فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 75 (فروردین و اردیبهشت 1389)
 • پیاپی 75 (فروردین و اردیبهشت 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهرزاد سرایی صحنه سرایی، مجتبی شهنازی، حسن جهانی هاشمی، فرهاد خباز، صفرعلی علیزاده، سمیه محمد حسینی صفحه 1
  سابقه و هدف
  توکسوپلاسموز بیماری انگلی است که در موارد مادرزادی و اختلال ایمنی عوارض شدیدی ایجاد می کند. رایج ترین روش تشخیص سرولوژ‍یک آن الایزا است. کیت های الایزا توکسوپلاسموز از استانداردسازی واحدی برخوردار نیستند، لذا این ویژگی ممکن است بر نتایج آزمون ها تاثیرگذار باشد. برای ارزیابی این ویژگی در مطالعه حاضر توافق بین آزمایشگاهی و بین کیتی آزمون الایزا در مورد تشخیص توکسوپلاسموز تعیین گردید.
  مواد و روش ها
  سه کیت ÏgG-ËLÏSÂ توکسوپلاسما از شرکت های تجاری مختلف و سه آزمایشگاه دانشگاهی برای تشخیص آنتی بادی های ÏgG علیه توکسوپلاسما به روش الایزا ارزیابی شدند. سرم های 81 بیمار ارجاع شده به آزمایشگاه برای سرولوژی توکسوپلاسموز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمون ها به صورت کیفی (مثبت، منفی و حد مرزی) گزارش شد. میزان توافق نتایج آزمون ها با استفاده از ضریب کاپا تعیین گردید.
  یافته ها
  در مقایسه بین کیت ها، نتایج آزمایشات 76 نمونه سرم بین سه کیت تجاری یکسان بود و ضریب کاپا 85/0، 90/0 و 97/0 تعیین گردید. در مقایسه بین آزمایشگاه ها، نتایج آزمایشات 80 نمونه سرم بین سه آزمایشگاه یکسان بود و ضریب کاپا 97/0 تا 1 بود.
  استنتاج
  از مطالعه حاضر نتیجه گیری می شود که آزمون الایزا توکسوپلاسموز از توافق بین آزمایشگاهی و بین کیتی بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی ای، الایزا، ایمونوگلوبولین G، ارزیابی
 • مسعود شایسته آذر، فرشته طالب پور، عبدالرسول علایی، عاتکه هادی نژاد، مجید سجادی، آرزو نوذری صفحه 8
  سابقه و هدف
  در بررسی های قبلی انجام شده در مناطق مختلف دنیا نشان داده شده که کمردرد یکی از مهمترین علل ناخوشی انسان است که منجر به محدودیت ها ومشکلات فراوان و قابل توجه برای بیماران و درپی آن برای اجتماع می گردد. سنجش انحنای ستون فقرات در بررسی علل کمردرد مفیدبوده و براین اساس در این مطالعه ما به مقایسه زوایای لومبارلوردوز و لومبوساکرال در مبتلایان به کمردرد و افراد سالم پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 30 نفر از بیماران مبتلا به کمردرد (گروه مورد) مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی و 30 نفر از افراد با سایر مشکلات (گروه شاهد) مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی و داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری جهت بررسی رابطه بین کمر دردوزوایای لومبار لوردوزیس و لومبوساکرال انجام شد. افراد واجد شرایط بطور تصادفی وارد مطالعه شدند.و اطلاعات مورد نیاز از قبیل: سن، جنس، محل زندگی، شغل و تحصیلات در فرم پرسشنامه ای که بدین منظورتهیه شده بود ثبت گردید. علاوه برآن رادیوگرافی لترال افراد مورد مطالعه درحالت ایستاده جهت تعیین زوایای لومبار لوردوز و لومبوساکرال تهیه شد. برای بررسی آماری از نرم افزار spss16 کمک گرفته شد.
  یافته ها
  در گروه مورد(مبتلایان به کمردرد) 18 نفر (60 درصد) مرد و 12 نفر (40 درصد) زن بودند (در طیف سنی 20تا72 سال) در حالیکه در گروه شاهد 20 نفر (7/66 درصد) مرد و 10 نفر (3/33 درصد) زن بودند (در طیف سنی 17تا71 سال). متوسط سنی گروه مورد 02/14 ± 77/42 و متوسط سنی گروه شاهد 14/14 ± 14/35 بود.
  متوسط زاویه لومبو ساکرال در گروه مورد 86/8 ± 5/18 و در گروه شاهد 60/12 ± 77/23 بوده که تفاوت معنی داری نداشت (05/0p>).
  متوسط زاویه لومبارلوردوزیس در گروه مورد 90/11 ± 47/29 و گروه شاهد 17/15 ± 97/29 که تفاوت معنی دار نداشت (05/0p>).
  استنتاج
  نتایج این مطالعه نشان دادکه زاویه لومبارلوردوزیس و زاویه لومبو ساکرال با میزان بروزکمردرد ارتباطی ندارند. با این وجود برای تایید یا رد این مطلب مطالعات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.
  کلیدواژگان: کمر درد، زاویه لومبارلوردوزیس، زاویه لومبوساکرال
 • جواد غفاری، علیرضا علم صاحب پور، سید عبدالله موسوی، محمد جعفر صفار صفحه 16
  سابقه و هدف
