فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • اعظم برزویی، لیلا آزادبخت صفحه 157
  مقدمه
  مصرف زیاد چای، غذاهای آماده با بیماری های مزمن نظیر اضافه وزن و پرفشاری خون در ارتباط می باشد. با توجه به اهمیت پیشگیری از بیماری های مزمن در سنین جوانی هدف از این مطالعه توصیف عادات غذایی در دختران جوان اصفهانی می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 110 دختر جوان 18تا 28 ساله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیری خوشه ایسیستماتیک و تصادفی انتخاب شدند. جهت ارزیابی عادات غذایی از یک پرسش نامه اعتبارسنجی شده، استفاده گردید. شاخص های آنتروپومتریک و فشارخون با استفاده از روش های استاندارد ارزیابی شد. نمایه توده بدنی بالاتر از 25کیلوگرم بر مترمربع به عنوان اضافه وزن و بیشتر از 30 کیلوگرم بر مترمربع به عنوان چاق تلقی گردید. دور کمر بیشتر از 85 سانتی متر به عنوان چاقی شکمی تعریف شد.
  یافته ها
  51 درصد دختران جوان کمتر از 3 لیوان در روز چای و 40 درصد آنها 3 تا 5 لیوان و 9 درصد بیشتر از 5 لیوان چای می نوشیدند. تنها 2 درصد روزانه از قهوه استفاده می کردند. 50 درصد افراد از غذاهای آماده استفاده نمی کردند و 5/44 درصد آنها 2بار در هفته از غذاهای آماده و 5/5 درصد آنها بیشتر از 2 بار در هفته از غذاهای آماده استفاده می کردند. 5/44 درصد از جوانان از غذاهای چرب و 5/54 درصد از غذاهای کم چرب استفاده می کردند. روغن مصرفی 5/54 درصد روغن مایع، 4/36 درصد روغن مخصوص سرخ کردنی و 3/7 درصد جامد و 8/1 درصد از روغن حیوانی بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از غذاهای چرب و مصرف غذاهای آماده از عادات غذایی نادرست در دختران جوان بود. بر این اساس، ضرورت اصلاح عادات غذایی و روش های پخت در قشر جوان کشورمان احساس می شود.
  کلیدواژگان: عادات غذایی، جوانان، غذاهای آماده، اسید چرب
 • بهزاد شمس، آرش نجیمی، پرستو گلشیری صفحه 165
  مقدمه
  بررسی کشوری ارزیابی رشد کودکان نشان داده است که درصد زیادی از کودکان کشور دچار افت رشد هستند. علاوه بر آن در گذشته طرح های زیادی در زمینه رشد و تغذیه اطفال انجام شده است ولی می توان گفت که اکثریت آن ها بدون ارزش یابی و بررسی نتیجه رها گردیده است این مطالعه با هدف ارزش یابی طرح مشارکت مادران (جلب مشارکت مادران در بهبود رشد و تغذیه اطفال بر اساس مدل Context، Input، Process Product (CIPP)) پس از گذشت دو سال انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی و در قالب مطالعات ارزش یابی است که در آن 90 زوج مادر و کودک در قالب دو گروه مشارکت کننده در طرح و یک گروه شاهد (همسان شده با گروه شرکت کننده در طرح) جهت بررسی نتایج مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعه حاضر فرم پایش رشد کودک و پرسش نامه مورد استفاده در طرح مشارکت مادران بوده است و اطلاعات از طریق مصاحبه سازمان یافته، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS15 و آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  نتایج مطالعه اختلاف معنی دار بین دو گروه مورد بررسی در میانگین نمره اعتماد به نفس مادران (001/0> P)، عملکرد مادران در آموزش دادن به سایرین (006/0= P)، مدت زمان مطالعه (004/0=P) و فراوانی مادران، شرکت در برنامه های آموزشی (002/0= P)، آشنا به کارت پایش رشد (03/0= P)، دارای عملکرد صحیح رسم منحنی رشد (001/0> P)، آگاه از انواع منحنی های رشد (001/0= P) و مادران آگاه در زمینه اهداف پایش رشد (001/0> P) نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان از ماندگاری اثرات آموزش های ارایه شده در طرح مشارکت مادران و بهبود آگاهی و عملکرد مادران در خصوص رشد و تکامل کودکان پس از گذشت دو سال دارد که این امر کارآیی مدل مورد استفاده (CIPP) در برنامه آموزشی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ارزش یابی، آموزش، مدل CIPP، رشد کودکان، مشارکت مادران
 • مهری رجالی، مهناز مستاجران صفحه 173
  مقدمه
  کاهش فعالیت های جسمانی یکی از معضلات شهرنشینی و توسعه صنعتی است که در ایجاد بیمار ی ها، ناتوانی ها و مرگ و میر تاثیر بسزایی دارد. در کشورهای مختلف بین60 تا 85 درصد از بزرگسالان تحرک کافی برای بهبود سلامتی ندارند و زندگی بی تحرک باعث افزایش تمام علل مرگ و میر می شود. بنابراین کم تحرکی در جوانان اهمیت زیادی دارد، که در این مطالعه به منظور بهبود شیوه زندگی این قشر، میزان فعالیت بدنی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی399 نفر از دانشجویان دانشکده های پزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت. به منظور ارزیابی فعالیت جسمانی دانشجویان از پرسش نامه استانداردی استفاده شد که فعالیت جسمانی را در چهار حیطه شغل، جابجایی، کار در منزل و اوقات فراغت مورد پرسش قرار می داد. داده ها پس از جمع آوری با روش های آمار تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی فعالیت 399 نفر دانشجو (شامل4/66 درصد دختر و 6/33 درصد پسر) نشان دادند که 6/48 درصد از دانشجویان از نظر فعالیت جسمانی متوسط، فعال و 4/51 درصد غیرفعال بودند. همچنین از نظر فعالیت جسمانی شدید 6/32 درصد فعال و4/76 درصد غیرفعال بودند. میانگین و انحراف معیار تعداد ساعت فعالیت متوسط در روز 19/0 ± 96/1 ساعت است.
  در این مطالعه رابطه سن، جنس، رشته تحصیلی و طبقه اجتماعی دانشجویان نیز با میزان فعالیت بدنی آن ها در حیطه های مختلف بررسی شد که از نظر جنس و رشته تحصیلی رابطه معنی داری به دست آمد
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت فعالیت جسمانی در زندگی جوانان، نتایج مطالعه نشان میدهندکه فعالیت جسمانی در جامعه مورد بررسی کافی نیست و لازم است با برنامه ریزی صحیح و مستمر، آموزش های لازم در خصوص تغییر شیوه زندگی دانشجویان به ویژه در زمینه جابجایی و تحرک در اوقات فراغت به آن ها داده شود.
  کلیدواژگان: فعالیت جسمانی، بی تحرکی، دانشجو
 • مهدی تذهیبی، نیماه بحرینی صفحه 179
  مقدمه
  هرساله 21 میلیون نوزاد کم وزن و نارس در جهان متولد می شوند. مطالعه ها نشان می دهند که نوزادان نارس و کم وزن در مقایسه با نوزادان طبیعی از شانس زنده ماندن کمتری برخوردارند. این پژوهش به منظور مقایسه وضعیت رشد بازیافته نوزادان کم وزن و نارس با نوزادان طبیعی انجام گردید.
  روش ها
  پرسش نامه ای شامل متغیرهای تعیین شده برای مراحل مختلف پژوهش تهیه گردید و در هنگام تولد و مقاطع سه ماهگی، شش ماهگی به تعداد نمونه های برآورد شده که شامل 214 نوزاد کم وزن، 460 نوزاد بسیار کم وزن و 38 نوزاد به شدت کم وزن بودند، تکمیل گردید. نمونه ها از بین متولدین بیمارستان های الزهرا و شهید بهشتی انتخاب شدند.
  یافته ها
  92 درصد از نوزادان طبیعی به وسیله شیر مادر، 5 درصد از آن ها به روش گاواژ و 2 درصد از طریق بطری تغذیه شدند. متوسط وزن تولد نوزادن طبیعی، کم وزن، بسیار کم وزن و به شدت کم وزن به ترتیب برابر 3114، 2058، 1348 و 953 گرم به دست آمد.
  نتیجه گیری
  درصد نوزادانی که از گاواژ و شیر مادر استفاده کردند با افزایش کم وزنی نوزادان، افزایش می یابد. مقایسه میانگین وزن نوزادان طبیعی، کم وزن، بسیار کم وزن و به شدت کم وزن در هنگام تولد، یک ماهگی، سه ماهگی و شش ماهگی نشان می دهد که نوزادان طبیعی و کم وزن تا سن شش ماهگی این تفاوت وزن را حفظ کردند ولی در بین نوزادان بسیار کم وزن و به شدت کم وزن شش ماهه این تفاوت مشاهده نمی شود، در حالی که تفاوت وزن آن ها با نوزادان طبیعی همچنان باقی مانده است.
  کلیدواژگان: نوزاد کم وزن، رشد، نارس، نوزاد بسیار کم وزن، نوزاد به شدت کم وزن، گاواژ
 • احسان الله حبیبی، الهام حاج صالحی صفحه 186
  مقدمه
  طراحی صحیح وسایل و تجهیزات مدارس، متناسب با خصوصیات تن سنجی استفاده کنندگان، جهت ایجاد عادت صحیح نشستن و گرفتن وضعیت بدنی مناسب در استفاده کنندگان از این وسایل، بسیار مهم می باشد. میز و نیمکت هایی که در حال حاضر در مدارس ایران مورد استفاده قرار می گیرند، متناسب با ابعاد فیزیکی دانش آموزان محلی طراحی نشدند. هدف این پژوهش ارایه توصیه هایی در زمینه طراحی صحیح میز و نیمکت های مورد استفاده در موسسات آموزشی متناسب با ابعاد فیزیکی دانش آموزان می باشد.
  روش ها
  در این تحقیق تعداد 300 دانش آموز دختر و پسر ناحیه 3 شهرستان اصفهان به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند و اطلاعات لازم توسط مصاحبه و مشاهده و با استفاده از وسایل اندازه گیری آنتروپومتریکی در پرسش نامه ثبت گردید.
  یافته ها
  اطلاعات آنتروپومتریکی برای300 دانش آموز دختر و پسر، از 17 پارامتر آنتروپومتریکی با توجه به چک لیستی که برای هر نفر تکمیل شده بود به دست آمد و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون t-test بین پارامترهای دختران و پسران نشان می دهد که تنها در پارامترهای عمق سینه، ارتفاع رکبی، طول کفل، زانو، طول کفل- رکبی، عمق ران و حد دسترسی جلو بازو اختلاف معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، مشخص می شود که ارتفاع میز بر اساس حاصل جمع صدک 95 ارتفاع تکیه گاه آرنج و ارتفاع سطح نشستن گاه جامعه مورد مطالعه به دست می آید. با اندازه هایی که در میزهای فعلی وجود دارد، دانش آموزان مجبور می شوند که روی نیمکت خود ننشیند و بایستند، که این ایستادن بدون حرکت در ساعت های متمادی موجب واریس سیاهرگی در پا و ساق پا می شود.
