فهرست مطالب

طب نظامی - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1389)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/07/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • برزو فرهی بوزنجانی، علی صداقت، محمد بازرگانی، محمدکریم بهادری، شهرام توفیقی صفحه 117
  اهداف
  نظام های سلامت باتوجه به مشکلات بهداشتی پیچیده، تغییرات سریع اجتماعی- اقتصادی و اهداف مهمی مانند اثربخشی و رضایت مندی در تمام سطوح با چالش های زیادی مواجه هستند. مهم ترین هدف برنامه توسعه مدیران، ارایه خدمات با کیفیت مناسب است و در این راستا لازم است الگوی مناسب تدوین و تبیین شود. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر توسعه مدیران بهداشت و درمان یک نیروی نظامی انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه یک مطالعه تطبیقی و تحلیلی است که در سال 1388 روی 11 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه پژوهشگر ساخته استفاده شد و جهت معتبرسازی الگو از روش دلفی استفاده شد. مصاحبه با واحد های پژوهش انجام شد و پاسخ ها در پرسش نامه مذکور ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS 17 انجام شد.
  یافته ها
  مهم ترین ابعاد تاثیرگذار بر توسعه مدیران شامل ابعاد استعدادیابی و جانشین پروری، سازماندهی، حمایت سازمانی، حرفه ای، روان شناختی، دینی و اسلامی و مدیریت عملکرد و مهم ترین مولفه های تاثیرگذار شامل مولفه های دانش، مهارت، توانایی، شخصیت، انگیزش، نگرش، معنویت، بصیرت، معرفت، استعدادیابی، جانشین پروری، ساختار سازمانی، طراحی مشاغل مدیریتی، نرم افزار، سخت افزار، فرآیندها و وظایف مدیرتی است.
  نتیجه گیری
  برای توسعه مدیران بهداشت و درمان یک نیروی نظامی توجه به جنبه های فردی و سازمانی ضروری است.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیران، توسعه، نظام سلامت، الگو
 • بابک معینی، مطلب رحیمی، سید محمد مهدی هزاوه ای، حمید الله وردی پور، عباس مقیم بیگی، ایرج محمد فام صفحه 123
  اهداف
  ارتقای فعالیت های جسمانی یکی از موثرترین استراتژی ها برای کاهش خطر بعضی از بیماری های غیرواگیر و مزمن است. روش های متعددی به منظور سنجش عوامل موثر بر فعالیت جسمانی ساخت و اعتباریابی شده است. کاربردی ترین مدل در این خصوص مدل مرحله ای تغییر رفتار (TTM) است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی فعالیت های جسمانی در ارتقاء فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی کارکنان یکی از صنایع دفاعی با استفاده از TTM انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی است که در سال 1388 روی کارکنان یکی از صنایع دفاعی انجام شد. 60 مرد 20 تا 57 ساله به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و بررسی شدند. کارکنان به دو گروه تجربی و شاهد (30 نفره) تقسیم شدند و قبل و 3 ماه پس از انجام برنامه آموزشی پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. توان فیزیکی کارکنان با استفاده از دوچرخه ارگولاین اندازه گیری و سپس آموزش فعالیت های ورزشی و افزایش توان فیزیکی در گروه تجربی اجراشد. داده ها با SPSS 13 تحلیل شد.
  یافته ها
  افراد گروه تجربی در مرحله تغییر پس از مداخله از پیشرفت معناداری برخوردار شدند (001/0= p). میانگین نمره توان فیزیکی افراد در گروه تجربی پس از اتمام دوره آموزشی افزایش معنادار نشان داد (016/0= p). خودکارآمدی، توازن و تعادل و همچنین فرآیند فعالیت های ورزشی افراد در گروه تجربی پس از آموزش افزایش یافت (001/0>p).
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی مبتنی بر TTM در بهبود توان فیزیکی و فعالیت جسمانی کارکنان صنایع دفاعی مؤثر است.
