فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 43 (مهر و آبان 1389)
 • بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/08/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 1
 • وحید فعالیت، محمد حسن زاده، محمدنبی شهیکی تاش صفحه 2
  هدف اصلی تحقیق حاضر بسترسازی برای سیاست هایی است که در جهت توسعه فرایند کارآفرینی اعمال می گردند. به عبارت دقیق تر، این تحقیق الگویی را برای تصمیم گیری مسئولین استان در جهت هدایت کارآفرینان و متقاضیان تاسیس کسب و کار و همچنین اولویت بندی حمایت از کسب و کارهای صنعتی استان فراهم می سازد. در حقیقت فرض ضمنی مقاله این است که صنایعی که دارای مزیت رقابتی بالاتر هستند از احتمال موفقیت بیشتری در رقابت با سایر صنایع برخوردارند و در نهایت برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار مناسب تر هستند. در این مقاله با استفاده از تلفیق روش ها و تکنیک های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و همچنین الهام گرفتن از روش های محاسبه مزیت رقابتی در عرصه اقتصادهای منطقه ای و معرفی مجموعه ای از شاخص های منتخب و مرتبط با موضوع، به تعیین و شناسایی مزیت رقابتی و درجه برخورداری بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی بر اساس کدهای دورقمی ISIC (استخراج شده از آمارنامه صنعتی کارگاه های 10 نفرکارکن و بیشتر) می پردازیم.
 • محمد حقیقی، حسین بیورانی، ابراهیم قارلقی صفحه 16
  نمایشگاه ها نقش بسیار مهمی را در بازار رقابتی امروز ایفا می کنند. در صورتی که نمایشگاه ها به درستی برگزار گردند باعث جذب دوباره شرکت ها در نمایشگاه ها شده و تامین اهداف برگزارکنندگان، غرفه داران و بازدیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ابتدا اثر عوامل تبلیغات نمایشگاهی و بهبود فضای برگزاری نمایشگاه را بر جذب واحدهای صنعتی در نمایشگاه بین المللی تهران بررسی می کنیم. سپس اثر شرکت در نمایشگاه بر شاخص های بازده دارایی ها و فروش شرکت ها بررسی می شود. داده های مورد نیاز از 105 سازمان شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی تهران جمع آوری گردیده است. روش پژوهش مقاله از نوع پیمایشی و همبستگی بوده و برای بررسی فرضیات از آزمون های مرتبط آماری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تبلیغات در نمایشگاه بر جذب واحدهای صنعتی تاثیر نداشته در حالیکه بهبود فضای برگزاری نمایشگاه در جذب واحدهای صنعتی تاثیر داشته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که شرکت در نمایشگاه بر بازده دارایی این واحدها تاثیر نداشته ولی در مقابل شرکت در نمایشگاه بر فروش واحدهای صنعتی تاثیرگذار بوده است.
 • حسن ولی بیگی، فاطمه پناهی صفحه 27
  با بروز و ظهور پدیده جهانی شدن یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران این پدیده بوده است و این پدیده چنان گسترده و عمیق شده که مواجهه با آن اجتناب ناپذیر است. در مواجهه با این پدیده، برخورداری از صنعت رقابت پذیر کلیدی ترین مساله است. صنعتی که بتواند در زنجیره تولید جهانی جایگاه مناسبی برای خود داشته باشد.
  به نظر می رسد یکی از اقدام های مهم کشور در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.
  در این راستا در این گزارش سعی شده فضای کسب و کار کشور از دیدگاه نهادهای معتبر بین المللی با استفاده از شاخص های توسعه انسانی، آزادی اقتصادی و فضای کسب و کار مورد کنکاش قرار گیرد. با توجه به ماهیت شاخص های پیش گفته که بصورت امتیاز و رتبه بوده، وضعیت هر کشوری را بایستی در مقایسه با سایر کشورها مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای منتخب قرار گرفته است.
  نتایج مطالعات نشان می دهد ایران نیازمند تلاش بیشتری برای دستیابی به اهداف خود در ایجاد و توسعه فضای رقابتی کشور است.