  آسپیراسیون جسم خارجی ریوی در کودکان از علل غیرشایع ولی تهدیدکننده زندگی در آنها می باشد و اغلب موارد در کودکان زیر 3 سال اتفاق می افتد. هدف از مطالعه بررسی انواع، محل و علائم جسم خارجی ریوی و شیوع سنی کودکان مبتلا بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی گذشته نگر با بررسی پرونده کلیه کودکانی که با تشخیص اولیه جسم خارجی در بیمارستان بوعلی سینا ساری از سال های 80 تا 88 بستری شده اند، انجام شد. علائم بالینی به همراه سن، جنس، محل زندگی، معاینات بالینی، نوع جسم و محل جسم خارجی استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد 80 پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت که 57 نفر مذکر و 23 نفر مونث و سن آنها از 8 ماه تا 180 ماه متفاوت بود. سن شایع آسپیراسیون جسم خارجی زیر 3 سالگی (بین 8 ماه تا 3 سال) بوده است. محل زندگی 38 مورد شهر و 42 مورد روستا بود. سرفه شایعترین علامت بود و حدود 15 درصد نیز معاینه بالینی نرمال داشتند. شایعترین اجسام تخمه و بادام بودند.
  استنتاج
  جسم خارجی ریوی در این مرکز بطور متوسط 12 مورد در سال است که در سنین زیر 3 سالگی شایع تر است و تهدیدکننده زندگی می باشد و اغلب آن ناشی از تنقلاتی مثل تخمه و بادام روی می دهد. نظارت درست مراقبین و خانواده ها و درست مصرف کردن آنها در سنین مناسب می تواند در کاهش آنها موثر باشند.
  کلیدواژگان: آسپیراسیون جسم خارجی، ریه، کودکان، برونکوسکوپی
 • محمد مهدی ناصحی، فرهاد محولاتی شمس آبادی، محمد غفرانی صفحه 24
  سابقه و هدف
  چالش های تشخیصی و درمانی فراوانی در برخورد با بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان وجود دارد.این مطالعه با هدف بررسی یافته های پاراکلینیک کودکان مبتلا به صرع مقاوم مراجعه کننده به بیمارستان مفید و تاثیر آنها در پاسخ درمانی بیماران انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه بصورت مقطعی در طی سال های 1386 لغایت 1387 انجام گردید. کلیه بیمارانی که با صرع مقاوم به درمان به بیمارستان کودکان مفید مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، کلینیکال و پاراکلینیکال 150 کودک در فرم اطلاعاتی طراحی شده وارد گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های χ2 یافته ها مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 14/51 ± 58/83 ماه و 3/43 درصد دختر و 7/56 درصد پسر بودند که 7/32 درصد صرع ایدیوپاتیک و 6/57 درصد صرع سیمپتوماتیک داشتند. نتایج آزمایشات بیوشیمیایی 3/3 درصد بیماران غیرطبیعی (کاهش قندخون یا کاهش کلسیم یا تست های کبدی غیرطبیعی) بود، نتایج آزمایشات متابولیک 8 درصد بیماران غیرطبیعی گزارش شد. نتایج EEG در 7/2 درصد طبیعی، 7/42 درصد به صورت امواج غیراختصاصی و 6/54 درصد غیرطبیعی بود. نتایج سی تی اسکن و MRI بترتیب در 3/39 درصد و 7/42 درصد موارد غیرطبیعی بود. عدم پاسخ در 3/49 درصد و پاسخ نسبی در 3/13 درصد مشاهده گردید و 3/37 درصد موارد پاسخ درمانی کامل داده بودند. پاسخ به درمان در بیماران با EEG (017/0p=)، سی تی اسکن (021/0p=) و MRI مغزی (02/0p=) غیرطبیعی بطور معنی داری کمتر از بیماران با EEG طبیعی یا با امواج غیر اختصاصی، سی تی اسکن و MRI مغزی طبیعی بود.
  استنتاج
  بنظر می رسد وجود آنومالی در مغز (یافته های غیرطبیعی در تصویربرداری) و اختلال عملکرد کورتکس در نوار مغزی از عواملی می باشند که سبب عدم پاسخ مناسب درمانی در بیماران با صرع مقاوم می شود.
  کلیدواژگان: صرع مقاوم، کودکان، پاسخ درمانی
 • ایوب برزگر نژاد، محمد آزادبخت، امید عمادیان، مهدیه فتاحی صفحه 30
  سابقه و هدف
  سنگ ادراری از شایعترین بیماری های دستگاه ادراری می باشد که شیوع حدود 10 تا 15 درصد دارد. باتوجه به عوارض جدی و درمان های پیچیده و همراه با عوارض و هزینه های سنگین روش های معمول درمان سنگ های ادراری، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر عصاره هیدورالکلی میوه گیاه سروکوهی بر انحلال سنگ های ادراری در شرایط in vitro انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه عصاره میوه گیاه سرو کوهی ((Juniperus communis با غلظت های μg/ml 200،500،1000 به صورت In vitro با سنگ های ادراری خارج شده از بدن بیماران که بیشترین مقدار ترکیب آنها به ترتیب کلسیم اگزالات و منیزیوم آمونیوم فسفات بود، مواجه شد و اثر آن بر انحلال سنگ ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله به روش ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در سنگ نوعA (به ترتیب حاوی کلسیم اگزالات60 درصد، کلسیم فسفات30 درصد، منیزیوم آمونیوم فسفات 10 درصد) وزن خشک پودر سنگ در گروه 1 (در مواجهه با نرمال سالین) mg 1400و در گروه های 4و5و6 (در مواجهه با غلظت های مختلف عصاره) به ترتیب1310و1240و1120 میلی گرم شده بود. که این کاهش وزن از لحاظ آماری معنی دار بود. از طرفی نسبت کلسیم اگزالات در مواجهه با نرمال سالین در محیط آبی 65 درصد بود در حالیکه پس از مواجهه با عصاره μg/ml 1000 میزان آن به 85 درصد رسیده بود. عصاره مذکور توانسته بود 20 درصد بیشتر کلسیم اگزالات سنگ را حل نماید.
