فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/05/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد پارسیان، شهرام عزیزی سازی صفحات 1-21
  در این مقاله رده جدیدی از برآوردگرها، تحت عنوان برآوردگرهای بیزی مقید تحت تابع زیان متعادل و متعادل موزون را بررسی می کنیم. همچنین برآوردگرهای بیزی مقید پارامتر طبیعی خانواده توزیع های نمایی تک پارامتری را محاسبه می کنیم. یک روش عمومی در تحلیل بیزی زمانی که عدم حتمیت در انتخاب توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در داخل این کلاس است، که به روش بیزی نیرومند معروف است. در این راستا، برآوردگر تاسف پسین مقید گاما- مینیمکس را تحت تابع زیان مجموع مربعات خطا بدست می آوریم و با استفاده از «راه حل بیزی» آنرا به توابع زیان متعادل تعمیم می دهیم.
  کلیدواژگان: برآوردگر بیزی مقید، برآوردگر تاسف پسین مقید گاما، مینیماکس، توابع زیان متعادل و متعادل موزون، خانواده توزیع های نمایی تک پارامتری
 • شهره جلایی، سقراط فقیه زاده، فرزاد اسکندری، طوبی غضنفری صفحات 23-49
  در تحقیقات پزشکی به دلایل زیادی از جمله زمان بر، پرهزینه بودن یا قابل دسترس نبودن پاسخ های بالینی، در بعضی مواقع نمی توان آثار یک مداخله را مستقیما روی متغیرهای نهایی بالینی اندازه گیری نمود. در این مواقع آثار مداخله بر متغیرهای جانشین اندازه گیری می شود. مطالعات آماری اعتبارسنجی جانشین ها توسط پرنتایس (1989) با ارایه اولین ملاک اعتبارسنجی آغاز شد. تاکنون ملاک های متعددی با هدف پوشش انواع متغیرها و حالات مختلف ارایه شده است. آلونس و همکارانش (2006) ملاک کلی عامل تقلیل درست نمایی (LRF) را برای ارزیابی اعتبار زیست نشانگانهای جانشین در سطح فردی ارایه کرده اند که می تواند در انواع متغیرها به کار گرفته شود. هدف از این مطالعه معرفی ملاک عامل تقلیل درستنمایی با استفاده از رهیافت بیزی (LRFB) برای ارزیابی اعتبار زیست نشانگانهای جانشین در سطح فردی بر مبنای ملاک پرنتایس است. در تحقیق حاضر همچنین ارتباط ملاک به دست آمده به صورت بزرگ نمونه ای با فرم فروانی گرای آن که توسط آلونس و همکاران (2006) معرفی شده است، مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به حالت خاص توزیع دو جمله ای در حالت کوچک نمونه ای اشاره شده و در نهایت هر دو ملاک روی یک سری داده های ایمنی شناسی برای بررسی اعتبار جانشینی شاخصهای ایمنی در بیماران با عارضه پوستی در مواجه با گاز شیمیایی خردل ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: نقاط پایانی جانشین، اعتبار فردی، ملاک پرنتایس، معیار شوارتز، گاز فرون
 • مجتبی خزایی صفحات 51-71
  یکی از مدل هایی که می تواند در مطالعه رابطه بین مجموعه های تصادفی بولی و متغیرهای کمکی به کار رود مدل رگرسیونی رشد است که با تعمیم مدل بولی و وابسته کردن توزیع دانه های آن به متغیرهای کمکی تعریف می شود. این مدل می تواند در مطالعه رفتار مجموعه های تصادفی بولی وقتی تغییر در ناحیه پوشیده شده توسط آنها با تغییر در اندازه دانه ها همراه است استفاده شود. در این مقاله شناسایی و برازش مدل رشد مناسب، با تکیه به اطلاعات موجود در مصادیق مدل های بولی و مقادیر متغیرهای کمکی را امکان پذیر ساخته ایم. همچنین روش مناسبی برای برازش مدل رگرسیونی رشد ارایه و خواص برآورد کننده های حاصل از آن را به کمک شبیه سازی مورد مطالعه قرار داده ایم.
  کلیدواژگان: مجموعه ی تصادفی بسته، تابع اثابت، کسر حجمی، مدل بولی، مدل رگرسیونی رشد
 • میترا رحیم زاده، ابراهیم حاجی زاده، فرزاد اسکندری، سلیمان خیری صفحات 73-95
  در تحلیل داده های بقا، هنگامی که نسبتی از افراد شفایافته هستند و زمان های رخداد پیشامد با یکدیگر همبسته می باشند، از مدل شکنندگی شفایافتگی استفاده می شود. در این مقاله هدف تحلیل دو نوع شکنندگی همبسته از دیدگاه بیزی در مدل شفایافتگی ناآمیخته برای مجزا کردن اثرات تصادفی اختصاصی و مشترک موجود بین آزمودنی ها می باشد، این مدل ها عبارتند از: (1) مدل شکنندگی همبسته شفایافتگی (2) مدل شکنندگی همبسته شفایافتگی با زمان پیشرفت. در این مدل ها تابع درستنمایی را براساس تابع نمایی تکه ای فرمول بندی نموده و پارامترهای آنها را با رهیافت بیز سلسله مراتبی برآورد می کنیم. از آنجایی که توزیع های پسینی دارای فرم بسته نمی باشند، برآورد مشخصات توزیع های پسینی با بکارگیری روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی به دست می آیند. برای مقایسه مدل شکنندگی همبسته کاکس را بکار می بریم. براساس معیار اطلاع کیبش مدل های شکنندگی همبسته شفا یافتگی به مدل شکنندگی همبسته کاکس برتری دارند. در انتها داده های پیوند قرینه دو طرفه مورد تحلیل قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل بقاء، مدل شفایافتگی، شکنندگی همبسته، نمایی تکه ای
 • هادی علیزاده نوقابی، رضا علیزاده نوقابی صفحات 97-113
  در این مقاله توان آ‍زمون های نیکویی برازش بر مبنای آنتروپی نمونه را برای توزیع های نرمال، نمایی و یکنواخت مورد بحث و ارزیابی قرار می دهیم و آنها را با توان آزمون های دیگر مقایسه می کنیم. نشان می دهیم که آزمون های بر مبنای آنتروپی نسبت به آ‍زمون های مقایسه شده دارای توان کمتری هستند. در این مقاله یک آزمون جدید تقارن بر مبنای آنتروپی نمونه معرفی می کنیم و این آزمون جدید را با آزمون تقارن دیگری مقایسه و به کمک شبیه سازی توان آزمون ها، نشان می دهیم که آزمون جدید دارای توان بیشتری است.
