فهرست مطالب

یافته - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1389)

نشریه یافته
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/12/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کتایون بختیار، مهدی بیرجندی، محمدحسین قارونی صفحه 5

  ماستیت یا التهاب پستان عارضه ای است که در حدود 10% از مادران شیرده مشاهده می شود و شایع ترین ضایعه ی التهابی پستان در مادران شیرده است. در این عارضه شیر مادر دچار تغییرات شیمیایی و فیزیکی می گردد. این مسئله می تواند منجر به افت شیردهی مادر، کاهش وزن نوزاد و در نتیجه اختلال رشد وی گردد.این تحقیق با هدف تعیین میزان ماستیت بالینی و تحت بالینی بر اساس خصوصیات شیمیایی و فیزیکی شیر مادران صورت گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که ماستیت برروی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی شیر مادر تاثیر گذار است؛ به طوری که میزان چربی،پروتئین و قند شیر مادران مبتلا به ماستیت نسبت به شیر مادران سالم کاهش می یابد؛ همچنین pH، دانسیته و نقطه ی انجماد شیر مادران مبتلا نسبت به مادران سالم کاهش نشان می دهد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، 13 نمونه (7/5% مادران) مبتلا به ماستیت بودند. نتیجه ی کشت نمونه های شیر مادران مبتلا به ماستیت در 12 نمونه (6/99%) رشد استافیلوکوک های کواگولاز منفی و در یک نمونه (4/0%) رشد اشیریشیا کلی را نشان داد. بین میانه ی مقدار قند، پروتئین، pH و دانسیته ی شیر در دو گروه، تفاوت معنی داری وجود دارد

  مواد و روش ها

  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی مقطعی می باشد. جامعه مورد مطالعه، 229 مادر شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد بودند که به طور خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و نمونه ی شیر آنها جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. اطلاعات کسب شده در نرم افزار آماری SPSS ثبت گردید و جهت ارتباط سنجی از آزمون های آماری کای اسکوار، من ویتنی و T-testاستفاده شد. نتایج در سطح معنی داری 5% گزارش شده است.

  کلیدواژگان: ماستیت، شیردهی، خصوصیات فیزیکی شیر مادر، خصوصیات شیمیایی شیر مادر
 • روشنک هدایتی فر، ابراهیم فلاحی، مهدی بیرجندی صفحه 15
  برنج یکی از اجزاء اصلی سبد غذایی مردم کشور و حدود 4/2 بیلیون نفر از جمعیت جهان است، اگر چه از نظر سطح زیر کشت پس از گندم قرار دارد ولی 85% از کل تولید آن به مصرف تغذیه انسان می رسد. در ایران سرانه مصرف برنج 5/42 کیلوگرم برآورد می شود که در واقع دومین محصول پرمصرف کشور است. هدف از این مطالعه تعیین میزان فلزات سنگین وسمی در برنج های پرمصرف کشت شده در نواحی مختلف استان لرستان بود.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه 99 نمونه برنج طارم و دمسیاه کشت شده در سه ناحیه استان لرستان جمع آوری شدومقادیر سرب و کادمیم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی مدل BRAIC WFX-130 تعیین گردید.پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نتایج با استاندارد های ملی مقایسه شد.
  بحث و نتیجه گیری
  مقادیر سرب و کادمیوم در نمونه های برنج کشت شده در استان لرستان کمتر از حد مجاز می باشد واز این نظر مشکلی برای سلامت انسان وجود ندارد.
  یافته ها
  مقدار کادمیوم و سرب به ترتیب 06/0±037/0، و08/0±077/0 میلی گرم در کیلوگرم ماده غذایی بدست آمد.
