فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1389)

نشریه مدیریت اطلاعات سلامت
سال هفتم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/11/28
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله تحقیقی
 • فیض الله اکبری، سید مصطفی حسینی، ابوالقاسم پوررضا، شهرام توفیقی، سمانه حیدری صفحه 379
  مقدمه
  در آیند ه ی نزدیک هیچ عاملی همانند فن آوری اطلاعات قادر به تغییر طرح سازمان ها نخواهد بود. پژ و هش حاضر گامی در جهت شناخت سطح فن آوری اطلاعات و چگونگی اثر آن بر ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بیمارستان ‎های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
  روش بررسی
  این پژوهش، یک مطالعه ی توصیفی - تحلیلی است که به صورت پیمایشی در سال 1386 انجام شد. جامعه ی پژوهش آن را کلیه ی اعضای شبکه ی تصمیم‎گیری بیمارستان که دارای پست مدیریتی بودند و نیز متخصصین فن آوری اطلاعات (مسؤولین سایت و یا قسمت فن آوری اطلاعات و یا نماینده ی شرکت فن آوری اطلاعات) تشکیل ‎دادند. محیط پژوهش، 10 بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده، مصاحبه و با استفاده از دو نوع پرسش‎نامه ی Rabinz و CSF صورت گرفت که هر دو پرسش‎نامه‎ استاندارد و به ثبت رسیده بود. در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های توزیع نرمال، همبستگی Pearson، رگرسیون خطی و چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  بین وضعیت کلی فن آوری اطلاعات با تمرکز (01/0 = P) و رسمیت (06/0 = P) ارتباط معنی داری وجود داشت که در اکثر موارد ابعاد پنج‎گانه ی فن آوری اطلاعات، رسمیت و تمرکز را تحت تاثیر قرار داد.
  نتیجه گیری
  با این که نفوذ فن آوری اطلاعات به گونه‎ای نبود که به تحول بنیادین در ساختار بیمارستان های مورد مطالعه منجر شود، با این حال، فن آوری اطلاعات تاثیرات گسترده‎ای بر دو بعد تمرکز و رسمیت سازمانی داشت.
  کلیدواژگان: تکنولوژی اطلاعات، سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان)، مدیریت بیمارستان
 • مهدی کاهویی، رقیه اسکروچی، فربد عبادی فرد آذر، حسن ابوالحسنی صفحه 389
  مقدمه
  در آموزش پزشکی، آموزش طب سرپایی به خصوص اورژانس از مهم ترین بخش های آموزش پزشکی است. هدف از این مطالعه تعیین نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش اورژانس بود. انتظار داریم انجام چنین مطالعه ای روی کیفیت آموزش درمانگاهی، مشخص شدن نیازهای آموزشی دانشجویان و مدیریت بهتر بیماران توسط دانشجویان پزشکی اثر بگذارد
  روش بررسی
  پژوهش یک مطالعه ی توصیفی است که به شناسایی نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان اینترن جهت دستیابی به پاسخ مطلوب، در درمانگاه و بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1387 پرداخته است. در این مطالعه از روش مشاهده و توزیع پرسش نامه استفاده شده است. روایی پرسش نامه از طریق بررسی متون علمی و مطالعات مشابه و مشورت با استادان و کارشناسان مربوط بررسی گردید و برای بررسی پایایی آن از آزمون Test-Retest استفاده شد که ضریب همبستگی 8/0 به دست آمد. داده ها از طریق روش های آمار توصیفی، آزمون همبستگی دو متغیری و دو طرفه در سطح معنی دار یک درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون آماری رابطه ی معنی داری بین نیازهای اطلاعاتی تشخیصی و درمانی نشان داد (P = 0/000، Coefficient = 0.576). دانشجویان اطلاع از نتایج آزمایشگاه را بیشترین (3/84 درصد) و اطلاع از انتقال اجساد را کمترین (4/1 درصد) نیاز اطلاعاتی خود بر شمردند. دانشجویان پزشکی بیشتر به بیمار و پرونده ی او، همکاران و منابع چاپی اعتماد می کردند. دانشجویان به طور معنی داری بیشتر برای رفع نیازهای درمانی از منابع چاپی استفاده می کردند (P = 0/01).
  نتیجه گیری
  میزان کمی از سؤالات مطرح شده توسط دانشجویان به سؤالات سازمانی و مدیریت درمان بیماران مربوط می شد و جامعه ی آماری اهمیت زیادی به مسایل قانونی و حقوقی نمی دادند. بسیاری از دانشجویان ترجیح می دادند تا از منابعی که سهل الوصول و معتبر بودند، استفاده کنند. از این رو توصیه می گردد در برنامه های آموزش بالینی طب اورژانس، درباره ی اهمیت سؤالات سازمانی و مدیریتی و نیز برنامه های آموزشی در زمینه ی ارتقای تصمیم گیری مبتنی بر مدارک مد نظر قرار گیرد
  کلیدواژگان: نیازهای خدمات بهداشتی، دانشجویان پزشکی، آموزش پزشکی، بخش اورژانس بیمارستان
 • مریم جهانبخش، ناهید توکلی، عباس حدادپور صفحه 400
  مقدمه
  سیستم های بهداشتی در مدیریت حوادث غیر مترقبه با چالش های منحصر به فردی روبه رو هستند که از جمله ی آن ها تریاژ و درمان تعداد وسیعی از مصدومان و نیز مدیریت اطلاعات آنان می باشد. تضمین مستندسازی مصدومان به شیوه ای صائب به عنوان مقدمه ی مدیریت اطلاعات و تریاژ و درمان کارآمد آنان مستلزم پرونده ی پزشکی مناسب و قابل استفاده در حوادث غیر مترقبه است؛ چرا که پرونده ی پزشکی که در حالات عادی برای بیماران مورد استفاده واقع می شود، در موارد اضطراری و وقوع حوادث مؤثر نیست و کاربردی پیچیده خواهد داشت. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی پرونده ی پزشکی مصدومان حوادث غیر مترقبه بود که به وسیله ی آن بتوان در هنگام وقوع حوادث به سهولت و سرعت به مستندسازی اطلاعات و تریاژ مصدومان پرداخت.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر توصیفی و از نوع کاربردی بود. محیط انجام پژوهش کتابخانه ها، مقالات تایید شده در بانک های اطلاعاتی و منابع اینترنتی بود. طی بررسی سازمان های مسؤول رسیدگی به مصدومان حوادث غیر مترقبه در اصفهان محرز شد که در حال حاضر پرونده ی پزشکی برای مستندسازی وضعیت مصدومان وجود ندارد. بنابراین ابتدا مراکز مختلفی که در دنیا مسؤول گردآوری و سازماندهی اطلاعات مصدومان حوادث غیر مترقبه اند، مشخص شدند و ضمن مطالعه ی تجربیات آن ها، داده های مورد نیاز پروند ه ی پزشکی در حوادث غیر مترقبه از متون علمی چاپی و الکترونیکی جمع آوری گردید؛ سپس پارامترهای ضروری پرونده ی پزشکی در حوادث غیر مترقبه با بهره گیری از 2 الگوی آمریکایی و اروپایی استخراج شد.
