فهرست مطالب

طب نظامی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1389)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/04/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی خوبدل صفحه 57
  اهداف
  عوامل مختلفی می توانند در دوام مولکول های پرمترین روی الیاف آغشته، تاثیر گذار باشند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عوامل محیطی نظیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر میزان باقیمانده پرمترین در الیاف پارچه های انواع یونیفرم های نظامی بود.
  روش ها
  بررسی حاضر مطالعه ای تجربی است. در این مطالعه پارچه های یونیفرم های رایج در نیروهای نظامی و انتظامی ایران با امولسیون غلیظ حشره کش پرمترین 10% به میزان 2 μg/cm 125 و به روش غرقابی آغشته شد. سپس تاثیر عوامل محیطی جریان هوا، غوطه ورسازی در آب و نیز گذشت زمان بر باقیماندگی پرمترین لباس های آغشته مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان باقیماندگی پرمترین از روش پیشرفته کروماتوگرافی لایه نازک استفاده شد.
  یافته ها
  پس از قرارگیری به مدت 12 هفته مداوم و شبانه روزی در معرض جریان هوا، به طور میانگین و بدون در نظر گرفتن نوع یونیفرم، 2 μg/cm 2 ± 7/89 معادل 7/71% میزان پرمترین روی الیاف باقی ماند. پس از 5/12 ساعت غوطه ورسازی یونیفرم های آغشته به پرمترین در آب، 2 μ g/cm 7/2 ± 5/93 معادل 75% میزان پرمترین روی الیاف باقی ماند. نگهداری پارچه های آغشته به مدت 6 ماه به دور از تاثیر عوامل محیطی در تاریکی و شرایط آزمایشگاهی به صورت بسته بندی شده، باعث کاهش معنی داری در میزان پرمترین آن نشد.
  نتیجه گیری
  عوامل محیطی نظیر باد و جریان هوا، باران و فعل و انفعالات شیمیایی که به مرور و در اثر گذشت زمان اتفاق می افتد، همگی در دوام و بقای پرمترین موجود در یونیفرم های آغشته، اثر ملایم و کمی دارند و نمی توانند تاثیر زیادی در کاهش کارآیی یونیفرم های آغشته داشته باشند.
  کلیدواژگان: آغشته سازی، پرمترین، یونیفرم های نظامی، جریان هوا، باران، گذشت زمان
 • رضا کرمی نیا، سید حسین سلیمی، علی امینی صفحه 65
  اهداف
  نیروی انسانی کارآمد به دلیل ارزشمندبودن مورد توجه سازمان ها و موسسات معتبر و به کارگیری نیروی انسانی، نیازمند وجود رهبران شایسته و استفاده از سبک های رهبری موثر است تا بتوانند تعهد سازمانی را افزایش دهند و فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان ایجاد نمایند. هدف این مطالعه، بررسی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی بود.
  روش ها
  مطالعه حاضر مقطعی و به شیوه همبستگی است که روی 237 نفر از کارکنان یک نیروی نظامی به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. سبک رهبری براساس پرسش نامه چندعاملی رهبری (MLQ)، فرهنگ سازمانی براساس مدل کوئین و گارت و تعهد سازمانی براساس مدل می یر و آلن مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  سبک رهبری مورد استفاده فرماندهان از نظر کارکنان سبک رهبری تعاملی یا تبادلی بود. فرهنگ سازمانی غالب فرهنگ عقلایی بود. بالاترین نمره میانگین تعهد سازمانی به تعهد تکلیفی تعلق گرفت. بین سبک رهبری تحول آفرین و تبادلی با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود داشت. بین سبک رهبری عدم مداخله (آزاد) با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنی دار و معکوس وجود داشت.
  نتیجه گیری
  سبک رهبری به کاررفته در نیروهای نظامی با فرهنگ و تعهد سازمانی نیروها در ارتباط است که می تواند مستقیم یا معکوس باشد.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، نیروی نظامی
 • عباس عبادی، شهلا یوسفی گشتاسب، مرتضی خاقانی زاده، سید محمد جواد حسینی، افسانه رئیسی فر، معصومه معصومی، فاطمه محمودزاده، محسن ملاهادی صفحه 71
  اهداف
  آموزش، متضمن آشنایی با وظایف حرفه ای است که در عمل باید به اجرا درآید. بخش زیادی از یادگیری کارکنان دربرگیرنده کسب اطلاعات، مهارت ها و نظرات جدید در شغل مربوطه است. این مطالعه با هدف مقایسه مهارت های بالینی پرستاران، بعد از دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری انجام شد.
