فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال نهم شماره 1 (پیاپی 64، 1389)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 64، 1389)
 • تاریخ انتشار: 1388/12/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 0
 • مقالات پژوهشی
 • شیرین لواف، آرش عزیزی صفحه 1
  زمینه و هدف
  بررسی میزان حداکثر باز شدن دهان می تواند به عنوان یک شاخص تشخیصی در معاینه کلینیکی مفصل گیجگاهی- فکی به کار رود. محدودیت در میزان حداکثر باز شدن دهان، یکی از مشکل هایی است که می تواند ناشی از عفونت صدمه ها یا اسکار در بافت های نرم مفصل گیجگاهی- فکی، شکستگی کندیل مندیبل یا سایر مشکل های مفصلی باشد. با توجه به اختلاف نظرهایی در پیشینه تحقیق، راجع به میزان باز شدن دهان و نظر به اهمیت این موضوع این تحقیق در مورد میزان طبیعی باز شدن دهان در افراد سالم مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه به روش توصیفی بر روی 210 نفر از افراد مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی انجام شد. افراد برای اندازه گیری میزان باز شدن دهان ارزیابی شدند. همه افراد انتخاب شده تاریخچه ای از بیماری سیستمیک و اتوایمیون، درمان ارتودنسی، جراحی ارتوگناتیک، کراس بایت دندانی یا اسکلتی یا دولیکوسفالیک نداشتند. بدنبال انتخاب افراد، سن، قد و جنس آنها و همچنین میزان باز شدن دهان آنها ثبت گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های پارامتریtest T– یک طرفه تحلیل و مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از کل نمونه ها(210 فرد)، 6/48 درصد آنها را مردان و 4/51 درصد را زنان تشکیل دادند. میانگین سنی افراد 5/32 سال بود میانگین قد مردان 8/175 سانتی متر و میانگین قد زنان 6/160 سانتی متر بود. میانگین متوسط حداکثر میزان باز شدن دهان 9/49 میلی متر بدست آمد که این میزان در مردان 19/52 میلی متر و در زنان 8/47 میلی متر بود.
  از لحاظ آماری، تفاوت معناداری در میزان باز شدن دهان در مردان و زنان وجود داشت(001/0= p). همچنین رابطه معناداری بین میزان قد و حداکثر باز شدن دهان یافت گردید(001/0=p). با این وجود هیچ رابطه معناداری بین میزان باز شدن دهان و سن بدست نیامد(14/0=p).
  نتیجه گیری
  در تحقیق حاضر میزان حداکثر باز شدن دهان با قد افراد رابطه مستقیم داشت. با توجه به این نتیجه، فرضیه تاثیر قد بر میزان حداکثر باز شدن دهان که در مطالعه های گذشته مطرح شده بود، تائید گشت
 • سرور نعمت پور، فروزان بهروزیان صفحه 7
  زمینه و هدف
  طبیعت غیر قابل پیش بینی و سیر مزمن بیماری صرع عملکرد جسمی، اجتماعی و روانی کودک بیمار و خانواده وی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، میزان آگاهی و عقاید والدین کودک مبتلا به صرع در مورد بیماری فرزندشان مشخصا بر قدرت تطابق و کیفیت زندگی کودک و خانواده موثر می باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی والدین کودکان مبتلا به صرع از بیماری صرع و ارتباط آن با سلامت عمومی آنها، انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه مشاهده ای تحلیلی- مقطعی می باشد. از میان والدین دارای کودک مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه و بخش اطفال بیمارستان گلستان اهواز که فرزندانشان به دلیل این بیماری تحت درمان قرار داشته اند 35 پدر و مادر(27 مادر و 8 پدر) با روش غیر تصادفی و مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند و با تکمیل فرم ثبت اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته آگاهی از بیماری صرع و پرسش نامه سلامت عمومی28 سوالی (GHQ-28)مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در بررسی نتایج 7/65 درصد والدین مشکل های روانشناختی نشان دادند. در 4/91 درصد والدین میزان آگاهی از بیماری صرع ضعیف و یا نادرست بود. بین سطح آگاهی والدین و سلامت عمومی آنها ارتباط معنادار به دست آمد(001/0>P). بین مدت زمان ابتلا به بیماری کودک و سلامت عمومی والدین همبستگی مستقیم بدست آمد(004/0=P).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان می دهد که آگاهی والدین در مورد صرع عموما ضعیف و نادرست است و این امر با کاهش سلامت عمومی آنها مرتبط است. بنابراین یافته های حاضر، اهمیت ارزیابی روانشناختی در والدین کودکان صرعی را پیشنهاد می کند. به علاوه، آنها به اطلاعات و آموزش بیشتری در مورد صرع نیاز دارند تا بدین وسیله مشکل های روانشناختی آنها کاهش یابد. علاوه بر این، دسترسی به سرویس های روانشناختی ممکن است برای آنها مفید باشد.