  یافته ها
  با توجه به شرایط و استانداردهای کشوری، الگوی مناسبی برای پرونده ی مصدومان حوادث غیر مترقبه در دو محور ویژگی های فیزیکی و عناصر اطلاعاتی با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان طراحی و ارایه گردید.
  نتیجه گیری
  از آن جا که در عملیات امداد حوادث غیر مترقبه پرونده ی پزشکی باید ساده، گویا و قابل استفاده باشد، پرونده ی پزشکی که در حالت عادی برای بیماران در بیمارستان ها استفاده می شود، برای مصدومان حوادث غیر مترقبه کارآیی ندارد. در الگوی پیشنهادی، پرونده ی طراحی شده فرمی ساده و گویا است که در زمان بروز حادثه امکان مستندسازی اطلاعات مصدومان را فراهم می سازد و مرجعی سریع برای دسترسی به مهم ترین اطلاعات فوریتی بالینی، اجرایی و آماری حوادث غیر مترقبه خواهد بود.
  کلیدواژگان: بلایا، تریاژ، مدارک پزشکی، مدیریت ایمنی از حوادث، مدیریت اطلاعات
 • مهرداد فرزندی پور، عباس شیخ طاهری، لیلا شکری زاده آرانی صفحه 410
  مقدمه
  استفاده از پایگاه های اطلاعاتی منوط به طبقه بندی صحیح اطلاعات در آن ها است که بر اساس کدگذاری بالینی صورت می گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان صحت کدگذاری اقدامات در بیمارستان های آموزشی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مقطعی، تعداد 246 پرونده ی پزشکی به صورت تصادفی از بیمارستان های آموزشی کاشان در سال 1386 انتخاب شد. اطلاعات مربوط به اقدامات درمانی، اطلاعات مربوط به کدگذار و اصول ثبت اقدامات در چک لیستی که به تایید صاحب نظران رسیده بود، ثبت گردید. اقدامات درمانی دوباره کدگذاری شد. صحت کدها بر اساس توافق کدهای اصلی پرونده و کدهای Recoder تعیین شد. تحلیل داده ها به کمک شاخص های آماری (درصد، 2χ، تست فیشر، OR و فاصله ی اطمینان 95 درصد OR) انجام گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 46 خطا (7/18 درصد) در بین کدهای اقدامات اصلی مشاهده شد. در مواردی که کد با فهرست شماره ای کنترل شده بود، خطای کدگذاری کمتر بود؛ ولی در مجموع، کدگذاری با استفاده از کتاب به طور معنی داری با خطای بیشتری همراه بود. بهبود مستندسازی اقدامات، خطاهای کدگذاری را تا حدودی کاهش داد. در پرونده های خوانا، خطای کمتری وجود داشت. همچنین استفاده از اختصارات واضح با افزایش صحت کدگذاری همراه بود.
  نتیجه گیری
  پایگاه های اطلاعاتی اقدامات درمانی قابل اعتماد است. فاکتورهای مرتبط با مستندسازی بهتر اقدامات و نیز عوامل مرتبط با کدگذار می تواند باعث بهبود کیفیت کدگذاری اطلاعات اقدامات درمانی و پایگاه های اطلاعاتی مربوط گردد.
  کلیدواژگان: طبقه بندی ها، نشانه گذاری، پرونده ها، مدارک پزشکی
 • ناهید توکلی، فرزانه گرامی، نجمه زیبایی، فاطمه امینی، سمیه یزدانی صفحه 423
  مقدمه
  بخش مدیریت اطلاعات سلامت یا بخش مدارک پزشکی بیمارستان مسؤول، مدیریت تمام اطلاعات کاغذی و غیرکاغذی بیمار است و باید یک سیستم اطلاعاتی ایجاد و حفظ نماید؛ که با ماموریت بیمارستان هم‎خوانی داشته، با ادارات نظارتی و اعتباربخشی هماهنگ باشد. این بخش مسؤول سازماندهی، نگهداری، تولید و انتشار اطلاعات و نیز ضامن ایمنی، یکپارچگی و دسترسی به داده ها می‎باشد. کارکنان بخش مدارک پزشکی مسؤول مراقبت از اطلاعات پزشکی بیمار هستند؛ به نحوی که این اطلاعات فقط به افراد ذی‎صلاح مجاز ارایه شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‎های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‎های مربوطه در بیمارستان‎ها بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک بررسی مقطعی و از نوع توصیفی بود. بخش‎های مدارک پزشکی 30 بیمارستان شهر اصفهان (اعم از آموزشی، درمانی، خیریه و بیمارستان‎های خاص) جامعه‎ی مورد مطالعه‎ی پژوهش را تشکیل داد. در انجام این پژوهش نمونه‎گیری صورت نگرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش‎نامه‎ی خود ساخته‎ی محقق بود که بر اساس استانداردهای واگذاری اطلاعات پزشکی برگرفته از متون علمی مدارک پزشکی تدوین شد. برای جمع آوری داده ها پژوهشگر پس از انجام هماهنگی های لازم، با مراجعه به بخش مدارک پزشکی بیمارستان‎ها، از مسؤول و کارکنان مدارک پزشکی مصاحبه و سپس پرسش‎نامه را تکمیل نمود. ورود و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم‎افزار آماری SPSS انجام گرفت. روایی پرسش‎نامه با نظر متخصصان و پایایی آن با روش آزمون- باز آزمون تایید شد.
