فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - پیاپی 36 (خرداد 1382)
 • پیاپی 36 (خرداد 1382)
 • 84 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/03/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دکتر مهرزاد سرایی صحنه سرایی، دکتر حسین کشاورز صفحه 1
  مطالعه ویرولانس از موضوعات مهم تحقیقات توکسوپلاسما گوندیی است. در مطالعه حاضر سویه های غیر ویرولان توکسوپلاسما گوندیی از مغز خروس وگوسفند به روش زیست سنجی در موش جدا شد. متعاقب تلقیح داخل صفاقی کیست های نسجی به موشهای تحت تزریق سیکلوفسفامید تاکی زوئیت ها از حفره صفاقی موش ها جمع آوری و شمارش شد. چهل و شش پاساژ سریال تاکی زوئیت ها غیراز پاساژهای 26 - 23 با استفاده از اگزودای صفاقی انجام شد. در16 پاساژ اول موش ها تحت تزریق سیکلوفسفامید بودند. در پاساژهای 1، 5، 12،22،46تاکی زوئیت های جمع آوری شده از حفره صفاقی ومدت بقا موشها پس از تلقیح تاکی زوئیت ها مقایسه گردید. همچنین، از این جهات با سویه RH توکسوپلاسما گوندیی مقایسه شد. براساس یافته ها، تاکی زوئیت ها متعاقب پاساژهای سریال تغییر ویرولانس یافتند و از فرم غیر ویرولان به فرم ویرولان تبدیل شدند. تاکی زوئیت هایی که در پاساژهای اولیه برای موشها کشنده نبودند، پس از پاساژهای سریال برای موشها کشنده شدند. تعداد تاکی زوئیت های جمع آوری شده از حفره صفاقی افزایش یافت ومدت زمان بقا موش ها پس از تلقیح کاهش یافت. حتی تلقیح 500 تاکی زوئیت تغییر ویرولانس یافته اثر کشندگی داشت. در مقایسه با سویه RH، تعداد تاکی زوئیتهای جمع آوری شده از حفره صفاقی به طور معنی دار کمتر بود و مدت بقا موش های تلقیح شده با سویه تغییر ویرولانس یافته تا حدی طولانی تر از موش های تلقیح شده با سویه RH بود.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندیی، تغییر ویرولانس، سیکلوفسفامید
 • دکتر رضا امانی صفحه 7
  هدف از این پژوهش بررسی الگوی تغذیه ای کودکان 5 – 3 ساله در مهدهای کودک دانشگاه علوم پزشکی و شهید چمران اهواز بوده، جمعا 155 کودک (53% دختر و 47% پسر) با میانگین سنی 9.9±49.3 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کودک وضعیت اجتماعی – اقتصادی خانوار و عادات غذایی کودک بوده، پرسشنامه های بسامد خوراک نیز تکمیل شدند. نتایج نشان می دهند که میانگین وزن، قد و محیط دور بازوی پسران بیش از دختران بوده است. (به ترتیب 2.9±17.4 در مقابل 2.8±16 کیلوگرم و 5.9±104.1 در مقابل 6.9±101.8 سانتی متر و 1.5±16.3 در مقابل 1.4±15.8 سانتی متر، 0.05>P). وزن کودکانی که میان وعده های شیرینی می خورند بالاتر از سایر نمونه هاست (0.05>P). قریب به یک پنجم کودکان صبحانه را گاه به گاه می خورند یا هرگز مصرف نمی کنند. بیش از یک چهارم کودکان گروه گوشتها را بطور روزانه نمی خورند و یک سوم از نمونه ها نیز به مصرف سالاد بصورت روزانه عادت ندارند ضمنا 15% از کودکان بصورت مرتب عادت به مصرف تنقلات دارند. از سوی دیگر اکثریت نمونه ها گروه لبنیات را در برنامه غذای روزانه خود دارند. حدود نیمی از اطفال از نظر مربیان مهد بعنوان پر تحرک معرفی شده اند و همچنین یک چهارم آنان در کلاس (مهد کودک) تمرکز ندارند و به همین میزان خستگی و بی حوصلگی زودرس را نشان می دهند. بین مصرف ادویه ها با پرتحرکی پسران رابطه آماری مشاهده گردید. (0.05>P)، اما بین مصرف شیرینی ها و تنقلات با پرتحرکی کودکان ارتباط آماری معنی داری دیده نشد. در مجموع از یافته ها چنین استنتاج می شود که لازم است اهمیت عادت به صرف صبحانه، گوشتها، سبزی ها و سالاد در برنامه روزانه به والدین و مربیان مهد کودک آموزش داده شود. همچنین تعیین میزان بیش تحرکی و عدم توجه از نظر آزمون های روانشناختی در کودکان مورد ارزیابی دقیق تری قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: الگوی تغذیه، کودکان، مهدکودک