  روش ها
  در مطالعه ای نیمه تجربی، 60 پرستار از یکی از بیمارستان های شهر تهران در سال 1386 به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. بعد از اجرای دو روش آموزش حضوری (سخنرانی) و غیرحضوری (لوح فشرده چندرسانه ای)، برای سنجش و مقایسه مهارت های بالینی پرستاران از آزمون عینی ساختاردار بالینی استفاده شد. پس از تهیه و اعتباریابی چک لیست های ارزشیابی، ایستگاه های OSCE طراحی و سپس مهارت های عملی دو گروه آموزشی مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 15، آمار توصیفی و آزمون T مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین نمرات مهارت های بالینی پرستاران در روش سخنرانی و آموزش با لوح فشرده چندرسانه ای وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  دو روش سخنرانی و آموزش با لوح فشرده چندرسانه ای در بهبود مهارت های عملی پرستاران تاثیر یکسان دارند و OSCE روشی موثر در سنجش مهارت های عملی پرستاران است.
  کلیدواژگان: مهارت های بالینی، آزمون عینی ساختاردار بالینی، سخنرانی، آموزش الکترونیکی، حوادث زیستی
 • غلامحسین علیشیری، فرهاد فخر جهانی، حمید رخساری زاده، سید محمد میری، محمد تقی حلی ساز، سید مرتضی حسینی صفحه 75
  اهداف
  یکی از مهم ترین منابع پژوهشی دانشگاه ها، پایان نامه ها هستند. انجام پژوهش در رشته های مختلف علوم پزشکی موجب ارتقا و پیشرفت علم پزشکی است و اجرای هرچه بهتر پایان نامه های دانشجویی براساس استانداردهای موردنظر از جایگاه خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی پایان نامه های دانشجویی و دستیاری پزشکی از نظر رعایت اصول نگارش بود.
  روش ها
  طی مطالعه ای مقطعی- تحلیلی از سال 1379 تا 1385، 318 پایان نامه به روش سرشماری انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فرم جمع آوری اطلاعات از متغیرهای موردنیاز برای امتیازدهی (100-0) تهیه شد. قسمت های عنوان، مقدمه، روش اجرا، نتایج، بحث، فهرست، رعایت اصول نگارش، خلاصه فارسی و انگلیسی و منابع کلیه پایان نامه ها بررسی و امتیازدهی شدند. کلیه پرسش نامه ها به طور کیفی و توسط پژوهشگر تکمیل شد.
  یافته ها
  بیشترین امتیاز به بخش نتایج با میانگین 4/97 و کمترین امتیاز به بخش چکیده انگلیسی با میانگین 1/74 تعلق گرفت. 106 پایان نامه دارای مقاله چاپ شده بود. بیشترین تبدیل پایان نامه به مقاله (7/66%) مربوط به گروه جراحی اعصاب بود. تفاوت تبدیل پایان نامه به مقاله در دو گروه بالینی و علوم پایه معنی دار بود (03/0= p). پایان نامه های با میانگین امتیاز بالاتر، بیشتر به مقاله تبدیل شده بودند (02/0= p). گروه زنان با میانگین 9/2 ± 2/96 و گروه میکروبیولوژی با میانگین 3/5 ± 81 بالاترین و پایین ترین امتیازات را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  مشکل اصلی ایان نامه ها قسمت های چکیده و روش انجام کار است. برگزاری مرتب کارگاه های روش تحقیق و مقاله نویسی و ارزیابی مرتب پایان نامه و پیگیری اصلاح روند تهیه پایان نامه ضروری است.
  کلیدواژگان: پایان نامه، اصول نگارش مقاله، دانشجوی پزشکی
 • اسماعیل علی بخشی، مسعود گلپایگانی، مریم کاظمی پور، کیوان ملانوروزی، محمد پرستش صفحه 81
  اهداف
  استفاده مداوم از دست در حالت بالای سر باعث وارد آمدن فشار و بار در مدت طولانی و فراهم شدن زمینه ابتلا به سندروم گیرافتادگی شانه می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش های درمانی منتخب از لحاظ تفاوت در میزان بهبود و طول مدت درمان روی سندروم گیرافتادگی شانه در والیبالیست ها و ارایه پروتکل درمانی موثر بود.