  استنتاج
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی میوه گیاه سرو کوهی باعث حل شدن سنگ کلیه در محیط آزمایشگاهی می شود.
  کلیدواژگان: سرو کوهی، سنگ ادراری، کلسیم اگزالات
 • مریم مبینی صفحه 37
  سابقه و هدف
  آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی خود ایمنی است که می تواند منجر به تخریب مفصل و ناتوانی شود. این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر نحوه زندگی، عوامل مرتبط با زاد و ولد و دیگر عوامل محیطی درآرتریت روماتوئید طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت مورد- شاهدی در 184 بیمار دچار آرتریت روماتوئید و 184 فرد غیر مبتلا ابعنوان کنترل انجام گردید. اطلاعات مربوط به آرتریت روماتوئید، وجود فاکتور روماتوئید و عوامل محیطی در بیماران وکنترل ثبت گردید و با استفاده از روش t test وX2 به مقایسه متغیرهای کمی و کیفی پرداخته شد و 05/0p< معنی دار تلقی شد و برای محاسبه شانس مواجهه از Odd Ratio استفاده گردید.
  یافته ها
  بین گروه آرتریت روماتوئید و کنترل تفاوتی از نظر سن، مصرف سیگار، آسم یا آلرژی، سابقه تروما یا جراحی، واکسیناسیون، سابقه مرگ والدین قبل از بلوغ و شهرنشینی وجود نداشت. سابقه طلاق در 7/12 درصد از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید وجود داشت در حالی که در گروه کنترل هیچ موردی از طلاق گزارش نشد (04/0p=). سطح تحصیلات ارتباط معکوس با وقوع آرتریت روماتوئید داشت(03/0=p) و میزان OR معادل 69/1 بود (55/2-12/1CI 95% =) نگهداری از حیوانات و تعداد بیش از سه فرزند در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود. شروع بیماری در فصل زمستان در گروه سرونگاتیو بیشتر از سروپوزیتیو بود (02/0= p).
  استنتاج
  سطح تحصیلات پائین با وقوع آرتریت روماتوئید مرتبط است. شروع بیشتر بیماری در فصل زمستان، نیاز به بررسی بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، سطح تحصیلات، شیوه زندگی، تماس محیطی
 • ایوب مهدی وند، وحید ساری صراف، علی برزگری، بابی سان عسگری صفحه 45
  سابقه و هدف
  سیستم ایمنی مخاطی بدن یکی از مهم ترین سیستم های عملکردی بدن می باشد که نقش بسیار حیاتی در برقراری همئوستاز بدن به خصوص مجاری تنفسی فوقانی طی فعالیت های ورزشی دارد. هدف از انجام این تحقیق تاثیر انجام یک مسابقه فوتبال بر برخی شاخص های ایمنی مخاطی بازیکنان پست های مختلف فوتبال می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 20 بازیکن از دو تیم حاضردر لیگ دسته دوم فوتبال ایران، شامل8 مدافع (میانگین سنی 1±21سال، قد 81/4±180سانتیمتر)، 7 بازیکن خط میانی (3±22سال، قد 72/4±14/173سانتیمتر) و 5 مهاجم (2±22 سال، قد 57/3±19/176 سانتیمتر) در این تحقیق شرکت کردند. ازکلیه آزمودنی ها در3 مرحله زمانی، قبل، بلافاصله و24 ساعت پس از مسابقه نمونه گیری های بزاقی به عمل آمد. برای توصیف شاخص های آماری از آمار توصیفی و برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و برای بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون کرویت در سطح معنی داری 05/0>p استفاده شده است.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در شاخص های IgA، کورتیزول، پروتئین تام بزاقی(Pro)، میزان IgA ترشح شده (s-IgA) و نسبت s-IgA/Pro، قبل از مسابقه، بعد از مسابقه و 24 ساعت پس از مسابقه در بین3 گروه وجود نداشت. تفاوتی در میزان جریان بزاق قبل و 24 ساعت پس از مسابقه در3 گروه وجود نداشته، اما بلافاصله بعد از مسابقه بین 3 گروه تفاوت معنی داری در میزان جریان بزاقی مشاهده شده بود که این تفاوت در بین گروه های مدافع و مهاجم بود. آزمون کرویت نشان داد که مقادیر IgA در هر3 گروه مدافعین، هافبک و مهاجم در 3 مرحله تغییرات معنی داری نداشته است. تغییرات کورتیزول، میزان جریان بزاق و پروتئین تام بزاقی در هر3 گروه معنی دار بوده است. اما تغییرات میزان ترشح بزاق تنها درگروه مدافعین معنی دار بوده است. تغییرات s-IgA/Pro تنها در گروه هافبک معنی دار بوده ولی در گروه مدافعین و مهاجمین معنی دار نبوده است(05/0>p).
  استنتاج
  با بررسی داده های آماری بین گروهی می توان فهمید درحالی که تغییرات میزان جریان بزاق به عنوان شاخص پیشگوی تهدید سیستم ایمنی مخاطی در بین 3 گروه معنی دار بوده، در سایر شاخص ها تغییرات معنی دار آماری در بین 3 گروه مشاهده نشد. با توجه به آزمون کرویت، تغییرات درون گروهی معنی داری در اکثر شاخص های 3 گروه وجود داشته است.
  کلیدواژگان: پاسخ ایمنی مخاطی، IgA، کورتیزول، فوتبال
 • حمیدرضا عریضی، علی ناصری محمد آبادی*، آزاده عسکری صفحه 54
  سابقه و هدف