  کلیدواژگان: آنتروپومتری، ارگونومی، دانش آموز، اصفهان
 • محمدحسن طالبیان، غلامعلی افروز صفحه 194
  مقدمه
  کم وزنی هنگام تولد، یکی از شاخص های مهم بهداشتی هر کشور است و شناخت عوامل آن ضروری می باشد. پژوهش حاضر، رابطه ی بین ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین با کم وزنی هنگام تولد در استان اصفهان بود.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی، 910 نفر (از بین مادران تازه زایمان کرده) تمامی نوزادان متولد شده در بیمارستان ها و زایشگاه های دولتی وخصوصی استان اصفهان به روش نمونه گیری طبقه ای و خوشه ایدر سال 1388 انتخاب شدند. اطلاعات با پرسش نامه ای محقق و آزمون رضایت زناشویی اینریچ جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  شیوع نوزادان کم وزن 86 نوزاد (5/9 درصد)، بارداری های ناخواسته 35 مورد (7/38 درصد)، نارضایتی زناشویی مادران 294 نفر (29 درصد) بوده 142 نفر (6/15 درصد) بارداری ها زیر 20 سال، 200 نفر (22 درصد) بالای 35 سال و 354 نفر (9/38 درصد) در معرض دود سیگار، 300 نفر (33 درصد) فشار خون بالا، 242 نفر (7/26 درصد) سابقه ی سقط جنین و 290 نفر (9/31 درصد) خون ریزی داشتند 95 نفر (4/10 درصد) نوزادان دارای خواهر یا برادر استثنایی بودند. 210 تفر (1/23 درصد) مادران شاغل، 180 نفر (8/19 درصد) تولد دوقلویی و 192 نفر (1/21 درصد) والدین نسبت خویشاوندی نزدیک داشتند میانگین افزایش وزن دوران بارداری 9 کیلوگرم، 270 نفر (7/29 درصد) زایمان ها سزارین بود این عوامل خطرزا، می تواند احتمال کم وزنی هنگام تولد را به طور معناداری افزایش دهد (05/0 = a).
  نتیجه گیری
  ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی والدین بر کم وزنی هنگام تولد تاثیر داشته و در پیشگیری ازتولد نوزادان کم وزن کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: کم وزنی هنگام تولد، مراقبت های دوران بارداری، عوامل خطرزا
 • قربان عسگری، عبدالمطلب صید محمدی، افشین ابراهیمی صفحه 205
  مقدمه
  در سال های اخیر استفاده از گندزداهای مختلف و کنترل ترکیبات آلی طبیعی، دو روشی هستند که عموما در تصفیه آب برای کاهش تشکیل محصولات جانبی کلرزنی به کار برده می شوند. ازن زنی کاتالیزوری، یک روش جدید برای افزایش راندمان فرایند ازن زنی متداول می باشد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از پامیس به عنوان کاتالیزور در فرایند ازن زنی جهت حذف اسید هیومیک از محلول های آبی، صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه یک مطالعه تجربی می باشد که در آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. جهت تعیین ساختار ملکولی و ترکیب شیمیایی پامیس، از تکنیک پراکنش پرتو ایکس (XRF) و XRD استفاده شد. آزمایش های ازن زنی کاتالیزوری در راکتور نیمه منقطع انجام شد و غلظت ازن به روش یدومتری تعیین گردید. تغییرات غلظت اسید هیومیک در نمونه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 254 نانومتر تعیین شد. تاثیر پارامترهای مختلف از قبیلpH، زمان تماس، دوز پامیس و ترت بوتیل الکل در فرایند حذف اسید هیومیک بررسی شد و نتایج به دست آمده با نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  استفاده از پامیس به عنوان کاتالیزور، سرعت تجزیه اسید هیومیک را تا 8 برابر افزایش می دهد و با افزایش pH از 4 تا 12 و دوز کاتالیزور از 25/0 تا 10 گرم، راندمان حذف افزایش می یابد. فرایند کاتالیزوری در مقایسه با فرایند ازن زنی متداول، اسید هیومیک را در زمان کمتری (10 دقیقه) با راندمان قابل توجهی (90 درصد) حذف می کند. علاوه بر آن، نتایج به دست آمده نشان می دهند تاثیر عوامل مداخله کننده درفرایند ازن زنی کاتالیزوری در مقایسه با فرایند ازن زنی متداول قابل توجه نیست.
  نتیجه گیری
  به دلیل هزینه کم، دسترسی آسان به مواد اولیه و عملکرد قابل توجه پامیس به عنوان کاتالیزور، این سنگ می تواند به عنوان کاتالیزور در فرایند ازن زنی متداول برای حذف آلاینده های آلی به کار برده شود.
  کلیدواژگان: ازن زنی کاتالیزوری، اسید هیومیک، پامیس، ازن زنی متداول
 • غلامرضا شریفی راد، محسن رضاییان، اکرم جزینی، زینت سادات اعتمادی صفحه 217
  مقدمه
  ارتباطات یک بخش مهم از فرآیند آموزشی را تشکیل می دهد که هدف آن انتقال یا تبادل ایده ها و افکار می باشد و تامین آن منوط به وجود مهارت های ارتباطی در بین اساتید دانشگاه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص مهارت های ارتباطی موثر در آموزش می باشد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه های روا و پایای دانش (8 سوال وحداکثر 8 امتیاز)، نگرش (31 سوال وحداکثر 155 امتیاز) و چک لیست مشاهده ای عملکرد مهارت های ارتباطی(20 سوال وحداکثر 20 امتیاز) از کلیه اساتید شاغل به تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درنیمسال دوم تحصیلی 85-84 جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با محاسبه شاخص های مرکزی انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی افراد مورد مطالعه در خصوص مهارت های ارتباطی 1/4 از 8 امتیاز، میانگین نمره نگرش آنان در این زمینه 4/114 از 155 امتیاز و میانگین نمره عملکرد این افراد 3/16 از 20 امتیاز بود.
  نتیجه گیری
  هر چند اطلاعات افراد شرکت کننده در این پژوهش در زمینه مهارت های ارتباطی کافی به نظر نمی رسد، اما این افراد در مورد مهارت های ارتباطی، نگرش مثبت و عملکرد نسبتا قابل قبولی دارند.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، عضو هیئت علمی، مهارت های ارتباطی
 • عبدالرحمان چرکزی، سیده زینب میرآئیز، آتنا رزاق نژاد، حسین شهنازی، اکبر حسن زاده، محمد تقی بادله صفحه 226
  مقدمه
  تغذیه با شیر مادر تابع شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع است. مدل بزنف یکی از مدل های جامع مطالعه رفتار به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت تغذیه با شیر مادر تا پایان دوسالگی و عوامل موثر بر آن از طریق سازه های مدل بزنف انجام گرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی ازنوع مقطعی می باشد. تعداد 406 مادر دارای کودک 6 الی 24 ماهه به طور نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات با پرسش نامه ای مشتمل بر 5 بخش براساس سازه های مدل بزنف به همراه اطلاعات د موگرافیک جمع آوری گردید. و از طریق نرم افزار آماریspss 18 و با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  شیوع تغذیه با شیرمادر351 نفر) 4/86 درصد) بود. 333 نفر (82 درصد) دارای آگاهی خوب بودند. بین سطح آگاهی و رفتار شیردهی مادران ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05). 285نفر (2/70 درصد) دارای نگرش مطلوب و خیلی مطلوبی بودند. بین نگرش و رفتارشیردهی مادران ارتباط آماری معنی دار یافت نشد (p>0.05). بین هنجارهای انتزاعی همسر، مادر و مادرشوهر با رفتار شیردهی مادران ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (p<0.05) ولی در مورد عوامل قادرساز این ارتباط یافت نشد (p>0.05). همچنین بین نوع تغذیه شیرخوار و متغیر های نوع زایمان، تعداد فرزندان و سن مادران ارتباطی مشاهده نشد (p>0.05).
  نتیجه گیری
  علاوه بر وجود آگاهی و اطلاعات مادران شیرده، حمایت و تشویق همسر، مادر و مادر شوهر بعنوان هنجارهای انتزاعی در رفتار شیردهی مادران تاثیرمثبتی دارند و در برنامه های تغذیه با شیر مادر به نقش این عوامل توجه بیشتری باید مبذول شود.
  کلیدواژگان: تغذیه با شیر مادر، شیرخوار، مدل بزنف، عوامل قادرساز، هنجارهای انتزاعی
 • کاظم ندافی، مسعود یونسیان، رامین نبی زاده، علی شهریاری صفحه 235
  مقدمه
  شنا به دلیل اثرات مفید روی مفاصل و احساس رضایت و شادابی عمومی مردم توصیه می شود. شنا کردن یک راه مهم برای تمدد اعصاب و ضربان قلب گرمای تابستان می باشد. تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی با سطح بالایی از پاتوژن ها و سایر آلاینده های دیگر، سلامت شناگران را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه به منظور ارزیابی آلودگی میکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان و مقایسه آن با استاندارد وزارت بهداشت انجام گرفت.
  روش ها
  به منظور ارزیابی وضعیت میکروبی شناگاه های سواحل استان گلستان، تعداد 120 نمونه آب از شناگاه شهرهای ساحلی ترکمن، بندرگز و نوکنده (هر شهر 40 نمونه) در شش ماه اول 1388 برداشت و میانگین تعداد کلیفرم ها، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس با روش استاندارد تعیین گردید.
  یافته ها
  میانگین تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس در سواحل استان گلستان به ترتیب برابر 366، 249، 73، 93 و 7 در هر 100 میلی لیتر نمونه بود. همچنین میانگین تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس در شناگاه ترکمن به ترتیب برابر 505، 374، 110 و 9 در هر 100 میلی لیتر نمونه، در شناگاه بندرگز به ترتیب برابر 369، 233، 28 و 7 در هر 100 میلی لیتر نمونه و در شناگاه نوکنده به ترتیب برابر 224، 174، 57 و 6 در هر 100 میلی لیتر نمونه به دست آمد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی از نظر میکروارگانیسم های شاخص در کلیه شناگاه های استان در ماه مرداد و اردیبهشت، دارای بالاترین و کمترین مقدار بود. از نظر کلیفرم کل و استرپتوکوک مدفوعی، فقط شناگاه ترکمن از استاندارد وزارت بهداشت بالاتر بود، ولی از نظر کلیفرم مدفوعی و سودوموناس کلیه مناطق شنای استان گلستان از استاندارد وزارت بهداشت بالاتر بود. بنابراین سواحل استان گلستان از نظر میکروب های شاخص دارای آلودگی می باشند که می تواند برای سلامتی شناگران خطرناک باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت میکروبی آب، شناگاه های دریای خزر، سواحل استان گلستان
 • احمدرضا رهسپار، مهدی حاجیان نژاد، محمد مهدی امین، اکبر حسن زاده صفحه 241
  مقدمه
  رودخانه زاینده رود تنها رودخانه حوضه مرکزی ایران است که دارای آب شیرین دایمی می باشد. این رودخانه اهمیت بسیاری در تامین آب آشامیدنی، حفظ حیات صنعتی استان و تامین آب کشاورزی دارد. قسمت بالا دست این رودخانه (بالا دست بند چم آسمان) به دلیل تامین آب شرب از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به رشد صنایع، افزایش جمعیت و عوامل متعدد تاثیرگذار بر کیفیت منابع آب، مدیریت این منبع نیاز به ابزارای قدرتمند و به روز دارد.