 • مهوش زرگر، فاطمه چراغی صفحه 15
  زمینه و هدف
  روش انتخابی در تخلیه مول، ساکشن کورتاژ است. در حدود 20 درصد موارد بعد از درمان اولیه احتمال مقاوم شدن بیماری وجود دارد. یکی از علل ادامه ترشح βhCG و عدم کاهش مناسب آن وجود نسج باقی مانده تروفوبلاست در رحم و تخلیه ناکامل آن است. هدف از این مطالعه بررسی نقش کورتاژ دوم در تخلیه کامل نسج مولار به منظور کاهش احتمال مقاوم شدن آن است.
  روش بررسی
  در این مطالعه موردی - شاهدی تعداد 160 بیمار مبتلا به مول هیداتیدیفرم بعد از بررسی های معمولی در دو گروه 80 نفری مورد و شاهد قرار گرفتند. در گروه مورد جهت بیماران بعد از انجام ساکشن کورتاژ اولیه، سونوگرافی انجام شد و در صورت گزارش سونوگرافی مبنی بر وجود نسج باقی مانده یا ضخامت آندومتر بیش از 10 میلی متر، روز بعد تحت کورتاژ دوم قرار گرفتند. برای بیماران گروه شاهد فقط ساکشن کورتاژ به روش روتین انجام شد. سپس بیماران هر دو گروه به صورت روتین تا منفی شدن یا مقاوم ماندن βhCG به صورت هفتگی پیگیری شدند.
  یافته ها
  بین بیماران دو گروه از نظر سن، تعداد حاملگی، اندازه رحم و سایر فاکتورهای خطر تفاوت معناداری وجود نداشت. در گروه مورد 8/34 درصد موارد سونوگرافی یافته های غیر طبیعی نشان داد. میزان کلی مقاوم شدن در این گروه 25 درصد بود که به تفکیک 8 درصد در بیماران با سونوگرافی طبیعی و 17 درصد در بیماران با سونوگرافی غیر طبیعی بدست آمد. در گروه شاهد میزان مقاوم شدن مول 34 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که اولا عدم وجود نسج باقی مانده پس از ساکشن کورتاژ می تواند نشان دهنده خطر کم مقاوم شدن بیماری باشد. ثانیا در صورت وجود نسج باقی مانده با انجام کورتاژ دوم می توان میزان مقاوم شدن مول را کاهش داد ضمن اینکه به نظر می رسد ماهیت اولیه بیماری نیز بر میزان مقاوم شدن آن مؤثر باشد.
 • اسکندر مقیمی پور، عباس اخگری، زریفه قاسمیان صفحه 21
  زمینه و هدف
  گلوکزآمین یک قندآمین طبیعی است که از روند تخریب مفاصل در استئوآرتریت جلوگیری می کند. با توجه به عدم وجود فرآورده جوشان گلوکزآمین و مزایای آن، ازجمله بهبود پذیرش بیمار و مصرف راحت فرآورده برای سالمندان، اقدام به تهیه گرانول جوشان گلوکزآمین گردید.
  روش بررسی
  ابتدا ریزش، تراکم پذیری و میزان حلالیت پودر گلوکزآمین در آب بررسی شد. سپس با استفاده از طراحی آزمون، 27 فرمول گلوکزآمین به روش گرانولاسیون خشک تهیه گردید. متغیرهای مستقل شامل: نسبت اجزاء جوشش، نسبت دی کلسیم فسفات (DCP) به مانیتول و اندازه ذره ای بودند. پاسخ های آزمون سرعت ریزش، pH و عمر قفسه ای بودند. با استفاده از نقاط اشتراک محدوده بهینه پاسخ ها، فرمولاسیون برتر انتخاب و پس از انجام کنترل های فیزیکوشیمیایی لازم، طعم دهنده، شیرین کننده و رنگ به آن افزده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که داروی گلوکزآمین دارای قابلیت ریزش و تراکم پذیری مطلوبی نیست، ولی حلالیت خوبی در آب دارد. تغییر میزان اجزاء جوشش اثر کمی بر سرعت ریزش داشت، ولی تاثیر نسبتDCP به مانیتول و اندازه ذره ای معنادار بود. هر 3 متغیر مستقل بر عمر قفسه ای موثر بودند، ولی نسبت DCP به مانیتول کمترین اثر را داشت.
  نتیجه گیری
  با استفاده از طراحی فاکتوریال برای فرمولاسیون گرانول جوشان گلوکزآمین، می توان باآزمون های کمتر و در زمان کوتاهتر به فرمولاسیون بهینه دست یافت. فرمولاسیون نهایی حاوی گلوکزآمین، بیکربنات سدیم، اسیدتارتاریک، اسیدسیتریک، مانیتول، DCP، پلی اتیلن گلیکول4000، آسپارتام، رنگ و طعم دهنده بود. همچنین تاریخ انقضاء این فرآورده 530 روز بود.