  یافته ها
  در تمام موارد (100 درصد) کارکنان مدارک پزشکی از مقررات واگذاری اطلاعات بیماران آگاهی کامل داشتند. هنگام ارسال اصل پرونده به خارج از بیمارستان، در همه‎ی موارد (100 درصد) کلیه‎ی اوراق شماره‎گذاری شد ولی فقط در 3/92 درصد فتوکپی پرونده تهیه شد و در بیمارستان قرار گرفت. در 2/69 درصد موارد در صورت وجود رضایت‎نامه‎ی کتبی از جانب بیمار، پرونده‎ی وی در اختیار وکیل یا قیم بیمار قرار داده شد. در 9/76 درصد موارد آیین‎نامه‎ای مبنی بر چگونگی ارسال پرونده‎ی پزشکی به بیمارستان‎های دیگر، وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یکی از راه های مناسب برای انتقال آیین‎نامه های مختلف به کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی، اطمینان از این موضوع است که سیاست‎ها و آیین‎نامه ها مکتوب باشد و در این راستا حفظ محرمانگی اطلاعات بهداشتی بیماران و اجرای آیین‎نامه های مرتبط با واگذاری اطلاعات بیمار یکی از وظایف مهم مسؤول و کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی است.
  کلیدواژگان: اطلاعات، رازداری، بیماران، بیمارستان‎ها، مدارک پزشکی
 • مهدی ابزری، محمدحسین یارمحمدیان، هورسانا ایروانی صفحه 433
  مقدمه
  فرهنگ شبکه ی آداب درست رفتاری در زمان برقراری ارتباط از طریق شبکه های رایانه ای یا فضای مجازی است. شناخت فرهنگ سازمانی حاکم در سازمان و ارتباط آن با فرهنگ شبکه، راهکارهای کاربردی را جهت توسعه ی ارتباطات و ایجاد سازمان یادگیرنده از طریق اینترنت برای مدیران ارشد دانشگاه ارایه می نماید. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین فرهنگ شبکه ی اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه، پژوهشی همبستگی است که در آن تعداد 138 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1387 از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش دو پرسش نامه ی فرهنگ سازمانی با ضریب اطمینان 97 درصد و فرهنگ شبکه با ضریب اطمینان 89 درصد مورد استفاده قرار گرفت. بررسی آماری و انجام محاسبات با استفاده از آمار توصیفی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از توزیع فراوانی، درصد و میانگین استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع بین فرهنگ شبکه و فرهنگ سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد. همچنین بین دیدگاه اعضای هیات علمی در خصوص مؤلفه های فرهنگ سازمانی نظیر توجه به جزییات، توجه به تیم، تهورطلبی و پایداری با توجه به جنسیت و نیز دیدگاه ایشان در خصوص مؤلفه های توجه به ره آورد و تهورطلبی بر حسب سابقه ی خدمت و همچنین مؤلفه های نوآوری، خطرپذیری، توجه به جزییات، توجه به تیم، تهورطلبی و پایداری بر حسب مرتبه ی علمی و مدرک تحصیلی اعضای هیات علمی تفاوت وجود دارد. همچنین بین دیدگاه اعضای هیات علمی در خصوص فرهنگ شبکه و ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیات علمی در سطح 05/0 P < تنها بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش با تاکید بر اهمیت بسترسازی فرهنگی و آموزش کاربران شبکه در دانشگاه، پیشنهاد می کند که برای بالا بردن فرهنگ شبکه در دانشگاه و سهولت در ایجاد ارتباط بر اساس یک سری آداب و رسوم خاص، قوانین فرهنگ شبکه در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسعه یابد و ارتباطات رسمی سازمان با بهره گیری از شبکه های اینترنتی گسترش یابد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، اینترنت، آموزش عالی، دانشگاهیان
 • محمدرضا هاشمیان، علیرضا هویدا، معصومه خوشکام صفحه 444
  مقدمه
  امروزه کتابخانه های بیمارستانی در عملکردهایی مانند مراقبت‎ و آموزش بیمار نقش مهمی ایفا می‎کند. در واقع کتابخانه های بیمارستانی علاوه بر نقشی که در آموزش و پژوهش بر عهده دارند، سهم بسزایی نیز در درمان ایفا می‎کنند. با توجه به این مسایل، رعایت استانداردها توسط این کتابخانه ها می‎تواند به بهبود وضعیت و ارتقای خدمات اطلاع‎رسانی آن‎ها منجر شود. در این راستا این تحقیق به ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود پرداخت.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش توصیفی- مقطعی انجام شد. جامعه‎ی پژوهش شامل 35 کتابخانه‎ی بیمارستانی در سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بود. گردآوری اطلاعات به وسیله‎ی پرسش‎نامه‎ای انجام شد که روایی آن با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه تصویب و پایایی آن نیز تایید گردید. اطلاعات به وسیله‎ی نرم‎افزار Excel تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بیش از 50 درصد از کتابخانه های بیمارستانی از نظر داشتن نیروی انسانی متخصص زیر سطح استاندارد بودند. تنها 29 درصد از مسؤولین کتابخانه از نظر سطح تحصیلات و رشته‎ی تحصیلی در سطح استاندارد قرار داشتند. هیچ یک از کتابخانه های مورد بررسی از نظر مجموعه‎ی کتاب‎ها استاندارد نبودند. از نظر ساعات ارایه‎ی خدمات و نیز ارایه‎ی خدمات به گروه های مختلف استفاده کننده، درصد کمی از کتابخانه ها در سطح استاندارد قرار داشتند. 8/25 درصد از کتابخانه ها دارای ساختمانی بودند که از قبل برای کتابخانه طراحی شده بود.
  نتیجه گیری
  در کل، وضعیت کتابخانه های بیمارستانی در مقایسه با استانداردها مطلوب نبود و توجه بیشتر مسؤولین به این کتابخانه ها جهت بهبود وضعیت آن‎ها ضروری است.
