فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1389/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آزاده ملک زاده شفارودی، محمدرضا حیدریان شهری، محمدحسن کریم پور صفحه 1
  منطقه اکتشافی ماهرآباد اولین کانی سازی مس- طلا پورفیری شرق ایران است که به طور تفصیلی مطالعه شده است. ارتباط کانی سازی با توده های نفوذی نیمه عمیق عمدتا مونزونیتی با بافت پورفیری، گسترش آلتراسیون ها و نوع آنها شامل پتاسیک، سرسیتیک- پتاسیک، کوارتز- سرسیت- کربنات- پیریت، کوارتز- کربنات- پیریت، سیلیسی- پروپلیتیک و پروپلیتیک، بافت استوک ورک کانی سازی، مجموعه مینرالی هیپوژن شامل پیریت، کالکوپیریت، بورنیت و مگنتیت و ناهنجاری های بالای مس و طلا اثبات می کند که کانی سازی از نوع مس- طلا پورفیری است. محدوده MA-I به علت آلتراسیون شدید کوارتز- سرسیت- کربنات- پیریت و تراکم بسیار بالای رگچه های کوارتز- سولفیدی مهمترین بخش کانی سازی منطقه بوده که اطراف آن را آبرفت پوشانده است. برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و دشت اطراف آن انجام شد. حفاری بر روی ناهنجاری شبه مقطع IP به شناسایی کانی سازی سولفیدی در منطقه بسیار وسیعی زیر آبرفت منجر گردید. مطالعات تفصیلی زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی گسترش کانی سازی پوشیده را در سمت جنوب و غرب محدوده مورد مطالعه تایید می کند. براساس ناهنجاری مغناطیس سنجی زمینی، مرکز سیستم کانی سازی (زون پتاسیک) در جنوب غربی محدوده شناسایی شد. زون آلتراسیون کوارتز- سرسیت-کربنات- پیریت که در اطراف زون پتاسیک واقع شده، دارای پاسخ مغناطیسی بسیار پایین است. برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در وسعت بیشتری نسبت به قبل قویا توصیه می شود.
 • قاسم نباتیان، مجید قادری، نعمت الله رشیدنژاد عمران، فرحناز دلیران صفحه 19
  کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج در 32 کیلومتری جنوب خاوری زنجان قرار گرفته است. این محدوده در پهنه ساختاری البرز باختری- آذربایجان و در زیرپهنه طارم قرار دارد. در محدوده سرخه دیزج، قدیمی ترین واحدهای سنگی با ترکیب تراکیت- تراکی آندزیت، الیوین بازالت و سنگهای آذرآواری توف برش و لاپیلی توف مربوط به ائوسن می باشد که توده نفوذی نیمه عمیق کوارتزمونزونیتی، مونزونیتی و گرانیتی با سن ائوسن پایانی- الیگوسن آغازین در این توالی نفوذ کرده است. توده نفوذی نیمه عمیق منطقه، ویژگی های گرانیت نوع I را دارد و ماگماتیسم منطقه، مشخصات نوع کوه زایی و مربوط به قوسهای ماگمایی را نشان می دهد. کانه زایی در این منطقه، عمدتا در سه بخش (A، B و C) برونزد یافته است که در سنگ میزبان توده نفوذی نیمه عمیق تشکیل شده-اند. ویژگی های مربوط به این سه بخش از نظر سنگ میزبان، کانی شناسی، دگرسانی، ساخت و بافت و محتوای فلزی مشابه است. در داخل سنگهای آتشفشانی نیز کانه زایی به صورت رگه ای و با وسعت کم مشاهده می شود که ویژگی های مشابه با سه بخش قبلی را دارد. ماده معدنی به شکل رگه ای بوده و بافت کانسنگ ها از نوع داربستی، توده ای، نواری، برشی و رگه- رگچه ای است. مهمترین کانی های موجود در این کانسار شامل مگنتیت (با Ti پایین) و آپاتیت بوده که به مقدار کم، کانی های سولفیدی از جمله کالکوپیریت، بورنیت و پیریت همراه آنها می باشند. کانی هایی از جمله ایلمنیت، اسپینل (مگنتیت تیتان دار)، گالن و اسفالریت به مقدار جزئی به همراه کانی های قبلی تشکیل شده اند. کانی های سوپرژن از جمله کالکوسیت، مالاکیت، آزوریت، کوولیت، هماتیت و گوتیت در اثر فرآیندهای هوازدگی و سوپرژن تشکیل شده اند. دگرسانی های فلدسپات پتاسیم، اکتینولیتی، آرژیلیک، سریسیتی، سیلیسی، تورمالینی و کلریتی- اپیدوتی از دگرسانی های اصلی در این کانسار هستند که وسعت دگرسانی سیلیسی و آرژیلیک از سایر