 • رابعه آرین، محمدجعفر شاطرزاده یزدی، ناصر شرف الدین زاده، شاهین گوهرپی، علی اصغر ارسطو صفحه 35
  زمینه و هدف
  مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) شایع ترین بیماری پیشرونده نرولوژیک در بزرگسالان جوان است. این بیماری یک بیماری مخرب میلین است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند. به دلیل اینکه این ضایعه ها در نواحی مختلفی از سیستم عصبی مرکزی پراکنده هستند، بیماران دارای درجه های متغیری از اختلال های تعادلی، هماهنگی، حسی، قدرت و بینایی هستند. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت های عملکرد تعادلی دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از آزمون های بالینی عملکرد تعادلی بود.
  روش بررسی
  40 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس که به انجمن ام اس استان خوزستان واقع در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور مراجعه کرده بودند، به همراه 40 فرد سالم به عنوان گروه کنترل، با استفاده از آزمون های مقیاس تعادلی برگ (BBS)، بلند شدن و رفتن زمان دار (TUG)، رمبرگ تغییر یافته (با چشمان باز و بسته) و کشیدن طرفی دست (به سمت راست و چپ) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  گروه آزمون (بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس) در همه آزمون های تعادلی ضعیف تر از گروه کنترل عمل کردند (001/0 p
 • محمد علی بهروز، فاطمه سیف، جعفر فتاحی اصل، لیلا بهروز صفحه 45
  زمینه و هدف
  پرتو فرا بنفش؛ در مقایسه با دیگر پرتوهای غیر یون ساز دارای انرژی بالایی بوده و می تواند منجر به پاسخ بیولوژیکی بیشتری گردد. به موجب گزارش سازمان بهداشت جهانی، تابش بیش از حد پرتو فرا بنفش خورشیدی؛ دارای اثراتی مانند ایجاد سرطان پوست و کاتاراکت بوده و لذا دلیل قانع کننده ای برای انجام اقدام های بهداشتی است. بدین لحاظ اندازه گیری میزان تابش این پرتو؛ در مناطق مختلفی انجام یافته است. با توجه به اینکه چنین اندازه گیری هایی تاکنون در خوزستان صورت نگرفته، انجام آن در اهواز ضروری به نظر رسیده و طی یک سال اندازه گیری گردید.
  روش بررسی
  تابش فرا بنفش خورشیدی با استفاده از دستگاه Hand-held-lux-uv-IR-Meter در مدت یک سال به صورت روزانه (سه بار در هر روز: دو ساعت قبل از ظهر، ظهر و دو ساعت بعداز ظهر) اندازه گرفته شد.
  یافته ها
  اندازه گیری ها نشان می دهند که در طول روز، بیشترین شدت تابشی UV در ساعت های حوالی ظهر است. پس از میانگین گیری از اندازه گیری هایUV تابشی مربوط به هر ماه، حداکثر و حداقل تابش این پرتو به ترتیب در خرداد ماه و آذر ماه مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  گرچه مقایسه بین نتایج اندازه گیری های نقاط مختلف دنیا به دلیل تاثیر وضعیت جوی و موقعیت جغرافیایی سودمند نمی باشد، مع الوصف میانگین نتایج اندازه گیری اهواز با میانگین نتایج نقاط نسبتآ نزدیکتر مقایسه شده است. با توجه به شدت نورآفتاب در ماه های تابستان و فراوانی فوتون های فرا بنفش خورشیدی در شهر اهواز؛ توصیه می شود که حتی الامکان از ساعات توقف در آفتاب کم کرده و از عینک های آفتابی مناسب استفاده شود.
 • نادر صاکی، سهیلا نیک اخلاق، مظفر سرافراز، فاخر رحیم، ساره زرع پیما صفحه 53
  زمینه و هدف
  اوتیت میانی سروز یکی از شایع ترین بیماری های دوران کودکی بوده و می تواند منجر به تاخیر در تکلم شود. به منظور تعیین شیوع این بیماری و بررسی برخی از عوامل موثر در شیوع آن در منطقه هویزه و روستاهای اطراف آن مطالعه ای روی کودکان کمتر از 6 سال تحت پوشش خانه های بهداشت انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تعداد 856 کودک ساکن در نواحی شهری و روستایی هویزه مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق ضمن بررسی فراوانی اوتیت میانی سروز در کودکان عواملی همچون سن، جنس، تغذیه کودک با شیر مادر، سیگاری بودن یکی از اعضای خانواده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده بررسی می شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان دهنده شیوع بیش از 31 درصدی اوتیت میانی سروز در کودکان کمتر از 6 سال ناحیه مورد مطالعه بوده است که بیانگر شیوع بالایی می باشد. هم چنین در این مطالعه مشخص شد که درصد بیماری در پسران مورد مطالعه بیشتر از دختران و در گروه های سنی 2-0 و 6-4 سال بیش از گروه سنی 4-2 سال می باشد. هم چنین شیوع بیماری با عدم تغذیه کودکان از شیر مادر و سیگاری بودن افراد خانواده و پایین بودن سطح اقتصادی خانواده کودکان مورد مطالعه رابطه مستقیم و معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای بیماری در منطقه مورد بررسی، توجه بیشتر در زمینه خدمات بهداشتی و ترویج فرهنگ تغذیه با شیر مادر حداقل در 2 سال اول زندگی، کاهش استعمال سیگار توسط خانواده ها و تولید کار یا ایجاد زمینه اشتغال ضروری است. امید است نتایج این تحقیق باعث جلب توجه به اهمیت پیش گیری و کنترل بیماری در کودکان کمتر از 6 سال گردد.