  در زمینه رابطه عاطفه مثبت با عاطفه منفی گزارشات متضادی وجود دارد که برخی به دو سر یک طیف بودن آن و دیگران به مستقل بودن این دو سازه اشاره کرده اند. همچنین پژوهش ها موید این مطلب می باشد که عاطفه منفی با درد رابطه مستقیم دارد. در این تحقیق تلاش بر آن است تا بر اساس چارچوب های نظری موجود به تعیین نقش عاطفه مثبت در رابطه میان عاطفه منفی با درد و استرس در زنان دارای دردهای مزمن و بررسی کاربرد احتمالی آن به عنوان منبعی روانشناختی در مقابله با درد و استرس بپردازد.

  مواد و روش ها

  نمونه ای متشکل از 104 زن در صنعت قالی بافی و نساجی که از درد استئوآرتریت و فیبرومیالژی رنج می بردند، در این پژوهش شرکت کردند و سنجش های اولیه در رابطه با متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگی های شخصیتی را تکمیل نمودند. سپس در طول 10 تا 12 هفته مورد مصاحبه قرار گرفته و در برابر سنجش های هفتگی درد، استرس بین فردی و ارزیابی عاطفه مثبت و منفی قرار گرفتند. پس از انجام پژوهش که به صورت مقطعی انجام پذیرفت داده ها از طریق مدل چند سطحی سلسله مراتبی تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که افزایش هفتگی درد و استرس، افزایش عاطفه منفی را پیش بینی می کند. هم بالاتر بودن عاطفه مثبت هفتگی و هم میانگین بالاتر عاطفه مثبت، چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم در تعامل با درد و استرس، منجر به درجات کمتر عاطفه منفی شده بود. در نهایت، افزایش در عاطفه منفی هفتگی و میانگین بالاتر عاطفه منفی با میزان بیشتر درد در هفته های آتی در ارتباط بودند. در مقابل بالاتر بودن میزان کلی عاطفه مثبت، پیش بینی کننده درد کمتر در هفته های آتی بود.

  استنتاج

  پژوهش حاضر با تاکید بر این مطلب که در هنگام مواجهه با درد عاطفه مثبت و منفی از هم مستقل نمی باشند، به بیان نقش موثر عاطفه مثبت در کاهش عاطفه منفی ناشی از درد می پردازد که می تواند در تحمل درد و کاهش تنش ناشی از آن به بیماران کمک نماید.

