیورت در ساعت(مربوط به پشت درب سربی بیمارستان گلستان بود. میانگین مینیمم دز محیطی کلیه مناطق کنترل) 14 / 0 میکروسیورت در ساعت(مربوط به بیمارستان 506 بودو مینیمم دز محیطی) 11 / 0 میکروسیورت در ساعت(مربوط به پشت درب سربی بیمارستان 501 ومنطقه پانل کنترل بیمارستان 502 بود
  نتیجه گیری
  دز محیطی مناطق کنترل و نظارت کلیه بیمارستان ها در حد استاندارد قابل قبول بوده و انجام عملیات مونیتورینگ محیطی بطور سالیانه در ایجاد فضای مطلوب کاری پرتوکاران و همچنین اطمینان از کارکرد دزیمتر فردی آنان تاثیر بسزایی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: دزیمتری محیطی، رادیومتر، مناطق کنترل، مناطق نظارت
|
 • P. Dabbaghi J. Bolhari Page 1
  Background
  The aim of this study was to determine the effect of combat related PTSD in Iran-Iraq imposed war on mental health, marital satisfaction, and children's behavioral problems.
  Materials and Methods
  In this retrospective study, 270 subjects were selected from three groups of combat related PTSD veterans, non PTSD veterans and normal groups. Each group consists of 90 subjects who were PTSD victims’ wife and child. They were matched for age, education and socio-economic status. Three questionnaires including GHO-28, CPRS-48, and ENRICH-48 were used.
  Results
  Findings showed that PTSD patients’ wives had significantly more behavioral problems such as anxiety, depression, somatic symptoms and social dysfunctions than normal population. PTSD patients’ children also had more behavioral problems such as anxiety, learning disorders, impulsive – hyperactivity and conductive problems than normal population.
  Conclusion
  our findings suggest that in accordance with previous studies, war related PTSD not only affects veterans but also affects their whole family.
  Keywords: PTSD, Mental Heath, Family Life, Behavioral Disorders
 • Md M. Amini L. Sanjary M. Vasei S. Alavi Page 9
  Introduction
  Nosocomial infections are one of the problems that cause huge costs on patients and health systems. Therefore studying its prevalence, related factors and its prevention ways is especially important.
  Materials And Methods
  This study was performed on 691 patients who were admitted in the ICU of Shaheed Mustafa-Khomeini hospital from 1385-1386. Data collection was done using the national nosocomial infection surveillance system (NNIS) questionnaire. The clinical signs and symptoms of patients were being checked frequently. Necessary laboratory tests and cultures were done in suspected patients. Data was analyzed by SPSS version 15.
  Results
  The incidence of nosocomial infections was 10.85 percent. The most common type of infection was pneumonia 77.3 %, UTI 18.3 %, surgical site infection 2.7 % and blood infection 1.3 %. The most common microorganism in pulmonary infections was Acinetobacter in pulmonary infections, E.coli in UTI, Staphylococcus aurous and Klebsiella in surgical site and Enterococci in blood infections. Pneumonia was significantly more common than other infections (p<0.01). Also there was a correlation between duration of ICU admission and incidence of nosocomial infection (p<0.001). But there was no significant relation between age, gender and invasive procedures with nosocomial infection.
  Conclusion
  According to our results, prolongation of ICU admission time has a direct relation with the risk of infection. Infection control practices and sanitary methods are rational and essential part in the ICU. We suggest limiting invasive procedures to necessary times and the use of aseptic methods in treatment process.
  Keywords: ICU, NNIS, Nosocomial Infection
 • Md K. Azma Mh Sepehrian B. Tavana F. Rezaimoghadam Z. Soltani A. Raeissadat Page 15
  Background
  Central hypersensitivity syndrome is a group of disorders with no paraclinical tests to be diagnosed and fibromyalgia is the most common one. The goal of this study is to record opponens pollicis H-Reflex to use it as an auxiliary paraclinic test for fibromyalgia and to confirm the theory of central hypersensitivity.
  Materials And Methods
  In a case-control study, 30 patients with fibromyalgia who referred to Physical Medicine and Rehabilitation centers of Emam Reaza and Milad hospital and 30 healthy subjects were investigated for obtaining H-Reflex of opponens pollicis muscle. Intensity of stimulation and amplitude of H-Reflex was also measured.
  Results
  H-Reflex obtained from opponens pollicis in patients who suffer from fibromyalgia was significantly more than healthy subjects (P-value>0.05). Moreover, intensity of stimulation was significantly lower in fibromyalgia. But there was no significant correlation between H wave amplitude in two groups.
