فهرست مطالب

مسکن و محیط روستا - پیاپی 129 (بهار 1389)

فصلنامه مسکن و محیط روستا
پیاپی 129 (بهار 1389)

 • 118 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معماری روستایی
 • یوسف گرجی مهلبانی، المیرا سنایی صفحه 2
  در این مقاله به بررسی معماری همساز با اقلیم روستای کندوان پرداخته ایم، به نظر می رسد که معماری این روستا از معماری معمولی بسیار پراهمیت تر می باشد زیرا در این محیط عوامل کالبدی محیط زیست انسان از بین عوامل کاملا طبیعی انتخاب شده و تلفیق عجیبی بین کالبد مسکونی و رفتار انسان بعمل آمده و در واقع این هردو در هم ثیر گذاشته اند، برای این کار به معرفی موقعیت روستای کندوان که در 62 کیلومتری شهر تبریز قرار گرفته پرداخته ایم. برای شناخت بیشتر این روستا و رسیدن به نتایج بهتر مواردی مانند علل پیدایش روستا و مراحل توسعه آن و همچنین ویژگی های اقلیمی این منطقه از قبیل، ارتفاع از سطح دریا، عرض جغرافیایی و جریانات هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.
  معماری صخره ای حاکی از صحنه های مبارزه و جدال انسان با طبیعت و در خدمت گرفتن صخره های طبیعی است. این معماری از نظر فضا و کالبد آن به دو نوع تقسیم می شود، نوع اول درون صخره های بزرگ آزاد و مجزا از یکدیگر، فضاهای متعدد ایجاد گردیده که به یک واحد مسکونی و یا واحدهای عمومی اختصاص دارد، نوع دوم که فضاهای متعدد در داخل صخره ها و تپه ها ایجاد گردیده و فاقد نمای خارجی می باشد که نمونه مهم آن در ایران می باشد.
  در این تحقیق انواع معماری صخره ای مطالعه شد، و تحقیقات ما نشان داد که معماری صخره ای منطقه گورمه کاپادوکیای ترکیه و معماری روستای کندوان از نوع اول این نوع معماری و معماری صخره ای روستای میمند کرمان را می توان در نوع دوم معماری صخره ای دسته بندی نمود. لذا معماری صخره ای کندوان که موضوع اصلی پژوهش ما بوده است و به علت شباهت آن با معماری صخره ای منطقه گورمه کاپادوکیای ترکیه در این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفت.
  جهت قیاس معماری دو منطقه فوق ویژگی های معماری صخره ای کندوان اعم از علل به وجود آمدن کران ها و انواع آن بررسی و تجزیه و تحلیل گردید. همچنین چگونگی قرار گیری عناصر معماری در کران ها در کنار یکدیگر و گره خوردن آنها با طبیعت و استفاده روستاییان از امکانات و منابع موجود طبیعی برای ایجاد یک زندگی با شرایط مطلوب مورد بررسی واقع شده اند که نتیجه آن نشانگر دسته های مختلف کران ها از نظر شکل ظاهری و تعداد طبقات در منطقه کندوان می باشد.
  کلیدواژگان: کندوان، اسکو، کران، معماری صخره ای، گورمه کاپادوکیه، میمند
 • سعید نوروزیان ملکی، سیدباقر حسینی، محمود رضایی صفحه 20
  هدف این نوشتار ارائه اصول معماری در عصر تغییر اقلیم است. ضرورت این امر از آنجا ناشی می شود که نرخ گرم شدن کره زمین، افزایش یافته است. به طور علمی اثبات گردیده است که انسان و فعالیت های او موجب افزایش تراکم جوی گازهای گلخانه ای شده است و همین امر مسبب اثر گرمایش جهانی است. گستردگی مشکل گازهای گلخانه ای به حدی است که به منظور کاهش خطرات تغییر فاجعه-آمیز اقلیم، نیاز توقف افزایش تراکم آن که به وسیله سوختن انرژی های فسیلی تولید می شود، احساس می گردد و بشر نیاز دارد که به سرعت از استفاده گاز گلخانه ای حاصل از سوخت فسیلی، به سمت وابستگی بیشتر به انرژی تجدیدشونده پاک، حرکت کند. در روش تحقیق موضوع، ابتدا مرور منابع، سوابق موضوع و تحقیقات مشابه به صورت کتابخانه ای انجام شد و سپس بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، اصول طراحی خورشیدی بیان گردید. تحقیق حاضر با این فرض پیش رفت که اگر دسترسی خورشیدی، برای ساختمان-های محیط شهری تامین شود، آنگاه آنها می توانند انرژی حرارتی موردنیاز برای سامانه های ایستا را از نور خورشید و دیگر منابع تجدیدپذیر دریافت نمایند. به منظور آزمون این فرضیه، روش تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی میدانی، وضع موجود یک مجموعه همسایگی از منطقه 8 شهر تهران ارزیابی شد و به کمک برخی از نرم افزارهای کامپیوتری، الگوهای سایه پیرامون ساختمان ها در اوقات مختلف سال شبیه سازی گردید. پس از تجزیه و تحلیل مدل های کامپیوتری، محدودیت بناها در دسترسی به انرژی خورشیدی تبیین گردید و بر اساس نتایج بدست آمده، اصول و مبانی سامانه های گرمایشی و سرمایشی ایستا ارائه گردید.