  روش ها
  در این مطالعه 60 مرد والیبالیست مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه به 4 گروه حرکت درمانی (17نفر)، ماساژ درمانی (15نفر)، مکانوتراپی (14) و ترکیبی (14نفر) تقسیم شدند. برای تداوم برنامه های درمانی خارج از کلینیک از برنامه های خانگی و توصیه های ایمنی در محیط کار و ورزش استفاده شد. از عکس برداری MRI، آزمون های بالینی و EMG عضلات روتاتور کاف برای ارزیابی 4 برنامه تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی برنامه ها در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون T همبسته و برای تعیین فاصله معنی داری بین گروه ها از آزمون ANOVA و آزمون تعقیبی توکی در سطح (05/0>p) استفاده شد.
  یافته ها
  برنامه ترکیبی نتایج معنی دارتری داشت (02/0>p). در هیچ کدام از دامنه های حرکتی AB، FL، EX و IR تفاوت معنی داری بین 4 برنامه مکانوتراپی، حرکت درمانی، ماساژ درمانی و ترکیبی مشاهده نشد، اما برنامه ترکیبی در حرکت ER به طور معنی داری (011/0>p) تاثیرگذارتر بود. عضله فوق خاری در برنامه ترکیبی و سپس حرکت درمانی زمان واکنش کوتاه تری نسبت به دیگر گروه ها داشت (037/0>p). عضله گرد کوچک به علت عمق بیشتر و عملکرد کمتر در میان عضلات روتاتور کاف از سیستم اندازه گیری خارج شد (012/0>p).
  نتیجه گیری
  برنامه درمانی ترکیبی اثرات درمانی بهتری بر افزایش دامنه حرکتی عضلات روتاتور کاف به ویژه در عضله سوپراسپیناتوس دارد.
  کلیدواژگان: مکانوتراپی، حرکت درمانی، ماساژدرمانی، عضلات روتاتور کاف، والیبالیست، سندروم گیرافتادگی شانه
 • سهیل نجفی مهری، مجید صادقیان، علی طیبی، علی اکبر کریمی زارچی، علیرضا عسگری صفحه 89
  اهداف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان بروز آسیب های فیزیکی و عوامل ایجادکننده آنها حین دوره تمرینات آمادگی جسمانی در نیروهای نظامی تحت آموزش بود.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی گذشته نگر با روش سرشماری، 5559 نیروی رسمی که طی سه سال آموزشی (شهریور 1383 تا شهریور 1386) در سه پادگان آموزشی دوره آموزش نظامی را گذرانده بودند، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسش نامه محقق ساخته از پرونده ها و مستندات موجود براساس سیستم طبقه بندی بیماری ها جمع آوری، کدگذاری و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میزان وقوع مربوط به آسیب های اسکلتی- عضلانی (2/96%) و شایع ترین نوع آسیب اسکلتی- عضلانی آسیب های سطحی (1/42%) بود. همچنین بیشترین ناحیه آسیب دیده در مصدومان، اندام تحتانی در ناحیه مچ پا (6/27%) بود. بیشترین آسیب ها در سالن ورزشی (8/23%) رخ داده بود. میزان شیوع کل آسیب های مورد نظر حین تمرینات نظامی به ترتیب، سال اول (9/4%)، سال دوم (5/2%) و سال سوم (2/3%) بود. شایع ترین علت وقوع آسیب حین دوره آموزش نظامی، لغزیدن یا زمین خوردن (5/33%) حین فعالیت های آموزشی بود.