  کلیدواژگان: عاطفه مثبت، عاطفه منفی، فیبرو میالژی، استئو آرتریت، صنایع نساجی
 • مریم برزین، عبدالرسول علایی، سمیه قلیان جویباری صفحه 64
  سابقه و هدف
  سردرد یکی از علل شایع مراجعه بیماران سرپایی می باشد. حدود 90 درصد افراد حداقل یک بار در سال دچار سردرد می شوند. تعداد زیادی از پزشکان و بیماران نگران ضایعات داخل مغزی به عنوان علت سردرد هستند و تصویربرداری از مغز در تشخیص این ضایعات حائز اهمیت است. هدف ازاین پژوهش بررسی یافته های نورورادیولوژیک احتمالی در MRI مغز بیماران مبتلا به سردرد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی بیماران مبتلا به سردرد که از آبان 1386 تا اسفند 1387 به مرکز MRI بیمارستان امام خمینی بطور سرپایی مراجعه نموده اند انجام گرفته است. اطلاعات مربوط به بیماران از طریق فرم اطلاعاتی و گزارش MRI بیماران از فایل گزارش ها جمع آوری و ثبت شد و نتایج با استفاده از نرم افزار 13 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد کل بیماران 735 نفر شامل 77 درصد زن و 23 درصد مرد بودند. بیشتر افراد در گروه سنی 31 تا 40 سال بودند. یافته های غیرطبیعی در 134 مورد (23/18 درصد) مشاهده شد که شامل 6/10 درصد سینوزیت، 48/4 درصد ضایعات ایسکمیک عروق کوچک، 2 درصد ضایعات فضاگیر اینترا واکسترا اگزیال مغزی، 95/0 درصد ضایعات اینترا آگزیال، 4/0 درصد ضایعه در بطن، 3/0 درصد مالفورماسیون عروقی، 3/0 درصد ماستوئیدیت و 13/0 درصد انفارکت بود.
  استنتاج
  شیوع موارد مهم در MRI مغز بیماران مبتلا به سردرد نسبتا کم است لذا باید در انتخاب بیماران جهت ارجاع به مراکز MRI دقت بیشتری صورت گیرد و با انجام معاینات بالینی و شرح حال دقیق علل شایع تر بیماری از جمله میگرن و سردردهای فشاری کنار گذاشته شود تا میزان انجام MRI غیرضروری کاهش یابد.
  کلیدواژگان: سردرد، MRI، مغز
 • محمدرضا صادقی، رحیم باقرزاده لداری، محمدرضا حق شناس صفحه 70
  سابقه و هدف
  نگرش مذهبی و سلامت روان دانشجویان مقوله هایی هستند که تحقیقات زیادی را در دنیا به خود اختصاص داده اند اگر چه در داخل کشور در زمینه های مربوط به سلامت روان دانشجویان مطالعاتی انجام شده است اما در مقوله نگرش مذهبی یافته های کمی به چشم می خورد به لحاظ اهمیت موضوع تحقیق، بررسی دو مقوله فوق در کنار هم از اهمیت برخوردار می باشد. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به صورت توصیفی طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده اند ابزار سنجش در این مطالعه، پرسش نامه نگرش سنجش مذهب25 سوالی و پرسشنامه سنجش سلامت روان 28 سوالی (G.H.Q-28) بوده است. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام شد و در نهایت 222 نفر (86 پسر و 136 دختر) از دانشجویان انتخاب شدند و بین آنها پرسشنامه های فوق توزیع و پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط آنان، اطلاعات استخراج گردید. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS و آزمون آماریt-test استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع تعداد 222نفر 73/38 درصد دختر و 26/61 درصد پسر بودند که میانگین سطح نگرش مذهبی دانشجویان دختر (4/76) در حد عالی و دانشجویان پسر (2/72) در حد خوب ارزیابی شد (01/0p=) میانگین سطح سلامت روان دانشجویان دختر (4/20) در حد خوب و دانشجویان پسر (8/23) در حد متوسط ارزیابی شد که اختلاف معنی داری داشت(02/0p=).
  استنتاج
  تحلیل نتایج پژوهش نشان داد که میزان نگرش مذهبی و سطح سلامت روان دختران بیشتر از پسران است و توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی در جهت ارتقاء نگرش مذهبی و سلامت روان پسران ضروری است.
  کلیدواژگان: نگرش مذهبی، سلامت روان، دانشجویان
 • مصطفی راد، حسن خلیلی، مسعود ابراهیمی صفحه 76
  بوتولیسم یک بیماری نادر ولی بالقوه کشنده می باشد که بوسیله سم تولید شده از کلستردیوم بوتولونیوم منتقل می شود. هدف از گزارش این مورد آگاه ساختن پزشکان و دانشجویان پزشکی و سایر گروه های بهداشتی از راه جدید ابتلا به بوتولیسم در تعدادی از بیماران می باشد. این بیماری در شهرستان سبزوار رخ داد. در این گزارش یک خانم 46 ساله و دو دخترش که بعد از مصرف کمه (نوعی فرآورده لبنی) دچار بوتولیسم شده اند را گزارش می دهد. یافته های بالینی بیماران و تاریخچه آنان شامل تمام علائم و نشانه های بوتولیسم بود، بیمار با داروهای ضد سم تحت درمان قرار گرفت وتشخیص بیماری بر اساس سابقه تماس، یافته های بالینی و پاسخ به درمان ضد سم گذاشته شد. گزارش این مورد از بوتولیسم نشان داد که کمه می تواند ایجاد بوتولیسم غذایی تهدیدکننده ی زندگی کند. در نتیجه آموزش بیشتر در مورد نحوه نگهداری و مدت نگهداری برای پیشگیری و گزارش موارد مشابه در اسرع وقت برای درمان ضروری است.
  کلیدواژگان: بوتولیسم غذا زا، کمه، لبنیات
 • طاهره اسلام منش، حسین نیکپور صفحه 82
  مهمترین علت خونریزی بعد از منوپوز سرطان آندومتر است ولی سل سیستم تناسلی علت فقط یک درصد متروراژی بعد از منوپوز است. وجود همزمان این دو بیماری بسیار نادر می باشد. در این گزارش خانم 67 ساله ای معرفی می شود که به علت خونریزی بعد از منوپوز و درد لگنی لاپاراتومی و هیسترکتومی شد. در بررسی هیستولوژیک رحم آدنوکارسینوم آندومتریوئید آندومتر با گرید یک و درگیری کمتر از نیمی از ضخامت آندومتر دیده شد. تومور با واکنش گرانولومایی وسیع به صورت توبرکل های فراوان متشکل از سلول های اپیتلیوئید، سلول های غول آسای چند هسته ای نوع لانگهانس و نکروز کازئوز مرکزی همراه بود. این گرانولوماها در مجاورت تومور در آندومتر و میومتر، اندوسرویکس، تخمدان راست و غدد لنفاوی لگنی وجود داشت. گرچه وجود همزمان سرطان آندومتر و سل بسیار نادر است ولی ممکن است در بیمارانی دیده شود که در نواحی با شیوع بالای سل زندگی می کنند.
  کلیدواژگان: سرطان اندومتر، آدنوکارسینوم، سل سیستم تناسلی زنانه
 • علیرضا اشرف، محمدرضا نمازی، پریسا طاهری، زهرا سلطانی نیا صفحه 88
  فونوفورز (phonophoresis) روشی جهت نفوذ بهتر داروهای موضعی به پوست از طریق اولتراسوند می باشد. مکانیسم واقعی نفوذ هنوز مشخص نیست اما احتمالا بدلیل افزایش نفوذپذیری پوست به واسطه اثرات گرمایی اولتراسوند می باشد. موارد استفاده از این روش شامل درمان آستئوارتریت، بورسیت، نورو ما، چسبندگی ها و بافت اسکار و... می باشد. مطالعه حاضر به شرح بیماری می پرداد که بدنبال بیماری گریوز دچار ادم جلوی ساق پا شده بود و به درمان های معمول پاسخ مطلوب نداده بود و تحت درمان با فونوفورز با کلوبتازول قرار گرفت.
  کلیدواژگان: میکزادما، گریوز، فونوفورز، کلوبتازول
|
 • Mehrzad Saraei, Mojtaba Shanazi, Hasan Jahanihashem, Farhad Khabbaz, Safar Âli Âlizadeh, Somayeh Mohammad-Hosseine Page 1