  کلیدواژگان: دسترسی خورشیدی شهری، تغییر اقلیم، طراحی خورشیدی ایستا، سیستم خورشیدی پویا، گرمایش و سرمایش
 • برنامه ریزی روستایی
 • سعید ملکی صفحه 32
  شاخص های مسکن شاید مهم ترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن باشند. شاخص های اجتماعی مسکن یکی از وسایل و شیوه های شناخت ویژگی های مسکن به شمار می روند که می توان به کمک آنها پارامترهای موثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه برنامه ریزی و تصمیم صحیح برای مسکن را تسهیل نمود.
  هدف این مقاله بررسی وضعیت شاخص های کمی و کیفی اجتماعی مسکن مناطق روستایی شهرستان اهواز می باشد. روش تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و موردی- میدانی یا موردی- ژرفانگر است.
  نتایج بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان اهواز طی سال های 1345 الی 1385 نشان می دهد که از نظر شاخص های اجتماعی کمی مسکن (تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق و تراکم نفر در واحد مسکونی) در وضعیت مناسب و بهینه قرار ندارند. لیکن از نظر شاخص های اجتماعی کیفی (میانگین سطح زیربنای واحدهای مسکونی، دوام مصالح)، مالکیت و نحوه تصرف و امکانات زیرساختی و خدمات اساسی واحدهای مسکونی روند روبه رشدی (بهبودی نسبی) داشته اند. از این رو برنامه ریزان و مدیران مسکن باید از یک سو به اهمیت شاخص های اجتماعی در بهبود کیفیت مسکن توجه نموده و از سوی دیگر مسئله مسکن را در ارتباط با کلیه عوامل مربوطه اعم از کمی و کیفی مورد بررسی و امعان نظر قرار دهند، همچنین با دیدی جامع و همه سونگر و به طور اساسی و جدی تر نقش شاخص های اجتماعی را در برنامه های توسعه مسکن لحاظ کنند.
  کلیدواژگان: مسکن، شاخص های اجتماعی، شاخص های کمی و کیفی، مناطق روستایی، شهرستان، اهواز
 • شهرسازی
 • بهزاد وثیق، آزاده پشوتنی زاده صفحه 50
  مفهوم مسکن از دیدگاه اسلام موضوعی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. اهمیت این موضوع در شناخت تفاوت های میان معماری اسلامی و معماری مسلمین (بناهای ساخته شده توسط مسلمانان) موثر است. لذا نگارندگان با استفاده از منابع دینی چون آیات و روایات تلاش نموده اند تا به جهت گیری های دینی در زمینه مفهوم مسکن این مطلب دست یابند. نوشتار حاضر بر اساس روش تحلیلی-توصیفی تنظیم گردیده است.
  نگارندگان براساس این نوشتار بر این عقیده اند که متون اسلامی درباره معماری، ضوابط و شاخصه هایی را مطرح می کند که مسکن را در حوزه های تک بنا تا مجموعه شهری پوشش می دهد و نقش مسکن و انسان را در توده های انسانی و مجموعه های ساختمانی تشریح می نماید. اعتدال، روح مندی و نظم ساختاری است که داوری در عوالم معرفتی سکونت را موجب می گردد.
