فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - پیاپی 4 (زمستان 1388)

نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی
پیاپی 4 (زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1390/08/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یحیی استادی، غلامرضا یاوری، محمود شجاعی، سید مهدی میر دامادی، سهراب ایمانی صفحه 345
  به منظور اندازه گیری میزان باقی مانده حشره کش دیازینون در محصول خیار گلخانه ای عرضه شده در سطح میادین میوه و تره بار شهر تهران،90 غرفه در 59 میدان میوه و تره بار منتخب، به روش طبقه ای انتخاب و اقدام به نمونه گیری از این محصول به روش تصادفی شد. نمونه ها به گروه های شسته شده و شسته نشده و هر کدام از گروه ها به صورت خیار با پوست، خیار بدون پوست و پوست خیار تقسیم بندی شد و در نهایت 6 نمونه برای تجزیه نهایی انتخاب گردید. نمونه ها به روش استخراج فاز جامد استخراج شدند تا اگر در بافت های آنها باقی مانده دیازینون موجود باشد جدا گردد. عصاره های حاصل از استخراج توسط دستگاه های GC و GC/MS تجزیه گردید و پس از تجزیه و تحلیل پیک های حاصل از کروماتوگرام دستگاه های فوق مشخص شد در دو نمونه از نمونه های مورد مطالعه میزان دیازینون اندازه گیری شده بالاتر از MRL (حداکثر مجاز باقی مانده) اعلام شده توسط کمیسیون کدکس غذایی می باشد که به ترتیب مقادیر ppm 2/1 برای نمونه خیار با پوست و شسته شده و ppm 4/10 برای نمونه پوست خیار و شسته نشده بوده است و در سایر نمونه ها باقیمانده ای از ترکیب مورد مطالعه به دست نیامد.
  کلیدواژگان: باقی مانده حشره کش، دیازینون، خیار گلخانه ای، میادین میوه و تره بار تهران
 • ابوذر اسماعیلی، سعید مودی، محمدرضا طارقیان، محمود عالیچی صفحه 355
  خارشتر از علف های هرز چند ساله تیره نخود (Fabaceae) است که تقریبا در اکثر نقاط ایران وجود دارد و از طریق بذر و ریزوم تکثیر یافته وبه عنوان یکی ازعلف های هرز مهم محسوب می شود.در سال 1387 سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus (Allard) از روی نیام گیاه خارشتر در شهرستان بیرجند جمع آوری گردید. زیست شناسی این حشره در شرایط آزمایشگاهی در دمای متغیر 1±1:15±25 درجه ی سلسیوس شب:روز، رطوبت نسبی 5±65 درصد و طول دوره روشنایی: تاریکی 12:12 ساعت و نیز شرایط صحرایی (طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. دوره انکوباسیون تخم به طور متوسط 71/1±6 روز به طول می انجامد. تخم ها به صورت انفرادی روی میوه گذاشته می شوند و به طور میانگین هر حشره ماده تعداد 95/0±8/19 تخم می گذارد. پس از اتمام دوره جنینی، لارو از درون پوسته تخم مستقیما به درون میوه نفوذ و وارد دانه می شود. لاروهای کامل پس از تغذیه در داخل همان دانه تبدیل به شفیره می شوند. این سوسک در شرایط آب و هوایی بیرجند دارای 2 تا 3 نسل در سال بوده و به شکل لارو درون نیام های باقی مانده روی گیاه میزبان زمستان گذرانی کرده و در اواخر بهار و اوایل تابستان همزمان با شروع گل دهی خارشتر تبدیل به شفیره و حشره کامل می شود. حشرات کامل ماده پس از تغذیه از برگ و گل های میزبان همزمان با تولید نیام ها شروع به تخم ریزی می نمایند. درون هر دانه تنها یک لارو تغذیه، و پس از تغذیه از قسمت های درونی میوه در همانجا تبدیل به شفیره می گردد. حشرات کامل با ایجاد حفره ای در دانه و نیام از آن خارج می شوند. بسته به شرایط محیطی، چرخه ی زیستی این سوسک از تخم تا حشره کامل بین 48/2±8/48 روز به طول می انجامد. در شرایط آزمایشگاهی طول مدت لاروی و شفیرگی به ترتیب 94/0±32 و 54/0±11 روز است. لاروهای B. fulvus قادرند در شرایط طبیعی 35 تا 48 درصد از بذور خارشتر را نابود سازند. به دلیل تاثیری که این سوسک روی تولید بذور خارشتر دارد، می تواند گزینه مناسبی برای کنترل بیولوژیک این علف هرز در خراسان جنوبی باشد.