 • دکتر محمد پدرام، دکتر خدامراد زندیان، دکتر رضا اکرمی پور، دکتر اعظم السادات هاشمی، محمدهادی سوداگر صفحه 12
  در این مطالعه به منظور ارزیابی میزان بار آهن و کفایت مصرف دسفرال توسط بیماران تالاسمی ماژور 243 بیمار از نظر میزان فریتین سرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. سن بیماران از 4 تا 16 سال و محل مطالعه درمانگاه تالاسمی بیمارستان شفا اهواز بوده است. تمام بیماران بطور منظم و ماهانه جهت تزریق خون و پیگیری بیماری به درمانگاه مراجعه کرده اند. روش اندازه گیری فریتین سرم IRMA بوده است و مواردی که باعث بالا رفتن فریتین سرم به صورت کاذب می شوند از مطالعه حذف شده اند. در این مطالعه مشخص شد که علی رغم تحویل دسفرال به بیماران متاسفانه تنها 20 درصد بیماران از نظر بار آهن نتیجه قابل قبولی داشته اند و میزان فریتین سرم آنها کمتر از 2000 میکروگرم در لیتر بوده است. 30 درصد بیماران فریتین سرم آنها بین 2000 تا 4000 میکروگرم در لیتر بود که نتیجه مطلوبی نیست که در این موارد با مراقبت و تنظیم میزان دسفرال و همکاری مددکار اجتماعی می توان به نتایج بهتری رسید در 50 درصد موارد میزان فریتین بیش از 4000 میکروگرم در لیتر می باشد که این دسته از بیماران در گروه پر خطر قرار می گیرند و می بایستی هر چه سریعتر جهت پایین آوردن میزان بار آهن به صورت جدی تری تحت اقدامات درمانی و مراقبت مستمر مددکار اجتماعی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: فریتین سرم، تالاسمی ماژور
 • زهرا عباسپور، فاطمه محمدی نیک، دکتر احمد زند مقدم، دکتر نجمیه سعادتی، مهندس سید محمود لطیفی صفحه 18
  یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان، دوران یائسگی است که به علت کاهش استروژنهای آندوژن رخ داده و منجر به عوارضی مانند گر گرفتگی می گردد. با توجه به افزایش نرخ سالمندی و جمعیت زیاد خانمهای یائسه شناخت یائسگی و عوامل موثر بر آن جهت پیشگیری و درمان عوارض آن مهم بوده که بر این اساس در پژوهش حاضر تاثیر مصرف پروتئین سویا بر گرگرفتگی زنان یائسه مورد مطالعه قرار گرفت و شاخص کاپرمن قبل و بعد از مصرف پروتیئن سویا در دو گروه سویا و دارو نما مقایسه گردید. نوع پژوهش مداخله ای و از نو کار آزمایی بالینی بوده که به صورت دو سویه کور، تصادفی و کنترل شده با دارو نما روی 61 خانم یائسه با حداقل 3 بار گرگرفتگی متوسط در 24 ساعت انجام شده است. پس از گرفتن شرح حال و انجام معاینات لازم افراد به طور تصادفی روزانه از 50 گرم پودر پروتئین سویا با دارو نما استفاده نمودند و در هر یک از نمونه ها مطالعه به مدت 4 هفته ادامه داشت. نتایج به دست آمده در دو گروه ثبت و نهایتا جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی و مجذور کاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین تعداد گرگرفتگی در 24 ساعت در گروه مورد از38/10 دفعه قبل از شروع مصرف پروتئین سویا به 45/5 در 24 ساعت درهفته چهارم و در دو گروه شاهد از 41/10 دفعه قبل از تغذیه به 9 دفعه در 24 ساعت درهفته چهارم پس از مصرف پروتئین سویا رسید که در هفته سوم بعد از تغذیه بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد. (P<0.001) میانگین شدت گر گرفتگی در گروه مورد از90/28 قبل از شروع مصرف پروتئین سویا به 00/9و در گروه شاهد از16/29به69/24 در هفته چهارم پس از تغذیه رسید که در هفته سوم بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (p<0.001) میانگین شاخص کاپرمن در گروه مورد از 76/29 قبل از شروع تغذیه به 38/11 در هفته چهارم بعد از تغذیه تکمیلی رسید که در دو گروه در هفته چهارم ازتفاوت آماری معنی داری برخوردار بود. (p<0.001).