  روش ها
  استفاده از مدل های کمی و کیفی مانند مدل 11 MIKE می تواند ابزاری کارآمد جهت مدیریت این شریان حیاتی محسوب شود. در این مطالعه به منظور شبیه سازی کمی و کیفی رودخانه زاینده رود، از حد فاصل سد تنظیمی تا پل کله از نرم افزار 11 MIKE که یک مدل کیفیت آب با هسته هیدرودینامیک می باشد، استفاده شده است. بدین منظور در مدت پنج ماه از چهار ایستگاه هیدرومتری نمونه برداری به عمل آمد و میزان اکسیژن محلول، pH، BOD یک روزه، سه روزه، پنج روزه و هفت روزه، NH4، NO3، فسفات و دما اندازه گیری شد. دیگر داده های مورد نیاز مدل شامل داده های مورفولوژیک و هیدرولوژی و هواشناسی از سازمان آب منطقه ای اصفهان و اداره هواشناسی شهرکرد تهیه و به مدل معرفی گردید. در مرحله بعد ضمن واسنجی مدل، دقت مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد نتایج مدل و نتایج میدانی از همبستگی مناسبی برخوردار است و ضریب همبستگی در اکثر پارامترها از 9/0 بیشتر است. در انتها وضعیت رودخانه در 25 سال آینده تحت دو سناریو مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان می دهد غلظت فسفات، BOD5، COD، NH4، NO3 در رودخانه زاینده رود، از سد تنظیمی تا پل کله از استاندارد مجاز آب های سطحی بالاتر می باشد. نتایج پیش بینی مدل جهت 25 سال آینده، گویای این مطلب است که با توجه به روند رو به رشد جمعیت و صنایع، ورود آلاینده ها به این شریان حیاتی افزایش می یابد و در نتیجه غلظت آلاینده ها در رودخانه زیادتر می شود و این افزایش نه تنها محیط زیست آبی را به خطر می اندازد بلکه تصفیه آب رودخانه به منظور تامین آب آشامیدنی توسط تصفیه خانه بابا شیخعلی را نیز با مشکل مواجه می سازد.
  نتیجه گیری
  نتایج مشاهدات مؤید آن است که غلظت اکسیژن محلول جهت محیط زیست آبی مناسب است اما این مقدار اکسیژن محلول به منظور مهاجرت و تخم ریزی ماهیان، کافی نمی باشد.
  کلیدواژگان: اکسیژن محلول، شبیه سازی، 11 MIKE، زاینده رود
 • آیدا غفاری، محمد علیزاده، بهرام پورقاسم گر گری، علیرضا استاد رحیمی، عبدالرسول صفاییان، رسول سوانا دانغیان صفحه 250
  مقدمه
  شناسایی راه های جدید درمان چاقی برای سلامت بشر از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.
  هدف از این مطالعه پاسخ به این پرسش بود که آیا مکمل خوراکی ال - آرژنین و سلنیوم به تنهایی یا توام با هم می توانند تاثیر رژیم کم کالری غنی از حبوبات را بر روی شاخص های تن سنجی افزایش دهد؟
  روش ها
  این کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده با دارونما بر روی 84 خانم قبل از یائسگی و با چاقی مرکزی اجرا گردید. شرکت کنندگان در مطالعه پس از دو هفته اجرای رژیم آماده سازی ایزوکالریک به صورت تصادفی یکی از 4 مداخله ی 1) رژیم کنترل، 2) ال- آرژنین به همراه رژیم کنترل، 3) سلنیوم به همراه رژیم کنترل 4) ال-آرژنین، سلنیوم و رژیم کنترل را به مدت 6 هفته دریافت نمودند. شاخص های تن سنجی قبل و بعد از مداخله مورد سنجش قرار گرفته شد.
  یافته ها
  رژیم کنترل تاثیر معنی داری در کاهش دور کمر، باسن، بازو، ران، ساق پا، سینه و ضخامت چین پوستی عضلات سه سر و دو سر بازو، زیر کتف و فوق ایلیاک، نسبت دور کمر به دور باسن، مجموع ضخامت های چین پوستی، دانسیته ی بدن و درصد چربی بدن داشت. رژیم کنترل به همراه ال- آرژینین و سلنیوم به طور معنی دار ضخامت چین پوستی فوق ایلیاک را کاهش داد ولی رژیم کنترل، ال- آرژینین، سلنیوم هر کدام به تنهایی یا با همدیگر تاثیر معنی داری بر وزن، نمایه توده بدن و غلظت ناشتای نیتریت (نیترات) نداشتند.
  نتیجه گیری
  رژیم کنترل به همراه ال- آرژنین و سلنیوم چاقی شکمی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: آرژنین، سلنیوم، حبوبات، چاقی شکمی، دورکمر، دورباسن، نسبت دور کمر به دور باسن، نمایه توده بدن
 • فاطمه رخشانی، عبدالطیف اسماعیلی، عبدالرحمان چرکزی، محی الدین هفت سوار، حسین شهنازی، امان جان اسماعیلی صفحه 267
  مقدمه
  استعمال دخانیات یکی از بیشترین علل مرگ و میر زود هنگام است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرآموزش با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان دوم دبیرستان شهر زاهدان بود.
  روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی 380 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای شامل سئوالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و سئوالاتی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. روایی و پایایی آن از طریق روایی محتوایی و آزمون مجدد تعیین شد و بر اساس آن پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. مداخله آموزشی از طریق سخنرانی به همراه پمفلت بر روی گروه آزمون انجام شد. دو ماه پس از مداخله از طریق همان پرسش نامه پس آزمون به عمل آمد. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار آماری 18SPSS و از طریق آزمون کای دو، ضریب همبستگی پیرسون وt-student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  قبل از مداخله، میانگین نمرات دو گروه از نظر سطح آگاهی، نگرش، منافع، موانع، حساسیت، شدت درک شده، راهنمای عمل و خود کار آمدی تفاوت معنی داری نداشتند. پس از آموزش میانگین نمرات تمام متغیرهای فوق در گروه آزمون به طور معنی داری افزایش پیدا کرد. ولی میانگین نمرات گروه کنترل تفاوت معنی داری پیدا نکرد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر مداخله آموزشی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در رفتار پیشگیری کننده از مصرف سیگار در بین دانش آموزان پایه دوم دبیرستان شهر زاهدان است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، مصرف سیگار، مدل اعتقاد بهداشتی، آموزش بهداشت
 • افشین ابراهیمی، حسین موحدیان عطار صفحه 276
  مقدمه
  جامدات بیولوژیکی تولیدی حین عملیات تصفیه فاضلاب ها، لجن نامیده می شوند. در واقع بخش اعظم آلاینده هایی که مسؤول ماهیت بد، نفرت انگیز و زیان آور در فاضلاب هستند، در لجن تغلیظ شدند که حاوی انواع میکروارگانیسم های بیماری زا، مواد آلی و معدنی می باشند و می توانند برای انسان و محیط زیست مضر و خطرناک باشند. بنابراین قبل از این که در محیط رها شوند، باید کاملا تصفیه و پردازش شوند و با توجه به مقررات زیست محیطی دفع گردند. یکی از روش هایی که برای تصفیه لجن مورد استفاده قرار می گیرد، تصفیه حرارتی است. در این میان به نظر می رسد که امواج مایکروویو به عنوان یکی از این روش ها می تواند نقش مهمی در تصفیه حرارتی داشته باشد.
  روش ها
  در این مطالعه، کارایی امواج مذکور جهت کاهش حجم و تثبیت نهایی لجن های اولیه و ثانویه حاصل از تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان در مقایسه با کوره متداول الکتریکی آزمایشگاهی مورد بررسی علمی قرار گرفت. در این مطالعه، آزمایش ها به روش ناپیوسته و با استفاده از نمونه های لجن اولیه و ثانویه حاصل از تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و طی دو مرحله (به تنهایی و با افزودن ماده جاذب) انجام شد و تاثیر متغیرهایی مانند مدت زمان اشعه دهی در فاصله 1 تا 10 دقیقه برای اجاق مایکروویو، 240 و 300 دقیقه برای حرارت دهی کوره الکتریکی، تاثیر میزان ماده جاذب بین 5 تا 30 درصد وزنی بر مقدار دمای ایجاد شده در توده لجن، درصد کاهش وزن، درصد کاهش جامدات کل و فرار، کاهش باکتری های کلیفرم و شمارش بشقابی باکتری های هتروتروفیک آزمایش گردید.
  یافته ها
  با افزایش زمان اشعه دهی، کارایی اجاق مایکروویو در کاهش وزن لجن و حذف درصد رطوبت محتوی نمونه ها افزایش یافت و در نمونه هایی که درصدهای مختلفی ماده جاذب اشعه (مانند زغال چوب) به آن ها افزوده شده بود، دمای توده نمونه ها تا حدود 600 درجه سانتیگراد افزایش یافت، در حالی که در دمای نمونه های مشابه مورد عمل در کوره الکتریکی، افزایش دمایی قابل توجهی مشاهده نگردید. همچنین در نمونه های بدون ماده جاذب، اجاق مایکروویو قادر به کاهش تا 5/4 و log 5 به ترتیب برای باکتری های کلیفرم و شمارش بشقابی هتروتروفیک بود. در نمونه های حاوی ماده جاذب، تا 100 درصد این میکروارگانیسم ها حذف گردیدند.
  نتیجه گیری
  اطلاعات حاصل از این تحقیق در مجموع مشخص می سازند که در صورتی که نمونه های لجن به تنهایی تحت اشعه مایکروویو در زمان های مختلف قرار گیرند، فقط خشک می گردند و رطوبت خود را از دست می دهند؛ اما اگر به آن ها درصدهایی از مواد جاذب اشعه مانند زغال چوب افزوده شود، علاوه بر خشک شدن، به دلیل افزایش بیش از حد دما در توده نمونه ها، احتمال رخ دادن فرایند پیرولیز در آن ها وجود دارد و نمونه های لجن ضمن هضم شدن، تثبیت می گردند.
  کلیدواژگان: امواج مایکروویو، لجن فاضلاب، تصفیه حرارتی
 • غلامرضا بنیادی نژاد، محمد مهدی امین، رویا ناطقی، امیر محمدی بوینی، بهزاد جابریان صفحه 293
  مقدمه
  ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX یا Benzene، Toluene، Ethyl benzene and Xylene) در محیط های آبی از لحاظ بهداشتی و زیست محیطی بسیار خطرناک بوده، دارای سمیت بالا می باشند. هدف این مطالعه، بررسی کارایی تجزیه فتوکاتالیستی هیدروکربن نفتی زایلن در پساب صنعتی سنتتیک به روش UV/TiO2 با استفاده از تابش خورشیدی بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی مداخله ای بوده، که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. رآکتور مورد استفاده دارای پنج مدول شیشه ای متصل به هم با قطر cm 3 و یک موتور گرداننده جهت حداکثر دریافت اشعه UV خورشید بود. برای تعیین عوامل موثر بر راندمان حذف- پاسخ، از نسبت سیگنال به نویز استفاده شد که با استفاده از فرمول به دست می آید.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده، غلظت ورودی زایلن بیشترین تاثیر را بر راندمان حذف داشت و فاکتورهای موثر بعدی به ترتیب pH با مقدار 7، زمان با محدوده 60 تا 180 دقیقه و غلظت TiO2 با مقدار mol/L 01/0 بودند. شدت اشعه آفتاب در محدوده w/cm2 45 تا 60 و درجه حرارت در محدوده 40 تا 60 درجه سانتی گراد بود.
  نتیجه گیری
  روش تاگوچی در تجزیه و حذف هیدروکربن نفتی زایلن، ارتباط معنی دار آماری بین راندمان حذف با فاکتورهای مورد آزمایش نشان داد و در همه موارد 1/0 < P به دست آمد. غلظت زایلن بیشترین تاثیر را در کارایی تجزیه داشته، با افزایش آن کارایی حذف افزایش یافت. به طوری که در شرایط بهینه 33/93 درصد زایلن حذف گردید.