  کلیدواژگان: Bruchidius fulvus، Alhaji camelorum، خارشتر، تخریب بذور، کنترل بیولوژیک
 • رجبعلی پورطاهرزرعی، پرویز شیشه بر، رحیم اسلامی زاده صفحه 369
  تاج خروس وحشیAmaranthus retroflexus L. یکی از علف های هرز غالب تابستانه باغ های مرکبات دزفول می باشد. حشره کامل و لارو سرخرطومی (F.) Hypolixus pica از این گیاه تغذیه کرده و رشد و تولید مثل آن را مختل می کنند. تغییرات جمعیت این سرخرطومی در یک باغ مرکبات واقع در دزفول با نمونه برداری تصادفی در طول فصل رشد بوته های تاج خروس وحشی و شمارش مراحل مختلف رشدی سرخرطومی روی آن ها مطالعه گردید. این آزمایش هر دو هفته یک بار و با نمونه برداری از 30 گیاه (تکرار) انجام شد. در مجموع 17 مرحله نمونه برداری و در مجموع از 510 گیاه نمونه برداری به عمل آمد. جمعیت تخم سرخرطومی از ابتدای اردیبهشت مشاهده و در اواسط تیر ماه به اوج خود رسید (23 تخم در 30 گیاه) و بعد به تدریج کاهش یافت و در اوایل آبان ماه به صفر رسید. جمعیت لارو سرخرطومی از اواسط اردیبهشت آغاز شد و به تدریج افزایش یافت. اوج جمعیت لارو زنده در نیمه اول آبان ماه بود (103 لارو زنده در 30 گیاه). جمعیت شفیره در اواسط تیر ماه یافت شد و در اواسط شهریور به اوج رسید (24 شفیره در 30 گیاه). جمعیت حشره بالغ ماده در نیمه اول مرداد ماه به تدریج شروع به افزایش نمود و در اواسط شهریور به اوج خود رسید (5 حشره بالغ ماده در 30 گیاه) و بعد به تدریج کاهش یافت تا در اواسط آذر ماه به صفر رسید. حشره نر دو اوج جمعیتی داشت، اوایل شهریور و اوایل مهر (8 حشره بالغ نر در 30 گیاه) و بعد از آن به تدریج کاهش یافت. همزمان با مطالعه ی تغییرات جمعیت سرخرطومی درصد لاروهای پارازیتوئید شده این حشره نیز ارزیابی گردید. نمونه برداری های انجام گرفته نشان داد که پارازیتوئیدها فعالیت خود را روی لاروهای سرخرطومی از نیمه ی اول خرداد ماه آغاز می کنند. حداقل درصد لاروهای پارازیتوئید شده در نیمه اول تیر ماه و حداکثر آن در نیمه دوم مرداد ماه مشاهده شد. پارازیتوئید های Habrobracon hebetor، Eurytoma curculionum و Cyrtoptyx sp. روی لارو های این سرخرطومی فعالیت تغذیه ای داشتند.