  نتیجه گیری
  مهم ترین علت مراجعه به درمانگاه و شایع ترین نوع آسیب های فیزیکی در نیروهای نظامی حین تمرینات نظامی آسیب های اسکلتی- عضلانی است. پیشگیری اولین گام برای کاهش حوادث ترومایی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: آسیب، تمرینات فیزیکی، نیروهای نظامی، همه گیری شناسی
 • غلامعلی طبرسا، حمیدرضا اسمعیلی گیوی، محمدرضا اسمعیلی گیوی صفحه 93
  اهداف
  مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مرتبط با آن با وجود اهمیت زیاد، به ویژه در بیمارستان های نظامی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با هدف تحلیل مهم ترین عوامل سازمانی که می تواند رفتارها، نگرش ها و تعاملات پرستاران بیمارستان نظامی را در جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی هدایت کند، انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه کاربردی توصیفی از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. از میان 504 پرستار یک بیمارستان نظامی، 140 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. از پرسش نامه های سنجش عدالت کنستانت- بیوگری، سنجش تعهد سازمانی پورتر، سنجش اعتماد سازمانی اسکات، رضایت شغلی هاکمن و اولدهام و رفتار شهروندی سازمانی ارگان برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون های پارامتریک به کمک نرم افزار SPSS 16 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  از دو مسیر رضایت شغلی و اعتماد سازمانی، تنها مسیر رضایت شغلی در تاثیر انواع عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی به طور کامل تایید شد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  عدالت کلی (به ویژه عدالت توزیعی) و اعتماد سازمانی باید در بیمارستان های نظامی تقویت شود. برای بهبود وضعیت اعتماد سازمانی پیشنهاد می شود تلاش های لازم در جهت حمایت و مشارکت بیشتر کارکنان در امور و تصمیم گیری های سازمانی و نیز برگزاری جلسات دوره ای برای ایجاد همسویی و تفاهم میان مدیران و پرستاران صورت پذیرد. همچنین لازم است برای تقویت ادراک عدالت توزیعی، پس از شناخت عوامل ادراک تبعیض، برنامه ریزی و اقدامات مناسب برای پاسخ به نیازهای مادی و معنوی افراد صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، تحلیل مسیر
 • مهدی ابراهیم نیا، احمد عامریون، مهدی عزیزآبادی فراهانی، حمیدرضا خدامی ویشته صفحه 101
  اهداف
  دیدگاه بیماران در ارتقای کیفیت ارایه سرویس های درمانی هم پای نقطه نظرات مدیران و برنامه ریزان سیستم سلامت، حایز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری از نحوه ارایه خدمات بیمارستانی در 6 بیمارستان نظامی واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 696 بیمار به روش نمونه گیری تصادفی از میان بیماران بستری در 6 بیمارستان نظامی (از هر بیمارستان 116 بیمار) در نقاط مختلف کشور از تیر تا شهریور ماه 1386 انتخاب شدند. پس از ترخیص، چک لیستی حاوی اطلاعات شخصی جمعیت شناختی و همچنین پرسش نامه تعیین سطح رضایت مندی از ارایه خدمات بیمارستانی، برای تمامی بیماران تکمیل شد. پاسخ ها در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای «کاملا ناراضی» (1 نمره) تا «کاملا راضی» (5 نمره) طراحی شد. در تجزیه و تحلیل نهایی، کسب نمره 3 و کمتر از آن به عنوان عدم رضایت و بیش از 3 به عنوان رضایت از ارایه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  684 نفر (2/98%) از مراجعان از نحوه ارایه خدمات بیمارستانی اظهار رضایت نمودند. رضایت بیماران از نحوه ارایه خدمات بیمارستانی در بخش های مختلف اختلاف آماری معنی داری داشت (013/0= p). بیشترین تعداد پاسخ «ناراضی» و «کاملا ناراضی» مربوط به امکانات رفاهی و کمترین آن مربوط به خدمات پزشکی بود.
  نتیجه گیری
  بیماران بستری از ارایه خدمات در بیمارستان های نظامی در سطح کشور رضایت مطلوبی دارند. نیاز به توجه ویژه مدیران در جهت اصلاح فرآیند های اداری و توسعه خدمات بیمه ای در کنار توجه به ارایه مطلوب خدمات پزشکی و پرستاری، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، بیماران بستری، خدمات بیمارستانی
 • شهرام توفیقی، نصرالله فتحیان، اردوان میرزایی، احسان تیمورزاده صفحه 107
  اهداف
  این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب مکان مناسب مراکز درمانی در مناطق عملیاتی و انتخاب مناسب ترین مکان برای احداث بیمارستان صحرایی به انجام رسید.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مدل سازی ریاضی است. از تکنیک های بارش افکار، رای گیری متعدد و گروه اسمی برای استخراج عوامل موثر اصلی و از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب بهترین مکان در سناریوی مورد تصمیم استفاده شد. 15 نفر از مسئولان، فرماندهان و معاونان بهداری رزمی که در زمان دفاع مقدس نقش اساسی در اداره بهداری جنگ داشتند، به عنوان صاحب نظر و خبره انتخاب شدند.