  کلیدواژگان: آزمون نیکویی برازش، آزمون تقارن
 • حسین نراقی، علی ایرانمنش صفحات 115-124
  در این مقاله، ابتدا تعریف جابجا شدن دو زیرگروه فازی یک گروه بیان شده، سپس احتمال جابجا شدن دو زیر گروه فازی متمایز گروه Zpn که تکیه گاهشان دقیقا Zpm است به دست آورده شده است.
  کلیدواژگان: زیرمجموعه فازی، زیرگروه فازی، پرچم
|
 • Ahmad Parsian, Shahram Azizi Sazi Pages 1-21
  In this paper, a new class of estimators namely Constrained Bayes Estimators are obtained under Balanced Loss Function (BLF) and Weighted Balanced Loss Function (WBLF) using a ``Bayesian solution". The Constrained Bayes Estimators are calculated for the natural parameter of one-parameter exponential families of distributions. A common approach to the prior uncertainty in Bayesian analysis is to choose a class $Gamma$ of prior distributions and look for an optimal decision within the class $Gamma$. This is known as robust Bayesian methodology. Among several methods of choosing the optimal rules in the context of robust Bayes method, we discuss obtaining Posterior Regret Constrained Gamma-Minimax (PRCGM) rule under Squared Error Loss and then employing the ``Bayesian solution", we obtain the optimal rules under BLF and WBLF.
 • Shoreh Jalaei, Soghrat Faghihzadeh, Farzad Eskandari, Touba Ghazanfari Pages 23-49
  Part of the recent literature on the evaluation of surrogate endpoints is started by a definition of validity in terms of both trial-level and individual-level association between a potential surrogate and a true endpoint. In another part, we review the main considerable statistical methods being proposed for the evaluation of a biomarker as surrogate endpoints, which have developed and consider how the validation process might be arranged within the regulatory and practical constraints evaluation. In the present work, we propose a new Bayesian approach to evaluate individual-level surrogacy. Deferent variations to prior distributions were implemented for responses with binomial distribution. Then these methods are compared in a simulation study. Finally, we apply and compare the previous and new methodology using a clinical study.
 • Mojtaba Khazaei Pages 51-71
  One of the models that can be used to study the relationship between Boolean random sets and explanatory variables is growth regression model which is defined by generalization of Boolean model and permitting its grains distribution to be dependent on the values of explanatory variables. This model can be used in the study of behavior of Boolean random sets when their coverage regions variation is associated with the variation of grains size. In this paper we make possible the identification and fitting suitable growth model using available information in Boolean model realizations and values of explanatory variables. Also, a suitable method for fitting growth regression model is presented and properties of its obtained estimators are studied by a simulation study.
 • Mitra Rahimzadeh, Ebrahim Hajizadeh, Farzad Eskandari, Soleyman Kheiri Pages 73-95
  In the survival analysis, when there is a cure fraction and the occurrence times of events are correlated, the cure frailty model is utilized. The main objective is to propose a method of analysis for two types of correlated frailty in the non-mixture cured model in order to separate the individual and shared heterogeneity between subjects. The cure models with correlated frailty and promotion time are considered. In both models, the likelihood function are based on piecewise exponential distribution for hazard function. To estimate the parameters, hierarchical Bayesian modeling is employed. Due to non-closed forms of the posteriors, they are estimated by MCMC algorithms. The Cox correlated frailty model is used as a benchmark and models are compared by DIC Criterion. The results show the superiority of cure models with correlated frailty.
 • Hadi Alizadeh *, Reza Alizadeh Pages 97-113
  In this paper we evaluate the power of the sample entropy goodness-of-fit tests for normal, exponential and uniform distributions and we compare them with the other statistical tests. We show, by simulation, that them have less power than of the other tests considered. We next introduce a new test for symmetry based on sample entropy and show, by simulation, that it has higher power than Cabilio and Masaro test (1996).
 • Hossein Naraghi, Ali Iranmanesh Pages 115-124
  In this paper, first we define the commutativity of two fuzzy subgroups, and then we computed the probability of commutativity of the group Zpn which its support is exactly Zp m for m<=n.