  کلیدواژگان: یائسگی، گرگرفتگی، پروتئین سویا، شاخص کاپرمن
 • دکتر اسکندر حاجیانی، دکتر محمدجواد احسانی اردکانی صفحه 26
  تعدادی از بیماران سیروزی مراجعه کننده به بخش گوارش و کبد به مدت دو سال تحت بررسی گوارشی با کولونوسکوپی قرار گرفتند. وجود واریس رکتال و ارتباط آن با شدت نارسایی کبدی و اتیولوزی سیروز و یا درمان های انجام شده مثل اسکلروتراپی واریس مری مورد بررسی واقع شد. این مطالعه آینده نگر و بر روی تعداد 39 بیمار سیروز که به دلایل مختلف ظرف مدت 2 سال در بیمارستان بستری بودند انجام شد. بیماران بستری توسط متخصص گوارش کولونوسکوپی شدند. از 39 بیماری مورد بررسی، تعداد 7 نفر واریس رکتال داشتند. همگی بیماران با واریس رکتال مرد و متعلق به گروه c درجه بندی چیلد بودند و اسکلرو تراپی واریس مری در 6 نفر از آنها انجام شده بود با پیشرفت های درمانی و کنترل خونریزی های واریس های مری، امروزه واریس های اکتوپیک به خصوص واریس رکتال از علل مهم و قابل توجه خونریزی گوارشی در سیروز به شمار می روند. به خصوص در بیمارانی که از نظر شدت نارسایی چیلد گرید c بوده و جهت واریس در مری نیز اسکلروتراپی شده باشند. این بیماران در صورت داشتن خونریزی گوارشی باید امکان واریس رکتال را در نظر داشت.
  کلیدواژگان: خونریزی گوارشی واریس مری واریس رکتال، سیروز کبدی
 • دکتر سید رضا سعیدیان، دکتر محداسماعیل مطلق، دکتر علیرضا ملایری صفحه 31
  مشاهده موارد فراوان وقوع فلج عصب سیاتیک بدنبال تزریق آمپول دیکلوفناک سدیم در باسن در ایران موجب شد تا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تزریق عضلانی این آمپول در کودکان زیر 15 سال و بعنوان ضد تب خصوصا به صورت سرپایی را منع نماید. تزریقات نابجا اغلب به شاخه پرونئال عصب سیاتیک آسیب زده که موجب ضعف و فلج در بالا آوردن مچ پا می شود. در تحقیق حاضر به منظور شناخت بهتر فلج ایجاد شده بدنبال تزریق درون باسن آمپول دیکلوفناک سدیم از طریق مشاهده و به کمک روش های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک و اندازه گیری سرعت هدایت عصبی و الکترومیوگرافی انجام و یافته های فوق با معاینه کلینیکی و قدرت عضلات بالا آوردن مچ پا مقایسه شدند که نتایج زیر بدست آمدند:وقوع فلج محدود به سنین کودکی نبوده و در بیماران مورد مطالعه چهار نفر بیش از 15 سال سن داشتند از طرفی در تمام مبتلایان ارتباط مستقیمی بین محل تزریق و وقوع فلج یافت نشد. به گونه ای که حتی در یک مورد محل تزریق بالاتر و با فاصله ای دور از محل عبور عصب سیاتیک در باسن بود. در چهار بیمار شروع ضعف بلافاصله پس از تزریق و در بعضی بیماران طی چند ساعت پس از تزریق فلج عارض گردید.