  کلیدواژگان: زایلن، انرژی خورشیدی، دی اکسید تیتانیوم، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته
 • حمید پیروی، احمد حاجبی، لیلی پناغی صفحه 301
  مقدمه
  دانشگاه ها، سازمان هایی هستند که هر ساله مقدار قابل توجهی جمعیت جوان را جذب می کنند و طی زمان معینی توانمندی های علمی و عملی این اشخاص را پرورش می دهند و در پایان نیروهای آموزش دیده و متخصص را در اختیار جامعه می گذارند هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی، سلامت روانی و متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران در سال تحصیلی1385- 1384- بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی به روش نمونه گیری سرشماری روی 2916 دانشجو ورودی جدید سال تحصیلی 1385-1384 (1176مرد و1737 زن) در دانشگاه تهران انجام شده است دانشجویان پذیرفته شده در محدوده زمانی ثبت نام به غرفه مرکز مشاوره دانشجویی مراجعه و با راهنمایی کارشناسان، از سه پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی، سلامت عمومی12 سؤالی ((GHQ-12 و مقیاس حمایت اجتماعی استفاده کردند. تحلیل آماری داده ها با آزمون های t، ANOVA و Regression انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی این دانشجویان 61/1 19، میانگین نمره سلامت عمومی 69/4 53/9 و حمایت اجتماعی 21/2 15/10 بود. نتیجه آزمون نشان داد که با افزایش میزان حمایت اجتماعی نمره سلامت عمومی کاهش یافته (P<0.001، b=-0.57، ß=-0.27، t=-14.66) یعنی وضعیت سلامت عمومی بهبود می یابد.
  نتیجه گیری
  حمایت اجتماعی با سلامت روان رابطه معنی دارو مستقیم دارد. تغییر سیاست گذاری ها با هدف ارتقاء کیفیت و کمیت شبکه های حمایتی، به ویژه برای دانشجویان آسیب پذیر، می تواند باعث تقویت اثرات محافظتی حمایت های اجتماعی شود
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، سلامت روان، دانشجویان
 • نیره کثیری دولت آبادی، سمیه مرتضی پور، سیدمحسن حسینی صفحه 308
  مقدمه
  دیابت یکی از بیماری های شایع در جهان امروز است که تعداد مبتلایان به آن در دنیا به 177 میلیون نفر می رسد در افراد مبتلا به دیابت شانس ابتلا به افسردگی نسبت به غیر مبتلایان به شکل قابل توجه بیشتر می باشد، خصوصیات زمینه ای فرد نیز در بروز اختلالات روانی می تواند مؤثر باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی شدت افسردگی در بیماران دیابتی با توجه به خصوصیات زمینه ای انجام گردید.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 383 نفر از بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن خیریه اصفهان در سال 1386 به روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند و از نظر ابتلا به افسردگی توسط پرسش نامه دو بخشی که شامل مشخصات زمینه ای و 21 سؤال تست استاندارد شده بک (Beck) بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند.افرادی که نمره آنان بین 9-0 بوده، بدون افسردگی، نمره 16– 10 افسردگی خفیف، نمره 29-17 افسردگی متوسط، نمره 63-30 افسردگی شدید درنظر گرفته شد پس از تکمیل پرسش نامه، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  یافته ها
  107 نفر (28 درصد) بیماران دیابتی دارای خلق طبیعی،82 نفر (4/21 درصد) بیماران دارای افسردگی خفیف، 136 نفر (5/35) درصد دارای افسردگی متوسط و 58 نفر 1(/15 درصد) بیماران افسردگی شدید داشته اند. شدت افسردگی در زنان (5/56 درصد) به شکل معنی داری نسبت به مردان (8/36 درصد) بیشتر بود (P<0.01). ارتباط معنی دار معکوس بین شدت افسردگی و سن مشاهده شد (P=-0.02).
  نتیجه گیری
  بالا بودن میزان افسردگی در بیماران دیابتیک بود، انجام مشاوره روانپزشکی جهت بررسی افسردگی در افراد دیابتی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، افسردگی، آزمون بک
 • محمدرضا سمایی، سید باقر مرتضوی، اصغر ابراهیمی، ابراهیم شاهسونی صفحه 315
  مقدمه
  امروزه با ورود انواع پساب ها و رواناب ها به منابع آب، فرایند اوتریفیکاسیون یا تغذیه گرایی به شدت تسریع شده است. چنین است که نیاز به مدیریت دریاچه های طبیعی و مصنوعی، به منظور پیش گیری یا به تعویق انداختن این مشکل، به وجود آمده است. تغذیه گرایی یک فرایند پیچیده است. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می تواند ما را یاری کند، مدل سازی فرایند تغذیه گرایی می باشد. امروزه مدل های زیادی وجود دارد که این کار را انجام می دهد. نیاز به طیف وسیعی از داده ها، یادگیری مشکل و نیاز به زمان طولانی از مشکلات این مدل ها می باشد. امروزه جهت مدیریت تغذیه گرایی اغلب از ابزارهای کامپیوتری، به ویژه مدل سازی ریاضی بهره گرفته می شود.
  روش ها
  در این مقاله یک مدل فرایندی ساخته شد. نخست سیستم تغذیه گرایی، مشخصات و پارامترهای آن تعیین و روی صفحه VenSim ایجاد شد. سپس روابط ریاضی هر فرایند تعیین و وارد کامپیوتر شد. در نهایت مدل با استفاده از داده های یک مخزن، کالیبره و تایید شد. این مدل متغیرهای اصلی تغذیه گرایی را مدل می کند. این متغیرها شامل فسفر، نیتروژن، فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون است.
  یافته ها
  با بررسی نتایج حاصل از مدل، یک شکوفایی جلبکی مشاهده شد. در کالیبراسیون مدل، ثابت نیم اشباع نیتروژن برابر 10 میلی گرم بر لیتر بر حسب نیتروژن، ثابت نیم اشباع فسفر برابر 5 میلی گرم بر لیتر بر حسب فسفر به دست آمد.
  نتیجه گیری
  یافته های مدل نشان داد که فسفر یک عامل محدود کننده در مخزن است. نتایج حاصله بیان گر آن است که در مقایسه با مدل های دیگر، استفاده از این مدل برای کاربر آسان تر بوده، با داشتن کمترین داده ها، نتایج مطلوب حاصل می گردد.
  کلیدواژگان: تغذیه گرایی، پویایی سیستم، مواد مغذی، مدل سازی، لانگ لیک، دریاچه های مصنوعی
 • افرا خسروی، هادی پیمان، کورش سایه میری، عین الله اصغرنژاد، رضا رنجبر صفحه 326
  مقدمه
  همگام با پیشرفت تکنولوژی های پیشرفته پزشکی و روش های تشخیصی درمانی بیماران قلبی، عوامل خطر جدیدی در اتیولوژی بیماری های قلبی- عروقی مطرح می شود. هموسیستئین، لیپوپروتئین (a)، قیبرینوژن و فاکتور هفت از جمله عوامل خطر جدید بیماری های قلبی- عروقی هستند که توجه پژوهشگران را به خود جلب نمودند. هدف از این مطالعه موردی- شاهدی بررسی میزان هموسیستئین در بیماران قلبی بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی در شهر ایلام و مقایسه آن با افراد گروه شاهد است.
  روش ها
  در این مطالعه موردی- شاهدی، افراد گروه مورد را بیماران قلبی بستری در بخش قلب (40 n =) بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام و افراد گروه شاهد (60 n =) را کسانی تشکیل دادند که بدون هیچ گونه سابقه بیماری قلبی در این بیمارستان برای منظور های دیگری غیر از بیماری های قلبی بستری شدند. پس از کسب رضایت کتبی از کلیه نمونه ها 8 سی سی نمونه خون ناشتا جهت بررسی هموسیستئین، قند خون ناشتا (FBS) کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL گرفته شد. داده های دموگرافیک و بالینی با استفاده از یک پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید.
  یافته ها
  بیش از نیمی از افراد گروه مورد (5/52 درصد) زن و بیش از یک سوم افراد گروه شاهد (6/36 درصد) مرد بودند. میانگین سنی و انحراف معیار افراد گروه مورد و شاهد به ترتیب 27/10 ± 48/49 و 03/13 ± 25/42 سال بود (05/0 P >). میانگین سطح سرمی هموسیتئین در افراد گروه مورد و شاهد به ترتیب 02/3 ± 51/13 و 10/3 ± 42/13 بود. غلظت لیپوپروتئین (a) در گروه مورد و شاهد به ترتیب 66/51 ± 22/35 و 96/17 ± 96/13 بود. در هر دو گروه با افزایش سن غلظت هموسیستئین افزایش قابل توجهی داشت که این رابطه فقط در گروه مورد معنی دار بود (006/0 = (P. غلظت قند خون ناشتا، تری گلیسرید، LDL و کلسترول در گروه مورد به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهند که بین افزایش سطح هموسیستئین و افزایش سن ارتباط معنی داری وجود دارد و از آن جا که سن بالا، خود برای بیماری های قلبی فاکتور مساعد کننده ای است بنابراین این ریسک فاکتور نقش مؤثری در افزایش احتمال ابتلای به بیماری های قلبی مورد تایید قرار می دهد هر چند که ارتباط این ریسک فاکتور با فاکتور های خطر دیگر در گروه های مورد و شاهد از نظر آماری معنی دار نمی باشد؛ ارتباط بین هموسیستئین و HDL از نظر آماری معنی دار است، ولی نتایج این مطالعه حاکی از این است که نقش هموسیستئین به عنوان یک ریسک فاکتور جدید به اندازه نقش TG، کلسترول و LDL در شیوع و شدت بیماری های قلبی محرز نیست و از این رو برای حصول اطمینان از چنین ارتباطی انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: هموسیستئین، بیماری های قلبی، عروقی، لیپوپروتئین a، ریسک فاکتورهای جدید
 • رضا غیاثوند، مریم اشرفی، الناز اشرف زاده، غلامرضا عسگری، اکبر حسن زاده صفحه 335
  مقدمه
  بسیاری از عادات و الگوهای غذایی در دوران کودکی شکل می گیرند و تا پایان زندگی فرد باقی می مانند. تغذیه صحیح در این دوران، سبب ارتقای رشد و تکامل کودک می شود، به علاوه از خطر ابتلا به بیماری های مزمن در دوران بزرگسالی می کاهد (1). کودکان سنین دبستان، گروه خاصی را از نظر آسیب پذیری اجتماعی، بهداشتی و سلامت تغذیه تشکیل می دهند. چرا که کودکان 7 ساله، اولین گروه سنی هستند که وارد محیط جدید مدرسه می شوند و اغلب این موضوع باعث پدید آمدن تغییراتی در برخی عادات و شیوه زندگی، به ویژه عادات غذایی آنان می گردد. همچنین میزان رشد و سلامت، ارتباط تنگاتنگی با کیفیت و کمیت غذای مصرفی دارد و اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت و تعیین وضعیت تغذیه ای این گروه از نظر شیوع کم وزنی، چاقی و عادات غذایی از مسایل مهم بهداشتی است (3، 2). مطالعات زیادی در نقاط مختلف کشور بر روی کودکان انجام شده است که به شیوع کم وزنی و اضافه وزن در این گروه سنی اشاره دارد (8-4).
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی و به صورت توصیفی- تحلیلی بود.
  افراد مورد مطالعه کودکان 7-6 ساله شهرستان شاهین شهر و میمه بودند.کودکان با وزن نرمال به روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدارس ابتدایی شهرستان و کودکان با وزن زیر صدک 5ام و بالای صدک 95ام استاندارد NCHS، از طرح کشوری غربالگری سنجش در بدو ورود به مقطع ابتدایی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات کلی کودک (شامل نام، تاریخ تولد و...) با استفاده از پرسش نامه و بررسی وضعیت مصرف مواد غذایی با استفاده از پرسش نامه تکرر مواد غذایی انجام گردید و روایی و پایایی FFQمورد استفاده، مورد تایید قرار گرفته بود (2). وزن کودک بدون کفش با حداقل لباس با استفاده از ترازوی استاندارد با دقت 1/0 کیلوگرم، قد با قدسنج با دقت 1 سانتی متر در حالی که کتف ها در حالت عادی و نگاه شخص به روبه رو باشد، اندازه گیری و سن کودک بر اساس سال و ماه مشخص شد. ضمن این که نمودارهای استاندارد NCHSبرای وزن و قد در شناسنامه سلامت هر دانش آموز رسم شده بود.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار مصرف تنقلات (چیپس، پفک وکرانچی، انواع شکلات،آبنبات وکاکائو، انواع بیسکویت، انواع کیک، نوشابه وآبمیوه های صنعتی) در کودکان با وزن زیر صدک 5ام استاندارد NCHS 58/21 ± 43/38، در کودکان با وزن نرمال 90/21 ± 65/34 و در بین کودکان با وزن بالای صدک 95ام استاندارد NCHS، 18/38 ± 29/40 بار در هفته به دست آمد و نشان دهنده این بود که میزان مصرف تنقلات به ترتیب در کودکان با وزن بالای صدک 95ام استاندارد NCHS و کودکان با وزن زیر صدک 5ام استاندارد NCHS، بالاتر از کودکان با وزن نرمال بود. ولی ارتباط معنی داری بین مصرف تنقلات و وزن کودکان مشاهده نشد.