 • اردشیر شیخ آزادی، امیر دیبایی صفحه 63
  زمینه و هدف
  غرق شدگی یکی از عوامل مهم مرگ و میر است که امکان قابل ملاحظه ای نیز برای پیش گیری از آن وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی شیوع و ویژگی های اپیدمیولوژیک غرق شدگی در استان خوزستان است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه گذشته نگر، پرونده تمام فوت شدگان ناشی از غرق شدگی که از ابتدای سال 1381 تا انتهای سال 1385 به پزشکی قانونی استان خوزستان ارجاع شده بودند، بررسی گردید.
  یافته ها
  در مدت پنج سال 834 نفر (691 نفر مذکر و 143 نفر مونث) در استان خوزستان به علت غرق شدگی فوت کرده اند. میانگین سنی آنها 6/21 سال (با انحراف معیار 8/12 سال) و نسبت مذکر به مؤنث 8/4 به 1 بود. بیشتر قربانیان (3/25 درصد) در گروه های سنی 15 تا 19 سالگی (3/7 در هر 100000 نفر در سال) و 1/22 درصد آنها در گروه سنی 20 تا 24 سالگی (5/6 در هر 100000 نفر در سال) قرار داشتند. 3/24 درصد از کل قربانیان غرق شدگی، افراد کمتر از 15 ساله (شامل سه گروه سنی صفر تا چهار ساله، 5 تا 9 ساله و 10 تا 14 ساله) بودند. بیشتر مغروقین، قربانی غرق شدگی در رودخانه ها (7/74 درصد) و کانال های آبیاری (3/11 درصد) بودند. 5/94 درصد از قربانیان بومی استان بودند. نحوه حدوث غرق شدگی به شرح ذیل بود: حادثه (7/88 درصد)، خودکشی (3/2 درصد)، قتل (7/0 درصد) و نامعلوم (3/8 درصد).
  نتیجه گیری
  استان خوزستان با مرگ و میر 9/3 در هر 100000 نفر در سال، بعد از استان مازندران(6/7 در هر100000 نفر در سال)، دارای رتبه دوم آمار مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در کشور است و برای پیش گیری موثر از غرق شدگی، نیازمند سیاست گذاری، تدوین و اجرای برنامه ای دقیق با توجه به عوامل خطر شناخته شده می باشد
 • زهره مظلوم، فاطمه کاظمی، فریبا کریمی صفحه 75
  زمینه و هدف
  مطالعه ها نشان دادند که رژیم غذایی کم کالری با نمایه گلایسمی پایین با کاهش بیان ژن ob مسوول تولید لپتین) در بافت چربی زیر پوستی همراه است. مطالعه کنونی به منظور بررسی تاثیر دو رژیم غذایی ایزوکالریک کم چرب و نمایه گلایسمی پایین در کاهش وزن و شاخص توده بدن، درصد توده چربی بدن و سطح لپتین سرم می باشد.
  روش بررسی
  در این کار آزمایی بالینی 46 زن چاق در محدوده سنی 55-18 سال با (27BMI ≥)، مراجعه کننده به درمانگاه مطهری شیراز به طور تصادفی به دو گروه رژیمی کم چرب و نمایه گلایسمی پایین تقسیم شده و به مدت 6 هفته رژیم کم چرب یا نمایه گلایسمی پایین دریافت کردند. پارامترهای وزن، شاخص توده بدن، درصد توده چربی بدن، غلظت گلوکز ناشتا و 2 ساعت پس از غذا، لپتین ناشتا و 2ساعت بعد از غذا در ابتدا و انتهای 6 هفته اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تغییرات وزن بدن، شاخص توده بدنی، توده چربی بدن، نسبت دور کمر به باسن، گلوکز ناشتا و سطح لپتین ناشتا و 2 ساعت بعد از غذا در ابتدای مطالعه نسبت به زمان پایان مطالعه در هر گروه کاهش قابل ملاحظه ای نشان داد(05/0p
 • سید محمود لطیفی، خدامراد زندیان صفحه 83
  زمینه و هدف
  کشور ایران یکی از کشورهای قرار گرفته بر روی کمربند تالاسمی در سطح جهان محسوب می شود. شیوع بیماری بیشتر در حاشیه دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان شامل مازندران، گیلان، خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان وکرمان می باشد. استان خوزستان با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر واقع در جنوب غرب کشور با اقوام مختلف عرب، فارس و لر یکی از استان های گرفتار بیماری تالاسمی می باشد. هدف مطالعه مقطعی حاضر، تعیین بقاء بیماران تالاسمی ماژور در استان خوزستان با توجه به قومیت و جنس بیماران و همچنین مقایسه آن با بقاء بیماران تالاسمی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان می باشد.