  کلیدواژگان: برنج، لرستان، سرب، کادمیوم
 • مینا میرنظامی، هدی رحیمی صفحه 23
  خارش یکی از آزاردهنده ترین علائم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه است که در بسیاری از آنها دیده می شود، خارش اثرات منفی بر کیفیت زندگی بیمار می گذارد به طوری که هم برای بیمار و هم پزشک بسیار مشکل ساز است. پاتوژنژ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین عوامل دخیل در خارش در این بیماران می باشد
  بحث و نتیجه گیری
  خارش هنوز یک مسئله شایع در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز است.میزان بالای فسفر سرم فاکتور مهمی در ایجاد خارش در این بیماران بنظر می رسد.
  یافته ها
  از میان بیماران دیالیزی48% زن و 52% آنان مرد بودند. علت عمده نارسایی کلیه در آنها، پرفشاری خون، کلیه پلی کیستیک، گلومرولونفریت، مسائل اورولوژی، دیابت و... بود. 45 % بیماران از خارش شاکی بودند. بین شدت خارش و جنس، بیماری زمینه ای، طول مدت دیالیز، سطح هموگلوبولین، آلبومین، پاراتورمون، آلکالن فسفاتازکلسیم و کراتینین سرم ارتباط معنی داری وجود نداشت. اما بین شدت خارش با سن افراد و سطح فسفر ارتباط مستقیم وجود داشت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 100 بیمار دیالیزی در مرکز دیالیز بیمارستان ولیعصر اراک انجام شد. شدت خارش بر حسب شاخص VAS (Visual analogue Scale) ارزیابی شد و در همان زمان سطح کلسیم، فسفر، آلبومین، هموگلوبولین، اوره، کراتینین، آلکالن فسفاتاز، پاراتورمون سرم اندازه گیری شده پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل گردید.
  کلیدواژگان: خارش، نارسایی پیشرفته کلیه، همودیالیز
 • میترا صفا، ماندانا ساکی، فرزاد ابراهیم زاده، بهرام دلفان صفحه 29
  اختلال دو قطبی نوع اول یکی از ناتوان کننده ترین سندرمهای روانپزشکی است. درمان این اختلال بطور عمده استفاده از داروهای تثبیت کننده خلق، مداخلات روانی اجتماعی و در موارد شدید استفاده از تشنج برقی است. از آنجا که در سالهای اخیر توجه خاصی به منابع سرشار از امگا 3 در درمان بسیاری از امراض به ویژه بیماری های روانی شده است بر آن شدیم تاثیر درمانی امگا3 در مقایسه با فلو وکسامین را در درمان فاز افسردگی بیماران دو قطبی مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان انجام دهیم.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر تاثیر مکمل امگا3 و با عنایت به بی ضرر بودن استفاده از این دارو پیشنهاد می گردد از امگا3 به عنوان درمان کمکی در کنار سایر داروهای ضد افسردگی بیماران استفاده گردد
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمره افسردگی هامیلتون در هر دو گروه تحت مطالعه در بدو مطالعه و هفته های2، 4، 8 و 12 به میزان قابل توجهی کاهش یافته و میزان عملکرد بیماران بهبود یافته است. آزمون آماری Repeted measures تفاوت معنی داری در میزان نمره افسردگی دو گروه قبل از مداخله درمانی، هفته های 2، 4، 8 و 12 (ماه های اول، دوم و سوم) بعد از شروع درمان نشان داد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمائی بالینی است. در این مطالعه 80 بیمار بطور کاملا تصادفی دو سو کور در دو گروه مورد (تحت درمان با فلووکسامین وکپسول امگا 3) و شاهد (تحت درمان با فلووکسامین) قرار گرفتند. کلیه بیماران در بدو ورود به مطالعه و هفته های 2، 4، 8 و 12 از طریق تست افسردگی هامیلتون و مصاحبه بالینی روانپزشک مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  کلیدواژگان: امگا 3، فلووکسامین، بیماران دو قطبی، اعصاب و روان
 • اردشیر شیخ آزادی، زهره عقابیان، ماندانا دولتی صفحه 35
  تشخیص پس از مرگ سوء مصرف مواد برای تعیین علت فوت و بررسی عوامل موثر در حوادث منجر به فوت اهمیت ویژه ای دارد. یکی از روش های تشخیصی، بررسی آسیب شناسی ریه از نظر وجود گرانولوم جسم خارجی است.
