فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 69 (بهار 1389)
 • پیاپی 69 (بهار 1389)
 • 162 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/02/05
 • تعداد عناوین: 5
|
 • احمد حاجی ده آبادی صفحه 9
  طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است.
  این نوشتار با تاکید بر تبیین دقیق مجازات های تعزیری و بازدارنده، به منطقی بودن یا نبودن طبقه بندی پنج گانه ی قانون مجازات اسلامی 1370 می پردازد.
  کلیدواژگان: مجازات ها، تعزیرات، بازدارنده، جنایت، جنحه، خلاف، مرور زمان
 • احسان زررخ صفحه 37
  با رشد فزاینده ی تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می پیوندد که دارای جنبه های مثبت و منفی است؛ از جمله مهم ترین دستاوردها، پیشرفت های مخابراتی و ارتباطی است که طی چند دهه، بشر را از مرحله ی تلگرام، تلگراف و تلفن های اولیه خارج نموده و به مرحله ی تلفن های اینترنتی رسانیده است. این پیشرفت ها، ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است؛ جرایمی که می توان آن ها را در دو گروه جرایم مخابراتی محض و جرایم مرتبط با مخابرات جای داد؛ هر یک از این ها، خود طیف وسیعی از جرایم را در بر می گیرد.
  جرایم نخست، مشتمل بر جرایم ارتکابی به وسیله ی ابزارهای مخابراتی و نیز جرایم علیه سیستم های مخابراتی است؛ اما، جرایم گروه دوم، جرایمی سنتی هستند که که ارتکاب آن ها با دستگاه های مخابراتی- ارتباطی دگرگون شده است.
  در نظام حقوقی ایران، با وجود تلاش برای برای شمول مصادیق این جرایم، برخی قانون گذاری های مصداقی و محدود و تعدادی جرم انگاری های ناقص صورت گرفته است؛ امری که نیازمند تغییر رویه قانون گذار و انجام اصلاحات ساختاری در این حوزه است.
  کلیدواژگان: دستگاه های مخابراتی، جرایم مخابراتی محض، جرایم مرتبط با مخابرات، قانون جرایم رایانه ای
 • کیومرث کلانتری، فاطمه ذبیح الله زاده صفحه 81
  مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه ای از تحلیل یک پرونده ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده ی رای بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز می تواند موجب تخفیف در مجازات تعیین شده در حکم قطعی باشد؟
  کلیدواژگان: گذشت، شاکی، حکم بدوی، حکم قطعی، تخفیف مجازات
 • سعید محسنی صفحه 95
  پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالا سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد.
  قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گفته، تکلیف خسارت تاخیر تادیه در تعهدات نقدی از نوع وجه رایج مملکت را مشخص کند. صرف نظر از انتقاداتی که به اصل این مقرره وارد است، تکلیف مساله در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک) به روشنی تبیین نشده است؛ ضمن آن که، جمع ماده ی مذکور با مقررات خاص پیش بینی شده برای اسناد تجاری در این خصوص، با ابهاماتی مواجه شده است.
  کلیدواژگان: خسارت تاخیر تادیه، وجه نقد، اسناد تجاری، برات، سفته، چک
 • مهدی عبدالملکی صفحه 117
  برای این که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روابط مبنایی است. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تامین می شود. برخی اوصاف اسناد تجاری که محقق کننده ی این اهداف است، عبارتند از: تجاری بودن عملیات براتی، شکلی بودن عملیات براتی، تنجیزی بودن عملیات براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسوولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن عملیات براتی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند.
  کلیدواژگان: سند تجاری، اوصاف اسناد تجاری، تعهدات برواتی، عملیات براتی، تجریدی بودن، مسوولیت تضامنی، استقلال امضائات
|
 • Ehsan Zarrokh* Page 37
  Due to the growing development of technology in recent times, great changes have occurred in man’s life, having positive and negative aspects; among the most important achievements is the telecommunicative progress which has brought human from telegraph and first telephones to internet phones. Such progress has caused commitment of many crimes, including communicative ones, which can be divided into pure telecommunicative and telecommunication-related crimes; each of these classes includes a wide spectrum of crimes. The first category constitutes of crimes committed with telecommunicative tools and crimes against telecommunicative systems; while the latter consists traditional crimes which are transformed by telecommunicative systems. In the Iranian legal system, despite the attempts to cover the instances of such crimes, a lot of partial and limited regulations and flawed criminalization have been made; a fact that necessitates a change in legislator’s approach and carrying out structural amendments in this field.
  Keywords: Telecommunicative Systems, Pure Telecommunicative Crimes, Communication, related Crimes, Computer Crimes Law
 • Saeed Mohseni* Page 95
  The prediction of late payment damage in cash obligations has faced two seemingly contradicting expediencies. On one hand, the doubt of its being usurious has made jurisprudents of the Guardian Council to frequent and serious reaction and on the other hand, its non-acceptance causes unfair damage to the warrantee and probably the abuse of the debtor. By enacting article 522 of Civil Procedure for General and Revolution Courts in 1379, the legislator tried to solve the problem of late payment damage in currency cash obligations. Despite the criticism of this act, it does not solve the problem in obligations rising from commercial bills (bill, promissory note, check) clearly. Moreover, reading the aforementioned article with other regulations prescribed for commercial bills on this subject has caused some obscurities.
  Keywords: Late Payment Damage, Cash Money, Commercial Bills, Bill, Promissory Note, Check
 • Mahdi Abdolmaleki* Page 117
  For the commercial bill to be able to fulfill the two principles of speed and precision in transactions, it is necessary to have certain characteristics and be transformed from an affirmative proof (like common official papers) to moveable and moral property and be valid independent from basic transactions and relations. In this way, as the bill exists, it can’t be denied; it is valid and the validity is independent from basic relations. So, there is no doubt in the credit reflected in the bill and consequently, speed in commerce is gained. Some of the characteristics of commercial bills fulfilling these goals are: Bill operations being commercial, procedural and definitive; the principles of transferability of bills, joint and several responsibilities of signers of bill, sign independence, isolation of bill operations, unreliability of objections and the principle that liabilities arise from the bill.
  Keywords: Commercial Bill, Characteristics of Commercial Bills, Bill Liabilities, Bill Operations, Independence, Joint, Several Responsibility, Sign Independence