فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1385)

نشریه کودکان استثنایی
سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1385)

 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ماه نیا یاوری*، فریدون یاریاری، حسن رستگارپور صفحات 713-734
  هدف
  بررسی تاثیر نرم افزار کمک آموزشی رایانه ای طراحی شده (حساب یار) برای آموزش شمارس، جمع و تفریق دانش آموزان با نارسایی یادگیری خاص در حساب بوده است.
  روش
  با بهره گیری از روش شبه آزمایشی، تعداد 20 دانش آموز 8-7 ساله دچار این اختلال از بین جامعه آماری این دانش آموزان در شهر تهران پس از انتخاب و همتاسازی به صورت تصادفی در طرح پیش آزمون - پس آزمون به دو گروه آزمایش و کنترل، تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات برای متغیر یادگیری (شمارش، جمع و تفریق) آزمون ایران کی مت (محمد اسماعیل و هومن، 1381) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (t دو گروه مستقل و وابسته) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که به کارگیری نرم افزار کمک آموزشی طراحی شده در یادگیری شمارش، جمع و تفریق، در دانش آموزان دچار اختلال ویژه در یادگیری ریاضیات تاثیر مثبت دارد. بنابراین به نظر می رسد این نرم افزار برای این گروه از دانش آموزان مناسب باشد.
  نتیجه گیری
  با استفاده از نرم افزار کمک آموزشی رایانه ای می توان شمارش، جمع و تفریق را به دانش آموزان دچار اختلال ریاضی، آموزش داد.
  کلیدواژگان: آموزش حساب، اختلال ناتوانی یادگیری خاص در حساب، نرم افزار حساب یار
 • فرزانه میکائیلی منیع*، محمدنقی فراهانی صفحات 735-768
  هدف
  در این مطالعه تلاش شد مدل پردازش واج شناختی در نمونه ای از دو زبانه های عادی و نارساخوان ترکی - فارسی زبان آموزش شود.
  روش
  به این منظور از بین دانش آموزان 10-8 ساله دو زبانه شهر تبریز از طریق نمونه گیری هدفمند 138 دانش آموز پسر نارساخوان و 138 دانش آموز پسر عادی انتخاب و با توجه به متغیرهای سن، جنس و هوش همتا شدند. آزمون های آگاهی واج شناختی، حافظه فعال واج شناختی، نامیدن سریع خودکار و خواندن درهر دو گروه اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان دادند مدل پردازش واج شناختی در گروه عادی دو زبانه مدل تبیینی مناسب تری به شمار می رود. بر این اساس، مولفه های آگاهی واج شناختی، نامیدن سریع خودکار و حافظه فعال واج شناختی دارای روابط علی معنی دار با سرعت و صحت خواندن می باشند. به عبارتی مدل بدست آمده از داده ها در این گروه با مدل تئوریکی آزمون شده مطابقت دارد و این مدل قادر به تبیین و پیش بینی عملکرد خواندن فرد است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت مدل آزمون شده در گروه دو زبانه عادی مدل مناسبی است؛ زیرا همه مسیرهای مهم و معنادار ممکن بین متغیرها را در خود داشته است. در گروه نارساخوان، داده های به دست آمده کاملا با مدل تئوریکی هماهنگی و تطابق ندارند و روابط علی حافظه فعال واج شناختی به سرعت و صحت خواندن و مسیر آگاهی واج شناختی به سرعت خواندن معنی دار نیست و در نتیجه آنها به خوبی در مدل قرار نمی گیرند. مجموع نتایج مربوط به دو زبانه های نارساخوان نشان می دهند که با وجود برازش داده ها با مدل تئوریکی، مدل کاملا مناسب داده ها نیست و مولفه حافظه فعال واج شناختی، نمی تواند نقش موثری در کاهش و افزایش زمان و خطاهای خواندن داشته باشد و آگاهی واج شناختی نیز نتوانسته بر متغیر سرعت خواندن موثر واقع شود.
  نتیجه گیری
  در کل یافته ها نشان دادند مدل پردازش واج شناختی خواندن برای گروه عادی دو زبانه مدل مناسب تری است.
  کلیدواژگان: خواندن، نارساخوانی، مدل پردازش واج شناسی
 • اصغر مینایی * صفحات 769-786
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا درآمد.
  روش
  در این مطالعه از بخشی از داده های پژوهشی مینایی (1384)، استفاده شد که شامل 693 دانش آموز پسر و 588 دانش آموز دختر مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای برآورد پارامترها و برازش مدل از تابع کمترین مجذورات وزن دار استفاده شد.