  روش بررسی
  در این بررسی مقطعی 109 بیمار بتاتالاسمی ماژور از بین بیش از2000 پرونده بیماران تالاسمی بین سال های 1385- 1378 بیمارستان شفا در استان خوزستان انتخاب گردید و اطلاعات دموگرافیک و سوابق بیماری فرد و خانواده توسط پرسش نامه جمع آوری و به کمک جدول طول عمر و آزمون کاپلان مایر و رتبه لگاریتمی، بقاء بیماران تعیین و مقایسه گردید.
  یافته ها
  از 109 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور 2/53 درصد مرد و 8/46 درصد زن بودند. از نظر قومیتی9/13 درصد فارس، 9/13 درصد لر، 4/69 درصد عرب و 8/2 درصد سایر قومیت ها بودند. بقاء بیماران تا 5 سالگی 97 درصد، تا10 سالگی 87 درصد، تا 15 سالگی 76 درصد، تا 20سالگی 68 درصد و تا 30 سالگی 41 درصد بوده است و در مقایسه با استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان بقاء بیماران کمتر بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که همچنین قومیت (عرب، فارس و لر) و جنس افراد مبتلا به تالاسمی ماژور در بقاء آنها (17/0 P>) تاثیر معنادار نداشته است.
 • گزارش مورد
 • سیدسیف الله بلادی موسوی صفحه 99
  سندرم نفروتیک دارای تظاهرهای کلیوی و غیر کلیوی می باشد که شایع ترین آنها پروتئینوری بیش از 5/3 گرم در روز، هیپوآلبومینمی، ادم، هیپرلپیدمی، لپیدوری و افزایش انعقاد پذیری است.
  این بیماران در ریسک تشکیل ترومبوز در بسترهای عروقی(به خصوص وریدها) و آمبولی ریه بوده و اضافه شدن سندرم گلومرولونفریت با سیر پیشرونده (RPGN) بر روی سندرم نفروتیک نیز شرح داده شده است.
  در این جا گزارشی از یک خانم 37 ساله که با شکایت تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه نموده و با تشخیص آمبولی ریه بستری شده است آورده می شود. در بررسی های انجام شده مشخص می گردد که نامبرده مبتلا به سندرم نفروتیک می باشد. در سیر بیماری دچار نارسایی حاد کلیه ناشی از بروز سندرم RPGN می شود که با اقدامات انجام شده، سندرم نفروتیک و هر دو عارضه خطرناک آن به درمان پاسخ می دهند.
|
 • Lawaf Sh, Azizi A Page 1
  Background And Objective
  Evaluation of the maximum mouth opening can be as diagnostic index in the clinical evaluation of the temporomandibular joint. Limitation of maximum mouth opening is one of joint dysfunction which can be result of infection, soft tissue scar, mandibular condylar fracture, or other temporomandibular disorder. since significant controversy has always been existed around the subject of " maximum mouth opening", and due to the importance of this subject, this study was designed to investigate the normal range of maximum mouth opening in healthy subjects presented to dental school of Ahvaz university of medical sciences (AJUMS).Subjects and
  Methods
  In this descriptive study, the sample population consisted of 210 adults referred to the Faculty of Dentistry of AJUMS. The subjects were examined for maximum mouth opening. All subjects had a negative medical history, autoimmune disease, orthodontic treatment, orthognatic surgery, dental or skeletal crossbite, extreme brachycephalic or dolichocephalic facial patterns. Following selection of sample population, the range and the mean value of maximum mouth opening and their relation with sex, age body height were recorded and maximum mouth opening was measured. The data statistically analyzed using T-test.
  Results
  Of the 210 subjects, 48.6% were male and 51.4% were female. Mean value of age and was 32.5 years. The mean value of the body height was 175.8 cm for men and 160.6 cm for women. The mean value of maximal mouth opening was 49.9 mm, in the entire sample. The mean value and the range of maximal mouth opening was 52.19 mm for men and 47.8 mm for women. Significant differences were found between mouth opening in the male and female. (P=0.001). Also a significant difference was found between body height and maximum mouth opening (P=0.001).