  از نظر قدرت عضلات در هفت بیمار که در هفته اول از نظر بالینی فلج کامل و قدرت عضلات بلند کننده مچ پا 5/0 بود در پایان یک سال به 5/3-2رسید. در بررسی سرعت هدایت عصبی در هفته اول در هفت بیمار پتانسیل عمل عضله بالابرنده انگشتان بدست نیامد که در چهار نفر آنان با گذشت چهار ماه قابل ثبت بود.
  در آزمایش الکترومیوگرافی در هفته اول امواج خودبخودی وجود نداشت لیکن در هشت بیمار در پایان ماه اول این امواج از عضله بالابرنده انگشتان ثبت شدند که در این هشت نفر با گذشت یک سال درجاتی از اتروفی عضلات پرونئال و افزایش قوس پا وجود داشت و سه نفر از آنان مبتلا به دردهای سوزشی در کف پا شدند.
  کلیدواژگان: دیکلوفناک سدیم، سیاتیک، فلج، تزریق
 • دکتر کریم مولا، دکتر علی اصفهانی صفحه 38
  استئوپوروز یکی از عوارض مهم بیماری SLE می باشد که شکستگی های ثانویه به آن همواره برای این بیماران مشکل ساز بوده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تراکم استخوان در بیماران مبتلا به SLE و مقایسه آن با افراد طبیعی دراستان خوزستان مراجعه کننده به کلینیک رماتولوژی و یا بستری شده در بیمارستان گلستان انجام گرفته است.
  تحقیق و بررسی در طول یک سال و بر روی 101 بیمار مبتلا به لوپوس (با میانگین سنی 30.74 سال و انحراف معیار گردن فمور 0.22 و لومبر 0.19) و 106 نفر به عنوان گروه شاهد (با میانگین سنی 36.88 سال و انحراف معیار گردن فمور 0.46 و لومبر 9.15) صورت گرفت. در این بررسی سنجش تراکم استخوان با استفاده از روش (DEXA) در دو ناحیه مهره های کمری (L2-L4) و گردن فمور در بیمارستان آپادانا، اهواز انجام شد.
  این مطالعه نشان می دهد میزان تراکم استخوان در ناحیه فمور در بیماران مبتلا به لوپوس نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است (0.9 در مقابل 1.14) که اختلاف معنی داری را به نفع گروه شاهد نشان می دهد (0.001>P). ولی این میزان در ناحیه مهرهای کمری نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به گروه شاهد بیشتر نیز می باشد (1.09 در مقابل 0.91) که اختلاف معنی داری را به نفع گروه لوپوس نشان می دهد (1.001>P). در ضمن میزان استئوپنی BMD بین 1- تا 2.5 – SD در بیماران مبتلا به SLE در دو ناحیه گردن فمور و مهره های کمری به ترتیب 7% و 50.8% و میزان استئوپوروز SD 2.5 £ BMD در همین دو ناحیه 5.3% و 8.8% مشاهده گردید.
  به طور کلی 7% بیماران مبتلا به لوپوس در ناحیه مهره های کمری و 50.8% در ناحیه گردن فمور دچار استئوپنی بودند و میزان استئوپوروز آنان در ناحیه مهره های کمری و سر فمور به ترتیب 3.5% و 8.8% مشاهده گردید.
  در این مطالعه کاهش تراکم استخوان در گردن فمور قابل پیش بینی است اما برخلاف مطالعات قبلی کاهش تراکم استخوان در مهره های کمری کمتر از حد مورد انتظار می باشد.