  در کودکان با وزن زیر صدک 5ام و کودکان بالای صدک 95ام استاندارد NCHS، ارتباط معنی داری بین میزان تحصیلات مادر و پدر و میزان دریافت تنقلات مشاهده نشد، ولی در کودکان با وزن نرمال استاندارد، ارتباط معنی داری (007/0 = P) بین میزان تحصیلات پدر و میزان دریافت تنقلات مشاهده شد.
  میانگین و انحراف معیار مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان با وزن زیر صدک 5ام 12/5 ± 05/7، درکودکان با وزن نرمال 80/2 ± 98/5 و در کودکان با وزن بالای صدک 95ام 70/2 ± 89/5 ماه می باشد.بیشترین تنقلات مصرفی در این کودکان کیک، بیسکویت و شربت بود.
  میانگین تعداد وعده های غذایی در کودکان کم وزن، نرمال و چاق، به ترتیب 3/1 ± 19/4، 09/1 ± 96/3 و 09/1 ± 91/4 به دست آمد و ارتباط بین صدک وزن کودک با تعداد وعده های غذایی، با آزمون همبستگی پیرسون 002/0 ± 023/0 به دست آمد که بیانگر ارتباط معنی دار بین صدک وزن کودک با تعداد وعده های غذایی است.
  از کل نمونه، 2/71 درصد به طور منظم مکمل آهن و مولتی ویتامین را قبل از 2 سالگی دریافت می کردند و 8/28 درصد مکمل آهن و مولتی ویتامین را به طور منظم دریافت نمی کردند. ارتباط بین وزن و مصرف منظم مکمل آهن و مولتی ویتامین قبل از 2 سالگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شد. نتایج این طرح ارتباط معنی داری را بین مصرف منظم مکمل های آهن و مولتی ویتامین با وزن کودک نشان نداد، البته این امر ممکن است به دلیل کوچک بودن حجم نمونه باشد.
  از کل نمونه ها 2/76 درصد صبحانه مصرف می کردند. درصد مصرف صبحانه در کودکان کم وزن، نرمال و چاق به ترتیب 3/80 درصد، 5/84 درصد، 5/62 درصد بود. ارتباط معنی دار بین صدک وزن کودک و مصرف صبحانه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مصرف بی رویه تنقلات از یک سو از طریق کاهش اشتها، فرصت تغذیه با غذاهای مغذی سفره خانوار را ازکودک می گیرد. از سوی دیگر به علت این که تنقلات حاوی قند، نمک و چربی زیاد و کالری بالا هستند، زمینه را برای چاقی کودکان فراهم می کنند.
  نتایج مطالعه کنونی در کودکان با وزن نرمال استاندارد، ارتباط معنی داری (007/0 = P) را بین میزان تحصیلات پدر و میزان دریافت تنقلات نشان داد. میزان تحصیلات و آگاهی تغذیه ای والدین از طریق تهیه میان وعده های مناسب به جای تنقلات نا سالم برای کودکان می تواند در حفظ وزن نرمال آنان مؤثر باشد.
  ارتباط معنی داری بین مصرف تنقلات و وزن کودکان در سه گروه زیر صدک 5ام، نرمال و بالای صدک 95ام استاندارد NCHS مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تنقلات، صدک 5ام استاندارد NCHS، صدک 95ام استاندارد NCHS، وضعیت وزن
 • ام البنین کافشانی، محمدحسن انتظاری، محسن حسینی، مهین محب رسول، فرناز سهرابی، علی ترابی صفحه 344
  مقدمه
  سوء تغذیه پروتئین انرژی و التهاب در بین بیماران دیالیزی شایع می باشد. سوء تغذیه پیامدهای بسیاری از جمله افزایش مرگ و میر و دیر التیام یافتن زخم ها، افزایش حساسیت به عفونت، خستگی و بی حالی به دنبال دارد. سوء تغذیه پروتئین انرژی و التهاب در بیماران همودیالیزی اغلب منجر به سندرم کمپلکس سوء تغذیه التهاب یا آترواسکلروز– سوء تغذیه و التهاب می گردد، که با بیماری آترواسکلروتیک قلبی عروقی ارتباط دارد. این سندرم در بیمارانی که به مدت طولانی تحت دیالیز هستند، ایجاد می گردد و عامل مهم مرگ و میر در این بیماران محسوب می شود. با توجه به این که مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را در مورد ارتباط التهاب و سوء تغذیه نشان می دهد، بر آن شدیم تا ارتباط شاخص های التهابی و دریافت مواد مغذی را در بیماران همودیالیزی بررسی کنیم.
  روش ها
  این پژوهش به روش مقطعی بر روی 35 نفر از بیماران همودیالیز (5/58 درصد مرد و 1/48 درصد زن با میانگین سنی 55/51 سال) انجام شد، که حداقل به مدت 6 ماه تحت دیالیز بودند. اطلاعات به وسیله یک پرسش نامه حاوی مشخصات فردی، پزشکی و آزمایشات کلینیکی و یک پرسش نامه بسامد خوراکی (FFQ یا Food Frequency Questionnaire) جمع آوری گردید. مشخصات آنتروپومتریک شامل قد و وزن با استفاده از ترازوی Seca و قد سنج اندازه گیری گردید و نمونه خون از بیماران گرفته شد و جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه ارسال گردید. پرسش نامه بسامد خوراکی شامل 194 قلم غذایی از کلیه افراد تکمیل گردید و نتایج به دست آمده با نرم افزار N3 و SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  پس از پایان مطالعه ارتباط بین دریافت سلینوم و ویتامین B1 با CRP معنی دار بود (001/0 = P). در مورد بقیه مواد مغذی مورد بررسی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. در ضمن دریافت پروتئین، کالری، فیبر، ویتامین ها و املاح به طور معنی داری پایین تر از DRI بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که دریافت کالری، پروتئین و تعدادی از ویتامین و املاح در این افراد به طور معنی داری کمتر از DRI بود و همچنین ارتباط بعضی مواد مغذی با CRP معنی دار بود، انتظار می رود که این افراد دچار سیکل سوء تغذیه– التهاب شده باشند، یا به زودی وارد این سیکل گردند، که این اهمیت مراقبت های تغذیه ای را در بهبودی و پیش گیری از مرگ و میر در این افراد را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تغذیه، التهاب، مواد مغذی، همودیالیز، CRP
 • شهلا طاهری، فریده گلبابایی صفحه 351
  مقدمه
  بیشتر کارگاه های قالیبافی روستایی بخشی از منزل مسکونی بوده و شرایط بهداشتی موجود در کارگاه نه تنها قالیبافان بلکه سایر افراد خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تراکم آئروسل و بیوآئروسل در کارگاه های قالیبافی خانگی روستایی اصفهان انجام پذیرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی– تحلیلی بود که روی 92 کارگاه قالیبافی خانگی روستایی اصفهان انجام پذیرفت. برای نمونه برداری آئروسل ها از پمپ نمونه بردار فردی و نمونه بردار IOM و برای نمونه برداری بیوآئروسل ها از دستگاه نمونه بردار باکتریایی استفاده گردید. نمونه ها پس از جمع آوری به آزمایشگاه آنالیز ارسال گردیدند. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین میزان تراکم آئروسل در کارگاه ها mg/m36/1± 4/ 2و میانگین میزان تراکم بیوآئروسل هاColony/m3 332± 430 به دست آمد. بررسی ارتباط بین میزان تراکم آئروسل و نشان دهنده ارتباط مستقیم بین این دو متغیر بود، اما این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود. میانگین تراکم بیوآئروسل ها با وجود دام و طیور در حیاط ارتباط معنی دار آماری نشان داد (031/0 = P).
  نتیجه گیری
  میانگین گرد و غبار در کارگاه های قالیبافی از حد مجاز گرد و غبار کلی برای محیط های شغلی (= TLVmg/m3)) 10TLV = (بیشتر نبود، اما با توجه به این که محیط مورد بررسی مسکونی- شغلی بود و نیز با توجه به وجود انواع بیوآئروسل های پاتوژن یا پاتوژن بالقوه، چنین محیط های کاری یک محیط مخاطره آمیز برای شاغلین و نیز ساکنین می باشند.
  کلیدواژگان: آئروسل، بیوآئروسل، کارگاه قالیبافی روستایی خانگی
 • عباس آقاخانی، محسن سعدانی، مریم فرجی، غلامرضا بنیادی نژاد صفحه 357
  مقدمه
  کشور ایران یک کشور خشک می باشد که از نظر منابع آب دچار محدودیت های زیادی است. این مساله در مناطق خشک و نیمه خشک کشور شدیدتر است. بخش صنعت یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آب کشور است و تعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهم ترین اولویت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، نیاز آبی صنایع نیز تامین گردد. هدف از این مطالعه، انتخاب بهترین و معتبرترین روش برآورد نیاز آبی شهرک های صنعتی بر اساس آزمون های آماری معتبر بود.
  روش ها
  با استفاده از آمار کنتور خوانی 1256 واحد صنعتی در 5 شهرک صنعتی واقع در استان اصفهان، اطلاعات میزان مصرف آب آن ها جمع آوری گردید. آمار میزان مصرف آب صنایع، با پارامترهای تعداد واحد صنعتی، تعداد پرسنل، مساحت کل کارخانه ها و مساحت زیربنای کارخانه ها مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از چهار روش مذکور، برآورد مصرف آب متفاوتی را ارایه داد.
  یافته ها
  با استفاده از نتایج آزمون های آماری، مشخص گردید که مساحت کل کارخانه و تعداد پرسنل، تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارند و ممکن است در ارتباط با نیاز صنایع نباشند. مساحت زیربنا تنها پارامتری است که میزان آن در ارتباط مستقیم با نیاز صنایع بوده، با میزان آب مورد نیاز یک صنعت متناسب می باشد.
  نتیجه گیری
  برای برآورد نیاز آبی صنایع، استفاده از مساحت زیربنا نسبت به سایر گزینه ها، مناسب تر است و احتمال می رود که نتایج برآورد نیاز آبی با این روش به واقعیت نزدیک تر باشد.
  کلیدواژگان: نیاز آبی، صنایع، برآورد، شهرک های صنعتی
 • آسیه پیرزاده صفحه 365
  مقدمه
  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع بعد از سرطان پستان در دنیا می باشد و 18 درصد کل مرگ و میر در زنان به علت سرطان دهانه رحم می باشد. تست پاپ اسمیر یک روش غربالگری مؤثر جهت تشخیص این بیماری است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر عملکرد زنان بر اساس مدل اعتقادبهداشتی در زمینه انجام تست پاپ اسمیر انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی و بر روی 70 نفر به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی کوهدشت انجام گرفت. ابزار گردآوری پرسش نامه ای مشتمل بر 4 قسمت بود. پس از جمع آوری اطلاعات کلاس های آموزشی برای گروه مورد در 2 جلسه و هر کدام در 1 ساعت انجام گرفت و پس از 1 ماه اطلاعات جمع آوری گردید. و با آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین آگاهی بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری دارد. میانگین اجزای مدل (حساسیت و شدت درک شده، منافع و موانع درک شده) تفاوت معنی داری در دو گروه قبل از مداخله نداشته اند پس از مداخله تفاوت میان دو گروه معنی دار شده است. قبل از مداخله نیز 51 درصد افراد کارکنان مرکز را به عنوان راهنمای به عمل انتخاب کرده اند که بعد از مداخله به 100 درصد رسیده است. در ارتباط با عملکرد نیز در گروه مورد و شاهد قبل از مداخله هیچ یک از نمونه ها تست پاپ اسمیر انجام نداده بودند اما پس از مداخله در گروه مورد 34 نفر(4/97 درصد) و در گروه شاهد تنها 1 نفر(86/2 درصد) تست مذکور را انجام داده بودند.
