فهرست مطالب

 • Volume:20 Issue:70, 2010
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/09/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقالات پژوهشی
 • صدیقه امیر علی اکبری، مهناز بحری، نورالسادات کریمان، دکتر حمید علوی مجد صفحه 1
  زمینه و هدف
  اعتیاد به مواد مخدر یک مشکل اجتماعی، روانی و بهداشتی جوامع می باشد. شیوع سوء مصرف مواد در زنان در دو دهه اخیر در حد قابل توجهی افزایش یافته و عمدتا این زنان در سنین باروری هستند. پژوهش حاضر به منظور تعیین وضعیت بهداشت باروری زنان مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتیاد شهر تهران در سال 1387 انجام شد.
  مواد وروش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی بر روی 200 زن مراجعه کننده به مراکز منتخب ترک اعتیاد شهر تهران انجام گرفت، نمونه گیری به صورت غیر تصادفی ومستمرانجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که شامل سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناسی، وضعیت داروهای مصرفی، تاریخچه مامایی، قاعدگی و تنظیم خانواده بود. اعتبار ابزار به روش اعتبار محتوا و پایایی آن باروش آزمون مجدد با ضریب همبستگی 98/0 تعیین گردید. از نرم افزاراس پی اس اس 16 جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تریاک و کراک به ترتیب شایع ترین داروهای مصرفی بودند و 34 درصد نمونه ها، مصرف مواد را در سن 20-14 سالگی شروع کرده بودند. 145 نفر (5/72درصد) از نمونه ها، در سنین باروری بودند. میانگین تعداد بارداری ها، 83/1±95/2 بود و 6/27 درصد از بارداری ها به تولد نوزاد کم وزن ختم شده بود. 7 درصد از نوزادان حاصل از این بارداری ها دچار ناهنجاری جسمی بودند. 82 درصد پیش از اعتیاد پریود منظم داشتند. بیشتر این افراد (7/91 درصد) در قاعدگی های خود دیسمنوره را تجربه می کردند. پس از اعتیاد، 5/45 درصد تغییر در میزان خونریزی قاعدگی و1/33 درصد تغییر در فاصله قاعدگی داشتند. 2/66 درصداز افراد غیر یائسه ای که فعالیت جنسی داشتند، در حال حاضر از یک روش پیشگیری از بارداری استفاده می کردند و روش منقطع شایع ترین روش مورد استفاده در این زنان بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش وضعیت بهداشت باروری زنان مصرف کننده نیازمند بررسی و نظارت بیشتر می باشند. لذا توجه بیشتر به زنان معتاد و در حال ترک اعتیاد جهت بهبود کیفیت خدمات بهداشت باروری و برنامه ریزی در این امر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بهداشت باروری، زنان، اعتیاد
 • زهرا مشتاق عشق، بهاره نقوی، فرنوش رشوند، دکتر حمید علوی مجد، همایون بنادرخشان صفحه 7
  زمینه و هدف
  بیماری ام اس شایع ترین بیماری ناتوان کننده بالغین جوان است که به علت فرایند التهابی دمیلینه کننده سیستم عصبی مرکزی اتفاق می افتد. از مهمترین علائم آن خستگی و افسردگی می باشد که در واقع کارکرد و توانایی زندگی کردن بیماران را کاهش می دهد. مصرف داروها با عوارض بسیاری همراه می باشد از روش های کم عارضه می توان به خنده درمانی اشاره نمود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر خنده درمانی بر خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران می باشد.
