فهرست مطالب

قرآن پژوهی حسنا - پیاپی 2 (پاییز 1388)

نشریه قرآن پژوهی حسنا
پیاپی 2 (پاییز 1388)

 • 110 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحه 6
 • آیت الله سیدحیدر علوی نژاد صفحه 30
  تاویل قرآن، موضوعی است که بیشتر مفسران و نویسندگان علوم قرآن، مطالبی درباره آن نگاشته اند؛ اما حقیقت این است که بیشتر این نوشته ها و پردازش ها آنگونه که باید پرده ابهام از چهره این اصطلاح برنگرفته اند و چه بسا نوشته هایی که به جای زدایش ابهام مایه زایش پرسش هایی جدید هستند.
  دگرگونی معنایی و به کار رفتن اصطلاح تاویل در برابر اصطلاح تفسیر و تنزیل و درکنار ظهر و بطن قرآن ممکن است از جمله زمینه های ابهام این واژه باشد.
  این نوشتار بر آن است واژه تاویل را به پیشگاه اهل بیت عرضه کند و آنگاه به تحلیل آن بپردازد.
  کلیدواژگان: معناشناسی، تاویل، تفسیر، اهل بیت علیهم السلام
 • سیدعباس سیدکریمی (حسینی) صفحه 46

  در آیات قرآن مواردی به چشم می خورد که معطوف و معطوف علیه در عطف توسط »او« دارای مفاد واحد است. به عبارت دیگر دو عدل »او« دارای معنای یکسان است. از سوی دیگر اقتضای واژه »او« مغایرت میان دو عدل است. اینجاست که معضلی پیش می آید: گروهی از مفسران راه حل را در این دیده اند که در معطوف و معطوف علیه نوعی تصرف کرده تا مغایرت حاصل گردد، گرچه فاقد هرگونه قرینه ای باشد. این نوشتار راه حل دومی ارائه داده است و اثبات کرده است که در موارد یاد شده تصرف در دو عدل صحیح نیست، بلکه واژه »او« به معنای واو است و واو هم عطف تفسیر است. در نتیجه ده ها آیه قرآن به روشنی تفسیر گردیده و ابهام از آنها زدوده شده است.

  کلیدواژگان: او، واو عطف
 • کاظم قاضی زاده، لیلا مرادی صفحه 64

  برخی از واژگان، علاوه بر معنای پایه، دارای معنای نسبی نیز هستند. »مع« از واژه هایی است که در دو حوزه معنایی پایه و نسبی در قرآن به کار رفته است. این نوشتار می کوشد پس از ذکر معنای پایه مع سه نوع همراهی مطلق، مطلوب و نامطلوب را بیان نماید. همچنین به منظور بیان معنای نسبی مع از طریق معنا شناسی ساختگرا که به بررسی روابط معنایی بین واژه ها و جمله ها می پردازد، دو معنای »نصرت و یاری رساندن« و »علم و احاطه داشتن« و برخی کاربردهای قرآنی اش را بیان نماید و معنای »بعد از، پس از« را که در یکی از کاربردهای قرآنی (انشراح/ 5و6) آمده است را بر اساس رویکرد تاریخی به ساخت معنا و تغییرات معنایی (تغییر مدلول) بررسی نماید.

  کلیدواژگان: معناشناسی، معیت، نصرت، علم، معنای پایه، معنای نسبی
 • م.عشایری منفرد صفحه 78

  شخصی که در آن شب تاریخی با پیامبر همراه بوده است (چه خلیفه اول بوده باشد چه شخصی دیگر) از دو جهت مورد نکوهش این آیه شریف است، این قلم بر آن است که با اتکای تمام به قرائن متنی و زبانی و بدون گریز به سوی قرائن فرامتنی این دو جهت را سامان دهد؛ ابتدا خواننده از طریق دلالتهای زبانی خواهد دید که آیه دال بر این است که مصاحب پیامبر در آن شب تاریخی با ترس و اضطراب شدیدی که بدان مبتلا شده بود پیامبر را به سوی مهلکه ای سوق میداد که اگر انزال سکینه و تایید به جنود نبود تاریخ اسلام به گونه ای دیگر رقم میخورد و سپس با پرسشی ساده و همه فهم، عدم قابلیت و صالحیت آن شخص برای پذیرش سکینه الهی آشکار خواهد شد. در تمام این نوشتار از باب جدالی احسن -که مخالفان را از پذیرشش گریز و گزیری نباشد- به هیچ یک از منابع یا تفاسیر شیعی استناد استمدادآمیز نشده است.

 • صفحه 106
|
 • Ayatollah Seyyed Haidar Alavi Nejad Page 30
  Most of the interpreters and writers of Quranic sciences have written about the interpretation of Qoran; but it is a fact that most of these writings and essays have not cleared the vagueness of this term and perhaps some writings create new questions instead of clarifying the vagueness in this case. The semantically change and using theterm’Ta’avil’against the term’Tafsir’and’Tanzil’in addition to the. Quranic facts may make this word vague This writing intends to present the word’Ta’avil’to Ahl-e Beit and.then analyze it
 • Seyyed Abbas Seyyed Karimi (Hussaini) Page 46

  There are some cases in the Quranic verses that the word which is referred to and the adverting word have the same contents by the conjunction))او ((., In other words, the two words among which there is))او ((bear the same meaning. On the other hand, the demand of the word))او ((. is to distinguish between the two words: Here is the point where the problem is created A group of the commentators have presented a solution that a kind of changes should be brought about in order to distinguish betweenthe meaning of the word which is referred to and the adverting. word; no matter if it is without any indication This writing has presented a second solution and has proved that inthe above mentioned cases it would be wrong to bring about changes in the word which is referred to and the adverting word, rather the word))او ((means واو and واو is the commentary conjunction, as a result the commentators have commented tens of Quranic verses. clearly, and rubbed off their ambiguity.

 • Kazim Ghazi Zadeh, Leila Muradi Page 64

  Some words in addition to the basic meaning, have relative meaning as well.))مع ((is a word which is used in the Qoran in two basic and relative semantic domains. This writing tries to express three kinds of absolute, desirable and undesirable company afterit mentions the basic meaning of))مع ((. And it also tries to express two meanings ((aid and help)) and ((knowing and to be conversant in)) and some of the Quranic uses of))مع ((in order to express the relative meaning of))مع ((through structural semasiology which studies semantically relations between the words and the sentences and study the meaning((after, then)) which is used about one of the on the basis of historical approach)5and6, Quranic uses (Ensherah to the structure of meaning and semantically changes(the change of) content

 • M.Ashayeri Munfared Page 78

  This verse blames the person who was in company with the prophet of Islam on that historical night(whether it was the first caliph or not) in two respects, this writing intends to organize these two respects in two parts with complete relying on contextual and oral evidences and making no metabasis to the evidences beyond the texts; In thefirst part, the reader will find out through the oral significations that the verse testifies that the prophet’s companion, being seriously fearful in that historical night, was leading the prophet to a dangerous position and if the descending of the divine quietude and assistance of the divine army were not there the history of Islam might have been different today. And also in the second part, the incapability of that person to enjoy the divine quietude will become clear by a. simple and understandable question to allThe writer has not relied on any Shiite source or commentary to get help all through this writing in order to argue in the best way.

 • Page 106