  Background and
  Purpose
  Toxoplasmosis is a parasitic protozoan disease producing severe complications in congenital and immunocompromised cases. The enzyme-linked immunosorbent assay (ËLÏSÂ) is the most common laboratory method for serodiagnosis of toxoplasmosis. Çommercial kits have no unique procedure for standardization and this may influence the consistency of the results. The present study was designed to determine the reproducibility of results obtained by ËLÏSÂ in different laboratories using similar commercial kits. Âlso، the results obtained from different commercial kits were compared.
  Materials And Methods
  Three Toxoplasma gondii ÏgG-ËLÏSÂ kits from different commercial companies were used and the results reported by three different university laboratories evaluated. Ëighty one serum samples from patients referred to a private laboratory for serologic determination of toxoplasmosis were examined. The results of the tests were reported as qualitative values (positive، negative، borderline)، and the agreement rates determined using the Kappa coefficient.
  Results
  Çomparing three different kits، the results of 76 serum samples were similar and the Kappa coefficients calculated at 0. 85، 0. 90، and 0. 97. When comparing different laboratories، the results of 80 serum samples among three laboratories were similar and the Kappa coefficients calculated at 0. 97-1. Çonclusion: Based on the results of the present study، it could be concluded that the ËLÏSÂ test for detection of antibodies to T. gondii has the potential to produce consistent results in different laboratories while using different kits.
 • Masoud Shayesteh Azar, Fereshteh Talebpour, Abdolrasoul Alaee, Atekeh Hadinejad, Majid Sajadi, Arezoo Nozari Page 8
  Background and
  Purpose
  Despite the high prevalence of mechanical low back pain، its etiology remains undiscovered in most of the cases. However، there have been many speculations about its origin based on X-ray findings and hyperlordosis of lumbar spine is an important factor. In this study، attempts were made to establish a possible relation between low back pain، lumbar lordosis and lumbosacral angle.
  Materials And Methods
  In this case control study، patients with mechanical low back pain were compared with a matched control group consisting of the subjects who have been under evaluation for some other medical problems. Having essential eligible criteria of the study، 60 individuals were recruited by using non-probability sampling. All individuals were studied and obtained data including age، gender، location، occupation and education levels were collected using a questionnaire. In addition، a standing lateral radiograph was performed on all subjects to evaluate and measure the lumbar lordosis and lumbosacral angle. Data were entered and analyzed using SPSS version 16.
  Results
  The low back pain subjects comprised of 18 men (60%) and 12 women (40%) (age range: 18-74 years). Significant difference was found between the age of low back pain and healthy subjects (p= 0. 04). The mean lumbosacral angle in low back pain and healthy subjects was 18. 5 (SD=8. 86) and 23. 77 (SD=12. 60) respectively which was not statistically significant (P>0. 05). The mean lumbar lordosis angle in low back pain and healthy subjects was 29. 47 (SD=11. 90) and 29. 97 (SD=15. 17) respectively which again was not statistically significant (p>0. 05).
  Conclusion
  The results of our study showed that lumbar lordosis and lumbosacral angle were not associated with the incidence of low back pain. However، more studies are needed to confirm this.
 • Javad Ghaffari, Alireza Alam Sahebpour, Abdollah Mousavi, Mohammad Jafar Saffar Page 16
  Background and
  Purpose
  Although foreign body aspiration in children is uncommon but it is life-threatening in children under 3 years old. The aim of this study is to review the data records on nature، location and symptoms of foreign body aspiration، diagnostic method، and prediction for improving the health care knowledge and its prevention.
  Materials And Methods
  Children with suspected foreign body aspiration were studies retrospectively from 2001 to 2009. Relevant clinical data including age، gender، place of residence، foreign materials and their location were retrieved.
  Results
  Eighty data records of 57 males and 23 females، ages 8 to 180 months were analysed. The most common age was under 3 years old (8 months to 3 years). Thirty eight cases lived in urban areas and 42 cases in rural areas. The most common symptom was cough. Fifteen percent of the subjects had normal clinical examination. The most common foreign bodies were nuts.
  Conclusion
  Foreign body aspiration is an uncommon but life threatening event which occurs mainly involves under 3 years old children. The most common cause is nuts. Close supervision of young children is essential as a preventive measure.
 • Mohammad Mehdi Nasehi, Farhad Mahvalati Shamsabadi, Mohammad Ghofrani Page 24
  Background and
  Purpose
  There are many challenges in diagnosis and treatment of patients with refractory epilepsy. The aim of this study was to survey the paraclinical findings in children with refractory epilepsy in Mofid Children''s Hospital and their effect on treatment response.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was undertaken in 2007 to 2008. One hundred and fifty patients with refractory epilepsy in Mofid Children''s Hospital were studied. Demographic، Clinical and paraclinical information of all patients were collected using a questionnaire and the date analyzed with SPSS and chi-square test.
  Results