  کلیدواژگان: استئوپوروز، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، استئوپوروز ناشی از استروئید
 • دکتر محمد پارسی، دکتر جلال هاشمی صفحه 44
  بیماری میلوم بدخیم که به دلیل رشد بیش از حد پلاسماسیتها رخ می دهد، تقریبا تمام ارگانهای بدن را تحت تاثیر قرار داده، عوارض مختلف متابولیک، عفونی، خونی واستخوانی ایجاد می کند. هدف از این مطالعه بررسی رفتارهای بیولوژیک وپاتولوژیک بیماری در گروه مراجعه کننده به مراکز هماتولوژی وانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بوده است. دراین مطالعه خصوصیات بیماران، نحوه مراجعه، سیر بالینی و طول عمر 42 بیمار مراجعه کننده مورد بازبینی قرار گرفت. سن متوسط بیماران 9/56 ماه بود و 90% بیماران 6 ماه قبل از مراجعه علامت دار بودند. مهم ترین شکایات بیماران عبارت بود از دردهای استخوانی، ضعف و خستگی زودرس و عفونتهای راجعه. یافته های مهم نیز شامل رنگ پریدگی، شکستگی استخوان، علائم نرولوژیک و به ندرت طحال بزرگ و لنفاتوپاتی بود. کم خونی، ESR بالا، جز M بالا در الکتروفورز پروتئین های سرم. پلاسماسیتوز مغز استخوان ازوتمی و ضایعات استخوانی از مهمترین یافته های پاراکلینیک بود. تمام بیماران هنگام تشخیص در مرحله سوم بودند و طول عمر متوسط 15 ماه بود. نتیجه گیری شد که بیماری میلوم بدخیم در اهواز شایع نمی باشد و در مقایسه با جوامع غربی بیماران سن کمتری داشته، مراحل پیشرفته تر مراجعه می کنند و لذا طول عمر کمتری دارند، به نظر می رسد که ESR و CRP تست های مفیدی جهت غربالگری بیماران باشند.
  کلیدواژگان: میلوم بدخیم، علائم بالینی، پاتولوژیک، سیر بیماری
 • دکتر محمدحسین سرمشت شوشتری، دکتر اسماعیل مشهدی زاده، دکتر عبدالحسن طلائی زاده صفحه 51
  باقی ماندن اجسام خارجی به خصوص گاز جراحی به دنبال اعمال جراحی درون حفرات بدن، گرچه عارضه ای شایع نیست، ولی همواره تهدید کننده بوده و می تواند زمینه ساز عوارض وخیم و خطرناک برای بیماران باشد، تظاهرات این اجسام که در 50% موارد ایجاد می گردد، می تواند به صورت حاد همچون تب، ایجاد آبسه، فیستول، انسداد روده و عدم بهبود زخم بلافاصله بعد از اعمال جراحی، و یا مزمن، همچون توده و دردهای مزمن و مبهم شکمی باشد که می تواند حتی چندین دهه پس از عمل جراحی خود را نمایان سازد. ظن قوی، سونوگرافی و رادیولوژی، به خصوص سی تی اسکن در تشخیص بیماری راه گشاست؛ و تنها درمان، خارج نمودن جسم خارجی و از بین بردن عوارض آن از طریق جراحی یا لاپاروسکوپی می باشد. در این گزارش به معرفی شش بیمار که با علائم حاد و مزمن ناشی از باقی ماندن گاز جراحی، در بیمارستان امام خمینی اهواز بین سال های 1379 - 1374 تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: جسم خارجی، گاز جراحی، تشخیص، پیشگیری
 • دکتر سید منصور عالمشاه صفحه 56
  انسولینومای پانکراس جزو تومورهای اکثرا خوش خیم و نادر آندوکرینی است که ارزش شناخت و تشخیص آن در شرایط زندگی بیمار به لحاظ بروز آهسته و طولانی مدت تظاهر علائم کلینیکی ثانویه افزایش ترشح انسولین، که حتی باعث تغییرات روحی - روانی می گردد،اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از بیماران به راحتی شناخته نشده ومعمولا سال ها به دلیل علائم غیر اختصاصی تحت درمان قرار می گیرند. ترس از بروز حالات عصبی - مغزی از قبیل تشنج، می تواند بیمار را دچار افسردگی عمیق نموده و تا مرز خودکشی بکشاند. تشخیص به موقع، کشف محل تومور، اثبات منفرد بودن آن، تعیین موقعیت تشریحی توده در پانکراس، اطمینان از موفقیت عمل به دلیل کوچکی توده و امکان تعدد تومور، ضروری است زیرا موارد یاد شده، عمل جراحی را سهل و ممتنع ساخته و درمان را تحت الشعاع قرار می دهند. در این مقاله دو مورد انسولینومای خوشخیم در دو طیف اساسی درمان به صورت جراحی، یا تظاهرات بالینی متفاوت و تشخیص اولیه تاخیری براساس ساختار بروز علائم بیماری معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: انسولینوما، خوشخیم، تشخیص، لوکالیزاسیون تومور، درمان جراحی
 • دکتر فاطمه جوادنیا صفحه 67
  واریاسیون های مهم شریان های اصلی اندام فوقانی توجه بسیاری از آناتومیست ها را جلب نموده است. تا کنون واریاسیون های متعددی در ارتباط با محل انشعاب و مسیر شریان رادیال گزارش شده است. این شریان ممکن است خیلی بالاتر از حد معمول از شریان براکیال و یا از شریان آگزیلاری جدا شود و یا پایین تر از چین آرنج از شریان براکیان منشعب گردد. این مقاله گزارش یک مورد انشعاب شریان رادیال است که خیلی بالاتر از حد معمول، از شریان براکیال جدا شده است.