  کلیدواژگان: تغییرات جمعیت، کنترل بیولوژیک، علف های هرز، Amaranthus retroflexus، Hypolixus pica، پارازیتوئیدها
 • سید حمیدرضا فرقانی، هادی استوان، جواد شاطریان، نازیلا هنرپرور صفحه 379
  پنبه Gossypium hirsutum L. یک گیاه اقتصادی در اغلب مناطق دنیا به ویژه ایران است. این گیاه ارزشمند در استان گلستان و به ویژه در شهرستان گنبد کاووس از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد. کنه های تارتن Acari:Tetranychidae)). Tetranychus spp از جمله آفات خسارت زای مهم این محصول و سایر گیاهان زراعی محسوب می شوند. بدین منظورطی یک بررسی ارقام متداول منطقه مورد ارزیابی مقاومت در برابر خسارت کنه های تارتن قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در بررسی های جمعیتی تخم و مراحل فعال کنه به ترتیب برای ارقام ساحل 60/0±34/10 تخم و 29/1 ±15/24 کنه در سال اول و 05/2±56/22 تخم و 57/2 ±23/35 کنه در سال دوم بدست آمد، در حالی که برای رقم سای اکرا در سال اول 43/0±42/7 تخم و 93/0 ±89/15 کنه و در سال دوم 46/0 ±62/8 تخم و 05/1 ±93/16 کنه تعیین گردید. افزایش جمعیت کنه از اواخر تیر تا اواخر شهریور ماه بوده و مشخص شد که دما اثر معنی داری بر افزایش جمعیت کنه خصوصا روی رقم ساحل داشته است. از آنجا که هر ساله مشکلات زیادی در اثر کاربرد بیش از حد سموم شیمیائی ایجاد می شود لذا این مطالعه با مد نظر قراردادن ارزیابی دو رقم زراعی پنبه می تواند به عنوان راهکاری مدیریتی ضمن کاهش مصرف سموم، کنترل مناسبی نیز برای مقابله با آفت باشد.
  کلیدواژگان: پنبه، کنه های تارتن، تغییرات جمعیت، گنبد کاووس، ایران
 • مرتضی کهراریان صفحه 391
  در این تحقیق تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis، حشره کش کارباریل و دیفلوبنزرون به طور جداگانه و توام، برای کنترل کپسول خوار نخود Heliothis viriplaca HuFn.بررسی شد. به منظور انجام آزمایش های زیست سنجی شفیره های جمع آوری شده از طبیعت در شرایط آزمایشگاهی پرورش داده شد و سپس لاروهای سن سوم در آزمایش های زیست سنجی مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعات زیست سنجی بهترین غلظت از هر یک از سموم به طور مجزا و نیز مخلوط با هم انتخاب و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی و بکار برده شد. نتایج نشان داد در میان سه ترکیب استفاده شده در غلظت های مختلف، باکتری Bt با غلظت های ppm 2600 و ppm 1900 از سایر سموم بهتر بود و سم کارباریل با غلظت ppm 1900 و باکتری Bt با غلظت ppm 1600 در رده بعدی قرار گرفتند. مقایسه سموم در حالت جدا و توام نشان داد که تیمارهای مخلوط کارباریل، دیفلوبنزرون و Bt، مخلوط کارباریل و Bt و مخلوط دیفلوبنزرون و Bt در سطح احتمال 1درصد از سایر تیمارها بهتر بوده و تنها تیمار مخلوط کارباریل و دیفلوبنزرون نسبت به سایر تیمارهای مخلوط تاثیر کم تری داشت ولی با تیمار Bt تفاوت معناداری نداشت.
  کلیدواژگان: کرم کپسول خوار نخود، Heliothis viriplaca، آزمایش های زیست سنجی، کارباریل، دیفلوبنزرون، Bacillus thuringiensis
 • مسعود لطیفیان، ابراهیم سلیمان نژادیان، مهران غزوی صفحه 403
  یکی از عوامل بیمارگر سوسک شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis (L.) در شرایط انبارداری خرما قارچBeauveria bassiana (Bals.)Vuill. می باشد. در این تحقیق توانایی مراحل متحرک شپشه دندانه دار در انتشار ماده تلقیح اولیه قارچ مزبور در سه رقم خرمای سایر، زاهدی و دیری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی قدرت انتشار کنیدی های هوایی در توده ارقام مختلف خرما توسط مراحل لارو و حشره کامل از تابع پراکنش فردی و برای مطالعه سرعت انتشار کنیدی ها از نرخ انتشار تقاطعی ماده تلقیح اولیه قارچ استفاده شد. نتایج بیانگر وجود اختلاف معنی دار در قدرت انتشار کنیدی ها توسط لارو و حشره کامل و در سه رقم خرمای مورد بررسی بود. شیب توابع پراکنش فردی برای مراحل مختلف رشدی و در سه رقم منفی بود که نشان دهنده روند کاهش شدت پراکنش ماده تلقیح اولیه عامل بیمارگر در بعد مکان می باشد. با افزایش زمان نیز سرعت انتشار ماده تلقیح اولیه کاهش یافت. به عبارت دیگر بیشترین مقدار انتشار در همان روزهای اول آلودگی صورت گرفت. بیشترین انتشار کنیدی های هوایی در رقم دیری بوده و مقدار آن در دو رقم زاهدی و سایر مشابه بود. در انتشار ماده تلقیح اولیه در توده خرما حشرات کامل موثرتر از لاروها بودند. الگوی پراکنش کنیدی در توده خرما به صورت غیرکپه ای بود. سرعت پراکنش ماده تلقیح در توده خرما با ناقل حشره کامل بیشتر از سرعت پراکنش با ناقل لارو بوده است.
