فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1381)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1381)
 • 243 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الهه محمداسماعیل صفحه 323
  هدف پژوهش حاضر، انطباق، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون ریاضیات کی مت (Keymath) در سطح ملی بوده است. بدین منظور، پس از ترجمه متن اصلی آزمون، انطباق صوری و محتوایی نیز حاصل گردید وهمزمان با بازگشایی مدارس درمهر ماه سال 1376 در قالب یک مطالعه مقدماتی و با هدف شناسایی و رفع موارد مبهم در پرسش های آزمون، تعیین سطح دشواری و قدرت تشخیص هر سؤال، 720 دانش آموز دختر و پسر در 5 منطقه شهر تهران مورد آزمون قرار گرفتند. پس از تحلیل آماری سؤالات و تهیه و تنظیم مجدد دفترچه های آزمون اجرای نهایی، دریک نمونه، 6495 نفری از دانش آموزان دختر و پسر یازده استان کشور 85 ناحیه و شهرستان به اجرا درآمد. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری آن ها، اعتبار و روایی آزمون مورد بررسی قرار گرفت و جداول هنجاری کلاس های اول تا پنجم ابتدایی و سنین 6-6-0 تا 11-8-30 در سطح ملی و به تفکیک استانی تنظیم گردید.
  کلیدواژگان: آزمون کی مت، هنجاریابی، اعتباریابی، رواسازی
 • مهدی دستجردی صفحه 333
  پژوهشگران بر این عقیده اند که کودکان کم توان ذهنی علاوه بر سایر ویژگی ها، از نظر حرکتی نیز دچار تاخیر و یا اختلال می باشند. در این مطالعه سعی شده است که مهارت های حرکتی پایه در کودکان کم توان بررسی شود و در پایه های مختلف تحصیلی مقایسه گردد. در این تحقیق، 370 آزمودنی از جامعه آماری 3700 نفری دانش آموزان کم توان ذهنی مدارس استثنایی شهر تهران درسال 1379، در پایه های تحصیلی آمادگی تا چهارم انتخاب شدند. ابتدا، شهر تهران به پنج حوزه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد و آنگاه از مدارس استثنایی هر حوزه جغرافیایی، یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه انتخاب گردید و از میان دانش آموزان این مدارس، با رعایت نسبت دانش آموزان در هر پایه به کل تعداد آن ها، آزمودنی های مورد نظر انتخاب شدند. برای هر آزمودنی یک برگه ثبت اطلاعات جمعیت شناختی و ثبت نتایج آزمون حرکتی که به صورت انفرادی و یکنواخت انجام شد تهیه و تکمیل گردید. آزمون حرکتی استفاده شده دراین مطالعه عبارت بود از: آزمون مهارت های حرکتی پایه آرنهایم و سینکلر. نتایج به دست آمده نشان داد که در تمامی مهارت های حرکتی آزمون شده به جز مهارت های پریدن و هدف گیری بین عملکرد پسران و دختران تفاوت معناداری وجود ندارد. در این دو مهارت، پسران دارای عملکرد بهتری بودند. همچنین در اغلب مهارت های حرکتی آزمون شده، آزمودنی های پایه آمادگی و یا اول نسبت به دیگر پایه ها، از عملکرد پایین تری معنادار برخوردار بودند. اما بین عملکرد آزمودنی های سایر پایه ها تفاوتی دیده نشد. به علاوه در اغلب مهارت های حرکتی، بیش از 60 درصد از آزمودنی ها پایین تر از نمره میانگین آن مهارت در کل آزمودنی هاقرار داشتند.
  کلیدواژگان: مهارت های حرکتی پایه، کم توانی ذهنی
 • فاطمه عباسی تهرانی، شیوا دولت آبادی صفحه 359
  پژوهش حاضر یک پژوهش زمینه یابی است که میزان افسردگی و اضطراب را در معلولین بینایی بر حسب سن،جنس، میزان معلولیت، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال مورد بررسی قرار داده است. آزمودنی های این پژوهش متشکل از 135 نفر از معلولین بینایی شهر تهران با دامنه سنی 16-50 سال بودند که در گروه های سنی رده بندی شده، گروه های مرد و زن، نابینا و کم بینا، مجرد و متاهل و گروه های شاغل و غیر شاغل به عنوان نمونه در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای به کار گرفته شده عبارت بودند از: آزمون افسردگی بک و مقیاس اضطراب کتل که در ایران نیز استاندارد شده اند. یافته های توصیفی حاکی از این است که بسیاری از معلولین بینایی دارای افسردگی خفیف و اضطراب متوسط هستند. تجزیه و تحلیل آماری یافته ها نشان داد که میزان افسردگی در معلولین بینایی زن بیشتر از مردها، در مجردها بیشتر از متاهل ها ودر غیر شاغل ها بیشتر از شاغل ها می باشد و دو عامل سن و میزان معلولیت تاثیری بر میزان افسردگی معلولین بینایی نداشته است. تجزیه و تحلیل یافته ها همچنین نشان داد که میزان اضطراب در معلولین بینایی زن بیشتر از مردها است و سایر عوامل یعنی سن، میزان معلولیت، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال بر میزان اضطراب جمعیت مورد مطالعه بی تاثیر بوده است.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، معلولین بینایی
 • مجید یوسفی لویه، مرجان فرضی گلفزانی صفحه 377
  هدف از این پژوهش، مطالعه تاثیر راهبردهای حافظه بر عملکرد کودکان با ناتوانی هوشی در تکالیف حافظه بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، تعداد 120 دانش آموز 60 دختر و 60 پسر با ناتوانی هوشی خفیف در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل در چارچوب طرح آزمایشی گسترده پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، مورد آزمایش راهبردهای مرور ذهنی نگهدارنده، مرور ذهنی بسط دهنده و سازمان دهی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که آموزش راهبردهای مذکور موجب بهبود عملکرد آزمودنی ها در تکالیف حافظه می شود.