  کلیدواژگان: واریاسیون آناتومیک، شریان باکیال، شریان رادیال
|
 • Saraei M., Keshavarz H. Page 1
  The study of T. gondii virulence is an important aspect in parasitology. A virulent T. gondii were isolated from sheep and rooster brains using mice bioassay. After intraperitoneal inoculation of tissue cysts, tachyzoites were harvested from the peritoneal cavity. Forty-six serial passages of tachyzoites were used exudates with the exception of 23 to 26 th passages. Number of harvested tachyzoites and survival times of mice were compared in 1th, 5th, 12th, 22th and 46th passages. The number of tachyzoites and survival time were also compared with RH strain. Virulence of T. gondii was increased after serial passages of avirulent tachyzoites in the mice. lnitially, tachyzoites were non-lethal for the mice, although after serial passages they began to kill the mice. Interestingly at this stage, even inoculation of 500 tachyzoites were iethal for the mice. In comparision with RH stain, the number of harvested tachyzoites were significantly decreased, but survival time of the mice were slightly increased.
 • Amani R Page 7
  The main abjective of this research was to evaluate the nutritional pattern of 3 to 5 years children in 6 day care centers of Ahwaz universities. All 155 children (53% girls and 74% boys) with 49.3±9.9 months of age were assessed and food frequency, socio-economic, anthropometric and behavior questionnaires were completed.Results showed that boys were heavier and taller than girls and their mid arm circumferences were greater (P<0.05). Twenty percent of children did not have breakfast and those who consumed sweet snacks had heavier weights than others (16.9±3 vs 15.1±1.4 Kg, respectively, P<0.05).Overactive boys consumed more preserves and pickles than others (P<0.05). Daily milk and egg intakes were prevalent in majority of subjects but meat and salad consumption in and of children was not in their dietary habits, respectively. Based on the results, modification of nutritional practices can be achieved by basic nutrition education and overactive children need more attention from their instructors and parents.
 • Pedram M., Zandian Kh, Akramipour R., Hashemi R., Sodagar M.H Page 12
  The aim of this study was determination of the rate of iron over load and adequacy of desferral usage by major thalassemic patients, and to determiae in serum ferritin levels of 243 patients. Age of patients was 4 to 16 yr years and location of study was clinic of Ahwaz Thalassemia Research Center. All of the patients precisely assessed in clinic for transfusion of blood and followed up of disease. Method of measuring serum ferritin was IRMA, and false positive cases of serum ferritin levels were excluded from the study. It was found that in spit of taking of desferral to patients. As necessarily medications, treatment outcomes were not successfull.Only 20% of patients had acceptable iron load, and serum ferritin levels of them was lesser than 2000 μgr/lit, 30% of patients had serum ferritin levels of 2000-4000 μgr/Lit that this level is unacceptable. By supervision and regulation of desferral dosages and cooperation of a social worker it will be improved. In 50% of patients serum ferritin level was greater than 4000 μgr/Lit and this group of patients are at high risk and should refer for reducing of iron load wgently and admed for treatment in collaboration with a social workers.