  مواد وروش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک گروهی قبل و بعد است. جامعه پژوهش بیماران مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران می باشد که بر اساس ویژگی های واحدهای مورد نظر 30 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر چهاربخش: مشخصات جمعیت شناسی، اطلاعات مربوط به بیماری، مقیاس شدت خستگی FSS (Fatigue Severity Scale) و سیاهه افسردگی بک Beck Depression Inventory)) تنظیم شده است. اعتبار ابزار ها به روش اعتبار محتوا و پایایی به روش آزمون مجدد، تعیین شد. مداخله شامل خنده درمانی3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه طی12 هفته در طی ساعات روز توسط CD بود. مقیاس ها توسط بیماران قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. سپس با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار اس پی اس اس 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اکثریت زنان مبتلا به ام اس در گروه سنی 21 تا 30 سال قرار داشتند و خستگی را مهم ترین علائم ناتوان کننده بیماری ذکر کرده اند. میانگین شدت خستگی بعد از خنده درمانی 56/3 واحد و میانگین امتیاز شدت افسردگی بعد از خنده درمانی 967/6 واحد کاهش یافته است و مشخص گردید میانگین شدت خستگی و افسردگی واحد های مورد پژوهش بعد از خنده درمانی کاهش معناداری از نظر آماری داشته است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد خنده درمانی باعث کاهش خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به ام اس شده است. استفاده از خنده به عنوان یک روش ساده، کم هزینه و غیر تهاجمی، می تواند برای این بیماران به کار رود.
  کلیدواژگان: خنده درمانی، خستگی، افسردگی، مولتیپل اسکلروزیس
 • دکتر سعاد محفوظ پور، دکتر حمید سوری، الهه عینی، منیره ایرانفر، دکتر زهره امیری، دکتر مشیانه حدادی، فرهاد حیدر صفحه 12
  زمینه و هدف
  بر اساس سوابق میزان سوانح ترافیکی در کودکان و جوانان بالا است. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کودکان14-9 سال و جوانان 30-15 سال در زمینه سوانح ترافیکی در سال 1387می باشد.
  مواد وروش ها
  دراین مطالعه توصیفی 304 کودک 14-9 سال و 327 جوانان 30-15 سال از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش یر اساس پراکندگی و درصد حضور دانش آموزان واز کل دانشگاه های شهر تهران نیز به روش تصادفی انتخاب و برای تعیین وضعیت آگاهی، نگرش، و اظهارعملکرد در زمینه سوانح ترافیکی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه معتبر (به روش اعتبار محتوا) و پایا (به روش آزمون مجدد) ساختار یافته در سه حیطه مذکور توسط کارشناسان آموزش دیده پس از اخذ رضایت نامه تکمیل شد. امتیاز خوب قرار گرفتن در چارک سوم یا 75 درصد به بالا، امتیاز متوسط چارک دوم یا 75-50 امتیاز، امتیاز ضعیف چارک اول ویا کمتر از 50 امتیاز بود.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 سال به ترتیب 6/1±7/11 و 3/4±7/20 بود. بطور کلی در جمعیت مورد بررسی 7/50 درصد پسر و بقیه دختر بودند. در بین دانش آموزان دبیرستانی نگرش بالاتر از دانش آموزان دبستانی بود (043/0P<). در بین دانشجویان نگرش و عملکرد بالاتر از سایر گرو ه ها بو د (001/0P<) بود. اظهار به عملکرد دختران 14-9 ساله بالاتر از پسرها، خوب بود (001/0P<) و دربین پسرهای 30-15 ساله، نگرش و عملکرد بالا تر از دخترها بود (02/0P<). دانش و عملکرد همیاران پلیس در مدارس ابتدایی بالاتر از همیاران در دوره راهنمایی بود (003/0P<).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که کودکان 14-9 سال و جوانان 30-15 نیاز به برنامه ریزی آموزشی در جهت ارتقاء سطح آگاهی، تغییر نگرش و بهبود عملکرد دارند.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، سوانح ترافیکی، کودکان، جوانان