 • رضا بندریان، فرخ صفوی، علیمراد رشیدی صفحه 43
  قیمت گذاری محصولات جدید فرایندی پیچیده و دشوار است؛ به گونه ای که آن را هنر قیمت گذاری محصولات جدید می نامند. در فرایند قیمت گذاری محصولات جدید یافتن سقف و کف قیمت و تعیین قیمت ارائه محصول در این دامنه معنی داری مهم ترین فعالیت می باشد. برای تعیین سقف قیمت شرکت باید کلیه منافع محصول برای مشتری را شناسایی و کمی نماید. این منافع می توانند کمی (که به سهولت قابل اندازه گیری است) و یا کیفی (که اندازه گیری آن بسیار دشوار است) باشد. برای تعیین کف قیمت از رویکرد هزینه مبنا با تجزیه و تحلیل دقیق هزینه های هر واحد محصول و در نظر گرفتن پایین ترین سطح سود براساس بازده سرمایه گذاری، استفاده می شود.
 • فریده حق شناس کاشانی، نیما سعیدی، محمود حسن پور پازواری صفحه 58
  با از بین رفتن مرزهای فیزیکی میان کشورها و کسب مزایای زیاد حاصل از جهانی شدن، تمایل کشورهای مختلف برای عضویت در سازمان تجارت جهانی شدت یافته است. ایران نیز سالیان متمادی درخواست خود را برای عضویت، به این سازمان تحویل داد ولی با مخالفت های پی در پی ایالات متحده مواجه شد و برای مدتی نامعلوم در این راه ناکام ماند. تا این که در سال 1384تقاضای عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و عضویت محتمل ایران به این سازمان و پیامدهای مثبت و منفی آن ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. در این مقاله صنعت فرش کشور به عنوان یکی از قدرتمندترین صنایع ایران در قبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در انتها پیشنهادات و راهکارهایی نیز ارائه خواهد شد. افزایش تبلیغات و تحقیقات بازاریابی، بهترین راه حل برای بقا در عرصه بین المللی می باشد. همچنین دستیابی به صلح جهانی و از بین رفتن تحریم های مختلف علیه ایران نیز می تواند به استمرار حضور این صنعت در جایگاه بهترین تولیدکنندگان کمک قابل توجهی کند.
 • میثم موسایی، مریم احمدزاده صفحه 69
  مقاله حاضر به بررسی ارتباط شاخص آموزش درون خانواده و قاچاق کالا در استان هرمزگان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که قاچاق کالا در فرآیند آموزش درون خانواده ها و گروه همسالان به افراد آموخته می شود.
  چارچوب نظری این مقاله از نظریه یادگیری اجتماعی ساترلند[2] گرفته شده و بر اساس آن متغیر ها تعریف و به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است.
  جامعه مورد مطالعه در این مقاله استان هرمزگان است و بررسی به روش کیفی صورت گرفته است. جامعه آماری حاضر تعداد 55 نفر از شهروندان و 15 نفر از زندانیان قاچاق کالا در زندان بندرعباس می باشند که به روش مصاحبه رسمی و غیررسمی از آنها پرسش هایی در راستای سؤالات تحقیق صورت گرفته است.
  اصلی ترین نتایج حاصل از این بررسی این است که آموزش درون خانواده ها و گروه همسالان به افراد به عنوان عاملی تاثیر گذار در قاچاق کالا در سطح خرد است و در سطوح میانی و کلان قاچاق، عوامل دیگری از جمله ثروت طلبی افراد تاثیر گذارتر بودند.
 • سعید کیان پور صفحه 78
  توجه به رفاه بین نسلی از مبانی اصلی توسعه پایدار است و این امر در کشورهای دارای منابع طبیعی به این معنی است که این کشورها در بهره برداری از این منابع باید رفاه بین نسلی را مورد توجه قرار دهند. این تحقیق در تلاش برای یافتن راهی به منظور مدیریت و استفاده بهینه درآمدهای نفتی است. چرا که این درآمدها در طول 100 سال گذشته علیرغم نقش مثبت آن در رشد و توسعه و افزایش رفاه عمومی، آثار مخربی نیز بر ساختار اقتصاد ایران داشته است و همواره این سوال که شیوه بهینه استفاده از درآمدهای نفتی چیست مطرح بوده است. این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال است و با استفاده از چارچوبی راهبردی بر مدیریت بهینه منابع نفتی، تامین رفاه بین نسلی را مورد توجه قرارداده است.