 • صادق محمدی ازنی، زینب نوکنده، علی اصغر خرسندی، علیرضا صانعی دهکردی صفحه 131
  اهداف
  لیشمانیوز جلدی یکی از مهم ترین بیماری های منتقله به وسیله پشه خاکی است که از مهم ترین معضلات بهداشتی در ایران است. داشتن اطلاعات از وضعیت بیماری کمک شایانی به برنامه کنترل خواهد نمود. مطالعه حاضر به منظور توصیف وضعیت لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 465بیمار مبتلا به سالک که از سال 1385 تا سال 1388 در مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان دامغان تحت درمان و پیگیری قرار گرفتند انجام شد. اطلاعات مربوط به بیماران از قبیل سن، جنس، ملیت، محل سکونت، تعداد و محل زخم، ماه و سال بروز بیماری ثبت شد. داده ها با آزمون مجذور کای در نرم افزار SPSS 12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 465 بیمار مورد مطالعه 263نفر مرد (5/56%) و 202نفر زن (5/43%) بودند. 148نفر (8/31%) در شهر و 317نفر (2/68%) در مناطق روستایی سکونت داشتند. بیشترین فراوانی در گروه سنی 29-20 سال (22%) بود. بیشترین ضایعات (84%) در اندام ها مشاهده شد و 46% بیماران حداقل دو زخم در بدنشان داشتند. بالاترین میزان شیوع در ماه های مهر، آبان و آذر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  لیشمانیوز جلدی در روستاهای مناطق کویری به صورت بومی وجود دارد و در محله های حاشیه شهر دامغان در حال گسترش است. بنابراین برنامه ریزی جامع به منظور کنترل بیماری ضروری است.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، اپیدمیولوژی، دامغان
 • علی اکبر کریمی زارچی، مسعود ربانی، پرویز شاهرودی صفحه 137
  اهداف
  لازمه اقدامات پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در هر منطقه، شناخت وضعیت موجود آن منطقه است. معاینات دندان پزشکی موثرترین راه تعیین وضعیت بهداشت دهان و دندان در جامعه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص دندان های پوسیده، ازدست رفته و ترمیم شده (dmft و DMFT) و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 6 تا 12ساله کارکنان نظامی و غیرنظامی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی روی 201 نفر از فرزندان 6 تا 12ساله کارکنان نظامی و 200 نفر از فرزندان 6 تا 12ساله کارکنان غیرنظامی مراجعه کننده به کلینیک دندان پزشکی امام خمینی(ره) شهر تهران در سال 1387 انجام شد. معاینات توسط دندان پزشک انجام و نتای ج در فرم استاندارد سازمان جهانی بهداشت گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 11 استفاده شد.
  یافته ها
  در مجموع، 9359 دندان مورد معاینه قرار گرفت. فراوانی مطلق و نسبی دندان های شیری پوسیده، ازدست رفته و ترمیم شده به ترتیب 1224 (23%)، 185 (4%) و 695 (13%) و دندان های دایمی پوسیده، ازدست رفته و ترمیم شده به ترتیب 238 (8%)، 0 (0) و 162 (4%) بود. میانگین شاخص dmft 52/3 ± 29/5 و شاخص DMFT 47/1 ± 01/1 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  تفاوت معنی داری بین میانگین شاخص های dmft و DMFT در فرزندان کارکنان نظامی و غیرنظامی وجود ندارد. ارتباط پوسیدگی دندان ها با سن کودکان، استفاده از درمان های پیشگیری دندان پزشکی، تحصیلات والدین و تعداد فرزندان معنی دار است.
  کلیدواژگان: کودکان 6، 12ساله، کارکنان نظامی، شاخص دندان های پوسیده، ازدست رفته و ترمیم شده
 • فاطمه کلروزی، فهیمه دادگری، آرمین زارعیان صفحه 143
  اهداف
  رعایت نکردن حقوق بیماران و عدم رضایت ایشان از خدمات ارایه شده، باعث کندی بهبود، افزایش روزهای بستری، تحریک پذیری و افزایش هزینه درمان بیمار می شود. این مطالعه با هدف تعیین رضایت مندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی - درمانی در زمینه اجرای مفاد منشور حقوق بیماران انجام شد.