 • فرهاد کامرانی، مهران سیدجوادی، دکتر ژیلا عابد سعیدی، ژاله عزتی، دکتر حمید علوی مجد، دکتر عدالت حسینیان صفحه 18
  زمینه و هدف
  ملاقات یکی از موضوعات اصلی و از نیازهای اساسی بیماران در بخش های مراقبت ویژه می باشد، ولی هنوز مدراک کافی برای تعیین تاثیرات فیزیولوژیک ملاقات بر بیماران وجود ندارد. هدف این مطالعه تعیین شاخص های فیزیولوژیک بیماران قبل، حین و بعد از ملاقات در بخش مراقبت ویژه ی قلبی در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع ارزشیابی و به روش توصیفی است که تعداد50 بیمارمبتلا به سکته قلبی حاد به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارپژوهش، پرسشنامه و دستگاه مانیتورینگ قلبی بود. جهت تعیین اعتبار ابزار از اعتبار محتوا استفاده شد و پایایی با کالیبراسیون دستگاه بدست آمد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اس پی اس اس16 و آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرراستفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که 72 درصد بیماران مرد و 28 درصد زن هستند. میانگین سنی کل بیماران 8/59 می باشد. تغییرات میزان فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و فشار متوسط شریانی، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، میزان درجه حرارت و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی قبل، حین و بعد از ملاقات از نظر آماری معنی دار بود. به این صورت که شاخص های نام برده شده بعد از شروع ملاقات افزایش پیدا کردند که از لحاظ آماری با زمان قبل از ملاقات، تفاوت معنی دار بود و بعد از اتمام ملاقات این شاخص ها مجددا کاهش پیدا کردند که با مقدار آن قبل از شروع ملاقات از لحاظ آماری تفاوت معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  شاخص های فیزیولوژیک بیماران طی ملاقات در محدوده طبیعی و به صورت گذرا تغییر می کند و 30 دقیقه بعد از ملاقات دوباره به حالت اول برمی گردد و از لحاظ بالینی اهمیت ندارد.
  کلیدواژگان: ملاقات، بخش مراقبت ویژه قلبی، شاخص های فیزیولوژیک
 • غنچه صمیمی، ژاله عزتی، دکتر محمدرضا ساروخانی، دکتر سیدساسان مصلایی، یدالله مهرابی صفحه 23
  زمینه و هدف
  عفونت سیستم ادراری، شایع ترین عفونت اکتسابی در بیمارستان ها و آسایشگاه ها بوده که غالبا دربیماران با سونداژ ادراری دیده می شود. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر شستشوی مثانه با محلول کلرهگزیدین 2/0درصد و محلول کلرورسدیم 9/0 درصد درپیشگیری از باکتریوری در بیماران با سوند ادراری ثابت انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است.60 بیماربا سن 50 سال به بالاو مبتلا به بیماری های سیستم مغز و اعصاب که نیازبه سوند ادراری ثابت حداقل برای مدت 14 روز داشته و در بدو مطالعه فاقد عفونت ادراری بودند، وارد پژوهش شدند، این افراد توسط پژوهشگرسونداژ شده و به صورت تصادفی به دو گروه شستشوی مثانه با محلول کلرهگزیدین 2/0 درصد و کلرور سدیم 9/0 درصد تقسیم شدند و شستشوی مثانه در روزهای سوم و دهم سوندگذاری توسط پژوهشگر انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که تعیین اعتبار محتوا شده و بررسی نتایج کشت و آنالیز ادرار که اعتبار و پایایی آن تعیین گردیده بود، استفاده شد. داده ها با نرم افزارآماری اس پی اس اس 15و با استفاده از آزمون های تی، کای دو و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  با توجه به کشت منفی نمونه ها در هر دو گروه در روزهای اول و دوم، نتیجه کشت در روز نهم در گروه اول و دوم به ترتیب 30 و3/73 درصد مثبت شده بود که اختلاف آماری معنی دارداشت (001/0P<). بعد از هفده روز بقیه نمونه ها در هر دو گروه به عفونت مبتلا شدند. شستشوی مثانه با کلر هگزیدین 2/0 درصد باعث کاهش بروز عفونت ادراری ناشی از سوند گذاری، به میزان4/2 برابرمحلول کلرور سدیم درنمونه هاگردید.