دگرسانی ها بیشتر است. مطالعات انجام شده بر روی عناصر نادر خاکی، بیانگر غنی شدگی این کانسار از عناصر نادر خاکی سبک (LREE) نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) است. الگوی REE آپاتیت، مگنتیت و سنگهای دربرگیرنده، مشابه هم بوده و ارتباط ماگمایی را بین آنها نشان می دهد. همچنین محتوای REE آپاتیت نسبت به سنگهای دربرگیرنده و مگنتیت بالاتر است. در مطالعات سیالات درگیر از کانی آپاتیت که دارای دو نسل است، استفاده شد. مطالعه ویژگی های کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، بیانگر تشکیل این کانسار از سیالات ماگمایی غنی ازFe، P و REE می باشد. مقایسه مهمترین ویژگی های کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج (از جمله محیط تکتونیکی، سنگ میزبان، کانی شناسی، دگرسانی، ساخت و بافت و ژئوشیمی) با ویژگی های تیپ های مختلف کانه زایی آهن در دنیا، نشان داده است که کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج بیشترین شباهت را با کانسارهای اکسید آهن آپاتیت دار تیپ کایرونا دارد که این کانسارها زیرگروه کانسارهای تیپ اکسید آهن- مس- طلای هیدروترمال (IOCG) می باشند.
 • رضا مهوری، رضا شمسی پور، موسی نقره ئیان، محمد علی مکی زاده صفحه 47
  کانسار مس- طلا کالچویه در 110کیلومتری شرق اصفهان و در داخل سنگهای آتشفشانی و آذر آواری ائوسن واقع شده است. توفهای ماسه ای و گدازه های آندزیتی بیشتر حجم این مجموعه را به خود اختصاص داده اند. کانی سازی در منطقه به شکل رگه ای و رگچه ای بوده و گانگ اصلی کانی سازی، کوارتز می باشد. کانی های فلزی اصلی شامل کالکوپیریت، کالکوسیت، گالن و کانی های هوازده شامل گوتیت، اکسیدهای آهن، مالاکیت و آزوریت می باشند. بررسی های انجام شده در این منطقه حاکی از آن است که کانی سازی فلزی کالچویه از نوع کانسارهای کم سولفید کوارتز رگه های گرمابی است و نتایج مطالعات دماسنجی بر روی کانی های کوارتز، نشان دهنده وجود محلول با دمای کم تا متوسط و قدرت کم کانی سازی است.
 • علیرضا مظلومی بجستانی، ایرج رسا صفحه 57
  کانسار طلای کوه زر در شرق ایران و 35 کیلومتری غرب شهرستان تربت حیدریه (استان خراسان رضوی) قرار دارد. این کانسار نوع اکسید آهن (IOCG) غنی از اسپکیولاریت است. این معدن در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف- بردسکن واقع شده است. پی جویی های اخیر در این کمربند موجب شناسایی ذخایر مختلف مس- طلای نوع غنی از اکسید آهن (IOCG) از جمله در کوه زر شده است. در ناحیه مورد مطالعه انواع توف و گدازه های اسیدی تا حد واسط مربوط به ائوسن فوقانی گسترش دارند. توده های نفوذی با ترکیب گرانیت، گرانودیوریت، سینوگرانیت و مونزونیت های الیگومیوسن در آندزیت، داسیت و ریوداسیت ائوسن فوقانی نفوذ نموده-اند. توده های نفوذی از سری مگنتیت، غنی از پتاسیم و متاآلومینوس هستند. نمودارهای عنکبوتی گرانیتوئید ها غنی شدگی عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ (Rb، K، Th، Ce) و تهی شدگی درعناصر Ti، Sr، Nb را نشان می دهند. براساس شاخصهای ژئوشیمیایی احتمالا ماگماتیسم در حاشیه قاره ها صورت گرفته است. انواع دگرسانی های پروپلیتیک (کلریتی)، سیلیسی، آلبیتی، آرژیلیکی، کربناتی و سریسیتی مشاهده شده اند. در توده های نفوذی دگرسانی آلبیتی و در سنگهای آتشفشانی دگرسانی پروپلیتیک (اپیدوتی) نمود بیشتری دارند. سیالات کانه دار با منشا ماگمایی سبب کانی سازی اسپکیولاریت و طلا در سنگهای نفوذی و آتش فشانی شده اند. کانی سازی در راستای زونهای شکستگی و گسلی امتداد لغز و فضاهای کششی بین آنها رخ داده است. طلای آزاد همراه با کوارتز و اسپکیولاریت یافت می شود. ذخیره کانسار (در یخش اکتشاف شده) بالغ بر 725/0 میلیون تن بوده و هم اکنون درحال بهره برداری و استحصال طلا می باشد.