  روش ها
  این تحقیق، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که روی 384 بیمار بستری در بیمارستان های آجا در شهر تهران در سال 1387 انجام شد. نمونه گیری به روش سهمیه ای انجام شد و اطلاعات از طریق مصاحبه و پرکردن پرسش نامه پژوهشگر- ساخته به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS 15 استفاده شد.
  یافته ها
  8% بیماران از عملکرد پزشکان و 2/17% از عملکرد پرستاران ناراضی بودند. 5/62% بیماران از عملکرد کادر درمانی در شیفت صبح رضایت داشتند. با افزایش تعداد روزهای بستری در بخش، میزان رضایت مندی از عملکرد پزشکان 19% و میزان رضایت مندی از عملکرد پرستاران 50% کاهش یافته و بیماران دارای مدرک زیر دیپلم و نیز بیماران بستری در بخش قلب باز، رضایت مندی بیشتری از عملکرد کادر درمانی داشتند.
  نتیجه گیری
  رضایت مندی بیماران از عملکرد تیم درمانی در زمینه اجرای مفاد منشور حقوق بیماران در مراکز درمانی آجا با عوامل تعداد روزهای بستری بیماران، نوع بخش، تیم درمانی (پزشک و پرستار) و تحصیلات بیماران در ارتباط است.
  کلیدواژگان: رضایت مندی بیماران، منشور حقوق بیمار، تیم بهداشتی، درمانی
 • رضا رنجبر، مرتضی ایزدی، نعمت الله جنیدی جعفری، یونس پناهی صفحه 149
  اهداف
  باکتری های سالمونلا گروه بزرگی از ارگانیزم های روده ای هستند و بیماری های ناشی از آلودگی با آنها یکی از مسایل مهم بهداشتی در سراسر جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است. متاسفانه به دلایل مختلف تشخیص و گزارش دهی آزمایشگاهی آنها به درستی انجام نمی گیرد. این مطالعه با هدف بررسی میزان صحت موارد گزارش شده تب تیفوئید در مدت دو سال در تهران انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی در طی سال های 1386 و 1387 روی نمونه های دریافتی مشکوک به سالمونلا از چند بیمارستان تهران انجام شد. نمونه ها به روش های استاندارد باکتریولوژی از جمله کشت بر روی محیط های استاندارد، تست های بیوشیمیایی و افتراقی و سرولوژیک به کمک آنتی سرم های پلی- و مونووالان تعیین هویت شدند. سپس نتایج به دست آمده با گزارش های آزمایشگاه های تشخیصی مربوط به این بیمارستان ها مقایسه شد.
  یافته ها
  در بین 161 نمونه مشکوک به سالمونلا، 60 نمونه به عنوان سالمونلا تایفی گزارش شده بود. با وجود این که نمونه ها متعلق به سروتایپ D سالمونلا بودند، هیچ کدام با آنتی سرم اختصاصی علیه سالمونلا تایفی واکنش نداده در نتیجه سالمونلاهای غیرتایفوئیدی به اشتباه تحت عنوان سالمونلا تایفی گزارش شده بودند.
  نتیجه گیری
  تشخیص دقیق آزمایشگاهی گونه های سالمونلا همواره باید مورد تاکید باشد، چراکه گزارش نادرست می تواند پزشک را از اتخاذ راهکارهای مناسب درمانی و حمایتی منحرف نماید و روند معالجه را با اختلال مواجه سازد.