  کلیدواژگان: Beauveria bassiana، Oryzaephilus surinamensis، انتشار، خرما
 • الهام احمدی صفحه 419
  راب (L.) Deroceras agreste از آفات مهم مزارع سبزی در ایران و جهان بوده که با تغذیه از برگ، ساقه، ریشه و بذور سبزیجات (خسارت کمی) و ایجاد خوردگی روی برگ و قسمت های مختلف آنها (خسارت کیفی) ایجاد خسارت می کند. تاثیر راب کش جدید فسفات آهن با نام تجاری فریکول برای کنترل جمعیت بالغ راب D. agreste و روی کاهو Lactuca sativa (L.) در مقایسه با سایر سموم راب کش مجاز در مزارع کاهوی دشت ناز ساری و ورامین دو استان مازندران و تهران در سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. این بررسی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تیمار (طعمه فسفات آهن، متالدئید، کارباریل) به همراه تیمار شاهد انجام گردید. نتایج درصد تلفات راب بالغ در زمان های مختلف در کلیه تیمارها در سطح پنج درصد معنی دار بود. تاثیر کلی پلت های فسفات آهن در مقایسه با سایر تیمارها در مزارع دو استان متفاوت بود. در دشت نازساری، فسفات آهن (26/71 درصد) دارای بیشترین عملکرد بوده و همانند تیمار متالدئید (42/70 درصد) در گروه A آزمون دانکن قرار گرفت. کاربایل (06/68 درصد) با عملکردی کمتر درگروه B آزمون دانکن قرار گرفت. تاثیر مرکب تیمارها در نوبت های مختلف نمونه برداری تاثیر افزایش ازدیادی در نوبت های بعدی را تا 14 روز در تیمار فسفات آهن نشان داد. تاثیر منطقه ای تیمارها در دشت ناز ساری (91/69 درصد) نسبت به ورامین (38/71 درصد) کمتر و هر دو در گروه A قرار گرفتند. نتایج نشان داد فسفات آهن در مقایسه با سایر سموم مصرفی، قابلیت لازم برای کنترل موثر و پایدار راب D. agreste را در مزارع کاهوی کشور دارد.