  نتیجه گیری
  در9 روز اول، شستشوی مثانه با کلرهگزیدین 2/0 درصد باعث کاهش بروز عفونت ادراری ناشی از سوندگذاری نسبت به محلول کلرور سدیم گردید.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، باکتریوری، سوند ادراری ثابت، شستشوی مثانه، کلر هگزیدین 2، 0 درصد
 • دکتر نداد مهرداد، دکتر مهوش صلصالی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد صفحه 28
  زمینه و هدف
  به کار گیری نتایج پژوهش مکانیسمی برای ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری است.هدف این مطالعه بررسی سطح آمادگی پرستاران در به کار گیری نتایج پژوهش که راهی برای عملکرد مبتنی بر شواهد می باشد،بود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی توصیفی پرسشنامه پژوهشگر ساخته بین 375 پرستار بالینی شاغل در کلیه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند توزیع شد. پرسشنامه 4 بخشی با سوالات باز و بسته پاسخ به ترتیب مشخصات فردی و حرفه ای پرستاران، فعالیت های مرتبط با پژوهش، مهارت های پرستاران در انجام پژوهش و میزان دسترسی به منابع پژوهشی را شامل می شد. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 82/0تایید شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق تکمیل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 11 تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 9/85 درصد پرستاران از آمادگی کمی در استفاده از نتایج پژوهش بر خوردار بودند. میزان فعالیت های پژوهشی1/74 درصد نمونه ها در سطح پایین بوده و7/82 درصد پرستاران در انجام فعالیت های پژوهشی مهارت نداشتند. میزان دسترسی 44 درصد پرستاران به امکانات اطلاع رسانی و منابع پژوهشی نامطلوب بود. بین متغیرهای سطح تحصیلات، مشارکت در فعالیت های پژوهشی، و سطح مهارت زبان انگلیسی با سطح آمادگی پرستاران دراستفاده از نتایج پژوهش ارتباط معنی دارآماری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  عدم مهارت و دسترسی به نتایج پژوهش منجر به آمادگی کم پرستاران در استفاده از پژوهش ها می شود. با توجه به اهمیت استفاده از نتایج پژوهش، ارتقاء سطح حمایت مدیریتی و سازمانی و ارائه برنامه های آموزش خدمت و بکار گیری فرایند ها و راهکار های تسهیل کننده به کار گیری نتایج پژوهش لازم است برای پرستاران مهیا گردد.
  کلیدواژگان: به کار گیری نتایج پژوهش، عملکرد مبتنی بر شواهد، پرستاران
 • مقاله مروری
 • دکتر فاطمه رمضان زاده، دکتر احمدعلی نوربالا، نسرین عابدی نیا صفحه 36
  زمینه و هدف
  ناباروری در واقع یک بحران پیچیده زندگی است که از لحاظ روان شناختی تهدید کننده و از لحاظ هیجانی فشارآور است. شاید به همین دلیل می باشد که بسیاری از مولفان پیامدهای روان شناختی ناباروری را به واکنش های سوگ عمومی تشبیه کرده اند. زوج های نابارور علاوه بر آن که با یک سلسله مشکلات جسمانی روبرو هستند در پی تشخیص، درمان و سیر بیماری، دسته ای از مشکلات روانی را نیز تجربه می کنند در این مقاله به بررسی سازگاری هیجانی افراد نابارور در چهارچوب پیامدهای روانشناختی (افسردگی، اضطراب، مسائل ارتباطی و جنسی، و مشکلات شخصیتی) ناباروری در مراحل مختلف درمان بررسی شده است. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات روانشناختی و استفاده از درمان های روانشناسی در بیماران نابارور انجام شده است.