  یافته ها
  موثرترین عوامل در تعیین مکان بیمارستان و ارزش نسبی آنها از دید صاحب نظران، احتمال انجام عملیات خودی/دشمن (پایداری جبهه)، تعداد مجروحان و مصدومان احتمالی منطقه، وضعیت زمین و جغرافیای منطقه، وضعیت راه ها و معابر وصولی و فاصله بیمارستان صحرایی تا خطوط مقدم جبهه، بودند. با قراردادن این ارزش ها در مدل تصمیم گیری، تحلیل سلس له مراتبی برای سناریوی مفروض و تکمیل مدل با استفاده از نظرات پاسخ گویان، بهترین نقطه برای ساخت بیمارستان صحرایی مکان پیشنهادی B انتخاب شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ثبات منطقی که در مدل تفکر تحلیلی وجود دارد، می توان روابط منسجم و پایداری را بین موضوعات یا پدیده های مختلف برقرار کرد و در نهایت، تصمیمی اتخاذ نمود که بیشترین منافع را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: مرکز درمانی، مناطق عملیاتی، روش تحلیل سلسله مراتبی
 • سهیل نجفی مهری، مجید نجفی کلیانی، عباس عبادی، محمدعلی خوشنویس، حسنعلی محبی صفحه 111
  اهداف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر فعالیت بدنی با پوشش ضدشیمیایی و پوشش کار نظامی بر شاخص تنش فیزیولوژیک انجام شد.
  روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی متقاطع، 30 داوطلب مرد دانشجو یا سرباز سالم در محدوده سنی 25-18 سال انتخاب شدند و از نظر وضعیت سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفته و فرم رضایت آگاهانه را تکمیل نمودند. این افراد با تخصیص تصادفی در اولویت استفاده از پوشش ها، فعالیت فیزیکی را طبق پروتکل بروس روی تردمیل انجام دادند. متغیرهای همودینامیک، قبل، بعد و پنج دقیقه بعد از فعالیت بدنی در این افراد اندازه گیری و ثبت شد. بعد از پایان فعالیت بدنی با استفاده از تعداد ضربان قلب و میزان درجه حرارت مرکزی بدن، شاخص تنش فیزیولوژیک محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون های اندازه های تکراری ANOVA و T زوجی استفاده شد.
  یافته ها
  شاخص تنش فیزیولوژیک در داوطلبان با پوشش ضدشیمیایی 4/1 ± 3/5 و با پوشش کار نظامی 42/0 ± 32/2 بود (001/0>p). پارامترهای همودینامیک بعد از انجام فعالیت بدنی در دو نوع پوشش اختلاف آماری معنی داری نشان دادند (001/0>p). مدت زمان انجام فعالیت بدنی و مسافت طی شده، برای پوشش کار نظامی بهتر از پوشش ضدشیمیایی بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  پوشش ضدشیمیایی در مقایسه با پوشش کار نظامی باعث تنش فیزیولوژیک بیشتر، محدودیت بیشتر در عملکرد و بروز سریع تر خستگی می شود. در استفاده از پوشش ضدشیمیایی، افزایش درجه حرارت مرکزی بدن، کاهش زمان تحمل فرد و تنش گرمایی رخ می دهد.
  کلیدواژگان: پوشش ضدشیمیایی، شاخص تنش فیزیولوژیک، تنش گرمایی، پارامترهای همودینامیک
|
 • Khoobdel M Page 57
  Aims
  Various factors can affect the resistance and durability of permethrin molecules on the impregnated fabrics. The aim of this study was to evaluate the effect of environmental factors such as weathering, rinsing and aging on endurance and persistency of permethrin residues in the fibers of clothes in military uniforms.
  Methods
  This survey is an experimental study. In this study, common Iranian military and police uniforms’ clothes were impregnated by concentrated emulsion of permethrin insecticide, at 125 μg/ cm2 using a dipping method. Then, the influence of environmental factors such as weathering, rinsing, and aging on the persistency of impregnated clothes were analyzed. The amount of permethrin residue was determined by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) technique.