  کلیدواژگان: تب تیفوئید، سالمونلا تایفی، سالمونلای غیرتیفوئیدی
 • خدابخش احمدی، محمود رشادت جو، غلامرضا کرمی، جعفر انیسی صفحه 153
  اهداف
  اختلال استرس پس از ضربه یکی از اختلالاتی است که نه تنها کیفیت زندگی جانباز، بلکه خانواده او را تحت تاثیر قرار می دهد و تجربه آسیب در یکی از اعضای خانواده، می تواند سایر افراد خانواده را نیز متاثر سازد. این پژوهش با هدف بررسی شدت و فراوانی علایم اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان مصدومان شیمیایی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی روی 528 نفر از اهالی شهرستان سردشت در سال 1388 انجام شد. برای انتخاب گروه مورد، فرزندان تمام خانواده های مصدومان شیمیایی شهرستان سردشت مورد بررسی قرار گرفتند. برای انتخاب گروه کنترل، 5 منطقه شهرستان سردشت به صورت تصادفی خوشه ایو 600 خانواده به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. در مجموع 528 نفر دارای معیارهای ورود به مطالعه شناخته شدند و 286 نفر به عنوان گروه مورد و 242 نفر به عنوان گروه کنترل، از نظر علایم اختلال استرس پس از ضربه نیابی بر اساس پرسش نامه می سی سی پی بررسی و مقایسه شدند. داده ها با نرم افزار SPSS 14 تحلیل شد.
  یافته ها
  نمر ه کل می سی سی پی در فرزندان جانبازان شیمیایی 92/13 ± 88/128 و در گروه کنترل 70/22 ± 34/108 بود (05/0>p). نمره کل می سی سی پی در پدران گروه مورد نیز بیشتر از پدران گروه کنترل بود (05/0>p). تفاوت معنی داری در نمر ه فرزندان بر حسب جنس و گروه های سنی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  استرس روانی ناشی از آسیب شیمیایی پدر به فرزندان منتقل می شود و لازم است به عنوان یک مشکل جدی نسبت به پیشگیری و درمان آن اقدام شود.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از ضربه نیابی، مصدومان شیمیایی
 • میررحیم فخرز، محمود تولایی، مسعود هوشمند، عبدالله سجادیان صفحه 161
  اهداف
  ژنوم میتوکندری سلول های انسانی دارای 16569 نوکلئوتید است و دگرگونی در ناحیه HVSI، ده برابر سریع تر از DNA کروموزومی رخ می دهد. این تحقیق با هدف مطالعه میزان پلی مورفیزم، تعیین درصد جهش و محاسبه میزان تنوع نوکلئوتیدهای جهش یافته و واریانس هاپلوتیپ ها در اقوام مختلف ایرانی انجام شد.
  روش ها
  357 نمونه تصادفی خون افراد بومی و غیرخویشاوند منتسب به اقوام فارس، ترک آذری، گیلک، کرد، سیستانی، بلوچ، عرب و ترکمن جمع آوری شد. پس از تخلیص DNA میتوکندری و تکثیر ناحیه HVSI، تعیین توالی آن توسط دستگاه توالی گر ABI 310 انجام شد. توالی ها با برنامه Clustalx با توالی مرجع کمبریج مقایسه و نوکلئوتیدهای جهش یافته و پلی مورفیزم ها مشخص شد. سپس از طریق درخت فیلوژنتیک ژنوم میتوکندری، هاپلوگروپ ها مشخص شد.
  یافته ها
  بیشترین جهش با هموپلازی بالا در فارس ها (40%) و کمترین مقادیر در سیستانی ها (13%) مشاهده شد. کمترین تنوع هاپلوتیپ مربوط به قوم فارس با 862/0 و بیشترین تنوع هاپلوتیپ مربوط به سیستانی ها با 87/0 بود. در اکثریت اقوام ایرانی هاپلوگروپ HV فراوان ترین هاپلوگروپ بود.
  نتیجه گیری
  فراوانی هاپلوتیپ های بی نظیر DNA میتوکندری بین اقوام، بیشتر از فراوانی آن درون افراد یک قوم است. پایین بودن تنوع در قوم فارس بیانگر رعایت ازدواج درون قومی و عدم ورود میتوکندری های غیربومی در آن است. بالابودن واریانس در قوم سیستان نشان دهنده اهمیت DNA میتوکندری در شناسایی هویت افراد این قوم در پرونده های جنایی است. بالابودن تعداد جهش در قوم فارس نشان گر قدیمی تر بودن این قوم است.