  یافته ها
  برای ارزیابی کفایت برازش مدل از شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب، شاخص برازش تطبیقی، ریشه دوم میانگین مجذورات پس مانده های استاندارد شده، شاخص تاکر - لویز، شاخص خوبی برازندگی و شاخص تعدیل یافته خوبی برازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل 8 عاملی همبسته آخنباخ از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. این یافته شاهد دیگری در زمینه روایی درونی سازه فرم گزارش معلم فراهم آورد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که سندرمهای فرم مورد بحث همپوشی کامل با همدیگر ندارند. این مطلب حاکی از آن است که سندرمها واجد روایی تشخیصی هستند.
  نتیجه گیری
  بطور کلی، یافته های پژوهش بیانگر این است که ساختار عاملی فرم گزارش معلم از برازش مطلوبی برای دانش آموزان 6 - 18 سال شهر تهران دارد و از آن می توان بعنوان ابزاری روا در سنجش 8 اختلال عاطفی - رفتاری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فرم گزارش معلم، آخنباخ، تحلیل عاملی تاییدی، مشکلات عاطفی، رفتاری، ساختار عاملی
 • باقر غباری بناب*، زهره استیری صفحات 787-804
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی مادران کودکان عادی و مادران کودکان در خودمانده می باشد.
  روش
  در راستای هدف فوق الذکر 28 کودک در خودمانده و 30 کودک عادی انتخاب شدند. از مادران این کودکان دعوت شد تا پرسشنامه شخصیت آیزنک، پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (بشارت، 1379)، و پرسشنامه تاریخچه فردی (تدوین شده بوسیله پژوهشگر) را پر کنند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، تحلیل واریانس تک متغیره، و تحلیل ممیز مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مادران کودکان در خودمانده و مادران کودکان عادی در دو بعد شخصیت آیزنک یعنی درونگرایی/برونگرایی و روان گسستگی/کنترل تکانه تفاوتی با همدیگر ندارند اما دو گروه در بعد روان آزردگی/پایداری هیجانی متفاوت بودند. مادران کودکان در خودمانده بیشتر در بعد روان آزردگی قرار گرفتند و مادران کودکان عادی بیشتر در بعد پایداری هیجانی قرار داشتند. در متغیر سبک دلبستگی بین مادران کودکان عادی و مادران کودکان در خودمانده تفاوتی وجود نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل ممیز که روی داده های حاصل از پرسشنامه تاریخچه فردی صورت گرفته است، متغیرهای مدت زمان بارداری، وضعیت روانی مادر در دوران بارداری، وضعیت گریه و تنفس کودک بعد از تولد، زمان شروع شیر دادن به کودک، سن راه رفتن، سن نگاه داشتن سر و سن کنترل ادرار و مدفوع در کودک، متغیرهای تمیز دهنده کودکان در خودمانده از کودکان عادی بودند.
  نتیجه گیری
  در مادران کودکان در خودمانده، روان آزردگی بیش از مادران کودکان عادی است.
  کلیدواژگان: اختلال درخودماندگی، ویژگیهای شخصیتی، سبک دلبستگی
 • صدیقه رضایی دهنوی*، مریم سیف نراقی صفحات 805-824
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف کلی «بررسی انواع غلطهای املایی بریل فارسی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل در مراکز ویژه آموزش نابینایان در شهرهای تهران و اصفهان» انجام شده است. اهداف ویژه تحقیق شامل طبقه بندی انواع غلطهای املایی بریل، تعیین شایع ترین انواع غلط در پایه های اول تا پنجم، مقایسه شیوع انواع غلط با توجه به پایه تحصیلی، جنس دانش آموزان و سطح عملکرد آنها در درس املاست.
  روش
  جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مبتلا به آسیبهای بینایی شاغل به تحصیل در مراکز ویژه آموزش نابینایان در شهرهای تهران و اصفهان است که از خط بریل استفاده می کنند. از طریق روش نمونه گیری قضاوتی 106 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق 5 متن املای محقق ساخته برگرفته از متن کتاب درسی فارسی در هر پایه بود.