 • Abbaspoor Z., Mohamadynik F., Zand – Moghaddam A., Saadatee N., Latifi Sm Page 18
  The main objective of this research was to determine the effect of dietary Soy Protein Isolate (SPI) on hot flushes in postmenopausal women and to compare the Kupperman index in two groups of the subjects. The study design was a double – blind, randomized, placebo – controlled trial on 61 menopausal women with at least three moderate hot flushes per 24 hours. Information was obtained from eligible subjects by using observation record-sheets and diet records. Candidates were screened by physical and pelvic examnations and FSH tests. Subjects were assigned randomly to receive daily either 50 grams of SPI or placebo. For each subject, the study lasted 4 weeks but took 6 months to cover all the candidates. The results were recorded and finally descriptive staistics t and Chi–Square test were used to analyze the data. The results indicated that the mean number of hot flushes per 24 h in the case group, dropped from 10.38 to 5.45 at week 3 and 4 (p<0.001). The mean of severity of hot flushes in the SPI group at the begining was 28.90, which dropped to 9.00 at week 4(p<0.001). The mean of Kupperman Index in the case group before intervention was 29.76, which decreased to 11.38 at week 4(p<0.0). The results indicate that SPI caused a decrease in the mean number and severtiy of hot flushes
 • Hajiani E., Ehsani Ardekani M. J Page 26
  All cirrhotic patients referred to the GI units in teaching hospitals during last 2 years were screened and performed colonoscopy. Rectal varices and its realationship to the severity of the liver failure,ettiology, and the treatment of whom recieved sclerotherapy of the esophgeal varices were studied. The aim of this study was to determinal the prevalence of rectal varices and its realation to the child grade classification, the type of cirrhosis and treatment received for esophageal varices.In this prospective study 39 patients were admitted and undervent colonoscopy during a 2 year period.Among 39 patients, 7 had rectal varices who were male and belonged to the c class of the child’s classification and 6 of them received sclerotherapy.Varices and their bleeding diathesis is one of the most common cause of death in the cirrhotic patients.With recent advance in controlling of GI bleeding from esophageal varices, it seems to see more cases with ectopic varices especially in the rectum. Rectal varices are formed mostly in advanced cirrhotics with child c classification who have recived sclerotherapy for esophageal varices. According to this study, those pati should be considered and examined for rectal varices.
 • Saeidian S. R., Motlagh E., Malayeri A Page 31
  Gluteal injection of diclofenac Na for children and as an ambulatory prescription was banned in Iran after observation of Sciatic nerve injuries in many cases. Ten victims during 12 months have been studied by physical examination of muscle at ankle dorsiflexors and by peroneal nerve conduction studies in associated with electromyographic evaluation of Sciatic innervated muscles at foot and leg.Sciatic nerve paralysis after diclofenac Na injection was not limited to the pediatric age group and not directly depends on misdirected injections because some injection were far from sciatic nerve passage at buttock.In four patients onset of paralysis was acute and rapidly progressed after injections but in the other cases, paralysis occurred subacute and slowly in four to eight hours. Muscle power in the first day of examination by standard muscle power measuring scale in seven patients was and improves up to during 12 months after injection. In 7 patients there were not any recordable motor action potential by peroneal nerve stimulation and pick up on extensor digitorum brevis at the first week of injection. But by spending four months there were recordable action potential in 4 of them.There was not any recordable spontaneus activity by needle examination of extensor digitorum brevis and tibialis anteior muscles at the first week of injection.However, they appeared in 8 patients by spending one month after injection time.Three out of eight patients who had recordable spontaneus activity at peroneal muscle have suffered from burning pain and increased longitudinal arch of their involved foot.By considering above findings we can conclude that presence of extensor digitorum brevis evocked response at first week after injection, is not a perfect indicator for good prognosis.