  نتیجه گیری
  طراحی و اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند سبب افزایش عملکرد زنان درخصوص انجام تست پاپ اسمیر گردد.
  کلیدواژگان: پاپ اسمیر، زنان، مدل اعتقاد بهداشتی
|
 • Azam Borzouei, Leila Azadbakht Page 157
  Background
  Drinking a high amount of tea, cooking methods, dietary habits and different spices used during the cooking process could be associated with different chronic diseases such as overweight and hypertension. This study was conducted with regards to the prevention importance of these disorders from an early age.
  Methods
  A representative sample of 110 young females aged between 18 and 28 years old were selected randomly from Isfahan University of Medical Science, Iran. Usual dietary intakes were assessed using a validated questionnaire. Anthropometric indices and the blood pressure were evaluated using standardized methods. The Obesity and overweight were defined as BMI ≥ 30 kg/m2 and BMI = 25 to < 30 kg/m2 respectively. Abdominal adiposity was defined as WC> 88cm.
  Findings
  Based on the findings of the study, 51% of the girls consumed less than 3 cups of tea, 40% consumed 3 to 5 cups and 9% consumed more than 5 cups a day. Only 2% of the studied population used coffee. 50% of the girls didn’t use fast food and 44.5% used fast food 2 times a week. 5.5% of the studied population consumed fast food more than 2 times a week. 44.5% of girls used high fat foods and 54.5% used low fat foods. 54.5% of the population used non hydrogenated vegetable oils, 36.4% used frying oils, 7.3% used hydrogenated vegetable oils and 1.8% used animal oils (ghee).
  Conclusion
  Consuming high fat foods and fast food were unhealthy habits among young females in Isfahan. Therefore, correcting the dietary habits and the cooking methods is essential among young female students.
 • Behzad Shams, Arash Najimi, Parastou Golshiri Page 165
  Background
  Assessment of national children's growth indicated a high prevalence of growth failure among them. Many previous projects have studied the children’s growth & nutrition status but most of them have not evaluated. The aim of this study was to evaluate the mother's participation project after passing two years.
  Methods
  In this descriptive and Summative evaluation study, 90 mother and child pairs were enrolled. They studied in two case and control groups. Case group consist of mothers(n=90) who tended in “mother’s participation projects “in 2003 and Control group were mothers in Dastgerd center who has been matched with case group and were not participated in this program. Data collected using children growth chart and questionnaire was used in the project. Obtained data was analyzed by SPSS software and nonparametric statistical tests.
  Findings
  The results showed significant differences between two groups in following items; mean of maternal self-esteem (p<0.001), maternal performance in training others (p=0.006), weekly study time (p=0.004), frequency of mothers participation in education programs (p=0.002), their knowledge about the growth monitoring card (p=0.03),their ability in drawing growth curves (p<0.001), Mothers knowledge about types of growth curves (p=0.001)and the objectives of growth monitoring (p<0.001).
  Conclusion
  Considering the sustained improvement of maternal knowledge and function regarding children’s growth and development after 2 years of participation in the project, the performance of CIPP model was confirmed in this field.
 • Rejali Mehri, Mahnaz Mostajeran Page 173
  Background
  Reduced level of physical activity, as an important problem of urbanization and industrial development, has a considerable impact on the population morbidity and mortality. The rate of inactivity has been reported to be 60-85% in adults worldwide. Considering the importance of physical activity among youth, the aim of this study was to evaluate the Physical activity among university students.
  Methods
  In this cross-sectional study physical activity was assessed in 399 medical and public health students of Isfahan university of Medical Sciences. Physical activity was evaluated by standard questionnaire in four fields containing; job, transport, work and leisure time at home.
  Findings
  Regarding moderate physical activity, 48.6% of students were active and reminder inactive. Regarding severe physical activity 32.6% were active and reminder inactive. Mean of the number of hours of moderate activity a day was 1.96 ± 0.19 hrs/ day in the last seven days. There was significant relationship between physical activity and sex and student’s major.
  Conclusion
  The results indicated that the level of physical activity was not sufficient among students, so considering its importance among students, it is necessary to educate them regarding life style modification specially to increase the level of physical activity during their leisure time.
 • Mehdi Tazhibi, Nimah Bahreini Page 179
  Background
  About 21 millions premature and low birth weight (LBW) infants are born in the world every year where the majority of them are in the Middle East countries. The literatures have shown that LBW infants and premature infants have a smaller chance to survive than the normal ones. This research carried out to determine the situation of catch up growth of LBW infants in comparison with normal ones.
  Methods
  A questionnaire was provided and completed for 3400 new born babies regarding different stages of study (at birth and three month, six months of age).They included 214 LBW, 460 VLBW, and 38 ELBW babies selected from Alzahra and Shahid Beheshti Hospitals.
  Findings
  92% of normal babies had breast-feeding whereas 5% and 2%of them were fed by the gavage and by bottle respectively. 50% of LBW were breast-fed. Mean weight of normal babies were 3114 gr, whereas the mean weight of LBW, VLBW and ELBW were 2058, 1348 and 953 gr, respectively.
  Conclusion
  It was concluded that the percentage of newborn babies using the gavage and breast-feeding increases as the birth weight decreases. There is a significant difference between the weight of new born babies in LBW, VLBW, ELBW and normal ones at birth and one month, three month, six months of age (P < 0.0001).At six month of age the difference between weight of VLBW and ELBW was not significant.
 • Ehsanollah Habibi, Elham Hajsalehi Page 186
  Background
  The appropriate designing of school equipment for establishing a suitable sitting habit, is of major importance. Unfortunately, benches and desks in Iranian schools are not properly adjusted with anthropometric characteristics of students. The main theme of this research is preparing some guidelines for anthropometric designing and ergonomic adjustment of benches and desks.
  Methods
  In this study 300 school boys and girls were selected by systematic random sampling method. The data were collected by observation and interview using anthropometric measurements devices and recorded in a questionnaire. Anthropometric information was recorded based on 17 anthropometric parameters. Data were analyzed by SPSS software.
  Findings
  There was significant difference between girls and boys in popliteal height, buttock- knee depth, buttock-popliteal depth, thigh clearance and functional forward reach (P<0.05).
  Conclusion
  It was concluded that the desk height is determined based on sum of percentile (95) of the elbow rest height and the seat height. According to the results, students usually have to take a standing position instead of sitting comfortably. Such a prolonged posture may cause varicose related illnesses.
 • Mohammad Hassan Talebian, Gholam Ali Afrouz Page 194
  Background
  Low birth weight considered as an important indicator of health of each country and identifying of its causative factors is necessary. The aim of present study was to determine the relationship between the biological, psychological-cognitive and social - cultural characteristics of parents and infant’s birth weight in Isfahan province.
  Methods
  In this study 910 recently delivered mothers of Isfahan province in 2009 were selected by stratified and cluster sampling methods. Data was collected using a self-administrated questionnaire and the Enrich marital satisfaction test. Obtained data analyzed by SPSS software in two categories of descriptive and inferential statistics by using logistic regression model.
  Findings
  The prevalence of low birth weight infants, unwanted pregnancy and marital dissatisfaction was 9.5 %, 38.7 % and 29 % respectively. 15/6 % of pregnancies were below 20 years old and 22 % was above of 35 years old. 38.9 % mothers were exposed to cigarette smoke. Mean weight gain during pregnancies was 9 kilograms. 33 % of mothers had high blood pressure during pregnancy. 26.7 % and 31.9% had history of abortion and bleeding, respectively. 23/1 % of women were employed during pregnancy. 19.8 % gave twin birth. 21/1 % of parents were relative of each other. In 29.7 % the type of delivery was cesarean. Factors such as; severe marital dissatisfaction, abnormal blood pressure during pregnancy, being employed during pregnancy, weight gain < 5 kg during pregnancy, pregnancy below the age of 20 significantly increase the possibility of low birth weight in infant (a=0.05).
  Conclusion
  The findings of current study confirm the relation between biological, psychological-cognitive and social - cultural characteristics of parents and low birth weight in infants in Isfahan, which made useful information regarding prevention of the problem.
 • Ghorban Asgari, Abdolmatelleb Seyd Mohammadi, Afshin Ebrahimi Page 205
  Background
  The use of alternative disinfectants and the control of natural organic material are two approaches that are typically applied in water treatment utilities to reduce the formation of chlorinated disinfection by-products in recent years. Catalytic ozonation as a new technology is used to promote the efficiency of the single ozonation processes. The purpose of this study was to investigate the feasibility application of Pumice as a catalyst in ozonation process in removal of humic acids from aqueous solution.
  Methods
  This study as an experimental study was carried out at the chemistry laboratory of water and wastewater in Hamadan University. The solid structure and chemical composition of activated carbon was determined by X-ray fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD). Ozonation and catalytic ozonation experiments were performed in semi-batch reactor and the mass of ozone produced was measured by iodo-metric titration methods. Concentration changes of humic Acid were determined using spectrophotometer at an absorbance wavelength of 254 nm. To evaluate the performance of catalytic ozonation in humic Acid removal, the effects of different parameters included pH, initial concentration of phenol contact, the amount pumice and Tert-butanol alcohol (TBA) were examined and the results were analyzed by Excel software.
  Findings
  The results of the Catalytic ozonation indicated that using Pumice as a catalyst increased the humic acid’s decomposition by 8 times and the removal efficiency was increased by increasing pH (4-12) and catalyst dosage (0.25-10 g). The experimental results showed that catalytic ozonation was the most effective in less time (10 min) with considerable efficiency (90%) compared to the sole ozonation process (SOP). The results indicated that the catalytic ozonation process, compared to SOP, was affected less by radical scavenger.
  Conclusion
  Because of the low cost of Pumice, easy access to required raw materials and its remarkable performance as catalyst, it can be used as catalyst in sole ozonation processes to remove the organic material.
 • Gholam Reza Sharifirad, Mohsen Rezaeian, Akram Jazini, Zinat Sadat Etemadi Page 217
  Background
  Communication is the most important parts of the educational process, which aims to transfer or exchange of ideas.It would be provided appropriately if the academic members had the communication skills. considering the important role of academic members in educational process, in this study the knowledge, attitude and performance of Isfahan Health School academic members towards effective communication skills was investigated.
  Methods
  In this descriptive – analytic study, all academic members of the School of Public Health in Isfahan University of Medical Scienceswere studied during the second academic semester of 2006-7.Data collected by a valid and reliable three-part questionnaire including; knowledge (8 questions and maximum 8 scores), attitude (31 questions and maximum 155 scores) and observational communication skills checklist (20 questions and maximum 20 scores).n which the information was collected from Isfahan Health School academic members using knowledge (8 questions and maximum 8 scores) and attitude (31 questions and maximum 155 scores) reliable and valid questionnaires plus an. Obtained data were analyzed by calculating central indices applying SPSS software
  Finding
  Mean score of academic member's knowledge, attitude and performance in communication skills was 4.1out of 8, 114.4 out of 155 and 16.3 out of 20,respectively.