  The mean age of patients was 83. 5±51. 1 months، 43. 3% were female. Idiopathic epilepsy and symptomatic epilepsy were detected in 32. 7% and 57. 6% of the subjects respectively. There were abnormal biochemical findings (hypoglycemia، hypocalcaemia or abnormal liver function) in 3. 3% of the subjects and abnormal metabolic findings in 8%. EEG findings were normal in 2. 7%، non-specific in 42. 7% and abnormal in 54. 6% of the children. Abnormal brain CT-scan and MRI findings were observed in 39. 3% and 42. 7% respectively. No response and relative response were obtained in 49. 3% and 13. 3% of the subjects respectively and 37. 3% were seizure free. Treatment response in patients with abnormal EEG، brain CT-scan and MRI were significantly poorer than that of the patients with normal EEG (normal or non-specific)، CT-scan and MRI findings.
  Conclusion
  It seems that brain abnormality (abnormal findings in imaging) and cortical dysfunction in EEG were the factors that resulted in treatment response in patients with refractory epilepsy.
 • Ayub Barzgarnejad, Mohammad Azadbakht, Omid Emadian, Mahdieh Fattahi Page 30
  Background and
  Purpose
  Urolithiasis is one of the most common diseases of urinary tract. Abdominal colicky pain، nausia، vomiting and hematuria are the major clinical findings. Treatments including oral drugs، lithitripsy، using ureteroscope and open surgery are expensive and may result in significant complications. The aim of this research was to find medications for dissolution of urinary stones with less complication.
  Materials And Methods
  Variable concentrations of juniper fruit extract including 200، 500 and 1000 µg / ml solutions were used in vitro on urinary stones. Neutral (normal saline)، positive (sodium bicarbonate) and negative (acetic acid) control groups were also prepared.
  Results
  Significant findings were obtained on urinary stones composed of calcium oxalate (60%)، calcium phosphate (30%) and ammonium phosphate (10%). The weight of dry powder of stones in normal saline of 1400 mg decreased to 1310، 1240 and 1120 mg after exposure to increasing concentrations of juniper fruit extract. Also the ratio of calcium oxalate in normal saline aqueous solution plus stone increased from 65% to 85% after using juniper fruit extract.
  Conclusion
  Juniper fruit extract can dissolve urinary stones in vitro.
 • Maryam Mobini Page 37
  Background and
  Purpose
  Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune-inflammatory disease that may lead to joint destruction and disability. The purpose of this study was to evaluate the influence of life style، reproduction، and some external factors on the development of rheumatoid arthritis.
  Materials And Methods
  This is a case-control study، comprised of 184 cases and 184 controls. Possible etiological factors were collected by questionnaire. All variables were analyzed by T test and X2 (SPSS version 17) and P value <0. 05 was considered significant. Odds Ratio (OR) for possible environmental factors was calculated.
  Results
  There were no difference in age، smoking، asthma or allergy history، trauma، vaccination، parent death before puberty and living in city between RA patients and controls. Divorce was significantly more common in RA (P= 0. 04) and the level of education was inversely associated with RA (P= 0. 03) and OR=1. 69 (CI=1. 12 - 2. 55)، exposure to domestic animals and having more than three children were more common in RA but these differences were not statistically significant. In most of the RA patients، the onset of the disease was winter (P= 0. 02).
  Conclusion
  Divorce and low education levels were associated with RA. Because of higher prevalence of RA in winter، more studies on the association of winter environmental factors and RA are recommended.
 • Ayob Mehdivand, Vahid Sari Sarraf, Ali Barzegari, Babysan Asgari Page 45
  Background and
  Purpose
  MucosalImmune system has a key role in homeostasis especially in upper respiratory tract in a physical activity. The aim of this research was to evaluate a few mucosal immune indices of soccer players in different positions.
  Materials And Methods
  Twenty soccer players from two teams of second league in Iran، including 8 defender (average age21± 1 yr، height 180 ± 4. 81 cm)، 7 halfback (average age22± 3 yr، height 173. 14± 4. 72 cm) and 5 forward (age22 ± 2 yr، height 176. 19 ± 3. 57cm) participated in this study. Before، immediately and 24 h post-exercise، unstimulated salivary samples were collected. Repeated measurements were statistically analyzed usingANOVA، LSD post hoc was used for assessment of inter group changes at (P≤0. 05).
  Results
  Datashowedthat there is not any significant difference between IgA، Cortisol، total protein، s-IgA/Pro ratio and s-IgA between experimental groups in the three stages، also there is no difference between the levels of salivary flow rate after competition but immediately after competition the inter difference was significant (defends and forward groups). LSD post hoc showed that، IgA concentration in the three groups did not change significantly in all three stages. Cortisol، total protein and salivary flow rate in three groups have been increased significantly. Salivary IgA secretion rate differences were significant in defender group only. S-IgA/Pro ratio in halfback group showed significant difference compared with defender and forward groups (P≤0. 05).
  Conclusion
  It is concluded that salivary flow rate significantly decreased in three groups، but it is not true for other variables. LSD post hoc showed that a single soccer match can cause significant changes in all mucosal immunity parameters.
 • Hamidreza Oreyzi, Ali Nasery Mohammadabadi, Azadeh Askari Page 54