  کلیدواژگان: راب، Deroceras agreste، فسفات آهن، طعمه مسموم، راب کش، کاهو
 • محمد عبداللهی، آجی کومار گانگولی صفحه 429
  یکی از مهم ترین عوامل خسارت زای لوبیای سودانی، نماتد سیستی Heterodera cajani Koshy است که در هندوستان خسارت اقتصادی قابل توجهی به این محصول و برخی حبوبات دیگر وارد می کند. اطلاع از تنوع ژنتیکی جمعیت های این عامل خسارت زا در مناطق جغرافیایی مختلف، به انتخاب استراتژی های موثر در کنترل آن کمک بسیاری خواهد کرد. در تحقیق حاضر، با استفاده از روش RAPD، تنوع ژنتیکی ده جمعیت از نماتد H. cajani به دست آمده از مناطق مختلف تحت کشت لوبیای سودانی ارزیابی گردید. در این مطالعه از پرایمرهای ده تایی به عنوان سری های آغازکننده برای بررسی چندشکلی ملکول DNA استفاده گردید. تعداد قطعات تکثیر یافته به ازای هر پرایمر از 7 (در مورد OPA 16 و OPD 4) تا 24 (در مورد OPB 2) متغیر بود در حالی که اندازه ها بین 300 جفت باز تا 1/3 کیلو باز تغییر نشان دادند. از 32 پرایمر مورد آزمایش، 23تای آن ها (OPA 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10 و OPB 2، 3، 4، 12 و OPC 1، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 16 و OPD 4، 10) 100 درصد چندشکلی از خود نشان دادند. در مجموع 451 قطعه تکثیر گردید که از این تعداد 434 چندشکلی و 17 تک شکلی بودند. ضریب جاکارد و تجزیه خوشه ایداده های به دست آمده نشان داد که جمعیت به دست آمده از منطقه ایندور از جمعیت سایر مناطق متمایز است. جمعیت های به دست آمده از منطقه سمستیپور و ایستگاه منطقه ای پوسا بیشترین خویشاوندی را دارا بودند.
  کلیدواژگان: RAPD، لوبیای سودانی، Heterodera cajani، هندوستان، تنوع ژنتیکی
|
 • Yahya Ostadi*, Gholamreza Yavari, Mahmoud Shojaei, Seyyed Mehdi Mirdamadi, Sohrab Imani Page 345
  To evaluate Diazinon residue in greenhouse cucumber in fruit and vegetable marketsin Tehrans, 90 samples were conducted from 59 area selected by stratified samplingmethod. First the samples divided by two groups, washed samples and not washedsamples, then each of them divided by three types peeled, not peeled and only peelings.The residues measured in all of the type samples extracted by solid phase extractionmethod and extracts analyzed by GC and GC/MS systems. Results showed that in twosamples there were residue higher than the Maximum Residual Levels, and the amountof residue were 1.2 ppm in washed and notpeeled sample (washed cucumber) and 10.4ppm in not washed peel sample.
  Keywords: Diazinon residue, Greenhouse cucumber, Tehran fruit, vegetable market
 • Aboozar Esmaili, Saeed Moodi, Mohammad Reza Tareghyan, Mahmood Alichi Page 355
  Camelthorn is a perennial noxious weed belonging to the Fabaceae family that existalmost in the most regions in Iran and reproduces by seed and rhizome. In 2008, a seedbeetle was collected on legumes of camelthorn which identified as Bruchidius fulvus(Allard, 1883). Biology of this insect was studied in laboratory conditions in15±1:25±1˚C light:day, relative humidity of 65±5% and length of light: dark 12:12h andalso field (Natural) conditions. Incubation period of eggs prolonged about 6±1.71 days.Eggs placed on legumes individually and the mean number of egg lay for a female was19.8±0.95 eggs. The larva bore directly into the seeds through the cortex at the end ofembryonic development. The mature larvae change to the pupa inside the seed. Thisbeetle has 2-3 generations annually in Birjand and overwinters as larva inside extantlegumes of host plant. The larvae change to pupa and adult in late spring and earlysummer (beginning of flowering camelthorn). The adult females start to lay eggs afterhaving a taste from host leaves and flowers, simultaneous by appearing legumes. Only alarva remains inside each seed and grow after feeding from inner parts of the legumes andchange to pupa there. Adult seed beetles make their way outside by boring a small holeon the seed and extant legume. The life cycle accomplishment of this beetle from egg toadult depends on environmental condition lasted 48.8±2.48 days. Under laboratoryconditions, larval and pupal periods last about 32±0.94 and 11±0.54 days, respectively.The larvae of this beetle can damage camelthorn seeds up to 35-48% in naturalconditions. Because of its impact on seed production, the camelthorn weevil may be avaluable candidate for biological control of camelthorn in the south khorasan.