  کلیدواژگان: ژنوم میتوکندری، هاپلوتیپ، ژنتیک قومیتی
 • محمد دانشمندی، حسین امیری، مسعود واحدی، معصومه فرشی، عبدالله ثقفی، فرزانه ذیقیمت صفحه 167
  اهداف
  مراکز درمانی به ویژه بیمارستان ها به عنوان مهم ترین مراکز مداوای مصدومان و مجروحان برای انجام ماموریت در زمان بحران نیازمند کسب آمادگی مناسب هستند. این مطالعه با هدف ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در چند بیمارستان منتخب ایران انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- مقطعی در 3 بیمارستان منتخب ایران در سال 1388 اجرا شد. داده ها با چک لیست 220سئوالی معتبر حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد جمع آوری شد و پایایی آن با آزمون کاپا ارزیابی شد. داده ها با کمک آمار توصیفی و بر اساس مقیاس 5 قسمتی لیکرت با نرم افزار SPSS 15 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز آمادگی قسمت های مختلف بیمارستان ها اعم از پذیرش، امنیت، تخلیه و انتقال، نیروی انسانی، ارتباطات، ترافیک، اورژانس، آموزش، پشتیبانی و مدیریت در مجموع به ترتیب 21، 45، 49، 5/44، 54، 49، 5/64، 5/68، 70 و 80% محاسبه شد. به طور کلی میانگین آمادگی بیمارستان های مورد مطالعه 5/54% ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  سطح آمادگی بیمارستان های مورد مطالعه طبق مقیاس لیکرت در قسمت های مدیریت، اورژانس، پشتیبانی و آموزش در وضعیت خوب و از لحاظ نیروی انسانی، امنیت، تخلیه و انتقال، ارتباطات و ترافیک درحد متوسط و از نظر پذیرش ضعیف است.
  کلیدواژگان: آمادگی، بیمارستان، بحران
 • محمد جواد احمدی زاده، حسین اسکندری، محمدرضا فلسفی نژاد، احمد برجعلی صفحه 173
  اهداف
  اختلال استرس پس از ضربه، نوعی اختلال اضطرابی است که در افرادی که درمعرض وقایع آسیب رسان روانی قرار گرفته اند بروز می کند. روش درمان شناختی- رفتاری یکی از متداول ترین روش های درمان روان شناختی است. روش درمانی حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد نیز به عنوان یکی از درمان های نسبتا جدید و سریع روان شناختی اختلال استرس پس از ضربه شناخته می شود. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی- رفتاری و حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد برکاهش علایم اختصاصی و بهبودی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مطالعات آزمایشی است که در سال 1377 انجام شد. در این مطالعه با استفاده از طرح شبه آزمایشی، تعداد 45نفر از جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی ازجنگ، با انتخاب و جایگزینی تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به 3 گروه 15نفره درمان شناختی- رفتاری، حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد و کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فهرست اختلال استرس پس از ضربه ویرایش نظامی PCL-M و چک لیست اختلالات روانی SCL-90-R بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS 16 با آزمون های آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نمرات هر دو گروه درمان شناختی- رفتاری و حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد نسبت به پس آزمون گروه شاهد تفاوت معنادار داشت.
  نتیجه گیری
  هر دو روش درمانی برکاهش علایم به اختلال استرس پس از ضربه موثر است.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از ضربه، درمان شناختی، رفتاری، حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد
|
 • Farrahi Bouzanjani B., Sedaghat A., Bazargani M., Bahadori M. K., Tofighi Sh Page 117
  Aims
  Considering complicated health problems, rapid socioeconomic changes and important aims like efficiency and patient satisfaction, Health System confronts numerous challenges. The most important goal of managers’ development plan is to provide high quality services. Determining and establishing a proper model is necessary in order to reach this goal. This study was designed to identify influencing components in development of military force health managers.
  Methods
  This is a comparative-analytical study which was done on 11 human resources management experts in year 2010. A researcher-made questionnaire was used as data gathering tool and Delphi technique was used for validation of the model. Research units were interviewed and their answers were documented in mentioned questionnaire. Data was analyzed using descriptive statistics by SPSS 17 software.