 • Mowla K., Asfhany A Page 38
  Osteoporosis is one of the important complications of systemic lupus erythematosus and secondary fractures, which often makes it problem for the patients. The aim of this study was to determine the amount of bone density among the SLE patients referred to Rheumatology clinic of Ahwaz city. 101 lupus patients with mean age of 30.7 years and 106 healthy individuals with mean age of 36.8 years were selected as the control group.The BMD was measured for lumbar spines (L2-L4) and femoral neck by DEXA.The results of this study showed that the amount of BMD in femoral neck of SLE patients were decreased compared to control group (P< 0.001), while the amount of BMD in lumbar spines of SLE patients were increased compared to control group (P< 0.001)
 • Parssi M., Hashemi J Page 44
  Multiple Myeloma results from malignant proliferation of plasma cells.It cause important metabulic, infective, hematologic and skeletal complications.In this study patients, charactristics, presenting symptoms and signs, cours of disease and it’s complication as well as stage of the disease and survival was evaluated in 42 patients, Mean age was 56.9 years, 90% of patients were symptomatic at least 6 mounth before referal.Important presenting symptoms and signs was bone pain, pallor, recurent infection, bleeding diathesis, fractures and neurologic signs.Paradimical result finding were anemia, elevated ESR and serum M component. Bone marrow plasmacytosis, azotemia, and lytic lesion were sear. All patients were at stage III.We concluded that Multiple Myeloma is uncommon in Ahwaz but not rare. Comparing to western countries our patient was younger and presented in more advance stage. ESR and CRP are good screening test.
 • Sarmast Shooshtary Mh, Mashhadizadeh E., Talaiezadeh Ah Page 51
  Retained foreign bodies, especially surgical sponges in body cavities are uncommon but are continuing problems and can cause serious complications for the patients. About 50% of these foreign bodies are symptomatic. In the early postoperative period they may cause fever, abscess formation, enteric fistula, bowel obstruction and delayed wound healing. Chronic symptoms include abdominal mass or chronic and ambiguous abdominal pain that can remaine for decades after operation. Strong suspicion, sonography and radiology especially CT Scan are of paramount importace for making a diagnosis. Surgical or laparoscopic removal is the only effective treatment for this problem and its complications. In this study, six patients that operated in Ahwaz Imam Khomeini Hospital, between 1994-2000, is reported.
 • Alamshah S.M Page 56
  Insolinoma is a rare, mostly benign pancreatic tumor with 0.5% incidence in general population and is presented in variable size and its different clinical presentations make it to be worthy of making accurate and fast diagnosis. The most clinical manifestations are in the form of psycho-nervous and unconsciousness features due to severe withdrawal of blood glucose. The accurate diagnosis is obtained through the clinical manifestations, especially fasting test and Whipple triad and would be confirmed by mesurement of blood insulin-proinsulin and cortisol levels. For a better determination, other paraclinical investigations are endoscopic or intraoperative ultrasonography, CT scan, MRI, and selective arterial-venous sampling (SAVS) respectively. Moreover, other less accurate but available diagnostic techniques like ultrasonography and daily blood glucose control could be helpful. Treatment is mainly surgery with preoperative localisation of tumor and medical management. Apart from cellular hyperplasia, excision of tumor would be efficient. In this paper, two interesting case of last two years, are presented in which the details are confirmed. Both patients have common characteristics, for instance, age (38-40), suffering period (6-8 years), clinical and diagnostic methods and treatment ways before diagnosis. First patient has cured by surgical enucleation and the second by surgery and pancreaticoduodenal resection (whipple procedure) because of anatomical situation of her tumor. Cure was 100% in two cases and the follow up results were excellent. Regarding the importance and capability of diagnosis of insolinoma by history and the most simple available paraclinical methods; Consequently, the necessity of recognition and being familiar with clinical course of involvement that needs to be followed by relevant referring, is determined. Specially, it has been impressed on “no symptomatic treatment until complete certain diagnosis”.
 • Javadnia F Page 67
  Major variations of the principal arteries of the upper limbs have long received the attention of the anatomists. Although numerus variations of radial artery and its place of arising and its course have been already reported, but this artery may arise from the brachial artey more proximally than usual, from the axillaty artery, or from the brachial artery lower than the bend of the elbow.The presented case had high origin of radial artery. It has arisen from the brachial more proximally than usuale, then the radial artery divides in the distal fourth of the forearm into two branches of nearly equal size. It descends into the palm of hand, that is a very rare case. All of the above finding was observed in the right upper extremity, 50 year old male cadaver.