  مواد و روش ها
  ادبیات پژوهشی بررسی شده در این پژوهش شامل اغلب مطالعات انجام شده در دو دهه گذشته است. اطلاعات براساس کلمات کلیدی ناباروری، حاملگی، افسردگی، اضطراب، اختلالات روانشناسی، رضایت زناشوئی، مداخلات روانشناسی و روانپزشکی و اختلالات شخصیت...از سایت های PubMed Scholar، Google، Scpous and Amazon بدست آمده است. همچنین تمامی این اطلاعات مطابق با مقالاتی است که پیش از سال 2006 منتشر شده و تقریبا همه آن ها در دسترس می باشند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از مطالعات مختلفی که توسط مولفان این مقاله صورت گرفته است، حاکی است که بیش از نیمی از افراد (زنان، مردان و زوج ها) نابارور پس از درمان ناموفق ناباروری به نوعی در سازگاری هیجانی موفق می شوند و 48 درصد زنان نابارور و 8/23 درصد مردان نابارور از درجات مختلف افسردگی رنج می برند. 44 درصد زنان نابارور مبتلا به اختلالات روانی هستند. نارضایتی زناشوئی و مشکلات جنسی در این گروه بیماران از شیوع بیشتر برخوردار است. زنان نابارور نا استوارتر و بی ثبات تر از زنان بارور هستند و رواندرمانی حمایتی یکی از موثرترین روش های درمان روانشناختی بیماران نابارور می باشد.
  نتیجه گیری
  شیوع بالای اختلالات روانپزشکی (خصوصا اضطراب و افسردگی) به شکل عدم سازگاری هیجانی نا مطلوب را نشان می دهند که لزوم مداخلات روانپزشکی و روان درمانی را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: ناباروری، سازگاری هیجانی، افسردگی، اضطراب، لقاح آزمایشگاهی
 • مجتبی ویس مرادی، دکتر مهوش صلصالی صفحه 45
|
 • Amir Ali Akbari, S. (Msm), Bahry, M. (Msm), Kariman, N. (Msm), Alavi Majd, H. (Phd) Page 1
  Background And Aim
  Addiction to drugs and substance abuse is considered a psychosocial health problem. Its prevalence in women has dramatically increased in the past two decades, who are mostly at reproductive age. The aim of this study was to determine the reproductive health status of women referring to addiction centers at Tehran in 2009
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 200 addicted women were sequentially selected by a nonrandomized sampling method. A questionnaire with items related to demographic information, drug abuse, obstetrical history, menstruation and family planning was used for data collection. Its validity and reliability were achieved by content and test-retest (r=0.98) methods respectively.
  Findings
  Opioid and crack were the most common drugs. 34% of cases had started substance abuse between 14-20 years old. The mean of parities was 2.95±1.83. The outcome of 27.6% of pregnancies was low birth weight with 7% of neonates having physical malformation. 145 women (72.5%) were at reproductive age. 82% had had regular menses before addiction and 91.7% experienced dysmenorrhea in the menstruations. The amount of bleeding and the intervals of cycles had changed after addiction in 45.5% and 33.1% of the subjects respectively. 66.2% of reproductive women with sexual activity used a contraceptive method and withdrawal method was the most common one.
  Conclusion
  According to the results, reproductive health status of addicted women is in need of further assessment and supervision. Therefore, it is recommended to attend more to these women by planning appropriate programs to improve reproductive health services for them
  Keywords: Reproductive health, Women, Addiction
 • Moshtagh Eshgh, Z. (Msn), Naghavi, B. (Ms), Rashvand, F. (Msn), Alavi Majd Page 7
  Background And Aim
  Multiple sclerosis (MS) is the most common disabling condition in young adults, which is caused by an inflammatory demyelination process in central nervous system. Fatigue and depression are the primary symptoms leading to dysfunction as well as disability in activities of daily living and decreased quality of life. Because of many drug-associated complications, applying other methods to lessen the symptoms seems reasonable. The aim of this study was to determine the effects of humor on fatigue and depression of clients referring to Iranian MS Society.