  Results
  Without considering the uniforms, on average, 89.7±2 µg/cm2 of the permethrin equivalent to 71.7% remained after 12 weeks of permanent, day and night weathering. After rinsing of impregnated uniforms with permethrin for 12.5 hour in water, only 93.5±2.7 µ g/cm2 of permethrin, equivalent to 75%, remained in fabrics. Keeping the impregnated clothes for 6 months away from the influence of environmental factors in darkness, and laboratory condition in package form, did not significantly reduces the amount of permethrin.
  Conclusion
  The environmental agents such as wind and weathering, raining and chemical reactions which happen gradually and with the passage of time, all have a moderate and little effect and cannot considerably affect the reduction of the efficiency of impregnated uniforms.
 • Karaminia R., Salimi S. H., Amini A Page 65
  Aims
  Efficient human resource, due to its value is a matter of concern of reliable organizations and institutions, and recruitment of human resource requires competent leaders and the use of effective leadership styles, in order to enhance the organizational commitment and creating a desirable organizational culture. The aim of this study was to investigate the relationship between leadership style and organizational culture and commitment.
  Methods
  The present study is a cross-sectional one and was conducted by correlation method on 237 employees of a military force using random sampling method. The leadership style was analyzed based on multi-factorial leadership questionnaire (MLQ), organizational culture based on the Queen & Garrett model and organizational commitment based on the Meyer & Allen model. Data were analyzed using the SPSS 11 software and one-way ANOVA test and Pearson correlation coefficient.
  Results
  From the staffs’ point of view, the leadership style used by the commanders was interactive or exchange style. The dominant organizational culture was rational culture. The highest mean score of organizational commitment was attributed to obligating commitment. There was significant and positive relationship between the exchange and change-inducing leadership style and organizational culture and commitment. There was a significant and inverse relationship between the laissez-faire leadership style (free) and organizational culture and commitment.
  Conclusion
  Leadership style used in military forces is associated with organizational culture and commitment of forces that can be direct or inverse.
 • Ebadi A., Yousefi Goshtasb Sh., Khaghanizadeh M., Hosseini S. M. J., Raeisifar A., Masoumi M., Mahmoudzadeh F., Mollahadi M Page 71
  Aims
  Education entails the familiarity with professional duties that should perform practically. The major part of staff’s learning includes acquiring information, skills and new ideas in the relevant job. This study was conducted to compare the nurses’ clinical skills, after conventional and distance training.
  Methods
  In a semi experimental survey, 60 nurses were selected from one of the hospitals in Tehran in 1386 using the goal-oriented method. After two methods of training, i.e., conventional (lecture) and distance (multimedia CD) methods for evaluation and comparison of nurses\' clinical skills the Objective Structured Clinical Exam has been used. After the preparation and validation of evaluating check lists, Objective Structured Clinical Exam stations were designed and then the practical skills of two groups were compared. Data were analyzed using SPSS 15 software, descriptive statistics and independent T-test.
  Results
  No significant difference was observed among the nurses\' clinical skills mean scores in training with lecture and multimedia CD (p>0.05).
  Conclusion
  Two methods of training, i.e., lecture and multimedia CD have the same effect in improvement of nurses\' clinical skills and Objective Structured Clinical Exam is an effective method in nurses\' clinical skills evaluation.
 • Alishri Gh. H. *, Fakhre Jahani F., Rokhsarizadeh H., Miri S. M., Hollisaz M. T., Hosseini S. M Page 75
  Aims
  One of the main research references in universities is thesis. Conducting the research in different majors of medicine promote the medical sciences and better conducting of student thesises according to the given standards is of considerable importance. The aim of the study was to assess student's theses and medical assisstance in terms of the observing the manuscriptical principles.
  Methods
  Through a cross-sectional analytical study from 2000 to 2006, 318 theses were selected and examined using census method. At first a data collection containing required variables for scoring (0-100) was prepared. Different parts of all theses including the title, introduction, material and method, result, conclusion, discussion, index, writing principles, Persian & English abstract and references, were analyzed and scored. All checklists were filled by researcher qualitatively.
  Results
  The highest score was for the section of result with the mean of 97.4 and the lowest score was for English abstracts with the mean of 74.1. 106 theses had published articles. The highest rate of coversion of thesis to article was related to neurosurgery department (66.7%). The difference of the coversion of thesis to article was significant in both basic science and clinical group (p=0.03). The theses which had higher mean scores were more resulted in published articles (p=0.02). Gyneacology–Obstetric department with the mean of 96.2±2.9 had the highest score and the microbiology department had the lowest score 81±5.3.
