فهرست مطالب

مطالعات حقوق خصوصی - سال چهلم شماره 1 (بهار 1389)
 • سال چهلم شماره 1 (بهار 1389)
 • 402 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/04/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • مقالات
 • محمد آشوری، اکبر وروایی صفحه 1
  این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده.
  کلیدواژگان: خانواده.، روسپی، سن شروع روسپیگری خیابانی، روسپیگری، روسپی خیابانی
 • مسعود البرزی ورکی صفحه 21
  هدف حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اینکه آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیما از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسی، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسی ایران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو این همبستگی است که مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در قانون اساسی ایران بیان شده اند؛ حقوقی که غیرقابل عدول بوده برای اجرا در وضعیت اضطراری جنگ، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، به رسمیت شناخته شده اند.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، ممنوعیت شکنجه، حقوق بشردوستانه، حق حیات، ممنوعیت بردگی.، عدم تبعیض
 • نجاد علی الماسی، بهنام حبیبی درگاه صفحه 41
  حقوق فولکلور جزء جامعه شناسی حقوقی می باشد. این رشته از داده های حقوق فرهنگی از یک سو و حقوق مالکیت فکری، از سوی دیگر برآمده است. ادبیات این رشته که بدنبال پاسداشت از حقوق سنتی و به ارث رسیده مردم بومی- محلی می باشد، ناشناخته است. در جهت حمایت از انواع گوناگون جلوه های فولکلور، اقداماتی ارزنده در سطح بین المللی بویژه بوسیله سازمان هایی از قبیل سازمان مالکیت فکری(وایپو) و سازمان یونسکو انجام گرفته است. از جمل? این اقدامات می توان از مقررات نمونه 1982 و 1984 راجع به حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه نام برد. در این مقاله دو شیوه حمایتی اصلی و جایگزین جهت حمایت از«جلوه های فولکلور» ارائه شده است. در شیوه حمایتی اصلی ضمن بیان نظام حمایتی مالکیت فکری و نظام مستقل، شیوه مناسب حمایت را پیش بینی راهکارهای حقوقی و فرهنگی و اجتماعی در قالب نظام مستقل نتیجه گرفتیم.
  کلیدواژگان: فولکلور، جلوه های فولکلور، مالکیت فکری، سیستم مستقل
 • فرهاد ایرانپور صفحه 57
  بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می گردد. بر همین اساس در این مقاله به بررسی وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز می پردازیم.
  کلیدواژگان: نفت و گاز، قراردادهای نفتی، مالکیت و مفهوم آن در حقوق خصوصی و تجارت، بین الملل، مال: تعهد عینی و ارزش اقتصادی
 • حسن بادینی صفحه 73
  بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملا جنبه نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی به گونه عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و... در نظر گیرد. اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند هوشمندی، میزان آگاهی، شخصیت و انگیزه های عمل را نادیده انگارد. در این مقاله، سعی شده است تا محتوای توصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود.
  کلیدواژگان: انسان معقول و متعارف، معیار نوعی تقصیر، معیار شخصی تقصیر، حق امنیت، حق آزادی و فعالیت، برابری مدنی، سیره عقلاء، قابلیت انتساب، بیماری جسمی، معلول ذهنی، کودک، سن، جنسیت
 • حیدر باقری اصل صفحه 95
  قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته است و در مورد «جنون، سفه، افلاس و بیهوشی مرتهن» سکوت اختیار کرده است. این تفصیل و سکوت قانون مدنی، مشکلات و سؤال هایی را نسبت به این دو ماده پدید می آورد که کسی به آنها نپرداخته است.
  کلیدواژگان: ماده 787 و 788 قانون مدنی، عقد رهن، جواز عقد، راهنو مرتهن
 • مصطفی جباری صفحه 111
  بدیهی است که از آغاز دست یابی به شیوه تلقیح مصنوعی، تطابق یا عدم تطابق آن با موازین شرعی؛ ذهن شریعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول کرده باشد. همه شیوه های دیگر نیز که به نوعی با تلقیح مصنوعی پیوند دارند از این تردید و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در این نوشتار؛ پرسش هایی درباره «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مطرح و در «نسب جنین اهدا شده» تامل شده است. با طرح این پرسش ها می توان نشان داد که جنین به هنگام تلقیح، «صاحب نسب» است و بنابراین انتساب آن به اهدا گیرندگان، خالی از اشکال نیست.