  کلیدواژگان: کتابخانه‎های بیمارستانی، استانداردهای مرجع، دانشگاه‎ها، بیمارستان‎ها
 • کیوان کوشا، مهشید عبدلی صفحه 451
  مقدمه
  با قرار گرفتن حجم فزاینده ای از منابع علمی در محیط وب، بررسی اثرگذاری استنادی این گونه منابع الکترونیکی در ارتباطات علمی مورد توجه قرار گرفته است و زمینه ی تحقیقاتی نوینی تحت عنوان «وب سنجی» مطرح شده است. یکی از مهم ترین کاربردهای وب سنجی تجزیه و تحلیل «استنادهای وبی» و مقایسه ی آن ها با «استنادهای سنتی» (نظیر استنادهای ISI) است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین کاربرد روش ها و ابزارهای و ب سنجی به عنوان منبع مفیدی در ارزیابی تحقیقات علوم پزشکی بوده است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر به مقایسه ی استنادهای ISI و بر گرفته از وب به مقالات مجلات تحقیقی پزشکی پرداخته است. بدین ترتیب، نمونه ای از 350 مقاله ی تحقیقی به زبان انگلیسی بر گرفته از مجلات نمایه شده در پایگاه ISI در سال 2004 در رشته ی پزشکی عمومی/داخلی گردآوری شد و تعداد استناد به مقالات مذکور از طریق جستجو در پایگاه های Web of Science (WoS) و Google Scholar (GS) ثبت گردید. به علاوه، در سطح 56 مجله ی پزشکی فارسی، استنادهای ISI و بر گرفته از وب با یکدیگر مقایسه شدند. از آزمون همبستگی و نیز آمار توصیفی به منظور بررسی، تفسیر و مقایسه ی الگوی استنادی سنتی و بر گرفته از وب استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که در سطح 350 مقاله ی نمونه گیری شده در رشته ی پزشکی عمومی/داخلی، همبستگی مستقیم و معنی داری میان استنادهای ISI و استنادهای وبی بر گرفته از پایگاه استنادی تحت وب Google Scholar وجود دارد. به علاوه، مقایسه ی آماری توصیفی نشان داد که تعداد، میانگین و میانه ی استنادها به مقالات مذکور در پایگاه استنادی Google Scholar بیشتر از پایگاه ISI است. در سطح 56 مجله ی فارسی پزشکی نیز نتایج تحقیق نشان داد که تعداد، میانگین و میانه ی استنادهای وبی بر گرفته از Google Scholar (به ترتیب 301، 4/5 و 4) به طور قابل توجهی بیشتر از پایگاه ISI (به ترتیب 99، 8/1 و 0) است.
  نتیجه گیری
  وجود ارتباط مستقیم میان استناد ISI و استنادهای Google Scholar، اهمیت استناد وبی را به عنوان منبعی مفید برای ارزیابی تحقیقات نمایان می سازد. به علاوه مقایسه ی آمار توصیفی بر گرفته از مجلات انگلیسی و فارسی مورد مطالعه نشان می دهد که از محیط وب می توان به تعداد و انواع بیشتری از استنادهای وبی نسبت به پایگاه ISI دست یافت که در گذشته اثرگذاری استنادی آن ها در چرخه ی ارتباطات تحقیقاتی پزشکی پنهان مانده بوده است.
  کلیدواژگان: استناد، پزشکی، شاخص، اینترنت، اثربخشی
 • رسول نوری، زهرا حکیمی، اعظم مجیدفرد، پیام کبیری، فرزانه امین پور صفحه 459
  مقدمه
  ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت ها و محدودیت های انسان در رابطه با شیوه‎ی کار با رایانه است. همچنین اصول ارگونومی ویژه ای وجود دارد که دانستن و عمل به آن ها برای کاربران رایانه ضروری است. با توجه به این که کتابداران به دلیل استفاده از رایانه در فرآیندهای کاری کتابخانه از جمله افرادی هستند که در معرض عوارض کار با رایانه قرار دارند، پژوهش حاضر در صدد بود تا آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با اصول ارگونومی کار با رایانه را مورد سنجش قرار دهد.
  روش بررسی
  مطالعه‎ی حاضر یک پیمایش توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه‎ی این پژوهش شامل تمامی کتابدارانی بود که در زمان انجام مطالعه (آبان 1378) در یکی از کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به فعالیت بودند (77 نفر). داده های پژوهش از طریق پرسشنامه‎ی آگاهی سنج محقق ساخته‎ی 28 سؤالی جمع آوری گردید که روایی محتوایی آن بررسی و تایید شد. داده ها به وسیله‎ی آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی با کمک آزمون های آماری t و ANOVA و با سطح معنی داری 05/0 با کمک نرم افزار آماری 15SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 57 نفر وارد مطالعه شدند که از این تعداد، 6/31 درصد (18 نفر) مرد و 4/68 درصد (39 نفر) زن بودند. حداقل نمره از 18 برابر صفر و حداکثر 17 بود. میانگین نمره‎ی پاسخ صحیح به سؤالات پرسش‎نامه 45/4 ± 65/5 از حداکثر 18 گزارش شد. بین نمره‎ی کل پرسش نامه و متغیرهای جنس، سطح تحصیلات، نوع تحصیلات، وضعیت استخدام، گذراندن دوره‎ی آموزشی برای استفاده‎ی صحیح از رایانه، تعداد ساعات کار استفاده از رایانه در روز ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت ولی بین نمره‎ی کل پرسش نامه و سابقه‎ی مطالعه در مورد استفاده‎ی صحیح از رایانه، ارتباط معنی داری گزارش شد. میانگین نمره‎ی افراد دارای سابقه‎ی مطالعه در این زمینه 1/1 ± 54/7 و میانگین گروه فاقد مطالعه‎ی قبلی در این مورد 52/0 ± 27/4 به دست آمد (01/0 < P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش، آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول ارگونومی کار با رایانه اندک بود. این بی توجهی به شیوه‎ی استفاده از رایانه برای کتابداران که در طول روز مدت زیادی از رایانه استفاده می کنند خطرات جدی و غیر قابل برگشت برای سلامتی آنان را رقم خواهد زد. به تبع آن سازمان مربوطه نیز هزینه های سنگینی مربوط به کاهش بهره وری کارکنان آسیب دیده و جبران خسارت آنان را متحمل خواهد شد. از این رو توصیه می شود نهادهایی چون آموزش کارکنان دانشگاه، انجمن کتابداری و دیگر نهادهایی که وظیفه‎ی آموزش کتابداران را بر عهده دارند، هر چه سریع‎تر از طریق برگزاری دوره های آموزشی، تهیه بروشورها، برگزاری همایش ها و سایر اقدام هایی از این دست، جهت ارتقای سطح آگاهی کتابداران از مسایل ارگونومی کار با رایانه اقدام کنند و کتابداران نیز در این زمینه حساسیت و مطالعات خود را گسترش دهند.