  کلیدواژگان: مسکن، متون اسلامی، هویت دینی
 • توسعه روستایی
 • ناهید سجادیان، مهیار سجادیان صفحه 66
  توسعه پایدار به عنوان پارادایم غالب در سده بیست و یکم،به طور روز افزونی در گفتارها و نوشتارهای صاحبنظران و دولتمردان به عنوان تنها راه حل برای معضلات موجود جهانی، مطرح شده است. توسعه پایدار در واقع، رویکردی است که به دنبال بیشینه کردن سود خالص توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن نگهداری و حفظ کیفیت منابع طبیعی در طول زمان است. برای آنکه توسعه پایدار از لحاظ اخلاقی با ثبات باشد، نیاز است که سطح زندگی اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه بهبود یابد و در عین حال از وارد آوردن خسارات جبران ناپذیر بر سرمایه نسلهای آینده ممانعت شود. بر اساس آمار و تحقیقات صورت گرفته، عمده ترین مسئله خانوار روستایی در ایران مشکلات اقتصادی و فقر می باشد. در این جهت گردشگری روستایی به عنوان اقتصاد مکمل پیشنهاد می گردد و لذا به نظر می رسد از آنجا که گردشگری روستایی در بستری از مکان صورت می پذیرد، سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر باشد که نقش شایسته ای را در تمام مراحل گردشگری روستایی که به عنوان اقتصاد مکمل در کاهش فقر روستایی و جلوگیری از فشار بر منابع مطرح می باشد، ایفا نماید. روش تحقیق از نوع تحلیلی-کاربردی است. بر اساس یافته های تحقیقGIS در تمام مراحل سیستم گردشگری روستایی قادر به استفاده می باشد. در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق راهکارهایی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، گردشگری روستایی، GIS
 • فردین نصرتی، بهرام ایمانی صفحه 86
  امروزه صنعتی سازی روستایی راهبردی است که ابزارهای مناسب برای متنوع سازی اقتصاد روستایی را فراهم می آورد و از این جهت، رویکردی اقتصادی به شمار می رود که با ایجاد اشتغال و توزیع متعادل تر درآمدها، سطح زندگی روستاییان را بهبود بخشیده، زمینه دستیابی به توسعه پایدار روستایی را فراهم می سازد. در ایران نیز طی دهه های اخیر صنعتی سازی روستاها و طرح ایجاد نواحی صنعتی روستایی از راهبردهای مهم توسعه روستایی به شمار می رود. در این تحقیق با بهره گیری از منابع مطالعاتی مختلف سعی شده به معرفی نقش صنایع روستایی در سطح کشور پرداخته شود، بررسی ها نشان می دهد بخش صنایع روستایی، به دلیل سابقه طولانی و وابستگی کمتر به شرایط اکولوژیک و نیز دسترسی به بازارهای گسترده امکان بیشتری برای توسعه دارد و زمینه های اشتغال برای بخش عمده ای از نیروی کار آزاد شده از روستاها را فراهم می آورد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ گویی به این مسئله است که چه چالش هایی فراروی توسعه صنایع روستایی در ایران وجود دارند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق چالش-های فراروی صنایع روستایی به دو دسته کلی عوامل برون روستایی و درون روستایی تقسیم می شوند. در بیرون از روستاها می توان به چالش های انسانی؛ اقتصادی- مالی؛ امکاناتی و تاسیساتی و در درون روستاها نیز می توان به چالش های محیطی؛ انسانی؛ اقتصادی- مالی و تکنولوژیکی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: روستا، صنایع روستایی، اقتصاد روستایی، ایران
 • گردشگری روستایی
 • سلیمان راسق قزلباش صفحه 98
  یکی از گزینه هایی که امروزه به دلیل گسترش شهرنشینی و آلودگی محیط-های شهری، ذهن بسیاری از سیاستگذاران، برنامه ریزان ومجریان سرمایه-گذاری توسعه روستایی را به خود مشغول کرده، ایجاد و گسترش صنعت گردشگری (توریسم) روستایی می باشد که به عنوان یک از صنایع مهم و اساسی در بخش اقتصاد و فرهنگ، می تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای روحی و روانی شهرها و همچنین جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها ایفا نماید.