  مواد و روش ها
  مطالعه بصورت تحلیلی مقطعی در سالن تشریح پزشکی قانونی تهران روی اجساد دارای علایم خطر انجام شد. در مواردی که آزمایش سم شناسی ادرار یا صفرا از نظر مواد مخدر مثبت شد نمونه بافت ریه تحت آزمایش آسیب شناسی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  در تعداد قابل توجهی از نمونه های آسیب شناسی ریه معتادین تزریقی گرانولوم جسم خارجی مشاهده می گردد. می توان بعنوان روشی قابل اعتماد برای تشخیص اعتیاد تزریقی از آن استفاده نمود
  یافته ها
  در مجموع 90 جسد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی قربانیان 05/33 سال با انحراف معیار 45/9 سال بود. دامنه سنی از 17 تا 60 سال و 8/97 درصد قربانیان مذکر بودند. نوع ماده مورد استفاده در 53 مورد بر اساس شرح حال مشخص بود که در میان آنها 38/40% قربانیان کراک، 15/21% هروئین، 92/26% تریاک، 69/7% شیشه، 84/3% قرص و 61/9% همگی انواع مواد مخدر را مصرف نموده بودند. 2/72% موارد صرفا یک ماده و 8/27% قربانیان بیش از یک دارو مصرف نموده بودند. نمونه های ریه 1/91% اجساد از نظر وجود جسم خارجی ریه مثبت بودند. بین سن و جنس قربانی و وجود جسم خارجی در ریه ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: گرانولوم جسم خارجی ریه، تالک، اعتیاد تزریقی
 • ماندانا بیگی بروجنی، نسیم بیگی بروجنی، مژده صالح نیا، مسعود بیگی بروجنی صفحه 43
  کلیات موضوع: در این مقاله مجموعه مطالعات انجام گرفته در زمینه تاثیر تحریک تخمک گذاری بر اندومتر رحم و تاثیر آن بر لانه گزینی مورد بررسی قرار گرفته است.
  بحث و نتیجه گیری
  بررسی های محققین نشان داده است که تحریک تخمک گذاری باعث تغییرات نامطلوبی در اندومتر رحم می شود که این تغییرات باعث نقص در اتصال جنین به آندومتر و در نهایت درصد پائین لانه گزینی جنین می شود. با توجه به تحقیقات انجام شده و اهمیت استفاده از روش تحریک تخمک گذاری در درمان نازایی و از طرفی تاثیرات نامطلوبی که تحریک تخمک گذاری بر روی اندومتر رحم در زمان لانه گزینی جنین دارد در مجموع ضروری به نظر می رسد به منظور بهبود روش های درمانی در کلینیکهای ناباروری تحقیقات بیشتری مورد نیاز استتاریخچه: گروه مناش برای اولین بار از روش تحریک تخمک گذاری در کلینیکهای ناباروری استفاده کردند و میزان حاملگی را با استفاده از این روش افزایش دادند. اما به علت برهم خوردن تعادل هورمونها در استفاده از این روش و تاثیر این تغییرات هورمونی بر اندومتر رحم، درصد موفقیت لانه گزینی جنین کاهش می یافت.