  Keywords: Bruchidius fulvus, Alhagi camelorum, Camelthorn weed, Seed destruction, biological control
 • Bruchidius Fulvus, Alhagi Camelorum, Camelthorn Weed, Seed Destruction, Biological Control Page 369
  Wild amaranth, Amaranthus retroflexus L. is one of the dominant summer weeds ofcitrus orchards in Dezful. Adults and larvae of snout beetle, Hypolixus pica (F.) feed onthis weed and decrease its growth and reproduction. Population dynamics of H. pica wasstudied during the growing period of wild amaranth in a citrus orchard in Dezful. Everytwo weeks 30 plants (replications) were sampled and developmental stages of weevilwere counted. The population of eggs started at the beginning of May and peaked in mid- July (23 eggs in 30 plants). In early November no eggs were observed. The population of larvae started in mid- May, increased gradually and peaked at the beginning of November (103 larvae in 30 plants). Pupae population started in mid-July and peaked in mid- September (24 pupae in 30 plants). Peak of adult female population was observed in the mid-September while adult male population had two peaks in early October andNovember. The population of parasitoids started at the beginning of June. The lowest and the peak number of parasitoids occured in early May and mid-August, respectively. The parasitoids Habrobracon hebetor, Eurytoma curculionum and Cyrtoptx sp. had feedingactivity on larvae.
  Keywords: population dynamics, Biocontrol of wild amaranth, Hypolixus pica, Amaranthus retroflexus, parasitoids
 • Seyed Hamid Reza Forghani, Hadi Ostovan, Javad Shaterian, Nazila Honarparvar Page 379
  Cotton plant, Gossypium hirsutum L., is one of the most economic crop around theworld and in GonbadKavous (located in North of Iran) is an important cotton croppingregion. The spider mites (Tetranychus spp., Acari: Tetranychidae) are the most damagingpests on the field crops. Use of resistant cultivar is one of the foremost acceptedchemical-free techniques for controlling this pest. A two year study was conducted toevaluate resistance of two most-cultivated cultivars, sahel and siokra, against spidermites. The results showed that there was a significant difference in population of spidermites, so that the population on Sahel was more than Siokra for two years studied. Theseparate population figures for each year recorded 10.3 ± 0.6 eggs and 24.2 ± 1.3 miteson Sahel, 7.4 ± 0.4 eggs and 15.9 ± 0.9 mites on Siokra in first year whereas it was 22.6 2.1 eggs and 35.2 ± 2.6 mites and also 8.6 ± 0.5 eggs and 16.9 ± 1.1 mites in second year for them. Mite’s populations increased from mid-season to the end of growing period. The results showed that effects of ambient temperatures on egg populations and number of active stages of mites was more favorable on Sahel compared with Siokra. Population assessment of mites on these two cultivars can be used in management of the pest.
  Keywords: Cotton, Tetranychidae, population fluctuations, Gonbad Kavous, Iran
 • Morteza Kahrarian Page 391
  In this research the effect of Bacillus thuringiensis, Carbaryl and Diflubenzuronindependently and different combinations of them were tested against Helithis viriplacaHuFn. in laboratory conditions. In order to conduct bioassay experiments, the pupa werecollected from the field and reared under controlled conditions. Third larval stage wasused for bioassay experiments. In bioassay experiments the best concentration ofcompounds were selected individually and in combination using randomized blockdesign. The laboratory tests showed that Bt with concentration of 2600 ppm and 1900ppm revealed the best result and Carbaryl with concentration of 1900 ppm and Bt withconcentration 1600 ppm were in the second rank. The comparison of tested compoundsindividually and in combination showed that mixture of Carbaryl-Diflubenzuron-Bt,Carbaryl-Bt, and Diflubenzuron-Bt were better than other treatments (p≤ 0.01) andCrarbaryl and Diflubenzuron mixture had least effect with no statistical difference withBt effect.