  Conclusion
  Although the knowledge of the participants on communication skills was not enough but they seems to have a positive attitude and relatively acceptable performance in communication skills.
 • Abdorahman Charkazi, Sayyede Zeynab Mir Aeiz, Atena Razaghnezhad, Hosein Shahnazi, Akbar Hasanzadeh, Mohammad Taghi Badleh Page 226
  Background
  Breast feeding is subject to social and cultural conditions of societies.BASNEF model considered as one of the comprehensive models of behavior study, especially in developing countries. This study was performed to investigate the status of breast feeding during the first two years of infants’ life and its risk factors through BASNEF model structures.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive and analytical study, 406 mothers of 6-24 months old children were selected by multistage cluster sampling method.Data was collected using a questionnare included five sections based on the BASNEF model structures.Demographic characteristics of studied population were recorded also.
  Findings
  The prevalence of breast feeding was 86.4% (351 mothers). 333 mothers (82%) had a good knowledge. There was significant relationship between knowledge and breastfeeding behavior of mothers (P<0.05). 285 mothers (70.2%) had good and very good attitude in this regard. There was no significant relationship between attitude and breastfeeding behavior of mothers (P<0.05).There was significant relationship between breastfeeding behavior of mothers and abstract norms of husbands, mother and mother in low (P<0.05) but it had no significant relationship with capable factors (P>0.05).It was no significant relationship between type of children nutrition and type of delivery, maternal age and number of children (p> 0.05).
  Conclusion
  In addition to knowledge and information of nursing mothers, supports and encouragement of husbands, mother and mother in low as abstract norms of behavior have a positive impact on breastfeeding behavior of mothers. It should be paid more attention to the role of mentioned factors in breast feeding programs.
 • Kazem Naddafi, Masoud Younesuan, Ramin Nabizadeh, Ali Shahriari Page 235
  Background
  Swimming is often recommended because of its potentially beneficial effects on the joints and on people’s general sense of Well-being. Swimming is a great way to relax and beat the summer heat. The dumping of urban and industrial waste waters into the sea, with their high level of pathogens and other polluting agents, raises concern about its consequences for both swimmers’ health and ecology. The objective of the present study was to investigate the microbial quality of Caspian Sea beaches in Golestan province and compare it to the Ministry of Health’s standards.
  Methods
  In order to evaluate the microbial quality of the Caspian Sea Swimming beaches in Golestan province, 120 water samples were taken from the coastal towns of Turkmen, Bandar Gaz and Nokandeh from April to August 2009. The mean number of total Coliforms, fecal Coliforms, fecal streptococci and Pseudomonas were determined by standard method.
  Findings
  The mean number of total Coliforms, fecal Coliforms, fecal streptococci and Pseudomonas in Golestan province beaches were respectively 366, 249, 73, 93 and 7 per 100 ml of each sample. Also the mean number of total Coliforms, fecal Coliforms, fecal streptococci and Pseudomonas in Turkmen coast were respectively 505, 374, 110, 9 and 369, 233, 28 & 7 in BandarGaz coast and 224, 174, 57 & 6 in Nokandeh coast.
  Conclusion
  This study indicated that the amount of contamination based on microorganisms’ index in the whole province beaches was at its highest level in August and the lowest in May. The total coliform and fecal streptococci was higher than the Ministry of Health’s standard only in Turkmen beaches, but fecal coliform and pseudomonas were higher than the Ministry of Health’s standard in all Caspian Sea beaches in Golestan province. Therefore Golestan province’s beaches are contaminated by index microbes that can be dangerous for swimmers health.
 • Ahmad Reza Rahsepar, Mehdi Hajian Nejad, Mohammad Mehdi Amin, Akbar Hasanzadeh Page 241
  Background
  Zayandeh-Rood River is the only perennial river in the central basin of Iran that has fresh water. Water from this source is used for drinking, industrial and agricultural purposes. Drinking water is extracted from upstream portion (upstream of Chamaseman Dam) of Zayandeh-Rood River and therefore its quality is very important. Due to growth of population, industry and other factors, its management needs powerful tools such as MIKE model 11 to be able to simulate water quality and quantity.
  Methods
  In this research MIKE model 11 was used to simulate water quality and quantity in Zayandeh-Rood River from Tanzimi Dam to Kalleh Bridge (120 Km distance). For this purpose samples were taken at four hydrometery stations along the river during five months. At each sampling location DO, pH, EC, BOD1,3,5,7, NH4, NO3, PO43-, COD and temperature were measured. Then the model was calibrated and its accuracy was investigated. The model results and measurements were statistically compared and their correlation was determined using Pearson correlation test. Also water quality in Zayandeh-Rood River was simulated under two scenarios for the next 25 years. Pearson correlation indicated an appropriate correlation (approximately r = 0.9) between the model results and the field measurements.
  Findings
  The findings of this research revealed that the concentration of PO43-, BOD, COD, and NH4. NO3 from Tanzimi Dam to Kalleh Bridge station exceeds surface water standards. The findings for the next 25 years scenarios indicated that due to the population and industries growth, some parameters’ concentration will be increased. This will affect both Zayandeh-Rood ecosystem and purifying drinking water by Baba Shekhali Water Treatment Plant.
  Conclusion
  Also the findings indicated that although DO is within the standard level but it may affects some type of fish production and migration.
 • Aida Ghaffari, Mohammad Alizadeh, Bahram Pourghasem Gargari, Ali Reza Ostad Rahimi, Abdorasoul Safaeian, Rasoul Sevana Daneghian Page 250
  Background
  Identifying new ways to decrease adiposity have great importance for human health. We aimed to find out whether l – arginine (Arg) and selenium alone or together can increase the effect of hypocaloric diet enriched in legumes (HDEL) on anthropometric measures in healthy women with central obesity.
  Methods
  This randomized, double-blind, placebo-controlled trial was undertaken in 84 healthy premenopausal women with central obesity. After 2 wk of run - in on an isocaloric diet, participants were randomly considered to eat HDEL, Arg (5 gr / d) and HDEL, selenium (200 µg / d) and HDEL or Arg, selenium and HDEL for 6 wk. The following variables were assessed before intervention and 3 and 6 wk after it: weight, waist circumference, hip circumference, waist to hip ratio (WHR), body mass index (BMI), and fasting nitrite / nitrate (NOx) concentrations. Other variables were assessed before and after intervention including: arm, thigh, calf and breast circumferences, subscapular, triceps, biceps and suprailiac skinfold thicknesses, sum of skinfold thicknesses (SSF), body density (D) and estimated percent of body fat (EPF).
  Findings
  HDEL showed a significant effect in reduction of waist, hip, arm, thigh, calf and breast circumferences, triceps, biceps, subscapular and suprailiac skinfold thicknesses, WHR, SSF, D and EPF. HDEL + Arg + selenium significantly reduced suprailiac skinfold thicknesses. HDEL, Arg, selenium and Arg plus selenium had not significant effect on weight, BMI and fasting NOx.
  Conclusion
  The study indicates that control diet with HDEL + Arg + selenium reduce suprailiac skinfold thicknesses which represents as reduction of abdominal obesity.
 • Fatemeh Rakhshani, Abdolatif Esmaeili, Abdorahman Charkazi, Mohyedin Haftsavar, Hosein Shahnazi, Aman Jan Esmaeili Page 267
  Background
  Smoking is one of the most common causes of premature.death. The purpose of this study was to evaluate the effect of education using health belief model in the prevention of smoking in high school students of Zahedan.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 380 students selected through randomized cluster sampling method and randomized in two case and control groups. The data collecting tool was a questionnaire containing demographic questions, knowledge and attitude questions based on the health belief model structures. Validity and reliability of the questionnaire was determined based on content validity and pre-tests from both studied groups. Educational intervention in case group was a speech along with pamphlets. Post test was performed two months after the intervention using the questionnaire. Data analyzed using SPSS18 software and chi-square, Pearson correlation and t-student tests.
  Findings
  Before intervention, the mean scores of knowledge, attitudes, interests, barriers, susceptibility, perceived severity, cues to action and self-efficacy were not significantly different in two studied groups. After intervention mean score of all mentioned variables of health belief model increased significantly in case group but it was not different in control group.
  Conclusion
  The results of this study indicated the effects of educational intervention based on health belief model structures in prevention of smoking behavior among the second base high-school students of Zahedan.
 • Afshin Ebrahimi, Hosein Movahedian Attar Page 276
  Background
  The Biological Solids produced during wastewater treatment processes are called sludge. As sludge contains various sickening microorganisms such as pathogens, organic and inorganic substances and has adverse effects on human and environment, therefore it should be treated and processed entirely prior to disposal and then disposed in line to the environmental regulations. Thermal treatment is one of the sludge treatment methods. Among these, microwave as one of the methods, could have an important role in sludge treatment. This study investigated the Microwave application to reduce volume and the final stabilization in primary and secondary sludge produced by south Isfahan WWTP in comparison with conventional laboratory electrical furnace.
  Methods
  A batch system was set up to compare the microwave oven and electrical furnace in converting the primary and secondary sludge in south Isfahan WWTP (as a sample only and with adsorbent addition). The effects of relevant parameters tested were included the contact times between 1 and 10 minutes for microwave oven and 240 and 300 minutes for the electrical furnace, heating and the adsorbent dosage in the range of 5 to 30(w/w%) affect of the sludge mass temperature production, weight reduction percentage and total and volatile reduction percentage, coliform and HPC decrease.
  Findings
  The study relieved that by increasing the radiation time, the microwave oven performance on the sludge sample increased significantly. In the samples with different percentages of adsorbent addition, the mass temperature increased to 600°c in microwave oven, however, in the samples treated in electrical furnace or with no adsorbent addition(in the microwave oven) no significant effect was observed on the temperature. Overall the study findings on the microbiological characteristics also indicated that the sludge samples contain different percentages of adsorbent addition. The removal efficiency of coliforms and HPC increased up to 100% the microwave oven but in the samples with no adsorbent addition it was able to reduce them to 4.5 and 5 log respectively.
  Conclusion
  Overall data achieved from the study revealed that, if the sludge samples without adsorbent additives are placed under microwave radiation exposures in different times scales, they only are dried lose their humidity, but with different adsorbent addition dosage, in addition to drying, due to excessive temperature increasing in the sample mass, Pyrolysis process may occur and then the sludge samples are stabilized during digestion.
 • Gholam Reza Boniadi Nerzhad, Mohammad Mehdi Amin, Roya Nateghi, Amir Mohammadi Bovini, Behzad Jaberian Page 293
  Background
  Benzene, toluene, ethyl benzene and xylene compounds (BTEX) are very dangerous in terms of health and environmental and have high toxicity in aquatic environment. The purpose of this study was to investigate the performance analysis of Petroleum Hydrocarbons Xylene Using Solar Radiation UV/TiO2 Method in industrial synthetic waste.
  Methods
  An experimental-interventional study was conducted in the laboratory scale. The reactor used was consisted of five connected glass modules with 3cm diameter and a drive motor for receiving maximum solar UV radiation. To determine the factors influencing the efficiency, elimination of the response signal to the noise ratio was calculated using the equation:
  Findings
  Based on the findings obtained, the input xylene concentration had the most affect on the removal efficiency and the subsequent effective factors were respectively pH with the value of 7, the time in the range of 60 to 180 minutes and TiO2 concentration of 0.01 mol/l. Intensity of solar ray and temperature were in the range of 45 to 60 w/cm2 and 40 to 60 °C, respectively.
  Conclusion
  The statistical Taguchi model showed significant relationship between the removal efficiency of xylene and the tested factors, and P < 0.1 was obtained in all the cases. Xylene concentration had the most effect on degradation performance. The removal efficiency increases by increasing xylene density. 93.33% of considered pollutant was removed in the optimum condition.