 • سمیرا زندی فر، محمدعلی ولی زاده، محمدعلی برقی صفحه 71
  در هاله دگرگونی مجاورتی اطراف گرانودیوریت های روستای حسن آباد یزد، فراوانی بلورهای گارنت در زون های مختلف دگرگونی، که برخی از این بلورها زونینگ واضحی را نشان می دهند، قابل توجه می باشد. نتایج حاصل از آنالیز های نقطه ای گارنت ها با میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) از مرکز به سمت حاشیه نشان داد که گارنت ها متعلق به سری گراندیت می باشند و تغییر ناگهانی عناصر Al و Fe از مرکز به سمت حاشیه نشان دهنده تشکیل منطقه بندی گارنت ها در هنگام رشد بلور است، ولی در اطراف شکستگی ها در اثر نفوذ آبگون ها منطقه بندی به طور موضعی از بین رفته است. بررسی های انجام شده بر روی تغییرات عناصر از مرکز به حاشیه بلور نشان می دهد که عامل اصلی ایجاد منطقه بندی نوسانی در گارنت های مورد مطالعه، ناآمیختگی در سیستم دوتایی گروسولار-آندرادیت بوده و با تغییر در ترکیب آبگون های گرمابی ادامه یافته است.
 • ملیحه قورچی، سعید سعادت، علیرضا عاشوری صفحه 83
  منطقه مورد مطالعه در جنوب باختر استان خراسان رضوی و در محدوده شهرستانهای بجستان و فردوس واقع شده است. از نظر ساختاری، ناحیه مورد نظر در بخش شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. قدیمی ترین واحد سنگی شامل متاچرت، اسلیت، کوارتزیت، آهک کریستالین نازک لایه و متا آرژیلیت در شمال توده های نفوذی خاور بجستان رخنمون دارد. سازند سردر (کربونیفر)، سازند جمال (پرمین) و سازندهای سرخ شیل و شتری (تریاس) به همراه واحدهای کربناته (کرتاسه) و واحد چینه سنگی معادل کنگلومرای کرمان (کرتاسه تا پالئوسن)، مجموعه واحدهای رسوبی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهند. براساس سن نسبی، ماگماتیسم در خاور بجستان و طاهرآباد بعد از اواخر کرتاسه شروع و در مقاطع زمانی مختلف در ترشیاری تکرار شده است. دست کم سه مرحله فعالیت آتشفشانی در این منطقه شناسایی شده است. اولین مرحله به صورت گدازه های آتشفشانی با ترکیب مافیک و به طور محدود، حدواسط دیده می شود. دومین مرحله دارای ترکیب بیشتر حد واسط است و در مرحله سوم ترکیب ماگما به تدریج از حد واسط به سمت اسیدی تغییر کرده است. توده های نفوذی بجستان و طاهرآباد در سنگهای آتشفشانی نفوذ کرده اند و به احتمال به لحاظ سنی مربوط به الیگومیوسن هستند. ترکیب غالب توده های بجستان گرانیت، گرانودیوریت و کوارتزمونزونیت و توده های طاهرآباد دیوریت کوارتز مونزونیت کوارتز دیوریت لاتیت است. گرانیتهای بجستان از نوع احیایی (سری ایلمینیت) هستند و توده های نفوذی طاهرآباد از نوع اکسیدان (سری مگنتیت می باشند. بر مبنای ژئوشیمی عناصر جزئی کمیاب و آنالیز ایزوتوپی توده های بجستان منشا پوسته قاره ای داشته و موقعیت تکتونیکی زمان تشکیل، زون تصادم قاره ای بوده است. توده های طاهرآباد در زون فروانش تشکیل شده و منشا ماگما پوسته اقیانوسی بوده است. نواحی متعدد کانی سازی مس طلا و سرب در منطقه شناسایی شده است.