  Materials And Methods
  In this one-group before-after clinical trial, 30 MS clients were selected by convenience sampling method. A 4-part questionnaire including demographics, items related to the condition, Fatigue Severity Scale (FSS) and Beck's Depression Inventory was used for data collection, validated and made reliable by content and test-retest methods respectively. The clients took part in humor therapy sessions 3 times a week, each lasting 30 minutes for 12 weeks. The sessions were hold during the day with entertaining and funny programs recorded on compact discs (CDs). The clients completed the questionnaire before and after the intervention. Data were then analyzed by different statistical methods.
  Findings
  A significant decrease was found in mean severities of fatigue and depression after the intervention (P
  Keywords: Humor therapy, Fatigue, Depression, Multiple sclerosis (MS)
 • Mahfozphours., Soorih., Einye., Iranfarm., Amiriz., Hadadim., Hydar, F Page 12
  Background and aim According to records, the rate of road traffic injuries among children and adolescents is high. The aim of this study was to determine knowledge, attitude and practice of children, adolescents and young adults between 9 and 30 regarding traffic accidents in 2008.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 304 children and adolescents between 9 and 14 as well as 327 young adults between 15 and 30 were randomly selected according to their distribution in 19 educational districts and all universities of Tehran in 2008. Data were collected by a 3-part questionnaire validated and made reliable by content and test-retest methods respectively after taking the informed consent of the subjects. The scores were divided in 3 ranks: Good (above 75%), moderate (50%-75%), and poor (below 50%).
  Findings
  Means of age in the first and second groups were 11.7±1.6 and 20.7±4.3 respectively. Overall, 50.7% was male. The practice score of females in the first group (9-14 years old) was better than males (P
  Keywords: owledge, Attitude, Practice, Traffic accidents, Children, Young adults
 • Kamranif., Seyedjavadim., Abedsaeedi, Zh., Ezzati, Zh., Alavimajdh., Hosseinian, A Page 18
  Background And Aim
  Visit is an essential issue in hospitals and of patient's basic needs in coronary care units (CCUs). However, there is no evidence regarding its physiologic effects on them. The aim of this was to determine the physiologic indexes of patients before, during and after visit at CCU of Imam Khomeini Hospital in Ardebil.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 50 patients with acute myocardial infarction were selected through convenience sampling method. A questionnaire and a cardiac monitoring device were used for data collection. Content method and calibration the device were used for validity and reliability of the tools respectively. ANOVA with repeated measurements was used for data analysis.
  Findings
  %72 of patients was male and %28 was female. Their mean age was 59.8. Significant differences were found between systolic, diastolic and mean arterial pressures; heart as well as respiratory rates; temperature; and oxygen saturation before, during and after the visits. Accordingly, the indexes increased significantly by the start of visits and turned back to the previous state after them with no significant difference in before-after amounts.
  Conclusion
  It seems that the physiologic indices of patients change in normal range during visits and return to their primary state after 30 minutes from the end of visits with no clinical importance.