 • Hamid Peyravi, Ahmad Hajebi, Leili Panaghi Page 301
  Background
  This study sought the relationship between social support, mental health and demographic factors in new students of Tehran University (2005-06).
  Methods
  This cross-sectional descriptive study enrolled 2916 university students. Subjects were evaluated using demographic questionnaire, General Health Questionnaire-12 and social support scale. Statistical analysis was performed by ANOVA, Regression and two sample t tests.
  Findings
  This study showed that female students, married, high school science experiment field, location of Tehran, Shahed High School, first district contribution for entrance, Arts faculty and prediction of residence with family have higher social support.
  Conclusion
  Social support and mental health have significant and positive relationship. Change policies aimed at improving quality and quantity of supportive networks, especially for vulnerable students can strengthen the protective effect of social support.
 • Nayereh Kasiri Dolatabadi, Somayeh Mortezapour, Sayed Mohsen Hoseini Page 308
  Background
  Diabetes is one of the most common diseases worldwide that the number of sufferers in the world reaches 177 million. Diabetic patients are more likely to get depressed than others. However, the demographic features of patients could be effective in this regard. The aim of present study was to assess the severity of depression in diabetic patients according to their demographic features.
  Methods
  In this cross-sectional study 383 type 2 diabetic patients referred to Isfahan charity association in recruited. These patients were examined in terms of depression through a questionnaire consisting of 2 parts: with demographic features, and with 21 standardized Beck tests. Obtained data analyzed by SPSS software and Chi-square and Multivariate analysis tests.
  Findings
  The prevalence of normal moods,moderate,medium and severe depression among studied population was 28%,21.4%,35.5% and 15.1% respectively.Severe depression was more prevalent in women than men(56.6% vs. 36.8%,P<0.01). There was negative significant relation between depression severity and age (P= -0.02).
  Conclusion
  The results of this study showed that the high prevalence of depression among type2 diabetic patients.. Therefore, psychiatric consultation is recommended toto evaluate depression in type2 diabetics.
 • Mohammad Reza Samaei, Sayyed Bagher Mortazavi, Asghar Ebrahimi, Ebrahim Shahsavani Page 315
  Background
  Nowadays the Eutrophication of water bodies is enhanced due to discharge of effluents and runoffs. Therefore, there is a demand for the management of natural and artificial lakes to prevent or postpone this problem. Lakes Eutrophication is a complex process. Therefore computerized models are very important tools to describe this process. Although there are several models for this, but these are not suitable for managing and overall assessment of water resources.
  Methods
  In this study a processing model was constructed. First the Euthrophication system, parameters and characteristics were defined on Vensim. Then mathematical equations of each process was determined and entered to the system. Finally, the calibration and validation of the model was conducted by Long Lake reservoir data.
  Findings
  Based on the findings of this model major euthrophication variables include phosphorus, nitrogen, phytoplankton and zooplankton could be stimulated. The findings of calibration and validation of the model is pointed that this model can simulate euthrophication with minimum data.
  Conclusion
  It was indicated by the results that phosphorus is a limitation factor in reservoir. The unique properties of this model are its simplicity and minimum needs data.
 • Afra Khosravi, Hadi Peyman, Kourosh Sayeh Miri, Einollah Asgharnezhad, Reza Ranjbar Page 326
  Background
  In addition to the known risk factors of cardiovascular diseases, many studies reported that there are some new risk factors such as hemocystein, lipoprotein (a), fibrinogen and factor VП affecting the morbidity and increasing the risk of disease. The current study was designed to evaluate such risk factors in relation to those previously established in a case-control study design.
  Methods
  40 patients with heart disease among those admitted to Shahid Mustafa Khomeini Hospital in Ilam were randomly selected as case while 60 healthy people who had no sign of heart disease as the control group. A questionnaire including some demographic and clinical questions was completed for each individual, prior to blood sample to be taken after a written consent was taken from each patient. From each individual in case and control group 8 ml blood was taken and the sera were extracted. FBS, LDL, HDL, TG, cholesterol, lipoprotein (a) and hemocystein all were measured using a BT 3000 Auto Analyser in Ebne Sina lab in Ilam.
  Findings
  The mean age of case and control groups was 49.48±10.37 and 42.25±13.03 years, respectively. The mean sera hemocystein level was 13.51±3 and 13.42±3 in case and control groups, respectively with no significant difference. Individuals in case group had increased their sera levels of LDL, TG, and cholesterol much more than those for control group. The sera hemocystein level also increased with increase of age in both groups with significant correlation for the case group (p<0.006).
  Conclusion
  Although the Hemocystein level increased with increase of age which can be interpreted as a risk of increasing the possibility of cardiovascular disease, the correlation of haemocystein in case and control groups was not significant. There was a significant correlation between HDL and hemocystein but the results showed that hemocystein is not as effective as other risk factors such as LDL, TG and cholesterol in prevalence and severity of disease. It is suggested that some more studies with broader spectrum in sample size and risk factors be designed in order to evaluate such a correlation in more details.
 • Reza Ghiasvand, Maryam Ashrafi, Elnaz Ashrafzadeh, Gholam Reza Asgari, Akbar Hasanzadeh Page 335
  Background
  Sound nutrition is very important in relationship with weight status especially in children. The aim of this study was to assess relationship between junk foods intake and weight in children aged 6-7.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in Shahin Shahr and Meimeh in 2009. Anthropometric measures were taken and 24-hour food recall was used for dietary data and were analyzed with food processor 2 and then, compared with dietary reference intakes 2008) DRI).
  Results
  61.1% of subjects were residing in dormitories and 12.7% were married. Prevalence of overweight or obesity and abdominal obesity was 6.9% and 46.1%, respectively. Mean (±SD) systolic and diastolic blood pressure was 105.2±15.6 and 62.2±10.4 mmHg, respectively. Totally, 3.9% of subjects had hypertension. The analysis of food intake indicated that B12, folate, magnesium, potassium, calcium had levels below the recommended ones, and vitamins C, E, pantothenic acid, B1, B3, phosphate, zinc had higher levels than the recommended ones; Energy intake, macronutrients, vitamin A, pyridoxine, iron, selenium were generally in appropriate level.
  Conclusions
  These results indicated appropriate levels of macronutrients intake; unbalance mainly existed in micronutrients. Increased intakes of important food groups such as dairy, vegetables, and fruits that are good sources of micronutrients are suggested.
 • Kafeshani Omolbanin, Mohammad Hasan Entezari, Mohsen Hoseini, Mahin Moheb Rasoul, Farnaz Sohrabi, Ali Torabi Page 344
  Background
  Protein energy malnutrition and inflammation in hemodialysis (HD) patients often leads to the malnutrition inflammation complex syndrome or atherosclerosis malnutrition and inflammation related to the atherosclerotic cardiovascular disease. This syndrome occurs in patients undergoing dialysis for a long time and is accounted as an important factor of mortality among these patients.Considering that different studies showed different results about inflammation and malnutrition, we decided to investigate the relation of inflammatory and nutritional indices in HD patients.
  Methods
  This research was done by cross-sectional method on 35 HD patients of Alzahra hospital being dialyzed for at least 6 months. Data were collected by a questionnaire containing personal and medical characteristics and clinical tests and food frequency questionnaire (FFQ). The persons being studied (20 men, 15 women) aged 51 on the average..Anthropometric characteristics including height and weight were measured using a seca scale and height meter and the blood samples of patients were taken and sent to the laboratory for the biochemical tests. Food frequency questionnaires including 192 questions were completed and the obtained results were analyzed by SPSS software.
  Findings
  The relation between selenium and TG and CRP was meaningful (P=0.000) and about other investigated indices (albumin, cholesterol, calorie, protein, vitamins and minerals) no meaningful relation was observed.
  Conclusion
  In this study CRP as the inflammatory index and albumin as the nutritional index were measured. 25.9% of people had albumin less than 3.5g/dl who were suffering from malnutrition or were prone to it, and 23.8% had CRP less than 1mg/dL which is indicative of the existence of inflammation in these people. There was no meaningful relation between CRP and albumin in many participants, probably because of being hemodialysed for short-term. Then, many participants in the study have not been involved in the inflammation-malnutrition cycle yet.
 • Shahla Taheri, Farideh Golbabaei Page 351
  Background
  Most rural carpet weaving workshops are part of the house and sanitary conditions of the workshop not only affect the weaving but also other family members This study aimed to determine the aerosol and bioaerosols concentration in the rural household carpet weaving workshops in Isfahan.
  Methods
  In this This study is a cross - sectional study and was performed in 92 rural household carpet weaving workshops in Isfahan were evaluated. home carpet weaving workshops rulers’ Esfahan. Aerosol samples were collected by the personal sampling pump and, IOM personal sampler. Bioaerosols samples were collected by bacterial sampler instrument. Collected samples were transferred delivery to laboratory for analysis. Data analyzed by SPSS software.
  Findings
  The average Mean aerosol and bioaerosols concentration in workshops was 2.4±1.6 mg/m3 and bioaerosol concentration was 430 ±332 colony/m3. There was a direct relationship but no significant statistically significant relationship between aerosol and bioaerosols concentration. There was significant correlation between mean concentration of bioaerosols and the presence of animals and birds in the yard (P=0.03).
  Conclusion
  Mean of dust concentration was not higher than the threshold limit value of total dust(10mg/m3), but considering the residential environment of the workplaces and the existing of different pathogen and potentially pathogens bioaerosols in such workshops, they considered as risky environment for workers and residents.
 • Abbas Aghakhani, Mohsen Sadani, Maryam Faraji, Gholam Reza Boniadi Nezhad Page 357
  Background
  Iran is an arid country and has serious limitations in terms of water recourses. In arid and semi-arid regions this problem is more severe. Industry is one of the primary water consumers in the country and appropriate determination of industry water demand is on the most important priorities that should be considered to save water consumption as well as determining the industry water demand. The objective of this study was to select the best and the most accurate method to estimate the water demand in the industrial towns based on accurate statistical tests.
  Methods
  Data were collected from 1256 industrial units in 5 Industrial estates. The water demand was evaluated in four methods according to the number of industrial unit, the number of employees, the total area and the area infrastructure. Estimated water consumption in each method presented a different value.
  Findings
  Statistical results indicated that the number of employees and the total area are affected by lots of different parameters and they may not be consistent with industry needs. Only the area infrastructure is in consistent with industry needs and is proportional to the industrial water demand.
  Conclusion
  The most accurate method for water demand estimation is the area infrastructure of the industrial unit and could provide more consistent results.
 • Asieh Pirzadeh Page 365
  Background
  Cervical cancer considered as second most common cancer after breast cancer in the world and 18 percent of total deaths in women are due to cervical cancer. Cervical cancer is a preventable disease and early detection of the disease could improve the quality of its treatment. The Pap smear test is an effective screening method for diagnosis of cervical cancer. The aim of present study was to determine the effect of education based on the Health Belief Model on women performance about Pap smear test.
  Methods
  In this quasi-experimental study 70 women referred to Kouhdasht health centers included and randomized in two case and control groups. Data Collected using a four parts questionnaire (demographic data, knowledge, health belief model components and performance). The case group participated in two health education sessions with one hour duration. Data collected before and one month after education in two studied groups and obtained data analyzed using paired t- tests and independent t- test.
  Findings
  Mean scores of knowledge was significantly different in the two groups after intervention (P<0.001). Mean scores of the model variables (perceived susceptibility and severity, perceived benefits and barriers) had. no significant difference in the two groups before intervention but after intervention it was significant (P<0.001). Before the intervention, 51 percent of women had chosen health centre staff as a cue to action, but after the intervention it reached to 100 percent in case group. Before the intervention, none of the samples had done a Pap smear test, but after the intervention in 34 cases (97.4 %) and only one person in the control group (2.86 %) had done the test.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, design and implement educational programs based on health belief model can increase the performance of women about Pap smear test.