 • بتول تقی پور، محمدعلی مکی زاده صفحه 101
  سنگهای آتشفشانی و آذرآواری منطقه تاکستان تحت تاثیر فرآیندهای دگرسانی گرمابی وسیع قرار گرفته است. وجود شکستگی های فراوان و ژرف از یک طرف و توده های نیمه ژرف از طرف دیگر سبب توسعه دگرسانی های گرمابی به عنوان آخرین نمودهای حرارتی در منطقه مورد مطالعه شده است. زونهای دگرسانی موجود در منطقه عبارتند از زون پروپلیتیک، آرژیلیک، آرژیلیک پیشرفته و زون سیلیسی. توسعه هر یک از زونهای دگرسانی در بخشهای مختلف متفاوت است. تشکیل سینترهای سیلیسی، توف های سیلیسی با حفظ لایه بندی اولیه و گسترش زونهای خالص آلونیتی از مهمترین رخدادهای منطقه مورد مطالعه می باشد. از مهمترین کانی های تشکیل دهنده توف ها می توان به کوارتز، پلاژیوکلازهای سوسوریتی شده،کلریت، سریسیت و آلونیت اشاره نمود. براساس نتایج ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی دارای ترکیب شیمیایی از ریولیت، داسیت، آندزیت، آندزیت بازالتی تا بازالت می باشد. نوع دگرسانی گرمابی در منطقه طارم اسید- سولفات می باشد و آلونیت کانی غالب این زون دگرسانی است. بر اساس نتایج ایزوتوپ های پایدار اکسیژن، هیدروژن و گوگرد بر کانی های دگرسانی (مسکوویت، کائولینیت و آلونیت) منشا سیالات دگرسانی در این منطقه، ماگمایی است.
 • فریما آیتی، سعید مهدوری صفحه 117
  کوه سخت حصار در نوار ماگمایی ارومیه- دختر واقع شده است و عمدتا شامل توده های ولکانیک تا ساب ولکانیک با ترکیب آندزیت تا داسیت (پلیوسن) می باشد که در مجموعه ای از آتشفشانی ها و آذرآواری های پالئوسن نفوذ کرده است. سه زون آلتراسیون اصلی در این منطقه شناسایی شده است که شامل زونهای پتاسیک، فیلیک و پروپیلیتیک می باشد. در این مقاله، مینرال شیمی بیوتیت های ماگمایی و اولیه و بیوتیت های مربوط به زونهای پتاسیک و فیلیک مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. بررسی ها نشان از تفاوت بین شرایط تشکیل بیوتیت های آذرین و بیوتیت های ثانویه و از طرفی وجود تفاوت بین سیالات هیدروترمال مسؤول تشکیل بیوتیت در زون پتاسیک نسبت به زون فیلیک دارد.
|
 • Malekzadeh Shafaroudi, Hidarian Shahri, Karimpour Page 1
  Maherabad prospect area, which is studied in detail, is the first porphyry Cu-Au mineralization in the east of Iran. Based on relation of mineralization with subvolcanic intrusive bodies mostly monzonitic with porphyry texture, extent and types of alteration including potassic, sericitic- potassic, quartz- sericite- carbonate- pyrite, quartz- carbonate- pyrite, silicification- propylitic, propylitic, stockwork mineralization, assemblages hypogene mineralization including pyrite, chalcopyrite, bornite and magnetite and high anomalies of Cu and Au, Mineralization is porphyry Cu-Au-type. MA-I area, which is covered by regolith from its surrounding is the most important section of mineralization in the region because of intensive of quartz-sericite-carbonate-pyrite alteration and very high dense quartz-sulfide veinlets. IP/RS and ground magnetic surveys were conducted in the MA-I prospect area and its surrounding plain. Drilling on the IP suede section anomaly resulted to the recognition of sulfide mineralization in on extensive area under the regolith. Surface and underground detailed studies of geology, alteration, mineralization and geochemistry confirm the extension of covered mineralization to the south and west of the area. Based on the ground magnetic anomaly, the center of mineralization system, potassic zone, to the southwest of the area was recognized. Quartz0sericite-carbonate-pyrite alteration zone, which is located around the potassic zone, has very low magnetic response. IP/RS and ground magnetic surveys in a broader area than before are strongly recommended.