  Results
  Most important influencing factors in development of health mangers include talent finding, substitution and organizational, professional, psychological, religious and Islamic support. Performance determinants include knowledge, skill, character, motivation, attitude, spirituality, intuition, wisdom, talent finding, substitution, organizational structure, design of managerial jobs, software, hardware, processes and management tasks.
  Conclusion
  Emphasizing on individual and organizational aspects is required for development of military force health managers.
 • Moeini B., Rahimi M., Hazaveie S. M., Allahverdi Pour H., Moghim Beigi A., Mohammadfam I Page 123
  Aims
  Increasing physical activity is one of the most effective ways of reducing the risk of some chronic non-contagious diseases. Various methods have been created and validated in order to assess the factors effecting physical activity. The most applied method for this purpose is the Trans-Theoretical Model (TTM). This study was performed with the aim of assessing the effect of educational program for increasing physical activity and physical capacity by using TTM in one of governmental centers employees.
  Methods
  This quasi-experimental interventional study was performed on a defensive industry employees in year 2009. 60 male employees aged between 20 – 57 years old were selected by simple random sampling. They were divided into two groups (each containing 30 employees), the experimental and the control group. Questionnaires were completed before and three months after intervention and physical capacity was measured by Ergo-meter bicycle. Educational programs were implied in experimental group. Data was analyzed by SPSS 13.
  Results
  In stage of change after intervention, the experimental group had a significant positive progress (p=0.001). Mean physical capacity score had significant improvement after finishing educational program, in experimental group (p=0.016). Self–efficacy and total decisional balance and process of change scores were higher after intervention in experimental group (p<0.001).
  Conclusion
  TTM based educational programs are effective in improving physical capacity and physical activity of governmental center employees.
 • Mohammadi Azni S., Nokandeh Z., Khorsandi A. A., Sanei Dehkordi A. R Page 131
  Aims
  Cutaneous leishmaniasis is one of the most important diseases transmitted by sand fly and has been one of the most important health problems in Iran. Determining the epidemiological aspects of disease is important for planning of control program. This study was carried out to describe the cutaneous leishmaniases situation in Damghan district.
  Methods
  This descriptive-analytical survey was performed on all confirmed and recorded cutaneous leishmaniasis cases (465 people) diagnosed during 2006-09 in Damghan district. Patients’ information such as age, sex, nationality, habitat, number and sites of ulcer(s), month and years of incidence were registered and analyzed by Chi-square test using SPSS 12 software.
  Results
  Of 465 under care patients, 263 cases (56.5%) were men and 202 people (43.5%) were women.148 patients (31.8%) resided in urban areas, while 317 (68.2%) lived in rural areas. The most frequent age group was 20-29 years old (22%). Hands and feet were the most common sites of ulcer (84%). 46% of the patients had two or more ulcers. Highest disease prevalence (84.8%) was observed in months October, December and November.
  Conclusion
  Cutaneous leishmaniasis is an endemic disease in desert rural areas and is developing in suburban parts of Damghan therefore, comprehensive planning for control and prevention of the disease is necessary.
 • Karimi Zarchi A. A., Rabbani M., Shahroodi P Page 137
  Aims
  Recognizing tooth health condition in each region is essential in order to take prevention measures. Dental exam is the most effective way of determining tooth health condition. The aim of this study was to determine decayed, missing and filled teeth (DMFT and dmft) indices and their related factors in 6-12 years children of military and non-military personnel.
  Methods
  This cross-sectional descriptive-analytical survey was performed on 201 of 6-12 year old children of military and 200 of 6-12 year old children of non-military personnel referred to Imam Khomeini dental clinic in Tehran in year 2009. Dental exam was done by a dentist and results were recorded in world health organization standard form. Data was analyzed by SPSS 11.