  کلیدواژگان: اندومتر، لانه گزینی، تحریک تخمک گذاری
 • مهسا جلیلی، سید رفیع عارف حسینی، سوسن کلاهی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی صفحه 51
  آرتریت روماتوئید (RA) یکی از بیماری های مزمن شایع است. برخی سبزی ها و روغنها می توانند التهاب را کاهش دهند و احتمالا مرکبات، گوجه فرنگی، گوشت قرمز و ترشیجات شور درد و سفتی مفاصل را تشدید کنند. هدف این مطالعه، مقایسه دریافت رژیمی برخی غذاها در بیماران زن مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با گروه کنترل می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 44 زن مبتلا به RA با 41 زن سالم جور شده از نظر سن، مقایسه شدند. پرسشنامه کمی بسامد غذایی به شکل مصاحبه برای دستیابی به الگوی غذایی پر شد. داده ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف و هیستوگرام برای تست نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون من یو ویتنی برای تعیین اختلاف بین دو گروه تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین± انحراف معیار نمایه توده بدنی (BMI) در گروه های بیمار ((RA و کنترل به ترتیب برابر با 95/3±86/28 و 32/4±23/28 بود. دریافت هفتگی گوجه فرنگی، طالبی، چای و اسفناج در گروه مورد بیشتر از شاهد بود (001/0 >p)؛ گرچه ماست(001/0 >p)، توتها(01/0 >p)، هلو(001/0 >p)، قهوه(001/0 >p)، غذاهای آماده(009/0 =p)، سرخ کرده ها(003/0=p) و انبه (001/0 >p) غذاهای با مصرف کمتر در گروه RA نسبت به گروه کنترل بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  بیماران RA میزان اضافه وزن بالاتری داشتند، اما تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. دریافت برخی غذاهای آلرژی زا مانند گوجه فرنگی و طالبی در گروه RA بالاتر بود، در حالی که برخی غذاهای آنتی اکسیدان در بیماران RA کمتراز گروه کنترل بود، به همین علت، کاهش وزن و مصرف بیشتر سبزیجات تازه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، دریافت رژیمی، تغذیه، غذاها، مورد، شاهدی
 • سعید مجتهدزاده، ساسان ساکت، رضا شیاری، فریبا شیروانی، عبدالله کریمی صفحه 61
  بیماری کاوازاکی (Kawasaki Disease یا سندروم جلدی مخاطی غدد لنفاوی) یک واسکولیت سیستمیک شایع در کودکان است. علیرغم ناشناخته ماندن علت بیماری؛ عوامل عفونی، ژنتیکی و پاسخ ایمنی در ایجاد بیماری کاوازاکی مؤثر دانسته شده اند. عوارضی چون آنوریسم شریان کرونر، کاردیومیوپاتی و نارسایی قلبی ممکن است رخ دهد که می تواند منجر به ناتوانی و مرگ و میر قابل ملاحظه در کودکان گردد. این بیماری علت اصلی بیماری اکتسابی قلبی در کودکان ژاپنی و امریکایی بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  بین میزان بروز پرولاپس میترال در مادران و بیماری ایسکمیک قلبی در پدران بیماران مبتلا به کاوازاکی و شدت بیماری در فرزندان آنها ارتباط معنی دار وجود دارد. هم چنین با بررسی اندکس هایی مانند اکوکاردیوگرافی، آنزیم های کبدی،ESR، CRP و میزان سدیم می توان فرم شدید و خفیف را از یکدیگر تشخیص داد. برای به دست آمدن نتایج جامع تر نیاز به مطالعات مقایسه ای آینده نگر و چندمرکزی و با حجم نمونه بیشتراست.
  یافته ها
  50 بیمار (32 پسر و 18 دختر) با میانگین سنی 43 ماه وارد مطالعه شدند. همه بیماران تب دار بودند و آنوریسم شریان کرونر در 2% آنها دیده شد. عود در هیچ بیماری مشاهده نشد و سابقه کاوازاکی در والدین و خواهران و برادران کودکان نیز منفی بود. پرولاپس میترال در مادران و هم چنین بیماری ایسکمیک قلبی در پدران کودکانی که بیماری شان شدید بود به طور معنی داری از گروه خفیف بالاتر بود (به ترتیب03/0 p= و001/0 p=). هم چنین رگورژیتاسیون میترال و تعداد دفعات گرفتن ایمونوگلوبولین وریدی در گروه شدید به طور معنی دار از گروه خفیف بالاتر بود (به ترتیب02/0 p= و008/0 p=).