  کلیدواژگان: نسب شرعی، نسب جنین اهدا شده، ناباروری، الحاق ولد
 • صالح رضایی صفحه 121
  علی رغم اینکه حقوق بین الملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولت ها در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیان ها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولت هایی را که فعالیت های هسته ای صلح آمیز آنها موجب زیان های فرامرزی شده است با دشواری ها و محدودیت هایی مواجه می سازد. افق فناوری هسته ای صلح آمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولت ها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاء ها و نارسایی های حقوقی در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز را ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، فعالیت های هسته ای صلح آمیز، مسئولیت بین المللی دولت ها، پیشگیری زیان های هسته ای
 • محمد باقر شیخی صفحه 139
  حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت ساله گردید. در این نوشتار، ضمن نگاهی گذرا به سیر تحول سازمانی در حقوق بشر، آورده های حقوقی شورای جدید و امتیازهای آن نسبت به کمیسیون قبلی با توجه به محتوای سند مؤسس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه بیشر پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر، تحول ساختار ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیازهای قرن بیست و یکم
 • محسن صادقی صفحه 159
  اختراعات دارویی به عنوان چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری، بستر اختلاف نظرهای بسیار میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخیر، مقوله ای جدید بر چالش های موجود افزوده شده و آن امکان یا عدم امکان ثبت کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان و نقد استدلالات حقوقی و اقتصادی مخالفان و موافقان حمایت از این موضوع جدید، چالش های حقوقی و اقتصادی پذیرش آن را برای کشورهای در حال توسعه تبیین کرده و راهکارهایی را به قانون گذار ایرانی و گروه مذاکره کننده کشور در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشنهاد دهد. نویسنده مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که حمایت از این موضوع، چالش های بسیار خصوصا در بعد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اختراعات دارویی، کاربرد جدید، کشورهای درحال توسعه، چالش های حقوقی، چالش های اقتصادی
 • مرتضی عادل صفحه 179
  انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام کامن لا از تاریخ و ویژگی های مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اولیه این بخش از حقوق با کامن لا و تلاشی که در ابتدا هر یک برای عقب راندن دیگری به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعی میان این دو تقسیم گردیده و هر یک متکفل بخشی از حقوق در نظام کامن لا گردیدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پایه گذاری کرده است که مبنای تشخیص و رسیدگی آن به دعاوی قرار می گیرند. این مقاله تلاش دارد تا این قواعد را معرفی کرده و مبانی آن را بیان نماید.
  کلیدواژگان: انصاف، کامن لا، آئین دادرسی، قاعده ماهوی، حقوق انگلستان
 • محسن عبداللهی صفحه 193
  امروزه تغییر آب و هوایی جزء مسایل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 این مساله را شناسایی کرده و با برگزاری ده ها کنفرانس بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی به تدریج سیاست ها، خط مشی ها و تدابیر حقوقی را برای رویارویی با تغییرات یاد شده توسعه داده است. تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوایی سه خط مشی ملل متحد در این باره به شمار می روند. کنوانسیون ساختاری برای خط مشی تثبیت و سازگاری و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی ارائه می دهند. تصویب این اسناد بخشی قابل توجه از فقر هنجاری در رویارویی با مساله تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده است.
  کلیدواژگان: تغییرات آب و هوایی، گازهای گلخانه ای، کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو، تثبیت انتشار، کاهش انتشار، توسعه پاک، تجارت انتشارات
 • عباسعلی عمید رنجانی، نادر میرزاده کوهشاهی صفحه 215
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار بوده است و این تاثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تاثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.