  Keywords: Visit, Coronary Care Unit (CCU), Physiologic indexes
 • Samimi, Gh, Ezzati, Zh., Sarokhani, M. R., Mosalaii, S. S., Mehrabi, Y Page 23
  Background and aimUrinary tract infection (UTI) is the most common infection acquired in both hospitals and nursing homes and is usually associated with catheterization. The aim of this study was to compare the effects chlorhexidine 0.2% with saline for bladder irrigation on preventing bacteriuria in patients with foley catheter.Materials and MethodsIn this randomized clinical trial, 60 neurologic patients 50 years old and over in need of foley catheter for at least 14 days with no UTI at the beginning of the study were enrolled, catheterized by one of the researchers and randomly divided into two groups of chlorhexidine %0.2 and saline. Bladder irrigation was performed on days 3 and 10 following catheterization. A questionnaire and urine analysis as well as culture were used for data collection, each of which was validated and made reliable. Different statistical tests including T-student and Chi square as well as logistic regression were used for data analysisFindings With respect to negative culture results in both groups on days 1 and 2, a significant difference was found between chlorhexidine (30%) and saline (77.3%) groups (P
  Keywords: Nosocomial infections, Bacteriuria, Foley catheter, Bladder irrigation, Chlorhexidine 0.2%
 • Mehrdadn., Salsalim., Kazemnejad, A Page 28
  Background and aimResearch utilization is a mechanism for transferring the results of research into practice and improving the quality of care in nursing. The aim of this study was to determine nurses’ readiness to utilize research needed for applying evidence-based practicMaterials and methodsIn this descriptive study, 375 nurses in all teaching hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences were selected by stratified random sampling method. A 4-part questionnaire with open and close-ended questions including professional profile, research activities, research skills and access to research resources was used foe data collection. Content as well as face validities and Cronbach's α for reliability (0.82) were identifiedFindings 85.9% of nurses had weak readiness in research utilization. Both research activities and skills were also low (71.4% and 82.7% respectively). 44% of nurses had insufficient access to research resources. A significant relationship was found between nurse's educational level, participation in research activities as well as English language skills and their readiness in research utilization.ConclusionLack of skills and inaccessibility to research findings lead to weak readiness for research utilization. With respect to the importance of utilizing research findings, organizational and administrative support, continuing education programs, well-defined processes and pathways to facilitate research utilization need to be provided for nurses.
  Keywords: Research utilization, Evidence, based practice, Nurses
 • Ramazanzadehf., Noorbala, A. A., Abedinia, N Page 36
  Background and aimInfertility has mental, social as well as reproductive consequences, among which depression, anxiety, aggressiveness, feelings of guilt, lack of self-esteem, lack of confidence, psychosomatic complaints, obsessions, relationship difficulties and sexual dissatisfaction are evident. Many authors consider the psychological consequences of infertility as responses to grief. The aim of this study was to assess emotional adjustment of infertile couples and psychological outcomes of infertility (depression, anxiety, relationship as well as sexual problems, and personality disorders) in different phases of treatment.Materials and methodsThe review of literature included most studies in the past 2 decades. Search terms were infertility, pregnancy, depression, anxiety, psychology disorder, marital satisfaction, psychiatric as well as psychology interventions and personality disorders in such data bases as Pub Med, Scholar, Google, Scopus and Amazon. All data were in agreement with articles published earlier than 2006 and almost all of them are accessible.Findings Most studies have found that more than half of the infertile people (women, men, and couples) learn to some extent cope with this problemConclusionHigh prevalence of psychological disorders (particularly, anxiety and depression) appears as inappropriate emotional adjustment which requires psychiatric and psychotherapeutic interventions.
  Keywords: Infertility, Emotional adjustment, Depression, Anxiety, In vitro fertilization (IVF)
 • Veyse Moradim., Salsali, M Page 45
  Background and aimCoherence describes the fit between the aim, the philosophical perspective adopted, and the researcher role in the study as well as the methods of investigation, analysis and evaluation undertaken by the researcher. This review study aimed to elucidate one of the important qualitative methodology issues entitled coherence, which is usually undermined during a qualitative study. Materials and methodsThe authors logged on to some general and specialized search engines as well as conducted a library research in healthcare and social science textbooks to perform an in-depth study regarding coherence in qualitative research. The search resulted in 95 articles and 20 textbooks. In spite of the importance of coherence in qualitative methodology, 23 articles and 7 textbooks had more content regarding the subject, which were employed to write this paper.Findings The gathered data were classified into 4 categories: the definition of coherence; the proofs for incoherence in qualitative methodology; the causes of incoherence; and, finally, the strategies for coherence improvement in qualitative methodology.ConclusionDifferent factors may cause incoherence in qualitative research, which reduce the rigor and credibility of it. In addition, in the long run, it results in uncontrolled methodological diversities and inability to define criteria to judge qualitative research reports.
  Keywords: Coherence, Rigor, Qualitative methodology