  Conclusion
  H-reflex recording of opponens pollicis can be used as a diagnostic tool in patients with fibromyalgia.
  Keywords: H, Reflex, Fibromyalgia, Opponens Pollicis
 • Msc M. Bahramizadeh M. Arazpoor Ma Mardani Mr Keyhani Page 21
  Background
  Plantar fascia inflammation will result in plantar fasciitis. Nonsurgical treatments include the use of orthosis and physical therapy techniques. The goal of this study was a comparison between the effect of functional foot orthosis and modified foot orthosis on improvement of pain in patients with plantar fasciitis.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 30 patients with plantar fasciitis including 7 male and 23 female, age 25-45 yrs old (34±4.64, 35±5.02), were selected by non probability sampling. Patients were randomly allocated in two groups with 15 patients in each group. First group used functional foot orthosis and second group used modified foot orthosis. FAOS questionnaire was used for evaluating the pain, once before intervention and once 4 weeks after the intervention. Data were analyzed using paired and independent T-test and Smironov-Kolomogrov in SPSS13.
  Results
  The difference between groups with functional foot orthosis, before and after the intervention was 0.001, using paired T-test and it was 0.229 in group with modified foot orthosis. Independent T-Test showed a significant difference between two groups after the intervention (p<0.05).
  Conclusion
  According to the findings of this study, functional foot orthosis was more effective on improvement of pain in patients with plantar fasciitis than modified foot orthosis.
  Keywords: Plantar Fasciitis, Pain, Functional Foot Orthosis, Modified Foot Orthosis
 • Md K. Majidzade Mh Moradi, N. Abdoli, M. Ansar Page 27
  Background
  Genetic counseling represents the main basis of breast cancer risk assessment. In this study, we assessed the clinical characteristics and risk profile of breast cancer in patients referred to familial breast cancer clinic at Tehran.
  Materials And Methods
  A cross sectional research was done on patients with positive family history of breast cancer in at least one of their first or second degree relatives who referred to familial breast cancer clinic. During the consultation in familial breast cancer clinic, the pedigree was drawn at least in 3 generations, and the history of breast, ovary and other cancers in the family was assessed. Breast cancer risk factors were evaluated according to the Gail and Claus models and the probability of germ line mutation in BRCA1/2 genes was estimated using the BRCAPRO model.
  Results
  During the study period, 220 individuals from 45 families were evaluated. At the time of genetic counseling, 84 patients (38.2%) had been affected by breast cancer and 6 patients by ovarian cancer. The mean number of breast cancer patients in each family was 1.87. The average risk of developing breast cancer for breast cancer unaffected individuals was estimated at 17.84% and 19.12% according to the Claus and Gail models respectively. According to BRCAPRO model, the average prior probability of germ line mutation in BRCA1/2 genes was 13.74%. About 1/3 of study population had mutation probability of greater than 10%.
  Conclusion
  In the majority of the consulted individuals the family history of breast, ovarian and other cancers was positive and in most families, the risk factors for hereditary breast cancer were observed. According to mutation probability of 10%, genetic testing was indicated in 62 (32%) individuals. This represents the necessity of paying more attention to susceptible individuals for hereditary breast cancer and providing the facilities of genetic testing for them. It seems necessary to conduct more studies in order to determine the role of germ line mutation in BRCA1/2 genes at developing breast cancer in Iranian population.
  Keywords: Heredity Breast Cancer, Danger Profile, Genetic Consult, Gail Mod, Claus Mod, BRCAPR
 • Md A. Taghva Hr Kazemi R. Abbas Mr Ebrahim B. Mostafazade Page 35
  Background
  Opioid detoxification is the first step in management of opioid dependency. However, many studies show that 6 months after detoxification the rate of relapse is nearly 50%. The aim of this study is to evaluate the rate of 1 & 6 months relapse in detoxified opioid dependent patients.
  Materials And Methods
  200 files from detoxified opioid dependent patients were used in this study. Their successful detoxification had been confirmed by Naloxone Challenge Test or daily consumption of 50 mg Naltrexone capsules. Demographic data of all patients were extracted. Then in follow up, 1 & 6 months relapse rate of patients were assessed.
  Results
  In our study 88% of cases were male, 7.5% were less than 20 years old, 42% were between 20-30 years old and 26% were above 40 years old. Mean age of patients was 33 years old. 57% were married, 52% had unsteady job, 16% were organizational employee and 22.5% had no work. The educational grades of 28 patients were under 8, 40% had diploma degree and 2.5% had degrees higher than bachelor. 70% of patients had a history of two or more relapses after detoxification.