  کلیدواژگان: اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره)، تکوین قانون اساسی، حکومت، حاکمیت، نهادهای سیاسی
 • علیرضا فصیحی زاده صفحه 233
  موجر می تواند در مدت اجاره عین مستاجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستاجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستاجره حتی به خود مستاجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستاجره به خود مستاجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستاجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعه ی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
  کلیدواژگان: اجاره، عین مستاجره، منفعت، بیع، خسارت، خیار فسخ، حق تقدم
 • سید محمد مهدی قبولی درافشان صفحه 255
  قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره می گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک می نماید و هم چگونگی متاثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش می گذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.
  کلیدواژگان: قرارداد، قابلیت استناد، اصل، اثر نسبی، شخص ثالث، طرفین، حق عینی، حق دینی، اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم
 • محمود کاظمی صفحه 275
  مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، استنباط می شود، پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او می پردازد، مسئول زیان وارده بر اوست هر چند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.
  کلیدواژگان: ضمان، غیبت، اذن بیماری، اخذ برائت، مشهور فقهاء، مبنای مسئولیت مدنی پزشکی
 • حسن محسنی، رضا مرادی نژاد صفحه 297
  این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسئولیت مدنی بپردازد. قانون گذار، قضات و حقوقدانان، همگی تلاش کرده اند راهی برای آشتی دادن رابطه سببیت با ضرورت حمایت از زیاندیده بیابند. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر به ویژه تشکیل جامعه اصطلاحا مصرفی، سبب شده است که این مقوله اهمیتی دوچندان پیدا کند. بررسی اجمالی نظریه های مطرح شده در برخی کشورها بیانگر این موضوع است که اکثر قریب به اتفاق آن ها، خواه با تشبث به نظریه تقصیر، خواه با استناد به نظریه خطر یا تضمین حق، سعی کرده اند تا هر چه بیشتر امکان جبران خسارت را برای زیان دیده سبب مجمل و ناشناس فراهم آورند. البته، موانع متعدد بر سر راه آن ها وجود دارد که در یک تقسیم بندی ساده می توان آن ها را زیر عنوان موانع درون حقوقی و موانع برون حقوقی ارائه کرد.
  کلیدواژگان: رابطه سببیت، تقصیر در سازماندهی و مراقبت، تقصیر گروهی، مسئولیت ناشی از فعل غیر، مسئولیت ناشی از فعل شی، حفاظت گروهی، قاعده همه یا هیچ، خطر صدمه، قرعه، ادله اثبات
 • غلامرضا محمد نسل صفحه 317
  جرم و ترس از جرم از دغدغه های رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بی نظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغه واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال می شده است. در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده اند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، فرایند پیشگیری از جرم، پیشگیری تنبیهی، پیشگیری اصلاحی، پیشگیری مکانیکی، پیشگیری علی
 • عمران نعیمی صفحه 335
  نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده می گیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی می شود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را می باید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط کرد.
  کلیدواژگان: نماینده تاجر، استقلال، معاملات تجاری
 • بخش ضمیمه
 • علیرضا محمد زاده وادقانی، شیوا حکیم شفایی صفحه 359
  اختراع ماهواره و کاربرد آن در فناوری پخش برنامه، تحول اساسی در فعالیت سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی ایجاد کرد. از یک سو قلمرو جغرافیایی پخش برنامه را افزایش داد و تا حدودی محدودیت ها و مشکلاتی را که برای ارسال سیگنال از جمله عدم امکان دریافت سیگنال در مناطق صعب العبور کوهستانی یا جنگلی را، رفع کرد. از سوی دیگر کاربرد ماهواره ها در ارسال سیگنال منجر به سوء استفاده توزیع کنندگانی شد که سیگنال های متعلق به یک سازمان پخش را بدون اجازه دریافت می کردند. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از طریق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پیشرفت های فناوری پخش و سوء استفاده توزیع کنندگان غیرمجاز در سال 1974 به تصویب رسید.