  کلیدواژگان: مهندسی محیط کار انسان، بهداشت شغلی، آگاهی، کتابداران، دانشگاه ها
 • افسانه کریمی، یوسف مهدی پور، علی محمدپور، سمیرا پیروزان فر صفحه 467
  مقدمه
  تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی یکی از ارکان توسعه ی سالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد و دانشگاه اصلی ترین رکن نظام تحقیقاتی محسوب می شود. البته در حال حاضر فاصله ی زیادی بین تولیدات علمی ایران با بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. از این رو مطالعه ی حاضر به منظور بررسی موانع تحقیق از دید اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1386 انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی- مقطعی می باشد که در پاییز 1386 با استفاده از پرسش نامه انجام گردید. روایی پرسش نامه با روش اعتبار محتوا (Content validity) و پایایی آن با روش آزمون مجدد (test-retest) با ضریب همبستگی 85/0 تعیین شد. پرسش نامه به طور مستقیم به کلیه ی اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (137 نفر) داده شد که از این تعداد، 83 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Excel و آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که اکثر (8/36 درصد) اعضای هیات علمی از میان عوامل بازدارنده ی انجام تحقیق، عوامل شخصی را بی تاثیر دانسته اند و سایر عواملی که از دید آن ها به میزان زیاد جزء عوامل بازدارنده ی انجام تحقیق بوده است عبارت از عوامل سازمانی- اداری 5/31 درصد، عوامل اقتصادی- مالی 7/27 درصد، عوامل وسایل- امکاناتی 8/25 درصد و عوامل اجتماعی 5/25 درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت تحقیق در توسعه ی یک کشور و با عنایت به یافته های این پژوهش، جهت رفع موانع موجود در انجام تحقیق، توجه به موارد ذیل ضروری است: اصلاح فرایند بررسی و تصویب طرح های پژوهشی و پایان نامه ها، فراهم نمودن تسهیلات و امکانات پژوهشی، کاهش ساعت های تدریس موظف و تقویت انجام پژوهش های گروهی.
  کلیدواژگان: پژوهش، دانشگاه ها، کارکنان بهداشت و درمان
 • مقاله مروری
 • عبدالرضا نوروزی چاکلی، محمدحسن زاده صفحه 475
  بررسی ها نشان می دهد که فعالیت های مربوط به توسعه ی علم، فن آوری و نوآوری، به عنوان پیشران های اصلی بهره وری و رشد اقتصادی محسوب می شود و به طور چشم گیری به توسعه ی اقتصادی و بهبود سطح زندگی جوامع یاری می رساند. بر این اساس، دولت ها و سازمان های بین المللی، همواره با بهره گیری از شیوه های مختلف و در ابعاد گوناگون، سنجش و ارزیابی علم، فن آوری و نوآوری را در دستور کار خود قرار می دهند.
  مقاله ی حاضر در نظر دارد با تکیه بر روش کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد، مدارک و شواهد موجود، ضمن شناسایی جایگاه شاخص های علم سنجی در دستورالعمل های بین المللی سنجش علم، فن آوری و نوآوری، رویکردها و شیوه های موجود در هر یک از این دستورالعمل ها را در زمینه ی سنجش علم، فن آوری و نوآوری مورد بررسی، مطالعه و مقایسه قرار دهد و به ارزیابی مقایسه ای ویژگی ها و تفاوت های آن ها با یکدیگر بپردازد. شاخص های علم سنجی «مؤسسه ی اطلاعات علمی (ISI)»، «دستورالعمل اسلو (Oslo)» و «دستورالعمل های خانواده ی فراسکاتی (Frascati)»، که هر یک از ابعاد گوناگون سنجش علم، فن آوری یا نوآوری را مورد توجه قرار می دهد، از جمله مواردی است که در مقاله ی حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر یک از این دستورالعمل ها، شاخص های کتاب سنجی و علم سنجی دارای جایگاه ویژه ای است. نتایج این تحقیق می تواند ضمن گشودن افق های تازه ی این حوزه برای متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی، زمینه های لازم را برای ورود آن ها به مباحث مطرح در این زمینه ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: سنجش آموزش، تکنولوژی، شاخص ها، نوآوری ها، توسعه
 • مقاله کوتاه
 • سید محمدرضا باطنی، زینب سجادی، سید محسن حسینی صفحه 485
  مقدمه
  مقررات و قوانین در حوزه‎ی اخلاق بیماران حایز اهمیت است، اما این مجموعه قوانین تحت عنوان «منشور حقوق بیمار» در قوانین ایران به صورت منسجم و کاربردی وجود ندارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی بیماران بستری شده دربیمارستان‎های آموزشی شهر اصفهان از منشور حقوق بیماران بود.
  روش بررسی
  این بررسی به صورت توصیفی- مقطعی در سه ماهه‎ی چهارم سال 1385 در هشت بیمارستان آموزشی شهر اصفهان انجام شد و طی آن میزان آگاهی بیماران بستری شده در این بیمارستان‎ها طی این مدت از مفاد منشور حقوق بیمار از طریق مصاحبه توسط پرسشگران و تکمیل چک‎لیست‎های مربوطه سنجیده شد. چک‎لیست‎ها از طریق مطالعه‎ی کتابخانه‎ای تدوین و روایی صوری و پایایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه تایید شد. برای این منظور نمونه‎ی مورد نیاز که 385 بیمار بود، متناسب با تعداد تخت فعال و نیز متوسط اقامت بیماران طی سه ماهه‎ی چهارم سال 1385، تقسیم به نسبت شد و سهم هر بیمارستان مشخص گردید. پس از تکمیل چک‎لیست‎ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم‎افزار آماریSPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  بیش از 50 درصد از بیماران آگاهی لازم از برخی مفاد منشور حقوق بیمار را نداشتند. این عدم آگاهی به ویژه در مورد حقوق مربوط به انتقال حین درمان بیمار به سایر مراکز درمانی (که نیاز به خدمات درمانی تخصصی دارند)، در مورد حق اجازه یا عدم اجازه‎ی استفاده از اطلاعات پزشکی پرونده‎ی خودشان برای امور مختلف، رازداری پزشک معالج و تیم و درمان و همچنین محرمانه بودن اطلاعات پزشکی و ضرورت حفظ اسرار بیمار توسط بیمارستان بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در چک لیست‎های تکمیل شده نشان داد که درصد قابل توجهی از بیماران آگاهی لازم از برخی از مفاد منشور حقوق بیمار را نداشتند و ضرورت دارد در این زمینه اطلاع‎رسانی لازم صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: آگاهی، بیماران، قوانین
 • سید جمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، اباسط میرزایی*، پریسا فرشید صفحه 490
  مقدمه

  بهره‎گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه های بیمارستانی، باعث سنگین‎تر شدن کفه‎ی ترازوی هزینه ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت‎ها و پتانسیل‎ها، در راستای استفاده‎ی بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته‎اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه‎ی تاثیر ادغام بخش‎های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به صورت مقطعی- توصیفی در تابستان 1388 انجام گرفت. بیمارستان بوعلی شهر تهران به عنوان جامعه‎ی پژوهش و بخش‎های جراحی مردان با داخلی مردان و جراحی زنان با بخش زنان و زایمان با متوسط ضریب اشغال تخت سالانه پایین‎تر از 16 درصد، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و پس از تایید روایی توسط استادان صاحب‎نظر اطلاعات جمع آوری شد. در روش تحلیل داده ها از آزمون زوجی Wilcoxon و شاخص‎های آمار توصیفی با 95 درصد اطمینان استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین هزینه های جاری در سال 1386 قبل از ادغام بخش‎های بیمارستانی 982، 58/932/313 ریال و در سال 1387 پس از ادغام بخش‎ها 865، 83/755/195 ریال حاصل گردید و رابطه‎ی معنی‎داری بین هزینه های نیروی انسانی، مواد و لوازم مصرفی، عمومی و جاری بخش‎های بیمارستانی در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش‎ها نمایان شد (در همه موارد با 0001/0 < P).