  Conclusion
  1 month relapse was 18.5% and 6 months relapse was 54.5%. The relapse rate was significantly higher among women, employers, singles and those with the past history of relapse.
  Keywords: Opioid Detoxification, Relapse
 • Dds.Ms R. Fekrazd, Dds Gh Lotfi, Dds.Ms Gha Gholami, Dds.Ms K. Kalhori Page 39
  Background
  Dental Hypersensitivity (DH) is one of the most common problems that is defined as short, sharp pain arising from exposed dentine in response to mechanical, chemical and thermal stimuli. The prevalence of dental hypersensitivity is increasing due to two reasons: First, people can keep their teeth for longer periods; second, root surface of teeth are mostly exposed as a result of gingival recession and periodontal surgery. Many different types of treatments have been so far suggested for dental hypersensitivity. These include the use of strontium salts or potassium salts, glass ionomers, photopolymerising sealants to occlude dentinal tubules. In cases of sever DH, invasive therapy by means of root canal therapy (RCT) & crowns as well as surgical correction including root coverage can be indicated. However, more recently, the intermittent or repeated use of laser has been recommended. This review aims at evaluating which laser can affect DH.
  Result
  The lasers used for the treatment of DH fall into two groups: Low output power (low level) lasers such as He-Ne, GaAs, GaAlAs which block nerve ends and affect inflammatory mediators; and middle output power lasers like Nd:YAG, CO2 lasers which bring about major changes to teeth in order to occlude dentinal tubules.
  Conclusion
  A combination of lasers to reduce the DH is recommended and low-level lasers combined with middle-output lasers are preferred.
  Keywords: Laser, Dental Hypersensitivity, LLLT, Dentinal Tubule
 • Md A. Karbalai Khani Ar Babaei H. Shahali Page 47
  Crush injury of an extremity occurs when a limb is compressed between two hard surfaces, to the point where vascular supply is impaired and vulnerable tissues undergo necrosis. Most commonly, limbs are crushed during auto versus pedestrian accidents, motor vehicle crashes, and industrial accidents. However, during natural disasters such as earthquakes, buildings collapse, landslides, mine cave-ins, and wars with mass civilian casualties, epidemics of limb crush injury can occur. The large number of casualties requiring specialized medical care can easily overwhelm medical systems, particularly if medical facilities are simultaneously affected by the disaster. This article reviews the acute management of vascular and soft tissue injuries in the emergency department.
  Keywords: Crush Injury, Compartment Syndrome, Earthquakes, Civilian Casualties
 • Md H. Shahali Mh Shahali Page 57
  Background
  Diabetes is one of the great problems of our age and its important goal is to control the blood sugar in order to decrease hyperglycemic long time adverse effects. Also, lichen planus is a chronic skin disease with only conservative and long term treatments that causes many cosmetic and psychiatric problems in patients. Thus, control of type 2 diabetes and lichen planus with modern methods is the goal of the scientists in all times. Report: Patient is a 60 year old man with type 2diabetes and lichen planus that had been treated with anti diabetes oral agents and routine lichen planus treatments, but blood sugar and lichen planus had not been controlled. Luvox 100mg and Xanax 0.5 mg was administered for the patient in order to control his anxiety disorder. Surprisingly, lichen planus and diabetes were also controlled.
  Conclusion
  Stress dependent disorders, such as type 2 diabetes and lichen planus, may be controlled by removing stress factors.
  Keywords: Type 2 Diabetes_Lichen Planus_Stress_SSRI
 • N. Evazzadeh, S. Riahi Page 61
  Background
  The aim of this study is to assess and evaluate the radiology centers environmental dosimeter in various army treatment centers.
  Materials And Methods
  In a descriptive cross sectional study all the radiology centers of the army hospitals in Tehran were evaluated in 1386. Initially a radiometer (Gaiger Moler) was used to measure the dose meter levels in radiology centers and in the control rooms.
  Results
  Results indicate that the maximum environmental dose in radiology centers was 0.18 micro sivert an hour at 502 army hospital. The minimum environmental dose was 0.11 micro sivert an hour at 501 and 506 army hospitals. Maximum environmental dose in controlled areas was 0.22 micro sivert an hour at Khanevadeh hospital; and minimum environmental dose was 0.14 micro sivert an hour at 506 army hospital.
  Conclusion
  The environmental dose in all hospitals was almost standard and acceptable. Annual monitoring activity will assist to create a suitable work atmosphere for radiology staff.
  Keywords: Environmental Dosemeter, Radiometer, Control Area, Supervision Area