  کلیدواژگان: ماهواره، توزیع، سیگنال، توزیع کننده، سازمان مبدا، سیگنال اشتقاقی
 • نمایه مقالات در 4 شماره سال 1388
  صفحه 373
|
 • Page 1
  This article is part of the study between 1383 to 1386 and as "Factors in the Great Tehran street prostitution has been done. Territory where research and cities, including Tehran, Shemiranat and is Sharehray. Statistical research for individuals, including street prostitutes are in a one-year period between 1383 to 1384 in one of four environments 1) crisis intervention centers Welfare 2) moral security police detention 3) and Evin prison reform and education center and 4) street level between the town attended by 512 people the number of street prostitutes as individuals were investigated samples. Results of research shows that street prostitution between age at onset of each independent variables include research octet 1) family size 2) making family 3) family moral system 4) conflict and tension in the family 5) satisfaction in the family needs.
 • Page 21
  Mitigation of violence and protection of fundamental human rights, in time of war, constitute the main object of international humanitarian law. The subject of present study is to determine whether or not, apart from international obligations, the duty to respect some basic principles of this law results directly from the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Any answer to this question, first of all, necessitates establishing the existence of relationship between humanitarian law and constitution on which manifold reasons can be raised regarding any constitution, in general, and the Constitution of Iran, in particular. It is in the light of this connection that the most important principles of international humanitarian law have been expressed in the Constitution of Iran, the rights which are non-derogable and have been recognized for application in emergency state of war, whether international or non-international.
 • Page 41
  Folklore, in fact, is community (or collective) intellectual property. Literal of folklore, in present, is unknown and, to some what, vaguable. this filed of law is pay attention to on behafe of WIPO and UNESCO. two kinds of protection is established by legislators. Firstly (mainly) protection, that promoting a sui generis system, and secondary (substitute) protectioFolklore, in fact, is community (or collective) intellectual property. Literal of folklore, in present, is unknown and, to some what, vaguable. this filed of law is pay attention to on behafe of WIPO and UNESCO. two kinds of protection is established by legislators. Firstly (mainly) protection, that promoting a sui generis system, and secondary (substitute) protection, that includes some of ways, as such as, contract models, human rights, trade secrets and ets.n, that includes some of ways, as such as, contract models, human rights, trade secrets and ets.
 • Page 57
  The analyze of the petroleum contract determines that the ownership of the oil and gas filed is one of the very fundamental issues in the Petroleum Contract not only for the host country in the middle east but also for the Petroleum Companies. But the analyze of the petroleum contracts from the ownership perspective may show that the hybrid nature of this ownership rights, one from private law perspective and other from international business law standpoint of view. Therefore, in this essay the ownership right on the project land and field shall be analyzed in order to concretize the nature of this right on the private and international business laws.
 • Page 73
  According to the standard of reasonable and ordinary person, negligence consists in doing something which a reasonable and ordinary person would not have done in that situation or omitting something which a reasonable and ordinary person would have done in that situation. In this article, descriptive and normative content of reasonable and ordinary person has been studied; It's ambiguities have been clarified and regarding relevant aims and foundations, some misunderstanding of it have been reconsidered and finally have offered proposals that is thought to result in convergence and coherence of legal system. According to the standard of reasonable and ordinary person, negligence consists in doing something which a reasonable and ordinary person would not have done in that situation or omitting something which a reasonable and ordinary person would have done in that situation.
 • Page 95
  The civil law of Iran has voided the mortgage contract on behalf of mortgagee. The specification of mortgage contract permission on behalf of mortgagee causes that the acquisition of death, insanity, silliness, bankrupt and unconsciousness abrogates the mortgage contract for mortgagee, also the mortgagee can abrogate the mortgage contract whenever he، she wants. The civil law has detailed the orders of mortgage contract and has stated the abrogation of mortgagee in article 787 cause dissolution, and it has not considered the death of mortgagee in article 788 its abrogation factor and has remained silent about "insanity, silliness, bankrupt and unconsciousness of the mortgagee". This details and silence of civil law raises some problems and questions on these two articles which have not been discussed. This paper represents their solutions in concordance with Islamic law and civil regulations.