  Conclusion
  The major problem of theses is the abstract and methodology sections. It seems necessary to check the theses constantly and to hold regular research and article workshops also the regular evaluation of theses and improvement of thesis preparing process are essential.
 • Ali Bakhshi E. *, Golpayegani M., Kazemipour M., Mollanorouzi K., Parastesh M Page 81
  Aims
  The continuous use of hand over the head causes the pressure and load in the long run and disposes the s houlder impingement syndrome. The aim of this study was to investigate the effect of selected treatment methods in terms of the difference in improvement rate and duration of treatment on shoulder impingement syndrome of volleyball players and to provide an effective treatment protocol.
  Methods
  In this study 60 Volleyball players suffering from shoulder impingement syndrome, were selected and divided into four groups including physical therapy (17), massage therapy (15), mechanotherapy (14) and compound group (14). For continuing the treatment programs outside the clinic, the housing program and immune recommendations in work and sport environment were used. MRI or Magnetic resonance imaging, Special Clinical Tests, and the rotator cuff muscles EMG were used for evaluation of the 4 research programs. The correlated T-test was used for evaluation of programs in pretest and posttest, and the ANOVA test and the Turkey’s post hoc test were used for determining a significant distance between groups in a level of p<0.05.
  Results
  Compound program had more significant results. In none of physical domains of AB, FL, EX and IR the significant difference between the 4 physical therapy, massage therapy, mechanotherapy and compound program was observed, but compound program in ER movement was significantly more effective (p<0.011). Supraspinatus muscle in compound program, then in physical therapy had the lower reaction time comparing to the other groups (p<0.037). Teres minor was evicted from the measuring system due to its higher depth and lower performance among the rotator cuff muscles.
  Conclusion
  Compound therapeutic program had the better therapeutic effects on the increasing of physical range of rotator cuff muscles especially the Supraspinatus muscle.
 • Najafi Mehri S., Sadeghian M., Tayyebi A., Karimi Zarchi A. A., Asgari A. R Page 89
  Aims
  This study was conducted to assess the prevalence rate and causes of physical injuries among trainee personnel during the physical fitness practices course.
  Methods
  In this retrospective-descriptive study, 5559 formal personnel who were trained in the three educational garrisons during the last three educational years (September 2005 to September 2007) were selected by census method and were analyzed as the sample of this study. Using a researcher-made questionnaire from the present records and documents based on diseases classification system, the data were collected, codified and finally analyzed by SPSS 15 software.
  Results
  Most of injuries were musculoskeletal injuries (96.2%) and the most common type of injuries was superficial injuries (42.1%). The most often injured body area was the ankle and foot area (27.6%). Most injuries had been happened in sport hall (23.8%). The prevalence rate of given injuries during military training were the first (4.9%), second(2.5%) and third(3.2%) years. the most common causes of injury during the military training were slipping or falling during training activities (33.5%).
  Conclusion
  Musculoskeletal injuries were the major cause of referring to clinic and the most prevalence type of physical injuries in military personnel during the military trainings. Prevention is considered as the first step toward reducing the traumatic events.
 • Tabarsa Gh. A., Esmaeili Givi M. R., Esmaeili Givi H. R Page 93
  Aims
  The concept of organizational citizenship behavior and its associated factors, despite the highly importance, especially in the military hospitals, have received a little attention. This research was conducted to analyze the most important organizational factors that can direct behaviors, attitudes and interactions of nurses in order to promote organizational citizenship behavior in a military hospital.
  Methods
  This is an applicable and descriptive study of correlation type, based on the structural equation model. Among from 504 nurses of a military hospital, 140 nurses were selected through a systematic random sampling. Questionnaires of Constant Beugre's for organizational justice, Potter’s for organizational commitment, Scott’s for organizational trust, Hackman & Oldham’s for job satisfaction and finally, Organ’s for the organizational citizenship behavior were used. Regarding the normality of the data, for data analysis the SPSS16 software was used.
  Results
  From two paths of job satisfaction and organizational trust, only job satisfaction path was completely confirmed in the influence of various organizational trust on the organizational citizenship behavior (P<0/05).