  Results
  Overall 9359 teeth were examined. Frequency of decayed, missing and filled teeth were 1224 (23%), 185 (4%) and 695 (13%), respectively. Frequency of decayed, missing and filled teeth were 238 (8%), 0 (0.0%) and 162 (4%), respectively. In general, mean dmft and DMFT were 5.29 ± 3.52 and 1.01 ± 1.47, respectively.
  Conclusion
  Mean of DMFT and dmft indices don’t have a significant statistical difference in military and non-military personnel’s children. Tooth decay has a significant correlation with age, parents’ educational level, birth order and primary prevention dental care. These factors should be considered extensively in order to keep children’s teeth healthy.
 • Kalroozi F., Dadgari F., Zareiyan A Page 143
  Aims
  Neglecting patients’ bill of rights and patients’ dissatisfaction causes delay in recovery and irritability and also increases hospitalization period and costs. This study was done with the aim of evaluating patients’ satisfaction about implementation of patients’ bill of rights by health care team.
  Methods
  This descriptive-analytic study was performed on 384 inpatients of Tehran Army Hospitals in year 2008. Research units were selected by quota sampling. Data was collected by interviewing patients and documenting the answers in a researcher-made questionnaire. Data were analyzed by SPSS 15.
  Results
  8% of patients were not satisfied with physicians and 17.2% of them were not satisfied with nurses. 62.5% of patients were satisfied with health care team of the morning shift. Increased hospitalization days reduced patients’ satisfaction with physician’s function (19%) and nurse’s function (50%). Patients who were hospitalized in open heart surgery wards had the highest level of satisfaction and patents with lower education levels (under diploma) had more satisfaction.
  Conclusion
  Patients’ satisfaction depends on length of hospitalization, wards, members of medical team (physicians and nurses) and patients’ education level.
 • Ranjbar R., Izadi M., Joneydi Jafari N., Panahi Y Page 149
  Aims
  Salmonellae organisms are a large group of enteric bacteria and their infections present an important public health problem worldwide particularly in developing countries. Regretfully, Diagnosis and laboratory report of Salmonellae organisms is not performed correctly, due to a variety of reasons. This study was designed to determine the accuracy of laboratory reports of typhoid fever in Tehran during a two year period.
  Methods
  This descriptive study was carried out on clinical samples diagnosed as Salmonella typhi received from a number of hospital laboratories in Tehran in years 2007 and 2008. Bacterial strains were diagnosed and identified by standard differential biochemical and serology tests using poly and mono specific Salmonella antisera. Results were then compared to those reported from the hospital laboratories.
  Results
  Among 161 samples which were suspected to contain Salmonella typhi, 60 were reported as Salmonella typhi. Standard biochemical and serology test results revealed that although samples belonged to serogroup D of Salmonella, none of them had reacted with specific Salmonella antiserum therefore, all non-typhoidal group D Salmonella strains had been misdiagnosed as Salmonella typhi.
  Conclusion
  The precise laboratory identification of Salmonella typhi should be emphasized, because laboratory reports with misdiagnosed Salmonella typhi may prevent physicians from taking proper supportive and curative measures and impair the treatment process.
 • Ahmadi Kh, Reshadatjoo M., Karami Gh. R., Anisi J Page 153
  Aims
  Post Traumatic Stress Disorder is a problem which affects both victims’ and their families’ quality of life and experiencing Injury by each family member can affect other members of the family. This study was performed to evaluate the symptoms of secondary Post Traumatic Stress Disorder among chemical warfare victims’ children.
  Methods
  This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 528 residents of Sardasht in year 2009. All chemical warfare victims’ children of Sardasht were evaluated in order to enter the study as case group. 5 districts of Sardasht were selected using cluster random method, from which 600 families were selected using systematic random method. Totally, 528 were eligible to take part in the study (286 as case group and 242 as control group). Presence of secondary Post Traumatic Stress Disorder symptoms was evaluated in both groups, using Mississippi questionnaire. Data was analyzed by SPSS 14.
  Results
  The total Mississippi score was 128.88±13.92 in chemical warfare victim's children and 108.34±22.70 in control group (p<0.05). The total Mississippi score in chemical victims (case group's fathers) was higher than control group's fathers (p<0.05). Scores showed no significant differences between different age groups and genders.