  نتیجه گیری

  در مقابل افزایش هزینه های بیمارستانی، دست‎یابی به حداکثر تولید با حداقل هزینه ها ضروری است. در چالشی نوین، راه‎کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود می‎تواند مدیریت بیمارستان‎ها را در جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش هزینه ها و بحران‎های مالی یاری نماید.

  کلیدواژگان: بخش‎های بیمارستان، هزینه‎های مراقبت‎های بهداشتی، بیمارستان‎ها
|
 • Feyzolah Akbari, Sayed Mostafa Hosseini, Abolghasem Pourreza, Shahram Tofighi, Samaneh Heidari Page 379
  Introduction
  In the near future, no factor like Information Technology (IT) is able to change the structure of organization. In this research the effect of IT on triple dimensions of organization structure includes complexity, formalization, and centralization was evaluated.
  Methods
  In this cross-sectional and analytical-descriptive research, staffs from in ten study hospitals that had administrative posts and were IT specialists were studied. These ten hospitals were selected randomly. All data are collected by observation, interview and questionnaire (Rabinz and CSF). We analyze data using STATA (900), Pearson correlation linear and multiple regression tests.
  Results
  There was significant relationship between the overall status of IT and centralization (P = 0.01) and formalization (P = 0.06).In most of the cases the five dimensions of IT (including network, hardware, software, staff and utilization) had significant effect on utilization with formalization from the triple dimensions of organization structure.
  Conclusion
  Though the influence of IT was not in a way that leads to fundamental change in the structure of the studied hospitals but it seems that IT had significant effect on utilization with formalization dimensions of organization structure.
 • Mehdi Kahouei, Roghayeh Eskrootchi, Farbod Ebadi Fard Azar, Hassan Abolhassani Page 389
  Introduction
  In medical education, ambulatory medicine education especially emergency is the most important part of medical education. Aim of this study is the survey of medial students information needs seeking behavior pattern. We expect this study impacts on the clinical education quality, the recognition of student's education needs and better management of patients by medical students.
  Methods
  This descriptive and analytic study examines the information needs of interns in the Emergency departments of teaching hospitals of Iran medical sciences university in 2008. Questionnaires and observations were used to collect data from seventy medical students. Observations and questionnaires were used. Reliability was assessed and there was found high reliability (0/80). Chi-square and two-tailed and bi variation correlation tests were used to investigate significant associations among the data.
  Results
  The statistical test revealed significant association between the diagnosis and treatment needs (P < 0/001, Co = 0/576). The majority of the students information needs were laboratories test (84/3%). The least of those were dead persons transfer (1/4%). Medical students were most likely to rely on patient, patient chart, colleagues and printed sources. Significantly medical student were likely to pursue needs related to treatment with printed sources. (P = 0/01).
  Conclusion
  A few organizational or management questions were asked. The students did not pay attention to legal issues. Many medical students prefer to obtain information from resources that are convenient, easy to use and reliable. It is recommended that initiate programs about importance of legal issues and organizational information in curriculum and development of educational programs to promote evidence–based decision making among medical students.
 • Maryam Jahanbakhsh, Nahid Tavakoli, Abbas Hadadpour Page 400
  Introduction
  Health care systems in disaster management encounter with the unique challenges which including the triage, treatment large numbers of victims and their information management. To ensure proper documentation of victims as a prelude to information management and effective triage and treatment, an appropriate and applicable medical record is required in a disaster. Because ordinary medical records which have been used in patients would not be effective in emergencies and accidents and their applications would be sophisticated. So, the aim of this research was to design the disaster-victim medical record to document and triage victims easily during disaster.
  Methods
  This research was an applied descriptive study Source of information was libraries and accepted articles in indexed journals. A survey from organizations correspondent to address the disaster victims have indicated that there was no a medical records in this regard at that time. After identification of organizations responsible for collecting and organizing the information of victims worldwide and collection of their experiences and required data from literature, the essential parameters for the medical record in disaster was extracted from American and European models.
  Results
  According to national standards and conditions and in collaboration with Isfahan Disaster Management and Medical Emergency Center, the proper and final pattern of medical form for victims of disaster was designed based on two physical features and information elements.
  Conclusion
  Medical record in disaster relief operations should be simple and useful, but currently used medical record in hospitals is not appropriate in this regard. The proposed model is a simple and proper form for documentation of victims and quick reference for accessing clinical, administrative and statistics information in disaster.
 • Mehrdad Farzandipour, Abbas Sheikhtaheri, Laila Shokrizadeh Arani Page 410
  Introduction
  Using hospital databases is extremely depended on an accurate classification that is based on clinical coding. We aimed to determine the validity of procedural coding in teaching hospitals.
  Methods
  In this cross-sectional study, we selected 246 medical records from Kashan hospitals in 1386 and recoded procedures. Procedures, coders’ information, and documentation principals were recorded in a valid checklist. Accuracy was determined by agreement between original codes and recodes. We analyzed the data using SPSS through X2, fisher test, OR, and CI 95% for OR.