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی به بررسی پرونده 61 کودک مبتلا به کاوازاکی اثبات شده که از دی ماه سال 1383 تا بهمن ماه سال 1386 در بیمارستان مفید بستری شده بودند و همچنین والدین آنها پرداختیم. پس از حذف بیمارانی که معیارهای خروج از مطالعه را داشتند، 50 بیمار به دو دسته شدید و خفیف تقسیم شدند. داده های به دست آمده توسط ویرایش 5/11 نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. 05/0p< معنی دار درنظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: بیماری کاوازاکی، عود، شدت، بیماریهای ایسکمیک قلبی، والدین
 • سید حسین صابری اناری، امیر احمد شجاعی صفحه 67
  به علت وجود عوامل مخاطره آمیز گوناگون در محیط کار امکان بروز بیماری های شغلی امری ثابت شده است. بیماری ترومای تجمعی یا آسیبهای مکرر در واقع بیانگر صدماتی است که در اثر حرکات فیزیکی و تکراری و فشارهای هر چند جزئی به عضلات و تاندونها و بقیه بافتهای نرم بدن وارد می شود. این بیماری شایع ترین بیماری ناشی از کار نیز شناخته شده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نوع مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی و جمعیت مورد مطالعه، کارمندان دستگاه های دولتی شهر کرمان در سال 1386 بود. داده های تحقیق با استفاده از فرم معاینه و 3 پرسشنامه سنجش بیماری های مرتبط با کار، رضایت شغلی، استرس شغلی در بین کارمندان ادارت دولتی کرمان جمع آوری گردیده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط پژوهشگر آموزش دیده اطلاعات جمع آوری شده، جمع بندی و توسط نرم افزار SPSS 13و با استفاده از آزمون آماری کای دو آنالیز شد. مقادیر p کوچکتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تحلیل یافته ها نشان داد که مواردی چون تکرار نوشتن، تایپ کردن، کار با کامپیوتر در محیط کار، تکرار بلند کردن اجسام در حد روی میز، تکرار تردد در طبقات از طریق پله، تکرار تردد در اداره از طریق راهرو، رسیدن کف پا به زمین هنگام نشتن روی صندلی، استفاده از کفی شیب دار زیر پا، وضعیت صندلی با پرکنندگی کمر، وضعیت صندلی با پشتی بلند تا حد کتف، وضعیت صندلی با پایه های چرخان علت ایجاد کننده بیماری ترومای تجمعی نبوده است. اماخم و راست شدن و تکیه ندادن به صندلی هنگام نشستن در ایجاد بیماری موثر بودند. از جمله یافته های دیگر تحقیق وضعیت آگاهی ارگونومیکی، رضایت شغلی و استرس شغلی در کارمندان بود که با توجه به میانه نمره محاسبه شده برای هر سه مورد متوسط ارزیابی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  انجام حرکات تکراری به صورت خم و راست شدن و عدم تکیه دادن به صندلی در هنگام نشستن عوامل مؤثر و معنی داری در شیوع بالای سندرم ترومای تجمعی در کارمندان شهر کرمان بودند. تعدیل این حرکات و یا حتی استفاده از یک حمایت کننده کمری ممکن است بتواند از این شیوع بالای بیماری بکاهد. کمترین شیوع بیماری ترومای تجمعی در کارمندان زیر 30 سال مشاهده گردید که این میزان با افزایش سن و سنوات کار به صورت خطی افزایش می یافت.
  کلیدواژگان: بیماری شغلی، ترومای تجمعی، استرس شغلی، رضایت شغلی، آگاهی ارگونومیکی
|
 • Katayon Bakhtiyar, Mehdi Birjandi, Mohammad Hosein Gharouni Page 5

  Mastitis is one of the most common inflammatory conditions of breast that may occur in 10% of the breastfeeding mothers. This complication can cause chemical and physical changes in breast milk and may lead to the discontinuation of breastfeeding and weight loss and growth retardation of infant. This study aims at determination of clinical and subclinical mastitis based on chemical and physical changes in breast milk.