  Background and

  Purpose

  Researches in the field of positive and negative affect have shown mixed results. While some have argued that positive and negative affects are two ends of a single construct، others suggested that these two concepts are independent from each other. Previous studies also support the idea that negative affect had a positive relationship with pain. According to theoretical frameworks، the aim of current research was to investigate the role of positive affect in the relationship between stress and pain، and negative affect in women with chronic pain، and possible implications of positive affect as an important psychological resource that a patient may use for coping efforts during periods of pain.

  Materials And Methods

  104 women in textile and carpet weaving industry suffering from osteoarthritis and fibromyalgia were participated in the survey and completed the initial assessments for demographic data and personality characteristics. They subsequently completed 10 to 12 weekly interviews regarding pain، stress، negative and positive affect. After completion of the survey using cross sectional method، data were analyzed via hierarchical multilevel modeling.

  Results

  Findings showed that weekly increases in pain and stress could predict negative affect elevations. Higher weekly positive affect as well as higher average positive affect، weather directly and indirectly in interaction with pain and stress، resulted in lower levels of negative affect. In addition، increases in weekly negative affect and higher average negative affect، related to greater levels of pain in subsequent weeks. In contrast، higher levels of overall positive affect predicted lower levels of pain in subsequent weeks.

  Conclusion

  The current study emphasized that when individuals encounter pain or stress، positive and negative affects are not independent and therefore showed important role of positive affect in reducing negative affect related to pain and stress، which could be helpful for patients to bear pain and reducing the resulted tension.

 • Maryam Barzin, Abdolrasool Alaee, Somaye Gholian Jooibari Page 64
  Background and
  Purpose
  Headache is a common disorder with many potential causes. The lifetime prevalence of all types of headaches varies from 31% to 96%. Many patients and physicians are concerned that an intracranial lesion may be responsible for the headache. Neuroimaging studies are used for detection of these lesions. In this study the MRI findings of patients with headache are evaluated.
  Materials And Methods
  A cross-sectional chart and report abstraction study was undertaken to determine the results of MRI of outpatients with headache who referred for MRI at Imam Khomeini hospital، Sari، Iran from October 2007 to February 2009.
  Results
  Seven hundred and thirty five patients including 567 (77%) female and 167 (23%) male were included in the study. Abnormal findings were detected in 134 (18. 23%) Patients including 78 (10. 6%) sinusitis، 33 (4. 48%) small vessels ischemia، 8 (1/1%) intra- axial space occupying lesion، 7 (0. 95%) extra- axial space occupying lesions، 3 (0. 4%) ventricular lesions، 2 (0. 3%) vascular malformations، 2 (0. 3%) mastoiditis and 1 (0. 13%) brain lacunar infarction).
  Conclusion
  Because most of the patients with headache had normal MRI results، appropriate selection to look for secondary causes is very important. Exact clinical examination has an important role for patient selection.
 • Mohammadreza Sadeghi, Rahim Bagherzadeh Ladari, Mohammasreza Haghshenas Page 70
  Background and
  Purpose
  Religious attitude and mental health are the categories that have advocated many researches in the world. Although mental health related studies were performed in Iranian students، there is little evidence in the religious attitude field. The aim of the current study was to survey the mental health and religious attitude in the students of the Mazandaran University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This descriptive study was undertaken on 222 students of Mazandaran University of Medical Sciences (86 male and 136 female) whom were selected randomly. Data collection instruments were a 25-question religious attitude questionnaire (Golris-Brahni)، and a 28-question mental health questionnaire (G. H. Q-28).
  Results
  The finding showed that the mean scores on religious attitude in female students was at high levels (µ=76. 4) and in male students (µ =72. 2) at good levels with statistical significant differences. The average value of mental health in girl (µ = 20. 4) and boys (µ = 23. 8) with significant difference.
  Conclusion
  The results showed that religious attitude and mental health scores are higher in girl students compared with those in boy students. The findings also support the idea that there is an association between religious attitude and mental health. Based on current findings، it is important to pay attention to the socio-cultural status of the students to improve their mental health.
 • Mostafa Rad, Hasan Khalili, Masoud Ebrahimi Page 76
  Botulism is a rare but potentially fatal disease caused by toxin produced by Clostridium botulinum. This report is intended to inform medical practitioners and students on new way of botulism transfer in some patients. The case is reported from Sabzevar، Iran. In this paper a 46–year–old woman and her two daughters were affected by botulism due to consuming Kame (a diary product). Their history and clinical findings indicated symptoms of botulism. The patient was treated by anti–toxic medicine، and the diagnosis was determined by exposure history، clinical findings and response to anti-toxin treatment. This report indicated that Kame could cause life threatening botulism. Therefore further training on the methods and duration of preserving Kame is required for prevention as well as reporting similar cases for treatment.
 • Tahereh Eslam-Manesh, Hossein Nikpour Page 82
  The most important cause of postmenopausal bleeding is endometrial cancer but tuberculosis accounts for only 1% of the postmenopausal metrorrhagia. The association of these two disorders is extremely rare. The presented case is a 58-year-old postmenopausal woman complaining of a bloody vaginal discharge and pelvic pain. The laparatomy was performed and histologic examination of the uterus disclosed an endometrioid endometrial carcinoma، grade G1 invading less than one-half of the myometrial thickness. The tumor was associated with an extensive granulomatous reaction، with numerous tubercles composed of epithelioid cells، multinucleated giant cells of Langhans type and central caseation necrosis. These granulomas were seen close to the carcinoma in the Endometrium and far from the neoplasm in the myometrium، endocervix، right ovary and pelvic lymph nodes. Although the coexistence of endometrial cancer and tuberculosis is extremely rare، it may occur in patients who live in the regions with a high prevalence of tuberculosis.
 • Alireza Ashraf, Mohammadreza Namazi, Parisa Taheri, Zahra Soltaninia Page 88
  Phonophoresis is a method for topical medications to better penetrate the skin via ultrasound. Its actual mechanism has not been well defined، but it could be due to increased cell permeability from the thermal effects of ultrasound. Some indications for phonophoresis include: osteoarthritis، bursitis، neuromas، adhesions، scar tissues. Here we present a 55 year old woman who was a known case of Grave’s disease presenting with pretibial myxedema. The edema did not respond to common treatments but improved following the use of phonophoresis with clobetasol significantly improved.