  Conclusion
  Fathers’ Post Traumatic Stress Disorder due to chemical warfare transfers to their children and must be prevented and treated as a serious problem.
 • Fakhraz M. R., Tavallaei M., Hooshmand M., Sajjadian A Page 161
  Aims
  Human mitochondrial DNA (mtDNA) contains 16,569 nucleotide and changes in mtDNA HVSI region occur 10 times faster than genomic DNA. The aim of this study was to assess polymorphism, the rate of mutation, homoplasy, frequency of haplogroups, haplotype variance and nucleotide diversity in HVSI region of mtDNA of Iranian ethnic groups.
  Methods
  Blood samples were randomly obtained from 357 native non-relatives Fars, Azerbaijani, Gilaki, Kurdish, Baluch, Sistani, Turkmen and Arab volunteers. mtDNA was extracted and amplification of HVSI region was carried out. Automated DNA sequencing was carried out on a DNA Sequencer (ABI 310). The sequences were aligned based on the Cambridge reference sequence by Clustalx program and mutations and polymorphisms were determined. Haplogroups were determined according to mtDNA phylogenetic tree.
  Results
  Highest and lowest homoplasy was observed in Fars people (40%) and Sistani people (13%) respectively. The lowest nucleotide diversity among all studied ethnic groups belonged to Fars people and it was 0.862. Haplotype variance was 0.87 in Sistani people which was the highest. The most common haplogroup among different ethnic groups was HV.
  Conclusion
  Frequency of mtDNA unique haplotypes among different ethnic groups is higher than that of a single ethnic group. Lower nucleotide diversity in one of ethnic groups demonstrates that they do not marry people with different ethnicities. Higher variance of haplotypes in other ethnic group indicates the importance of mtDNA in detecting their identity in criminal cases. Higher mutations in one of ethnic groups demonstrate that they are the most ancient ethnic group in Iran.
 • Daneshmandi M., Amiri H., Vahedi M., Farshi M., Saghafi, Zigheymat Page 167
  Aims
  Medical centers, especially hospitals need readiness in order to fulfill their mission in disasters as the most important settings for treatment of wounded and injured people. Therefore, this study was performed to assess the readiness level of some selected hospitals of Iran.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was carried out in 3 selected hospitals of Iran in year 2009. Data was collected by a validated 220 questions checklist taken from a master degree thesis. Reliability of the checklist was confirmed with Kappa test. Data was analyzed by SPSS 15, using descriptive statistics and a five-section Likert scale.
  Results
  Mean scores of 10 units of hospitals such as admission, safety, evacuation and transport, staffing, communication, traffic, emergency, training, logistic, and management were respectively 21, 45, 49, 44.5, 54, 49, 64.5, 68.5, 70, and 80%. Generally, the average readiness score for all hospitals was 54.5%.
  Conclusion
  Readiness level of studied hospitals is good in emergency, training, logistic and management units. Readiness level is medium in safety, evacuation and transport, staffing, communication and traffic and is weak in admission, according to Likert scale.
 • Ahmadizadeh M. J., Eskandari H., Falsafinejad M. R., Borjali A Page 173
  Aims
  Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) is an anxiety disorder which can develop after exposure to any event which results in psychological trauma. Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) is the most commonly used treatment for the disease and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a more rapid, relatively recent method. This study was designed with the aim of comparing the efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing method on reduction of specific symptoms and recovery in patients suffering from PTSD due to war.
  Methods
  This experimental study was performed in year 2008. 45 veterans suffering from PTSD were divided randomly into three CBT, EMDR and control groups. Each of the mentioned groups contained 15 members. Two questionnaires including PTSD checklist-military version and symptom checklist 90 revised were applied in order to collect data. Data was analyzed using inferential statistical tests by SPSS 16.
  Results
  Scores of CBT group and EMDR group had a significant difference from control group scores.
  Conclusion
  B oth models are effective on reduction of symptoms in PTSD.