فهرست مطالب

علوم پیراپزشکی - پیاپی 1 (بهار 1382)
 • پیاپی 1 (بهار 1382)
 • 62 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره امین زاده، لطیف گچکار، علی ماستری فراهانی صفحه 1
  100% استافیلوککهای اورئوس جدا شده از این بیماران، مقاوم به متی سیلین، 95% مقاوم به اگزاسیلین، 81/6% مقاوم به کلیندامایسین، 81/6% مقاوم به سیپروفلوکساسین و 54/4% مقاوم به ریفامپین بودند و همه میکروب ها نسبت به ونکومایسین، حساس بودند.
  کلیدواژگان: استافیلوکک اورئوس، ناقل بینی، بیماران همودیالیز مزمن
 • وحید منصوری، مجتبی رضازاده، احمد حسینی صفحه 7
  کلا می توان 4 مرحله را برای تکامل اپیتلیوم نای در نظر گرفت، مرحله اول تا هفته یازدهم است و نای توسط اپیتلیوم منشوری تمایز نیافته پوشیده شده و سلولهای آن مملو از گلیکوژن بودند. اولین جوانه ها (مژه های اولیه) در این دوره دیده شدند. در طول مرحله دوم یعنی هفته 12 تا 19 مژه های ثانوی پدیدار شدند که همان مژه های اصلی اپیتلیوم بوند و نمو مژه ها بسیار بارز بود. اولین سلولهای گابلت در هفته 13 نمایان شدند و در طول هفته های بعد افزایش یافتند. در این مرحله حفرات گلیکوژن کاهش پیدا کردند و حالت مطبق کاذب مشخص شد. مژه ها تا هفته 19 در دیواره خلفی نای بیشتر از دیواره قدامی بودند.
  کلیدواژگان: نمو مخاط نای، مژه، جنین انسان
 • مهرنوش پازارگادی، یوسف پورخوشبخت، میترا در صفحه 17
  میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش در گروه های آموزش به روش سخنرانی و مشکل گشایی بیانگر تاثیر آموزش بر میزان یادگیری دانشجویان است. آزمون آماری t اختلاف معنی داری بین نمرات کوئیز دانشجویان در گروه سخنرانی و مشکل گشایی نشان داد. بدین معنی که نمرات دانشجویان در گروه سخنرانی، بیشتر از گروه مشکل گشایی بود. بین نمرات میان ترم و پایان ترم دو گروه، اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تدریس، سخنرانی، مشکل گشایی، آموزش پزشکی
 • فریده دهقان منشادی، صدیقه سادات نعیمی، مه نوش ملکان صفحه 23
  سطح آگاهی افراد در این مطالعه 86/92% تا 50-% بود، دامنه نگرش 82/81+% تا 82/81-% مشاهده گردید. همچنین در مورد عملکرد هم دامنه به دست آمده 69/107% تا 85/53% بود.
  سطح تحصیلات و وضعیت تاهل افراد ارتباطی را با سطح آگاهی، نگرش و عملکرد آنها نشان نداد (P<0.05). وضعیت اشتغال نمونه ها با آگاهی و نگرش آنها ارتباط نداشت ولی با عملکرد رابطه معنادار نشان داد (P=0.011)
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، بهداشت زنان، آگاهی، نگرش و عملکرد
 • سوءاستفاده هیجانی / پیامده ای از هذیان سوءاستفاده جنسی (گزارش مورد)
  فریبا عربگل، شاهرخ سردارپور گودرزی ترجمه: دکتر فریبا عربگل، دکتر شاهرخ سردارپور گودرزی صفحه 31
  مادر با تشخیص اختلال اسکیزوافکتیو تحت درمان با پیموزاید و کاربامازپین قرار گرفت. همچنین مداخله در خانواده با تمرکز بر افزایش ارتباط کودک با پدر و همشیره ها و کاهش میزان مراقبت و محافظت شدید اعمال شده از سوی مادر صورت گرفت. پس از سه ماه بهبودی نسبی در مادر بخصوص در بینش نسبت به بیماری، اجازه ارتباط گروهی بیشتر به کودک و کاهش سرزنش و شماتت او مشهود گشت.
  کلیدواژگان: سوءاستفاده هیجانی، سوءاستفاده جنسی، اختلال اسکیزوافکتیو، کودک آزاری
 • حسین گودرزی، محمد حیدری، مژگان بنده پور صفحه 37
  با توجه به ابعاد بدست آمده از دو سروتایپ بیوتایپهای التور و کلاسیک ویبرکلرا و طول و تعداد و موقعیت فلاژل و انبوهی ریبوزومها در آنها و جداول ارائه شده سروتایپ Inaba التور بزرگتر از سروتایپ Ogawa التور و از سروتایپهای کلاسیک بزرگتر هستند، فلاژل آن نیز بزرگتر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: میکروسکوپ الکترونی، التور، کلاسیک
 • بررسی تاثیر مصرف مکمل کلسیم بر سطح لیپوپروتئین ها و آپولیپوپروتئین های سرم در زنان سالم 30-18 ساله
  محمدحسن انتظاری، فروغ اعظم طالبان، سیدمسعود کیمیاگر، فریدون سیاسی، یداللهمحرابیگ ابراهیم جوادی، محمدرضا وفا صفحه 43
  در شروع پژوهش هیچ گونه ارتباطی بین فراسنجهای سرمی و کلسیم دریافتی از راه غذا وجود نداشت. ضریب همبستگی HDLc با LDLc و ApoB با ApoAI پس از مداخله در هیچ یک از گروه ها نسبت به قبل از مداخله تغییر نکرد. در مقایسه با گروه گواه، مکمل کلسیم باعث افزایش نسبت ApoAI/ApoB (سی و دو صدم واحد، 05/0>P) و کاهش ApoB (سیزده و هفت دهم میلی گرم درصد، 01/0>P) در گروه مورد شد.
  کلیدواژگان: کلسیم LDLc، HDLc، ApoB، ApoAI
 • معصومه عآلی مقام، سعید امینی افشار صفحه 51
  بررسی گروه های مختلف در نهایت نشان داد که اثر درمانی مبندازول 89 درصد، آلبندازول 93 درصد و مترونیدازول 5/95 درصد بوده است. ولی این اختلاف از نظر آماری، معنی دار نبود. عوارض جانبی در بیماران درمان شده یا مبندازول 3/27 درصد در آلبندازول 7/19 درصد و در گیرندگان مترونیدازول 39 درصد بود این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار بود (01/0>P).
  کلیدواژگان: آلبندازول، مبندازول، مترونیدازول، ژیاردیازیس