  Materials And Methods

  In this cross sectional study, 229 breastfeeding mothers from clinics of Khorramabad were selected using a random-clustring method and sample of their breast milk were collected.Data gathered by a questionnaire.The data were analyzed using SPSS software. Statistical analysis was done utilizing Chi-square, Mann-Whitney test, and T-test. The p value was <0.05, therefore  it was considered to be significant.

  Results

  The results of the study, indicated that mastitis was observed in 13 (5.7%) of the studied lactating women. The bacteriological culture results were 12 (99.6%) out of 13 positive samples growth of coagulase negative Staphylococci and 1 sample (0.4%) growth of E.Coli. There was a statistically significant difference in the median of breast milk's lactose, protein, pH, and density between two groups (P< 0.001). Coclusion: These results indicate that mastitis has effect on chemical and physical properties of breast milk is effective, so that the fat, protein, lactose and also pH, density, freezing point of milk in mothers who have mastitis is less in comparision with healthy mothers without mastitis.

 • Roshanak Hedayatifar, Dr Ebrahim Falahi, Mehdi Birjandi Page 15
  Rice is the main food of people in Iran and about 2.4 billion of the world population. Although its cultivation areas are less than wheat but 85% of the total product is used by people. Consumption of rice per person is estimated 42.5 kg in Iran. So it is the second high consumed agricultural product. The aim of this study was determination amount of toxic and heavy metals in high consumed rice varites cultivated in different areas of Lorestan province.
  Materials And Methods
  In this study 99 rice samples (Tarem and Domsiah) cultivated in three areas of Lorestan(khorramabad, Dorud and Borujerd) province were collected. Amount of Lead and Cadmium were analyzed by atomic absorption model BRAIC WFX 130. Data were gathered and analyzed by SPSS software and compared with national standards.
  Results
  The results for Cd and Pb were 0.037±0.06 and 0.077±0.08 mg/kg respectively.
  Conclusion
  Cadmium and Lead levels in rice samples caltivated in Lorestan province were less than Permissible limit, so there is no risk for human health.
 • Dr Mina Mir Nezami, Dr Hoda Rahimi Page 23
  Pruritus is one of the most disabling problems in patients with chronic renal failure. It is a distressing symptom with a negative impact on quality of life of patients and is also very frustrating for both patients and their physicians. The patophysiologic mechanisms of pruritus are mainly unknown. The aim of this study is to identify effective factors on the pruritus in these patients.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, the degree of itching in 100 patients treated at the Valiasr medical center Hemodialysis unit, was scored according to VAS.We examined the relationship between the presence and severity of pruritus with serum levels of hemoglobin,creatinine, urea, phosphorus, calcium, albumin, parathormone and alkaline phosphatas.
  Results
  One hundred patients(48 women and 52 men)enrolled in the study. Pruritus was found in 45% of the patients. There was not any relationship between the severity of pruritus and sex, duration of dialysis, underlying renal disease and serum levels of hemoglobolin, urea, albumin, PTH, alkaline phosphatas, calcium, creatinine,but there was correlation between severity of pruritus with age and serum levels of phosphorus.
  Conclusions
  Pruritus is still a common problem in hemodialysis – dependent patients. Higher serum phosphorus and concentrations appear to be important factor associated with uremic pruritus
 • Dr Mitra Saffa, Mandana Saki, Farzad Ebrahimzade, Dr Bahram Delfan Page 29
  Bipolar disorder type I is one of the most disturbing psychiatric syndromes. It is basically treated by stablizing mood medicienes, psycho- social intervention and, in accute cases, Electro convulsive therapy. As resources with Omega 3 have been considered effective in treatment of many diseases as well as mental disorders, we decided to study effect of Omega 3, compared to Feluvoxamine, on the treatment of depression in bipolar patients referring to. psychiatric clinic
  Materials And Methods
  The present study which is a clinical trial, carried out on 80 patients selected using double blind randomization in two groups: case and cotrol. The case group Took Feluvoxamine and Omega3 tablets and the control group received only Feluvoxamine. All the subjects were given Hamilton Rating Scale as well as psychiatric clinical interview from the start of the study and after the second, fourth eighth and twelfth weeks. The data were analyzed after they were collected.