  Keywords: Chickpea pod borer, Heliothis viriplaca, Bioassay experiments, Carbaryl, Diflubenzuron, Bacillus thuringiensis
 • Masoud Latifian, Ebrahim Solimannejadian, Mehran Ghazavi Page 403
  Beauvaria bassiana (Buls.) Vuill. is one of the Sawtoothed beetle, Oryzaephilussurinamensis (L.), pathogens in date stored condition. The ability of differentdevelopmental stages of the beetle to disperse the fungus primary inoculums in three date cultivars Sayer, Zahedi and Deiri were studied. The individual dispersal functions asspore dispersal power and cross infestation rate as spore dispersal rate were calculated.Results showed that there were significant differences in spore dispersal ability by larvaland adult stages and in three studied date cultivars. The slope of individual dispersalfunctions for different developmental stages were negative that indicating the reduction of primary inoculums of pathogen by distance. The rate of primary inoculums transmissionwas reduced by time also. So, the maximum of dispersal occurred in first days ofinoculation. Maximum spore dispersal occurred on Deiri and its amount was similar inSayer and Zahedi. The adults were more effective on dispersal of primary inoculums ondate than the larvae. Conidial dispersion on date wasnt aggressive and the fungi conidiawere dispersed on all sites of stored date. Dispersal rate by adults was faster than larvae.
  Keywords: Beauveria bassiana, Oryzaephilus surinamensis, Dispersal, Date palm
 • Elham Ahmadi Page 419
  Deroceras agreste (L.) is a pest of lettuce in different regions of Iran and world. Theirdamage is feeding from leaves, stems, roots and seeds.The aim of this study was todetermine the effectiveness of iron phosphate in comparison with registeredmolluscicides against D.agreste in lettuce fields of Mazandaran and Tehran provincesduring 2007-2008. The field studies were conducted according on randomized completeblock design method with four treatments and four replications. Treatments were ironphosphate baits (pellets 1%) at dose 5 gr/m², metaldehyde bait (2.5 gr/ m²), carbaryl bait (3 gr/ m²) and control. The percent of slug mortalities in all treatments were foundsignificant at α=5% (p<0.05). iron phosphate applied (5 gr/ m²) caused 65.40 % mortality and that of metaldehyde (2.5 gr./ m²) and carbaryl (3 gr./ m²) were 74.93% and 71.61% respectively. In Sari, Mortality percentage of iron phosphate (5gr/m²) was singnificantly higher. control (71.26%) as compared with metaldehyde (70.42%) and carbaryl (68.06%) treatments. Application of 5gr/m² Iron phosphate and 2.5gr/ m² metaldehyde and 3gr/ m² carbaryl were placed in group of A, B and C respectively, by Duncan test. It was proved that mortality of slugs increased as time passed regardless of doses (Iron phosphate) and was found max. in day 14 of sampling. Percent mean of slug mortality in Sari region was higher (69.91%) compared with that of observed Varamin (71.38%) regions. In total, results of present study indicated that, Iron phosphate 5 gr/m², due to possessing the least environmental pollution, among the registered molluscicides and because of its higher efficacy in wet condition can be recommended against D. agreste in lettuce fields of Iran.
  Keywords: Deroceras agreste, Iron phosphate, poisoned bait, molluscicide, lettuce
 • Mohammad Abdollahi, Ajoy Kumar Ganguly Page 429
  One of the most important pathogen attacking pigeonpea root, the nematodeHeterodera cajani Koshy, is causing significant economic losses in India. Knowledge ofgenetic variability present among different geographical populations is important for theselection of suitable control strategies. Molecular diversity among ten populations of H.cajani in India from pigeonpea growing areas is demonstrated by random amplifiedpolymorphic DNA (RAPD). Operon series of decamer primers were used for exploringthe polymorphism. The number of amplified fragments per primer varied from 7 (withOPA 16 and OPD 4) to 24 (with OPB 2) whereas the size varied from 300 bp to 3.1 kb.Out of the 32 primers tested 23 revealed 100% polymorphism (OPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,OPB 2, 3, 4, 12, OPC 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, OPD 4 and 10). Overall, 451amplification products were obtained out of which, 434 were polymorphic and 17 weremonomorphic. The Jaccard’s coefficient and cluster analysis showed that the nematodepopulation from Indore was distinct from the other populations of H. cajani in India.Samastipur and Pusa R.S. populations showed high degree of similarity in thisexperiment.
  Keywords: RAPD, Pigeonpea, Heterodera cajani, India, Genetic variation, Cyst nematode