  با توجه به ادغام دو سازمان گردشگری و سازمان میراث فرهنگی و صنایع کوچک و تشکیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و برگزاری اولین همایش گردشگری روستایی و عشایری در سطح ملی با حضور مقامات بلند پایه کشور در هشتم اسفند ماه 1385، لازم است که در زمینه حفظ و گسترش روستاها و جلوگیری از تخریبهای محیطی با برنامه ریزی و اقدام آگاهانه تری عمل کنیم.
  با این دیدگاه در مقاله حاضر ضمن استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تعاریف توریسم و توریسم روستایی، جاذبه-ها، فواید، آسیب ها و راهکارهای توسعه توریسم روستایی پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه روستایی
|
 • Dr. Gorji-Mahlabani, Yousef, Sanaee, Elmira Page 2
  The compatible architecture with Kandovan village climate has been investigated in this article. It seems that the architecture of this village is far more significant than ordinary architecture. Human environmental factors are chosen from natural factors and a proper blending has been done between residential structure and human characteristics. In fact these two factors have influenced each other. In order to achieve this, we have introduced the location of Kandovan which is situated 62 kilometers from Tabriz. In order to be more acquainted with this village and achieve the best results such as reasons as to emergence of the village and its development, climatologically conditions of this village such as altitude, latitude and climate factors are further investigated. Rock architecture is indicative of the struggle between man and nature in order to transform rocks into what serves the purpose of man. Concerning space and body this sort of architecture can be distinguished by two types. The first type refers to gigantic and separate rocks inside which different spaces have been carved forming a residence or public place. The second type refers to rocks and hills with spaces for which there is no outward appearance. The important sample of it can be found in Iran. All kinds of rock architecture have been studied in this research. By carrying out this study we found that the rock architecture of Gorme kapadokiyai, a district located in Turkey and the architecture of Kandovan are categorized under the first type of rock architecture and architecture of Maymand (village) situated in Kerman can be classified under the second type. Thus rock architecture of Kandovan which is the focus of our research for being similar to architecture of Gorme kapadokiyai in turkey is compared and contrasted in this study. In order to compare and contrast architecture of the above mentioned places, the characteristics of rock architecture of Kandovan including the causes of the emergence of shores and their categories have been taken into consideration. The manner in which architectural elements are situated ashore and their binding with nature and the villagers making use of natural facilities and sources for the purpose of living under proper conditions has also been studied. The results show different kinds of shores with different appearances and number of steps in the district of Kandovan.
 • Norouzian Maleki, Saeed, Dr. Hosseini, Seyed Bagher, Rezaei, Mahmoud Page 20
  The purpose of this article is to present the principles of architecture in the age of climate change. The necessity of this matter arises when the rate of global warming has increased. It has been scientifically proved that human and his activities are responsible for the concentration of greenhouse gases into the atmosphere, making the earth progressively warmer. The greenhouse gases problem is to the extent that there is a need to halt the rise in CO concentrations produced by burning fossil fuels in order to reduce the risks of catastrophic alterations to the climate. In fact, the human needs to move rapidly away from the use of greenhouse gas produced by fossil fuels towards a greater dependence on clean renewable energy. At the first stage of the research process, the literatures of the topic and similar researches in libraries were reviewed. Then the principles of Solar Design with meta-analysis method were defined and stated. The present research progressed with this hypothesis that if solar access will be provided for buildings in urban environments, they can receive thermal energy needed for passive systems from sunlight and other renewable resources. To experiment this hypothesis, the field study method was used. In this study, the present condition of some neighborhoods was evaluated in 82 th region (zone) of Tehran. Our analytical technique was based on shadow patterns cast by the sun at various times of the year. For this, a sequence of shadow patterns was simulated by computer rendering. After analysis of computer models, the restrictions of solar energy access was stated and based on the findings, the principles of passive solar heating and cooling was presented.