  Results
  The results of the study showed that the mean of the marks in Hamilton Depression Scale in both groups under study in the start of the study and in 2nd, 4th, 8th and 12th weeks was decreased significantly and the patients ‘performances were improved. The statestical Repeated Measures showed a significant difference in mean of depression marks in both groups before the treatment program and in weeks 2, 4, 8 and 12.
  Conclusion
  Considering research findings related to the effect of Omega3 and its harmlessness, it is suggested that Omega3 can be prescribed with other anti depressive medicines
 • Dr Ardeshir Sheikhazadi, Dr Zohre Oghabian, Dr Mandana Dowlati Page 35
  Postmortem diagnosis of drug abuse has an important role in determination of the cause of death and factors leading to death in accidents. One of diagnostic procedures is the pathologic examination of the lungs in search for foreign body granuloma.
  Materials And Methods
  This cross-sectional analysis was performed on cadavers referred to Tehran's Legal Medicine Organization who had risk factors. In cases with positive toxicological tests of urine or bile samples, the pathological examination of the lung tissues was performed.
  Results
  A total of 90 cadavers were examined. The mean age was 33.05 ± 9.45 years (age range: 17-60 years) and 97.8% of the victims were male. Type of drugs used in 53 cases were determined based on the data showing that 40.4% of them were victims of crack, 21.1% heroin, 26.9% opium, 7.7% glass, 3.8% pills and 9.6% abusing all kinds of drugs. 72.2 percent of the victims were single-drug abuser and the remnants were multi-drug abuser. In the pathological study, we found foreign body granuloma in 91.1% of the cases. Age and gender of the victim had no significant correlation with the presence of foreign bodies in lungs.
  Conclusion
  Foreign body granuloma of the lung was found in a high percentage of IV-drug abusers. This method can be used to identify IV-drug abusers as a trusted route.
 • Dr Mandana Beigi Boroujeni, Dr Nasim Beigi Boroujeni, Dr Mozhde Salehnia, Masood Beigi Boroujeni Page 43
  In the Paper article, the collection of the studies related to the effect of ovarian stimulation on endometrium of uterus and implantation have been investigated. History: Monash group used ovarian stimulation method for the first time in infertility treatment and also, they could increase the pregnancy rate using this method. However, the percentage of successful embryonic implantation has been decreased by this method due to imbalance of hormones and the effect of these hormonal changes on endometrium.
  Materials And Methods
  Studies done by researchers have shown that ovarian stimulation causes undesirable changes in endometrium which in turn such alterations lead to inadequate attachment of embryo to endometrium and finally decrease the percentage of embryonic implantation.
  Conclusion
  Based on several researches and the importance of using the ovarian stimulation method in treatment of infertility, also due to undesirable effects that ovarian stimulation has on endometrium during embryonic implantation; it is inevitable that more investigations should be done for improvement of treatment methods in infertility clinics.
 • Mahsa Jalili, Dr Seyed Rafi Aref Hosseini, Dr Sosan Kolahi, Dr Mehr Angiz Ebrahimi Mamegani Page 51
  Rheumatoid arthritis (RA) is one of the common chronic diseases. Some vegetables and oils may reduce the inflammation in RA and citrus fruits, tomatoes, red meat and salty pickles may worsen the pain and tenderness in joints. The objective of this study is to compare dietary intake of some foods in female RA patients with healthy control group.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 44 female RA patients were compared with 41 healthy age-matched controls. Quantitative food frequency questionnaire (FFQ) was filled to achieve dietary patterns as interview. The data were analyzed by Kolmogrov-Smirnov and histogram for normality test and Mann U Whitney test for comparing differences between groups using SPSS software version 13.5.