  کلیدواژگان: مرور ذهنی بسط دهنده، مرور ذهنی نگهدارنده، سازمان دهی، ناتوانی
 • بتول اخوی راد صفحه 399
  تحقیق حاضر با هدف تبیین ویژگی های کودکان کم توان ذهنی خفیف، متغیرهای ظرفیت عملیاتی و قضاوت اخلاقی را مطالعه کرده است. برای این پژوهش، 60 کودک کم توان ذهنی خفیف 30 دختر و 30 پسر پایه سوم ابتدایی از مناطق آموزش و پرورش شمال تهران با روش نمونه برداری نظام دار انتخاب شدند. آنان با روش بالینی و استفاده از آزمون های عملیاتی کمیت ماده، درون گنجی طبقات و دیدگاه ها و داستان های قضاوت اخلاقی دروغ، خسارت مادی و دزدی مورد سنجش قرار گرفتند. داده های کم.ی با استفاده از مشخصه های آمار توصیفی، مقایسه تفاوت میانگین های دو جنس و تعیین ضریب همبستگی پیرسون مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده مشخص می سازد که این کودکان سن تقویمی بالایی برای دستیابی به مفاهیم مورد سنجش ابزارهای اندازه گیری در مقایسه با کودکان عادی در پژوهش های قبلی دارند. میزان موفقیت این کودکان با افزایش سن تقویمی کاهش یافته است. آنان در کسب این مفاهیم تاخیر دارند. تاخیرها و توقف ها برای این کودکان، نارسایی در ظرفیت عملیاتی و تعادل ناتمام و تزلزل در این دوره به همراه آورده است. تعداد اندکی از کودکان به طرازهای عملیات عینی این کیفیت تحول رسیده اند. این کیفیت تحول نمایانگر گسستگی و جدایی میان این ابعاد در رفتار نیست، زیرا میان ظرفیت عملیاتی با تحول اخلاقی ارتباط ضعیفی مشاهده شده که بیانگر آن است که دو بعد مذکور به موازات هم رشد می یابند علاوه بر این در میان دختران و پسران این گروه تفاوت چندانی دیده نشد.
  کلیدواژگان: کم توانی ذهنی، ظرفیت عملیاتی، تحول اخلاقی
 • زهرا کارگر، سیده منور یزدی، ابوالقاسم مهری نژاد صفحه 423
  هدف از تحقیق حاضر یافتن پاسخی برای این دوپرسش بود-1 آیا بین رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد؟ -2 آیا بین اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد؟ آزمودنی های این پژوهش متشکل از 45 دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه ورزشکار 42 پسر و 3 دختر و 45 دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه غیر ورزشکار 42 پسر و3 دخترمدارس استثنایی ابتدایی و راهنمایی شهر تهران بودند که گروه اصلی به طور هدفمند و گروه غیر ورزشکار با استفاده VSMS-V از روش همتاسازی در همان مدارس انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند و فرم معلم پرسشنامه 30 سؤالی راتر بود. نتایج حاصل از یافته های آماری نشان داد که به طور کلی بین رشد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه افراد ورزشکار با توجه به بالا بودن رشد اجتماعی به نسبت اختلالات رفتاری پایین تری دارند، در حالی که دانش آموزان کم توان ذهنی غیر ورزشکار رشد اجتماعی پایین و اختلالات رفتاری بالایی دارند، یعنی فعالیت ورزشی رابطه معکوسی با اختلالات رفتاری دارد.
  کلیدواژگان: کم توان ذهنی، ورزش، رشد اجتماعی، اختلالات رفتاری
 • خبر، کنگره ها و همایش ها
  صفحه 441