  Results
  There were 46 (18.7%) errors in procedure codes. Using the coding book significantly accompanied more code errors; however, there were fewer errors in records which coders checked codes with tabular index. Documenting more information decreases the errors (not significant). There were fewer errors in readable records. In addition, clear abbreviations reduced errors.
  Conclusion
  We can trust on procedure databases. Better documenting the procedure details and factors related to coders can increase the quality of procedure coding and databases
 • Nahid Tavakoli, Farzaneh Gerami, Najme Zibaei, Fatemeh Amini, Somaye Yazdani Page 423
  Introduction
  One of the most fundamental duties of Health Information Management (HIM) professionals is to maintain health Information about their patients. This duty is imposed explicitly by state and federal statutes and regulations as well as by accreditation standards. Also one of the most important responsibilities of HIM professionals is keeping confidential health information out of the hands of unauthorized users through appropriate policies and procedures, facility and space planning, information systems design and selection, staff education, and other measures. The purpose of this research was to study the health information disclosure process in Isfahan hospitals.
  Methods
  In this descriptive, cross sectional study, the medical record departments of 30 hospitals in Isfahan city were enrolled. A six-section checklist was designed for data collection. The researcher observed and interviewed with medical record staff and complete the checklist. The collected dates were analyzed with SPSS software.
  Results
  100% of medical record practitioners are alert in regard to health information disclosure laws. When it is needed to use the patients’ record in court, all pages of patients file were numbered and copied in 100% and 92.3% of cases. In 69.2% of cases the attorney of patient is authorized to access the patients’ record, if he or she was authenticated by the patient. In 76.9% of cases there was no guideline for deliver the patient record to another health care facility.
  Conclusion
  HIM professionals have important responsibility in health care facilities to protect the confidential health information; also they must earn the regulations of disclosure of health information and perform them in their hospitals.
 • Mehdi Abzari, Mohammad Hosein Yarmohammadian, Hoorsana Iravani Page 433
  Introduction
  Netiquette is network etiquette or the etiquette of cyberspace. Recognizing organizational culture and its relationship with the netiquette Offers Strategies applied in order to Communication Development and creating learning organizations through the Internet for senior management. The purpose of this study has been Relationship between Organizational Culture and Netiquette among Academic Staff in IUMS.
  Methods
  To achieve this end, the research method in this study was correlational which was a category of descriptive survey search. The target population comprised 594 faculty members of IUMS from which a sample 138 was randomly selected based on a simple stratified sampling method. For collecting the required data, two researcher developed questionnaires were formulated. The reliability of the questionnaires was computed by Chronbach's alpha coefficient formula. Reliability of the Organizational Culture's questionnaire happened to be 0.97 and Reliability of netiquette's questionnaire was 0.89. Ultimately, SPSS Version #15 was used for the statistical analysis of the data.
  Results
  The findings revealed that the there was no significant relationship between netiquette and organizational culture of the faculty members. As an illustration, sample member's favoring the team, focusing on details, seeking stability and courage outcomes varied in terms of their sex. In addition, regarding achievements and courage varied meaningfully concerning their employment record. Finally, member's viewpoint about innovation, favoring the team, risk taking, focusing on details, seeking stability and courage outcomes differed considerably based on their educational certificate and academic rank. There was no meaningful relationship between netiquette and demographic variables.
  Conclusion
  Overall, organizationally culture and netiquette can be improved by engaging members in activities requiring cooperative thinking and exchange of knowledge; for the promotion of netiquette, the lows of netiquette must be taught, as well as, facility communication among member base on custom and traditions which must be train in Isfahan Medical university and in other government offices trough out the country.
 • Mohammad Reza Hashemian, Alireza Hoveyda, Masoomeh Khoshkam Page 444
  Introduction
  Hospitals libraries play an important role in the patients’ care and education. as well as their treatment. Considering that compliance standards by the libraries can improve and promote information services, the aim of this study was to evaluate the standards of hospital libraries of three university in Iran according to “standards for hospital libraries 2002” and “standard of educational and treatment center library collection”.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive study 35 hospital libraries from Iran, Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences were studied. Data were collected by questionnaire which validity and reliability was confirmed by professionals. Obtained data analyzed by Excel software.
  Results
  Over 50% of hospital libraries have personnel who were below the standards levels. Only 29% of library managers were standards regarding their educational level and academic disipline. None of the libraries were standard according to the book collection. Regarding hours of presenting and providing services to different user groups, a few percent of the libraries were standard. 25.8% of the libraries have buildings which have been designed for using as a library.25.8% of libraries have construction that had already been designed for libraries.
  Conclusion
  Most of the hospital libraries are below the standard level. Overall, the status of hospital libraries was not appropriate enough in comparison with standards and the library managers should pay more attention to improve the situation of the libraries.
 • Kayvan Kousha, Mahshid Abdoli Page 451
  Introduction
  Citation analysis is one of the quantitative methods in information science which have been widely used in Scientometric studies for impact assessment of research. With an increasingly amount of scientific sources deposited on the Web, it was a motivating factor for researchers to examine citation impact of these digital sources in the scholarly communication cycle and hence new research area known as "Webometrics" has been developed. One of the key applications of Webometrics is "Web citations" analysis and their comparison with "traditional citations" which can reveal whether Web is useful or trivial source for research evaluation. The current study intends to compare commonalities between ISI citations and Web-extracted citations to medical science research articles in order to obtain scientific evidence on application of Web environment as well as Webometrics methods and tools in medical science research evaluation.
  Methods
  A sample of 350 English research journal articles indexed by ISI in 2004 in general/internal medicine was selected. We searched article's title in the ISI Web of Science as well as Google Scholar (GS) to obtain number of cited items for each article. Moreover, at the journal level we conducted same strategy for 56 Persian language medical journal titles. Statistical correlation tests and descriptive statistics were applied to examine, interpret and compare ISI citation and Web citation patterns.
  Results
  We found significant correlation between ISI and Web citations from GS targeting the sample of 350 medical science articles. Analyzing the descriptive statistics showed that number, mean and median of citations to the articles from GS is remarkably more than ISI citations. For the 56 Persian language medical science journals number, mean and median of GS citations (301, 5.4, 4, respectively) were remarkably higher than ISI citations (99, 1.8, 0, respectively).
  Conclusion
  The significant correlation between ISI and GS citations suggests that Web environment can be useful source of information for research evaluation. Comparison between descriptive statistics for general/internal medicine journal articles and Persian medical science journals also indicate that from Web environment we can extract the greater numbers and types of citations targeting medical science articles than ISI database which their citation impact have previously been invisible in the medical science research communication.