 • Page 111
  Since the method of artificial insemination was discovered, compatibility or incompatibility of its practice with religious principles has naturally preocupied the minds of legislatures and those versed in religious laws. All other practices which are somehow related to artificial insemination are also not immune from doubts, reservations, and hesitations. In this article, some questions concerning "the articles of profering fetuses to infertile couples" have been posed and "the parentage of the profered fetus" has been discussed. It could be argued that the fetus has a lineage at the time of insemination; therefore, its attribution to the profered couple is problematic.
 • Page 121
  While international law has provided customary and contractual obligations for states concerning prevention of harms arising out of peaceful nuclear activities, the non comprehensiveness of these obligations and softness of their nature has, in practice, made impediments for efficient and sufficient prevention of these harms. Such non Comprehensiveness and softness may put limitation and difficulty in the way of raising international responsibility of the states whose peaceful nuclear activities caused transboundary harms. The perspective of nuclear Technology in the world which reflect increasing tendency of states to use its different applications, particularly in the field of nuclear energy, necessitate fast removal of legal lacunae and flaws concerning prevention of harms arising out of peaceful nuclear activities.
 • Page 139
  Legalization of uman rights, formation of human rights institutions and the progress evolution of international legal culture process in the line with the human rational evolution and necessity of change in the structure of international institutions, particularly the United Nations and it's organs, have rised question of revision at international human rights instruments. In response to the international attitudes, finally, in the summer of the year 2006 the sixty years old human rights commission, replaced by the human rights Council that created by UN General Assembly. In this work, with a glance to the organizational change of human rights, we examined the establishment of the new council and its advantages.
 • Page 159
  Pharmaceutical inventions are considered as the most challengers of intellectual property issue. The principal reasons of these are essential function of pharmaceutical in human life and health in addition to its high economic value. There are several challenges between developing and developed countries in the field of pharmaceutical patent; however, a new challenge has been caused so-called “The Rule of Pharmaceutical New Use Patentability”. This subject is protected by U.S. and European Union and caused certain economic challenges for developing countries. In this article, we will explain the reasons of opponents and disopponent of this rule consider economic consequences for developing countries and suggest some solutions to Iranian Working Group for the accession to World Trade Organization (WTO).
 • Page 179
  The courts of equity in England have evolved some principles in Latin which later was translated into English. These were called Maxims of Equity. Maxims of Equity were developed during the centuries. Courts of Equity were in power to hear and determine disputes in which the Courts of Law could not grant requested relief. These courts were first presided by the King’s chancellor who held “the King’s Conscience” and heard the complaints for equitable relief. To decide a case, these courts considered a body of law or jurisprudence developed which was later phrased in the form of maxims. During centuries these maxims were evolved and its numbers grow. However today the main body of maxims consists of 12 main rules.
 • Page 193
  Nowadays the climate change is one of the main concerns of International Community. This problem, since 1979, has been addressed by the United Nations. Through the several international and regional conferences the UN has progressively developed the policies and measures to face the mentioned changes. The stabilization and reduction of the emission of greenhouse gas, and the adaptation to climate change are three policies of the UN in this regard. In this regard, UN Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol are presenting some legal measures for stabilization and reduction of the emission of greenhouse gas. International Community, through adoption of these Documents, has filled the normative gap in this area and could produce considerable solidarity for facing this crisis. However, the concerns regarding implementation of the mentioned international norms are remained.
 • Page 215
  Islamic republic of Iran constitution is the product of Islamic revolution which triumphed under the commandment of Imam Khomeini (PBUH). Since Imam Khomeini (PBUH) had identified thoughts about basic governmental theorems, it could be inquired that how Imam Khomeini governmental thoughts had affected the formation of constitution of the Islamic Republic of Iran and in what extend it could be estimated? It is tried on this article to answer to above mentioned question. Method of research is descriptive- analytical and the manner of data gathering is performed through library. It could be concluded of below-mentioned themes that Imam Khomeini governmental thoughts had determinant effect on evolution of constitution of the Islamic Republic of Iran especially those related to government, sovereignty and political institutions.