  Conclusion
  In this research, a significant relationship was found between maximum mouth opening and height. This finding comes in agreement with the hypothesis that height may have an association with in maximum mouth opening.
 • Neamatpour S., Behrouzian F Page 7
  Background And Objective
  The unpredictable nature and course of epilepsy may have a significant impact on both the physical and psychological functioning of the child and the family. On the other hand, parental knowledge and believes concerning epilepsy has significant impact on adjustment and quality of life for both the child and family. Therefore, this study was set out to investigate the level of knowledge about epilepsy and its relationship with general health in parents of epileptic children. Subjects and
  Methods
  This cross-sectional study included 35 parents (27 mothers, 8 fathers) of children who had been diagnosed for epilepsy by convenience sampling at Golestan hospital in Ahvaz. Parental knowledge was measured using the self-made epilepsy knowledge questionnaire, while general health was measured using the GHQ-28.
  Results
  Twenty three parents (65.7%) of parents were considered to have psychological problems. In 91.4% of parents, the level of knowledge about epilepsy was low to moderate. Significant correlation were found between level of parental knowledge and general health (P<0.001).
  Conclusion
  The present study showed that parental knowledge about epilepsy was generally low and it was correlated with decreased general health. Therefore, the present findings suggest the importance of psycho-social support and assessment of parents with epileptic children. Also, providing more information and education about epilepsy may decrease these psychological problems.
 • Zargar M., Cheraghi F Page 15
  Background And Objective
  Suction curettage is the preferred method for evacuation of hydatidifrom mole. The possibility of the persistent of the disease after first curettage is about 20%. Residual tissue is one of the causes of continue secretion of hCG and misappropriate decrease of hCG. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of second curettage to remove any residual tissue in the uterine cavity in decreasing the possibility of development of persistent trophoblastic disease. Subjects and
  Method
  In this case-control study we followed 160 patients, in two equal case and control groups, with hydatidiform mole after routine evaluation. We performed an ultra-sonograpahy a few hours after first suction curettage for case–group and a second curettage on the next day when endometrial thickness above 10mm or any residual tissue in uterine cavity was observed. While in control group routine suction curettage was performed. Both groups were followed-up routinely until negative or persistent βhCG weekly.
  Results
  There was no significant differences between the groups with respect of age, parity, uterine size and other risk factors. Sonography results in case group was abnormal in 34.8% of patients. Twenty five percent of case group developed persistent trophoblastic disease, in whom 8% showed normal, and 17 % showed abnormal sonography. While 34 % of control cases developed persistent trophoblastic disease, in whom showed normal and abnormal sonography respectively.
  Conclusion
  This study showed that in the first instance, the prognosis is much better of no residual tissue is left after the first evacuation. Secondly if a residual tissue is present, a second curettage is effective in reducing the incidence of development of persistent trophoblastic disease more than suction method. Finaly the stage of the disease is a good prognostic factor in overall response to treatment.
 • Moghimipour E., Akhgari A., Ghassemian Z Page 21
  Background And Objective
  Glucosamine is a natural amino sugar that can prevent demolition in osteoarthritis. Considering the advantages of effervescent form of drugs, including attractiveness of effervescence and easiness of consumption, it was decided to formulate this drug as effervescent granules. Subjects and
  Methods
  Flow, compactibility and solubility of the glucosamine powder were primarily tested. The experimental design was utilized to evaluate the effect of formulation factors on glucosamine granules. Using the cupermental drawing, 27 effervescent formulations were produced by dry granulation method. Independent variables were ratio of effervescent materials, ratio of dicalcium phosphate (DCP)/Mannitol and particle size and the responds were flow rate, pH and shelf-life. Using the common points of optimum responses, the best formulation was chosen and after physicochemical considerations, sweetener, colorant and flavoring agents were added.
  Results
  Glucosamine powder had poor flow and compactibility characteristics while dissolved readily in water. Altering the ratio of effervescent materials had a little effect on flow rate, while the ratio of DCP/mannitol and particle size were more effective. All of the independent variables affected the shelf-life significantly while the ratio of DCP/mannitol was less effective.
  Conclusion
  Factorial design was a proper method to achieve better results of glucosamine formulation in a short duration of time. In conclusion, considering the results of physico-chemical aspects, the formulation containing glucosamine, sodium bicarbonate, tartaric acid, citric acid, dicalcium phosphate, mannitol, PEG4000, aspartame, Tomate red as colorant and aromatic orange as flavorant, with the expiration date of 530 days was chosen as the best formulation.