  یافته ها
  پس از اجرای آزمونها به صورت گروهی و استخراج انواع غلط، غلطها به ده طبقه تقسیم شدند و با استفاده از آزمون ناپارامتریک خی دو به بررسی اهداف پرداخته شد. نتایج نشان داد که در هر پنج پایه غلط نوع اول (اشکال در حروف هم صوت) دارای بیشترین فراوانی است؛ همچنین بین میزان شیوع انواع غلط در پایه های مختلف و نیز در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی دار به دست نیامد. اما بین میزان شیوع انواع غلط در بین دانش آموزان قوی و ضعیف تفاوت معنی داری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  اشکال در حروف هم صوت فراوان ترین اغلاط املایی خط بریل در هر پنج پایه است.
  کلیدواژگان: غلط املایی، نابینایان، بریل، بریل مخفف شده
 • صفحه 825
|
 • Yavarim.*, Yaryari, F. Rastegarpour, H Pages 713-734
  Objective
  To study the effect of computer–assisted instructional software on counting, addition and subtraction learning for students with learning disability.
  Method
  20 students with dyscalculia (7-8 years old) were randomly selected and matched into a quasi-experimental control group design.
  Results
  The results of Iranian version of Key Math test (Mohammad Esmaeel and Hooman, 2002) scores of the two groups by t-test showed that: application of the designed instructional software has a significant effect on counting, addition and subtraction learning for students with dyscalculia.
  Conclusion
  This software can be considered as an appropriate means for teaching arithmetic operations to these students.
  Keywords: Dyscalculia, Arithmetic, Computer, assisted Software, Hesabyar
 • Mikaelif. *, Farahani, M Pages 735-768
  Objective
  This study was set to investigate the phonological processing model in Azari-Farsi bilingual students with and without dyslexia.
  Method
  276 students (8-10 years old) from Tabris's primary schools were recruited. Phonological awareness, phonological working memory, rapid automatic naming and reading tests were administered.
  Results
  Results showed that students with dyslexia have a poor and the students without dyslexia have a good fitness.
  Conclusion
  This study concludes that the phonological processing model has a better fitness for the normal bilingual students.
  Keywords: Reading, Phonological Processing Model, Dyslexia
 • Minaee, A.* Pages 769-786
  Objective
  This study tested the fit of the Teacher’s Report Form (TRF) syndrome structure in a sample of non-referred students.
  Method
  This research used some part of the Minaee’s study (1384 - 2005) data. 693 male and 588 female students had been randomly selected from primary, secondary and high schools in Tehran. A correlated 8-syndrome model was tested via confirmatory factor analysis of the TRF ratings of 1281 students from Tehran.
  Results
  The results supported the fit of the 8-syndrome model for Farsi-Speaking students.
  Conclusion
  Accordingly, we can conclude that Factor Analysis of Teacher’s Report Form is a reliable instrument to evaluate 8 types of behavioral and emotional disorders in Tehran.
  Keywords: Teacher's Report Form, Confirmatory Factor Analysis, Behavioral, Emotional disorders, Factor Structure
 • Ghobari Bonabb.*, Estiri, Z. Pages 787-804
  Objective
  This study was conducted to compare personality characteristics and attachment style in mothers of the autistic children and mothers of the normal children.
  Method
  28 mothers of the autistic children and 30 mothers of the normal children were selected, and assessed by Eysenck Personality Inventory and Attachment Style Inventory, and the researchers Personal History Inventory. The data were analyzed by chi-square test, MANOVA, ANOVA and Discriminant analysis.
  Results
  The results showed a significant difference in Neuroticism versus Emotional stability. No significant differences were observed between two groups in Introversion versus Extroversion, and psychoticism versus tension control aspects. The results showed that mothers of autistic children could be set in the Neurotic group, while mothers of normal children were almost in Emotional stable group. For the attachment style the results show no difference between the two groups. Based on analysis of personal History Inventory, we found seven differentiate variables between autistic children and normal children.
  Conclusion
  These findings stress that personality characteristics of the mothers of autistic children should be considered in mother and child psychotherapy.
  Keywords: Key words: Autistic Disorder, Personality Characteristics, Attachment style
 • Rezaei Dehnavis.*, Seif Naraghi, M Pages 805-824
  Objective
  The purpose of this study was to investigate types of Braille spelling errors in primary school students with visually impairment in Isfahan and Tehran.
  Method
  106 students with visual impairment who were studying using Braille were selected through judgment selection. 5 texts were selected from the students Farsi books to evaluate the errors.
  Results
  On the basis of the analysis, the errors were classified in ten types. Results indicate that the first-type-error was the most prevalent in all grades. No significant difference was found for the errors regarding the grades and the gender.
  Conclusion
  Some useful strategies must be used for teaching Braille spelling in primary schools.
  Keywords: Visual Impairment, Spelling Errors, Braille