  Conclusion
  Organizational justice (especially distributional justice) and organizational trust should be supported and reinforced in military hospitals. To improve the organizational trust condition, it is recommended that the necessary efforts for more employees’ support and participation in the organizational decision makings and affaires be done, and also periodical meetings be held for creating harmony and agreement among managers and nurses. Also, Individual’s material and spiritual needs should be more satisfied by means of planning and measures after diagnosing discriminative perception factors, in order to strengthen the distributive justice ’s perception.
 • Ebrahimnia M., Ameriun A., Azizabadi Farahani M., Khodami Vishte H. R Page 101
  Aims
  The patients’ viewpoint is as important as that of managers and planners of health system in promoting the quality of treatment services. The present study was conducted to investigate hospitalized patients’ satisfaction from the hospital services in 6 military hospitals located in different parts of the country.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 696 hospitalized patients were selected from 6 military hospitals located in different parts of country (116 patients from each hospital), using random sampling method from July to September 2001. After the release, a checklist containing personal demographic information and a questionnaire determining the patients’ satisfaction level from hospital services were completed for all patients. Answers were designed in Likert 5-point scale of “completely dissatisfied” (1 point) to “completely satisfied” (5points). At the final analysis, the point 3 and the lower were considered as dissatisfaction and more than 3 as satisfaction from services. Data were analyzed using descriptive statistics and chi square test.
  Results
  684 patients (98.2%) of referred patients were satisfied with the hospital services. Patients’ satisfaction from hospital services had statistically significant difference in different parts (p=0.013). The most number of “dissatisfied” and “completely dissatisfied” were related to welfare facilities and the least number was related to medical services.
  Conclusion
  Bedridden patients have a desirable satisfaction from military hospitals’ services. Managers need to pay special attention to the reform of administrative processes and development of insurance services beside the acceptable medical and nursing services.
 • Tofighi Sh, Fathiyan N., Mirzaei A., Teymourzadeh E Page 107
  Aims
  This study was conducted in order to determine the key factors in selecting an appropriate location for war field health care center and selecting the most proper location for building a desert hospital.
  Methods
  The study is of mathematical modeling type. Brain storming, multi-voting and nominal group techniques were used for extracting key factors and Analytic Hierarchy Process technique was used for selecting the most appropriate location in the case scenario. 15 health authorities, commanders and deputies who had a crucial role during Holly Defense in managing the war health center, were selected as the expert group.
  Results
  The most influential factors and their relative values from experts’ view were the possibility of performing insider/enemy operations (stability of battlefield), number of possible injured and wounded people in area, land status and the geography of region, condition of roads and connecting passageway and finally desert hospital distance from frontlines of battlefield. By placing these weights in decision making model and with the hierarchical analysis for the given scenario and completing the model using responders, the location B was selected as the best point for construction of desert hospital.
  Conclusion
  Regarding the logical stability in thinking analysis model, one can make coherent integrated relations between subjects and different phenomena and ultimately making decision that would follow the most benefits.
 • Najafi Mehri S., Najafi Kaliyani M., Ebadi A., Khoshnevis M. A., Mohebbi H. A Page 111
  Aims
  The aim of this study was to examine the effect of physical activity with NBC protective clothing and military work clothes on physiological strain index (PSI).
  Methods
  The sample of this semi experimental study was consisted of thirty healthy male students or soldiers who were 18-25 years old. Their general health status had been assessed and they completed the informed consent form. They did physical activity according to Bruce protocol on treadmill with the use of random allocation for the priority of the use of coatings. Hemodynamic variables were measured and recorded before, after and five minutes after physical activity. After the end of physical activity, physiological stress index was calculated using heart rate and body core temperature rate. Data were analyzed using SPSS 11.5 software and repeated measure ANOVA and paired T tests.
  Results
  PSI (Physiologic Strain Index) for volunteers who were used chemical protective clothing and military work clothing was 5.3±1.4 and 2.32±0.42, respectively (p<0.001). Homodynamic parameters demonstrated statistically significant difference after physical activity in two types of coverage (p<0.001). Amounts of physical activity time and distance were better in subjects who were used military work clothes than protective clothing (p<0.001).
  Conclusion
  NBC protective clothing can cause more physiologic strain, more limitation in performance and early exhaustion than the military work clothes. Using NBC protective clothing causes the increase of body core temperature, decrease of individual’s tolerance time and heat strain.