 • Nabatian, Ghaderi, Rashid Nejad, Daliran Page 19
  Sorkheh-Dizaj apatite-iron oxide deposit is located 32 km southeast of Zanjan. The area is situated within the Tarom subzone of Western Alborz-Azarbaijan structural zone. The oldest units at the Sorkheh-Dizaj area are Eocene trachyte, trachyandesite, olivine basalt and volcanoclastic brecciate tuff and lapilli tuff which intruded by a quartz-monzonite, monzonite and granite subvolcanic pluton of Upper Eocene- Early Oligocene age. Subvolcanic plutonic rocks in the area show characteristics of the I-type granites. Magmatism of the area is of synorogenic to postorogenic related to magmatic arc environments. Mineralization at the area is divided into three main zones (A, B and C) that all of which are located in the host subvolcanic pluton. These three zones are similar in terms of host rock, mineralogy, alteration, structure, texture and metal content. Mineralization in the volcanic rocks occurs as veins similar to those in three main zones, but less abundant. Geometry of the ore bodies is of vein type and their textures are stockwork, massive, banded, brecciate and vein-veinlet. The most important minerals at Sorkheh-Dizaj deposit are magnetite (low Ti) and apatite that associated with them minor sulfide minerals such as chalcopyrite, bornite and pyrite. Minerals such as ilmenite, spinel (titanium magnetite), galena and sphalerite occur in low contents. The supergene minerals like chalcocite, malachite, azurite, covellite, hematite and goethite have been formed due to weathering and supergene processes. The main alterations at the deposit are K-feldspar metasomatism, actinolitization, argillic, sericitization, silicification, tourmalinization, and chlorite-epidotic. Rare earth elements (REE) studies demonstrate that the deposit is more enriched in LREE than in HREE. The REE patterns in the apatite, magnetite and host rocks are similar suggesting a magmatic relationship. The REE contents of the apatites are higher than those of the host rocks and magnetites. Fluid inclusion studies were conducted on two generations of apatite in the deposit. Based on the studies, the temperature and salinity of the first generation apatites are higher than those for the second generation apatites. The most important characteristics of the Sorkheh-Dizaj iron-oxide apatite deposit indicated magmatic Fe-P-REE-rich fluids source for the mineralization. Comparison of the most important characteristics of the Sorkheh-Dizaj iron-oxide apatite deposit (including tectonic setting, host rock, mineralogy, alteration, structure and texture and geochemistry) with those of various types of iron mineralization in the world suggest that Sorkheh-Dizaj iron-oxide apatite deposit shows the most similarity with the Kiruna type iron-oxide apatite deposits classified as a subgroup of hydrothermal Iron Oxide Copper Gold (IOCG) deposits.
 • Mehvary, Shamsipour, Noghreyan, Makizadeh Page 47
  Kalchoye Copper-gold deposit is located about 110 kilometers east of Esfahan province and within the Eocene volcano sedimentary rocks. Sandy tuff and andesite lava are important members of this complex.The form of mineralization in area is vein and veinlet and quartz as the main gangue phase. The main ore minerals are chalcopyrite, chalcocite, galena and weathered minerals such as goethite, iron oxides, malachite and azurite. Studies in area indicate that ore mineralization Kalchoye is low sulfide, quartz type of hydrothermal ore deposits and results of thermometry studies on quartz minerals low- medium fluid with low potential mineralization is responsible for mineralization in this area.
 • Mazloumi, Rassa Page 57
  Kuh- e -Zar gold deposit located 35 km west of Torbat-e-Heydaryeh, (Khorassan e- Razavi province), East of Iran. This deposit is a specularite-rich Iron oxide type (IOCG). This mine is situated within Khaf-Bardascan volcanic plutonic belt. Based on recent exploration along this belt, several IOCG type system plus Kuh-e-Zar deposit are discovered. In the study area, several type of tuff and lava having acid to intermediate composition are identified (upper Eocene). Oligo-Miocene granite, granodiorite, synogranite and monzonite intruded upper Eocene andesite-dacite-rhyolite. Intrusive rocks are meta-aluminous, medium to high-K series I-type. Based on spider diagram, intrusive rocks show enrichment in LILE = K, Th, Rb and depletion in HFSE = Nb, Sr, Ti. Based geochemistry of igneous rock, they formed in continental margin subduction zone. Propylitic (chlorite) alteration is dominated and covers large area. Silicification is restricted only to mineralized zones. Argillic and albitization is found in certain location and cover small areas. The style of mineralization was controlled by the type and geometry of fault zones. Mineralization is found as vein, stockwork and breccias. Hypogene mineral Paragenesis include: specularite-quartz-gold-chlorite ± chalcopyrite ± pyrite ± galena ± barite. Secondary minerals formed due to oxidation are: goethite, limonite, lepidocrucite, Malachite, Azurite, Covelite, Cerucite, hydrocerucite, Pyrolusite and Smitsonite. In a few localities, chalcopyrite and minor pyrite and galena are found. Based on SEM analysis gold is present as electrum. Mineralization appeared in different type such as vein, stockwork and Hydrothermal breccia in strike sleep fault zone which are hidden inside volcano plutonic rocks. The average gold grade is between 3.02 ppm and ore reserve is estimated more than 3 million tons (cut off grade = 0.7 ppm).