 • Rasool Nouri, Zahra Hakimi, Aazam Majidfard, Payam Kabiri, Farzaneh Aminpour Page 459
  Introduction
  Ergonomics is the science of improvement of the work environment, job and equipment and adapting them to the human capabilities and limitations. Observing ergonomic principles of computer application is essential for the computer users. Lack of attention to these principles would decrease efficiency and cause irreparable somatic complications. The present study assesses the knowledge of Isfahan University of Medical Sciences Librarians about ergonomics principles of computer application.
  Methods
  This is a cross-sectional analytic study. The study population was all the librarians who worked in Isfahan University of Medical Sciences at the time of the study. The data was gathered using a knowledge measurement researcher- made questionnaire, consisting of 28 questions which its content validity were checked and revised. The data were analyzed by T-test and ANOVA using SPSS software version 15.
  Results
  Mean score of correct answers to the questions was reported as 5.65 ± 4.45 of 18. There was no significant relationship between the total questionnaire score and the variables sex, educational level, type of education, employment status, educational Course for the proper use of the computer and the number of hours of computer use per day however there was significant relationship between total score and the study for the proper use of computer.
  Conclusion
  The findings indicated that the knowledge of the Isfahan University of Medical Sciences librarians about ergonomic principles of computer application was low. This can be due to disregard of authorities, librarians or both of them that it can be harmful to their health and the University should also pay the heavy cost of reduced staff productivity. Therefore, it is recommended that the responsible organizations promote the librarian's knowledge about ergonomic principles of computer application through training courses, conferences, consized brochures. It is also recommended that librarians expand their studies on this topic.
 • Afsaneh Karimi, Yosef Mehdipour, Ali Mohammadpour, Samira Pirozanfar Page 467
  Introduction
  After human resource training, research considers as one of the pillars of cultural, social and economic development and university is the main basis of research system. Now, there is a great gap between the scientific products of Iran and many other countries in the world. Thus, we attempted to investigate research barriers from the viewpoint of faculty members of medical and paramedical schools of Zahedan University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive-cross sectional study carried out by using a questionnaire in 2007. Validity of questionnaire was tested by content validity method and its reliability was evaluated by test-retest method. The questionnaire was given directly to all faculty members (n = 137) and finally, 83 persons answered. Data were analyzed by Excel software and descriptive statistics.
  Results
  The majority of faculty members (36.8%) implied that personal factors, as research barriers, are ineffective and from their viewpoint other factors of research barriers that have had high level influence was as following: 31.5% organizational factors, 27.7% economical factors, 25.8% supplies factors and 22.5% social factors.
  Conclusion
  Considering the results of present study and the importance of research in the development of a country, research authorities should pay attention to the following items for eliminating the barriers of research: reform the process of investigation and approval of research projects and articles’, providing research facilities and possibilities, reduction of teaching hours and support team researches.
 • Abdolreza Noroozi Chakoli, Mohammad Hassanzadeh Page 475
  Review of studies indicates that development endeavors in science, technology and innovation (STI) arenas are counted as main accelerators of economic growth and social welfare. For that, governments and international organizations increasingly see the evaluation of science, technology and innovation as an important agenda for their policy and action.This article goes to employ document study method to recognize the role of scientometrics indicators in international STI manuals. Furthermore, conduct a comparison study to identify similarities and differences of three international set of indicators is used by Institute for Scientific Information (ISI), Oslo and Frascati Manuals of STI assessment.Findings indicates that in all of aforementioned manuals bibliometric indicators have an important role to play. Discussions of such findings here in this article help Library and information science experts conduct more deep studies at this respect.
 • Sayed Mohammadreza Bateni, Zeinab Sajadi, Sayed Mohsen Hoseini Page 485
  Introduction
  Guidelines and rules in the field of ethics is important to patients, but these rules entitled “Patients’ Rights Legislation” are not used practically and coherently in Iran`s rules. The purpose of this study was to determine the patient's awareness hospitalized in training hospitals of Isfahan city about patients’ rights legislation.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out in the fourth quarter of 2006, in 8 training hospitals in Isfahan city. The knowledge of hospitalized patients regarding their rights legislation was evaluated by interviewers through interviews and completing the relevant checklist. The checklist was prepared by the study of library formulation and its formal validity and reliability was confirmed by experts in this field. The contribution ratio of each hospital from requested 385 patients was determined regarding to the number of active beds and mean of patient’s hospitalization period during study. Obtained data analyzed by SPSS software.
  Results
  Over 50 percent of patients were not aware about the patients’ rights legislation. This lack of knowledge, specially was about the rights to transfer the patient during treatment to other medical centers (which requires specialized medical services care), the right to allow or not allow the use of medical information for their own case of matters, secrecy Physician and treatment team, as well as confidentiality of medical information privacy and the need for the patient by the hospital.
  Conclusion
  The findings of present study have indicated that most of the patients have not proper knowledge about their rights of legislation, which emphasized the importance of patients education in this regard.
 • Sayed Jamaledin Tabibi, Mohammd Reza Maleki, Abasat Mirzaie, Parisa Farshid Page 490
  Introduction

  Undesirable exploitation of natural resources, resource shortage and increased hospital costs has resulted in increase in the hospital expenditure over revenue or made costs scale heavier than the income scale. The present research has been done by the aim of studying the effect of combining hospital wards on current expenses of Bou Ali Medical & Teaching Center by the means of increasing the efficacy of hospital wards.

  Methods

  The study was carried out in Tehran at Bou Ali Teaching Hospital, Medical and Treatment Center in male surgical ward with male medical ward and female surgical ward with obstetrics ward. The instrument of data gathering included designated forms that were collected from available hospital documents and records. In the method of data analysis, Wilcoxon test and descriptive statistics indices with 95% confidence coefficient were used.

  Results

  The average of ongoing expenditures in 2007 and 2008, before the combination of hospital wards was 31393.2 $ and after the combination it was 1957558.6 $. A meaningful relationship between the ongoing expenditures in the two past periods before and after the combination of hospital wards was shown.

  Conclusion

  Due to the increase of expenses, reaching a maximum production with minimum expenses is compulsory. In the novel challenge, the strategy of combining the resource and efficient exploitation of present resources could help hospital management in preventing resource loss, increase of expenses and financial crises.