  Results
  mean ± standard deviation of body mass index (BMI) was 28.6±3.95 and 28.23±4.32 in RA and control groups respectively. Weekly intake of tomato, cantaloupe, tea and spinach in cases was higher than that of controls (p<0.001); although yogurt (p=0.001), berries (p=0.01), peach (p<0.001), coffee (p<0.001), fast foods (p=0.009), fried foods (p=0.003) and mango (p<0.001) were less common foods in RA patients rather than controls.
  Conclusion
  RA patients had more rate of overweight, but difference between two groups were not significant. The intake of some allergen foods like tomato and cantaloupe was higher in RA patients and some antioxidant-rich foods were eaten less in patients compared with controls; so,weight reduction and consumption of more fresh vegetables are recommended.
 • Dr Saeid Mojtahedzadeh, Dr Sasan Saket, Dr Reza Shiari, Dr Fariba Shirvani, Dr Abdolah Karimi Page 61
  Kawasaki disease (KD, also called mucocutaneous lymph node syndrome) is one of the most common childhood vasculitis. Although the etiology of the disease is unknown infectious, genetic and immunologic factors have been supposed to be responsible for KD occurrence. Complications such as coronary artery aneurysm, cardiomyopathy and heart failure, may occur, which can cause significant morbidity and mortality in children. KD is the common cause of acquired heart disease in children in the United States and Japan.
  Materials And Methods
  61 patients with approved KD admitted in the Mofid Children’s Hospital (from December 2004 to January 2008) and their parents were studied in this cross-sectional survey. 11 patients were omitted according to exclusion criteria, 50 patients were divided into two groups: Mild (n=26) and severe (n=24). Data was analyzed via Fisher’s exact test and student’s t-test using SPSS software, V. 11,5. p<0.05was taken into account significant.
  Results
  50 patients (32 males, 18 females) with mean age of 43 months were concluded in this survey. All of the patients had fever (100%), coronary artery aneurism was seen in 2% of the patients. No recurrence of KD was seen among these children and there was no history of KD in their parents and siblings. Mitral valve prolaps in mothers and ischemic heart disease in fathers among sever group were significantly higher than mild group (p=0.03 and p=0.001, respectively). Mitral regurgitation and 2-times receiving IVIG was significantly higher in severe group (p=0.02 and p=0.008, respectively).
  Conclusion
  This study showed that mitral valve prolaps in mothers and ischemic heart disease in fathers had significant relation with Kawasaki disease in their children. Also, CRP, ESR, Na, LFT and echocardiography are useful to detect and manage severe Kawasaki disease. To provide more accurate conclusions, prospective and multicentric studies with larger sample sizes are necessary.
 • Saberi, Shojaei Page 67
  Occupational diseases are consequences of various workplace hazards. Cumulative trauma disorder or repetitive strain injury indicates the effect of repeated physical movements and partial pressure on muscles, tendons and other soft tissues of body. This is the most common disease caused by work.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study performed on state office workers in Kerman city in 2007. Data was collected using examination and three questionnaires about work-related diseases, job satisfaction and job stress. After completion of the questionnaires, a trained researcher analyzed the collected data by SPSS 13 and Chi square test. A level of P≤0.05 was considered significant.
  Results
  Data analysis showed that factors such as repeated writing, typing, using computers at work, repeated lifting objects at the table level, traffic through the steps, traffic through the office corridor, reach of foot to the ground when sitting on the chair, using footrests under desk, using chair cushions, using lumber pillows, or swivel chair were not the cause of cumulative trauma disorder. Repetitive bending and refusal to lean against the seat when sitting were effective in causing the disease. Other findings of our research were employees’ ergonomic awareness status, job satisfaction and job stress being calculated according to the median scores for all three factors as average.
  Conclusion
  Repetitive bending and avoidance from leaning against the chair were significant factors causing high rates of cumulative trauma disorder in office workers of Kerman city. Modification of these factors or even using lumbar supportive equipment may reduce the high prevalence of this disease. Cumulative trauma disorder was found less in employees under the age of thirty and the rates increased with age and work history, linearly.