 • Aryan R., Shaterzadeh Yazdi Mj, Sharafoddinzadeh N., Goharpey Sh, Arastoo Aa Page 35
  Background And Objective
  Multiple Sclerosis (MS) is the most common progressive neurologic disease in young adults. It characterized by widespread demyelinative lesions within central nervous system (CNS). Because of variable distribution of demyelination throughout the CNS, people with MS may experience disorders of balance, coordination, strength, sensation and vision. The aim of this study was to investigate difference in performance between people with MS and control subjects on clinical functional balance tests.Subjects and
  Methods
  We studied 40 people with confirmed MS and 40 healthy persons. Our settings were in Ahvaz school of rehabilitation Sciences, Jundishapur university of medical sciences and center of MS society of Khuzestan. with use of clinical functional balance tests (Berg Balance Scale, Timed Up and Go test, modified Romberg test with opened and closed eyes, and lateral reach test to right and left side) subjects were measured on their ability to maintain balance.
  Results
  Participants with MS performed more poorly than control subjects in all balance tests (P= 0.001).
  Conclusion
  The ability to maintain balance is a markedly problomatic in people with MS.
 • Behrooz Ma*, Seif F., Fattahi Asl J., Behrooz L Page 45
  Background And Objective
  Ultraviolet radiation (UVR), in comparison with the other non-ionizing radiations is more energetic and could produce some biological effects. WHO has reported some of UV effects such as skin cancer and cataract. As a result, the integral observation of UV levels and their effects at ground level is important to assess present and future environmental and health implications of atmospheric UV radiation. Since the amount of UVR has not previously been measured in Khuzestan, the aim of the present study was to measure the amount in Ahvaz area in different months of the year and allocate the maximum UVR during day time.
  Materials And Methods
  In this research, daily quantity of solar UVR were measured in Ahvaz during one year 2007-2008 using a Hand-held Lux-uv-Ir-meter. Three measurements in each day: at noon, and 2 hours before and 2 hours after noon.
  Results
  Averaging the UVR measurements for each month showed that the maximum and the minimum amount of UVR were in Khordad (June-July) and Azar (January-February) respectively. Comparison of UVR measurements during a single day showed that the maximum was at noon hours.
  Conclusion
  Although UV radiation levels are influenced by geographical and climate situations and therefore any comparison between the results of UV measurements at different areas of the world is inappropriate. However, it is possible to compare the average of the measured data in this study with those from the relatively near areas. According to the results the amount of solar UV is highest in summer time, it is recommended to wear appropriate sunglasses and limit time of exposure in the midday sunshine during this period.
 • Saki N., Nikakhlagh S., Sarafraz M., Rahim A., Zare Peyma S Page 53
  Background And Objective
  Serous otitis media is one of the most common childhood diseases and can lead to delay in speech development. In these study children, aged less than 6 years old, from rural health centers were examined for the prevalence of otitis media as well as to assess the factors associated with this disease.Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study 856 children from the rural and metropolitan areas of Hovaiezeh city were participated. The prevalence of otitis media as well as the factors associated with the disease such as: age, sex, maternal feeding, familial smoking, social and economic conditions were assessed.
  Results
  The prevalence rate of otitis media was high with a value of 31% for children of less than 6 years age. The prevalence rates of otitis media in different age and sex groups showed that this disorder was more frequent for boys against girls in 0-2 and 4-6 years old comparing with 2-4 years old children. The prevalence of disease had significant positive correlation with no maternal breast-feeding, familial smokers and low economic conditions.
  Discussion
  Considering the high prevalence of disease in study area, more attention in health services and promote the culture of breastfeeding at least in the first 2 years of life, reduce smoking by family members and creating employment is necessary. We hope the result of this research may raise attention to the importance of prevention and management of otitis media in less than 6 years-old children.
 • Sheikhazadi A., Dibaee A Page 63
  Background And Objective
  Drowning is recognized as a major global public health problem with significant opportunities for prevention. The aim of this study was to examine the incidence and characteristics of the drowned in Khuzestan province. Subjects and
  Methods
  We analyzed 2002–2006 data from the Legal Medicine Organization (LMO) of Khuzestan province, through a retrospective study.
  Results
  During 2002 to 2006, a total of 834 persons suffered fatal drowning in Khuzestan province. The mean age was 21.6±12.8 and M/F ratio was 4.8:1. The most common age groups of drowned victims were 15-19 (25.3%) and 20-24 (22.1%) years (7.3 and 6.5 per 100 000 population/year, respectively). Victims under the age of 15 years (including age groups of 0-4, 5-9 and 10-14 years) comprised 24.3% of all drowning deaths. Rivers and canals were the locations with the highest number of drowned victims (74.7% and 11.3% respectively). Most of drowned victims (94.5%) were native. The manner of death was found as following: 88.7% accidental, 2.3% suicidal, 0.7% homicidal and 8.3% undetermined.
  Conclusion
  Khuzestan province has a mean drowning rate of 3.9 per 100 000 population-year which has second ranking in the drowning related mortality after Mazandaran province (7.6 per 100 000 population-year). Effective prevention of drowning requires programming and policies that address known risk factors.