 • Dr Maleki, Saeed Page 32
  Housing indicators maybe the most important and fundamental factor in housing planning. Consideration of housing social indicators in one of the approaches to understanding housing characteristics which can lead to the discovery of effective parameters of housing issue and can facilitate any planning or making decision for housing. The aim of this article is to study the situation of the social quantitative and qualitative indicators of housing in rural areas of Ahvaz County. The methodology used in this article is a combination of descriptive, analytical method and case study. The results of the consideration and comparison of housing social indicators in rural areas of Ahvaz County within the years of 1996 to 2006 shows there are problems in terms of social quantitative indicators of housing and unbelievable bad conditions (density of family per dwelling, density of persons per room and density of persons per dwelling). But from view point of social qualitative indicators of housing (average building area of dwellings, construction materials), ownership, the way of ownership of housing, infrastructure facilities and basic services of housing units have had a relative developing trend. Therefore, housing planners and authorities should pay special attention to the importance of social indicators in improving the citizen's housing quality on the one hand and deal with the housing problems in connection with all related factors, both quantitative and qualitative on the other hand. Hence, it lies upon the housing planners and authorities to consider the social indicators in housing development plans with overall view, fundamentally and with more serious attention.
 • Behzad Vasiq, Azadeh. Pashootanizadeh Page 50
  The concept of housing is an issue in this article. Recognize the importance of this difference between the Muslims architecture and Islamic architecture is effective. Therefore authors use religious sources such as verses and discourse and trying to have making religious background to achieve. Article has been based on analysis description. Authors realized that Islamic texts about architectural terms and indexes that are before the draw housing in the area to set the single city to cover housing and the human role in the mass describes to human skeletal mass. Moderation, soul Favorites, orders that the arbitration framework the Hidden Posts notice be cause.
 • Dr. Sajadian, Nahid, Sajidian, Mahyar Page 66
  has been referred to increasingly in the authorities’ and the statesmen's speeches and articles as the only available solution for present global problems. Sustainable development is in fact an approach looking for maximizing the net profit of economic development with consideration of maintenance and preserving the quality of natural resources during the passing time. In order the sustainable development to have moral stability, it is necessary to improve the standard living level of the poor and low-income strata of the society and at the same time to prevent irreparable damages to future generation's capitals. Based on the statistics and carried out research, the main problems of rural households in Iran are poverty and economic problems. In this direction, rural tourism can be recommended as a supplement economic. Since rural tourism spreads over locations, it seems that geographical information system can play an important role in all stages of rural tourism which is a complementary economy in reducing rural poverty and preventing pressure on the resources. The used method in this research is an analytical – practical method. Based on this research GIS can be used at all stages of rural tourism system. Finally, several solutions are presented based on the research.
 • Nosrati . Fardin_Imani . Bahram Page 86
  Nowadays rural industrialization is a strategy that provides proper instruments to offer variety for rural economy. Therefore, it is considered an economic trend which promotes the level of life in rural areas by creating jobs and balanced distribution of incomes. In this way, it lets the stable rural development. In Iran during the recent decades, rural industrialization and plans to establish rural industrial zones have been considered as important strategies to reach rural development. In this research, by using different study sources, the role of rural industries has been tried to be introduced throughout the country. The findings show that due to long history and less dependence on ecologic conditions, and also due to access to vast markets; rural industry sector has more opportunity for development. Thus, it will provide job opportunities for a great number of manpower's in the villages. The present article is based on descriptive-analytical method, and by means of library and document references, tries to answer the major questions of what main challenges are in confrontation with rural industries development in Iran. According to the results of the research, the challenges that the rural industries in Iran may face can be categorized into two general groups including rural exterior and interior factors. Outside the villages the human, economicfinancial, facility and equipments challenges can be mentioned, and inside the villages environmental, human, economic-financial, and technological challenges can be referred to as examples.
 • Rasegh Ghezelbash, Soleyman Page 98
  Extension of rural tourism industry is one of the options which nowadays have made the policy makers, programmers and executers of investment for rural development think about due to the expansion of city dwellings and urban environmental pollution. As an important and basic industry in economic and culture sections, it can play an important role in reducing psychological pressures of the cities and also prevent unnecessary migration of the villagers to the cities. Considering the integration of two organizations of tourism and cultural heritage and small industries and creating the organization of cultural heritage, tourism and handicraft and holding the first rural and tribal tourism seminar in national level with the presence of high ranking officials of the country on 27 th February 2007, it is necessary to act with more programming and sophisticating measures to preserve and extend the villages and prevent environmental destructions. For the purpose of above article while using library resources and studying documents, the definition of tourism and rural tourism, attractive places, profits, damages and solutions to expand rural tourism have been taken into consideration.