 • Zandifar, Valizadeh, Barghi Page 71
  In the contact metamorphic aureole of the next to the granodiorite intrusive body in the Hassan-Abaad village of Yazd, high frequency garnet in different metamorphic zones is notable, which some contain garnet crystal with obvious zoning. Obtained data from core to rim of garnet by SEM point analysis, show that garnet crystals belong to grandite series, and sharp variation of Al and Fe from center to rim indicates garnet zoning formed during crystal growth, but the zoning has been disturbed by fluid infiltration next to fractures. Researching on mineral variations from core to rim indicates that the main factor on the formation of oscillatory zoning was immiscibility in grandite series and followed by changes in hydrothermal solution composition.
 • Ghoorchi, Saadat, Ashouri Page 83
  Study area is located in district of Bajestan and Ferdows cities, NE of Iran. Structurally, this area is part of Lut block. The oldest exposed rocks, to the north of intrusive rocks and in Eastern Bajestan, are meta-chert, slate, quartzite, thin-bedded crystalline limestone and meta-argillite. The sedimentary units are: Sardar Formation (Carboniferous), Jamal Formation (Permian), Sorkh Shale and Shotori Formations (Triassic), carbonateous rocks (Cretaceous) and lithostratigraphically equivalent to Kerman conglomerate (Cretaceous-Paleocene) are exposed in this area. Based on relative age, magmatism in eastern Bajestan and Taherabad started after Late Cretaceous and it has been active and repeated during Tertiary time. At least, three episodes of volcanic activities are recognized in this area. The first stage was mainly volcanic flow with mafic composition and minor intermediate. The second episode was mainly intermediate in composition. The third stage was changed to acid-intermediate in composition. Since the plutonic rocks intruded the volcanic rocks, therefore they may be Oligo-Miocene age. Bajestan intrusive rocks are granite-granodiorite-quartz monzonite. Taherabad intrusive rocks are diorite-quartz diorite- monzonite-latite. Bajestan intrusive rocks are reduced type (ilmenite series) and Taherabad intrusive rocks are oxidized type (magnetite series).Based on geochemical analysis including trace elements, REE and isotopic data, Bajestan intrusive rocks formed in continental collision zone and the magma has crustal origin. Taherabad intrusive rocks were formed in subduction zone and magma originated from oceanic crust. Taherabad intrusive rock has exploration potential for Cu-Au and pb.
 • Taghipou, Mackizadeh Page 101
  Hydrothermal alteration processes are extensively took place on volcanic and pyroclstics of Takestan area. Existence of abundant, deep fracturing and subvolcanic intrusions are enhanced extend hydrothermal alteration zones. The following alteration zones are determined: propylitic, argillic, advanced argillic and sillicic. There are outcropped and widespread in different size and limit. Formation of siliceous sinter, silicified tuffs with preserved primary sedimentary layering including pure mineralized alunite patches are most outstanding. Quartz, sussoritic plagioclase, chlorite, sericite and alunite are main mineral constituents in the volcanics. On the basis of geochemical data volcanic rocks are rhyolite, dacite, andesite, andesitic-basalt and basalt in composition. Acid-sulfate zone is the type of alteration in Tarom area and alunite is an index mineral of this zone. Results of 18O, D and 34S stable isotope geochemistry on altered minerals (muscovite, kaolinite and alunite), revealed that alteration fluids are magmatic in origin.
 • Ayati, Mahdevari Page 117
  Sakhtehesar mountain is located in Urumieh-Dokhtar magmatic belt and is composed of volcanic and subvolcanic rocks (Pliocene andesite to dacite) which intruded the volcanics and pyroclastics of Paleocene age. Three alteration zones including potassic, phyllic and propylitic are recognized in the area. In this paper, the mineral chemistry of magmatic and primary biotite and the mineral chemistry of biotite in potassic and phyllic alteration zones have been studied. Investigations show that primary and secondary biotites are different from each other and hydrothermal fluids associated with the potassic alteration are distinctively different from the fluids associated with the phyllic alteration zone in the area.