 • Mazloom Z., Kazemy F., Karimy F Page 75
  Background And Objective
  Studies showed that consumption of a low-caloric and low-glycemic index diet are associated with a decrease in gene expression in subcutaneous fat tissue. The aim of present study was to determined effect of low-glycemic index diet versus low-fat diet on the body weight, body fat mass and reduction plasma leptin level in obese patients.Subject and
  Methods
  A randomized controlled trial comprised 46 obese females, ages 18-55 years old, BMI >27, who visited Motahary clinic in Shiraz, Iran. Body weight, BMI, fasting glucose, fasting and post-prandial leptin level were measured at the beginning and at the end of 6 weeks.
  Results
  Changes in body weight, BMI, waist / hip ratio, fasting glucose and fasting post-prandial leptin levels were also significantly reduced in both dietary groups. No significant differences were observed in any parameter measured between the two groups.
  Conclusion
  Low-glycemic index and low-fat diets have comparable effects on leptin level, body fat mass and BMI.
 • Latifi Sm, Zandian Kh Page 83
  Background And Objective
  Iran is one of the countries located on the -thalassemia belt. The prevalence of this disease is in the margin of Caspian sea, Persian gulf and Oman sea, In Iran. The most prevalent is found in several provinces which include Mazandaran, Gilan, Khuzestan, Fars, Bushehr, Hormozgan, Sistan-Baluchestan and Keram. Khuzestan province, with a population of about 4 million, is located in south-west of Iran has different rates of thalassemia affecting various resident ethnic groups, including Arab, Lor and Fars. The aim of the present study was to determine the survival of -thalasemia major patients according to ethnicity and gender of the patients and to compare these results of with those reported for Hormozgan and Sistan-Baluchestan provinces.Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study 109 thalassemia major patients from the more than 2000 file of the patients who referred to the Shafa hospital between 1999-2006 were selected by questionnaire. Life table, Kaplan- Meier test and logarithmic rank were used for data analysis.
  Results
  Of the 109 patients with major thalassemia, 53.2% were male and 46.8% were female. Of ethnic 13.9% were Fars, 13.9% Lor, 69.4% Arab and 2.8 % other ethnicities. The age survival proportion were 5 (97%), 10 (87%), 15 (76%), 20 (68%) and 30 (41%) years.
  Conclusion
  The results of this study showed that survival of patients in Khuzestan was less than compare with Sistan-Baluchestan and Hormozgan provinces. In addition, the results showed that ethnicity (Arab, Fars and Lor) and sex of patients with major thalassemia in Khuzestan province has no significant effect (P >0.17) on their survival.
 • Pedram M., Fathi A Page 93
  The main clinical manifestation of sickle cell disease is vessel obstruction. Activation of both blood coagulation system and platelets in sickle cell disease and also protein C-protein S deficiency increase risk of thrombosis in these patients. We present a case of 16 years-old girl with homozygous sickle cell anemia. She was referred with generalized and extremity pain to Shafa hospital clinic. Gradually during two months her pain became worse and she suffered from severe right leg edema. Color doppler sonography revealed a sub-acute thrombophelebtis on right leg with deep and superficial branches of femoral and poplyteal veins with severe decreasing blood flow. She was put on intravenous heparin and maintenance oral warfarin. After three months of treatment with warfarin, obstruction was completely resolved and treatment was continued for further five months. During the course of treatment, protein C-protein S were less than normal range. This may be one of the risk factor to increasing thrombosis in our patient. Protien C-protien S were measured in patient's centrifuged serum by full automatic coagulometer ACL 8000 and specific kits.In sickle cell diseased-patient who present with extremity pain and edema, due to vein thrombosis, measurement of protein C-protein S levels and other diagnostic measures, in addition to other medical interventions, appropriate anticoagulant therapy with IV heparin and oral warfarin are needed.
 • Beladi Mousavi Ss Page 99
  The nephrotic syndrome is a clinical complex characterized by a number of renal and extrarenal features, The most prominent of which are proteinuria of >3.5 g per 24 h (in practice, >3.0 to 3.5 g per 24 h), hypoalbuminemia, edema, hyperlipidemia, lipiduria, and hypercoagulability. These patients are at increased risk for vascular thrombosis, especially venous, and pulmonary embolization and the superimposition of separate rapidly progressive glomerulonephritis upon preexisting nephrotic syndrome has also been described. We report a 37-years old female patient with nephrotic syndrome who presented initially with pulmonary embolism and sudden and severe dyspnea. Then at follow-up who developed acute renal failure with oliguria, edema, hypertension and active urinary sediment tation with hematuria, RBC cast and dysmorphic RBC that compatible with rapidly progressive glomerulonephritis. Nephrotic syndrome and two complications responded to treatment.