فهرست مطالب

معمار - پیاپی 64 (آذر و دی 1389)
 • پیاپی 64 (آذر و دی 1389)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/10/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سرمقاله
 • پایان یک دهه
  سهیلا بسکی صفحه 2
 • جایزه معمار 10
  کامران افشارنادری صفحه 3
 • گزارش برگزاری دهمین دوره
  صنم کلانتری صفحه 4
 • گروه مسکونی
 • رتبه اول
  صفحه 10
 • رتبه دوم
  صفحه 14
 • رتبه سوم
  صفحه 18
 • فینالیست های گروه مسکونی
  صفحه 22
 • تقدیر شدگان گروه مسکونی
  صفحه 32
 • گروه عمومی
 • رتبه اول
  صفحه 36
 • رتبه دوم
  صفحه 40
 • رتبه سوم
  صفحه 44
 • فینالیست گروه عمومی
  صفحه 48
 • تقدیر شدگان گروه عمومی
  صفحه 52
 • نیمه نهایی گروه مسکونی
  صفحه 58
 • نیمه نهایی گروه عمومی
  صفحه 62
 • دیگر شرکت کنندگان گروه مسکونی
  صفحه 65
 • دیگر شرکت کنندگان گروه عمومی
  صفحه 101
 • نامه
 • نامه های رسیده
  صفحه 115
 • رویداد
 • سومین دوره جایزه معماری داخلی ایران
  صفحه 116
 • به سوی طراحی 2050
  صفحه 117
 • خبرهای کوتاه
  ترجمه: تایماز منقبتی صفحه 118