 • Page 233
  It is possible for the lessor to transfer the leasehold property to another party through sale or other contracts over the course of lease without enjoying profit. According to Iranian civil code, article 498, transferring the object of lease even to the lessee himself does not contradict the lease contract. After the contract, the lease contract is still valid. In French law, transferring the object of lease to the lessee himself results in dessolution of lease. If the object of lease is transferred to the third party, according to French civil code, article 1743, and lessee has a lease certified or whose date is certain, the transferee will substitute the lessor. In this article, the author, considering the new laws in 1989 and 2006, has offered a comparative study of Iranian and French laws and, at the end, clarified the results.
 • Page 255
  External effects or opposabilité is a legal subject that some legal authors of France take advantage of which for clarifying the scope of the doctrine of the privity of contract and as a complementary principal. The use of the foresaid term does not go back to a long way and there is still a dispute over its bases. Because the doctrine of the privity of contract is adapted from the Civil Code of France and entered into the Civil Code of Iran, the clarification of its concepts and bases not only will be helpful in clarifying the doctrine of the privity of contract but also shows the effects of contract on third parties. For this reason, in this essay I shall try to process the concept of External Effects or Opposabilité and analyze its bases in the Iranian and French law.
 • Page 275
  The civil responsibility of physician can be studied, from two aspects, because the physician's obligation to patient has two aspects. On the one hand, he must try to treat patient, but he does not guarantee result. in Islamic jurisprudence and all of the Legal system, negligence is the foundation of the responsibility. On the other hand, the medicine has a duty to exercise reasonable care during The treatment of his patient; he must not cause a new harm to him. this aspect of medical responsibility is important and contestable, and when the expression of "medical responsibility" is used absolutely, the meaning of it is that.
 • Page 297
  This paper aims to study the question of indeterminate or unknown cause in liability law. The question of indeterminate or unknown cause has always preoccupied jurists in all legal systems. Legislative authorities, judges and legal scholars have tried to find some way to reconcile the necessity to prove causation, as one of the basic elements of liability, and the imperative of victim reparation. The recent decades’ socio-economic evolutions, especially the emergence of «consumer society», have increased the importance of this question. In this paper we try to conduct a comparative research in Iranian, French, English, American and Dutch laws. A brief study of the theories proposed by these legal systems shows us that most of them tend to privilege the victim reparation.
 • Page 317
  In recent decades, crime and the fear of crime have been as more important concerns in all communities and so various policies have been taken to combat the crime and disorder. The main and oldest of these policies were re-active strategies that are implemented through the traditional criminal justice system that its answers emerge in form of punishment. In recent years the inability of criminal justice system appeared in all countries. Because of this fact and of large costs of criminal justice system, the policymakers have been directed to use crime prevention approaches. The preventive interventions have shown their effectiveness in solving the problem of crime and insecurity. However, being successful in crime prevention requires the adopting of plans which must be resulted from a certain scientific process. This essay considers the definition, the categories and the process of crime prevention.
 • Page 335
  A commercial agency is a contractual relation through which the commercial representative (physical person or legal entity) is, independently, responsible for negotiations and entering into business transactions and/or other legal performance in the name and into account of the principal against receiving commission. The commercial agency is known as a contract having the commercial features thereto appertaining i.e. being businessmen of both parties and independence of the commercial representative to accomplish the subject-matter of agency in the name and into account of the principal which its discrimination is one of the instances of agency. In accordance with the considerable importance of the commercial agency contract in the field of domestic and international trade, there are specific rules and regulations spelled out in the rules and regulations of different territories even in international level.
 • Page 359
  Invention of satellite and the use of it in the broadcasting technology, evolved the broadcasting organizations activities. On one hand, it developed the scope of broadcasting geographically and to some extent solved the limitations and problems of transmitting signals such as difficulties in receiving the signals in mountainous or wood areas. On the other hand, the use of satellites on transmitting signals led to abuse of distributors recieved unauthorized signals. The Convention of Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite or Satellite Convention was approved in reply to the progress in broadcasting technology and abuse of unauthorized transmitters in 1974.